LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

 

PAGRINDINIO KOMITETO PAPILDOMA IŠVADA (1)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS RINKIMŲ KODEKSO 26 STRAIPSNIO PAKEITIMO KONSTITUCINIO

 ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-2439(2)

 

2023-10-04 Nr. 102-P-46

Vilnius

        

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: komiteto pirmininkė Irena Haase, komiteto pirmininko pavaduotoja Agnė Širinskienė, nariai:  Aušrinė Armonaitę pavaduojantis Marius Matijošaitis, Česlav Olševski, Julius Sabatauskas, Vilius Semeška, Algirdas Stončaitis, Andrius Vyšniauskas.

Komiteto biuro vedėja Dalia Komparskienė, patarėjos: Dalia Latvelienė, Martyna Civilkienė, Jurgita Janušauskienė, Rita Karpavičiūtė, Irma Leonavičiūtė, Rita Varanauskienė, Loreta Zdanavičienė, vyriausioji specialistė Aidena Bacevičienė, padėjėjos: Meilė Čeputienė, Rivena Zegerienė.

Seimo kanceliarijos Teisės departamento vyresnioji patarėja  Viktorija Staugaitytė, Teisingumo ministerijos Teisėkūros politikos grupės vyresnioji patarėja Mėta Matuzevičienė    Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė, Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko pavaduotojas Andrius Puksas, Vyriausiosios komisijos nariai: Justas Pankauskas, Olga Kilkinova; Vyriausiosios rinkimų komisijos Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus l.e vedėjos funkcijas Janina Latvienė, Vyriausiosios rinkimų komisijos Teisės ir tyrimų skyriaus vedėjas Rokas Stabingis, Vyriausiosios rinkimų komisijos Rinkimų organizavimo skyriaus vedėja Reda Daniškevičiūtė, Vidaus reikalų ministerijos Migracijos politikos grupės vadovė Aušra Grikevičienė, Vidaus reikalų ministerijos Migracijos politikos grupės patarėja Daiva Vežikauskaitė, Vidaus reikalų ministerijos Strateginių sprendimų paramos grupės vyresnysis patarėjas Adomas Puidokas.

2. Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvados ir kitų ekspertų pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2023-10-02

1

2

 

 

1.    Pagal Rinkimų kodekso (RK) 26 straipsnio 6 dalį, asmuo, neatitinkantis šio straipsnio 1–5 dalyse nustatytų reikalavimų ar juos pažeidęs, neskiriamas rinkimų komisijos nariu arba atleidžiamas iš šių pareigų. Projektu siūloma šio straipsnio 1 dalyje nustatyti reikalavimą Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkui ir nariams per 15 dienų nuo priesaikos davimo dienos kreiptis dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“, išdavimo. Tokia šio reikalavimo formuluotė suponuoja, kad pagrindas atleisti šios komisijos narį iš pareigų pagal RK 26 straipsnio 6 dalį būtų tik jeigu jis per nustatytą laiką neįvykdytų pareigos kreiptis dėl nurodyto leidimo išdavimo, bet ne tuo atveju, jeigu šis leidimas jam nebūtų išduotas arba būtų panaikintas. RK 37 straipsnyje taip pat nėra nustatyta tokio Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko ir narių įgaliojimų nutrūkimo pagrindo. Todėl manome, kad projekto 1 straipsnio 2 dalyje teikiamos RK 26 straipsnio 6 dalies antrojo sakinio, kuriuo nustatomi aptariamo leidimo negavimo padariniai, dalis „bet jo įgaliojimai dėl to nenutrūksta“ yra perteklinė, ir siūlome ją išbraukti.

Jeigu būtų nuspręsta šios nuostatos dalies neatsisakyti, ją reikėtų patikslinti, atsižvelgiant į tai, kad RK 26 straipsnio 6 dalies pirmajame sakinyje kalbama apie rinkimų komisijos nario atleidimą, o ne apie savaiminį įgaliojimų nutrūkimą (pavyzdžiui, vietoj formuluotės „bet jo įgaliojimai dėl to nenutrūksta“ įrašyti formuluotę „bet tai nėra pagrindas jį atleisti iš pareigų“).

Pritarti

Dėl teisinio aiškumo taikant įstatymo normą, pasirinktas TD 1 pastabos antrojoje  pastraipoje  siūlomas variantas-  patikslinti nuostatą.

  Pritarus TD pasiūlymams, projekto 1 straipsnio 2 dalyje teikiamą RK 26 straipsnio 6 dalies antrąjį sakinį siūloma išdėstyti taip:

Vyriausiosios rinkimų komisijos narys ar pirmininkas, negavęs leidimo kuriam neišduotas arba panaikintas leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“, negali susipažinti su tokia informacija, bet jo įgaliojimai dėl to nenutrūksta bet tai nėra pagrindas jį atleisti iš pareigų“.

 

 

Balsavimo rezultatai:

 už –6 , prieš –0 , susilaikė –2 .

2.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2023-10-02

1

2

 

 

2.    Projekto 1 straipsnio 2 dalyje teikiamos RK 26 straipsnio 6 dalies antrojo sakinio formuluotės „negavęs leidimo“ pažodinė samprata neapima tokios galimos situacijos, kai anksčiau išduotas leidimas būtų panaikintas, todėl įvertintina, ar nereikėtų šios formuluotės pakeisti tikslesne, pavyzdžiui, atsižvelgiant į Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme vartojamas formuluotes, vietoj jos įrašyti „kuriam neišduotas arba panaikintas leidimas“.

Pritarti

Balsavimo rezultatai:

už –6 , prieš –0 , susilaikė –2.

3. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: nėra

 

 

 

Komiteto pirmininkė                                                                                                                                                                               Irena Haase

 

 

 

Komiteto biuro patarėja Rita Karpavičiūtė