Projekto

lyginamasis variantas

        

LIETUVOS RESPUBLIKOS

PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS ĮSTATYMO NR. IX-1675 4 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m.                          d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

Papildyti 4 straipsnį 6 dalimi:

6. Nepanaudotos savivaldybių biudžetų lėšos piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti pirmiausia naudojamos šio straipsnio 5 dalies 10–11 punktuose nustatytoms sritims finansuoti skiriant ne mažiau kaip 20 procentų šių lėšų.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

2. Savivaldybių institucijos iki šio įstatymo įsigaliojimo priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

 

Teikia

Seimo nariai:

Rimantė Šalaševičiūtė

 

Rima Baškienė

 

Rimantas Jonas Dagys

 

Algimantas Dumbrava

 

Vytautas Rastenis

 

Jonas Varkalys