Stenogramą galima rasti

Seimo posėdžių stenogramų rinkinyje Nr. 17, 2023

(Stenogramų leidiniai 2020–2024 m. kadencija)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

V (RUDENS) SESIJOS

VAKARINIO posėdžio NR. 230

STENOGRAMA

 

2022 m. gruodžio 6 d.

 

Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojai
J. JARUTIS, V. MITALAS, J. SABATAUSKAS ir P. SAUDARGAS

 


 

PIRMININKAS (V. MITALAS, LF*). Pra­de­da­me va­ka­ri­nį gruo­džio 6 die­nos po­sė­dį. (Gon­gas) Kvie­čiu re­gist­ruo­tis.

Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, dar prieš pra­de­dant me­ti­nį pra­ne­ši­mą no­rė­čiau in­for­muo­ti, kad mū­sų ko­le­ga V. Bu­kaus­kas šven­tė la­bai gra­žų ju­bi­lie­jų. No­ri­me pa­svei­kin­ti vi­so Sei­mo var­du. (Plo­ji­mai) Ko gi ga­li­ma pa­lin­kė­ti ge­riau ne­gu svei­ka­tos, o apie ją – Na­cio­na­li­nės svei­ka­tos ta­ry­bos me­ti­nis pra­ne­ši­mas apie Lie­tu­vos gy­ven­to­jų svei­ka­tos ir svei­ka­tos sis­te­mos būk­lę. Kvie­čiu A. Ut­kų, Na­cio­na­li­nės svei­ka­tos ta­ry­bos pir­mi­nin­ką, į tri­bū­ną per­skai­ty­ti pra­ne­ši­mą. Pra­šau.

 

14.02 val.

Na­cio­na­li­nės svei­ka­tos ta­ry­bos me­ti­nis pra­ne­ši­mas apie Lie­tu­vos gy­ven­to­jų svei­ka­tos ir svei­ka­tos sis­te­mos būk­lę

 

A. UTKUS. La­ba die­na, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi Sei­mo na­riai. Dė­ko­ju už ga­li­my­bę pa­teik­ti jums Na­cio­na­li­nės svei­ka­tos ta­ry­bos me­ti­nį pra­ne­ši­mą. Šio pra­ne­ši­mo tu­ri­nys bū­tų iš dvie­jų da­lių.

Pir­mo­ji da­lis yra ben­dra in­for­ma­ci­ja apie tai, kaip mes gy­ve­na­me, ko­kia yra si­tu­a­ci­ja Lie­tu­vo­je, ko­kios yra ten­den­ci­jos, ko­kios yra pro­ble­mos, tai­gi, su kuo mes ap­skri­tai gy­ve­na­me. O ant­ro­ji pra­ne­ši­mo da­lis bū­tų skir­ta Na­cio­na­li­nės svei­ka­tos ta­ry­bos vyk­do­mai veik­lai, kon­kre­čiai Na­cio­na­li­nės svei­ka­tos ta­ry­bos veik­lai, nes vie­na iš pa­grin­di­nių Na­cio­na­li­nės svei­ka­tos ta­ry­bos dar­bo for­mų yra po­sė­džiai. Tai­gi no­rė­siu jums pa­teik­ti tą in­for­ma­ci­ją apie Na­cio­na­li­nės svei­ka­tos ta­ry­bos po­sė­džius ir pa­teik­tus siū­ly­mus bei re­ko­men­da­ci­jas įvai­rioms Lie­tu­vos ins­ti­tu­ci­joms.

Tai­gi, kaip mi­nė­jau, pir­mo­ji da­lis yra pra­ne­ši­mas apie tas ben­dras si­tu­a­ci­jas, tur­būt ben­drą pro­ble­mą, ko­kią mes tu­ri­me Lie­tu­vo­je. Pa­grin­di­niai de­mo­gra­finiai ro­dik­liai, ko­kie jie yra mū­sų ša­ly­je. Kaip ma­to­te, vis­gi šių me­tų pra­džio­je Lie­tu­vo­je gy­ve­no 2 mln. 800 tūkst. gy­ven­to­jų. Tai yra šiek tiek dau­giau ne­gu 2021 me­tais. 53 % gy­ven­to­jų yra mo­te­rys. Vi­du­ti­nė gy­ve­ni­mo truk­mė per ei­na­muo­sius me­tus su­trum­pė­jo. Kaip ma­to­te, 2020 me­tais bu­vo 75 me­tai, pra­ėju­siais me­tais jau 74,28. Ži­no­ma, vy­rų gy­ve­ni­mo truk­mė yra žen­kliai trum­pes­nė ir tai yra tos ne­ge­ro­sios ten­den­ci­jos, ku­rios iš­lie­ka ir iki šiol, ka­dan­gi pa­gal vy­rų vi­du­ti­nę gy­ve­ni­mo truk­mę Lie­tu­va yra vie­na blo­giau­sių tur­būt vals­ty­bių Eu­ro­pos Są­jun­go­je.

Ži­no­ma, tu­rė­jo­me di­de­lių iš­šū­kių, ku­rie yra su­si­ję su COVID-19 pan­de­mi­ja, tai yra 2020–2021 me­tais. Ši pan­de­mi­ja tu­rė­jo įta­kos dau­ge­liui de­mo­gra­finių ir svei­ka­tos ro­dik­lių. Pra­ėju­siais me­tais Lie­tu­vo­je gi­mė dau­giau kaip 23 tūkst. nau­ja­gi­mių, tai yra 7 % ma­žiau nei 2020 me­tais. Be abe­jo, tas su­mi­nis gims­ta­mu­mo ro­dik­lis tu­ri taip pat ten­den­ci­ją ma­žė­ti, kaip ma­to­te, jis yra su­ma­žė­jęs iki 1,34, o ap­skri­tai di­džiau­sias tas ro­dik­lis per dvi­de­šimt­me­tį bu­vo 2015 me­tais, kaip ma­to­te, sie­kė 1,7.

Pra­ėju­siais me­tais mes ne­te­ko­me dau­giau kaip 47 tūkst. pi­lie­čių, tai yra be­veik 20 % dau­giau ne­gu 2019 me­tais. Re­mian­tis Hi­gie­nos ins­ti­tu­to 2021 me­tų duo­me­ni­mis, per 20 me­tų Lie­tu­vo­je dėl nei­gia­mos na­tū­ra­lios gy­ven­to­jų kai­tos bei di­de­lės emig­ra­ci­jos gy­ven­to­jų skai­čius spar­čiai ma­žė­jo ir per šį lai­ko­tar­pį mū­sų ša­ly­je gy­ven­to­jų skai­čius su­ma­žė­jo be­veik 20 %. 2020 me­tais dėl di­des­nės imig­ra­ci­jos pir­mą kar­tą per dau­ge­lį me­tų gy­ven­to­jų skai­čius šiek tiek pa­di­dė­jo ir, ži­no­ma, tam pa­di­dė­ji­mui įta­kos tu­rė­jo tai, kad šiek tiek dau­giau at­vy­ko ir imig­ran­tų, tai yra be­veik 20 tūkst.

To­liau se­nė­ji­mas. Se­nė­ji­mas, ži­no­ma, yra ta pro­ble­ma, ku­rios mes vi­si ne­iš­veng­si­me, – vi­si sens­ta­me die­na iš die­nos. Re­mian­tis Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, 2021 me­tų pra­džio­je Lie­tu­vo­je gy­ve­no be­veik 20 % gy­ven­to­jų, ku­rių am­žius buvo dau­giau kaip 65 me­tai. Kaip mi­nė­jau, tas pro­ce­sas, se­nė­ji­mas, yra ne­iš­ven­gia­mas, ne­grįž­ta­mas pro­ce­sas, tai yra tas fe­no­me­nas, ku­ris yra nu­lem­tas tiek ge­ne­ti­nių, tiek epi­ge­ne­ti­nių, tiek ap­lin­kos veiks­nių bei jų są­vei­kos. Lie­tu­vos po­pu­lia­ci­jos se­nė­ji­mo tem­pas yra be­veik du kar­tus grei­tes­nis nei Eu­ro­pos Są­jun­gos vi­dur­kis, tai vėl­gi mes tu­rė­tu­me at­kreip­ti į tai dė­me­sį ir gal­vo­ti apie per­spek­ty­vą.

Re­mian­tis Eu­ros­ta­to prog­no­zė­mis, Lie­tu­vo­je vi­suo­me­nė, be abe­jo, to­liau se­nės ir ti­kė­ti­na, kad 2050 me­tais Lie­tu­vo­je ar­ti 30 % gy­ven­to­jų jau bus vy­res­nio am­žiaus. Tai­gi prog­no­zuo­ja­ma, kad 15–64 me­tų 100 gy­ven­to­jų teks 52 vy­res­nio am­žiaus žmo­nės. Lie­tu­vo­je vy­res­nių žmo­nių tiks­li­ne gru­pe, ku­riai skir­ta svei­kos gy­ven­se­nos ir ki­tų pro­fi­lak­ti­nių svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų plėt­ra, yra lai­ko­mi 60 me­tų ir vy­res­ni as­me­nys.

Svei­ka­ti­ni­mo pre­ven­ci­jos prie­mo­nės ga­li pail­gin­ti ne tik gy­ve­ni­mo truk­mę, bet ir pa­ge­rin­ti jo ko­ky­bę. Mes vi­si pui­kiai ži­no­me, jog vy­res­nio am­žiaus žmo­nės daž­niau ser­ga lė­ti­nė­mis li­go­mis, ma­žė­ja jų fi­zi­nis pa­jė­gu­mas. Svei­kas se­nė­ji­mas yra tas pro­ce­sas, ku­rį šiek tiek ga­li­me ko­re­guo­ti. Tai yra la­bai svar­bu at­si­žvel­giant į tai, ko­kia yra mi­ty­ba, ko­kia yra ap­lin­ka, ko­kia yra psi­chi­kos svei­ka­ta, vais­tų var­to­ji­mas ir su­si­ju­sios pro­ble­mos, fi­zi­nis žmo­gaus ak­ty­vu­mas, kaip il­gai jis iš­lie­ka, ža­lin­gų veiks­nių po­vei­kis, tai yra pik­tnau­džia­vi­mas tam tik­ro­mis me­džia­go­mis, so­cia­li­nis ka­pi­ta­las, pro­fi­lak­ti­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gos, trau­mų pre­ven­ci­ja. Vi­sa tai, be abe­jo, tu­ri įta­kos kal­bant apie svei­ką se­nė­ji­mą.

Kaip mi­nė­jau, pra­ėju­siais me­tais mes ne­te­ko­me dau­giau kaip 47 tūkst. pi­lie­čių ir pra­ėju­siais me­tais su­ma­žė­jo mir­tin­gu­mas nuo in­fek­ci­nių ir pa­ra­zi­ti­nių li­gų, pik­ty­bi­nių na­vi­kų, kvė­pa­vi­mo sis­te­mos li­gų, ly­ties ir šla­pi­mo sis­te­mos li­gų, iš­ori­nių mir­ties prie­žas­čių, bet tris kar­tus pa­di­dė­jo mir­tin­gu­mas nuo COVID-19 ir tai su­da­rė 14,7 % vi­sų mir­čių. Tai­gi, nau­jas iš­šū­kis yra COVID-19 pan­de­mi­ja. Tri­jų pa­grin­di­nių mir­ties prie­žas­čių: krau­jo­ta­kos sis­te­mos li­gų, pik­ty­bi­nių na­vi­kų ir iš­ori­nių mir­ties prie­žas­čių, da­lis pra­ėju­siais me­tais su­ma­žė­jo ir su­da­rė be­veik 70 % vi­sų mi­ru­sių­jų. Spar­čiai di­dė­jan­tis ser­ga­mu­mas lė­ti­nė­mis ne­in­fek­ci­nė­mis li­go­mis tu­ri nei­gia­mų so­cio­e­ko­no­mi­nių pa­sek­mių, nes au­ga pa­cien­tų svei­ka­tos prie­žiū­ros ir so­cia­li­nės glo­bos po­rei­kiai. Pra­ėju­siais me­tais nuo krau­jo­ta­kos sis­te­mos li­gų mi­rė be­veik pu­sė, tai yra 48 %, vi­sų mi­ru­sių­jų. Tai­gi vėl ta blo­ga ten­den­ci­ja iš­lie­ka mū­sų ša­ly­je. Kaip ma­to­te, do­mi­nuo­ja krau­jo­ta­kos sis­te­mos li­gos. O ne­svei­kos gy­ven­se­nos veiks­niai nu­le­mia dau­giau kaip pu­sę vi­sų mir­čių Lie­tu­vo­je. To­kie kaip ne­ra­cio­na­li mi­ty­ba, ta­ba­ko var­to­ji­mas, al­ko­ho­lio var­to­ji­mas, ma­žas fi­zi­nis ak­ty­vu­mas. Kaip ma­to­te, pa­žiū­rė­ję į tuos veiks­nius ir ko­kią įta­ką tu­ri mir­čiai, Lie­tu­vo­je kai ku­rie veiks­niai ga­na žen­kliai ski­ria­si nuo Eu­ro­pos Są­jun­gos vi­dur­kio. Pa­vyz­džiui, ne­ra­cio­na­li mi­ty­ba, kaip ma­to­te, Lie­tu­vo­je net 32 %, kai Eu­ro­pos Są­jun­gos vi­dur­kis yra 18 %. Al­ko­ho­lio var­to­ji­mas Lie­tu­vo­je – 10 %, Eu­ro­pos Są­jun­go­je – 6 %.

Tai­gi ar šir­dies ir krau­ja­gys­lių sis­te­mos li­gos, jos yra pa­grin­di­nė mir­ties prie­žas­tis pa­sau­ly­je, ga­li bū­ti kaž­kiek ko­re­guo­ja­mos? Tur­būt ga­lė­tu­me teig­ti, jog bent kiek pa­kei­tę sa­vo gy­ven­se­ną ga­li­me su­ma­žin­ti šir­dies li­gų ri­zi­ką. Tai­gi svar­bu, kaip ma­to­te, ne tik svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­ma, kaip ji funk­cio­nuo­ja, bet ir pa­čių gy­ven­to­jų in­te­re­sai ir sie­kiai svei­kai gy­ven­ti.

Iš­ven­gia­mo mir­tin­gu­mo ly­gis. Tai, be­je, le­mia vie­ni iš di­džiau­sių Eu­ro­pos Są­jun­gos jau­nes­nių nei 75 me­tų as­me­nų mir­tin­gu­mo nuo iš­emi­nės šir­dies li­gos ir in­sul­to ro­dik­liai. Ki­tos pa­grin­di­nės pre­ven­ci­jos prie­mo­nė­mis iš­ven­gia­mų mir­čių prie­žas­tys yra su al­ko­ho­lio var­to­ji­mu su­si­ju­sios li­gos, plau­čių vė­žys, ne­lai­min­gi at­si­ti­ki­mai ir sa­vi­žu­dy­bės. Dau­giau kaip pu­sę svei­ka­tos prie­žiū­ros prie­mo­nė­mis iš­ven­gia­mų mir­čių le­mia iš­emi­nė šir­dies li­ga ir in­sul­tas. Pa­žiū­rė­ję į šias diag­ra­mas mes ma­to­me, Lie­tu­va vis­gi yra prie tų ša­lių gru­pės, kad mes ga­lė­tu­me iš­veng­ti tiek pre­ven­ci­jos prie­mo­nė­mis, tiek svei­ka­tos prie­žiū­ros prie­mo­nė­mis iš­ven­gia­mo mir­tin­gu­mo.

Įvai­rūs veiks­niai tu­ri įta­kos lė­ti­nių li­gų at­si­ra­di­mui, jų eks­pre­si­jai, jų to­les­nių pa­sek­mių at­si­ra­di­mui. Kaip ma­to­te, vėl­gi yra tam tik­ri veiks­niai, ku­rie ga­li bū­ti ko­re­guo­ja­mi ir pa­ties as­mens. Ži­no­ma, kai ku­riems pri­rei­kia ir vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų įsi­ki­ši­mo, bet to­kie da­ly­kai kaip mi­ty­ba, kaip rū­ky­mo at­si­sa­ky­mas, kaip al­ko­ho­lio at­si­sa­ky­mas, kaip fi­zi­nio ak­ty­vu­mo in­ten­sy­vi­ni­mas ga­li­mi, jei­gu žmo­nės pa­tys ži­no­tų, no­rė­tų ir da­ry­tų tai. Pa­žiū­rė­ję į šią skaid­rę mes ma­to­me, jog šie veiks­niai tu­ri įta­kos įvai­rių li­gų at­si­ra­di­mui – tiek iš­emi­nės šir­dies li­gos, tiek in­sul­to, tiek on­ko­lo­gi­nių li­gų, tiek kvė­pa­vi­mo sis­te­mos, tiek virš­ki­na­mo­jo trak­to li­gų. Ži­no­ma, jų įta­ka vie­nos ar ki­tos li­gos at­si­ra­di­mui yra skir­tin­ga.

Vak­ci­na­ci­ja. Vak­ci­na­ci­ja ir in­fek­ci­nės li­gos. Ži­no­ma, vis­gi ša­ly­je di­dži­ą­ją da­lį in­fek­ci­nių li­gų su­da­ro per orą plin­tan­čios in­fek­ci­jos, kaip ma­to­te, 96 %, dau­giau kaip 96 %, iš jų dau­giau kaip 97 % yra ser­ga­mu­mas ūmio­mis vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­jo­mis ir gri­pu. Li­ku­sią ser­ga­mu­mo struk­tū­ros da­lį su­da­rė ki­tos li­gos, tai yra per mais­tą ir van­de­nį plin­tan­čios už­kre­čia­mo­sios li­gos ir už­kre­čia­mo­sios li­gos, ku­rio­mis už­si­kre­čia­ma per ap­lin­ką, ly­ti­niu bū­du plin­tan­čios už­kre­čia­mo­sios li­gos, zo­o­no­zės ir ki­tos in­fek­ci­nės li­gos. Bet, kaip ma­to­te, vis­gi liū­to da­lį su­da­ro per orą plin­tan­čios in­fek­ci­jos, jos pa­žei­džia di­dži­ą­ją da­lį mū­sų po­pu­lia­ci­jos.

At­spa­ru­mas an­ti­bio­ti­kams tam­pa vis daž­nes­nis. Ne­abe­jo­ti­nai žmo­nės ga­li mir­ti nuo įpras­tų in­fek­ci­jų, įskai­tant pneu­mo­ni­ją ar chi­rur­gi­nės vie­tos in­fek­ci­ją. Iš­pli­tęs at­spa­ru­mas an­ti­bio­ti­kams pa­veik­tų vi­są svei­ka­tos prie­žiū­ros sis­te­mą. To­dėl la­bai svar­bu tin­ka­mas an­ti­bio­ti­kų var­to­ji­mas – tik pa­gal tam tik­ras in­di­ka­ci­jas. Nau­jau­siais duo­me­ni­mis, Lie­tu­vo­je an­ti­mik­ro­bi­nių pre­pa­ra­tų var­to­ji­mas yra 4,1 vi­du­ti­nės te­ra­pi­nės die­nos do­zės.

Kal­bant apie pro­fi­lak­ti­nį skie­pi­ji­mą, tai yra vie­na iš svei­ka­tos prie­žiū­ros sri­čių, vi­sa­me pa­sau­ly­je fi­nan­suo­ja­mų iš vals­ty­bių biu­dže­tų, vi­siš­kai ne­pri­klau­so­mai nuo ša­lies eko­no­mi­nio iš­si­vys­ty­mo ly­gio. Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos duo­me­ni­mis, ge­rais vak­ci­na­ci­jos ro­dik­liais yra lai­ko­ma, kai pa­skie­py­tų­jų skai­čius ša­ly­je ir jos re­gio­nuo­se sie­kia 90–95 % tiks­li­nės gru­pės as­me­nų. Ko­kia si­tu­a­ci­ja Lie­tu­vo­je? Pas­ta­rai­siais me­tais vak­ci­na­ci­jos ro­dik­liai su­ma­žė­jo. Su­ma­žė­jo, iš­sky­rus dėl vie­nos li­gos, tai yra dėl me­nin­go­ko­ki­nės in­fek­ci­jos šiek tiek pa­di­dė­jo, la­bai ne­žen­kliai – apie 1 %. Vi­sų ki­tų li­gų at­ve­jais tas pro­cen­tas su­ma­žė­jo. Ži­no­ma, daug prie­žas­čių tur­būt yra, dėl ko su­ma­žė­jo, vie­na iš jų ga­li bū­ti vėl­gi ta pa­ti COVID-19 pan­de­mi­ja.

Psi­chi­kos svei­ka­ta – dar vie­nas svar­bus as­pek­tas. Ži­no­ma, ir tos pro­ble­mos, ku­rios yra su­si­ju­sios su psi­chi­kos svei­ka­tos ne­ga­la­vi­mais. 2020 me­tais moks­li­nin­kų at­lik­to ty­ri­mo duo­me­ni­mis, ga­li­ma teig­ti, kad 46 % as­me­nų pa­ty­rė psi­cho­lo­gi­nės ge­ro­vės sun­ku­mų. 31 % iš­gy­ve­no dep­re­si­ją ir ne­ri­mą, kas ket­vir­tas – adap­ta­ci­jos sun­ku­mus. Na, ly­gi­nant 2020 ir 2019 me­tų sta­tis­ti­ką, ma­ty­ti, kad COVID-19 pan­de­mi­jos me­tu 10 % iš­au­gęs as­me­nų, ku­rie krei­pė­si į gy­dy­mo įstai­gas dėl dep­re­si­jos, ne­ri­mo ir re­ak­ci­jos į di­de­lį stre­są su­tri­ki­mų, skai­čius. Vien dėl ne­ri­mo su­tri­ki­mų be­si­krei­pu­sių as­me­nų pra­ėju­siais me­tais sau­sio mė­ne­sį bu­vo 41 % dau­giau nei to­kiu pat me­tu 2019 me­tais. Tai­gi re­zul­ta­tai ro­do, kad Lie­tu­vos vy­res­nio am­žiaus, tai yra 65 me­tų ir vy­res­nių, žmo­nių ge­ro­vė Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių kon­teks­te yra ga­na ne­ko­kia, o 50 me­tų ir vy­res­ni as­me­nys yra vie­ni la­biau­siai ne­pa­ten­kin­tų Eu­ro­po­je.

Lie­tu­vo­je yra pa­pli­tu­si ri­zi­kin­ga elg­se­na, tai yra al­ko­ho­lio, ki­tų psi­cho­ak­ty­vių­jų me­džia­gų var­to­ji­mas, ir sa­vi­žu­dy­bių skai­čius ša­ly­je iš­lie­ka vie­nas iš aukš­čiau­sių Eu­ro­pos Są­jun­go­je. Nau­jau­sių Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ty­ri­mų duo­me­ni­mis, nar­ko­ti­kų var­to­ji­mas per pas­ku­ti­nius me­tus pa­di­dė­jo net pus­an­tro kar­to. Na, o al­ko­ho­lio ir ta­ba­ko var­to­ji­mo ten­den­ci­jos iš­li­ko pa­na­šios.

Tai­gi, kal­bant apie at­lik­tus ty­ri­mus. Vie­nas iš ty­ri­mų yra pa­aug­lių gru­pės – al­ko­ho­lio ir ki­tų psi­cho­ak­ty­vių­jų me­džia­gų var­to­ji­mo mo­kyk­lo­se ty­ri­mas. ESPAD ty­ri­mas pa­ro­dė tam tik­ras ten­den­ci­jas ir Lie­tu­vo­je. Tai­gi, su kuo mes gy­ve­na­me ir ko­kia yra si­tu­a­ci­ja. To ty­ri­mo re­zul­ta­tai lei­džia teig­ti, kad ma­žė­ja al­ko­ho­lio var­to­ji­mas ir įpras­tų ci­ga­re­čių rū­ky­mas, ta­čiau pa­di­dė­jo elek­tro­ni­nių ci­ga­re­čių rū­ky­mas. Ma­žė­ja al­ko­ho­lio, įpras­tų ci­ga­re­čių pri­ei­na­mu­mas. Al­ko­ho­lį la­biau var­to­ja mer­gi­nos, ci­ga­re­tes rū­ko vai­ki­nai. Ne­žy­miai ma­žė­ja ne­le­ga­lių nar­ko­ti­nių me­džia­gų var­to­ji­mas, ta­čiau kaip ir ki­to­se ESPAD ša­ly­se at­si­ran­da su­si­rū­pi­ni­mas dėl la­bai ri­zi­kin­go ka­na­pių var­to­ji­mo. Su­si­rū­pi­ni­mą ke­lia nau­jų psi­cho­ak­ty­vių­jų me­džia­gų var­to­ji­mas, mi­g­do­mų­jų, ra­mi­na­mų­jų vais­tų var­to­ji­mas, ne­pa­sky­rus gy­dy­to­jui, ir la­kių­jų me­džia­gų var­to­ji­mas.

Ir, ži­no­ma, to­les­nio dė­me­sio rei­ka­lau­ja skait­me­ni­niai žai­di­mai, lo­ši­mas iš pi­ni­gų, so­cia­li­nių me­di­jų nau­do­ji­mas ir pri­klau­so­my­bių nuo to at­si­ra­di­mas.

Tai­gi, COVID-19 pan­de­mi­ja mums at­sklei­dė ir tam tik­ras pro­ble­mas, ku­rios yra su­si­ju­sios su mū­sų gy­ven­to­jų psi­chi­kos svei­ka­ta. Ga­li­ma už­duo­ti tam tik­rų klau­si­mų, gal­būt ne­ma­to­ma psi­chi­kos svei­ka­tos su­tri­ki­mų pan­de­mi­ja at­ėjo? Bet, ko ge­ro, taip ne­ga­lė­tu­me teig­ti. Pa­dau­gė­jo kai ku­rių su­tri­ki­mų simp­to­mų, jie iš­ryš­kė­jo at­si­ra­dus COVID-19 pan­de­mi­jai. O pan­de­mi­ja ap­skri­tai ne­tu­ri vie­no vei­do, ji ski­ria­si. Ski­ria­si priklausomai nuo re­gio­no, nuo kraš­to, nuo ly­ties, nuo po­pu­lia­ci­jos ir taip to­liau. Tai­gi ką da­ry­ti? Da­ry­ti rei­kė­tų tai, kad vis dėl­to yra pras­min­ga di­din­ti spe­cia­lis­tų pa­si­ren­gi­mą dirb­ti su stre­si­niais su­tri­ki­mais ir, ži­no­ma, di­din­ti psi­cho­lo­gi­nės pa­gal­bos pri­ei­na­mu­mą, ji yra la­bai ak­tu­a­li mū­sų gy­ven­to­jams.

Ki­tos pro­ble­mos. Kaip ir mi­nė­jau, sa­vi­žu­dy­bių skai­čius, de­ja, iš­lie­ka di­de­lis mū­sų ša­ly­je, ly­gi­nant su ki­to­mis Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­li­mis. Iš­lie­ka ga­na di­de­lis al­ko­ho­lio ir ki­tų psi­cho­ak­ty­viųjų me­džia­gų var­to­ji­mas. Tai yra tos pro­ble­mos, tos ten­den­ci­jos, ku­rios tę­sia­si, tai nė­ra šian­die­nos pro­ble­ma. Pa­si­žiū­rė­jus į tam tik­ras prie­žas­tis… ir ne­įga­lu­mo pa­ko­re­guo­ti gy­ve­ni­mo me­tai, kaip ma­to­te, įta­ka yra la­bai di­de­lė tam tik­rų prie­žas­čių, kurios tu­ri įta­kos žmo­gaus gy­ve­ni­mo ko­ky­bei. Šiuo at­ve­ju vien tik kal­bant apie tam tik­rus psi­chi­kos su­tri­ki­mus, psi­cho­lo­gi­nes pro­ble­mas ir taip to­liau.

Kas da­ro­ma Lie­tu­vo­je stip­ri­nant šią sri­tį? Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja in­ten­sy­viai dir­ba šio­je sri­ty­je ir yra nu­ma­ty­ti tam tik­ri veiks­mai, tam tik­ros už­duo­tys iš­kel­tos. Tai yra šei­mos gy­dy­to­jo ko­man­da ir nu­ma­to­ma stip­rin­ti anks­ty­vą­ją pri­klau­so­my­bės li­gų diag­nos­ti­ką. Pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­trai – nu­sta­ty­ti ge­rus dar­bo re­zul­ta­tus, ska­ti­na­ma prie­du už pa­slau­gų tei­ki­mą pri­klau­so­my­bės li­go­mis ser­gan­tiems as­me­nims. Die­nos sta­cio­na­rai – įver­tin­ti po­rei­kį steig­ti spe­cia­li­zuo­tą die­nos sta­cio­na­rą. La­bai svar­bi yra psi­cho­so­cia­li­nė re­a­bi­li­ta­ci­ja, tai yra plė­to­ti Mi­ne­so­tos pa­slau­gas PSDF lė­šo­mis. Že­mo slenks­čio pa­slau­gos – rei­kia taip pat plė­to­ti to­kias pa­slau­gas, tai yra pri­klau­so­my­bės kon­sul­tan­tai, že­mo slenks­čio ka­bi­ne­tai. Ir, be abe­jo, vi­suo­me­nės svei­ka­ta, jos da­lis, tai yra anks­ty­vo­sios in­ter­ven­ci­jos pro­gra­mos ir pre­ven­ci­ja, ku­ri vyk­do­ma re­gio­nuo­se ir sa­vi­val­dy­bė­se.

Štai tur­būt prin­ci­pi­nis pa­vaiz­da­vi­mas sche­ma, kaip mes ga­lė­tu­me įsi­vaiz­duo­ti, kas yra svar­bu kal­bant ap­skri­tai apie žmo­gaus svei­ka­tą. Kaip ma­to­te, yra tam tik­ri veiks­niai, bio­lo­gi­niai veiks­niai, ku­riuos mes ne vi­suo­met ga­li­me ir daž­niau­siai ne­ga­li­me ko­re­guo­ti, tai yra žmo­gaus am­žius, žmo­gaus ly­tis, jo pri­gim­ti­niai veiks­niai, tai yra tai, ko­kį ge­no­ti­pą mes tu­ri­me at­si­ne­šę į gy­ve­ni­mą. Bet yra ki­ti veiks­niai, ku­rie tu­ri di­de­lę įta­ką, – tai in­di­vi­du­a­lūs gy­ve­ni­mo bū­do veiks­niai, ku­rie ga­li bū­ti for­muo­ja­mi vai­kui au­gant. Na, to­liau yra gy­ve­ni­mo ir dar­bo są­ly­gos: dar­bo ap­lin­ka, iš­si­la­vi­ni­mas, ne­dar­bas, van­duo, sa­ni­ta­ri­ja, ži­no­ma, svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gos. Bet, kaip ma­to­te, svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gos tai dar ne vis­kas – yra vi­su­ma įvai­rių veiks­nių, įvai­rių da­ly­kų, ku­rie ga­li už­tik­rin­ti tą svei­ką gy­ven­se­ną. Na ir ben­dros so­cia­li­nės, eko­no­mi­nės, kul­tū­ri­nės ir ap­lin­kos są­ly­gos.

Ap­lin­ka. Ko­kią įta­ką tu­ri ap­lin­ka, kli­ma­to kai­ta? Vis dėl­to, Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos duo­me­ni­mis, ne to­kia ma­ža da­lis mir­čių prie­žas­čių yra su­si­ju­sios su ap­lin­ka. Kaip ma­to­te, nu­ro­do­ma, kad 24 % mir­čių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra su­si­ju­sios su ap­lin­kos veiks­nių po­vei­kiu, ir tai yra dau­giau kaip 13 mln. mir­čių per me­tus pa­sau­ly­je. Re­mian­tis Eu­ro­pos ap­lin­kos agen­tū­ros pa­skelb­ta ata­skai­ta, dau­giau kaip 10 % vi­sų Eu­ro­po­je nu­sta­to­mų vė­žio at­ve­jų su­ke­lia oro tar­šos, pa­sy­vaus rū­ky­mo, ra­do­no ir ul­tra­vio­le­ti­nės spin­du­liuo­tės, as­bes­to, tam tik­rų che­mi­nių re­a­gen­tų ir ki­tų ter­ša­lų po­vei­kis. Eu­ro­pos Par­la­men­to pra­ne­ši­muo­se skel­bia­ma, kad įvai­rio­mis aler­gi­nė­mis li­go­mis pra­ėju­sio šimt­me­čio pa­bai­go­je sir­go tik 1 % Eu­ro­pos žmo­nių po­pu­lia­ci­jos, da­bar apie 20 %. At­ei­nan­čius 20 me­tų aler­gi­ja, ma­no­ma, ka­muos apie 35 % po­pu­lia­ci­jos. Lie­tu­va taip pat ne iš­im­tis.

Mū­sų po­že­mi­nis van­duo yra ap­sau­go­tas nuo iš­ori­nės tar­šos. Vi­suo­met sa­ko­me ir tei­gia­me, jog Lie­tu­vo­je van­dens ko­ky­bė yra ge­ra. Tik­rai taip, ta­čiau vis­gi in­ten­sy­vi žmo­gaus veik­la, tai yra vys­to­ma pra­mo­nė, že­mės ūkis, trans­por­tas, bui­ti­nės at­lie­kos, nuo­lat ter­šia ap­lin­ką ir ne­abe­jo­ti­nai ga­li su­si­da­ry­ti są­ly­gos kenks­min­goms me­džia­goms pa­kliū­ti į van­de­nį. Su ge­ria­muo­ju van­de­niu mes gau­na­me nuo 1 % iki 10 % rei­ka­lin­gų per pa­rą mik­ro­ele­men­tų kie­kio, ta­čiau jų per­tek­lius ar trū­ku­mas ga­li lem­ti įvai­rius funk­ci­nius su­tri­ki­mus ar li­gas, ką ir kal­bė­ti apie tą che­mi­nę tar­šą, ku­ri tu­ri įta­kos ir dau­gia­veiks­nės etio­lo­gi­jos li­goms at­si­ras­ti. Pir­miau­sia tu­rė­tu­me pa­gal­vo­ti apie on­ko­lo­gi­nes li­gas.

Ži­no­ma, rei­kia do­mė­tis ir tuo, kur va­sa­ros lai­ko­tar­piu mes mau­do­mės. Hi­gie­nos ins­ti­tu­to Svei­ka­tos stip­ri­ni­mo cen­tras, įver­ti­nęs gau­tus šių me­tų lie­pos mė­ne­sio mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, in­for­ma­vo, kad ke­lio­se mau­dyk­lo­se bu­vo nu­sta­ty­ta trum­pa­lai­kė tar­ša. O ap­skri­tai 2021 me­tų mau­dy­mo­si se­zo­ną, kaip ma­to­te, be­veik 91 % mau­dyk­lų van­duo ati­ti­ko hi­gie­nos nor­mos rei­ka­la­vi­mus.

Kiek­vie­nais me­tais Lie­tu­vo­je už­re­gist­ruo­ja­ma apie 20 tūkst. mais­tu ir van­de­niu plin­tan­čių žar­ny­no in­fek­ci­nių li­gų at­ve­jų. Kaip ma­to­te, ne to­kie ma­ži skai­čiai. 2019 me­tais, bu­vu­sio Už­kre­čia­mų­jų li­gų ir AIDS cen­tro duo­me­ni­mis, še­ši iš de­šim­ties bak­te­ri­nė­mis žar­ny­no in­fek­ci­jo­mis sir­gu­sių as­me­nų už­si­krė­tė na­mų ap­lin­ko­je, tai yra są­ly­čio bū­du ar nuo na­mie pa­ruoš­to ir var­to­to mais­to.

Ki­tas la­bai svar­bus as­pek­tas žmo­gaus gy­ve­ni­me yra ko­ky­biš­kas mie­gas. Nuo­la­ti­nis ge­ras mie­gas yra su­si­jęs su ge­res­ne ben­drą­ja žmo­gaus svei­ka­ta ir aukš­tes­ne gy­ve­ni­mo ko­ky­be. Tai­gi mes vi­si tu­rė­tu­me pri­si­min­ti, ir jūs, mie­li Sei­mo na­riai, taip pat ne­pa­mirš­ki­te ši­to da­ly­ko, kad mie­gas yra la­bai svar­bus, nes ne­mi­ga su­da­ro apie 50 % vi­sų mie­go su­tri­ki­mų ap­skri­tai pa­ė­mus. Dėl pras­to ir ne­pa­kan­ka­mo mie­go net 89 % su­au­gu­sių­jų ir be­veik 60 % vai­kų tu­ri pa­di­dė­ju­sį kū­no svo­rį, di­des­nę nu­tu­ki­mo ri­zi­ką, o ne­mi­ga, kaip ri­zi­kos veiks­nys, yra la­bai svar­bus šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų at­ve­jais.

Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja tei­gia, kad tik 10 % žmo­gaus svei­ka­tos le­mia svei­ka­tos prie­žiū­ra, kaip ma­to­te, po 20 % tai, ką mes gau­na­me pa­vel­dė­ję iš sa­vo tė­vų, – pa­vel­di­mu­mas, 20 % – mus su­pan­ti ap­lin­ka, 50 % – mū­sų gy­ve­ni­mo bū­das. Tad, kaip mi­nė­jau, la­bai svar­bu ug­dy­ti tą tin­ka­mą gy­ve­ni­mo bū­dą.

O vai­kai iš­ties yra im­lūs. Šian­dien tai, ką Sei­mo ves­ti­biu­ly­je ma­čiau, kai bu­vo ga­li­my­bė pa­si­žiū­rė­ti, kaip su­teik­ti pir­mą­ją pa­gal­bą, ir at­ėjo eks­kur­si­jos ket­vir­to­kų, penk­to­kų, su ko­kiu di­de­liu en­tu­ziaz­mu jie mo­kė­si, kaip su­teik­ti tą pa­gal­bą, ir ste­bė­ti­nai daug ką jie jau ži­no­jo. Tai­gi vai­kus ga­li­ma taip iš­ug­dy­ti. Ma­nau, kad ir kal­bant apie tą tin­ka­mą gy­ve­ni­mo bū­dą, jei­gu tai bū­tų nuo­lat kar­to­ja­ma ir mo­ko­ma ir mo­kyk­lo­je, dar­že­ly­je, tai ga­li­ma pa­siek­ti.

Su fi­zi­niu pa­sy­vu­mu sie­ja­ma 3,5 % vi­sų žmo­gaus li­gų ir apie 5 %–10 % mir­čių Eu­ro­pos re­gio­ne. Vals­ty­bi­nio au­di­to ata­skai­to­je „Ar už­tik­ri­na­mas vai­kų svei­ka­tos stip­ri­ni­mas“ 2019 me­tais kon­sta­tuo­ja­ma, jog 51 % Lie­tu­vos ug­dy­mo įstai­gų ne­už­tik­ri­na, kad vai­kai kas­die­niam fi­zi­niam ak­ty­vu­mui skir­tų ne ma­žiau nei 60 mi­nu­čių. Dau­giau kaip 50 % iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gų ne­tu­ri kū­no kul­tū­ros spe­cia­lis­to. Yra tik 0,7 % pe­da­go­gų kva­li­fi­ka­ci­jos pro­gra­mų, ku­rio­se įtrauk­tas vai­kų svei­ka­ti­ni­mo stip­ri­ni­mas, o ak­ty­vios mo­kyk­los kon­cep­ci­ją įgy­ven­di­na tik­tai 10 % ša­lies švie­ti­mo įstai­gų. Mie­li Sei­mo na­riai, aš jū­sų ne­klau­siu, koks jū­sų fi­zi­nis ak­ty­vu­mas kiek­vie­ną die­ną, bet vėl­gi siū­lau at­kreip­ti dė­me­sį į tai, jog tai yra la­bai svar­bu. Jei­gu tu­ri­te lais­vę mi­nu­tę, tai bū­ti­nai už­si­im­ki­te fi­zi­ne veik­la.

Svei­ka­tos ap­sau­gos re­for­ma – dar vie­nas klau­si­mas, ku­ris su­kė­lė daug dis­ku­si­jų, ko­men­ta­rų. Na­cio­na­li­nė svei­ka­tos ta­ry­ba taip pat šį klau­si­mą ana­li­za­vo ir bu­vo pa­reng­tas klau­si­my­nas, jis pa­teik­tas su­in­te­re­suo­toms ša­lims, tai yra dau­giau kaip 300 ju­ri­di­nių as­me­nų ga­vo tas an­ke­tas, ir gau­ti at­sa­ky­mai. Gau­ti at­sa­ky­mai, ži­no­ma, bu­vo įver­tin­ti, pa­si­žiū­rė­ta, bet tie­siog no­rė­čiau jums pa­teik­ti ke­le­tą min­čių, ką mes ga­vo­me iš jų, ko­kią nuo­mo­nę ir kaip jie įsi­vaiz­duo­ja. Štai ke­le­tas klau­si­mų, ku­rie bu­vo už­klaus­ti, ir jų at­sa­ky­mai. Kiek esa­te su­si­pa­ži­nę su pla­nuo­ja­mais svei­ka­tos ap­sau­gos re­for­mos tiks­lais ir už­da­vi­niais? Kaip ma­to­te, vis­gi di­džio­ji da­lis – 39 % tei­gia, kad ge­rai su­si­pa­ži­nę ar­ba nuo­dug­niai su­si­pa­ži­nę. Kiek esa­te su­si­pa­ži­nę su pla­nuo­ja­mos re­for­mos sie­kia­mais re­zul­ta­tais, ver­ti­ni­mo ro­dik­liais? Čia jau yra ma­žes­nė da­lis. Ar jū­sų or­ga­ni­za­ci­ja pla­nuo­ja da­ly­vau­ti įgy­ven­di­nant re­for­mas? Vėl­gi ne to­kia di­de­lė da­lis, kaip no­rė­tų­si. No­rė­čiau at­kreip­ti jū­sų dė­me­sį į apa­čio­je, kai­rė­je pu­sė­je pa­teik­tą diag­ra­mą – re­for­mos pla­nuo­ja­mi re­zul­ta­tai yra svar­būs ir reikš­min­gi, tai 31 % at­sa­kė – ne­ži­nau. Ką su­po­nuo­ja toks at­sa­ky­mas? Tai reiš­kia, kad žmo­nės nė­ra iki ga­lo su­si­pa­ži­nę su tais klau­si­mais, ku­rie yra svar­būs vyk­dant re­for­mą. Tai­gi, ži­no­ma, tas in­for­muo­tu­mas ir in­for­ma­ci­jos pa­tei­ki­mas su­in­te­re­suo­toms ša­lims yra la­bai svar­bus sie­kiant tin­ka­mai vyk­dy­ti svei­ka­tos ap­sau­gos re­for­mą.

Be abe­jo, bu­vo pa­teik­tos re­ko­men­da­ci­jos ir pa­siū­ly­mai po šios ana­li­zės. Ga­li­ma teig­ti, kad vis dėl­to Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja iš tik­rų­jų at­li­ko la­bai di­de­lį dar­bą or­ga­ni­zuo­da­ma svei­ka­tos ap­sau­gos re­for­mos pro­ce­są, jį vyk­dy­da­ma. Ne­ga­li­ma nu­neig­ti ši­tų dar­bų svar­bos ir bū­ti­nu­mo, tik­rai taip, ga­li­ma tą teig­ti. Su­in­te­re­suo­tų ša­lių pa­siek­tas in­for­muo­tu­mo apie re­for­mą ly­gis šia­me pla­na­vi­mo sta­di­jos eta­pe tu­ri di­de­les di­di­ni­mo ga­li­my­bes, bent jau taip ma­ty­ti iš at­sa­ky­mų, ku­riuos ga­vo­me pa­tei­kę klau­si­my­nus. Ap­klau­sos re­zul­ta­tai iden­ti­fi­ka­vo su­in­te­re­suo­tų ša­lių in­for­muo­tu­mo apie re­for­mą spra­gas. Tiks­lin­gas de­ta­les­nis jų iš­ty­ri­mas ir tiks­li­nių prie­mo­nių tiks­li­nėms su­in­te­re­suo­tų ša­lių gru­pėms tai­ky­mas, to­liau di­di­nant jų in­for­muo­tu­mą tiek re­for­mos pla­na­vi­mo, tiek įgy­ven­di­ni­mo sta­di­jo­se. Ži­no­ma, su­in­te­re­suo­tų ša­lių pa­siek­tas su­in­te­re­suo­tu­mo ir pa­si­ren­gi­mo da­ly­vau­ti re­for­mo­je ly­gis šia­me pla­na­vi­mo sta­di­jos eta­pe tu­ri dar di­de­lį au­gi­mo po­ten­cia­lą. Ap­klau­sos re­zul­ta­tai su­da­ro pa­grin­dą ti­kė­tis, kad to­les­nis ak­ty­vus ir tiks­li­nis in­for­muo­tu­mo apie re­for­mos nau­dą ir ku­ria­mą ver­tę ge­ri­ni­mas iš es­mės ga­li pa­di­din­ti da­ly­vių su­in­te­re­suo­tu­mą ir pa­si­ren­gi­mą da­ly­vau­ti šia­me pro­ce­se.

Ži­no­ma, yra tam tik­rų re­for­mos da­ly­vių su­in­te­re­suo­tu­mo di­di­ni­mo kliū­čių, jos ga­li bū­ti įvar­di­ja­mos kaip trum­pa­re­giš­ku­mo cik­lo efek­tas, su­da­ran­tis už­bur­tą ra­tą tarp ne­pa­kan­ka­mo in­for­muo­tu­mo ir ma­žo su­in­te­re­suo­tu­mo, kai dėl ma­žo su­in­te­re­suo­tu­mo ne­ro­do­mas in­te­re­sas re­for­mai, taip pat nu­le­miant ma­žą in­for­muo­tu­mą apie re­for­mą, o tai sa­vo ruož­tu tam­pa kliū­ti­mi su­in­te­re­suo­tu­mui ir įsi­trau­ki­mui di­din­ti. Kaip ma­to­te, pa­si­da­ro toks lyg ir už­bur­tas ra­tas. Tai­gi, re­ko­men­duo­ja­ma to­liau ak­ty­viai ir kryp­tin­gai ko­mu­ni­kuo­ti apie re­for­mos ku­ria­mas ver­tes, nau­das tiks­li­nėms su­in­te­re­suo­tų ša­lių gru­pėms, už­tik­rin­ti nuo­la­ti­nę pe­ri­odi­nę dvi­kryp­tę ko­mu­ni­ka­ci­ją ir at­ga­li­nį ry­šį re­for­mos pla­na­vi­mo ir įgy­ven­di­ni­mo eta­puo­se. Šios ap­klau­sos re­zul­ta­tai taip pat pa­tvir­ti­no bū­ti­ny­bę pe­ri­odiš­kai ver­tin­ti su­in­te­re­suo­tų ša­lių in­for­muo­tu­mo, su­in­te­re­suo­tu­mo, pa­si­ren­gi­mo da­ly­vau­ti re­for­mo­je būk­les, iš­aiš­ki­nant jų spra­gas, iden­ti­fi­kuo­jant pro­ble­mi­nes da­ly­vių gru­pes, joms pa­ren­giant bei pri­tai­kant tiks­li­nes in­for­muo­tu­mo ir su­in­te­re­suo­tu­mo ge­ri­ni­mo prie­mo­nes, kar­tu už­tik­ri­nant efek­ty­vią, kaip mi­nė­jau, dvi­kryp­tę ko­mu­ni­ka­ci­ją bei grįž­ta­mą­jį ry­šį apie tai­ko­mų prie­mo­nių veiks­min­gu­mą sie­kiant su­pla­nuo­tų tik­s­lų ir re­zul­ta­tų.

Ki­tas svar­bus klau­si­mas, tai yra tam tik­ri skir­tu­mai, ku­rie eg­zis­tuo­ja ver­ti­nant svei­ka­tos ro­dik­lius, tai skir­tu­mai tarp žmo­nių, tu­rin­čių skir­tin­gą iš­si­la­vi­ni­mą, pa­ja­mų kie­kį, pro­fe­si­ją ir pa­na­šiai, vis dėl­to iš­lie­ka to­kie. Lie­tu­vos kai­mo gy­ven­to­jų stan­dar­ti­zuo­to mir­tin­gu­mo ro­dik­lis pra­ėju­siais me­tais bu­vo 1,3 kar­to di­des­nis nei mies­to gy­ven­to­jų. Tai­gi mies­to ir kai­mo ra­jo­nų gy­ven­to­jų mir­tin­gu­mo ro­dik­lių ne­to­ly­gu­mai ir jų po­ky­čiai ne­tie­sio­giai at­spin­di kai­mo gy­ven­to­jų pa­ti­ria­mą di­des­nį ir iki šiol vis di­dė­jan­tį so­cia­li­nį bei psi­cho­lo­gi­nį stre­są, su­si­ju­sį su ne­pa­lan­kiais svei­ka­tai eko­no­mi­niais, so­cia­li­niais ir kul­tū­ri­niais veiks­niais. Ten­ka pa­brėž­ti, jog vis dėl­to iki šiol eg­zis­tuo­ja tam tik­ri mir­tin­gu­mo, ser­ga­mu­mo, gy­ven­se­nos įpro­čių skir­tu­mai ir tarp et­ni­nių gru­pių Lie­tu­vo­je. O, kaip ži­no­te, Lie­tu­vo­je gy­ve­na apie 154 tau­ty­bių žmo­nės. Tai­gi, įvai­ro­vė di­de­lė ir tie skir­tu­mai yra.

Su­au­gu­sio ir vai­ko svei­ka­tos būk­lei įta­ką da­ro tiek tė­vų san­tuo­ki­nė pa­dė­tis, tiek šei­mos ar na­mų ūkio su­dė­tis. Nuo 2010 me­tų san­tuo­kų skai­čius su­ma­žė­jo 18 %. 2020 me­tais bu­vo įre­gist­ruo­ta šiek tiek dau­giau nei 15 tūkst. san­tuo­kų, o iš­tuo­kas įre­gist­ra­vo 7,5 tūkst. po­rų. Tai­gi, yra įro­dy­ta, kad san­tuo­ko­je gy­ve­nan­tys as­me­nys la­biau rū­pi­na­si sa­vo ir sa­vo part­ne­rio svei­ka­ta.

2019 me­tais tik 46 % Lie­tu­vos gy­ven­to­jų tei­gė, kad jų svei­ka­ta yra ge­ra. Kaip ir ki­to­se Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­ly­se, di­des­nes pa­ja­mas gau­nan­tys as­me­nys daž­niau tei­gia esan­tys svei­ki. Di­džiau­sias pa­ja­mas gau­nan­čių kvin­ti­ly­je du treč­da­liai as­me­nų ma­no, kad jų svei­ka­ta yra ge­ra, o ma­žiau­sias pa­ja­mas gau­nan­čių kvin­ti­ly­je taip ma­no tik ket­vir­ta­da­lis as­me­nų. Tai­gi, kaip ma­to­te, aki­vaiz­džiai tu­ri įta­kos ir žmo­gaus gau­na­mos pa­ja­mos ver­ti­nant sa­vo svei­ka­tą.

Ki­tos pro­ble­mos ir ki­tos ten­den­ci­jos, ku­rias mes tu­ri­me Lie­tu­vo­je. Vis­gi ga­li­me teig­ti, kad as­me­nų, ku­rie gy­ve­na skur­do, ri­zi­kų ir so­cia­li­nė­je at­skir­ty­je, ma­žė­ja. Tai yra ge­ros ten­den­ci­jos. Kaip ma­to­te, ly­gi­nant 2020 ir 2010 me­tus, dėl smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je už­re­gist­ruo­ti nu­si­kal­ti­mai. Taip pat ten­den­ci­ja yra ma­žė­jan­ti, džiu­gi­nan­ti. Tie­sa, tai yra 2020 me­tų duo­me­nys. Tur­būt rei­kė­tų pa­žiū­rė­ti ir 2021 me­tų, sie­kiant įsi­vaiz­duo­ti tą si­tu­a­ci­ją, ko­kia bu­vo COVID-19 pan­de­mi­jos me­tu.

Pro­ble­ma yra dar ta, kad Lie­tu­vo­je ėmė dau­gė­ti mo­kyk­lo­se ne­si­mo­kan­čių vai­kų. Be­veik 2 tūkst. vai­kų ne­lan­ky­mo prie­žas­tys nė­ra ži­no­mos. Dau­gu­ma, tai yra 84 %, su­au­gu­sių Lie­tu­vos gy­ven­to­jų tei­gia, kad mo­ky­da­mie­si įvai­riuo­se mo­ky­mo kur­suo­se jie sie­kė įgy­ti pro­fe­si­nių ži­nių, rei­ka­lin­gų dar­bui, ki­ti dėl as­me­ni­nių prie­žas­čių. Tai, ma­nau, yra la­bai džiu­gi­nan­tys da­ly­kai, kad žmo­nės sie­kia įgy­ti di­des­nes kom­pe­ten­ci­jas. Kas ket­vir­tas tei­gia, kad to­bu­lin­ti pro­fe­si­nę kva­li­fi­ka­ci­ją rei­ka­la­vo darb­da­vys ar­ba sie­kė įgy­ti ži­nių ir įgū­džių, nau­din­gų kas­die­nia­me gy­ve­ni­me. Treč­da­lis že­mą iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­čių gy­ven­to­jų mo­ky­da­mie­si sie­kė gau­ti pa­žy­mė­ji­mą, su­tei­kian­tį tei­sę dirb­ti, o 62 % tu­rin­čių­jų auš­tą­jį iš­si­la­vi­ni­mą to­bu­li­no ži­nias siek­da­mi ge­riau at­lik­ti sa­vo dar­bą.

Ly­čių ly­gy­bė yra la­bai svar­bus da­ly­kas. Vis dėl­to ly­gy­bė tu­ri tie­sio­gi­nį po­vei­kį ir ša­lies eko­no­mi­kai, už­im­tu­mui, pro­duk­ty­vu­mui ir BVP. Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­ly­se, ku­rio­se ly­čių ly­gy­bės ro­dik­liai aukš­tes­ni, ne­dar­bo ro­dik­liai yra že­mes­ni, vy­rau­ja to­ly­ges­nis pa­si­skirs­ty­mas pa­gal ly­tį dar­bo rin­ko­je. Ir ben­dra­sis vi­daus pro­duk­tas yra nuo 4 % iki 10 % di­des­nis.

Ko­kia si­tu­a­ci­ja Lie­tu­vo­je? Pas­ku­ti­nis Eu­ro­pos ly­čių ly­gy­bės ins­ti­tu­to ren­gia­mas ly­čių ly­gy­bės in­dek­sas 2022 me­tais ro­do, kad Lie­tu­va Eu­ro­pos Są­jun­go­je pa­gal šį ro­dik­lį už­ima 22 vie­tą. Tai­gi dar yra kur pa­ky­lė­ti mums aukš­čiau.

Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos duo­me­ni­mis, kiek­vie­nais me­tais dau­giau nei 1,6 mln. žmo­nių pra­ran­da gy­vy­bę dėl pa­tir­to smur­to. Lie­tu­vo­je de­vy­ni iš de­šim­ties smur­tu kal­ti­na­mų as­me­nų yra vy­rai. Be­veik 60 % tu­ri že­mes­nį iš­si­la­vi­ni­mą, vi­du­ri­nį ar pro­fe­si­nį, ži­no­ma, tam tik­ra da­lis as­me­nų tu­ri pro­ble­mų dėl al­ko­ho­lio ir ki­tų psi­cho­ak­ty­vių­jų me­džia­gų var­to­ji­mo.

Tai­gi žmo­gus yra cen­tre. Žmo­gus yra cen­tre, bet jo svei­ka­tai tu­ri įta­kos ir ki­ti veiks­niai. Ži­no­ma, kaip ma­to­te, ar­ti­miau­sia­me ra­te yra šei­ma, yra ben­druo­me­nė, ku­rio­je jis gy­ve­na, yra uni­ver­sa­li ly­gių ga­li­my­bių į žmo­nes orien­tuo­ta ir in­teg­ruo­ta svei­ka­tos prie­žiū­ra. Tai yra štai tas ar­ti­miau­sias ra­tas. Ta­čiau yra šiek tiek to­li­mes­ni ra­tai, bet jie yra la­bai svar­būs, kal­bant apie žmo­gaus svei­ka­tą, tai yra svei­ka­tos prie­žiū­ros sek­to­rius, jo val­dy­mas, kaip jis yra efek­ty­vus, koks yra fi­nan­sa­vi­mas, ko­kie yra ski­ria­mi re­sur­sai, pa­slau­gų tei­ki­mas, tin­klai, įstai­gos, spe­cia­lis­tai ir, ži­no­ma, la­bai svar­bus yra ki­tų sek­to­rių funk­cio­na­vi­mas. Kaip jie vei­kia? Tai ir švie­ti­mas, ir ap­lin­ko­sau­ga, ir so­cia­li­nė pa­gal­ba, ir dar­bo sek­to­rius, būs­to sek­to­rius bei ki­ti. Na, o vi­sa vai­ni­kuo­ja ap­skri­tai vals­ty­bės ap­lin­ka. Tai yra vals­ty­bės po­li­ti­ka žmo­gaus at­žvil­giu, ko­kia ji yra.

Mū­sų ša­lies 48 % gy­ven­to­jų sa­vo svei­ka­tą ver­ti­na kaip ge­rą ar­ba la­bai ge­rą, 39 % – kaip vi­du­ti­nę, 13 % – kaip blo­gą ar­ba la­bai blo­gą. Be abe­jo, vy­res­nio am­žiaus gy­ven­to­jai sa­vo svei­ka­tą ver­ti­na pras­čiau nei jau­nes­ni, tai sa­vai­me su­pran­ta­ma. Dau­gu­ma, tai yra 89 %, 16–24 me­tų am­žiaus as­me­nų sa­vo svei­ka­tą ver­ti­na ge­rai ir la­bai ge­rai. Tarp 65 ir vy­res­nių as­me­nų to­kių lie­ka tik 10 %, o 33 % 65 me­tų ir vy­res­nių as­me­nų sa­vo svei­ka­tą ver­ti­na blo­gai ar­ba la­bai blo­gai. Mies­to gy­ven­to­jai svei­ka­tą ver­ti­na šiek tiek ge­riau nei kai­mo, bet tam tu­ri įta­kos ir skir­tin­ga gy­ven­to­jų su­dė­tis pa­gal am­žių. Kai­me san­ty­ki­nai di­des­nė yra vy­res­nio am­žiaus mū­sų ša­lies gy­ven­to­jų da­lis.

Gy­ven­to­jų nuo­mo­nė apie sa­vo svei­ka­tą pa­gal žmo­gaus ly­tį. Vėl­gi ten­den­ci­jos yra la­bai aiš­kios. Aiš­ku, šiek tiek ski­ria­si sa­vo svei­ka­tos ver­ti­ni­mas tarp mo­te­rų ir vy­rų po­pu­lia­ci­jų, bet iš es­mės – kuo vy­res­nis žmo­gus, kaip ma­to­te, tuo sa­vo svei­ka­tą jis ver­ti­na pras­čiau.

Dau­gu­ma gy­ven­to­jų pri­rei­kus ne­ga­vę me­di­ci­ni­nės kon­sul­ta­ci­jos ar gy­dy­mo kaip pa­grin­di­nę prie­žas­tį nu­ro­do il­gą šių me­di­ci­ni­nių pa­slau­gų lau­ki­mo truk­mę, tai yra net 53 %, ar­ba ma­žes­nė da­lis ti­kė­jo­si, kad ne­ga­la­vi­mas pra­eis sa­vai­me, tai yra apie 6 %, 4 % rei­ka­lin­ga gy­dy­to­jo kon­sul­ta­ci­ja ne­pa­si­nau­do­ju­sių gy­ven­to­jų nu­ro­dė, kad pa­slau­ga bu­vo mo­ka­ma ir per bran­gi. Bent kar­tą per me­tus pas gy­dy­to­ją, iš­sky­rus odon­to­lo­gą, ne­ap­si­lan­kė, nors tik­rai to rei­kė­jo, 7 % skur­do ri­zi­ką pa­ti­rian­čių 16 me­tų ar vy­res­nių as­me­nų, 6 % iš jų kaip pa­grin­di­nę prie­žas­tį nu­ro­dė, kad ne­įsten­gė su­si­mo­kė­ti, nes pa­slau­ga bu­vo per bran­gi.

Gy­ven­to­jų, ku­rie pri­rei­kus ne­si­krei­pė į gy­dy­to­ją, da­lis, pa­ly­gin­ti su 2020 me­tais, pa­didė­jo 1 pro­cen­ti­niu punk­tu. Į odon­to­lo­gą ne­si­krei­pė, nors tik­rai rei­kė­jo, 6 % skur­do ri­zi­ką pa­ti­rian­čių as­me­nų. Iš jų 61 % kaip pa­grin­di­nę prie­žas­tį nu­ro­dė bran­gias pa­slau­gas ir lė­šų sto­ką. Pa­ly­gin­ti su 2020 me­tais, kai pri­rei­kus ne­si­krei­pia­ma į odon­to­lo­gą, gy­ven­to­jų da­lis su­ma­žė­jo 2 pro­cen­ti­niais punk­tais. Daug re­čiau kaip pa­grin­di­nė prie­žas­tis, pri­ver­tu­si at­si­sa­ky­ti odon­to­lo­go pa­slau­gų, bu­vo pa­mi­nė­ta lė­šų sto­ka.

Štai Pa­sau­lio ban­ko įdo­mi in­for­ma­ci­ja, ko­kią įta­ką gy­ve­ni­mo truk­mei ga­li tu­rė­ti tai, kiek vals­ty­bė ski­ria pi­ni­gų gy­ven­to­jų svei­ka­tai. Šio­je len­te­lė­je ma­to­me to­kias tris pa­grin­di­nes gru­pes: tos vals­ty­bės, ku­rios ski­ria dau­giau kaip 4 tūkst. do­le­rių, ir gy­ve­ni­mo truk­mė gy­ven­to­jų nu­ma­to­ma, ta vi­du­ri­nė da­lis, ku­rio­je, ma­to­te, ir Lie­tu­va, tai yra nuo 1 tūkst. iki 2,5 tūkst., ir gy­ven­to­jų gy­ve­ni­mo truk­mė nu­ma­to­ma, ir tos ša­lys, ku­rios, kaip ma­to­te, ski­ria la­bai ma­žai lė­šų svei­ka­tos ap­sau­gai, žmo­gaus svei­ka­tai, ir gy­ven­to­jų gy­ve­ni­mo truk­mė. Ži­no­ma, fe­no­me­nas yra Jung­ti­nės Ame­ri­kos Vals­ti­jos. Kaip ma­to­te, ski­ria dau­giau­sia, ta­čiau gy­ve­ni­mo truk­mė nė­ra il­giau­sia. Pa­ly­gin­ti su mū­sų kai­my­nais len­kais, jie ski­ria de­šimt kar­tų ma­žiau, gy­ve­ni­mo truk­mė yra ly­giai to­kia pat. Tai­gi ky­la re­to­ri­nis klau­si­mas, ko ge­ro, ar vi­suo­met tas fi­nan­sa­vi­mas le­mia gy­ve­ni­mo truk­mę? Nors, ki­ta ver­tus, pa­si­žiū­rė­ję į to­kias ša­lis kaip Švei­ca­ri­ja, Nor­ve­gi­ja, Is­lan­di­ja, Da­ni­ja, Šve­di­ja mes aki­vaiz­džiai ma­to­me, kad kuo dau­giau yra ski­ria­ma pi­ni­gų, tuo žmo­gaus gy­ve­ni­mo truk­mė, ti­kė­ti­na, yra il­ges­nė.

Kaip mi­nė­jau, ki­ta da­lis, Na­cio­na­li­nės svei­ka­tos ta­ry­bos pa­grin­di­nė dar­bo for­ma yra po­sė­džiai. Ta­ry­ba, ana­li­zuo­da­ma ir ver­tin­da­ma gy­ven­to­jų svei­ka­tos būk­lės ro­dik­lių po­ky­čius, ten­den­ci­jas, pa­si­tel­kia įvai­rių mi­nis­te­ri­jų, ins­ti­tu­ci­jų spe­cia­lis­tus, moks­li­nin­kus, ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų, sa­vi­val­dy­bių at­sto­vus ir tei­kia siū­ly­mus bei re­ko­men­da­ci­jas. Tai­gi šiais me­tais vy­ko po­sė­džiai, ku­rių me­tu bu­vo ana­li­zuo­tos įvai­rios pro­ble­mos ir pa­teik­ti pa­siū­ly­mai bei re­ko­men­da­ci­jos.

Kal­bant apie vai­kų mi­ty­bą, apie svei­ką mi­ty­bą, kaip ma­to­te, yra pa­teik­tos įvai­rioms ins­ti­tu­ci­joms įvai­rios re­ko­men­da­ci­jos, tai ir Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai, ir Vy­riau­sy­bei, ir Cen­tri­nei per­kan­čia­jai or­ga­ni­za­ci­jai. At­ro­dy­tų, kaip tai su­si­ję, bet, kaip ma­to­te, Cen­tri­nė per­kan­čio­ji or­ga­ni­za­ci­ja yra at­sa­kin­ga už mais­to pro­duk­tų ka­ta­lo­go su­da­ry­mą, tai bū­ti­na jį per­žiū­rė­ti, pa­pil­dy­ti, di­din­ti eko­lo­giš­kų pro­duk­tų įsi­gi­ji­mo ga­li­my­bę, at­kreip­ti dė­me­sį į mais­to pro­duk­tų ko­ky­bę, ati­ti­ktį tei­sės ak­tuo­se nu­sta­ty­toms nor­moms, kon­tro­liuo­ti tie­kė­jus. Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai kar­tu su Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja – ko­re­guo­ti Lie­tu­vos hi­gie­nos nor­mų nuo­sta­tus, nu­ma­tan­čius per­trau­kų or­ga­ni­za­vi­mo lai­ką, truk­mę, sie­kiant už­tik­rin­ti op­ti­ma­lų mai­ti­ni­mui skir­tą lai­ką, truk­mę; reg­la­men­tuo­ti, kas ga­li reng­ti per­spek­ty­vi­nius die­nos bei pri­tai­ky­tus val­gia­raš­čius; ko­re­guo­ti die­tis­tų li­cen­ci­ja­vi­mą reg­la­men­tuo­jan­čius tei­sės ak­tus; pa­reng­ti tė­vams, me­di­kams skir­tas kū­di­kių ir ma­žų vai­kų mai­ti­ni­mo re­ko­men­da­ci­jas; įver­tin­ti vyk­do­mų vai­sių, dar­žo­vių, pie­no, pie­no pro­duk­tų var­to­ji­mo ska­ti­ni­mo pro­gra­mų re­ko­men­duo­ja­mų pa­ros mais­ti­nių nor­mų po­vei­kį vai­kams. Ki­toms ins­ti­tu­ci­joms taip pat, kaip ma­to­te, yra su­for­muluo­ti pa­siū­ly­mai bei re­ko­men­da­ci­jos – Mais­to pra­mo­nės aso­cia­ci­jai, Švie­ti­mo, mok­s­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jai, aukš­to­sioms mo­kyk­loms, Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jai, Vals­ty­bi­nei mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bai. Tai yra tie siū­ly­mai ir re­ko­men­da­ci­jos, į ku­riuos, na, ti­kė­ti­na, tu­rė­tų bū­ti at­si­žvel­gia­ma. Sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jai.

To­liau. Ki­ti įvy­kę po­sė­džiai, jie taip pat, ma­ny­čiau, yra svar­būs. Tai yra duo­me­nų ver­ti­ni­mas, jų ana­li­zė. Po šio po­sė­džio, na, tos iš­mok­tos pa­mo­kos po COVID-19 pan­de­mi­jos, taip pat bu­vo, kaip ma­to­te, pa­teik­ti pa­siū­ly­mai, re­ko­men­da­ci­jos Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bei, Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai, Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tui pa­reng­ti au­to­ma­ti­zuo­tus lė­ti­nių, in­fek­ci­nių li­gų val­dy­mo, duo­me­nų ver­ti­ni­mo al­go­rit­mus pa­gal funk­ci­nius as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros klas­te­rius, pa­reng­ti in­fek­ci­nių li­gų val­dy­mo, prog­no­za­vi­mo al­go­rit­mus, mo­de­lius pa­gal pa­reng­tas ak­tu­a­lias diag­no­zes, pa­reng­ti ir tech­no­lo­giš­kai įgy­ven­din­ti duo­me­nų va­li­da­vi­mo prie­mo­nes ir taip to­liau. Tai­gi, tai yra pa­siū­ly­mai ir re­ko­men­da­ci­jos.

Ki­to po­sė­džio me­tu, ku­ria­me bu­vo ana­li­zuo­ja­mi svei­ka­tos ap­sau­gos re­for­mos klau­si­mai, taip pat su­for­mu­luo­ti pa­siū­ly­mai Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai. At­krei­pia­mas dė­me­sys, jog ko­mu­ni­ka­ci­ja su su­in­te­re­suo­to­mis ša­li­mis yra la­bai svar­bu. Dvi­kryp­tė in­for­ma­ci­ja tu­rė­tų bū­ti. Sis­te­min­gai, pe­ri­odiš­kai ver­tin­ti tą in­for­muo­tu­mą, su­in­te­re­suo­tu­mą, pa­si­ren­gi­mą da­ly­vau­ti re­for­mo­je ir taip to­liau.

To­liau or­ga­ni­zuo­tas klau­si­mas dėl bur­nos svei­ka­tos. Ir­gi yra pa­teik­ti pa­siū­ly­mai Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai dėl bur­nos hi­gie­nis­tų. Vals­ty­bi­nei li­go­nių ka­sai siū­lo­ma per­žiū­rė­ti bur­nos hi­gie­nis­tų, dir­ban­čių švie­tė­jiš­ką veik­lą, ku­ri yra la­bai svar­bi, kaip mi­nė­jau, ypač vai­kų gru­pė­je, fi­nan­sa­vi­mo ga­li­my­bę. Ini­ci­juo­ti tiks­li­nį vai­kų ir su­au­gu­sių­jų bur­nos hi­gie­nos fi­nan­sa­vi­mą as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­se. Vals­ty­bi­nei ak­re­di­ta­vi­mo svei­ka­tos prie­žiū­ros veik­lai tar­ny­bai ir aukš­to­sioms mo­kyk­loms, ren­gian­čioms bur­nos hi­gie­nis­tus ir vi­suo­me­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tus, taip pat pa­teik­ti pa­siū­ly­mai.

On­ko­lo­gi­nės li­gos. Tai dar vie­na mū­sų ša­lies gy­ven­to­jų rykš­tė. Taip pat or­ga­ni­zuo­tas spe­cia­lus po­sė­dis, skir­tas tai te­mai, taip pat yra su­for­mu­luo­tos re­ko­men­da­ci­jos ir pa­siū­ly­mai ir Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai, ir Na­cio­na­li­niam vė­žio ins­ti­tu­tui, Vė­žio re­gist­rui ir Lie­tu­vos moks­lo ta­ry­bai, ir Sa­vi­val­dy­bių vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­rų aso­cia­ci­jai. Tai­gi, tiks­las, kad kuo dau­giau bū­tų ga­li­ma įveik­lin­ti šias sri­tis ir pro­gra­mos efek­ty­vu­mui ver­tin­ti, klai­doms ana­li­zuo­ti, pro­gra­mos prie­mo­nių pla­nui ko­re­guo­ti, at­si­žvel­giant į Eu­ro­pos ko­vos su vė­žiu pla­no re­ko­men­da­ci­jas. Tin­ka­mai iš­nau­do­ti Eu­ro­pos ko­vos su vė­žiu pla­no ir vė­žio emi­si­jos tei­kia­mas ga­li­my­bes mū­sų ša­ly­je, di­din­ti at­ran­ki­nių pa­tik­ros pro­gra­mų ap­rėp­tį, stip­rin­ti šei­mos gy­dy­to­jų, vi­suo­me­nės svei­ka­tos spe­cia­lis­tų, vais­ti­nin­kų kom­pe­ten­ci­jas švies­ti vi­suo­me­nę svei­kos gy­ven­se­nos ir vė­žio pro­fi­lak­ti­kos klau­si­mais, sie­kiant ge­riau­sių pre­ven­ci­nės veik­los re­zul­ta­tų.

Įdo­mu bu­vo pa­si­žiū­rė­ti, kaip yra at­si­žvel­gia­ma į tas re­ko­men­da­ci­jas ir pa­siū­ly­mus, ku­riuos Na­cio­na­li­nė svei­ka­tos ta­ry­ba tei­kia. Mes pir­mą­kart or­ga­ni­za­vo­me to­kį kon­tro­li­nį po­sė­dį. Po­sė­dy­je „Vai­kų svei­ka­tai pa­lan­kes­nės mi­ty­bos sis­te­ma Lie­tu­vo­je“, ku­ris vy­ko šių me­tų sau­sio mė­ne­sį, įvai­rioms ins­ti­tu­ci­joms bu­vo pa­teik­ta 21 re­ko­men­da­ci­ja. Ma­tė­te, ko­kios tos re­ko­men­da­ci­jos ir ko­kioms ins­ti­tu­ci­joms jos bu­vo pa­teik­tos. Šių me­tų spa­lio 19 die­ną mes pa­si­da­rė­me kon­tro­li­nį po­sė­dį, pa­si­žiū­rė­jo­me, kaip yra at­si­žvel­gia­ma į tas re­ko­men­da­ci­jas, į tuos pa­siū­ly­mus, ku­riuos tei­kė Na­cio­na­li­nė svei­ka­tos ta­ry­ba. Po­sė­džio me­tu mes ga­lė­jo­me kon­sta­tuo­ti, kad 14 re­ko­men­da­ci­jų iš tos 21 pa­teik­tos įgy­ven­din­ta vi­siš­kai ar­ba iš da­lies. Dau­gu­ma iš da­lies įgy­ven­din­tų re­ko­men­da­ci­jų yra il­ga­lai­kės ir jų įgy­ven­di­ni­mui ver­tin­ti rei­kia il­ges­nio pe­riodo. Bet, kaip ma­to­te, sa­ky­čiau, ga­na efek­ty­viai re­a­guo­ja­ma į tai, ką Na­cio­na­li­nė svei­ka­tos ta­ry­ba pa­siū­lė. Aš ma­nau, kad to­liau mes tą prak­ti­ką tai­ky­si­me ir pa­si­žiū­rė­si­me taip pat ir ki­tų te­mų at­žvil­giu, kaip yra at­si­žvel­gia­ma į Na­cio­na­li­nės svei­ka­tos ta­ry­bos siū­ly­mus ir re­ko­men­da­ci­jas.

Šiais me­tais mes su­da­rė­me ir pa­tvir­ti­no­me ta­ry­bos na­rių te­ma­ti­nes dar­bo gru­pes. Jos, ma­nau, dar gi­liau gi­lin­sis į įvai­rias pro­ble­mas. Ban­dy­si­me teik­ti tuos siū­ly­mus, ku­rie yra ak­tu­a­lūs mū­sų ša­liai. Tai yra to­kios dar­bo gru­pės: įro­dy­mais grįs­tos ir per­so­na­li­zuo­tos me­di­ci­nos; an­tra gru­pė yra as­mens ir vi­suo­me­nės svei­ka­tos bei far­ma­ci­nės veik­los; tre­čia – svei­ka­tos sis­te­mos re­for­mos; ket­vir­ta – svei­ka­tos ug­dy­mo, svei­ka­tos raš­tin­gu­mo di­di­ni­mo; ir penk­ta – fi­zi­nio ak­ty­vu­mo ska­ti­ni­mo. Kaip ma­to­te, tos gru­pės, ma­nau, su­in­ten­sy­vins tam tik­rus pro­ce­sus, teiks siū­ly­mus ir re­ko­men­da­ci­jas. La­bai svar­bu, kad į tas re­ko­men­da­ci­jas ir siū­ly­mus bū­tų at­si­žvelg­ta.

Tai­gi, nau­do­ta li­te­ra­tū­ra ren­giant šį pra­ne­ši­mą. Dė­ko­ju vi­siems už dė­me­sį. Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos šių me­tų šū­kis yra „Mū­sų pla­ne­ta – mū­sų svei­ka­ta“.

Nau­do­da­ma­sis pro­ga la­bai no­riu pa­dė­ko­ti vi­siems Na­cio­na­li­nės svei­ka­tos ta­ry­bos na­riams už dar­bą, už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą. Dė­ko­ju Kau­no grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­ties va­do­vui N. Mi­ke­lio­niui už šian­die­ni­nę ga­li­my­bę pa­si­mo­ky­ti mums vi­siems su­teik­ti pir­mą­ją sku­bią pa­gal­bą. Ma­nau, kad ir jūs, ger­bia­mi Sei­mo na­riai, taip pat pa­si­nau­do­jo­te šia ga­li­my­be ir at­nau­ji­no­te ži­nias, ku­rios rei­ka­lin­gos tei­kiant pa­gal­bą žmo­nėms. Dar kar­tą la­bai ačiū jums.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju, ger­bia­mas ta­ry­bos pir­mi­nin­ke. Aš su­pran­tu, kad ko­le­gos no­ri pa­si­sa­ky­ti dėl klau­si­mų, ku­rių bū­tų. Ger­bia­mi ko­le­gos, ma­no siū­ly­mas iš kar­to bū­tų toks: jei­gu mes 10 mi­nu­čių nu­ma­ty­tu­me, nes jau be­veik va­lan­dą mes kal­ba­me, 54 mi­nu­tes. Jau ma­tau – du Sei­mo na­rius tai ten­ki­na. Pra­šau, A. Vin­kus. Pra­šom.

A. VINKUS (LVŽSF). Pir­miau­sia, ger­bia­mas pro­fe­so­riau Ut­kau, Na­cio­na­li­nės svei­ka­tos ta­ry­bos va­do­ve, šian­dien aš, ir­gi nuėjęs me­di­ci­nos ke­lią, la­bai įdė­miai klau­siau­si jū­sų pra­ne­ši­mo. La­bai stip­riai pa­dir­bė­ta, la­bai lo­giš­kai gra­žiai iš­dės­ty­ta. Ži­no­ma, vie­nas klau­si­mas.

Anks­čiau bu­vo Tarp­ži­ny­bi­nė svei­ka­tos ko­mi­si­ja prie mi­nist­ro, prie Vy­riau­sy­bės. Aš kiek­vie­nais me­tais tą sa­kau. Ne­pa­kan­ka­mai dir­bo, bet vis tiek bu­vo tam tik­ras rams­tis ta­ry­bai ir pa­čiai mi­nis­te­ri­jai. Da­bar ar tiks­lin­ga bū­tų, kad tą pui­kų pra­ne­ši­mą Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas ap­svars­ty­tų, nu­ma­ty­tų tam tik­ras gai­res. Žo­džiu, kad ži­ny­bos gau­tų. Ir ne to­kia bū­tų ma­lo­nė jū­sų pa­pra­šy­ti, jūs ge­rai pa­si­do­mi­te, bet kad tie­siog at­si­skai­ty­tų jums, kas pa­da­ry­ta re­a­liai, ir pra­neš­tų vi­suo­me­nei ir spau­dai. Kon­sta­tuo­ja­te daug, ki­tais me­tais ga­li bū­ti vėl kon­sta­tuo­ja­ma, o ko­kie 5 % ar bus įvyk­dy­ta, ne­ži­nau. Bet aš pa­si­ti­kiu ju­mis ir lin­kiu sėk­mės.

A. UTKUS. La­bai ačiū.

PIRMININKAS. La­bai ačiū. Da­bar tu­ri­me 10 mi­nu­čių klau­sti. Pir­mo­ji klau­sia L. Na­gie­nė. Pra­šom.

L. NAGIENĖ (DFVL). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas pro­fe­so­riau, iš tik­rų­jų la­bai daug in­for­ma­ci­jos jūs pa­tei­kė­te ir pro­ble­mas iš­kė­lė­te. Pra­šom pa­sa­ky­ti, da­bar jūs kon­sta­ta­vo­te, kad mir­tin­gu­mas 1,3 kar­to di­des­nis yra kai­mo nei mies­to, kon­sta­ta­vo­te, kad at­si­lie­pia apie sa­vo svei­ka­tą lygiai taip pat iš re­gio­nų, kai­mo gy­ven­to­jai žen­kliai pras­tes­nius ro­dik­lius nu­ro­do. Kaip jums at­ro­do, šian­dien nuo šir­dies iš­emi­nių li­gų mir­tin­gu­mas ir­gi di­de­lis, pri­ei­na­mu­mas la­bai pras­tas, pri­ei­ti, iš kai­mo at­va­žiuo­ti yra su­dė­tin­ga. Ši­ta re­for­ma, mes sa­ko­me, lyg ir pa­ge­ri­na­me pri­ei­na­mu­mą. O kaip jūs iš tik­rų­jų ma­to­te tos re­for­mos re­zul­ta­tą, ar mes ši­ta re­for­ma pa­siek­si­me ir pa­ge­rin­si­me tuos ro­dik­lius, ar vėl ne­ati­to­lin­si­me re­gio­nų nuo cen­trų? Ačiū.

A. UTKUS. La­bai ačiū už pa­ste­bė­ji­mus ir klau­si­mą. Kal­bant pir­miau­sia apie svei­ka­tos ap­sau­gos re­for­mą, rei­kia pa­sa­ky­ti, kad vi­si rei­ka­lin­gi tei­si­niai do­ku­men­tai Sei­me yra pa­tvir­tin­ti ir pri­im­ti. Tie­siog da­bar rei­kė­tų kar­tu dirb­ti ir žiū­rė­ti, kad tie re­zul­ta­tai bū­tų vi­siems tin­ka­mi ir ge­ri.

Ne­abe­jo­ti­nai ta skaus­min­ga vie­ta yra kai­mo gy­ven­to­jai. Kaip sa­ko­te, tas ato­trū­kis yra kol kas ne toks di­de­lis. Sie­kia­my­bė yra, ži­no­ma, ma­žin­ti tą ato­trū­kį ir su­ly­gin­ti tei­kia­mas pa­slau­gas tiek kai­mo, tiek mies­to gy­ven­to­jams. Aš la­bai ti­kiuo­si, kad ši re­for­ma ne­tu­rė­tų pa­blo­gin­ti. Tie ban­do­mie­ji va­rian­tai, ku­rie da­bar ir bus įgy­ven­di­na­mi, tai yra su pa­vė­žė­ji­mu gy­ven­to­jų iki rei­kia­mos pa­slau­gos, ma­ty­si­me, kaip vyks­ta.

Ki­ta ver­tus, jie yra ban­do­mie­ji ir, ko ge­ro, at­skleis, pa­ro­dys tas pro­ble­mas ir vi­są tą si­tu­a­ci­ją, ar mes ei­na­me ge­ru ke­liu, ar šiek tiek rei­kia ko­re­guo­ti. Bet ko­kiu at­ve­ju, jei­gu ma­to­me, kad kas nors blo­gai, kas nors ne­vyks­ta, ly­giai taip pat ir jūs ga­li­te tei­si­nius do­ku­men­tus ko­re­guo­ti kaip Sei­mo na­riai. Ly­giai taip pat ir vi­sa svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­ma tur­būt ga­li, rei­kia tik ge­ro no­ro at­si­žvelg­ti ir ko­re­guo­ti, jei­gu yra kas nors ne taip.

Aš la­bai vi­liuo­si ir la­bai ti­kiuo­si, kad vis­kas tu­rė­tų bū­ti ge­rai. O kaip bus, pa­ma­ty­si­me ar­ti­miau­siu me­tu. Ar­ti­miau­siais me­tais tur­būt iš­ryš­kės ir ki­tais me­tais su­si­ti­kę me­tų pa­bai­go­je ga­lė­si­me dar at­ski­rai pa­žiū­rė­ti, ko­kia ta si­tu­a­ci­ja ir ko­kios ten­den­ci­jos, ar ei­na­me ge­rė­ji­mo lin­kme, ar kur nors buk­suo­ja­me, o gal­būt yra net­gi blo­giau. Tai pa­žiū­rė­si­me.

PIRMININKAS. Dė­kui. Klau­sia A. But­ke­vi­čius. Pra­šom.

A. BUTKEVIČIUS (DFVL). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Dė­ko­ju pro­fe­so­riui už pa­da­ry­tą pra­ne­ši­mą. Bet aš ti­kė­jau­si, kad po pra­ne­ši­mo bus klau­si­mų, dis­ku­si­jų, ir tik­rai, at­ro­do, ne­ma­žai me­di­kų tu­ri­me Sei­me, bet toks abe­jin­gu­mas ma­ne yra tru­pu­tį nu­stel­bęs. Ir pa­sa­ky­siu, dėl ko­kių prie­žas­čių.

Ga­liu pa­sa­ky­ti, kad tie­siog skai­ty­da­mi už­sie­nio li­te­ra­tū­rą mes, po­li­ti­kai, kai ka­da dau­giau su­ži­no­me apie nar­ko­ti­kų var­to­ji­mo ža­lą ir pa­sek­mes: nu­si­kals­ta­mu­mą, dep­re­si­ją ar­ba ki­tus su­sir­gi­mus. Nors aš ne­su me­di­kas. Taip pat, aiš­ku, ti­kė­jau­si, kad bus apie klas­te­rius, li­gų klas­te­rių sis­te­ma pa­lies­ta, nes, kiek gir­džiu, pa­vyz­džiui, in­fark­tų klas­te­ris tarp Kau­no kli­ni­kų ir Šiau­lių res­pub­li­ki­nės li­go­ni­nės jau yra suž­lu­gęs, nors 2015 me­tais, kiek ži­nau, mir­tin­gu­mas nuo šių li­gų bu­vo su­ma­žė­jęs 20 %.

Pro­fe­so­riau, ar ne­ma­no­te, kad tu­rė­tų bū­ti gal iš­sa­mes­nė ana­li­zė, ko­dėl tam tik­ros re­for­mos nepa­si­tvir­ti­no, ko­dėl vėl per­ei­na­me prie ki­tų re­for­mų? Aš ši­to tru­pu­tį pa­si­ge­dau. Ir pa­si­gen­du moks­li­nin­kų straips­nių apie nar­ko­ti­kų ža­lą, kai mes kal­ba­me apie nar­ko­ti­kų dek­ri­mi­na­li­za­vi­mą. Tai mums, po­li­ti­kams, tik­rai bū­tų daug nau­din­giau ir rei­ka­lin­giau.

A. UTKUS. Ačiū, ger­bia­mas Sei­mo na­ry, už pa­ste­bė­ji­mus ir klau­si­mą. Tur­būt tai, ką jūs pa­sa­kė­te, yra min­tys, ku­rios su­si­dė­lios mums, ir ki­tais me­tais tik­rai ga­lė­si­me at­liep­ti į tai, ką jūs pa­mi­nė­jo­te, ir pa­teik­ti tą klas­te­rių ana­li­zę, jei­gu ji yra įdo­mi.

Ap­skri­tai aš tur­būt kvies­čiau vi­sus Sei­mo na­rius pa­reikš­ti nuo­mo­nę ir at­siųs­ti mums į Na­cio­na­li­nę svei­ka­tos ta­ry­bą, kas įdo­mu, kas ak­tu­a­lu, ko­kie yra tie skau­da­mi taš­kai, ku­riuos mes tu­rė­tu­me ap­tar­ti ir gi­liau pa­ana­li­zuo­ti, nes tai ir yra ta are­na, ku­rio­je mes ga­li­me dis­ku­tuo­ti, ku­rio­je ga­li­me pa­si­tar­ti, kaip ge­riau ir tin­ka­miau pa­da­ry­ti, kad bū­tų ge­rai vi­siems mū­sų ša­lies gy­ven­to­jams.

Iš tik­rų­jų taip, aš da­bar tos pro­ble­mos ne­pa­lie­čiau, apie klas­te­rių ana­li­zę, bet, ko ge­ro, vis­ko į va­lan­dos pra­ne­ši­mą ne­ga­li­ma su­dė­ti. Kai ku­riuos da­ly­kus, ku­riuos, ma­niau, tiks­lin­ga ap­tar­ti, pa­tei­kė­me. Bet, ki­ta ver­tus, tik­rai aš ma­nau, kad tai yra klau­si­mas. Ir ne­bū­ti­nai me­ti­nio pra­ne­ši­mo me­tu mes ga­li­me tai ap­tar­ti – ir frak­ci­jo­je pa­teik­ti tą in­for­ma­ci­ją, pa­dis­ku­tuo­ti ir pa­žiū­rė­ti vie­nu ar ki­tu klau­si­mu. Na­cio­na­li­nė svei­ka­tos ta­ry­ba yra at­vi­ra dis­ku­si­joms, klau­si­mams, pri­ima pa­siū­ly­mus ir re­ko­men­da­ci­jas kar­tu su ju­mis, Sei­mo na­riai.

PIRMININKAS. Dė­kui. Klau­sia D. Ke­pe­nis. Pra­šom.

D. KEPENIS (LVŽSF). Dė­ko­ju. Ačiū, ger­bia­mas pro­fe­so­riau, už jū­sų la­bai liūd­ną pra­ne­ši­mą. Liūd­ną to­dėl, kad sens­ta­me Eu­ro­po­je grei­čiau­siai. Vy­rai gy­ve­na trum­piau­siai. Kas ant­ras mū­sų vai­kas fi­zi­nio la­vi­ni­mo gau­na ne­pa­kan­ka­mai. Tik­tai 0,7 % pe­da­go­gų te­si­do­mi svei­ka gy­ven­se­na. Moks­lo vaid­muo iš vi­so ne­ma­to­mas vi­so­je veik­lo­je, ką da­ro moks­las, ko­kias re­ko­men­da­ci­jas jis tei­kia. Pan­de­mi­jos įver­ti­ni­mo jo­kio jū­sų ne­gir­dė­jo­me dve­jus su pu­se me­tų. Kas per eks­per­tai bu­vo? Pir­mau­ja­me Eu­ro­po­je pa­gal vak­ci­na­ci­ją, tur­būt jau pa­sau­lio čem­pio­nai esa­me. Bet ir per­tek­li­nės mir­tys pas mus yra tan­kiau­siai fik­suo­ja­mos. At­sa­ky­ki­te. Pa­pras­tai po to­kio pra­lai­mė­ji­mo yra at­si­sta­ty­di­na­ma ir pa­sa­ko­ma – ne­iš­ėjo ir taip to­liau. Ar ma­no­te, kad mes ga­li­me ką nors pa­da­ry­ti pa­čiu svar­biau­siu Lie­tu­vos gy­ven­to­jų klau­si­mu – Lie­tu­vos svei­ka­tos? Yra ypač liūd­na si­tu­a­ci­ja. Ačiū.

A. UTKUS. Na, ta si­tu­a­ci­ja tur­būt yra ne šių, ne pra­ėju­sių me­tų, me­tai iš me­tų tos ten­den­ci­jos, kaip mi­nė­jau, yra to­kios. Tur­būt sie­kis pa­ge­rin­ti Lie­tu­vos svei­ka­tos būk­lę, Lie­tu­vos gy­ven­to­jų svei­ka­tos būk­lę yra vi­sų mū­sų už­da­vi­nys, tai nė­ra vien tik Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to ar Na­cio­na­li­nės svei­ka­tos ta­ry­bos. Tai yra mū­sų vi­sų kar­tu su ju­mis, Sei­mo na­riai, dar­bas siek­ti, kad Lie­tu­vo­je ta ge­ro­vė bū­tų ir kad žmo­nių svei­ka­ta bū­tų ge­res­nė. Aš tik­rai už ir pa­lai­ky­čiau bet ko­kias idė­jas, jei­gu mes ei­tu­me to link, kad pa­grin­di­nis tur­būt vals­ty­bės už­da­vi­nys ir pa­grin­di­nis sie­kis bū­tų žmo­gaus ge­ro­vė ir jo svei­ka­ta. Tik­rai pa­lai­ky­čiau.

O, kaip sa­kiau, tos dis­ku­si­jos ga­li­mos įvai­riais klau­si­mais. Ir apie vak­ci­na­ci­ją ga­li­ma dis­ku­tuo­ti, ir ki­tais klau­si­mais, bet tie­siog ga­li­ma tą ati­dė­ti ar frak­ci­jos po­sė­dy­je, ar ki­tuo­se su­si­ti­ki­muo­se.

PIRMININKAS. Dė­kui. Klau­sia A. Ve­ry­ga.

A. VERYGA (LVŽSF). Ačiū, pro­fe­so­riau, už pri­sta­ty­mą. Tie, ku­rie svei­ka­tos sis­te­mo­je esa­me ne pir­mus me­tus, tur­būt iki skaus­mo ži­no­me, kas le­mia svei­ka­tą. Jūs čia pa­de­mons­tra­vo­te, kiek įta­kos yra vis­gi gy­ven­se­nos pa­da­ro­ma, kal­ba­me apie svei­ka­tą vi­so­se po­li­ti­ko­se. Ma­no klau­si­mas la­bai kon­kre­tus. Kai klau­si­mai per­si­kė­lė į par­la­men­tą, kai ku­rie su svei­ka­ta su­si­ję klau­si­mai ap­dai­riai yra svars­to­mi net ne Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­te. Čia ko­le­gos klau­sė apie nar­ko­ti­kų dek­ri­mi­na­li­za­vi­mą. Tai Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tui net ne­duo­ta spręs­ti apie tai. Apie al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų ta­ros pa­kei­ti­mus spren­dė, pa­vyz­džiui, Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas, ne Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas. Ko­le­ga ro­do nykš­tį į vir­šų iš­kė­lęs. Tai ką ga­li­ma bū­tų pa­da­ry­ti, kad mes ne­ap­si­me­ti­nė­tu­me, kad mums rū­pi svei­ka­ta? Gal­būt Na­cio­na­li­nė svei­ka­tos ta­ry­ba ga­lė­tų kaip nors ak­ty­viau da­ly­vau­ti ir ki­tuo­se ko­mi­te­tuo­se, ne tik Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­te. La­bai ačiū.

A. UTKUS. Ačiū, ger­bia­mas pro­fe­so­riau Sei­mo na­ry, už pa­sta­bą. Iš tik­ro taip, mes, Na­cio­na­li­nė svei­ka­tos ta­ry­ba, kaip ir fo­ku­suo­ja­mės į Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to po­sė­džius, jų veik­lą ir tuos klau­si­mus, ku­rie ap­ta­ria­mi ta­me ko­mi­te­te. Bet iš tik­ro yra tų klau­si­mų, ku­rie yra svar­būs žmo­nių svei­ka­tai, ana­li­zuo­ja­mų ir ki­tuo­se ko­mi­te­tuo­se. Mes bū­tu­me pa­si­ren­gę da­ly­vau­ti ir pa­reikš­ti taip pat sa­vo nuo­mo­nę. La­bai ačiū.

PIRMININKAS. Dė­kui. Klau­sia R. Bud­ber­gy­tė. Pra­šom.

R. BUDBERGYTĖ (LSDPF). La­bai ačiū. Ger­bia­mas pro­fe­so­riau, tik­rai la­bai ačiū už įdo­mią jū­sų pri­sta­ty­tą ata­skai­tą. Vi­sa­da la­bai pa­lai­kiau bū­ti­nu­mą to­kios Na­cio­na­li­nės svei­ka­tos ta­ry­bos rei­ka­lin­gu­mo, kad Sei­mas tu­rė­tų to­kią ins­ti­tu­ci­ją, iš ku­rios ga­lė­tų iš tie­sų iš­girs­ti la­bai ge­rą pro­fe­sio­na­lų pa­ta­ri­mą.

Da­bar no­rė­čiau jū­sų pa­klaus­ti, ką ta­ry­ba gal­vo­ja apie SAMʼo pa­siū­ly­mus kom­plek­si­niu bū­du ei­nant de­cen­tra­li­za­ci­jos bū­du spręs­ti re­zi­den­tū­ros jau­nų­jų gy­dy­to­jų pri­trau­ki­mo į re­gio­ni­nes li­go­ni­nes klau­si­mą. Yra SAMʼo pa­siū­ly­mai, kad iš da­bar­ti­nės nau­jos Eu­ro­pos Są­jun­gos per­spek­ty­vos bus ski­ria­ma apie 14 mln. eu­rų, ir yra pla­nuo­ja­ma, kad apie 30 % bus pa­di­dė­jęs skai­čius jau­nų re­zi­den­tų, ku­rie bū­tent rink­sis re­gio­ni­nė­se, ra­jo­ni­nė­se li­go­ni­nė­se dar­bą. Sa­ky­ki­te, ar jūs ir­gi gal­vo­ja­te, kad už­teks to kom­plek­siš­ku­mo ir to­kių prie­mo­nių spren­džiant šią la­bai opią mū­sų Lie­tu­vos gy­ven­to­jams pro­ble­mą, kad svei­ka­tos pa­slau­gos bū­tų pri­ei­na­mes­nės, ypač ra­jo­nuo­se? Ačiū.

A. UTKUS. La­bai ačiū už klau­si­mą. Ga­lė­čiau pa­sa­ky­ti, kad ap­skri­tai re­zi­den­tū­ros ba­zių aukš­to­sios mo­kyk­los tu­ri daug. Vil­niaus uni­ver­si­te­tas tu­ri dau­giau kaip 70 re­zi­den­tū­ros ba­zių, ku­rios yra ne Vil­niaus mies­te. Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­tas tu­ri dar dau­giau, at­ro­do, 80 ar 90, tiks­liai ne­ga­liu pa­sa­ky­ti, to­kių re­zi­den­tū­ros ba­zių, ku­rios yra ne Kau­ne. Da­lis re­zi­den­tų ir da­bar iš­vyks­ta į re­gio­nus ir at­lie­ka tam tik­rą re­zi­den­tū­ros cik­lą. O da­bar ta nu­ma­to­ma prie­mo­nė yra kaip vie­nas iš va­rian­tų vėl­gi pa­si­žiū­rė­ti, pa­ban­dy­ti, kaip tai funk­cio­nuos.

Ga­liu pa­sa­ky­ti, kad, na, tur­būt ne vi­soms re­zi­den­tū­ros stu­di­jų pro­gra­moms tai tiks, nes kai ku­rios yra la­bai spe­cia­li­zuo­tos re­zi­den­tū­ros stu­di­jų pro­gra­mos, pa­vyz­džiui, ge­ne­ti­ka, neu­ro­chi­rur­gi­ja, kar­dio­lo­gi­ja, yra tik ke­li cen­trai Lie­tu­vo­je ir ten ga­li­ma at­lik­ti re­zi­den­tū­ros da­lį. Bet to­kios re­zi­den­tū­ros stu­di­jų pro­gra­mos kaip šei­mos me­di­ci­na, vi­daus li­gų gy­dy­to­jas, chi­rur­gi­ja da­lį jie ga­lės at­lik­ti ir re­gio­nuo­se. Ir, be abe­jo, tur­būt yra ti­ki­my­bė, kad pa­bu­vę gal­būt kai ku­rie ir liks te­nai. Tai sie­kis pa­ban­dy­ti ir ši­tą ke­lią. Ar pa­si­tei­sins, vėl­gi ma­ty­si­me.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Dau­giau lai­ko klau­si­mams, de­ja, mes ne­tu­ri­me. La­bai ačiū jums, pro­fe­so­riau. Ačiū Svei­ka­tos ta­ry­bos na­riams.

 

15.12 val.

Svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. I-1343 6 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1857(2), Svei­ka­tos sis­te­mos įsta­ty­mo Nr. I-552 47 ir 49 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1858(2) (svars­ty­mas)

 

Ei­na­me prie ki­tų dar­bo­tvarkės klau­si­mų, tai yra Svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mo 6 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to. Pra­ne­šė­ja – J. Se­jo­nie­nė. Pra­šau pri­sta­ty­ti Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to iš­va­dą dėl šio pro­jek­to ir ly­di­mo­jo iš kar­to, jei­gu ga­li­ma.

J. SEJONIENĖ (TS-LKDF). Dė­kui, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Kaip ap­mau­du, kad už­si­ra­šiau vis dėl­to ne prie bu­vu­sio klau­si­mo, o prie ši­to pa­ti kal­bė­ti, bet žo­dį at­si­ė­miau.

Pa­grin­di­nis Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas Svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mą, taip pat ir ly­di­mą­jį, svars­tė lap­kri­čio 23 die­ną. Ko­mi­te­tas įver­ti­no ir pa­pil­do­mo ko­mi­te­to pa­siū­ly­mą at­si­žvelg­ti į Vy­riau­sy­bės iš­va­das, įver­ti­no Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mus, Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos pa­siū­ly­mus. Yra pa­reng­tos dvi nau­jos abie­jų pro­jek­tų su­ves­ti­nės re­dak­ci­jos, la­biau­siai at­si­žvel­giant į Vy­riau­sy­bės iš­va­dą ir Vy­riau­sy­bės pa­siū­ly­mus.

Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė tik vie­nam Vy­riau­sy­bės siū­ly­mui – dėl įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mo lai­ko. Pa­siū­ly­ta ko­mi­te­to da­ta yra su­ves­ti­nė­se re­dak­ci­jo­se, tai yra gruo­džio 15 die­na. Iki to lai­ko, iki gruo­džio 14 die­nos, Vy­riau­sy­bė, mi­nis­te­ri­ja tu­ri pa­reng­ti ly­di­muo­sius tei­sės ak­tus. Abiem pro­jek­tams ko­mi­te­tas pri­ta­rė vien­bal­siai.

PIRMININKAS. La­bai ačiū. Da­bar kvie­čiu Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to iš­va­dą pri­sta­ty­ti A. Če­po­no­nį. Taip pat per­duo­du pir­mi­nin­ka­vi­mą P. Sau­dar­gui.

A. ČEPONONIS (TS-LKDF). Dė­ko­ju, pir­mi­nin­ke. Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas ap­svars­tė Svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mą po pa­tei­ki­mo, pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu, ly­di­ma­jam taip pat pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu. Dė­ko­ju.

PIRMININKAS (P. SAUDARGAS, TS-LKDF). Dė­ko­ju, iš­va­dos pri­sta­ty­tos. Dis­ku­si­jo­je nė­ra no­rin­čių da­ly­vau­ti, la­bai gai­la. Ga­lė­tu­me ju­dė­ti to­liau, bet dėl 1 ir 2 straips­nių yra Vy­riau­sy­bės pa­siū­ly­mų. Ma­tyt, dėl jų rei­kė­tų spręs­ti bal­suo­jant. De­ja, rei­kės ati­dė­ti ši­tą klau­si­mą, kai bus bal­sa­vi­mo lan­gas.

 

15.15 val.

Pro­fe­sio­na­lio­jo sce­nos me­no įsta­ty­mo Nr. IX-2257 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2104(2)VK (svars­ty­mas)

 

To­liau dar­bo­tvarkės 2-3 klau­si­mas – Pro­fe­sio­na­lio­jo sce­nos me­no įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2104. Tei­kė­jas S. Kai­rys. Čia bū­tų svars­ty­mas. Kul­tū­ros ko­mi­te­to iš­va­dą ger­bia­mas V. Juo­za­pai­tis, ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas, gal ga­lė­tų mums iš tri­bū­nos pa­gar­sin­ti. Pra­šau.

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). Ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, ger­bia­mas Sei­me, Kul­tū­ros ko­mi­te­tas ap­svars­tė ką tik pa­mi­nė­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą ir pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Nė­ra čia šiuo at­ve­ju jo­kių pa­siū­ly­mų, pa­tai­sų.

Da­bar mo­ty­vai lie­ka, bet ir­gi nė­ra nie­ko už­si­ra­šiu­sio kal­bė­ti. Tai­gi bal­suo­si­me tam nu­ma­ty­tu lai­ku.

 

15.16 val.

Kul­tū­ros cen­trų įsta­ty­mo Nr. IX-2395 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2115(2)VK (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-4 klau­si­mas – Kul­tū­ros cen­trų įsta­ty­mo vie­no straips­nio pa­kei­ti­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2115. Šiuo at­ve­ju Kul­tū­ros ko­mi­te­to iš­va­dą ger­bia­mą K. Bar­to­še­vi­čių pa­pra­šy­si­me pri­sta­ty­ti.

K. BARTOŠEVIČIUS (TS-LKDF). La­ba die­na. Kul­tū­ros ko­mi­te­tas svars­tė ką tik įvar­din­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą. Iš tik­rų­jų svars­tė du pro­jek­tus, vie­nas iš spren­di­mų… Da­bar Kul­tū­ros cen­trų įsta­ty­mas?

PIRMININKAS. Taip, da­bar Kul­tū­ros cen­trų įsta­ty­mas.

K. BARTOŠEVIČIUS (TS-LKDF). Su­pra­tau. Mes iš tik­rų­jų pri­ta­rė­me ben­dru su­ta­ri­mu, bet ten bu­vo ke­le­tas pa­siū­ly­mų. Vie­nam ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė.

PIRMININKAS. Taip. Tuoj aš ta­da at­ei­nu prie to straips­nio. Tai yra dėl 7 straips­nio bu­vo ger­bia­mo Sei­mo na­rio K. Vil­kaus­ko pa­siū­ly­mų, jiems ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Da­bar ar­ba mes lau­kia­me bal­sa­vi­mo lan­go ir tada dis­ku­tuo­ja­me, pri­sta­to­me, svars­to­me ir bal­suo­ja­me, ar gal jūs, pa­vyz­džiui, at­si­i­ma­te ma­ty­da­mi ko­mi­te­to… Lau­kia­me. Jūs no­ri­te dis­ku­si­jos, pri­sta­ty­ti? Ge­rai. Jū­sų va­lia. Ta­da teks lauk­ti bal­sa­vi­mo lan­go. Su­sto­jo­me prie 7 straips­nio. Dė­ko­ju ko­mi­te­to pra­ne­šė­jui. Jūs ga­li­te da­bar už­im­ti sa­vo vie­tą. (Bal­sas sa­lė­je) Jūs ži­no­te, kad to­liau bus bib­lio­te­kos ir to­liau bū­si­te jūs. Taip.

 

15.17 val.

Bib­lio­te­kų įsta­ty­mo Nr. I-920 61, 7, 8, 9, 10, 17 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo papil­dy­mo 81 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2229(2) (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-5 klau­si­mas – Bib­lio­te­kų įsta­ty­mo ke­lių straips­nių pa­kei­ti­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2229. Kul­tū­ros ko­mi­te­to iš­va­dą mums pa­teiks ger­bia­mas K. Bar­to­še­vi­čius. Pra­šau.

K. BARTOŠEVIČIUS (TS-LKDF). Čia bu­vo du įsta­ty­mų pro­jek­tai, jie bu­vo la­bai pa­na­šūs vie­nas su ki­tu, to­dėl, va­do­vau­jan­tis Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo sta­tu­to 137 straips­nio 4 da­li­mi, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos bib­lio­te­kų įsta­ty­mo Nr. I-920 61, 7, 17 straips­nių pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 81 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIVP-2229 su­jung­ti su Lie­tu­vos Res­pub­li­kos bib­lio­te­kų įsta­ty­mo Nr. I-920 61 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tu Nr. XIVP-1347(2) ir teik­ti Sei­mui svars­ty­ti ben­drą įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIVP-2229(2).

Taip pat ko­mi­te­tas ke­le­tą pa­siū­ly­mų pa­siū­lė ir fi­na­le vis­kam tam pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Džiau­gia­mės, kad vis­kam pri­ta­rė.

Da­bar dis­ku­si­ja. Kvie­čia­mas į tri­bū­ną ger­bia­mas ko­le­ga S. Tu­mė­nas dis­ku­tuo­ti. Pra­šom.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Mie­li kny­gos žmo­nės čia, Sei­mo sa­lė­je, ir už Sei­mo ri­bų, ma­nau, kad vi­si ko­le­gos, ku­rie yra Sei­me, yra kny­gos žmo­nės, ma­tan­tys, kad bib­lio­te­ka ne­bė­ra ta vie­ta, kur at­ei­na­ma tik pa­si­keis­ti per­skai­ty­tų kny­gų. Bib­lio­te­ko­se dir­ba kū­ry­bin­gi, ini­cia­ty­vūs, ryž­tin­gi, nau­jo­vėms pa­si­ren­gę žmo­nės, ne­bi­jan­tys iš­šū­kių, ži­nan­tys, kaip bib­lio­te­ką pa­vers­ti bendra švie­sos, tai­kos ir rū­pi­ni­mo­si erd­ve, ku­rio­je sie­kia­ma au­gin­ti ir aug­ti. Lie­tu­vos bib­lio­te­kos ta­po edu­ka­ci­nių pro­gra­mų, ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų su­si­tel­ki­mo, pi­lie­ti­nių ini­cia­ty­vų are­na. Tai ro­do, kas vyks­ta Na­cio­na­li­nė­je Mar­ty­no Maž­vy­do bib­lio­te­ko­je, kas vyks­ta Pa­sva­lio Ma­riaus Ka­ti­liš­kio bib­lio­te­ko­je, kas vyks­ta Šiau­lių Po­vi­lo Vi­šins­kio bib­lio­te­ko­je.

Aki­vaiz­du, kad bib­lio­te­ka per­au­go tra­di­ci­nės bib­lio­te­kos sam­pra­tą. To­kioms bib­lio­te­koms tu­ri va­do­vau­ti kom­pe­ten­tin­gi va­do­vai. De­ja, Bib­lio­te­kų įsta­ty­mo pa­tai­sos ir įsta­ty­mo pri­ėmi­mas už­si­tę­sė. Mes jau prieš me­tus tei­kė­me pa­tai­sas. Ta­čiau, ačiū Die­vui, šian­dien kvie­čiu pri­tar­ti šioms pa­siū­ly­toms pa­tai­soms, nes iš­spręs­ta daug pro­ble­mų.

Pa­grin­di­nė prie­žas­tis bu­vo, kad ne­su­ta­ria­ma, kaip re­gu­liuo­ti bib­lio­te­kų va­do­vų ka­den­ci­jas. No­rė­ta jas ri­bo­ti, kad ei­tų šias pa­rei­gas tik­tai dvi ka­den­ci­jas. Aki­vaiz­du, kad bib­lio­te­ka bib­lio­te­kai ne­ly­gi, vie­na si­tu­a­ci­ja yra Vil­niu­je, ki­ta – Kau­ne, vie­na si­tu­a­ci­ja ap­skri­čių bib­lio­te­ko­se, ki­ta – ra­jo­nų vie­šo­sio­se bib­lio­te­ko­se, čia ir da­bar žmo­nių trūks­ta. Tai ne kar­tą yra iš­sa­kiu­si Lie­tu­vos bib­lio­te­ki­nin­kų aso­cia­ci­ja. Aki­vaiz­du, kad Na­cio­na­li­nės Mar­ty­no Maž­vy­do bib­lio­te­kos va­do­vui rei­kė­tų tas ka­den­ci­jas ri­bo­ti. Įsta­ty­me nu­ma­to­ma, kad as­muo ga­li bū­ti ski­ria­mas čia ne dau­giau kaip dvi ka­den­ci­jas iš ei­lės. Ta­čiau sa­vi­val­dy­bių vie­šų­jų bib­lio­te­kų va­do­vų da­bar pa­gal šias nau­jas nuo­sta­tas ka­den­ci­jų skai­čius ne­bus ri­bo­ja­mas. Va­di­na­si, di­de­lė ti­ki­my­bė, kad tų va­do­vų jau at­ei­ty­je ne­trūks, jau­ni­mas ga­lės sa­vo gy­ve­ni­mą tvar­ky­tis bent jau de­šimt me­tų į prie­kį.

Šia­me įsta­ty­me yra ir dau­giau po­zi­ty­vių pa­tai­sų, ypač ter­mi­nų pa­tiks­li­ni­mo. Pa­vyz­džiui, at­si­ran­da au­dio­sen­so­ri­nė bib­lio­te­ka. Čia tel­kia­mas di­de­lis dė­me­sys į Brai­lio raš­tą, me­to­di­nes prie­mo­nes, bus ga­li­ma vyk­dy­ti moks­li­nius ty­ri­mus, ypač au­dio­sen­so­ri­nės bib­lio­te­kos dar­buo­to­jai ga­lės ben­dra­dar­biau­ti su spe­cia­liai­siais pe­da­go­gais, kuriems tos ak­tu­a­lios pro­ble­mos yra ar­ti­mos ir ap­ta­ria­mos. Taip pat svar­bu, kad šiuo įsta­ty­mu jau lei­džia­ma moks­li­nius ty­ri­mus ir eks­pe­ri­men­ti­nę plėt­rą vyk­dy­ti Na­cio­na­li­nei Mar­ty­no Maž­vy­do bib­lio­te­kai.

Kvie­čiu vi­sus, be abe­jo­nės, pri­tar­ti šioms pri­bren­du­sioms pa­tai­soms. Lin­kiu, kad bib­lio­te­kos ir to­liau bū­tų tas švie­ti­mo, hu­ma­niz­mo so­das, ku­ria­me bū­tų ug­do­mi at­ei­ties kū­rė­jai, ku­ria­me bū­tų au­gi­na­ma ir au­ga­ma. Tai­gi kvie­čiu pri­tar­ti šioms pa­tai­soms.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ir ki­tas dis­ku­tuo­ti į tri­bū­ną kvie­čia­mas ger­bia­mas R. Šar­knic­kas. At­si­sa­ko­te. Tai­gi tuo mus gal net ir pra­džiu­gi­na­te.

Da­bar, ger­bia­mi ko­le­gos, mo­ty­vai už. Vėl­gi ger­bia­mas S. Tu­mė­nas.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš ne­kar­to­siu, ti­kiu, kad mū­sų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas V. Juo­za­pai­tis pa­sa­kys ką nors po­zi­ty­vaus ir nau­jo, o aš kvie­čiu pri­tar­ti šioms pa­tai­soms.

PIRMININKAS. Ger­bia­mas ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas V. Juo­za­pai­tis ne­pa­sa­kys nie­ko po­zi­ty­vaus ir nau­jo, nes kal­bė­to­jas ga­li svars­ty­mo sta­di­jo­je bū­ti tik vie­nas. At­si­pra­šau, ger­bia­mas ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke, bet jūs tuo­met gal ki­to­je sta­di­jo­je ką nors po­zi­ty­vaus mums vi­siems pa­sa­ky­si­te. Bal­suo­si­me nu­ma­ty­tu lai­ku.

 

15.24 val.

Drau­di­mo pro­pa­guo­ti to­ta­li­ta­ri­nius, au­to­ri­ta­ri­nius re­ži­mus ir jų ide­o­lo­gi­jas įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1778(2) (svars­ty­mas)

 

Ke­liau­ja­me prie ki­to dar­bo­tvarkės 2-6 klau­si­mo – Drau­di­mo pro­pa­guo­ti to­ta­li­ta­ri­nius, auto­ri­ta­ri­nius re­ži­mus ir jų ide­o­lo­gi­jas įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIVP-1778(2). Ir čia tik­rai tu­ri šan­są ger­bia­mas V. Juo­za­pai­tis pa­sa­ky­ti mums ką nors po­zi­ty­vaus iš tri­bū­nos, nes kaip tik kvie­čiu jus ir pri­sta­ty­ti Kul­tū­ros ko­mi­te­to iš­va­dą.

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Gar­bu­sis Sei­me, Kul­tū­ros ko­mi­te­tas, kaip pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas, svars­tė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos drau­di­mo pro­pa­guo­ti to­ta­li­ta­ri­nius, au­to­ri­ta­ri­nius re­ži­mus ir jų ide­o­lo­gi­jas įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIVP-1778 ir po il­gų de­ba­tų ir bal­sa­vi­mų nu­ta­rė pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju.

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). Ten bus daug įvai­riau­sių…

PIRMININKAS. Bus, bus. Da­bar ban­dy­ki­me dėl jų su­si­tar­ti. Bet čia po dis­ku­si­jos.

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). Tar­si­mės po dis­ku­si­jos. Ačiū jums.

PIRMININKAS. Dar pa­pil­do­mas ko­mi­te­tas, dar dis­ku­si­ja. Da­bar dė­ko­ja­me ko­mi­te­to pir­mi­nin­kui šiuo me­tu. Ta­da gal Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to iš­va­dą ger­bia­mas V. Ra­ku­tis ga­lė­tų mums pri­sta­ty­ti? Pra­šom.

V. RAKUTIS (TS-LKDF). Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas sa­vo po­sė­dy­je nu­ta­rė pri­tar­ti ini­cia­to­rių pa­teik­tam pro­jek­tui ir siū­ly­ti pa­grin­di­niam Kul­tū­ros ko­mi­te­tui pa­to­bu­lin­ti, at­si­žvel­giant į Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to ir ki­tas pa­sta­bas, kurioms ko­mi­te­tas pri­ta­rė, ir ko­mi­te­to pa­siū­ly­mus, kuriems bu­vo pri­tar­ta. Už šį nu­ta­ri­mą ben­dru su­ta­ri­mu bal­sa­vo vi­si bal­sa­vi­me da­ly­va­vę. Dė­kui.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Kvie­čiu da­bar jau dis­ku­tuo­ti. Ger­bia­mas S. Tu­mė­nas. Kvie­čiu jus į dis­ku­si­ją da­bar dėl šio klau­si­mo. Pra­šom.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Gar­būs Sei­mo na­riai, ypač svar­bų šių die­nų to­kį įsta­ty­mą svars­to­me. Šių die­nų ge­o­po­li­ti­nės si­tu­a­ci­jos kon­teks­te svars­to­me įsta­ty­mą ir dis­ku­tuo­ja­me apie drau­di­mą pro­pa­guo­ti to­ta­li­ta­ri­nius, au­to­ri­ta­ri­nius re­ži­mus. Kad šis įsta­ty­mas… Mū­sų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas taip san­tū­riai pri­sta­tė, kad mes pri­ta­rė­me ben­dru su­ta­ri­mu. Ta­čiau dir­bo­me tik­rai daug, bu­vo gau­ti net 75 įvai­riau­sių ins­ti­tu­ci­jų pa­siū­ly­mai – iš ins­ti­tu­ci­jų, iš as­me­nų, iš drau­gi­jų, aso­cia­ci­jų. Va­di­na­si, ši­tas įsta­ty­mas žmo­nėms yra ypač svar­bus.

Aš su sa­vo pa­dė­jė­jais pa­siū­liau net 14 pa­tai­sų, nes to­mis pa­tai­so­mis sie­kiau ypač pa­tiks­lin­ti kai ku­rias svar­bias šio įsta­ty­mo są­vo­kas: tai yra „au­to­ri­ta­ri­nis re­ži­mas“, „pro­pa­ga­vi­mas“, „to­ta­li­ta­ri­nis re­ži­mas“. No­rė­jau at­si­žvelg­ti į moks­li­nin­kų dar­buo­se funk­cio­nuo­jan­čias api­brėž­tis ir po­rei­kį su­ras­ti to­kią tei­si­nę for­mu­lę, ku­ri de­rė­tų vi­so­je Lie­tu­vos tei­sės ak­tų sis­te­mo­je. Pa­vyz­džiui, ma­no pa­siū­ly­tos au­to­ri­ta­ri­nio re­ži­mo, to­ta­li­ta­ri­nio re­ži­mo są­vo­kos tu­rė­tų pa­dė­ti sis­te­miš­kai aiš­ki­nant ki­tus įsta­ty­mus ir ten esan­čias nuo­sta­tas, tai yra Su­si­rin­ki­mų įsta­ty­mo 5 straips­nio 5 punk­tą, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos po­li­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų įsta­ty­mo 4 straips­nio 3 da­lį, Aso­cia­ci­jų įsta­ty­mo 3 straips­nio 2 da­lį, Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so nuo­sta­tas, su­si­ju­sias su au­to­ri­ta­ri­niu, to­ta­li­ta­ri­niu re­ži­mais ir val­dy­mu.

Ki­ta ver­tus, yra ir ne­ma­žai pro­ble­mų, ir iš­sa­ko­mos skir­tin­gos po­zi­ci­jos. Man re­gis, mū­sų vi­sų ne­tu­ri trik­dy­ti fak­tas, kad yra dau­gy­bė są­vo­kų api­brėž­čių. Prie­šin­gai, mes tu­ri­me pa­tys ap­si­brėž­ti są­vo­ką, nes ir, pa­vyz­džiui, kaip kal­bi­nin­kas pa­žiū­rė­jau, net Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ter­mi­nų ban­ke iš vi­so nė­ra są­vo­kų „au­to­ri­ta­ri­nis re­ži­mas“, „to­ta­li­ta­ri­nis re­ži­mas“. Tai­gi, vi­sa tai rei­kia ap­tar­ti. Ir čia sa­vo­tiš­ka dis­ku­si­ja įvy­ko Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­te, jie sa­vo iš­va­do­je ir­gi pa­sa­kė, kad, ko­mi­te­to nuo­mo­ne, tarp­tau­ti­niai žo­džiai ir są­vo­kos, ku­rių reikš­mė yra vi­suo­ti­nai pri­pa­žin­ta, ži­no­ma ir aiš­ki, ne­tu­rė­tų bū­ti įsta­ty­muo­se api­brė­žia­mi.

An­tra. To pa­ties Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to iš­va­do­je ar­gu­men­tuo­ja­ma, kad esant po­rei­kiui nu­ro­dy­ti, kad šia­me įsta­ty­me są­vo­ka „au­to­ri­ta­ri­nis re­ži­mas“ ar „to­ta­li­ta­ri­nis re­ži­mas“ ar­ba „pro­pa­ga­vi­mas“ bus var­to­ja­ma ki­ta ap­im­ti­mi, yra tiks­lin­ga. Ir pro­jek­te rei­kia įtvir­tin­ti ne są­vo­kos api­brėž­tį, o jos sam­pra­tą.

No­rė­jo­si, kad pri­imant šį įsta­ty­mą bū­tų dar dau­giau ap­tar­ta, kas tu­rė­tų su­da­ry­ti tarp­ži­ny­bi­nę ko­mi­si­ją, ku­rią nu­ma­to­ma rink­ti tre­jiems me­tams, ją su­da­ry­tų de­vy­ni na­riai. Man šiek tiek kė­lė abe­jo­nių kai ku­rių ins­ti­tu­ci­jų įtrau­ki­mas, nes, ma­no nuo­mo­ne, šio­je ko­mi­si­jo­je tu­rė­tų dirb­ti žmo­nės, ku­rie tu­ri eks­per­ti­nių kom­pe­ten­ci­jų. Bū­ti­nai rei­ka­lin­gos eks­per­ti­nės kom­pe­ten­ci­jos. Pa­vyz­džiui, ter­mi­nų aiš­ki­ni­mo ne­to­ly­gu­mai ro­do, tie­siog pra­šy­te pra­šo, kad bū­tų kas nors iš kal­bi­nin­kų, iš aka­de­mi­nės ben­druo­me­nės ter­mi­nų spe­cia­lis­tas, tai yra ins­ti­tu­to at­sto­vas, kal­bi­nin­kas ga­lė­tų bū­ti. Daž­nai pa­aiš­kė­ja, aiš­ki­nan­tis ir įsta­ty­mų są­vo­kas, ypač apie pro­pa­gan­dą, kad reik­tų pa­si­tar­ti su spe­cia­lis­tais. Pa­vyz­džiui, „pro­pa­gan­da“ ir „pro­pa­ga­vi­mas“ nė­ra ta­pa­čios są­vo­kos, nes kiek­vie­no­je pro­pa­gan­do­je bus ar ga­li bū­ti pro­pa­ga­vi­mas, bet ne kiek­vie­na­me pro­pa­ga­vi­me bus ar ga­li bū­ti pro­pa­gan­da. To­kių da­ly­kų yra daug ir in­ter­pre­ta­ci­jų vi­sa­da at­si­ras.

Žo­džiu, šis įsta­ty­mas yra ypač svar­bus šių die­nų kon­teks­te. Kvie­čiu pri­tar­ti įsta­ty­mo pro­jek­tui, bet ir to­liau kvie­čiu ak­ty­viai da­ly­vau­ti, kri­tiš­kai ver­tin­ti ir pa­reng­ti to­kius tei­sės ak­tus, ku­rių spra­go­mis ga­li­mai ne­si­nau­do­tų Lie­tu­vos vals­ty­bės prie­šai, kad pa­tai­sų ne­rei­kė­tų re­gist­ruo­ti jau dėl šian­dien pri­ima­mo ir įsi­ga­lio­ju­sio tei­sės ak­to kas pus­me­tį. O vie­nas iš pa­grin­di­nių mū­sų sie­kių bu­vo: mes ne­ga­li­me už­draus­ti au­to­ri­ta­ri­nių re­ži­mų ap­skri­tai pa­sau­ly­je, vals­ty­bė­se, ku­rio­se tai yra, ta­čiau mes ga­li­me už­draus­ti jų pro­pa­ga­vi­mą. Kvie­čiu pri­tar­ti ši­tam pro­jek­tui.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Kvie­čiu į tri­bū­ną dis­ku­tuo­ti ki­tą ko­le­gą – V. Val­kiū­ną. To­liau po­sė­džiui pir­mi­nin­kaus Sei­mo Pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas ger­bia­mas J. Ja­ru­tis.

V. VALKIŪNAS (DPF). La­bai įdo­mi dis­ku­si­ja. Au­to­ri­ta­ri­nis, to­ta­li­ta­ri­nis re­ži­mai. Kaip S. Tu­mė­nas sa­kė, rei­kia dar daug pa­dir­bė­ti, no­rint vis­ką nu­šli­fuo­ti. Tik, ger­bia­mas Sta­sy, ne­su­pra­tau, ko­dėl rei­kia sku­bė­ti ir da­bar pri­im­ti? Kaip tik, aš ma­nau, rei­kia pa­lauk­ti, nes au­to­ri­ta­ri­nis, to­ta­li­ta­ri­nis re­ži­mas gal­būt bu­vo ir A. Sme­to­nos. Vi­si tie me­tai kaip da­bar, tai ką, ta­da už­drau­si­me ir kny­gas? Ir A. Sme­to­nos pa­min­klus griau­si­me? Nes da­bar bus ko­mi­si­ja vie­na, pas­kui bus ki­ta. Aš ma­nau, per ki­tus rin­ki­mus ga­li­mai lai­mės Dar­bo par­ti­ja, ta­da ir­gi su­da­ry­si­me ko­mi­si­ją. Da­bar šlo­vi­na šiuos re­ži­mus, kaip LGBT, ir vi­sais tais pliu­sais… Tai ir­gi pa­skelb­si­me tur­būt, ir tu­rė­tų pa­skelb­ti kaip ga­li­mai te­ro­ris­ti­nes or­ga­ni­za­ci­jas. Ne tik au­to­ri­ta­ri­nes. Rei­kia ir apie te­ro­ris­ti­nes or­ga­ni­za­ci­jas kal­bė­ti, ci­vi­li­za­ci­jos grio­vė­jus, ki­tus, kad ne­griau­tų ci­vi­li­za­ci­jos. Čia yra, kaip ir S. Tu­mė­nas kal­bė­jo, di­de­lės ap­im­ties įsta­ty­mas ir mes ne­ga­li­me žais­ti su deg­tu­kais ša­lia tos, taip sa­kant, žo­lės, ku­ri, kaip sa­ko LGBT, ta žo­lė, ki­ta žo­lė, kad ne­už­si­deg­tų mū­sų na­mai. Mes tu­ri­me la­bai at­sa­kin­gai dirb­ti ir aš siū­lau tei­kė­jams at­si­im­ti, kad ne­pri­skal­dy­tu­me mal­kų ir pas­kui gai­lė­tu­mės, kad ne tuos pa­min­klus nu­griau­si­me, ne tas kny­gas su­de­gin­si­me, ne ta kryp­ti­mi bus cen­zū­ra. Aš ma­nau, jei­gu jau pas­kui rei­kia pa­pil­dy­ti, kaip mi­nė­jau, dėl tų ci­vi­li­za­ci­jos grio­vė­jų bū­ti­nai, kad ir­gi jie tu­ri bū­ti eli­mi­nuo­ti, neut­ra­li­zuo­ti. Ačiū.

PIRMININKAS (J. JARUTIS, LVŽSF). Ačiū, ko­le­ga. To­liau pa­si­sa­ky­ti kvie­čiu V. Ra­ku­tį. Pra­šau, ger­bia­ma­sis.

V. RAKUTIS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, svars­to­me la­bai svar­bų įsta­ty­mą, ku­rio tik­rai lau­kia ir dau­gu­ma sa­vi­val­dy­bių, vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų, nes iš tik­rų­jų rei­ka­lin­gas tei­si­nis pa­grin­das tai veik­lai, ku­ri šiuo me­tu Lie­tu­vo­je yra vyk­do­ma. Ga­lų ga­le mes at­si­žvel­gia­me į tą ap­lin­ką, ku­rio­je gy­ve­na­me, kas ten yra ir ką ten tie žen­klai sim­bo­li­zuo­ja.

Kaip ži­no­ma, žmo­gų vei­kia tre­jo­pa ap­lin­ka: ar­ti­mo­ji ap­lin­ka, tai yra šei­ma, gi­mi­nė; ant­ro­ji erd­vė yra mū­sų mo­kyk­la, uni­ver­si­te­tas, tai yra tos kryp­tin­gos pa­stan­gos, ku­rios yra for­muo­ja­mos mū­sų jau­ni­mui; na ir yra ben­dro­ji ap­lin­ka, ku­ri ga­li ko­re­liuo­ti su tuo, ką mes mo­ki­na­me mo­kyk­lo­se, ar­ba ne­ko­re­liuo­ti. Ši ap­lin­ka žmo­gų la­bai stip­riai vei­kia. Jei­gu jis pa­ste­bi, kad tai, ką jis gir­di ar­ti­mo­jo­je ap­lin­ko­je, tai, ką jis gir­di mo­kyk­lo­je, ir tai, ką ma­to iš­orė­je, ne­ko­re­liuo­ja, jam ky­la la­bai stip­rių klau­si­mų, kaip­gi iš tik­rų­jų yra ir kas čia yra tei­gia­ma, o kas yra nei­gia­ma. Ta­čiau ši veik­la, ku­ri ban­do sin­chro­ni­zuo­ti vi­sus šiuos tris lyg­me­nis, tą tre­jo­pą ap­lin­ką, tu­ri dar ati­tik­ti ke­le­tą svar­bių prin­ci­pų ir de­rė­ti su tam tik­rais tarp­tau­ti­niais įsi­pa­rei­go­ji­mais, ko­kius mes esa­me pri­si­ė­mę.

Na, iš tik­rų­jų ky­la klau­si­mas, o kaip ta­da tie au­to­ri­ta­ri­niai re­ži­mai, ku­rie vei­kė, sa­ky­ki­me, nuo 1918 iki 1941 me­tų, o to­kių bu­vo Lie­tu­vo­je. Šis klau­si­mas ki­lo ir mū­sų Lais­vės ko­vų ko­mi­si­jo­je, ta­čiau bu­vo su­tar­ta, kad vis dėl­to rei­kia ap­si­brėž­ti tam tik­rus da­ly­kus lai­ku, nes prie­šin­gu at­ve­ju mes pra­dė­si­me ana­li­zuo­ti Vy­tau­to Di­džio­jo epo­chą ir ver­tin­ti iš šių die­nų po­zi­ci­jos. To­dėl bu­vo ap­si­brėž­tas lai­kas ir bu­vo su­tar­ta, kad yra ver­ti­na­mi tik tie re­ži­mai, ku­rie vei­kė po tų ma­no mi­nė­tų 1940 me­tų.

Da­bar no­riu pa­sa­ky­ti dar ke­le­tą svar­bių da­ly­kų dėl ka­rių ka­pi­nių. Čia yra iš tik­rų­jų la­bai sub­ti­li vie­ta ir to­se dis­ku­si­jo­se bu­vo kal­ba­ma, kaip pa­siek­ti, kad mes, vie­na ver­tus, ga­lė­tu­me lik­vi­duo­ti tuos di­džiu­lius do­mi­nuo­jan­čius ka­rių ka­pi­nių kom­plek­sus, ku­rie aki­vaiz­džiai pro­pa­guo­ja tuos re­ži­mus, jų sim­bo­li­ką ir taip to­liau, ir kar­tu iš­lai­ky­ti pa­gar­bą ka­riams, ku­rie ten yra pa­lai­do­ti. Dėl to yra su­kur­ta ši eks­per­ti­nė ko­mi­si­ja. Nors ji nė­ra tik­rą­ja to žo­džio pras­me eks­per­ti­nė, kaip ir sa­ko ger­bia­mas S. Tu­mė­nas, iš tik­rų­jų at­sto­vau­ja tam tik­roms eks­per­ti­nėms or­ga­ni­za­ci­joms, ku­rios ga­lės pa­dė­ti sa­vi­val­dy­bėms ir vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­joms at­sa­ky­ti į klau­si­mą, kaip ver­tin­ti to­je kon­kre­čio­je si­tu­a­ci­jo­je, to­je kon­kre­čio­je vie­to­je esan­tį ob­jek­tą.

Pa­ti­kė­ki­te, tai nė­ra taip leng­va pa­da­ry­ti, nes kai su­si­du­ri su kon­kre­ty­be, ten ga­li bū­ti vi­so­kių as­pek­tų. Štai ta­da mes nui­ma­me nuo sa­vi­val­dy­bės tą sun­kią pa­rei­gą pri­im­ti spren­di­mą klau­si­mu, ku­riuo ji ne­tu­ri rei­ka­lin­gos kom­pe­ten­ci­jos. Man tik­rai te­ko ne prie vie­no to­kio ob­jek­to da­ly­vau­ti, iš­sa­ky­ti nuo­mo­nę. Tai yra la­bai sub­ti­lūs klau­si­mai ir, man at­ro­do, šia­me įsta­ty­me yra nu­sta­ty­ta tei­sin­ga tvar­ka, kad čia rei­kia vis dėl­to eks­per­ti­nės nuo­mo­nės. Ji iš­gel­bė­tų sa­vi­val­dy­bę nuo įvai­rių klai­dų, dėl ku­rių ji pas­kui ga­lė­tų bū­ti ap­kal­tin­ta, nes yra ir tarp­tau­ti­niai įsi­pa­rei­go­ji­mai, ir tarp­tau­ti­nės kon­ven­ci­jos ka­rių ka­pi­nių prie­žiū­ros. Na, jų mes tu­ri­me lai­ky­tis ir mes idė­jiš­kai tu­ri­me tą da­ry­ti, nes ka­rys, žu­vęs mū­šio lau­ke, yra ver­tas pa­gar­bos, kad ir ko­kios ka­riuo­me­nės at­sto­vas jis bū­tų. Taip pat no­rė­tu­me pa­sa­ky­ti, kad mes tu­ri­me ir la­bai sub­ti­lių pro­ble­mų, to­kių kaip, sa­ky­ki­me, Pa­ne­rių ka­pi­nė­se sto­vin­tis so­vie­ti­nis obe­lis­kas, pa­sta­ty­tas Lie­tu­vos iš­li­ku­sių žy­dų ran­ko­mis pa­sta­ty­to pa­min­klo vie­to­je, prie jo ir to­liau yra de­da­mas mū­sų Sei­mo vai­ni­kas, prie ši­to so­vie­ti­nio pa­min­klo, ku­ris yra pa­sta­ty­tas nu­griau­to žy­dų pa­min­klo vie­to­je. To­kius da­ly­kus rei­kia su­žiū­rė­ti, nes taip yra že­mi­na­mas mū­sų Sei­mo au­to­ri­te­tas, nes iš tik­rų­jų mes tu­ri­me ži­no­ti, prie ko de­da­me vai­ni­kus ir ko­dėl. Čia ne­už­ten­ka pa­sa­ky­ti, kad ten jie vi­si Pa­ne­riuo­se yra vie­no­dai svar­būs. Tuos da­ly­kus rei­kia iš­si­aiš­kin­ti, ra­miai, eks­per­tiš­kai su­dė­lio­ti.

Aš la­bai ti­kiu, kad ši­tas įsta­ty­mas yra tik­rai svar­bus žings­nis į prie­kį. Bus vis tiek pa­ga­min­ta ir tam tik­ra me­to­di­ka, tam tik­rų iš­mok­tų pa­mo­kų tam tik­ras kom­plek­sas ir tik­rai mes pa­ju­dė­si­me šiuo sun­kiu klau­si­mu į prie­kį. Gal­būt dau­ge­lį ši­tų pro­ble­mų mes tu­rė­jo­me iš­spręs­ti dar Są­jū­džio ir Lie­tu­vos vals­ty­bės auš­ros lai­ko­tar­piu. Pri­si­de­du prie ši­to įsta­ty­mo pa­lai­ky­mo.

PIRMININKAS. Ačiū, ger­bia­mas ko­le­ga. Dar vie­nas no­ri kal­bė­ti – D. Ke­pe­nis. Pra­šau.

D. KEPENIS (LVŽSF). Dė­ko­ju, pir­mi­nin­ke. Vi­si trys prieš ma­ne kal­bė­ję ko­le­gos pa­lie­tė ak­tu­a­lius klau­si­mus ir tik­rai sun­ku su jais gin­čy­tis, bet aš no­rė­čiau kai ką pa­ryš­kin­ti. Sa­ko­me: la­bai svar­bus įsta­ty­mas, la­bai bū­ti­nas, la­bai rei­ka­lin­gas, bet aš ma­nau, kad grės­mės ne­nu­ma­ty­tos. Kiek jis da­bar su­kels įtam­pos ir kiek skal­dy­mo, ir kiek dvi­pras­my­bių, tai sun­ku ap­skai­čiuo­ti. Pa­vyz­džiui, mes sa­ko­me: to­ta­li­ta­ri­nis re­ži­mas. Įra­šo­me są­vo­kos pa­aiš­ki­ni­mą. Ir aiš­ki­na­me: tai yra ne­ri­bo­ta vals­ty­bės val­džia, tai to­ta­li vi­suo­me­nės kon­tro­lė, žmo­gaus in­di­vi­du­a­lu­mo pa­nei­gi­mas, cen­zū­ra, po­li­ti­nės rep­re­si­jos, kon­sti­tu­ci­nių tei­sių ir lais­vių at­me­ti­mas, nu­si­kal­ti­mas žmo­niš­ku­mui. Žiū­rė­ki­te, vi­sa tai mes jau da­bar tu­ri­me. Yra ne­ma­žai žmo­nių, ku­riuos da­bar už tai, kad jiems lei­džia Kon­sti­tu­ci­ja pa­si­sa­ky­ti, jau da­bar per­se­kio­ja­me vi­siš­kai po­li­tiš­kai, be jo­kio teis­mo spren­di­mo, be nie­ko. Va­di­na­si, įve­dę ši­tą įsta­ty­mą duo­si­me dar vie­ną pa­ga­lį į ran­kas žmo­nėms, ku­rie ne­la­bai net no­ri gal­vo­ti, ką da­ro. Tie­siog pa­ra­šy­ta, jis ir da­rys. Ir pan­de­mi­ja pa­ro­dė, kiek daug pri­skal­dė­me mal­kų to­dėl, kad kaž­kur bu­vo lei­džia­ma tai da­ry­ti. Drau­di­mo pro­pa­guo­ti au­to­ri­ta­ri­nius re­ži­mus ir jų ide­o­lo­gi­jos įsta­ty­mus – tai kiek­vie­nam dur­niui aiš­ku, kad ne­ga­li­ma to­kių da­ly­kų da­ry­ti – pro­pa­guo­ti tai, kas yra sve­ti­ma.

Bet ką ro­do jau vien ši­to įsta­ty­mo svars­ty­mas? Jis ro­do, kad mes daug me­tų ap­lei­do­me sa­vo pa­trio­ti­nį auk­lė­ji­mą, sa­vo jau­ni­mo svei­ka­tos stip­ri­ni­mą – pu­sė ne­be­tin­ka ka­riuo­me­nei – ir da­bar ne­pa­da­rę dau­gy­bės dar­bų mes no­ri­me už­lo­py­ti sky­les: štai da­bar mes kai ką čia už­drau­si­me, ne­be­lei­si­me ir su­var­žy­si­me. Gal ša­lia ši­to įsta­ty­mo pir­miau­sia pri­im­ki­me tą įsta­ty­mą, ką pa­da­ry­ti, kad mū­sų jau­ni­mas ne­pa­tek­tų į ža­lin­gas įta­kas, kad bū­tų pa­trio­ti­nis, kad bū­tų tvir­tas, svei­kas, ne kad kas ant­ras, o kiek­vie­nas ga­lė­tų gin­ti sa­vo tė­vy­nę. De­ja, šian­dien pa­si­gir­ti tuo ne­ga­li­me.

Ką tik da­bar kal­bė­jo Na­cio­na­li­nės svei­ka­tos ta­ry­bos pir­mi­nin­kas. To­kio grau­daus pa­reiš­ki­mo ne­bu­vo. Tik to­dėl si­tu­a­ci­ja vis pra­stė­ja ir mes vis dau­giau pi­ni­gų rei­ka­lau­ja­me vais­tams, li­go­ni­nėms ir gy­dy­to­jams ren­gti, nes daug me­tų ne­at­li­ko­me dar­bo, ku­rį rei­kė­jo pa­da­ry­ti. Dvi pa­ra­le­lės – svei­ka­ta ir ide­o­lo­gi­ja. Ab­so­liu­čiai tie pa­tys re­zul­ta­tai, nes daug me­tų ne­pa­da­rė­me dar­bų.

Aš su­tin­ku su ko­le­go­mis, ku­rie sa­ko, kad yra per anks­ti jį pri­im­ti, gal at­li­ki­me tuos dar­bus, ku­riuos rei­kia pa­da­ry­ti, spręs­ki­me es­mi­nius klau­si­mus, o čia yra jau pa­sek­mės. Už­ten­ka gau­dy­ti pa­sek­mes – įvei­ki­me, su­tvar­ky­ki­me šak­nis. Ačiū už dė­me­sį.

PIRMININKAS. Ačiū, ger­bia­mas ko­le­ga. Dis­ku­si­ja baig­ta, vi­si, kas no­rė­jo, pa­si­sa­kė. Dėl ši­to įsta­ty­mo pro­jek­to yra ne­ma­žai pa­siū­ly­mų ir tie pa­siū­ly­mai bus svars­to­mi per bal­sa­vi­mo lan­gą, jis bus 16 val. 30 min.

 

15.44 val.

Ga­mi­nių ir pa­slau­gų pri­ei­na­mu­mo rei­ka­la­vi­mų įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2209(2) (svars­ty­mas)

 

Skel­biu dar­bo­tvarkės 2-7 klau­si­mą – Ga­mi­nių ir pa­slau­gų pri­ei­na­mu­mo rei­ka­la­vi­mų įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIVP-2209. Tei­kė­ja bu­vo mi­nist­rė M. Na­vic­kie­nė. Tai­ko­ma sku­bos tvar­ka. Svars­ty­mas. Ne, jums ne­rei­kės, čia yra pra­ne­šė­jai. Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas bu­vo pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas, jei­gu ge­rai su­pran­tu. A. Ne­kro­šius? Kas iš Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to ga­lė­tų per­skai­ty­ti iš­va­dą? (Bal­sai sa­lė­je) Ta­da rei­kės man tur­būt.

Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas svars­tė ši­tą klau­si­mą ir ko­mi­te­to iš­va­da – pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Taip pat bu­vo pa­pil­do­mų ko­mi­te­tų. Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas. A. Va­lins­kas. Taip pat ne­ma­tau sa­lė­je. Gal Sek­re­to­ria­tas pa­dės. (Bal­sai sa­lė­je) Taip pat pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Taip pat yra Ne­įga­lių­jų tei­sių ko­mi­si­ja. M. Oš­mians­kie­nė. Ir­gi nė­ra sa­lė­je. Pa­ban­dy­si­me įgar­sin­ti. Taip pat pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Dis­ku­tuo­ti už­si­ra­šiu­sių nė­ra. Bal­suo­ja­ma dėl ši­to klau­si­mo bus 16 val. 30 min. Mo­ty­vai už, prieš? Ir­gi nė­ra. Ačiū.

15.46 val.

Ne­įga­lių­jų so­cia­li­nės in­teg­ra­ci­jos įsta­ty­mo Nr. I-2044 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2014(2), Tiks­li­nių kom­pen­sa­ci­jų įsta­ty­mo Nr. XII-2507 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2015(2), Iki­teis­mi­nio ad­mi­nist­ra­ci­nių gin­čų nag­ri­nė­ji­mo tvar­kos įsta­ty­mo Nr. VIII-1031 2, 3, 5, 11 13, 14, 20 ir 21 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projektas Nr. XIVP-2016(2), Ly­gių ga­li­my­bių įsta­ty­mo Nr. IX-1826 2, 5, 7 ir 151 straipsnių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2017(2), Trans­por­to leng­va­tų įstatymo Nr. VIII-1605 7 ir 71 straips­nių pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siais ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2018(2) (svars­ty­mas)

 

Įsta­ty­mų pa­ke­tas, dar­bo­tvarkės 2-8.1, 2-8.2, 2-8.3, 2-8.4, 2-8.5 klau­si­mai. Pa­grin­di­nis įsta­ty­mas yra Ne­įga­lių­jų so­cia­li­nės in­teg­ra­ci­jos įsta­ty­mo Nr. I-2044 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2014(2). Svars­ty­mas. Kvie­čiu M. Lin­gę, So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką, pa­teik­ti ko­mi­te­to iš­va­dą. Ačiū.

M. LINGĖ (TS-LKDF). Dėl vi­sų?

PIRMININKAS. Dėl vi­sų, ir dėl ly­di­mų­jų, ži­no­ma.

M. LINGĖ (TS-LKDF). Ko­mi­te­tas svars­tė šį re­for­mi­nį pa­ke­tą ir lap­kri­čio 23 die­ną pri­ėmė iš­va­dą. Tik­rai pla­čios ap­im­ties pro­jek­tas. Daug ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų įsi­trau­kė, daug gau­ta ir Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mų, apie 22 re­gist­ruo­tus tu­rė­jo­me, ta­čiau dėl di­džio­sios da­lies bu­vo ras­ti kom­pro­mi­sai, bu­vo ras­tos pa­to­bu­lin­tos for­mu­luo­tės ir bu­vo su­tar­ta pa­to­bu­lin­tą pro­jek­tą pa­tai­sius tie­siog re­gist­ruo­ti iš nau­jo. Tik dėl la­bai ne­di­de­lės da­lies pa­siū­ly­mų šian­dien mes tu­rė­si­me pri­im­ti po­li­ti­nius spren­di­mus, dėl tų, ku­riems ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė ar­ba tu­rė­jo ki­to­kią nuo­mo­nę. Už pa­grin­di­nio Ne­įga­lių­jų so­cia­li­nės in­teg­ra­ci­jos įsta­ty­mo pro­jek­tą ko­mi­te­te bal­sa­vo… už, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 4 ko­mi­te­to na­riai. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė pa­to­bu­lin­tam ko­mi­te­to įsta­ty­mo pro­jek­tui.

Ly­di­ma­sis Tiks­li­nių kom­pen­sa­ci­jų įsta­ty­mo pro­jek­tas. At­si­žvelg­ta į Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas. Re­gist­ruo­tų Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mų kaip ir ne­tu­rė­jo­me pa­pil­do­mai ga­vę. Už bal­sa­vo 8, prieš ne­bu­vo ir su­si­lai­kė 3. Šiam pro­jek­tui ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

Ki­tas ly­di­ma­sis Iki­teis­mi­nio ad­mi­nist­ra­ci­nių gin­čų nag­ri­nė­ji­mo tvar­kos įsta­ty­mo pro­jek­tas. Taip pat dėl jo pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta, o es­mei ir gau­tiems Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mams ir ki­tiems ko­mi­te­to pa­siū­ly­mams yra pri­tar­ta. Už – 8, prieš – ne­bu­vo, su­si­lai­kė 2 ko­mi­te­to na­riai.

Tu­rė­jo­me kaip ly­di­mą­jį Ly­gių ga­li­my­bių įsta­ty­mo ke­lių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą. Dėl jo ne­bu­vo gau­ta Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bų. Už bal­sa­vo 9, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 2. Ko­mi­te­to iš­va­doms ir pro­jek­tui pri­tar­ta.

Ir pas­ku­ti­nis ly­di­ma­sis yra Trans­por­to leng­va­tų įsta­ty­mo 7 ir 71 straips­nių pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siais ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas. Dėl jo taip pat ne­bu­vo jo­kių pa­siū­ly­mų. Už – 8, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 2. Iš­va­doms ir pro­jek­tui yra pri­tar­ta.

PIRMININKAS. Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Kvie­čiu Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to, kaip pa­pil­do­mo ko­mi­te­to, pra­ne­šė­ją A. Če­po­no­nį pri­sta­ty­ti ko­mi­te­to iš­va­dą. Pra­šom, ger­bia­mas An­ta­nai. Ruo­šia­si V. Ba­kas, Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas.

A. ČEPONONIS (TS-LKDF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas, ap­svars­tęs šį įsta­ty­mo pro­jek­tą, bal­sa­vo: už – 9, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 2. Taip pat ir dėl vi­sų ly­di­mų­jų.

PIRMININKAS. Ačiū. V. Ba­kas iš­va­das gal… Mi­nu­tė­lę! Taip, Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas.

V. BAKAS (DFVL). Ger­bia­mi ko­le­gos, Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas spa­lio 26 die­ną ap­svars­tė įsta­ty­mo pro­jek­tą. Už pro­jek­tą bal­sa­vo 4, prieš – 1, su­si­lai­kė 1.

PIRMININKAS. Ačiū. Ir Ne­įga­lių­jų tei­sių ko­mi­si­ja. Po­nios M. Oš­mians­kie­nės nė­ra. Jei­gu lei­si­te, aš per­skai­ty­siu. Taip, di­de­lės ap­im­ties pro­jek­tas. Už bal­sa­vo 3, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 4. Ne­pri­tar­ta. Ne­įga­lių­jų tei­sių ko­mi­si­ja šiam įsta­ty­mo pro­jek­tui ne­pri­ta­rė.

Ly­di­ma­sis 2-8.3 klau­si­mas – Iki­teis­mi­nio ad­mi­nist­ra­ci­nių gin­čų nag­ri­nė­ji­mo tvar­kos įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2016(2). Pa­grin­di­nis bu­vo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas. Kas ga­lė­tų pa­skai­ty­ti iš­va­dą? I. Ha­a­se – ko­mi­te­to iš­va­dą. Ar yra pir­mi­nin­kas, ne­ma­tau? Ger­bia­mas Sta­sy, ne­ma­tė­me, jūs pa­si­slė­pęs. Pra­šom. Dėl Iki­teis­mi­nio ad­mi­nist­ra­ci­nių gin­čų nag­ri­nė­ji­mo tvar­kos įsta­ty­mo pro­jek­to ko­mi­te­to, kaip pa­grin­di­nio, iš­va­da.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Ko­le­gos, čia yra to­bu­li­na­ma iki­teis­mi­nio ad­mi­nist­ra­ci­nių gin­čų nag­ri­nė­ji­mo tvar­ka. Yra ke­le­tas to­kių ko­mi­si­jų. Ad­mi­nist­ra­ci­nių gin­čų ko­mi­si­ja, Mo­kes­ti­nių gin­čų ko­mi­si­ja ir to­kia vie­na ko­mi­si­ja bu­vo dar prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos, ji ne­tu­rė­jo daug by­lų, ta­čiau bu­vo ski­ria­ma pa­pil­do­mų lė­šų. Pro­jek­tu ir yra pa­ve­da­ma ši­tuos gin­čus jau da­bar nag­ri­nė­ti Ad­mi­nist­ra­ci­nių gin­čų ko­mi­si­jai, tu­rin­čiai sa­vo te­ri­to­ri­nius pa­da­li­nius.

Ko­mi­te­tas pro­jek­tą svars­tė lap­kri­čio 30 die­ną ir vi­sų 6 da­ly­va­vu­sių bal­sais už bu­vo pri­tar­ta to­kiai re­for­mai ir to­kiam įsta­ty­mo pro­jek­tui.

PIRMININKAS. Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ka­dan­gi dėl šio di­džiu­lio įsta­ty­mų pa­ke­to yra dau­gy­bė pa­siū­ly­mų, pa­siū­ly­mus ap­vars­ty­si­me bal­sa­vi­mo lan­go me­tu. Da­bar ben­dro­ji dis­ku­si­ja. M. Lin­gė. Pra­šom.

M. LINGĖ (TS-LKDF). Dė­ko­ju, pir­mi­nin­ke. Pra­de­da­me dis­ku­tuo­ti apie iš tie­sų svar­bų pa­ke­tą, ko­kia jo svar­ba, ro­do ir no­rin­čių pa­si­sa­ky­ti skai­čius. Tai iš­ties di­de­lis, svar­bus ir rei­ka­lin­gas re­for­mi­nis šios Vy­riau­sy­bės pa­ke­tas, tai yra su­dė­ti­nė da­lis jau ir anks­čiau vyk­dy­tų re­for­mų, kai kal­bė­jo­me ir apie pa­slau­gų plėt­rą, di­des­nį jų pri­ei­na­mu­mą ar žmo­nių su ne­ga­lia įsi­dar­bi­ni­mą dar­bo rin­ko­je, at­vi­ro­je dar­bo rin­ko­je, pa­nai­ki­nant so­cia­li­nių įmo­nių re­gu­lia­vi­mą. At­ėjus ir šio įsta­ty­mo ei­lei, ma­to­me jį kaip nuo­sek­lią, svar­bią vi­sų šios Vy­riau­sy­bės pra­dė­tų ini­cia­ty­vų da­lį.

Pri­ėmus siū­ly­mus ir siū­lo­mus pa­kei­ti­mus, iš es­mės bus per­žiū­ri­mi ne­ga­lios ver­ti­ni­mo kri­te­ri­jai. Tai, ma­tyt, vie­nas iš es­mi­nių siū­ly­mų, kai dėl ma­žes­nės me­di­ci­ni­nių kri­te­ri­jų įta­kos nuo 90 % iki 40 % ma­žė­tų ne­ga­lios ver­ti­ni­mo re­zul­ta­tai. So­cia­li­nių kri­te­ri­jų reikš­mės su­stip­ri­ni­mas tiks­liau at­lieps as­me­nų in­di­vi­du­a­lias si­tu­a­ci­jas ir po­rei­kius. Pa­kei­ti­mai pa­dės už­tik­rin­ti ir tei­sin­ges­nes iš­mo­kas, da­rys įta­ką skur­do ri­zi­kos ly­gio ma­žė­ji­mui. So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos at­lik­tais skai­čia­vi­mais, kas me­tus maž­daug apie 1 tūkst. pen­si­nio am­žiaus as­me­nų, ku­riems bū­tų nu­sta­ty­tas da­ly­vu­mo ly­gis, tu­rė­tų tei­sę į di­des­nę pen­si­ją.

Svars­ty­mo me­tu iš­ties vie­šo­jo­je erd­vė­je ne­trū­ko įvai­rų spe­ku­lia­ci­jų ir ban­dy­mų klai­din­ti vi­suo­me­nę dėl šios re­for­mos tiks­lų ir re­zul­ta­tų. Bu­vo gąs­di­na­ma, kad perpus su­ma­žės iš­mo­kas gau­nan­čių as­me­nų skai­čius. Iš tie­sų tai yra me­las, tai yra ne­tie­sa ir tai yra spe­ku­lia­ci­jos.

Dėl pro­jek­to gau­ta daug pa­siū­ly­mų, į la­bai daug jų at­si­žvelg­ta ir pro­jek­tas pa­to­bu­lin­tas. No­riu pa­dė­ko­ti ko­mi­te­to na­riams L. Ku­ku­rai­čiui, M. Oš­mians­kie­nei ir ki­tiems ko­le­goms, ypač So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos ini­cia­to­riams, ku­rie ge­ra­no­riš­kai žiū­rė­jo, lei­do ras­ti kom­pro­mi­sus dėl svar­bių šio pro­jek­to nuo­sta­tų ir nau­jas for­mu­luo­tes. Iš­si­sky­rė nuo­mo­nės dėl ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų vaid­mens. Ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų vaid­me­nį tu­ri­me stip­rin­ti, tą da­ro­me, ta­čiau klai­da bū­tų pa­ves­ti joms vals­ty­bi­nes funk­ci­jas. Pir­miau­sia, jos jau ne­bū­tų ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos, ki­ta ver­tus, tin­klas, pa­jė­gu­mai nė­ra to­ly­gūs vi­so­je ša­ly­je.

Šio įsta­ty­mo vie­nas es­mi­nių tiks­lų, kad pa­gal­ba ne­įga­lie­siems ne­tap­tų lo­te­ri­ja, pri­klau­so­ma nuo to, ku­rio­je vie­to­je gy­ve­ni. Ta­čiau to­bu­lin­da­mi pro­jek­tą su­stip­ri­na­me NVO vaid­me­nį as­me­nų su ne­ga­lia in­teg­ra­ci­jos pro­ce­se. Nors ko­mi­te­tas pri­ta­rė ne­įga­lių­jų įdar­bi­ni­mo kvo­tų sis­te­mai, ma­nau, tai ke­lias at­gal. Jau Lie­tu­vo­je tu­rė­jo­me to­kį In­va­li­dų in­teg­ra­ci­jos įsta­ty­mą, ja­me bu­vo nu­ma­ty­ta kvo­tų sis­te­ma, ta­čiau jų at­si­sa­kė­me 2005 me­tais, kai ne­pa­si­tei­si­no. Ti­kiu, dar ki­to­se sta­di­jo­se ga­lė­si­me pa­ko­re­guo­ti ir šį pa­siū­ly­mą. Da­bar vien to­dėl bus siū­lo­mos tik de­kla­ra­ty­vio­s kvo­tos, nes ne­nu­ma­ty­ta jo­kių pa­sek­mių, jei jų ne­bus lai­ko­ma­si. O tai iš­bran­gin­tų ir ap­sun­kin­tų pa­tį ad­mi­nist­ra­vi­mo me­cha­niz­mą.

Kom­pe­ten­ci­jos, ge­bė­ji­mai tu­ri lem­ti žmo­nių įdar­bi­ni­mą, o ne fak­tas, kad tu­ri ne­ga­lią. Tai že­mi­nan­ti nuo­sta­ta. Ar pa­siek­si­me in­teg­ra­ci­jos tiks­lus, jei žmo­gus ben­druo­me­nė­je bus ver­ti­na­mas ne dėl ge­bė­ji­mų, o dėl įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mų įdar­bin­ti pa­gal kvo­tą?

Ins­ti­tu­ci­nės są­ran­gos po­ky­čiai pa­dės as­me­nims su ne­ga­lia pa­pras­čiau gau­ti rei­kia­mą pa­gal­bą. Ma­žiau ins­ti­tu­ci­nių du­rų, ku­rias rei­kės at­ver­ti, leis pa­pras­čiau gau­ti pa­slau­gas ir įgy­ven­din­ti as­me­nų su ne­ga­lia in­teg­ra­ci­nę po­li­ti­ką. Į agen­tū­rą su­jun­gia­ma Ne­įga­lu­mo ir dar­bin­gu­mo nu­sta­ty­mo tar­ny­ba, Ne­įga­lių­jų rei­ka­lų de­par­ta­men­tas bei Tech­ni­nės pa­gal­bos ne­įga­lie­siems cen­tras iš pai­naus la­bi­rin­to taps vie­nu lan­ge­liu, pa­de­dan­čiu ne tik ra­cio­na­liau nau­do­ti skir­tas ad­mi­nist­ra­ci­nes lė­šas, bet, svar­biau­sia, pa­de­dan­čiu už­tik­rin­ti ko­ky­biš­kų pa­slau­gų stan­dar­tą as­me­nims su ne­ga­lia.

Nors Gin­čų ko­mi­si­jos nai­ki­ni­mas ta­po šios ins­ti­tu­ci­jos va­do­vy­bės ne pa­čia kon­struk­ty­viau­sia ko­va už iš­li­ki­mą, po­ky­čiai rei­ka­lin­gi. Pir­miau­sia ins­ti­tu­ci­jai rei­kė­jo spręs­ti dar­buo­to­jų at­ly­gio klau­si­mą, kad ši tar­ny­ba pri­trauk­tų mo­ty­vuo­tus, kom­pe­ten­tin­gus spe­cia­lis­tus. O funk­ci­jų per­da­vi­mas Ad­mi­nist­ra­ci­nių gin­čų ko­mi­si­jai spręs ir ins­ti­tu­ci­nio pa­val­du­mo klau­si­mą. So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos pa­val­du­mo agen­tū­ros spren­di­mus dėl ne­ga­lios nu­sta­ty­mo ver­tins ne prie šios mi­nis­te­ri­jos esan­ti ir vei­kian­ti įstai­ga.

Svar­bu pa­žy­mė­ti, kad žmo­nėms su ne­ga­lia at­sto­vau­jan­čios or­ga­ni­za­ci­jos pa­lai­ko sie­kį op­ti­mi­zuo­ti vie­šuo­sius re­sur­sus ir ne­ma­to es­mi­nių šio spren­di­mo ri­zi­kų žmo­nių su ne­ga­lia tei­sei skųs­ti jiems ne­pa­lan­kius spren­di­mus įgy­ven­din­ti.

Tad ra­gi­nu ne­bi­jo­ti ir ženg­ti bū­ti­nus žings­nius. Tei­sė­kū­ra tu­ri sa­vo nuo­sek­lią lo­gi­ką. Po­įsta­ty­mi­niai ne­ina pir­miau nei įsta­ty­mai, to­kių lū­kes­čių bu­vo. Tam at­eis lai­kas. Ko­mi­te­te vyk­do­me ir par­la­men­ti­nę kon­tro­lę, tik­rai grį­ši­me ne vie­ną kar­tą, ma­nau, prie šio įsta­ty­mo įgy­ven­di­ni­mo. Tad ap­si­spręs­ki­me dėl es­mi­nių kryp­čių, ku­rias nu­ma­to šis pro­jek­tas, ir ju­dė­ki­me į prie­kį. Kvie­čiu pa­lai­ky­ti.

PIRMININKAS. Ačiū, pir­mi­nin­ke. Kvie­čiu M. Oš­mians­kie­nę, at­si­pra­šau, M. Na­vic­kie­nę. Dis­ku­si­ja, taip. (Bal­sai sa­lė­je) Pa­gal re­gist­ra­ci­ją M. Na­vic­kie­nė. Ruo­šia­si L. Ku­ku­rai­tis. At­si­pra­šau, kad ki­tą pa­var­dę.

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). La­bai ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Gal­vo­jau, pa­klau­sy­siu, ką kal­ba dar ki­ti ko­le­gos, ir ga­lė­siu šiek tiek su­re­a­guo­ti sa­vo dis­ku­si­jo­je. Tai da­bar daug lai­ko aš tur­būt ne­užtruksiu. Tie­siog no­riu pa­sa­ky­ti, kad, ma­no įsi­ti­ki­ni­mu, ši re­for­ma, ką da­bar pa­vy­ko mums pa­da­ry­ti, yra mak­si­ma­lus pri­ar­tė­ji­mas prie Ne­įga­lių­jų tei­sių kon­ven­ci­jos įgy­ven­di­ni­mo pa­gal mū­sų vals­ty­bės rai­dos eta­pą to­kį, kur mes esa­me. Tik­rai įdė­jo­me la­bai daug pa­stan­gų tam, kad ši re­for­ma iš­vys­tų die­nos švie­są, kad ji ko­ky­biš­kai ei­tų per vi­sas dis­ku­si­jas ko­mi­te­tuo­se. Kol mes šian­dien ma­to­me, kad nuo­mo­nės ga­li bū­ti skir­tin­gos dėl ke­lių, kaip tu­rė­tu­me ei­ti, vie­ni ar ki­ti niu­an­sai, dėl ko mes vis dar ne­su­ta­ria­me. Bet šian­dien sa­ky­ti, kad rei­kė­tų pa­lik­ti sta­tus quo, prie­šin­tis bet ko­kiam pa­kei­ti­mui, ar sa­ky­ti, kad vis­kas yra ge­rai, nie­ko ne­keis­ki­me, ne­bū­tų tei­sin­ga.

Šian­dien Lie­tu­vo­je gy­ve­na per 220 tūkst. ne­ga­lią tu­rin­čių as­me­nų, kas­met nu­sta­to­ma ne­ga­lia per 23 tūkst. as­me­nų. Tu­ri­me su­pras­ti, kad tai yra la­bai di­de­lis skaičius mū­sų vals­ty­bės gy­ven­to­jų, la­bai di­de­lis skaičius mū­sų vals­ty­bės na­rių. O pa­gal Val­s­ty­bės kon­tro­lės ata­skai­tą yra nu­sta­ty­ta, kad tik 13 % as­me­nų, ku­riems Ne­įga­lu­mo ir dar­bin­gu­mo nu­sta­ty­mo tar­ny­ba tei­kia re­ko­men­da­ci­jas dėl pa­gal­bos po­rei­kio, ga­vo šias spe­cia­li­ą­sias pa­slau­gas sa­vi­val­dy­bė­se.

Mū­sų vie­nin­te­lis tiks­las ir pa­grin­di­nis tiks­las yra tas, kad žmo­nės su ne­ga­lia bū­tų mū­sų dė­me­sio cen­tre, ku­riant ir su­tei­kiant jiems rei­ka­lin­gas pa­slau­gas at­si­ra­dus agen­tū­rai. Taip pat ki­tas da­ly­kas, kad plės­tų­si pa­slau­gų spek­tras, rei­ka­lin­gas žmo­nėms, tu­rin­tiems ne­ga­lią, kad jų in­di­vi­du­a­li si­tu­a­ci­ja bū­tų spren­džia­ma ne tik pa­gal me­di­ci­ni­nius kri­te­ri­jus, bet ir pa­gal tai, ko­kia in­di­vi­du­a­li pa­gal­ba žmo­nėms yra rei­ka­lin­ga.

Su­pran­tu, kad po­ky­čiai daž­nai su­lau­kia įvai­rių nuo­mo­nių ir dis­ku­si­jų, ta­čiau sie­kia­me, kad pri­imant bet ko­kius spren­di­mus, su­si­ju­sius su ne­ga­lią tu­rin­čiais as­me­ni­mis, bū­tų at­si­žvel­gia­ma į šių žmo­nių ir jiems at­sto­vau­jan­čių or­ga­ni­za­ci­jų nuo­mo­nes ir pa­čių žmo­nių su ne­ga­lia bal­są. La­bai džiau­giuo­si, kad ne­ga­lios re­for­mos klau­si­mai bu­vo la­bai iš­sa­miai dis­ku­tuo­ja­mi tiek Sei­mo ko­mi­te­tuo­se, tiek su mū­sų so­cia­li­niais part­ne­riais ir ne­vy­riau­sy­bi­nė­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis. Džiau­giuo­si, kad sė­do­me prie ben­dro sta­lo ir ieš­ko­jo­me kom­pro­mi­sų, kaip ge­riau­sia at­liep­ti žmo­nių su ne­ga­lia po­rei­kius, ga­li­my­bę sa­va­ran­kiš­kai gy­ven­ti ir vi­sa tai tin­ka­mai ­reg­la­men­tuo­ti įsta­ty­mų pro­jek­tais.

At­si­žvel­giant į ko­mi­te­tuo­se gau­tus siū­ly­mus, pa­pil­do­mai reg­la­men­tuo­ja­ma anks­ty­vo­ji pa­ly­dė­ji­mo pa­slau­ga, pa­tiks­lin­tas pa­gal­bos ir pa­slau­gų or­ga­ni­za­vi­mo me­cha­niz­mas. Kad nu­ma­ty­tas me­cha­niz­mas tin­ka­mai veik­tų sa­vi­val­dos ly­giu, sa­vi­val­dy­bėms nu­ma­ty­tas pa­pil­do­mas finan­sa­vi­mas (kad šis me­cha­niz­mas veik­tų sa­vi­val­dos ly­giu) ir aiš­kiau api­brėž­ta, kas yra ne­ga­lios ver­ti­ni­mas. Tai ne tik kom­plek­siš­kai įver­ti­nama ap­lin­kos veiks­nių įta­ka as­mens sa­va­ran­kiš­ku­mui, ga­li­my­bės ug­dy­tis ir as­mens or­ga­niz­mo funk­ci­jų su­tri­ki­mai, bet ir in­di­vi­du­a­lios pa­gal­bos po­rei­kio mas­tas. Kar­tu į as­me­nų su ne­ga­lia po­li­ti­kos val­dy­mo pro­ce­są yra la­biau įtrau­kia­mos ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos. Vi­si šie po­ky­čiai pa­lies, kaip mi­nė­jau, dau­giau ne­gu 220 tūkst. žmo­nių su ne­ga­lia kas­die­nį ir vi­suo­me­ni­nį gy­ve­ni­mą, pa­dės už­tik­rin­ti tei­ses, ly­gias ga­li­my­bes vi­so­se gy­ve­ni­mo sri­ty­se. Dėl šios re­for­mos vi­sa žmo­gui rei­ka­lin­ga pa­gal­ba bus su­teik­ta lai­ku ir ko­ky­biš­kai. Bus su­kur­ta sis­te­ma, vei­kian­ti žmo­gaus la­bui ir vie­no lan­ge­lio prin­ci­pu. Tiek pa­gal­bos, tiek fi­zi­nės ir in­for­ma­ci­nės ap­lin­kos pri­ei­na­mu­mas taip pat yra reg­la­men­tuo­ja­mi šios re­for­mos.

Apie mi­tus šiek tiek jau kal­bė­jo ko­le­ga Min­dau­gas. No­riu pa­sa­ky­ti, kad gau­nan­čių­jų iš­mo­kas tik­rai ne­bus ma­žiau – ne­rei­kia nuo­gąs­tau­ti. Mes skai­čiuo­ja­me, kad žmo­nių, ku­riems yra nu­sta­to­ma ne­ga­lia, skai­čius iš­liks pa­na­šus, bet es­mė bus ta, kad at­si­ra­dus agen­tū­rai bū­tent žmo­gus su ne­ga­lia bus pa­slau­gų cen­tre. To­kios pa­slau­gos, ko­kios jam yra rei­ka­lin­gos sa­vi­val­dy­bė­se, iš kar­to bus nu­sta­to­mos vie­no­je vie­to­je ir ta­da žmo­gui ne­be­rei­kės ei­ti iš įstai­gos į įstai­gą, skir­tin­go­se vie­to­se ieš­ko­ti, kas jam pri­klau­so, kas jam ne­pri­klau­so, – vi­sa in­for­ma­ci­ja, vi­sa pa­gal­ba nuo pat pra­di­nio ne­ga­lios nu­sta­ty­mo mo­men­to. Man at­ro­do, jei­gu mums pa­vyk­tų at­si­ri­bo­ti nuo vie­no ar ki­to ma­žo gal­būt ne­su­ta­ri­mo, ku­ris lie­ka įgy­ven­di­nant šią re­for­mą, bet kar­tu pa­sa­ky­ti, kad tą žings­nį ženg­ti mes pri­va­lo­me, tai me­to­dus dirb­da­mi su­de­rin­si­me, kaip tą pa­da­ry­ti. Dar­bas tik­rai pro­fe­sio­na­liai vyks­ta ko­mi­te­tuo­se.

PIRMININKAS. Lai­kas.

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). Ži­nau, kad yra ke­lios frak­ci­jos, ku­rios tik­rai ne­pa­lai­ko ir ne­pa­lai­kys, bet net­gi su ju­mis svars­ty­mo, pri­ėmi­mo sta­di­jo­se bū­čiau lin­ku­si kal­bė­ti ir ieš­ko­ti ge­riau­sių spren­di­mų žmo­nių su ne­ga­lia si­tu­a­ci­jai Lie­tu­vo­je ge­rin­ti. Ačiū vi­siems.

PIRMININKAS. Ačiū, ger­bia­ma mi­nist­re. Kvie­čiu L. Ku­ku­rai­tį. Ruo­šia­si V. Gi­rai­ty­tė-Juš­ke­vi­čie­nė. 5 mi­nu­tės jums.

L. KUKURAITIS (DFVL). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, tik­rai pir­miau­sia no­ri­si pa­dė­ko­ti mi­nis­te­ri­jos va­do­vy­bei, kad ji tę­sia dar mū­sų ka­den­ci­jo­je pra­dė­tus rei­ka­lin­gus po­ky­čius nu­sta­tant ne­ga­lią ir ap­skri­tai vys­tant pa­gal­bos sis­te­mą dėl jos. Ta­čiau rei­kia pri­pa­žin­ti, kad į Sei­mą at­neš­ta re­for­ma, nors pra­džiu­gi­no dėl nu­ma­to­mų tiks­lų ir prin­ci­pų, nei­gia­ma pras­me nu­ste­bi­no dėl tam tik­ro abst­rak­tu­mo, dėl kai ku­rių siū­lo­mų nau­jo­vių ir žy­miai per sil­pnos įgy­ven­di­na­mo­sios da­lies. Tai yra di­džiu­lė ri­zi­ka, nes ne­ga­lios nu­sta­ty­mo pa­kei­ti­mai ap­skri­tai vi­suo­me­nei yra la­bai jaut­rūs ir tai pa­lie­čia di­džiu­lę vi­suo­me­nės gru­pę. Ne vie­no­je ša­ly­je tai su­kė­lė di­džiu­lį vi­suo­me­ni­nį su­si­prie­ši­ni­mą ar net po­li­ti­nių pa­sek­mių. Tai­gi yra ri­zi­kin­ga ei­ti su la­bai abst­rak­čiu įsta­ty­mu, kai žmo­nės ne­tu­ri kon­kre­čių at­sa­ky­mų.

Ta­čiau mes kar­tu su frak­ci­jos ko­le­go­mis į re­for­mą ap­si­spren­dė­me žiū­rė­ti ne kaip į grės­mę, bet kaip į ga­li­my­bę žmo­nių su ne­ga­lia ben­druo­me­nei. Dėl to šia­me pro­ce­se mak­si­ma­liai sten­gė­mės dirb­ti kon­struk­ty­viai ir tik­rai nuo­šir­džiai. Džiu­gu, kad frak­ci­jos ini­cia­ty­va į įsta­ty­mo pro­jek­tą pa­vy­ko įterp­ti, at­ro­do, taip su­pran­ta­me, pa­ma­ti­nį as­mens su ne­ga­lia šei­mos ir ar­ti­mų­jų įtrau­ki­mo prin­ci­pą, į įsta­ty­mą įtrauk­ti vi­siš­kai nau­ją, bet la­bai bū­ti­ną anks­ty­vo­sios pa­gal­bos pa­slau­gą, ku­ri tu­rė­tų as­me­nį ar šei­mą pa­si­tik­ti nuo pat kri­zės pra­džios be­si­lau­kiant ar gi­mus vai­kui, ar pa­ty­rus ava­ri­ją, ar pa­na­šiai, ini­ci­juo­ti at­ve­jo va­dy­bos ins­ti­tu­to su­tvar­ky­mą ne­dub­liuo­jant su šiuo me­tu vai­ko tei­sių ap­sau­gos sis­te­ma ir sa­vi­val­dy­bei iš­lai­kant dis­kre­ci­ją pa­čiai pla­nuo­ti ir įgy­ven­din­ti veik­lą, taip pat vi­sais ly­giais su­stip­rin­ti ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų vaid­me­nį spren­džiant žmo­nių su ne­ga­lia klau­si­mus, jiems at­sto­vau­jant ar tei­kiant pa­gal­bą.

Kar­tu su ko­le­ga J. Džiu­ge­liu ini­ci­ja­vo­me įdar­bi­ni­mo kvo­tų vie­ša­ja­me sek­to­riu­je ter­mi­nuo­tą įve­di­mą, kad tai tap­tų pa­vyz­džiu dar­bo rin­ko­je, su­kur­tų įtrau­kią ap­lin­ką vi­sa­me vie­ša­ja­me sek­to­riu­je ir ap­skri­tai dar­bo rin­ko­je. Kar­tu su ko­le­ge M. Oš­mians­kie­ne pa­vy­ko pa­keis­ti že­mi­nan­tį as­mens nu­li­nio da­ly­va­vi­mo ter­mi­ną ir taip to­liau. Vi­so to ne­bū­tų pa­vy­kę, jei­gu mi­nis­te­ri­jos ko­man­da ne­bū­tų at­vi­rai ir kon­struk­ty­viai dir­bu­si kar­tu. Dėl to no­ri­si pa­dė­ko­ti mi­nis­te­ri­jos ko­man­dai, mi­nis­te­ri­jos va­do­vy­bei, ko­mi­te­to ko­le­goms, nes tur­būt kaip nie­ka­da daug rim­tų pa­kei­ti­mų bu­vo pa­da­ry­ta per svars­ty­mus Sei­me.

To­dėl iš es­mės kvie­čiu bal­suo­ti už šį įsta­ty­mo pro­jek­tą to­kį, koks jis yra pa­ko­re­guo­tas per vi­są svars­ty­mo fa­zę Sei­me. Ta­čiau dar yra trys da­ly­kai, ku­rie ke­lia di­džiu­lius klau­si­mus, bet į juos ne­ga­vo­me rim­tų at­sa­ky­mų. Jie yra to­kie.

Pir­miau­sia, kaip bus nu­sta­to­mas dalyvu­mas ar­ba ne­ga­lia. Tiek kon­kre­tūs kri­te­ri­jai, tiek klau­si­my­nai dau­ge­liui žmo­nių ke­lia ir kels di­džiu­lį ne­ri­mą, kol klau­si­my­nai pra­dės funk­cio­nuo­ti ir žmo­nės su­pras, kad vi­sa tai iš es­mės at­kar­to­ja ar­ba at­spin­di tai, ko yra sie­kia­ma įsta­ty­mu – tai bū­tent ge­res­nės ge­ro­vės jiems. Kol jie ne­pa­si­ro­dys vie­šai, tol mes tu­rė­si­me tą ne­ri­mą. Jį ­kaip nors rei­kia mak­si­ma­liai neut­ra­li­zuo­ti. Ko­mi­te­te pra­šė­me pa­teik­ti klau­si­my­nus ar­ba bent jau jų pro­jek­tus. De­ja, ne­ga­vo­me. Dėl to nor­ma­lu, kad ne­ri­mas iš­lie­ka.

Ant­ra­sis yra biu­dže­tas. Tiek, kiek pla­nuo­ja­ma skir­ti re­for­mai, yra pa­ly­gin­ti nie­kas, jei­gu no­ri­me es­mi­nio po­ky­čio. Vi­si ži­no­me, kad re­for­mos ne­vyks­ta be lė­šų. Tie­siog ne­vyks­ta. Bū­tų ab­so­liu­čiai blo­gai šiai re­for­mai, jei­gu re­for­ma bū­tų bu­ta­fo­ri­nė, o re­a­liai žmo­nių si­tu­a­ci­ja ne­si­keis­tų. Ta­da ki­tos ne­ga­lios re­for­mos vi­si kar­tu jau tur­būt ne­be­pa­da­ry­tu­me. Tad, at­kė­lus re­for­mos įgy­ven­di­ni­mą į 2024 me­tus, nuo­šir­džiai pra­šau pla­nuo­jant 2024 me­tų biu­dže­tą nu­ma­ty­ti rim­tas lė­šas re­for­mai įgy­ven­din­ti, tai yra pa­gal­bos ko­or­di­na­to­rių nu­ma­ty­tam pa­gal­bos žmo­nėms po­rei­kiui įgy­ven­din­ti, nes ga­li bū­ti, kad po­rei­kiai bus nu­sta­to­mi, o pa­gal­bos taip ir ne­gaus. Lė­šų 2024 me­tams su­pla­nuo­ki­te adek­va­čiai.

Pas­ku­ti­nis yra tre­čia­sis, tai yra įgy­ven­di­ni­mo ter­mi­nai. Kai ku­rie iš jų yra kaip rei­kiant per to­li. Su­pran­tu, kad tai tam tik­ro kom­pro­mi­so pa­sek­mė, bet apie ši­tuos da­ly­kus iš­sa­miau ir taik­liau pa­kal­bės ma­no ko­le­gos. Dė­kui.

PIRMININKAS. Ačiū, ger­bia­mas Li­nai. V. Gi­rai­ty­tė-Juš­ke­vi­čie­nė. Ruo­šia­si A. Sy­sas.

V. GIRAITYTĖ-JUŠKEVIČIENĖ (DPF). La­ba die­na, ger­bia­mi ko­le­gos. Šian­die­ną mes svar­s­to­me Ne­įga­lių­jų so­cia­li­nės in­teg­ra­ci­jos įsta­ty­mo nau­ją re­dak­ci­ją. Šis nau­jas as­mens ne­įga­lu­mo nu­sta­ty­mo re­gu­lia­vi­mas pa­lies gal net virš 300 tūkst. ne­įga­lių­jų ir jų šei­mų na­rių.

Ga­liu pa­si­džiaug­ti, jog mi­nis­te­ri­ja lei­do­si į tam tik­ras de­ry­bas ir įsi­klau­sė į siū­ly­mus. Šiek tiek bu­vo pa­ko­re­guo­tas pro­ce­sas ir dėl at­ve­jo va­dy­bos tei­ki­mo, dėl ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų įsi­trau­ki­mo į svar­bius ne­įga­lie­siems klau­si­mus, jų svars­ty­mą ir pa­slau­gų tei­ki­mą. Ne­at­me­tu ga­li­my­bės, kad tam įta­kos tu­rė­jo ir Ne­įga­lių­jų tei­sių ko­mi­si­ja, ku­rios spren­di­mas bu­vo at­mes­ti šį įsta­ty­mo pro­jek­tą. Gal tai bu­vo sig­na­las mi­nis­te­ri­jai šiek tiek su­ma­žin­ti grei­tį ir įsi­klau­sy­ti į tei­kia­mus pa­siū­ly­mus.

Vis dėl­to man ke­lia ne­ri­mą šia­me įsta­ty­mo pro­jek­te nu­ma­ty­ta nau­ja ne­įga­lu­mo nu­sta­ty­mo tvar­ka, ją tu­ri­me tik api­brėž­tą la­bai skam­bio­mis mi­nis­te­ri­jos fra­zė­mis ir sie­kiais, ta­čiau kon­kre­čių ne­įga­lu­mo nu­sta­ty­mo kri­te­ri­jų mums nie­kas ne­įvar­di­ja. Nu­sta­tant ne­ga­lią me­di­ci­ni­niai kri­te­ri­jai yra ga­na ob­jek­ty­vus pa­grin­das, nes tai grin­džia­ma li­gos is­to­ri­ja, me­di­kų iš­va­do­mis, ver­ti­ni­mo ska­lė­mis, kli­ni­ki­niais ty­ri­mais ir pa­na­šiai. Ta­čiau jau da­bar įsta­ty­me yra nu­ma­ty­ta, kad nu­sta­tant ne­įga­lu­mą bus ma­ži­na­ma me­di­ci­ni­nių kri­te­ri­jų įta­ka. Čia įve­da­mi nau­ji so­cia­li­niai ir ap­lin­kos veiks­niai, ku­rių nei ri­bų, nei nor­mų, nei įta­kos nie­kas ne­apib­rė­žia.

Ti­kė­ti­na, kad me­di­ci­ni­nių kri­te­ri­jų ma­ži­ni­mas, ver­ti­nant ne­įga­lu­mą, juos pa­kei­čiant ne me­di­ci­ni­niais kri­te­ri­jais, ga­li su­da­ry­ti są­ly­gas vys­ty­tis ydin­gai sis­te­mai. Aš ma­nau, kad to re­zul­ta­tas ga­li bū­ti ir dau­giau pa­cien­tų skun­dų dėl ne­įga­lu­mo nu­sta­ty­mo. Jau šian­dien virš 40 % gau­tų skun­dų yra ten­ki­na­mi bū­tent pa­cien­tų nau­dai. Ar ne­bus taip, kad mi­nis­te­ri­ja, no­rė­da­ma imi­tuo­ti re­for­mą… gal­būt jai svar­biau tam­pa tie­siog su­si­do­ro­ti su Gin­čų ko­mi­si­ja ar­ba pa­da­ry­ti per­tvar­ką kai ku­rio­se vals­ty­bi­nė­se įstai­go­se, ta­čiau ko­kie da­ly­vu­mo pro­cen­tų in­ter­va­lai lems sun­kaus, vi­du­ti­nio ar leng­vo ne­įga­lu­mo nu­sta­ty­mą, pa­gal ką bus skai­čiuo­ja­ma ne­tek­to dar­bin­gu­mo pen­si­ja – nė vie­no kon­kre­taus at­sa­ky­mo ne­tu­riu iki šiol.

Bal­suo­ti už šį įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­ris ne­ži­nia ko­kį po­vei­kį tu­rės ne­įga­lių­jų as­me­nų in­teg­ra­ci­jai, jų pra­gy­ve­ni­mo ly­giui, aš taip at­mes­ti­nai ne­ga­liu. Pa­lai­ky­mą šiam įsta­ty­mui ga­lė­čiau iš­reikš­ti tik ta­da, kai bū­siu už­tik­rin­ta, kad žmo­gaus su ne­ga­lia da­ly­vu­mas bus ska­ti­na­mas ir pa­lai­ko­mas ne tik pa­slau­go­mis, bet ir fi­nan­si­ne pa­gal­ba, tai yra kad aukš­tas da­ly­vu­mas ne­tap­tų kliū­ti­mi gau­ti pa­ra­mą ir ne­tap­tų prie­žas­ti­mi su­ma­žin­ti ir taip vie­nas ma­žiau­sių Eu­ro­pos Są­jun­go­je ne­įga­lu­mo pen­si­jų.

PIRMININKAS. Ačiū, ger­bia­ma ko­le­ge. Kvie­čiu A. Sy­są. Ruo­šia­si V. Ba­kas. Bal­sa­vi­mas 16 val. 30 min.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, no­riu už­duo­ti jums klau­si­mą. Ko šian­dien trūks­ta spręs­ti ne­įga­lių­jų pro­ble­moms – ar re­for­mos, ar pi­ni­gų? Ne­svar­bu, apie ko­kią pro­ble­mą mes kal­bė­tu­me, ar apie ap­lin­kos pri­tai­ky­mą, ar kom­plek­si­nės pa­gal­bos tei­ki­mą, ar as­mens asis­ten­to pa­gal­bą, ar in­for­ma­ci­jos ga­vi­mą, būs­to pri­tai­ky­mą ir ki­tas pro­ble­mas. Ar šioms pro­ble­moms spręs­ti rei­kia re­for­mos, ar pa­pras­čiau­siai rei­kia skir­ti dau­giau pi­ni­gų ir iš­spręs­ti šias pro­ble­mas? Pan­du­sas pats ne­at­si­ran­da po re­for­mos, tam rei­kia pi­ni­gė­lių. Jei­gu no­ri­me pra­pla­tin­ti du­ris, rei­kia pi­ni­gė­lių. Jei­gu rei­kia asis­ten­tą pa­reng­ti, rei­kia pi­ni­gė­lių.

Ką mes siū­lo­me? Mes pa­pras­čiau­siai siū­lo­me vis­ką pa­sta­ty­ti nuo ko­jų ant gal­vos ir skir­ti šiek tiek pi­ni­gų. Ger­bia­mie­ji, ma­nau, kad taip pro­ble­mos ne­spren­džia­mos.

Tik­rai su­tin­ku su kai ku­riais ko­le­go­mis, kad Sei­mo se­si­jos pra­džio­je mi­nist­rė ir jos ko­man­da ak­cen­ta­vo ne­ga­lios sis­te­mos op­ti­mi­za­ci­ją, no­riu pa­brėž­ti, op­ti­mi­za­ci­ją, ta­čiau su­lau­kė daug kri­ti­kos, kad bus sie­kia­ma su­ma­žin­ti ne­įga­lių­jų skai­čių, ap­kar­py­ti jų gau­na­mas iš­mo­kas. Mi­nist­rė, jos vi­ce­mi­nist­rės, pa­ta­rė­jos pa­kei­tė plokš­te­lę į la­biau šir­dį ve­rian­čią. Da­bar, pa­sak jų, ne­ga­lios re­for­ma bus vyk­do­ma re­mian­tis žmo­gaus tei­sė­mis grįs­tu po­žiū­riu, sie­kiant ne­įga­lių­jų ge­ro­vės, in­di­vi­du­a­li­zuo­jant pa­slau­gas, pri­tai­kant ap­lin­ką pa­gal in­di­vi­du­a­lią ne­ga­lią, įve­dant at­ve­jo va­dy­bą ir vie­no lan­ge­lio prin­ci­pą. Vis­kas la­bai gra­žu. Su­tin­ku, kad Lie­tu­vos ne­ga­lios sis­te­mo­je tik­rai rei­kia svar­bių po­ky­čių. Bet esa­mas ydas, kaip sa­kiau, pa­slau­gų šei­moms trū­ku­mą, ap­lin­kos ne­pri­tai­ky­mą, in­te­lek­to ir psi­chi­nę ne­ga­lę tu­rin­čių žmo­nių dis­kri­mi­na­vi­mą ir ki­tus da­ly­kus ga­li­ma spręs­ti šian­dien, o ne ­ati­dė­ti po re­for­mos. Ir ne­rei­kia vi­sos sis­te­mos nuo ko­jų pa­sta­ty­ti ant gal­vos. Op­ti­mi­za­ci­ja, tai yra dar vie­nos agen­tū­ros, nes da­bar ma­din­ga vis­ką įa­gen­tū­rin­ti, su­kū­ri­mas nie­ka­da ne­duo­da nau­dos. Tik­rai, tu­riu as­me­ni­nės pa­tir­ties, kiek mes čia op­ti­mi­za­ci­jų da­rė­me, tai nau­dos žmo­nėms tik­rai nė­ra, at­virkš­čiai, vi­sa­da yra vyk­do­mos jų są­skai­ta, o su­jun­gus įstai­gas, pa­ka­bi­nus nau­jas iš­ka­bas ir kar­to­jant ke­lis bur­ta­žo­džius, tai yra vie­no lan­ge­lio prin­ci­pas ir at­ve­jo va­dy­ba, ne­įga­lių­jų pa­dė­tis tik­rai ne­pa­ge­rės. Ne­ti­kiu aš. Ne­ži­nau, gal čia yra ki­tų žmo­nių, ku­rie ga­li tuo pa­ti­kė­ti.

Tai­gi, kai pra­dė­jo­me svars­ty­ti ne­įga­lių­jų so­cia­li­nę in­teg­ra­ci­ją mū­sų ko­mi­te­te, tai mi­nist­rė pa­ti pri­si­pa­ži­no, kad ji ne­ga­li pa­sa­ky­ti, kas mū­sų lau­kia įgy­ven­di­nus ši­tą vi­są re­for­mą ir kaip ši­ta re­for­ma veiks. Tai jei­gu pa­ti mi­nist­rė vie­šai pri­si­pa­žįs­ta dėl to­kių da­ly­kų, tai ar mes ga­li­me, taip sa­kant, eks­pe­ri­men­tuo­ti su žmo­nė­mis, ku­rie ir taip tu­ri gana daug pro­ble­mų. Įsta­ty­mas, jei­gu kas nors rim­čiau jį pa­skai­ty­tų, tai yra tik kon­tū­rai, nes vis­kas yra, taip sa­kant, su­dė­ta po­įsta­ty­mi­niuo­se ak­tuo­se. Čia bu­vo pa­mi­nė­ta.

Aš ban­džiau vi­są mė­ne­sį nuo įsta­ty­mo pa­tei­ki­mo su­ži­no­ti, ko­kius gi ne­įga­lių­jų nu­sta­ty­mo kri­te­ri­jus ir tvar­ką su­si­rin­kę trys mi­nist­rai su­tars. Man ža­dė­jo, kad at­siųs, ža­dė­jo, kad bus juo­d­raš­tis. Nie­ko ne­su­lau­kiau. Aš ma­nau, kad tie trys mi­nist­rai ir ne­bu­vo su­si­rin­kę. Pa­gar­ba Mo­ni­kai, ku­ri vie­na sten­gia­si, bet ki­ti du mi­nist­rai tur­būt net ne­ži­no, kad jų pa­rei­ga su­si­tik­ti su Mo­ni­ka ir nu­spręs­ti, o ko­kiais kri­te­ri­jais nuo šiol pri­ėmus ši­tą įsta­ty­mą rei­kės va­do­vau­tis. Nors tei­gia­ma, ir čia mi­nist­rė vėl sa­kė, kad bu­vo tar­ta­sis su vi­sais, ne­įga­lių­jų or­ga­ni­za­ci­jo­mis, bet la­bai keis­ta, kad ra­jo­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos apie tai su­ži­no­jo, kai mes pra­dė­jo­me dis­ku­tuo­ti. Pra­dė­jo skam­bin­ti, ra­šy­ti, siųs­ti laiš­kus. Aš su­pran­tu, vi­siš­kai su­pran­tu, taip sa­kant, skė­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų si­tu­a­ci­ją…

PIRMININKAS. Lai­kas, ko­le­ga.

A. SYSAS (LSDPF). …kai ta­ve fi­nan­suo­ja iš biu­dže­to, tai yra iš mi­nis­te­ri­jos tam tik­rų pro­gra­mų, nė­ra kaip pa­sa­ky­ti, kad re­for­ma ne vi­sai ge­ra, nes pa­pras­čiau­siai ne­gau­si fi­nan­sa­vi­mo. To­dėl rei­kė­tų da­ry­ti ko­e­fi­cien­tą dėl vi­sų tų pri­ta­ri­mų, ar tik­rai nuo­šir­džia šir­di­mi tai bu­vo pa­da­ry­ta.

Ir gal baig­da­mas, čia bū­tų ga­li­ma kal­bė­ti žy­miai dau­giau, dėl gin­čų spren­di­mų. Aš la­bai abe­jo­ju, kad ad­mi­nist­ra­ci­nių gin­čų tvar­ka, kur da­bar rei­kės spręs­ti in­di­vi­du­a­lius svei­ka­tos gin­čus, la­bai grei­tai įsi­trauks ir spręs juos taip, kaip spren­džia da­bar­ti­nė sis­te­ma. Tai­gi, aš la­bai abe­jo­ju ši­tos re­for­mos re­zul­ta­tais.

PIRMININKAS. Ačiū, ger­bia­mas ko­le­ga. No­riu pri­min­ti vi­siems ki­tiems kal­bė­sian­tiems – 5 mi­nu­tės ne frak­ci­jos var­du. Pra­šom – V. Ba­kas. Ruo­šia­si R. Ša­la­še­vi­čiū­tė.

V. BAKAS (DFVL). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš šį įsta­ty­mą siū­ly­čiau pa­va­din­ti ki­taip, mi­nist­re, ne Ne­įga­lių­jų so­cia­li­nės in­teg­ra­ci­jos įsta­ty­mas, nes jis nie­ko ben­dro su tuo ne­tu­ri, bet Ne­įga­lių­jų so­cia­li­nės in­teg­ra­ci­jos ati­dė­ji­mo iki 2027 me­tų įsta­ty­mas. Ki­taip ta­riant, mums, Sei­mui, at­ne­ša įsta­ty­mo pa­ke­tą mi­nis­te­ri­ja, ir kas ma­tė­te pre­zen­ta­ci­jas apie tiks­lus, ku­riuos mi­nė­jo po­nas A. Sy­sas, ten la­bai aiš­kiai pa­sa­ky­ta, kad tik sep­ty­ni iš de­šimt, net sep­ty­ni iš de­šimt, ne­įga­lių­jų žmo­nių iki 2025 me­tų ne­gaus so­cia­li­nės in­teg­ra­ci­jos pa­slau­gų, trys iš de­šim­ties gaus. Man ga­na ci­niš­kai at­ro­do toks pri­sta­ty­mas ir aš dėl to vi­siš­kai su­pran­tu, kad mes jį at­me­tė­me Ne­įga­lių­jų tei­sių ko­mi­si­jo­je, ka­i po 30 me­tų ne­pri­klau­so­mos vals­ty­bės mums siū­lo įsta­ty­mo pro­jek­tą, kad tik trys iš de­šim­ties gaus pa­gal­bą so­cia­li­nės in­teg­ra­ci­jos sri­ty­je.

Ir aš čia no­riu kreip­tis į spar­nus ke­lian­tį J. Džiu­ge­lį, Mo­ni­ką Oš­mians­kie­nę, no­riu kreip­tis į mi­nist­rę, taip pat Mo­ni­ką Na­vic­kie­nę. Ko­dėl jūs ne­ša­te į Sei­mą re­for­mą, kai iš anks­to ži­no­te, kad ji yra nu­ke­lia­ma? Pa­tys įra­šo­te da­tas, svar­bias pa­slau­gas nu­ke­lia­te į 2027 me­tus ir sa­ko­te, kad 2030 me­tais tik ke­tu­ri iš de­šim­ties su­lauks pa­gal­bos. Ko­dėl šia re­for­ma di­džio­ji da­lis ne­įga­lių­jų yra pa­lie­ka­ma re­for­mos už­ri­by­je? Ko­kia pras­mė da­ry­ti to­kias re­for­mas? Ir, tie­są sa­kant, aš ma­tau ne pir­mą ši­tos Vy­riau­sy­bės re­for­mą, tar­ki­me, baus­mių vyk­dy­mo, taip pat čia ro­dik­liai pri­sta­to­mi, kai re­zul­ta­tai nu­ke­lia­mi į 2025 ar­ba dar to­les­nius me­tus.

Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tik­rų­jų yra šan­sas mums pa­da­ry­ti ne­ga­lios re­for­mą. Ger­bia­ma mi­nist­re, ne vis­kas pra­ras­ta. Mes ga­li­me di­džiuo­tis, jūs ga­li­te di­džiuo­tis iš tie­sų pa­da­riu­si lū­žį pa­slau­gų ne­ga­lią tu­rin­tiems žmo­nėms tei­ki­mo sri­ty­je, ir opo­zi­ci­ja jus pa­lai­kys, bet iš­girs­ki­te tai, ką mes ban­do­me jums pa­siū­ly­ti. Iš­girs­ki­te Ne­ga­lios or­ga­ni­za­ci­jų fo­ru­mą. „Pa­ga­va“, „Vil­tis“ at­siun­tė mums laiš­kus ir pra­šo pa­pras­tų da­ly­kų. Siū­lo da­ly­kus, ku­rie leis­tų pa­da­ry­ti di­des­nę am­bi­ci­ją, kad mū­sų mak­si­ma­liai vi­si ne­ga­lią tu­rin­tys žmo­nės tu­rė­tų pa­gal­bą.

Ei­nu prie kon­kre­čių da­ly­kų. Štai Lie­tu­vo­je kiek­vie­nais me­tais gims­ta apie 2 tūkst. vai­kų su ne­ga­lia, 10 tūkst. dar­bin­go am­žiaus žmo­nių pri­pa­žįs­ta­ma ne­ga­lia, 11 tūkst. sen­jo­rų pri­pa­žįs­ta­ma ne­ga­lia. De­ja, tiek da­bar, tiek su ši­ta ne­ga­lios re­for­ma ši­tie žmo­nės pa­lie­ka­mi pil­ko­jo­je zo­no­je. Pir­mai­siais mė­ne­siais, net me­tais jie ne­gau­na jo­kios pa­gal­bos, su­si­ju­sios su in­teg­ra­ci­ja. Kai mes kal­bė­jo­mės su ne­vy­riau­sy­bi­nė­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis, pa­vyz­džiui, ma­mos, ku­rios susi­lau­kė vai­ko su ne­ga­lia, sa­ko taip: įtei­kia­ma diag­no­zė ir tu lie­ki vie­nas. Ge­rai pa­si­se­ka tiems, ku­rie su­ge­ba at­si­gau­ti, su­ras­ti ko­kias nors ne­vy­riau­sy­bi­nes or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios sa­va­no­riš­kai iš es­mės pa­de­da, bet vals­ty­bė kol kas nuo to nu­si­ša­li­na. To­dėl jei­gu mes pri­im­si­me to­kį įsta­ty­mą, ku­ris yra da­bar pa­teik­tas, mes 100 tūkst. ne­ga­lią tu­rin­čių žmo­nių ir dar tiek pat, du kar­tus ma­žiau­siai, ar­ti­mų­jų pa­ra­šo­me nuosp­ren­dį – mes pa­sa­ko­me, kad mes jiems ne­pa­dė­si­me.

To­dėl mū­sų siū­ly­mas, pir­ma, pra­dė­ki­me teik­ti pa­gal­bą…

PIRMININKAS. 20 se­kun­džių.

V. BAKAS (DFVL). …ne nuo ta­da, kai ko­kia nors ins­ti­tu­ci­ja ją nu­sta­to, bet nuo ta­da, kai žmo­gus fak­tiš­kai gims­ta su ne­ga­lia ar­ba ją pa­ti­ria dėl trau­mos, ir ta­da tu­ri pra­si­dė­ti at­ve­jo va­dy­ba. Nuo ta­da tu­ri bū­ti tei­kia­ma pa­gal­ba.

An­tra. Įtrau­ki­me ne­vy­riau­sy­bi­nes or­ga­ni­za­ci­jas.

PIRMININKAS. Lai­kas, ko­le­ga! Pa­si­sten­ki­te pa­baig­ti.

V. BAKAS (DFVL). Pas­ku­ti­nis sa­ki­nys.

PIRMININKAS. Ge­rai, ačiū.

V. BAKAS (DFVL). Mū­sų pa­čių Na­cio­na­li­nė­je pa­žan­gos stra­te­gi­jo­je sa­ko­ma, kad mes iki 2030 me­tų no­ri­me treč­da­lį vie­šų­jų pa­slau­gų ati­duo­ti ne­vy­riau­sy­bi­nėms or­ga­ni­za­ci­joms. Ger­bia­mas po­nas Lin­ge, ko jūs bi­jo­te? Sa­vo pa­čių pa­tvir­tin­tos Pa­žan­gos stra­te­gi­jos? Pa­si­ti­kė­ki­me, ati­duo­ki­me ne­vy­riau­sy­bi­nėms or­ga­ni­za­ci­joms ir, aš ma­nau, čia bus pro­ver­žis.

PIRMININKAS. Ačiū, ger­bia­mas Vy­tau­tai. Ir pas­ku­ti­nė kal­bės R. Ša­la­še­vi­čiū­tė. At­si­pra­šau li­ku­sių, ku­riems ne­be­bus lai­ko pa­si­sa­ky­ti.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, da­bar teks kal­bė­ti, kai pa­kal­bė­jo A. Sy­sas vi­siš­kai tą pa­tį, ką aš no­rė­jau pa­sa­ky­ti, ir V. Ba­kas, ir mū­sų V. Gi­rai­ty­tė-Juš­ke­vi­čie­nė, bet vis tiek aš pa­mė­gin­siu dar prie kai ku­rių mo­men­tų su­sto­ti. Vals­tie­čių ir ža­lių­jų par­ti­jos še­šė­li­nė vy­riau­sy­bė svars­tė ši­tą klau­si­mą lap­kri­čio mė­ne­sį. Pa­pra­šė­me, su­ra­šė­me nu­ta­ri­mą, su­ra­šė­me vi­sas tas po­zi­ci­jas, ku­rios tik­rai mums at­ro­dė, kad re­for­ma, jei­gu ji pra­dės vyk­ti, ne­vyks taip, kaip tu­rė­tų bū­ti… Ta­čiau ga­vo­me at­sa­ky­mą, kad vis­kas ge­rai. Tu­rė­jo­me spau­dos kon­fe­ren­ci­ją, tu­rė­jo­me pa­kvie­tę ne­ma­žai ir ne­įga­lių­jų or­ga­ni­za­ci­jų, ir ki­tų at­sto­vų, bet iš mi­nis­te­ri­jos ką kvie­tė­me at­vyk­ti į spau­dos kon­fe­ren­ci­ją ir į po­sė­dį, vėl­gi at­si­sa­kė at­vyk­ti. (Bal­sai sa­lė­je) Mo­ni­ka, leis­ki­te man kal­bė­ti, ge­rai? Ne­įga­lių­jų bu­vo kvies­ta, bu­vo kvies­ta Už­im­tu­mo tar­ny­ba ir bu­vo pa­sa­ky­ta, kad ne­da­ly­vaus. Mo­ni­ka…

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, leis­ki­te kal­bė­ti. Kiek­vie­nas tu­ri sa­vo lai­ku.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LVŽSF). Leis­ki­te kal­bė­ti iš tik­rų­jų. Bū­tent ta­da po tų dvie­jų mū­sų prie­mo­nių pra­si­dė­jo ne­įga­lių­jų skam­bu­čiai, ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vų ir raš­tai, ir elek­tro­ni­niai laiš­kai, kur la­bai aiš­kiai bu­vo sa­ko­ma, kad kai ku­rios ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos ra­jo­nuo­se, sa­vi­val­dy­bė­se ar ten ki­tuo­se ne di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se ir net di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se vi­siš­kai nie­ko apie nu­ma­to­mą re­for­mą ne­ži­no ir iš­reikš­ti sa­vo nuo­mo­nės ne­ga­li.

To­dėl iš tik­rų­jų ver­tin­da­ma vi­są pro­jek­tą, be to, kas bu­vo pa­sa­ky­ta, aš tik­rai vi­siš­kai pri­ta­riu A. Sy­so iš­sa­ky­tai po­zi­ci­jai. No­riu pa­sa­ky­ti, kad pro­jek­tas bū­tų bu­vęs daug ge­res­nis, jei­gu bū­tų bu­vę at­si­žvelg­ta ir į Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­das, ku­rio­se la­bai aiš­kiai bu­vo pa­ra­šy­ta dėl for­mu­luo­čių ne­aiš­ku­mų. Ap­skri­tai ver­ti­nant, į Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas fak­tiš­kai iki svar­s­ty­mo ir svars­ty­mo pra­di­nė­je sta­di­jo­je tik­rai ne­bu­vo at­si­žvelg­ta.

Pro­ble­ma yra ta, kad pats pro­jek­tas yra abst­rak­tus, ir re­for­ma, kaip ir Al­gir­das sa­kė, kaip vyks, tik­rai yra ne­aiš­ku, nes vis­kas pa­lie­ka­ma po­įsta­ty­mi­niams ak­tams. Be to, kas bu­vo pa­sa­ky­ta prieš ma­ne kal­bė­ju­sių ko­le­gų, ne­bu­vo pa­sa­ky­ta, pa­si­sa­ky­ta, bet nė­ra įsta­ty­mo pro­jek­te ap­tar­tas švie­ti­mo sis­te­mos ben­dra­dar­bia­vi­mas. Mes da­bar ma­to­me pro­ble­mų dėl ne­įga­lių vai­kų in­teg­ra­vi­mo, kas bus, kad ne­aiš­ku, kas bus. Tur­būt per ma­žai, nors for­ma­liai pro­jek­tas bu­vo su­de­rin­tas su Svei­ka­tos mi­nis­te­ri­ja, vėl­gi tie san­ty­kiai ben­dra­me dar­be, ka­dan­gi tik ben­drai dir­bant ga­li­ma pa­siek­ti re­zul­ta­tų šio­je jaut­rio­je gru­pė­je, ne­bu­vo pa­sa­ky­ta…

Ver­ti­nant vie­ną iš pro­ble­mų, ku­ri la­bai ak­tu­a­li ir ke­lia klau­si­mų, tai yra ap­lin­kos pri­tai­ky­mą ne­įga­lie­siems, yra tik po­ra sa­ki­nių, kad vie­na, an­tra, tre­čia mi­nis­te­ri­ja spren­džia, bet jo­kio tiks­lu­mo nė­ra. Pa­si­žiū­rė­ki­me į dar­bo vie­tas, į tai, kaip mes nai­ki­na­me so­cia­li­nes įmo­nes, bet tų ne­įga­lių­jų, ku­rie ne­be­dirbs so­cia­li­nė­se įmo­nė­se, ar ap­skri­tai tu­rin­čių ne­ga­lią dar­bo san­ty­kių re­zul­ta­tas (su­da­ran­čių dar­bo su­tar­tis) nė­ra ge­ras. Aš ma­nau, kad iš tik­rų­jų gal­būt ne­rei­kia sku­bė­ti pri­im­ti, nes po svars­ty­mo gal­būt dar iki Nau­jųjų me­tų bus sie­kia­ma pri­im­ti bū­tent šio­je se­si­jo­je, bet rei­kia dar de­ta­liau per­žiū­rė­ti ir pa­tai­sy­ti tai, kas ne­bu­vo lai­ku pa­da­ry­ta.

PIRMININKAS. Ačiū, ger­bia­ma ko­le­ge. Ma­to­te, to­kio žan­ro at­sa­ky­ti į re­pli­ką nė­ra. Ga­lė­si­te kal­bė­ti dėl bal­sa­vi­mo mo­ty­vų. (Bal­sai sa­lė­je) Nė­ra lai­ko. At­leis­ki­te, mes jau ir taip vir­ši­ja­me lai­ką. Ry­te sky­rė­me be­veik 45 mi­nu­tes, o dar yra ne­ma­žai pa­siū­ly­mų. Pra­šau man at­leis­ti.

Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­sa­vi­mo lan­gas. Pra­de­da­me nuo da­bar svars­ty­to klau­si­mų pa­ke­to. Kvie­čiu ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką M. Lin­gę į tri­bū­ną, ban­dy­si­me įver­tin­ti ko­le­gų pa­teik­tus pa­siū­lymus.

Dėl 2 straips­nio yra Sei­mo na­rių L. Ku­ku­rai­čio, R. Baš­kie­nės, J. Strei­kaus, L. Sa­vic­ko, S. Skver­ne­lio ir dar daug ko­le­gų pa­siū­ly­mas. Pra­šom, ko­mi­te­to nuo­mo­nė. Tai yra pa­siū­ly­mo au­to­riai. Ar su­tin­ka pa­siū­ly­mo au­to­riai su ko­mi­te­to pri­ta­ri­mu iš da­lies?

L. KUKURAITIS (DFVL). Taip, jei­gu ga­li­me, ne­kar­to­ki­me šios pro­ce­dū­ros. Šis siū­ly­mas ir ki­ti yra su­si­ję iš es­mės su anks­ty­vo­sios pa­gal­bos pa­slau­gos įve­di­mu, tai yra per ke­le­tą strai­ps­nių. Čia, kur pir­ma­sis bū­tų L. Ku­ku­rai­tis, aš tie­siog at­si­im­čiau šiuos pa­siū­ly­mus, nes SRDK pa­tei­kė ben­drai su­de­rin­tus siū­ly­mus. Šiuo at­ve­ju aš siū­ly­čiau ko­le­goms, kar­tu su ma­ni­mi tei­ku­siems, at­si­im­ti pa­siū­ly­mą.

PIRMININKAS. Jūs kal­ba­te vi­sų tei­kė­jų var­du?

L. KUKURAITIS (DFVL). Taip.

PIRMININKAS. Ge­rai. Tuo­met ši­to ne­svars­to­me.

Ki­tas. Dėl 11 straips­nio Sei­mo na­rių V. Ba­ko, L. Ku­ku­rai­čio, T. To­mi­li­no. Jam ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Pra­šau. Ku­ris pri­sta­ty­si­te sa­vo pa­siū­ly­mą? V. Ba­kas. Pra­šau.

V. BAKAS (DFVL). Ger­bia­mi ko­le­gos, ši pa­tai­sa pa­reng­ta bū­tent tam, kad mes ga­lė­tu­me įga­lin­ti ne­vy­riau­sy­bi­nes or­ga­ni­za­ci­jas teik­ti pa­slau­gas ne­ga­lią tu­rin­tiems žmo­nėms. Ana­lo­gi­ja yra pa­im­ta iš Vai­ko tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų įsta­ty­mo, taip pat Smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je įsta­ty­mo. Šiuo at­ve­ju la­bai keis­ta ko­mi­te­to po­zi­ci­ja veng­ti įga­lin­ti ne­vy­riau­sy­bi­nes or­ga­ni­za­ci­jas, vei­kian­čias ne­įga­lių­jų sri­ty­je, ir nu­ma­ty­ti joms iš­tek­lius, kas yra lo­giš­ka. Ti­kė­tis, kad Lie­tu­vo­je ga­li gim­ti ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos, ku­rios vei­kia vien tik sa­va­no­rys­tės pa­grin­dais, nė­ra są­ži­nin­ga. Mū­sų siū­ly­mas yra bū­tent įga­lin­ti ne­vy­riau­sy­bi­nes or­ga­ni­za­ci­jas, nu­ma­ty­ti jų veik­las ins­ti­tu­ci­jų stra­te­gi­niuo­se do­ku­men­tuo­se ir pa­reng­ti tin­ka­mą dir­vą fi­nan­suoti.

PIRMININKAS. Ačiū, ko­le­ga. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

M. LINGĖ (TS-LKDF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė dėl šio kon­kre­taus pa­siū­ly­mo, ne vien kal­bant apie agen­tū­ros funk­ci­jas ir per­da­vi­mą ne­vy­riau­sy­bi­nėms or­ga­ni­za­ci­joms, nes tai bus ki­ti pa­siū­ly­mai. Ši­tas pa­siū­ly­mas ap­rė­pė nu­ma­ty­tas Vy­riau­sy­bės kom­pe­ten­ci­jas, kai tvir­ti­na­mos yra įvai­rios pro­gra­mos. Šiam ko­mi­te­tas yra ne­pri­ta­ręs, nes pats pa­siū­ly­mas ne­de­ra su Vy­riau­sy­bės kom­pe­ten­ci­ja tvir­tin­ti Na­cio­na­li­nį pa­žan­gos pla­ną.

Ant­ras mo­men­tas. Bu­vo iden­ti­fi­kuo­tas prieš­ta­ra­vi­mas Stra­te­gi­nio val­dy­mo įsta­ty­mui, nes, kaip ir pa­mi­nė­ta, Vy­riau­sy­bės kom­pe­ten­ci­jos nu­ma­to­mos ki­ta­me šio įsta­ty­mo straips­ny­je, taip pat jos yra api­brė­žia­mos, ką Vy­riau­sy­bė da­ro.

PIRMININKAS. Ačiū. Su­pran­tu, pa­siū­ly­mo tei­kė­jai ne­at­si­i­ma… Siū­lau bal­suo­ti dėl ši­to.

Mo­ty­vai už, prieš. Už nė­ra. Prieš – M. Na­vic­kie­nė. Pra­šau.

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš tik­rai ma­nau, kad da­lis ger­bia­mo V. Ba­ko siū­ly­mo ir min­ties yra at­spin­dė­ta ki­tuo­se siū­ly­muo­se, jiems ko­mi­te­tas pri­ta­ria, jie bu­vo tei­kia­mi bū­tent drau­ge su L. Ku­ku­rai­čiu. Ma­no įsi­ti­ki­ni­mu, ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų pla­tes­nis įsi­trau­ki­mas tik­rai yra svar­bus da­ly­kas, ta­čiau ne at­ve­jo va­dy­bos or­ga­ni­za­vi­mo funk­ci­jos ap­im­ti­mi. Mes iš prin­ci­po tik­rai pa­lai­ko­me, kad rei­kia pla­tes­nio ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų įsi­trau­ki­mo, tai su­re­da­ga­vo­me drau­ge dirb­da­mi ko­mi­te­te su Sei­mo na­riais ir mi­nis­te­ri­jos at­sto­vais. Bet šiam kon­kre­čiam pa­siū­ly­mui tik­rai kvies­čiau ne­pri­tar­ti, nes tai bū­tų pa­kei­ti­mas at­ve­jo va­dy­bos or­ga­ni­za­vi­mo funk­ci­jos. To­dėl kvies­čiau ko­le­gas su­si­lai­ky­ti ar­ba ne­pri­tar­ti, bet pa­lai­ky­ti ki­tus ko­le­gų pa­siū­ly­mus.

PIRMININKAS. Tai­gi tei­kiu bal­suo­ti. Kas pri­ta­ria­te ko­mi­te­to nuo­mo­nei, bal­suo­ja­te… At­si­pra­šau, kas pri­ta­ria­te V. Ba­ko ir ki­tų ko­le­gų pa­siū­ly­mui, bal­suo­ja­te už, kas ma­no­te, kad ko­mi­te­to nuo­mo­nei pri­ta­ria­te, bal­suo­ja­te ki­taip.

Už­si­re­gist­ra­vo 116, bal­sa­vo 105: už pa­siū­ly­mą 45, prieš – 24, su­si­lai­kė 36. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

Ki­tas – Sei­mo na­rių L. Ku­ku­rai­čio, R. Baš­kie­nės, Z. Strei­kaus, L. Sa­vic­ko ir ki­tų pa­siū­ly­mas dėl 12 straips­nio. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė. Pra­šom, pir­mi­nin­ke. (Bal­sai sa­lė­je) At­si­pra­šau. Ku­ris pri­sta­tys, L. Ku­ku­rai­tis ar?.. Už­tik­rin­ti ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų pa­slau­gas.

M. LINGĖ (TS-LKDF). Čia dar vie­nas prieš tai bu­vo dėl 4 punk­to, 5 ir 6 da­li­mis punk­tas pa­pil­do­mas.

PIRMININKAS. Čia yra pa­pil­dy­mas 5 da­li­mi. Dėl 12 straips­nio.

M. LINGĖ (TS-LKDF). Dėl 12 straips­nio 2 da­lies, mes svars­tė­me 11 straips­nį.

PIRMININKAS. At­si­pra­šau, čia ne­įskai­čiau. Ge­rai, da­bar ta­da… At­si­pra­šau, V. Ba­kas te­gul pri­sta­to.

V. BAKAS (DFVL). Ger­bia­mi ko­le­gos, šis pa­siū­ly­mas yra pa­reng­tas at­si­žvel­giant į ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų nuo­mo­nę. Yra siū­lo­ma įtvir­tin­ti įsta­ty­me, kad Vy­riau­sy­bė taip pat ren­gia spe­cia­li­ą­sias pro­gra­mas sun­kiai įdar­bi­na­mų žmo­nių su ne­ga­lia, to­kia kaip psi­chi­kos ar pro­to ne­ga­lia, gru­pėms. Įsta­ty­me la­bai daug dė­me­sio ski­ria­ma žmo­nėms su ju­dė­ji­mo ne­ga­lia – au­to­mo­bi­lių pri­tai­ky­mas ir pa­na­šiai. Bet yra iš­im­ta gru­pė iš kon­teks­to ir ne­ap­ima­mos vi­sos ki­tos gru­pės, kur rei­ka­lin­gos in­ter­ven­ci­jos. To­dėl ma­no ir ko­le­gų pa­siū­ly­mo es­mė yra bū­tent nu­ma­ty­ti įsta­ty­me pa­rei­gą Vy­riau­sy­bei reng­ti spe­cia­li­ą­sias pro­gra­mas žmo­nėms, tu­rin­tiems sun­kią ne­ga­lią, psi­chi­kos ir…

PIRMININKAS. Taip, pra­šom.

M. LINGĖ (TS-LKDF). Ko­mi­te­to ma­ny­mu, siū­ly­mas yra per­tek­li­nis, nes nė­ra tiks­lo įsta­ty­me iš­skir­ti dvie­jų spe­cia­lių­jų pro­gra­mų. Kai vyk­dant ne­įga­lių­jų so­cia­li­nę in­teg­ra­ci­ją yra vyk­do­mos skir­tin­gos pro­gra­mos ir skir­tin­gos prie­mo­nės, pa­da­ry­ti iš­im­tį ke­le­tui tie­siog nė­ra tiks­lo, jos ir yra vyk­do­mos, to­dėl ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė pa­siū­ly­mui.

PIRMININKAS. Už ko­mi­te­to siū­ly­mą no­ri pa­si­sa­ky­ti A. Sy­sas. Pra­šom.

A. SYSAS (LSDPF). Aš no­riu pa­si­sa­ky­ti ne už ko­mi­te­to pa­siū­ly­mą, o už ko­le­gų.

PIRMININKAS. Už ko­le­gų, taip, at­si­pra­šau.

A. SYSAS (LSDPF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš no­riu at­kreip­ti dė­me­sį. Mes daž­nai ak­cen­tuo­ja­me, kad, kai spren­džia­me žmo­nių su ne­ga­lia pro­ble­mas, už­mirš­ta­me žmo­nes, ku­rie tu­ri psi­chi­nę ne­ga­lią. Aš ma­nau, kad tai yra tei­sin­gas ak­cen­ta­vi­mas, bū­tent at­krei­piant į ši­tą gru­pę žmo­nių, tu­rin­čių ne­ga­lią… Kas svar­biau­sia, mes daug šne­ka­me, kad vals­ty­bė ne­spė­ja ir ne­pa­da­ro vis­ko, kad ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos daž­nai pa­da­ro tai, iki ko ne­pri­ei­na vals­ty­bi­nių ins­ti­tu­ci­jų ran­kos. Aš ne­su­pran­tu, ko­dėl mes da­bar prie­ši­na­mės ir ne­įra­šo­me ge­rų da­ly­kų į įsta­ty­mą. Ne vel­tui aš kal­bė­da­mas dis­ku­si­jo­je pa­sa­kiau, kad ban­do­ma vis­ką įkiš­ti į po­įsta­ty­mi­nius ak­tus. Ko­kie jie bus, var­gu ar ma­ty­si­me nors vie­nas iš mū­sų, tai bus mi­nis­te­ri­jos at­ski­rų pa­da­li­nių dar­bas.

Ger­bia­mie­ji, mes pri­ima­me įsta­ty­mą, ku­ris reg­la­men­tuos žmo­nių su ne­ga­lia gy­ve­ni­mą, tai pri­im­ki­me įsta­ty­mą, ku­ris bus nau­din­gas tiems žmo­nėms, o ne tik tam, kad už­si­dė­tu­me paukš­čiu­ką ir pa­sa­ky­tu­me: pa­lau­ki­te, mes ten pa­ra­šė­me, kad vi­sos pro­gra­mos. Taip, su­tin­ku, bet pa­tys ak­cen­tuo­ja­te, kad ši­ta gru­pė žmo­nių gau­na ma­žiau­siai pa­slau­gų.

PIRMININKAS. Ačiū, ko­le­ga. Bal­suo­ja­me. Kas už pa­siū­ly­mą, bal­suo­ja­te už, kas pa­lai­ko­te ko­mi­te­to nuo­mo­nę, bal­suo­ja­te ki­taip.

Bal­sa­vo 105 Sei­mo na­riai: už – 47, prieš – 20, su­si­lai­kė 38. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

Ki­tas ko­le­gų pa­siū­ly­mas dėl 12 straips­nio. Tei­kia Sei­mo na­riai L. Ku­ku­rai­tis, R. Baš­kie­nė, Z. Strei­kus, L. Sa­vic­kas ir ki­ti. Pra­šom, pri­sta­tys L. Ku­ku­rai­tis.

L. KUKURAITIS (DFVL). Taip, tai čia vie­nas iš tų straips­nių, ku­rį, sa­kiau, mes at­si­i­ma­me ir pri­ta­ria­me ko­mi­te­to po­zi­ci­jai, su­de­rin­tai po­zi­ci­jai ko­mi­te­te. Pri­ta­ria­me ko­mi­te­to iš­va­dai.

PIRMININKAS. Ne­rei­ka­lau­ja­te bal­suo­ti dėl jo?

L. KUKURAITIS (DFVL). Ne­rei­ka­lau­ja­me.

PIRMININKAS. Ačiū.

M. LINGĖ (TS-LKDF). Aš tie­siog no­riu pa­pil­dy­ti, kad pa­siū­ly­me bu­vo ko­le­gos L. Ku­ku­rai­čio pa­teik­ta nau­ja for­mu­luo­tė. Įsta­ty­mu yra įtvir­tin­ta ki­ta for­mu­luo­tė – „anks­ty­vo­sios pa­gal­bos pa­slau­gų tei­ki­mas“, iš­ban­dant ir nu­ma­tant jo pi­lo­ta­vi­mą. Tai pa­to­bu­lin­ta re­dak­ci­ja bū­tent skam­ba tos ap­im­ties ir tik­rai…

PIRMININKAS. Re­dak­ci­ja ten­ki­na siū­ly­to­jus ir dėl ši­to ne­bal­suo­si­me.

Pa­siū­ly­mas dėl 14 straips­nio. Taip pat Sei­mo na­riai V. Ba­kas, L. Ku­ku­rai­tis, T. To­mi­li­nas. Pra­šom. Pri­sta­to V. Ba­kas.

V. BAKAS (DFVL). Iš tie­sų čia vie­nas iš ne­dau­ge­lio at­ve­jų, kai mes su mi­nist­re su­ta­rė­me. Ne­ži­nau, ko­dėl ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Bet iš es­mės jam yra pri­tar­ta. Ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos tam tik­ra pras­me įga­li­na­mos. To­dėl aš at­si­i­mu ši­tą pa­siū­ly­mą.

PIRMININKAS. Tai ga­li­me ne­dis­ku­tuo­ti. Ačiū.

Dėl 15 straips­nio taip pat yra Sei­mo na­rių L. Ku­ku­rai­čio, R. Baš­kie­nės, Z. Strei­kaus, L. Sa­vic­ko, S. Skver­ne­lio ir ki­tų pa­siū­ly­mai. Li­nai, pra­šom.

L. KUKURAITIS (DFVL). Dė­kui. Ka­dan­gi ko­mi­te­te su­tar­ta at­ve­jo va­dy­bą iš vi­so iš­brauk­ti iš įsta­ty­mo, dėl to ši­tas siū­ly­mas ne­ak­tu­a­lus. Pri­ta­ria­me for­mu­luo­tei, ku­rią pa­tei­kė SRDK.

PIRMININKAS. Su­pra­tau. To­liau yra dėl to pa­ties straips­nio. Tur­būt tas pats?

L. KUKURAITIS (DFVL). Tas pats. Ka­dan­gi svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­goms, su­ta­rė­me, bus ben­dras so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­ro ir svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro įsa­ky­mas dėl anks­ty­vo­sios pa­gal­bos pa­slau­gų, ši­tą siū­ly­mą ir­gi at­si­i­ma­me.

PIRMININKAS. Abiem 15 straips­nio pa­siū­ly­mams pri­tar­ta iš da­lies. Ki­ta for­mu­luo­tė. Su­tin­ka­te su ko­mi­te­to nuo­mo­ne?

L. KUKURAITIS (DFVL). Su­tin­ka­me.

PIRMININKAS. Ačiū.

L. KUKURAITIS (DFVL). Ly­giai tas pats, jei­gu ga­li­ma iš kar­to, dėl 16 straips­nio. Siū­ly­mas dėl ak­re­di­tuo­tų pa­slau­gų. Tai ir­gi įtrauk­ta į tą for­mu­luo­tę, ku­rią su­for­mu­la­vo So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas. Ir­gi ne­pra­šau bal­suo­ti.

PIRMININKAS. Ačiū. Tai dėl abie­jų pa­siū­ly­mų dėl 16 straips­nio? Dėl abie­jų pa­siū­ly­mų? Dėl pir­mo pa­siū­ly­mo. Da­bar ki­tas pa­siū­ly­mas. Jį tei­kia V. Ba­kas, L. Ku­ku­rai­tis, T. To­mi­li­nas. Pra­šom, Vy­tau­tai. Ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų kom­pe­ten­ci­jos.

V. BAKAS (DFVL). Ger­bia­mi ko­le­gos, ypač svar­bus straips­nis. Jis nu­ma­to įsta­ty­me ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų kom­pe­ten­ci­ją. Mes siū­lo­me iš­var­din­ti kon­kre­čias pa­slau­gas, ku­rias tei­kia ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos. Ne pa­lik­ti po­įsta­ty­mi­niams ak­tams, no­riu – duo­du, no­riu – ne­duo­du, bet nu­ma­ty­ti įsta­ty­me. Tai ati­tin­ka Jung­ti­nių Tau­tų mū­sų ata­skai­tą, ku­rią, pa­vyz­džiui, pri­sta­tė D. Pū­ras. Jo­je vie­na pa­grin­di­nių pa­sta­bų bu­vo dėl to, kad rei­kia įga­lin­ti ne­vy­riau­sy­bi­nes or­ga­ni­za­ci­jas. Taip pat mū­sų Lie­tu­vos pa­žan­gos stra­te­gi­jo­je „Lie­tu­va 2030“ sa­ko­ma, kad apie 30 % pa­slau­gų tu­rė­tų teik­ti ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos. Jei­gu mes pri­tar­tu­me to­kiam straips­niui, tai ati­tik­tų tą ge­rą­ją tra­di­ci­ją vai­ko tei­sių ap­sau­gos sri­ty­je, smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je sri­ty­je, kai kon­kre­čiai įsta­ty­me nu­ma­ty­ta, ko­kias funk­ci­jas at­lie­ka ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos.

PIRMININKAS. Už no­ri kal­bė­ti… Ar ten­ki­na pri­ta­ri­mas iš da­lies? Ko­mi­te­to nuo­mo­nė? Ne­ten­ki­na. Su­pra­tau. Už pa­siū­ly­mą no­ri kal­bė­ti A. Sy­sas. Pra­šom.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, mes tur­būt kiek­vie­nas daž­nai ben­drau­ja­me su ne­vy­riau­sy­bi­nė­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis ir ypač su or­ga­ni­za­ci­jo­mis, ku­rios kon­k­re­čiai dir­ba su žmo­nė­mis, tei­kia jiems įvai­rias pa­slau­gas, pa­gal­bą. Tai ne­su­pran­tu įsta­ty­mų tei­kė­jų už­si­spy­ri­mo ap­si­ri­bo­ti tri­mis sa­ki­niais, ką da­ro ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos. Jei­gu jūs per­skai­ty­si­te, kas siū­lo­ma pa­siū­ly­me, tai tur­būt pa­tys sau at­sa­ky­si­te, kad ši­tas pa­slau­gas ar­ba ši­tuos veiks­mus jos da­bar da­ro. Rei­kė­tų juos nor­ma­liai įtei­sin­ti įsta­ty­mu, kad tai ne­bū­tų – kaž­kas lei­džia, kaž­kas gal­vo­ja. Jie sten­gia­si pa­dė­ti žmo­nėms. Ar jie tik­rai ne­tei­kia so­cia­li­nių pa­slau­gų, ben­drų­jų ir spe­cia­lių­jų? Tei­kia. Tai ko­dėl mes prieš­ta­rau­ja­me, kad jie or­ga­ni­zuo­ja švie­ti­mą as­me­nims su ne­ga­lia?

Mes kal­ba­me daug apie šį įsta­ty­mą, bet jūs nu­va­žiuo­ki­te į sa­vo gim­tuo­sius ra­jo­nus ir pa­klaus­ki­te ne­įga­lių­jų or­ga­ni­za­ci­jų, ar kas nors su jais kal­bė­jo dėl šio įsta­ty­mo, kaip jie įsi­vaiz­duo­ja šio įsta­ty­mo įgy­ven­di­ni­mą. Toks už­si­spy­ri­mas, kad vis­ką pa­li­ki­me po­įsta­ty­mi­niams ak­tams. Aš dar kar­tą kar­to­ju: mums Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas ne kar­tą pa­sa­kė, kad įsta­ty­me tu­ri es­mi­niai da­ly­kai bū­ti su­dė­ti, o ne po­įsta­ty­mi­niuo­se ak­tuo­se, nes po­įsta­ty­mi­niuo­se ak­tuo­se juos ga­li keis­ti ka­da no­ri ir kaip no­ri. Jei­gu mes no­ri­me ge­ro įsta­ty­mo, tai ir tu­ri bū­ti įsta­ty­me vis­kas aiš­kiai su­dė­lio­ta.

PIRMININKAS. Ačiū, ger­bia­mas ko­le­ga. Prieš no­ri pa­si­sa­ky­ti L. Sluš­nys.

L. SLUŠNYS (TS-LKDF). Ačiū. Aš pir­miau­sia su­pran­tu kai ku­rių Sei­mo na­rių ir A. Sy­so tur­būt di­de­lį no­rą bū­ti tuo ge­ruo­ju fė­ju­mi, Ka­lė­dų Se­ne­liu, ku­ris da­li­na pa­slau­gas ir kaž­kaip įtrau­kia ar­ba ne­įtrau­kia. Bet vis dėl­to kaip mes ga­li­me įvar­din­ti, ko­kias pa­slau­gas ga­li teik­ti, ko­kių ne­ga­li. Jei­gu ne­bus to­kios, pa­vyz­džiui, pa­slau­gos, ku­rią tei­kia NVO. Jei­gu ta NVO nu­sto­ja veik­ti ir nė­ra kam teik­ti, tai mes tu­ri­me tas pa­slau­gas vis tiek tiems žmo­nėms teik­ti bet ku­riuo at­ve­ju.

Šiuo me­tu, ma­no ži­nio­mis, jau tik­rai vyks­ta ši dis­ku­si­ja. Vyks­ta jau da­bar dar­bas su vi­su NVO sek­to­riu­mi ir part­ne­riais. Ir tai yra mi­nis­te­ri­jos ir mi­nis­te­ri­jų rei­ka­las nu­tar­ti, kas pa­da­rys ge­riau, kas pa­da­rys dau­giau ir pro­fe­sio­na­liau nei vals­ty­bė, ir ta­da nu­tar­ti, kam šias funk­ci­jas de­le­guo­ti. Mes ne­tu­ri­me Sei­me už­si­im­ti mik­ro­va­dy­ba ir nu­sto­ki­me šiuos da­ly­kus da­ry­ti. Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū, ger­bia­mas ko­le­ga. Tei­kiu bal­suo­ti. Ži­no­me, kad ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies. Kas už ko­le­gų pa­siū­ly­mą, bal­suo­ja­te taip, kas už ko­mi­te­to nuo­mo­nę, bal­suo­ja­te ki­taip. Vi­sa ap­im­ti­mi, kaip su­for­mu­luo­ta.

Bal­sa­vo 106 Sei­mo na­riai: už – 46, prieš – 21, su­si­lai­kė 39. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta. Lie­ka ko­mi­te­to su­for­mu­luo­tas pa­siū­ly­mas pri­tar­ti iš da­lies.

Ir dėl 31 straips­nio taip pat tų pa­čių ko­le­gų pa­siū­ly­mai. Su­pran­tu, dėl šio ne­be­rei­kė­tų bal­suo­ti, nes prieš tai bu­vo nu­bal­suo­ta. Ar gal­vo­ja­te, kad?.. Ge­rai, V. Ba­kas pri­sta­to 31 straips­nį. Yra du pa­siū­ly­mai. Vie­nam ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies, ki­tam ne­pri­ta­rė. Tuoj, mi­nu­tė­lę. Tuoj įjung­siu. Pra­šom.

V. BAKAS (DFVL). Aš ste­biuo­si po­no L. Sluš­nio to­kiu, kaip čia pa­sa­ky­ti, po­li­ti­niu sal­to mor­ta­le. Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sri­ty­je, ku­rios eks­per­tas jis yra ar­ba bent jau bu­vo, o at­ėjus į Sei­mą kaž­kas nu­ti­ko, yra kon­kre­čiai įsta­ty­me įtvir­tin­ta va­di­na­mo­ji mik­ro­va­dy­ba. Nors aš ne­ma­ny­čiau, kad vals­ty­bės funk­ci­jų ir biu­dže­to už tai de­le­ga­vi­mas yra mik­ro­va­dy­ba. Tai yra įsta­ty­mų lei­dė­jo va­lia, kad tai teik­tų ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos. To­dėl jei­gu ši sis­te­ma, kai įtrau­kia­mas NVO, pui­kiai vei­kia vai­kų tei­sių ap­sau­gos sek­to­riu­je, nes ne­tu­ri­me vai­kų, ku­riuos skan­din­tų šu­li­niuo­se, jau daug lai­ko, ko­dėl mes ne­no­ri­me tos pa­čios sche­mos pa­nau­do­ti už­tik­rin­da­mi ne­įga­lių­jų tei­ses? To­dėl, ger­bia­mi ko­le­gos, jū­sų pa­čių ge­ro­ji prak­ti­ka šio Sei­mo veik­los pra­džio­je vai­kų tei­sių, smur­to ap­lin­ko­je įga­li­nant ne­vy­riau­sy­bi­nes or­ga­ni­za­ci­jas pa­si­tei­si­no. Tęs­ki­me ją ir su­kur­ki­me są­ly­gas pa­dė­ti tiems, ku­riems la­biau­siai rei­kia pa­gal­bos.

PIRMININKAS. Ko­mi­te­to iš­va­da.

M. LINGĖ (TS-LKDF). Ko­mi­te­tas pa­siū­ly­mui pri­ta­rė iš da­lies, yra su­for­mu­luo­ta nuo­sta­ta, ku­ri at­si­spin­di 31 straips­nio 3 da­lies 3 punk­te. Ten kal­ba­ma taip pat apie ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų įtrau­ki­mą, in­di­vi­du­a­lių­jų pa­gal­bos po­rei­kių ten­ki­ni­mą, už­tik­ri­nant jų tei­kė­jus. Šiuo at­ve­ju, ka­dan­gi pla­čiau ne­bu­vo pa­ko­men­tuo­ta ko­mi­te­to nuo­mo­nė dėl at­si­žvel­gi­mo ir nau­jo­je re­dak­ci­jo­je, ir dėl ne­vy­riau­sy­bi­nėms or­ga­ni­za­ci­joms su­teik­tų pa­pil­do­mų funk­ci­jų, tai aš tie­siog no­rė­čiau pa­brėž­ti, kad bent pen­kio­se vie­to­se, ly­gi­nant su pir­mi­niu pro­jek­tu, at­si­ran­da ak­ty­ves­nis ir di­des­nis ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų įtrau­ki­mas. Kaip an­tai, pir­ma, ko­mi­te­tas pa­to­bu­li­no pro­jek­tą pa­tiks­lin­da­mas nuo­sta­tas, su­si­ju­sias su ne­ga­lios in­di­vi­du­a­lių­jų po­rei­kių nu­sta­ty­mo kri­te­ri­jų ren­gi­mu įtrau­kiant į ren­gi­mą ne­vy­riau­sy­bi­nes or­ga­ni­za­ci­jas. An­tra. Pa­si­telk­ti ne­vy­riau­sy­bi­nes or­ga­ni­za­ci­jas vyk­dant sa­vi­val­dos pri­skir­tas funk­ci­jas. Tre­čia. NVO įtrau­ki­mas į po­li­ti­ką įgy­ven­di­nus ste­bė­se­ną, ko taip pat pra­džio­je ne­bu­vo nu­ma­ty­ta. Ket­vir­ta. Or­ga­ni­zuo­ti ir vyk­dy­ti vi­suo­me­nės švie­ti­mą. Ir penk­ta. Teik­ti kan­di­da­tus į As­mens su ne­ga­lia ge­ro­vės ta­ry­bos na­rius. Iš tik­rų­jų, ly­gi­nant su tuo, kas bu­vo nu­ma­ty­ta, tai tik­rai nau­jo­je re­dak­ci­jo­je ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų vaid­muo stip­rė­ja, o dėl šio pa­siū­ly­mo kvies­čiau pri­tar­ti ko­mi­te­to re­dak­ci­jai.

PIRMININKAS. Aiš­ku. Ačiū. Už no­ri pa­si­sa­ky­ti G. Bu­ro­kie­nė. Pra­šau.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Dė­ko­ju, pir­mi­nin­ke. Man la­bai keis­ta, kad kai rei­kė­jo ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų pa­gal­bos pan­de­mi­jos lai­ko­tar­piu, kai rei­kė­jo apei­ti so­cia­liai pa­žei­džia­mus žmo­nes, ėjo ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos, o da­bar stai­ga jų ne­be­rei­kia. Pa­lie­ka­mas la­bai toks, sa­ky­čiau, ma­žas vaid­me­nu­kas: no­riu – klau­sau, no­riu – ne. Da­ly­vau­ti to­kiuo­se vi­suo­se da­ly­kuo­se, kur jūs da­bar siū­lo­te, tai yra, na, kaip sa­ky­ti, no­riu – iš­klau­sau, no­riu – ne­iš­klau­sau, bet nie­ko kon­kre­čiai ne­da­rau, jo­kia at­sa­ko­my­bė ne­de­le­guo­ja­ma. Jūs neš­ne­ka­te apie tai, kad jūs pa­si­ti­ki­te, tai ne­ro­do pa­si­ti­kė­ji­mo ne­vy­riau­sy­bi­niu sek­to­riu­mi, ro­do at­virkš­čiai, kad ne­vy­riau­sy­bi­nis sek­to­rius vis dėl­to dar lie­ka po­duk­ros vie­toje. To­dėl aš siū­ly­čiau vis dėl­to pri­tar­ti Vy­tau­to siū­ly­mui ir bal­suo­ti už.

PIRMININKAS. Bal­suo­ja­me, ko­le­gos.

Už bal­sa­vo 51, prieš – 13, su­si­lai­kė 42. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

Ir pas­ku­ti­nis 31 straips­nis. Sei­mo na­riai V. Ba­kas, L. Ku­ku­rai­tis, T. To­mi­li­nas. Pra­šau. Jam ko­mi­te­tas ne­pri­ta­ria. (Bal­sas sa­lė­je) Bal­sa­vo­me, šiaip tai bal­sa­vo­me.

V. BAKAS (DFVL). Iš tie­sų rei­kia pri­pa­žin­ti, kad tas mū­sų, opo­zi­ci­jos, spau­di­mas dėl ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų pen­kio­se vie­to­se pa­si­tei­si­no. Bet jei­gu pa­žiū­rė­tu­me tas pen­kias vie­tas, da­lies jų įgy­ven­di­ni­mą jūs ati­de­da­te 2027 me­tams, tai yra tas pats, kas nie­ko, o da­lis lie­ka – tei­sė teik­ti pa­siū­ly­mus, tai yra vi­siš­ka sa­va­no­rys­tė.

PIRMININKAS. For­mu­luo­ki­te pa­siū­ly­mą, čia ne dis­ku­si­ja.

V. BAKAS (DFVL). To­dėl aš vis dėl­to siū­ly­čiau dar kar­te­lį, kvie­čiu Sei­mo ko­le­gas, vis tiek mes dar de­rin­si­me ši­tą pro­jek­tą, tie­siog iš­reikš­ti pa­ra­mą ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų įga­li­ni­mui ir bal­suo­ti už šį pa­siū­ly­mą.

PIRMININKAS. Taip.

M. LINGĖ (TS-LKDF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė yra siū­ly­mui ne­pri­tar­ti. Ma­tyt, svar­bu dar kar­tą ak­cen­tuo­ti, kad ati­duo­ti da­lį vals­ty­bi­nių funk­ci­jų NVO reikš­tų ir pa­my­ni­mą pa­čių ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų pras­mės. Jos, vyk­dy­da­mos vals­ty­bi­nes pa­ti­kė­tas funk­ci­jas, jau ne­ga­lė­tų va­din­tis ne­vy­riau­sy­bi­nė­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis.

Ant­ras svar­bus mo­men­tas, ne vi­sos ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos yra pa­den­gu­sios vi­są Lie­tu­vą, ne vi­sur yra pri­ei­na­mos, ne vi­sur pa­slau­gas ko­ky­biškas ga­li teik­ti. Tai iš tik­rų­jų, na, ne­pa­da­ry­ki­me žmo­nių įkai­tais pri­klau­so­mai nuo jų gy­ve­na­mo­sios vie­to­vės. Iš­ties ne­vy­riau­sy­bi­nės ga­li bū­ti pa­si­tel­kia­mos pa­slau­goms teik­ti, o ne vals­ty­bi­nėms funk­ci­joms at­lik­ti. Tie­siog siū­lau lai­ky­tis ko­mi­te­to pa­siū­ly­mo ne­pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Ačiū. Gal ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu ko­mi­te­to nuo­mo­nei? Ne. Ma­tau, no­ri bal­suo­ti, bal­suo­ja­me. Ačiū, pir­mi­nin­ke.

Bal­sa­vo 106: už – 47, prieš – 13, su­si­lai­kė 46. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

Ka­dan­gi nu­ma­ty­tas bal­sa­vi­mo lan­go lai­kas bai­gė­si, aš pra­tę­siu bal­sa­vi­mo lan­gą iki tol, kol bus bal­suo­ta dėl vi­sų ap­svars­ty­tų pro­jek­tų.

Ši­to vi­so pa­ke­to ly­di­ma­sis yra Iki­teis­mi­nio ad­mi­nist­ra­ci­nių gin­čų nag­ri­nė­ji­mo tvar­kos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Yra So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to pa­siū­ly­mas dėl 3 straips­nio, jam ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies. Gal ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu to­kiai for­mu­luo­tei? Ge­rai. Pra­šau ta­da, ger­bia­mas Sta­sy, į tri­bū­ną. Ir ta­da pri­sta­to So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Ko­le­gos, gal ne­gaiš­ki­me.

PIRMININKAS. Ge­rai.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Pa­siū­ly­ta for­mu­luo­tė yra vi­sos ap­im­ti­es įra­šy­ta, tik­tai ne to­je da­ly­je, ku­rio­je bu­vo siū­lo­ma, o ki­to­je vie­to­je, bet žo­dis žo­din įra­šy­ta. Tai nė­ra pro­ble­mos.

PIRMININKAS. Aiš­ku. Ačiū. M. Lin­gė gal kaž­ką tu­rės. Vis­kas ten­ki­na? Taip. Gal ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. Ačiū, pri­tar­ta.

Da­bar dėl vi­so įsta­ty­mų pa­ke­to nuo­mo­nės už, prieš. Tuoj pa­žiū­rė­si­me. Už kal­ba V. Tar­ga­ma­dzė.

V. TARGAMADZĖ (DFVL). Ačiū. Iš tie­sų iš­klau­siu­si vi­sus pa­si­sa­ky­mus aš la­bai pa­kei­čiau sa­vo nuo­mo­nę, nes nė­ra pa­kan­ka­mai pa­si­reng­ta. Aiš­ku, už pa­stan­gas rei­kia pa­dė­ko­ti mi­nist­rei, ta­čiau jei­gu kal­bė­tu­me apie da­ly­vu­mo nu­sta­ty­mą, tai vėl­gi ne­aiš­ku, kas nu­sta­tys, ko­kia bus an­ke­ta, kaip ga­lės ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos da­ly­vau­ti, ga­lų ga­le, ar nu­ma­ty­tos lė­šos šiam pro­jek­tui įgy­ven­din­ti – į dau­ge­lį klau­si­mų yra ne­at­sa­ky­ta. To­dėl siū­lau vis dėl­to la­bai at­sa­kin­gai bal­suo­ti už ši­tą pa­ke­tą. Ačiū.

PIRMININKAS. Ne­la­bai iš tik­rų­jų su­pra­to­me, čia už ar prieš. Pra­šom įjun­gti dar po­niai V. Tar­ga­ma­dzei.

V. TARGAMADZĖ (DFVL). Aš pa­sa­kiau, kad aš pa­kei­čiau nuo­mo­nę vis­ką iš­klau­siu­si ir gi­liau įsi­gi­li­nu­si.

PIRMININKAS. Ta­da dar kal­ba L. Ku­ku­rai­tis. Pra­šau. Dėl ve­di­mo tvar­kos? Mi­nu­tė­lę. Da­bar pa­si­sa­kys L. Ku­ku­rai­tis. Pra­šau.

L. KUKURAITIS (DFVL). Ko­le­gos, pa­si­sa­ky­da­mas svars­ty­mo me­tu aš įvar­di­nau po­zi­ty­vias re­for­mos pu­ses, jų yra tik­rai daug. Re­for­ma tu­ri ju­dė­ti. Žmo­nių su ne­ga­lia or­ga­ni­za­ci­jos ir ben­druo­me­nė lau­kia ši­tos re­for­mos, tik­rai rei­kia jai pri­tar­ti. Tie­sa, kaip ir įvar­di­nau, yra ne­ma­žai da­ly­kų, ku­rie tu­ri bū­ti spren­džia­mi, pa­vyz­džiui, po­įsta­ty­mi­niais tei­sės ak­tais – ne­ga­lios nu­sta­ty­mo klau­si­my­nai. Jie tu­ri bū­ti mak­si­ma­liai skaid­riai svars­to­mi, tu­rė­tų bū­ti įtrau­kia­mos žmo­nių su ne­ga­lia ben­druo­me­nės, jų at­sto­vai ir skaid­riai, vie­šai pri­sta­to­mi. Ši­tas dar­bas bū­ti­nai tu­ri bū­ti at­lik­tas, jei­gu re­for­ma bus pri­im­ta. Ži­no­ma, 2024 me­tais, ka­i įsi­ga­lios, skir­ti adek­va­čius fi­nan­sus, nes su tais, ku­rie bu­vo nu­ma­ty­ti 2023 me­tams, rim­tų da­ly­kų ne­pa­da­ry­si. Iš es­mės pri­ta­riu, nes pa­da­ry­ti tik­rai di­džiu­liai žings­niai, kad žmo­nių su ne­ga­lia si­tu­a­ci­ja ge­rė­tų. Per­spek­ty­vo­je rei­kia duo­ti ža­lią švie­są ir ju­dė­ti su re­for­ma.

PIRMININKAS. Ačiū. Ir A. Sy­sas kal­ba prieš. Pra­šau.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, aš no­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad pa­ke­tas su­da­ry­tas iš pen­kių, o ne iš dvie­jų įsta­ty­mų.

PIRMININKAS. Taip.

A. SYSAS (LSDPF). Jūs pa­mi­nė­jo­te tik du, trys li­ko ne­pa­mi­nė­ti, nors ten bu­vo ir Tei­sės de­par­ta­men­to kai ku­rių pa­sta­bų. Tai čia dėl ve­di­mo tvar­kos.

Da­bar dėl pa­ties įsta­ty­mo. Aš ma­nau, pa­tai­sų svars­ty­mas aki­vaiz­džiai pa­ro­dė, kad ne­at­sa­ky­tų klau­si­mų yra dau­giau. Bai­mė, kad ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos ir to­liau da­rys tai, ką da­ro, sten­gi­ma­sis jas ig­no­ruo­ti įsta­ty­me man la­bai keis­tas.

Da­bar no­riu kreip­tis į sa­lę ir pa­klaus­ti: kas nors man ga­li pa­sa­ky­ti, pa­gal ko­kius kri­te­ri­jus pri­ėmus ši­tą įsta­ty­mą bus nu­sta­to­mas ne­įga­lu­mas žmo­nėms? Aiš­ku, dar ga­lė­čiau pa­klaus­ti, o da­ly­vu­mas kaip bus nu­sta­ty­tas, nes šia­me įsta­ty­me api­brėž­tas nau­jas da­ly­kas – da­ly­vu­mas. Klau­si­mų yra daug, vie­ną ma­tau ran­ką, aš pri­ei­siu, jis man pa­aiš­kins, ko­kius kri­te­ri­jus jis nu­sta­tys. De­ja, me­di­ci­ni­nių kri­te­ri­jų su­ma­žė­ja iki 40 %, taip sa­kant, so­cia­li­niai dar­buo­to­jai ir va­dy­bi­nin­kai nu­sta­tys dar­bin­gu­mo ir da­ly­vu­mo ly­gį.

Ger­bia­mi ko­le­gos, ne­už­mirš­ki­te, kaip bal­sa­vo­te, nes kai ši­tą įsta­ty­mą pri­ims dau­gu­ma ir kai jis įsi­ga­lios, tai gal­vos skaus­mas tų 147 tūkst. dar­bin­go am­žiaus žmo­nių su ne­ga­lia ir dar tiek pat, ku­rie ne­tu­ri dar­bin­gu­mo ly­gio, bus kas­die­ną, jų la­bai daug. Pa­si­ruoš­ki­te, ge­rai iš­stu­di­juo­ki­te ši­tą įsta­ty­mą, nes rei­kės at­sa­ki­nė­ti kiek­vie­ną die­ną. Siū­lau ne­pri­ta­rti šiam įsta­ty­mui.

PIRMININKAS. Ačiū, ger­bia­mas ko­le­ga Al­gir­dai. Pri­imu pa­sta­bas dėl ve­di­mo tvar­kos. Pa­ban­dy­siu pa­teik­ti bal­suo­ti ir iš­var­din­ti vi­sus įsta­ty­mų pro­jek­tus, dėl ku­rių bus da­bar bal­suo­ja­ma. Tai­gi tei­kiu bal­suo­ti dar­bo­tvarkės 2-8.1 klau­si­mą ir ly­di­muo­sius – Ne­įga­lių­jų so­cia­li­nės in­teg­ra­ci­jos įsta­ty­mo Nr. I-2044 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIVP-2014(2), Tiks­li­nių kom­pen­sa­ci­jų įsta­ty­mo Nr. XII-2507 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIVP-2015(2), Iki­teis­mi­nio ad­mi­nist­ra­ci­nių gin­čų nag­ri­nė­ji­mo tvar­kos įsta­ty­mo dau­ge­lio straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIVP-2016(2), Ly­gių ga­li­my­bių įsta­ty­mo Nr. IX-1826 kelių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIVP-2017(2) ir Trans­por­to leng­va­tų įsta­ty­mo dviejų straips­nių pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siais ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIVP-2018(2). Pra­šom bal­suo­ti. (Bal­sai sa­lė­je) Bal­suo­ja­me.

Bal­sa­vo 96: už – 61, prieš – 4, su­si­lai­kė 31. Po svars­ty­mo pri­tar­ta.

 

17.03 val.

Svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. I-1343 6 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1857(2), Svei­ka­tos sis­te­mos įsta­ty­mo Nr. I-552 47 ir 49 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1858(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Ir dar­bo­tvarkės 2-2.1, 2-2.2 klau­si­mai, jie jau bu­vo ap­svars­ty­ti. Dėl Svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. I-1343 6 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to yra Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės pa­siū­ly­mų, jiems ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies. Vy­riau­sy­bės pa­siū­ly­mą pri­sta­tys J. Se­jo­nie­nė.

J. SEJONIENĖ (TS-LKDF). Dė­ko­ju dar kar­tą, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Iš es­mės vi­si Vy­riau­sy­bės pa­siū­ly­mai yra dėl skir­tin­gų straips­nių, bet es­mė jų yra ta pa­ti, kad tie žmo­nės, ku­rie tu­ri tei­sę gy­ven­ti Lie­tu­vo­je, nes jiems yra su­teik­tas lai­ki­na­sis prie­globs­tis, jei­gu yra dar­bin­go am­žiaus, bū­tų drau­džia­mi iš vals­ty­bės biu­dže­to lė­šų, kad gau­tų bū­ti­ną­ją pa­gal­bą tol, kol jiems ne­rei­kia sku­bio­sios pa­gal­bos, o vai­kai iki 18 me­tų, pen­si­nin­kai, žmo­nės, tu­rin­tys ne­ga­lią, tai yra tie, ku­riuos Lie­tu­vos Res­pub­li­kos įsta­ty­mas drau­džia vals­ty­bės lė­šo­mis, bū­tų drau­džia­mi vals­ty­bės lė­šo­mis. Kaip ir mi­nė­jau, tik­tai vie­nam punk­tui ne­pri­ta­rė ko­mi­te­tas, tai yra dėl įsi­ga­lio­ji­mo da­tos. Ko­mi­te­tas ma­no, kad jau ki­tą sa­vai­tę ga­lė­tų įsi­ga­lio­ti, nuo 14 die­nos. Vy­riau­sy­bė ga­lė­tų pa­reng­ti po­įsta­ty­mi­nius ak­tus ir jau ki­tą sa­vai­tę ga­lė­tų įsi­ga­lio­ti (nuo ket­vir­ta­die­nio) ši­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas, kad tie žmo­nės, ku­riuos, kaip mi­nė­jau, pri­ėmė Lie­tu­vos vals­ty­bė, ne­pra­ras­tų bent jau bū­ti­no­sios pa­gal­bos.

PIRMININKAS. Ačiū, jūs, taip su­pra­tau, pa­siū­lė­te ir dėl 1 straips­nio, ir dėl 2 straips­nio vi­sus pa­siū­ly­mus?

J. SEJONIENĖ (TS-LKDF). Taip.

PIRMININKAS. Gal ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti ko­mi­te­to nuo­mo­nei?

J. SEJONIENĖ (TS-LKDF). Ko­mi­te­tas vien­bal­siai pri­ta­rė su­re­da­guo­tam…

PIRMININKAS. Iš da­lies 2 straips­niui… Tai pri­tar­ta ko­mi­te­to nuo­mo­nei.

Dėl mo­ty­vų. Tai yra sku­bos tvar­ka. (Bal­sas sa­lė­je) At­si­pra­šau, dar bus. Ga­li­me pri­tar­ti po svars­ty­mo ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas siū­lo svars­ty­ti sku­bos tvar­ka. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

 

17.05 val.

Pro­fe­sio­na­lio­jo sce­nos me­no įsta­ty­mo Nr. IX-2257 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2104(2)VK (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Da­bar dar­bo­tvarkės 2-3 klau­si­mas – Pro­fe­sio­na­lio­jo sce­nos me­no įsta­ty­mo Nr. IX-2257 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2104(2). Bal­suo­ja­me.

Bal­sa­vo 95 Sei­mo na­riai, pri­tar­ta vien­bal­siai.

 

17.06 val.

Kul­tū­ros cen­trų įsta­ty­mo Nr. IX-2395 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2115(2)VK (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

To­liau ki­tas dar­bo­tvarkės 2-4 klau­si­mas – Kul­tū­ros cen­trų įsta­ty­mo Nr. IX-2395 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2115. Svars­ty­mas.

Yra ne­ma­žai pa­tai­sų. Pra­šom Kul­tū­ros ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką ar at­sto­vą pri­sta­ty­ti. Yra pa­siū­ly­mas dėl 7 straips­nio. Sei­mo na­rys K. Vil­kaus­kas. Kęs­tu­ti, pra­šom pri­sta­ty­ti. Tuo­met ko­mi­te­tas pa­sa­kys sa­vo iš­va­dą.

K. VILKAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ga­liu pri­sta­ty­ti iš kar­to abu pa­siū­ly­mus, nes jie yra pa­na­šūs. Pa­siū­ly­mų es­mė – pra­tęs­ti ter­mi­ną. Da­bar nu­ma­ty­ta, kad in­for­muo­ja­ma apie kon­kur­so pa­skel­bi­mą prieš 2 mė­ne­sius. Aš siū­lau in­for­muo­ti prieš 4 mė­ne­sius. Bai­gian­tis sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros cen­trų di­rek­to­rių ka­den­ci­jai, taip pat duo­ti ter­mi­ną, in­for­muo­ti prieš 4 mė­ne­sius, nes kul­tū­ros cen­trų di­rek­to­riai ga­lė­tų tik­rai su­pla­nuo­ti sa­vo ne­baig­tus dar­bus, bū­na įvai­rių tęs­ti­nių pro­jek­tų, ga­lė­tų juos pa­baig­ti. Be to, jei­gu iš tik­rų­jų at­ei­tų to­kia ga­li­my­bė, ma­ty­tų, kad jau ne­bus pa­skir­tas an­trą ka­den­ci­ją, tai tik­rai žmo­gus ga­lė­tų su­pla­nuo­ti ir sa­vo bui­tį. Ypač tai lies­tų re­gio­nus. Ačiū.

PIRMININKAS. Ne­pri­ta­ria­te ko­mi­te­to nuo­mo­nei, taip?

K. VILKAUSKAS (LSDPF). Taip, ko­mi­te­tas…

PIRMININKAS. Pra­šom. Ger­bia­mas K. Bar­to­še­vi­čius pri­sta­tys ko­mi­te­to nuo­mo­nę.

K. BARTOŠEVIČIUS (TS-LKDF). Ko­mi­te­tas iš es­mės ap­svars­tė to­kį Sei­mo na­rio K. Vil­kaus­ko pa­siū­ly­mą ir jam ne­pri­ta­rė dėl la­bai pa­pras­tos prie­žas­ties. Bu­vo nu­spręs­ta, kad nu­sta­ty­tas ter­mi­nas pa­si­rink­tas lai­kan­tis sis­te­mi­nio prin­ci­po ir, ma­tyt, yra op­ti­ma­lus. At­kreip­ti­nas dė­me­sys, nes įsta­ty­mo pro­jek­te yra nu­ma­ty­ta, jog įsta­ty­mas įsi­ga­lio­ja 2023 m. ba­lan­džio 1 d., o sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros cen­trų va­do­vų ka­den­ci­ja bai­gia­si 2023 m. lie­pos 31 d. Tai reiš­kia, kad nu­sta­čius siū­lo­mą ter­mi­ną, kaip siū­lė ko­le­ga K. Vil­kaus­kas, li­kus ne ma­žiau kaip 4 mė­ne­siams, to­kiu at­ve­ju įsta­ty­mo 7 straips­nio 3 da­lies nuo­sta­ta tam­pa ne­įgy­ven­di­na­ma sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros cen­trų da­bar­ti­nių va­do­vų at­žvil­giu.

PIRMININKAS. Už kal­ban­čių nė­ra. Tei­kiu bal­suo­ti. Kas pri­ta­ria­te K. Vil­kaus­ko pa­siū­ly­mui, bal­suo­ja­te už, kas ma­no­te ki­taip, bal­suo­ja­te ki­taip. (Bal­sai sa­lė­je) Čia iš kar­to dėl abie­jų pa­siū­ly­mų.

Už pa­siū­ly­mą 43, prieš – 24, su­si­lai­kė 32. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta. Ir da­bar dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to. Gal ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti po svars­ty­mo? Ačiū, pri­tar­ta.

 

17.10 val.

Bib­lio­te­kų įsta­ty­mo Nr. I-920 61, 7, 8, 9, 10, 17 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo papil­dy­mo 81 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2229(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 2-5 klau­si­mas – Bib­lio­te­kų įsta­ty­mo Nr. I-920 61, 7, 8, 9, 10, 17 straips­nių pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 81 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2229. Vėl kvie­čiu K. Bar­to­še­vi­čių. Ar čia nė­ra pa­siū­ly­mų? Nė­ra pa­siū­ly­mų, at­si­pra­šau. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? Ačiū, pri­tar­ta.

 

17.10 val.

Drau­di­mo pro­pa­guo­ti to­ta­li­ta­ri­nius, au­to­ri­ta­ri­nius re­ži­mus ir jų ide­o­lo­gi­jas įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1778(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 2-6 klau­si­mas – Drau­di­mo pro­pa­guo­ti to­ta­li­ta­ri­nius, au­to­ri­ta­ri­nius re­ži­mus ir jų ide­o­lo­gi­jas įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1778(2). Yra pa­siū­ly­mų dėl ši­to. Ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką kvie­čiu. Yra dėl 2 straips­nio. Sei­mo na­rys S. Tu­mė­nas. Pra­šom, ger­bia­mas Sta­sy. Tuoj įjungs. Pra­šom.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Ačiū. Ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke, mes il­giau­siai dis­ku­ta­vo­me, svars­tė­me, ap­ta­rė­me net ko­mi­te­te. Aš ma­nau, kad ko­mi­te­tas dau­ge­liui ma­no pa­siū­ly­mų pri­ta­rė, ir kvie­čiu vi­sus pri­tar­ti. Ne­ma­tau pras­mės da­bar kiek­vie­ną iš nau­jo pa­teik­ti.

PIRMININKAS. Žo­džiu, jūs pri­ta­ria­te ko­mi­te­to nuo­mo­nei, kad ne­pri­tar­tu­me tiems, ku­riems ne­pri­ta­rė.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Aš pri­ta­riu ko­mi­te­to nuo­mo­nei, nes dviem treč­da­liams ma­no siū­ly­mų bu­vo pri­tar­ta, o ke­li to­kie kom­pro­mi­si­niai va­rian­tai. Tai ačiū.

PIRMININKAS. Da­bar dar ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas dėl S. Tu­mė­no pa­siū­ly­mų. Pra­šom.

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). Taip, aš tik at­kreip­siu dė­me­sį, kad mu­du su dak­ta­ru S. Tu­mė­nu bu­vo­me iš­va­dų ren­gė­jais ir dar taip sklan­džiai mū­sų dar­bas nie­ka­da nė­ra vy­kęs. Iš tik­rų­jų tai, ką mes pri­ėmė­me, bu­vo ben­dru su­ta­ri­mu vi­sos ko­mi­te­to su­dė­ties. Tai­gi vi­sa tai, kas čia pa­ra­šy­ta, yra su­de­rin­ta iki pas­ku­ti­nio siū­le­lio.

PIRMININKAS. Ge­rai, ačiū. Dėl ši­to ko­mi­te­to nuo­mo­nei pri­tar­ta.

Yra dar dėl šio straips­nio Sei­mo na­rių A. Ažu­ba­lio, L. Kas­čiū­no, P. Sau­dar­go pa­siū­ly­mai, jiems ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies. Kas pri­sta­tys? Ma­tau, L. Kas­čiū­nas.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Ma­no­te, kad čia A. Ažu­ba­lis ve­da, bet, aš su­pran­tu, dėl pa­trio­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų įtrau­ki­mo į ta­ry­bą ver­ti­ni­mo mes iš tik­rų­jų šiek tiek nu­ste­bo­me, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, ko­dėl jūs ne­įtrau­kė­te pa­trio­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų ver­ti­ni­mo į ta­ry­bą?.. Mes ma­ny­tu­me, kad gal­būt ga­li­ma bū­tų to­kį, mū­sų po­žiū­riu, ne­di­de­lį klup­te­lė­ji­mą iš­tai­sy­ti šian­dien mū­sų Sei­mo sa­lė­je. Ma­tyt, taip su­stip­rin­tu­me dar la­biau vi­są įsta­ty­mą. Ačiū.

PIRMININKAS. Jūs no­ri­te bal­suo­ti dėl ši­to? Ge­rai.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Be abe­jo.

PIRMININKAS. Taip, kal­bė­ti… Dar ko­mi­te­to nuo­mo­nė. Pa­ko­men­tuo­ti, pir­mi­nin­ke, prašom.

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). Pri­min­ki­te, ke­lin­tas čia yra?

PIRMININKAS. At­si­pra­šau. Ger­bia­mas Lau­ry­nai, jūs pri­sta­tė­te Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pa­siū­ly­mą ar tri­jų ko­le­gų: jū­sų, A. Ažu­ba­lio ir P. Sau­dar­go? Tuoj, mi­nu­tė­lę.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Pri­tar­ti iš da­lies. Ai, šiuo at­ve­ju mus ten­ki­na. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Tai ten­ki­na. Ge­rai, ačiū. Ten­ki­na, kad pri­tar­ta iš da­lies, tai tur­būt ne­be…

To­liau. Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pa­siū­ly­mui pri­tar­ta iš da­lies. Taip pat ten­ki­na, ko­le­ga?

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Pri­tar­ta iš da­lies – ten­ki­na. Ačiū, ir tai­so­mės pro­ce­se.

PIRMININKAS. Ge­rai, ačiū. Ir tre­čias straips­nis. Ai, čia S. Tu­mė­no, tur­būt ne­be­ko­men­tuo­ja­me. Ki­tas ko­le­gos S. Tu­mė­no pa­siū­ly­mas. Taip pat S. Tu­mė­nui pri­tar­ti.

Da­bar žiū­ri­me. Taip pat dėl 4 straips­nio yra Sei­mo na­rių A. Ažu­ba­lio, L. Kas­čiū­no, P. Sau­dar­go pa­siū­ly­mas, jam ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Pra­šau, Lau­ry­nai, jūsų pri­sta­ty­ti.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Mie­lie­ji, ger­bia­mie­ji, dėl to, ką sa­kiau anks­čiau, tai aš tu­rė­jau bū­tent šį straips­nį gal­vo­je, mie­lie­ji, iš tik­rų­jų Ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų, pa­de­dan­čių stip­rin­ti Lie­tu­vos vals­ty­bės gy­ny­bi­nius pa­jė­gu­mus, ko­or­di­na­ci­nę ta­ry­bą (NOKT). Mes tik­rai no­rėtu­me siū­ly­ti pa­pil­dy­ti jais vi­są ta­ry­bą. Ar ne? Ma­tau, ir An­ge­lė tam pri­ta­ria. Tai, mie­lie­ji, tik­rai ne­di­de­lė pa­tai­sa, ku­ri su­stip­rin­tų, la­bai su­stip­rin­tų šį pro­jek­tą, ir ta ta­ry­ba, ku­ri ver­tin­tų vi­są de­so­vie­ti­za­ci­jos pro­ce­są, tu­rė­tų dau­giau rau­me­nų ir to­kios pa­tir­ties. Tie žmo­nės ten yra iš­gy­ve­nę, net ir pa­tys tu­ri sa­vo as­me­ni­nės pa­tir­ties, na, tu­rė­jo san­ty­kį su ko­mu­niz­mo rep­re­si­jo­mis. Mie­lie­ji, tik­rai siū­lau šiuo at­ve­ju pri­tar­ti. Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū. Žo­džiu, jūs no­ri­te bal­suo­ti? Taip.

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). Aš vie­ną se­kun­dę. Do­ku­men­tą pri­sta­tys… Ka­dan­gi aš vi­sai ne­gir­dė­jau, ką kal­bė­jo po­nas L. Kas­čiū­nas…

PIRMININKAS. 4 straips­nis. Yra Sei­mo na­rių A. Ažu­ba­lio, L. Kas­čiū­no, P. Sau­dar­go pa­siū­ly­mas, taip pat yra S. Tu­mė­no pa­siū­ly­mas, jam jau iš prin­ci­po pri­tar­ta. Da­bar yra tik ko­le­gų… For­mu­luo­tei pri­tar­ta, ko­mi­te­to nuo­mo­nei. Da­bar yra tri­jų Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mas, jam ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Lau­ry­nas pri­sta­tė, kad ne de­vy­ni, o de­šimt na­rių bū­tų ko­mi­si­jo­je. Ko­mi­te­tas tam ne­pri­ta­rė ir rei­kė­tų dėl to bal­suo­ti. Taip su­pra­tau? Ge­rai, bal­suo­ja­me dėl pa­siū­ly­mo.

Mo­ty­vai. Prieš – V. Val­kiū­nas. Pra­šau.

V. VALKIŪNAS (DPF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ma­to­te, koks cha­o­sas, net L. Kas­čiū­nas kaip li­be­ral­anar­chis­tas jau ne­be… Gal ati­dė­ki­me ši­tą klau­si­mą, ma­to­te, jau da­bar au­to­ri­ta­ri­nio val­dy­mo rei­kia čia, Sei­mo po­sė­džių sa­lė­je, kad iš cha­o­so bū­tų iš­ves­ta, o nu­bal­suo­si­me, tai mal­kų pri­skal­dy­si­me. To­dėl pa­lau­ki­me, rei­kia pra­si­blai­vy­ti tur­būt kaž­kam.

PIRMININKAS. Ge­rai, ačiū už nuo­mo­nę. Bal­suo­ja­me. Kas pa­lai­ko­te ko­le­gų pa­siū­ly­mą, bal­suo­ja­te taip, kas pa­lai­ko­te ko­mi­te­to, bal­suo­ja­te ki­taip.

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė.

PIRMININKAS. Taip, ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė.

Už pa­siū­ly­mą bal­sa­vo 32, prieš – 8, su­si­lai­kė 50. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

To­liau dėl 7 straips­nio yra Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pa­siū­ly­mas, jam Kul­tū­ros ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Pra­šau. L. Kas­čiū­nas.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Aš su­pran­tu, čia tur­būt dėl me­to­do­lo­gi­nių da­ly­kų ne­pri­tar­ta, ar ne, nes tuos da­ly­kus, ku­riuos mes siū­lė­me nag­ri­nė­ti, jūs ma­no­te, rei­kia pa­lik­ti įsta­ty­mo pro­jek­te, o mes siū­lo­me iš­brauk­ti. Šiuo at­ve­ju ne­tu­riu prin­ci­pi­nės nuo­sta­tos, aš ga­liu at­si­im­ti ir ne­bal­suo­ja­me. Ačiū.

PIRMININKAS. Ge­rai. Pa­lai­ko­me ko­mi­te­to nuo­mo­nę. Ir vis­kas. Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to. Ačiū, pir­mi­nin­ke.

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). Ačiū.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nės. Už kal­ba S. Tu­mė­nas.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Kvie­čiu pri­tar­ti šiam įsta­ty­mo pro­jek­tui. Ne­no­rė­čiau su­tik­ti su V. Val­kiū­no dis­ku­si­jo­je iš­sa­ky­to­mis min­ti­mis, kad ši­tas įsta­ty­mas yra sku­bo­tas. Tai ne įsta­ty­mas sku­bo­tas, o sku­ba ka­ras, sku­ba Ru­si­jos to­ta­li­ta­ri­nis re­ži­mas Uk­rai­no­je ir mes tu­ri­me re­a­guo­ti į tai, nes tai yra svar­bu šių die­nų kon­teks­te.

Šia­me įsta­ty­me daug­maž su­tvar­ky­tos, iš­spręs­tos ter­mi­nų pro­ble­mos. Tą rei­kė­jo bū­ti­nai da­ry­ti, nes jei­gu mes ne­tai­sy­tu­me ši­to įsta­ty­mo, ne­to­bu­lin­tu­me, ką da­bar ir pa­da­rė­me, tai aiš­ku, kad mū­sų šio įsta­ty­mo spra­go­mis tuoj pa­si­nau­do­tų mū­sų Lie­tu­vos vals­ty­bės prie­šai.

Dėl įsta­ty­mo bu­vo daug pa­siū­ly­mų, kaip aš sa­kiau, 75. Kai ku­rių ne­pri­ėmė­me, ne­pri­ta­rė­me ir ne­įtrau­kė­me į įsta­ty­mą, pa­vyz­džiui, kaip Me­džio­to­jų drau­gi­jos at­sto­vų, ku­rie no­rė­jo, kad čia bū­tų su­ra­šy­ti kon­kre­tūs da­ly­kai, kad bū­tų pa­smerk­ti T. Iva­naus­kas, V. Krė­vė ir ki­ti da­ly­kai. Mes to­kios kon­kre­ti­kos at­si­sa­kė­me, ne­ma­no­me, kad jie tu­ri bū­ti pa­čia­me įsta­ty­me.

Vi­sos pu­sės bu­vo iš­girs­tos. Kvie­čiu pri­tar­ti pro­jek­tui ir ak­cen­tuo­ju, kad šiuo įsta­ty­mu mes ne­ga­li­me pa­sau­ly­je už­draus­ti to­ta­li­ta­ri­nių, au­to­ri­ta­ri­nių re­ži­mų, bet tuo įsta­ty­mu sie­kia­me už­draus­ti jų pro­pa­ga­vi­mą. Tai yra svar­biau­sia. Ačiū.

PIRMININKAS. Prieš kal­ba V. Val­kiū­nas.

V. VALKIŪNAS (DPF). Ger­bia­mas Sta­sy, man pa­tin­ka tas žo­dis „daug­maž“. Mes ku­ria­me įsta­ty­mus ar tik daug­maž? Ai, daug­maž iš­ke­pa­me, ir vis­kas. Kaž­kas pa­na­šaus iš­ei­na. Ne­ga­li­me to da­ry­ti. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Ačiū.

V. VALKIŪNAS (DPF). Ne­ga­li­me. Li­be­ra­lams, anar­chis­tams gal ir ga­li­ma, jiems daug kas lei­džia­ma, nes jų ir pa­va­di­ni­mas toks. Pri­gim­tis to­kia. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Ačiū už nuo­mo­nes. Pra­šau bal­suo­ti dėl pro­jek­to Nr. XIVP-1778(2).

Už bal­sa­vo 86, prieš – 1, su­si­lai­kė 5. Po svars­ty­mo pri­tar­ta.

 

17.21 val.

Ga­mi­nių ir pa­slau­gų pri­ei­na­mu­mo rei­ka­la­vi­mų įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2209(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 2-7 klau­si­mas – Ga­mi­nių ir pa­slau­gų pri­ei­na­mu­mo rei­ka­la­vi­mų įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2209. Bal­suo­ja­me.

Bal­sa­vo 95: už – 95. Pri­tar­ta vien­bal­siai.

Dėl ve­di­mo tvar­kos D. Ša­ka­lie­nė. Pra­šau.

D. ŠAKALIENĖ (LSDPF). No­rė­čiau pa­tiks­lin­ti, kad dėl to­ta­li­ta­ri­nių re­ži­mų bal­sa­vau už. Ne­su­pran­tu, ko­dėl ro­do re­gist­ra­ci­ją, bet ne­ro­do…

PIRMININKAS. Su­pra­tau. Dėl pro­to­ko­lo: D. Ša­ka­lie­nė dėl to­ta­li­ta­ri­nių re­ži­mų įsta­ty­mo bal­sa­vo už.

 

17.22 val.

Sei­mo ap­do­va­no­ji­mo – Alek­san­dro Stul­gins­kio žvaigž­dės įsta­ty­mo Nr. XIV-117 3 ir 6 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2291 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Re­zer­vi­nis 1 klau­si­mas – Sei­mo ap­do­va­no­ji­mo – Alek­san­dro Stul­gins­kio žvaigž­dės įsta­ty­mo Nr. XIV-117 3 ir 6 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2291. Ga­li­me gal ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Ačiū, pri­tar­ta. Siū­lo­mi ko­mi­te­tai. Pa­grin­di­nis – Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas. Nė­ra ki­tų pa­siū­ly­mų. Siū­lo­ma svars­ty­ti Sei­mo VI (pa­va­sa­rio) se­si­jo­je. Ačiū, pri­tar­ta.

 

17.22 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Jū­ri­nių rei­ka­lų ko­mi­si­jos nuo­sta­tų pa­tvir­ti­ni­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2289 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Re­zer­vi­nis 2 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Jū­ri­nių rei­ka­lų ko­mi­si­jos nuo­sta­tų pa­tvir­ti­ni­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2289. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas – Jū­ri­nių rei­ka­lų ko­mi­si­ja pa­ti sa­ve… Ge­rai. Siū­lo­ma svars­ty­ti dar šio­je se­si­jo­je ar… Nė­ra tiks­lios da­tos. Ka­da jau at­si­ras lai­ko.

Re­zer­vi­nis 3 klau­si­mas. Ne­bu­vo. At­si­pra­šau.

 

17.23 val.

Spor­to įsta­ty­mo Nr. I-1151 17 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2257 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Ir re­zer­vi­nis 4 klau­si­mas – Spor­to įsta­ty­mo Nr. I-1151 17 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2257. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ge­rai.

Dėl ve­di­mo tvar­kos. Mi­nu­tė­lę, tuoj įjung­siu. Pra­šau.

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu, aš ma­nau, bet frak­ci­jos var­du pa­pra­šy­tu­me sku­bos.

PIRMININKAS. Yra siū­ly­mas tai­ky­ti sku­bą dėl to įsta­ty­mo. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Dėl Spor­to įsta­ty­mo 17 straips­nio pa­kei­ti­mo. Ne. No­ri bal­suo­ti.

Dar mi­nist­rė. Pra­šau iš­sa­ky­ti…

J. ŠIUGŽDINIENĖ (TS-LKDF). Aš tik no­rė­jau pa­pra­šy­ti, nes ki­taip ne­ga­lė­si­me pa­tvir­tin­ti fi­zi­nio ak­ty­vu­mo na­cio­na­li­nių pro­gra­mų ir fi­nan­suo­ti jų. To­dėl la­bai pra­šo­me nuo…

PIRMININKAS. Su­pra­to­me. Ge­rai. Bet, ko­le­gos, ne­rei­kia bal­suo­ti, ga­li­me pri­tar­ti? Ge­rai, pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. Pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas – Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas. Siū­lo­ma svars­ty­ti gruo­džio 20 die­ną. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

 

17.24 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jos iš­va­dos dėl Vir­gi­ni­jaus Jur­gai­čio pe­ti­ci­jos“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2285 (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Re­zer­vi­nis 5 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jos iš­va­dos dėl Vir­gi­ni­jaus Jur­gai­čio pe­ti­ci­jos“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2285. Pri­ėmi­mas. Pra­šau bal­suo­ti.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 96: už – 95, su­si­lai­kė 1. Nu­ta­ri­mui pri­tar­ta. (Gon­gas)

 

17.25 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jos iš­va­dos dėl Vir­gi­ni­jaus Jur­gai­čio pe­ti­ci­jos“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2286 (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Ir re­zer­vi­nis 6 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jos iš­va­dos dėl Vir­gi­ni­jaus Jur­gai­čio pe­ti­ci­jos“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2286. Pri­ėmi­mas.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 92: už – 91, su­si­lai­kė 1. Nu­ta­ri­mas pri­im­tas. (Gon­gas) Ačiū.

 

17.26 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Ag­nės Tik­niū­tės sky­ri­mo Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo teisė­ja“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2310 (pa­tei­ki­mas)

 

Ko­le­gos, bal­sa­vo­me dėl vi­sų ap­svars­ty­tų klau­si­mų. To­liau dar­bo­tvarkės 2-10 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Ag­nės Tik­niū­tės sky­ri­mo Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­ja“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2310. Pra­ne­šė­jas – A. Ka­bi­šai­tis. Pra­šom, ger­bia­ma­sis, į tri­bū­ną. Kaž­kaip įsi­va­žiuo­jame.

A. KABIŠAITIS. La­ba die­na, ger­bia­mi Sei­mo na­riai, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tas, va­do­vau­da­ma­sis Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jos 84 straips­nio 11 punk­tu, 112 straips­nio 2 ir 5 da­li­mis, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos teis­mų įsta­ty­mo 73 straips­niu ir at­si­žvelg­da­mas į Tei­sė­jų ta­ry­bos 2022 m. lap­kri­čio 25 d. nu­ta­ri­mą, tei­kia Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mui skir­ti A. Tik­niū­tę Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­ja.

Tei­sė­ja A. Tik­niū­tė Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­te 2007 me­tais bai­gė tei­sės vien­ti­sų­jų stu­di­jų pro­gra­mą ir įgi­jo tei­sės ma­gist­ro kva­li­fi­ka­ci­nį laips­nį bei Mi­či­ga­no uni­ver­si­te­to Tei­sės mo­kyk­los ser­ti­fi­ka­tą. Pre­ten­den­tė dir­bo Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­te ir My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­te do­cen­te, dės­tė ci­vi­li­nės tei­sės da­ly­kus, spe­cia­li­za­vo­si įmo­nių tei­sės sri­ty­je. Ji yra so­cia­li­nių moks­lų tei­sės kryp­ties dak­ta­rė, 2006 me­tais ap­gy­nu­si di­ser­ta­ci­ją iš ak­ci­nin­kų ir va­do­vų ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės sri­ties. Nuo 2014 me­tų bir­že­lio iki 2019 me­tų rug­sė­jo mė­ne­sio A. Tik­niū­tė dir­bo kon­sul­tan­te Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­ja­me Teis­me, o nuo 2019 me­tų rug­sė­jo mė­ne­sio iki šiol dir­ba Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­ja.

Nuo­la­ti­nė tei­sė­jų veik­los ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ja, 2021 m. rug­sė­jo 2 d. at­li­ku­si ne­ei­li­nį tei­sė­jos A. Tik­niū­tės veik­los ver­ti­ni­mą, pro­fe­si­nę veik­lą pri­pa­ži­no la­bai ge­rai ir kon­sta­ta­vo, kad tei­sė­jos as­me­ni­nės ir da­ly­ki­nės sa­vy­bės ati­tin­ka Lie­tu­vos Res­pub­li­kos teis­mų įsta­ty­me, Tei­sė­jų eti­kos ko­dek­se ir ki­tuo­se tei­sės ak­tuo­se nu­sta­ty­tus rei­ka­la­vi­mus. At­ran­kos ko­mi­si­jai tei­sė­ja pa­li­ko ra­mios, ko­mu­ni­ka­bi­lios, ra­cio­na­lios as­me­ny­bės įspū­dį. Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo pir­mi­nin­ko pa­teik­to­je teis­mo nuo­mo­nė­je nu­ro­do­ma, kad tei­sė­ja A. Tik­niū­tė yra tak­tiš­ka, man­da­gi ir da­ly­kiš­ka, iš­si­ski­ria ori­gi­na­liu ir kū­ry­biš­ku mąs­ty­mu, gi­lio­mis įžval­go­mis ci­vi­li­nės tei­sės sri­ty­je.

Tei­sė­ja sa­vo pro­fe­si­nę kva­li­fi­ka­ci­ją ke­lia nuo­lat da­ly­vau­da­ma tiek na­cio­na­li­niuo­se, tiek tarp­tau­ti­niuo­se tei­sė­jų kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mo ren­gi­niuo­se, pre­ten­den­tė yra pa­ren­gu­si moks­li­nių pub­li­ka­ci­jų, ve­du­si mo­ky­mus tei­sė­jams, ad­vo­ka­tams ir no­ta­rams, bu­vo tarp­tau­ti­nių moks­li­nių kon­fe­ren­ci­jų or­ga­ni­za­ci­nių ko­mi­te­tų na­rė, pra­ne­šė­ja moks­li­nė­se kon­fe­ren­ci­jo­se. In­for­ma­ci­jos apie tei­sė­ją A. Tik­niū­tę vi­su­ma lei­džia ver­tin­ti ją kaip tin­ka­mą skir­ti Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus tei­sė­ja. Dė­kui.

PIRMININKAS. Ačiū. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti V. Ba­kas, bet jo sa­lė­je nė­ra. A, yra. Pra­šom, Vy­tau­tai.

V. BAKAS (DFVL). Aš pre­ten­den­tės no­rė­jau pa­klaus­ti. Ar ga­li­ma?

PIRMININKAS. Ta­da ačiū.

V. BAKAS (DFVL). Žan­ras toks yra.

PIRMININKAS. Taip, taip. Ta­da pra­šom pre­ten­den­tę po­nią A. Tik­niū­tę į tri­bū­ną pri­sis­ta­ty­ti ir ta­da ko­le­ga tu­rės klau­si­mą. To­liau po­sė­džiui pir­mi­nin­kaus Sei­mo Pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas J. Sa­ba­taus­kas. Pra­šom.

A. TIKNIŪTĖ. Ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi Sei­mo na­riai, ger­bia­mas Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to vy­riau­sia­sis pa­ta­rė­jau, nau­do­da­ma­si pro­ga vi­sų pir­ma no­riu pa­dė­ko­ti Jo Eks­ce­len­ci­jai Pre­zi­den­tui ir Tei­sė­jų ta­ry­bai už su­teik­tą ga­li­my­bę kan­di­da­tuo­ti į Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jo pa­rei­gas. Ka­dan­gi Pre­zi­den­to pa­ta­rė­jas jau pri­sta­tė ma­no kva­li­fi­ka­ci­ją šio­je sri­ty­je, aš no­rė­čiau tik ak­cen­tuo­ti as­pek­tus, ko­dėl aš ma­nau, kad esu tin­ka­ma ei­ti šias pa­rei­gas.

Kaip ži­no­te, Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo es­mi­nė funk­ci­ja yra for­muo­ti vie­no­dą ben­d­ro­sios kom­pe­ten­ci­jos teis­mų prak­ti­ką ir kur­ti nau­jas aiš­ki­ni­mo tai­syk­les tai­kant įsta­ty­mus ir ki­tus tei­sės ak­tus. Šiam dar­bui rei­ka­lin­gas ne tik prak­ti­kos iš­ma­ny­mas, bet ir ge­bė­ji­mas sis­te­min­ti me­džia­gą, at­si­žvelg­ti į nau­jas vi­suo­me­nės vys­ty­mo­si ten­den­ci­jas ir be­si­kei­čian­čius re­gu­lia­vi­mo prin­ci­pus. To­dėl šiam dar­bui nau­din­gas moks­li­nės me­to­do­lo­gi­jos iš­ma­ny­mas, kal­bų mo­kė­ji­mas ir sis­te­mi­nis mąs­ty­mas. Ma­no prak­ti­nė pa­tir­tis teis­mų sis­te­mo­je ir te­ori­nis pa­si­ruo­ši­mas moks­lo sri­ty­je lei­džia man teig­ti, kad tu­riu spe­ci­fi­nių ži­nių ir ge­bė­ji­mų, bū­ti­nų dirb­ti ka­sa­ci­nė­je ins­tan­ci­jo­je.

Pa­pil­do­mai pa­žy­miu, kad są­ži­nin­gas ir kva­li­fi­kuo­tas tei­sė­jo dar­bas yra la­bai svar­bus di­di­nant vi­suo­me­nės pa­si­ti­kė­ji­mą ne tik teis­mais, bet ir pa­čia vals­ty­be, kaip vi­suo­me­nės na­rių tei­ses efek­ty­viai gi­nan­čia ins­ti­tu­ci­ja. To­dėl sa­vo ruož­tu, jei­gu jūs pri­tar­si­te ma­no kan­di­da­tū­rai, da­ry­siu vis­ką, kad šis pa­si­ti­kė­ji­mas to­ly­džiai di­dė­tų.

Baig­da­ma pri­sista­ty­mą no­riu pa­dė­ko­ti ger­bia­miems Sei­mo na­riams už dė­me­sį ir pra­šau pa­lai­ky­ti ma­no kan­di­da­tū­rą. Esu pa­si­ruo­šu­si at­sa­ky­ti į jū­sų klau­si­mus.

PIRMININKAS (J. SABATAUSKAS, LSDPF). Ačiū ger­bia­mai pre­ten­den­tei. Jū­sų no­ri klaus­ti du Sei­mo na­riai. Pir­ma­sis klau­sia V. Ba­kas.

V. BAKAS (DFVL). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma pre­ten­den­te, aiš­ku, jū­sų kom­pe­ten­ci­ja, kva­li­fi­ka­ci­ja, ku­rią čia pri­sta­tė pa­ta­rė­jas, ne­ke­lia abe­jo­nių, ir ma­lo­nu, kad tri­bū­no­je yra kom­pe­ten­tin­gas žmo­gus. Bet no­riu jū­sų pa­klaus­ti to­kio at­vi­ro klau­si­mo ap­skri­tai dėl si­tu­a­ci­jos teis­muo­se.

Štai da­bar kaip karš­tą bul­vę mė­to tei­sė­jų at­ly­gi­ni­mo klau­si­mą. Sei­mas ne­no­ri teik­ti, pre­zi­den­tū­ra ty­li, ji tar­si tu­rė­tų ak­ty­viau įsi­trauk­ti, Vy­riau­sy­bė taip pat pla­nų ne­tu­ri. Kaip, jū­sų nuo­mo­ne, tu­rė­tų bū­ti spren­džia­mas tas klau­si­mas, kas tu­rė­tų im­tis ly­de­rys­tės? Gal tei­sė­jų sa­vi­val­da? Nes iš tie­sų pa­na­šu į tai, kad tei­sė­jo pro­fe­si­ja tam­pa ne­be­pa­trauk­li, žmo­nės tie­siog ne­ga­li iš­gy­ven­ti iš to at­ly­gi­ni­mo. Tai čia pir­mas klau­si­mas. Kas, jū­sų nuo­mo­ne, ga­lė­tų ir tu­rė­tų im­tis tos ly­de­rys­tės už­tik­ri­nant teis­mų ne­pri­klau­so­mu­mą?

Ir iš ki­tos pu­sės, ką pa­tys teis­mai vi­suo­me­nei ga­lė­tų pa­siū­ly­ti, kad pra­lauž­tų tuos ne­pa­si­ti­kė­ji­mo, tar­pu­sa­vio ne­pa­si­ti­kė­ji­mo le­dus? Ką pa­ti teis­mų ben­druo­me­nė ga­lė­tų pa­siū­ly­ti vi­suo­me­nei?

A. TIKNIŪTĖ. Ačiū už klau­si­mą. Kas tu­rė­tų im­tis ly­de­rys­tės, tai, aš ma­nau, vi­sų pir­ma, be abe­jo, mes pa­tys, Tei­sė­jų ta­ry­ba, pa­tys tei­sė­jai tu­rė­tų. Iš tik­rų­jų to ne­vei­ki­mo pa­sek­mės yra ma­to­mos, kad iš teis­mų sis­te­mos iš­ei­na, sa­ky­čiau, gal­būt ne ge­riau­si, bet tik­rai la­bai ge­ri kan­di­da­tai, bu­vę tei­sė­jai. Iš tik­rų­jų pra­ra­di­mas yra di­de­lis. Ir ne­at­ei­na nau­jų žmo­nių.

O ką mes ga­lė­tu­me pa­da­ry­ti, kad pa­kel­tu­me teis­mų pres­ti­žą? Aš ma­nau, vi­sų pir­ma mes tu­ri­me ge­rin­ti teis­mo spren­di­mų ko­ky­bę, kad ne­bū­tų prieš­ta­rin­gų spren­di­mų, ku­rie aki­vaiz­džiai iš­vie­ši­na­mi kaip to­kie. Tai tik­rai pri­klau­so nuo mū­sų. O ap­skri­tai, ma­nau, mū­sų vi­suo­me­nė yra la­bai kri­tiš­ka, ir kad ir kaip mes elg­tu­mės, la­bai stip­riai to pres­ti­žo pa­kel­ti, ko ge­ro, ne­pa­vyks, kaip ir ki­toms ins­ti­tu­ci­joms. Tai čia yra da­ly­kas, su ku­riuo teks su­si­tai­ky­ti, su kri­tiš­ku po­žiū­riu į teis­mų sis­te­mą. Ma­nau, tai yra nor­ma­lu, nes by­lo­je vi­sa­da vie­na ša­lis lie­ka ne­pa­ten­kin­ta.

PIRMININKAS. Ačiū. Jū­sų klau­sia T. V. Ras­ke­vi­čius.

T. V. RASKEVIČIUS (LF). La­ba die­na. Dė­ko­ju ger­bia­mai kan­di­da­tei už pri­sis­ta­ty­mą. 2019 me­tais Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas yra iš­aiš­ki­nęs, kad Kon­sti­tu­ci­jo­je įtvir­ti­nta šei­mos są­vo­ka yra neut­ra­li ly­ties po­žiū­riu, ir įpa­rei­go­jo įsta­ty­mo lei­dė­ją su­re­gu­liuo­ti kar­tu gy­ve­nan­čių ne­su­si­tuo­ku­sių po­rų san­ty­kius. Sei­mas vis dar sto­ko­ja po­li­ti­nės va­lios pri­im­ti Ci­vi­li­nės są­jun­gos įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­ris šiuo me­tu yra svars­to­mas Sei­me, dėl to žmo­nės, kar­tu gy­ve­nan­tys, ve­dan­tys ben­drą ūkį ir ne­su­da­rę san­tuo­kos, ne­ga­li nau­do­tis be­ne 60 Lie­tu­vos tei­sės ak­tų įtvir­tin­to­mis tei­sė­mis ir pa­rei­go­mis, nu­ma­ty­tomis part­ne­riams. Klau­si­mas bū­tų toks, jei­gu Lie­tu­vos Aukš­čiau­si­ą­jį Teis­mą pa­siek­tų stra­te­gi­nio po­bū­džio by­la dėl ne­su­da­ry­tos ga­li­my­bės part­ne­riams nau­do­tis tam tik­ruo­se įsta­ty­muo­se nu­ma­ty­to­mis, tar­ki­me, pa­vyz­džiui, mo­kes­ti­nė­mis len­gva­to­mis dėl po­li­ti­nio įsta­ty­mo lei­dė­jo ne­vei­ki­mo, ko­kią prak­ti­ką, jūs ma­no­te, Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas tu­rė­tų šio­je sri­ty­je plė­to­ti? Ačiū.

A. TIKNIŪTĖ. Aš gal vi­sų pir­ma pa­žy­mė­čiau, kad tai, ko ge­ro, bū­tų Ad­mi­nist­ra­ci­nio tei­s­mo kom­pe­ten­ci­jos klau­si­mas, ką jūs įvar­di­jo­te. Ma­to­te, čia yra la­bai pla­čiai su­for­mu­luo­ta pro­ble­ma. Į ją kon­kre­čiai at­sa­ky­ti yra tur­būt ne­įma­no­ma, nes klau­si­mas: ko­kia kon­kre­čiai tei­sė? Ar ta tei­sė pa­ten­ka tik­rai į to­kį kon­sti­tu­ci­niu lyg­me­niu gi­na­mų tei­sių spek­trą? Tai bū­tų vie­na si­tu­a­ci­ja. Nes čia tik tai, ką jūs pa­sa­kė­te, kad yra pa­žei­di­mai, ne tai, kad pa­žei­di­mai, bet dau­ge­liu įsta­ty­mų šei­moms su­tei­kia­mų leng­va­tų po­ros, ku­rios nė­ra su­da­riu­sios san­tuo­kos, ne­ga­li nau­do­tis, čia yra la­bai abst­rak­tus da­ly­kas. Rei­kė­tų kon­kre­čiau.

An­tra, no­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad aš, kaip tei­sė­ja, ne­la­bai ga­liu šiuo klau­si­mu reikš­ti sa­vo nuo­mo­nės, nes tai bū­tų au­to­ma­tiš­kai tam tik­ro ša­liš­ku­mo iš­sa­ky­mas.

PIRMININKAS. Ačiū pre­ten­den­tei. Jūs at­sa­kė­te į vi­sų no­rin­čių pa­klaus­ti Sei­mo na­rių klau­si­mus. Lin­ki­me jums to­liau sėk­mės.

A. TIKNIŪTĖ. Ačiū.

PIRMININKAS. O, ko­le­gos, dėl tvar­kos to­liau. Frak­ci­jų susi­ti­ki­mų gra­fi­kas su ger­bia­ma pre­ten­den­te jau yra. Pa­grin­di­nis siū­lo­mas ko­mi­te­tas – Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas. Siū­lo­ma svars­ty­ti gruo­džio 22 die­ną. Ga­li­me pri­tar­ti dėl ko­mi­te­tų ir svars­ty­mo da­tos? Pra­šo­te pa­keis­ti į gruo­džio 13 die­ną? Siū­lo­ma pa­keis­ti į gruo­džio 13 die­ną? Ar ga­li­me pri­tar­ti? Ačiū, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Svars­ty­mo da­ta – gruo­džio 13 die­na. Kaip pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas – Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas.

 

17.37 val.

No­ta­ria­to įsta­ty­mo Nr. I-2882 3, 4, 6, 62, 8, 101, 103, 104, 19, 20, 22, 221, 24, 271, 28, 34, 46, 60, 62 straips­nių pa­kei­ti­mo, Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 282 straips­niu ir VII sky­riu­mi ir 9, 10, 102 straips­nių pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siais ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1888(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės 2-11 klau­si­mas – No­ta­ria­to įsta­ty­mo dau­ge­lio straips­nių pa­kei­ti­mo ir pa­pil­dy­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1888(2). Svars­ty­mo sta­di­ja. Kvie­čiu Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką S. Šed­ba­rą pra­neš­ti pa­grin­di­nio ko­mi­te­to iš­va­dą.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Ko­le­gos, tai bu­vo ne­ma­žas No­ta­ria­to įsta­ty­mo pa­ke­tas. Čia ir nau­jas mo­de­lis, kaip bū­tų nu­sta­to­mi no­ta­rų at­ly­gi­ni­mai. Taip pat ir skai­čiaus skai­čia­vi­mo me­to­di­ka, ir tam tik­ra per­skai­čia­vi­mo struk­tū­ra, ku­rią tu­rė­tų da­ry­ti mi­nis­te­ri­ja, sie­kdama už­tik­rin­ti pa­slau­gų pri­ei­na­mu­mą. Tai­gi ga­nė­ti­nai ne­ma­žai straips­nių bu­vo siū­lo­ma pa­keis­ti.

Vy­ko klau­sy­mai, dė­ko­ju ko­le­gei A. Ši­rins­kie­nei, kad ji sėk­min­gai ir il­gai prie to pro­jek­to dar­ba­vo­si. Ko­mi­te­tas šį įsta­ty­mo pro­jek­tą svars­tė šių me­tų lap­kri­čio 23 die­ną ir vi­siems 9 bal­sa­vus už jam pri­ta­rė.

PIRMININKAS. Ačiū. Kvie­čiu Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to iš­va­dą pa­teik­ti M. Mal­dei­kį.

M. MALDEIKIS (TS-LKDF). La­ba die­na, ger­bia­mie­ji. Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas ap­svar­s­tė mi­nė­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą ir pri­ta­rė jam ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­le­gos, dėl bal­sa­vi­mo mo­ty­vų? At­si­pra­šau, dis­ku­si­jo­je da­ly­vau­ti nie­kas ne­no­ri. Dėl bal­sa­vi­mo mo­ty­vų taip pat nė­ra no­rin­čių. Ati­tin­ka­mai bal­suo­si­me per bal­sa­vi­mo lan­gą, ka­da jis bus tiks­liai, ti­kė­ti­na, kad bus anks­čiau, bet pra­ne­ši­me tur­būt li­kus ne ma­žiau nei pu­sei va­lan­dos.

17.39 val.

No­ta­ria­to įsta­ty­mo Nr. I-2882 7 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-775(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – No­ta­ria­to įsta­ty­mo 7 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­je­k­tas Nr. XIVP-775(2). Svars­ty­mo sta­di­ja. Taip pat pa­grin­di­nio ko­mi­te­to pra­ne­šė­jas S. Šed­ba­ras.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Tai ir­gi ne­sa­ky­čiau, kad pa­ke­te, bet kar­tu bu­vo svars­to­mas ir šis pro­jek­tas, tai yra M. Ma­jaus­ko siū­ly­mas, kad no­ta­rus kon­tro­liuo­tų Vals­ty­bės kon­tro­lė. Iš tie­sų tai bū­tų uni­ka­lus at­ve­jis Eu­ro­pos Są­jun­gos ir lo­ty­niš­ko­jo no­ta­ria­to is­to­ri­jo­je. Ta­čiau po klau­sy­mų pa­vy­ko ras­ti tam tik­rą su­ta­ri­mą su No­ta­rų rū­mais, su Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja, bu­vo ir Vy­riau­sy­bės iš­va­da, įsta­ty­mo pro­jek­tas bu­vo pa­ko­re­guo­tas. Šį pa­to­bu­lin­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą, kad tam tik­ra pras­me No­ta­rų rū­mų au­di­tą ir Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos tam tik­rą au­di­tą ga­lė­tų at­lik­ti Vals­ty­bės kon­tro­lė, ko­mi­te­tas svars­tė lap­kri­čio 23 die­ną. Vi­siems 9 bal­sa­vus už, bu­vo pa­to­bu­lin­tam pro­jek­tui pri­tar­ta.

PIRMININKAS. Ačiū ger­bia­mam ko­mi­te­to pir­mi­nin­kui. Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to iš­va­dą pra­šo­me pa­teik­ti M. Mal­dei­kį.

M. MALDEIKIS (TS-LKDF). Dar la­ba die­na. Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas ap­svars­tė ir, kaip vi­sa­da, la­bai drau­giš­kai, kaip ži­no­te, šian­dien la­bai vie­nin­gai Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Aš dar tu­rė­siu klau­si­mą Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to at­sto­vui, nes yra tik jū­sų du siū­ly­mai. Vie­nas. Nė­ra kon­kre­taus pa­siū­ly­mo, tik dėl Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bų, į jas pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas at­si­žvel­gė. Bet yra jū­sų kon­kre­tus siū­ly­mas, jam pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė, dėl au­di­to. Jū­sų nuo­mo­ne, jūs pri­ta­ria­te… (Bal­sas sa­lė­je) Jūs ne­rei­ka­lau­si­te bal­suo­ti, ga­li­ma lai­ky­ti, kad… Aiš­ku, bet vis tiek tur­būt per bal­sa­vi­mo lan­gą. Ačiū.

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – No­ta­ria­to įsta­ty­mo 3 ir 6 straips­nių pa­kei­ti­mo…

At­si­pra­šau, dėl mo­ty­vų ir­gi nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Dis­ku­si­jo­je nė­ra no­rin­čių da­ly­vau­ti.

 

17.42 val.

No­ta­ria­to įsta­ty­mo Nr. I-2882 3 ir 6 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-867(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas klau­si­mas – No­ta­ria­to įsta­ty­mo 3 ir 6 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-867(2). Svars­ty­mo sta­di­ja. Kaip pa­grin­di­nio Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pra­ne­šė­jas – pir­mi­nin­kas S. Šed­ba­ras.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Ko­le­gos, tai ir­gi bu­vo mū­sų ko­le­gos M. Ma­jaus­ko siū­ly­mas nu­sta­tant no­ta­rų skai­čių Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jo­je va­do­vau­tis vie­nu to­kiu me­cha­ni­niu dy­džiu – nuo 7 tūkst. iki tam tik­ro tūks­tan­čio gy­ven­to­jų, neat­si­žvel­giant į ki­tus pa­ra­met­rus, į ci­vi­li­nių san­do­rių rei­ka­lin­gu­mą, į ki­tus da­ly­kus. Ko­mi­te­tas siū­lo šį pro­jek­tą at­mes­ti, nes, kaip aš kal­bė­jau apie tą di­dį­jį No­ta­ria­to įsta­ty­mo pa­tai­sų pro­jek­tą, ten yra ir­gi įdieg­ta no­ta­rų skai­čiaus nu­sta­ty­mo ir tam tik­ro kas­me­ti­nio per­tik­ri­ni­mo me­to­di­ka. Ten nu­ma­ty­ta, kad rei­kia at­si­žvelg­ti į daug dau­giau pa­ra­met­rų. Jei­gu mes im­tu­me ko­le­gos M. Ma­jaus­ko lo­gi­ką, tai, pa­vyz­džiui, Ne­rin­go­je, ka­dan­gi gy­ven­to­jų yra ma­žiau ne­gu 7 tūkst., ne­tu­rė­tų bū­ti no­ta­ro, nors ci­vi­li­nė apy­var­ta, be abe­jo, Ne­rin­go­je yra tur­būt di­des­nė ne­gu Ši­la­lė­je ar Za­ra­suo­se. Na, ne­ži­nau, ši­tos sta­tis­ti­kos, mes to­kios ir ne­tu­ri­me. Tai­gi toks me­cha­ni­nis no­ta­rų skai­čiaus nu­sta­ty­mas ne­ati­tik­tų gy­ven­to­jų po­rei­kių, to­dėl ko­mi­te­tas, kaip mi­nė­jau, svars­tė lap­kri­čio 30 die­ną ir vi­sų 6 da­ly­va­vu­sių­jų bal­sais už pri­ta­rė siū­ly­mui pro­jek­tą at­mes­ti.

PIRMININKAS. Ačiū ko­mi­te­to pir­mi­nin­kui. Dėl ši­to pro­jek­to taip pat ap­si­sprę­si­me per bal­sa­vi­mo lan­gą.

 

17.44 val.

Pro­ku­ra­tū­ros įsta­ty­mo Nr. I-599 49, 50, 52 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo papildy­mo 501 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2063(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Pro­ku­ra­tū­ros įsta­ty­mo 49, 50, 52 straips­nių pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 501 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2063(2). Svars­ty­mo sta­di­ja. Pra­ne­šė­jas – Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas S. Šed­ba­ras.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Kaip, ko­le­gos, pri­si­me­na­te, ne­se­niai pro­ku­ra­tū­ros pra­šy­mu bu­vo pa­tei­ki­mas dėl to, kad šeš­ta­die­niais pro­ku­ro­rai taip pat tu­ri bu­dė­ti. Tai nu­ma­to­me Pro­ku­ra­tū­ros įsta­ty­me ga­li­my­bę mo­kė­ti. Ir taip pat dėl pro­ku­ro­rų, kai jų pa­sky­ri­mo vie­to­se nė­ra tar­ny­bi­nių bu­tų, kad bū­tų ga­li­ma mo­kė­ti but­pi­ni­gius. Pa­me­na­me tą ne­se­ną pro­jek­tą. Mes jį ap­svars­tė­me lap­kri­čio 23 die­ną ir vi­sų 9 bal­sa­vu­sių­jų bal­sais už bu­vo pro­jek­tui pri­tar­ta.

PIRMININKAS. Ačiū ger­bia­mam ko­mi­te­to pir­mi­nin­kui. Taip pat nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti dis­ku­si­jo­je ir dėl bal­sa­vi­mo mo­ty­vų. Ap­si­sprę­si­me per bal­sa­vi­mą.

 

17.45 val.

Sei­mo sta­tu­to „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo sta­tu­to Nr. I-399 138 straips­nio pakei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-1798(3) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas pro­jek­tas – Sei­mo sta­tu­to 138 straips­nio pa­kei­ti­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1798(3), čia yra su­jung­ti trys pro­jek­tai. Pra­ne­šė­jas – TTK pir­mi­nin­kas S. Šed­ba­ras.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Čia yra Sta­tu­to pa­tai­sų pro­jek­tas, skir­tas… Ar­ba yra ban­dy­mas nu­ma­ty­ti tam tik­rą griež­tes­nį re­ži­mą, per kiek lai­ko tu­rė­tų bū­ti pa­teik­ta Vy­riau­sy­bės iš­va­da dėl pro­jek­to ir ko­kios tu­rė­tų bū­ti pa­sek­mės, jei­gu iš­va­da nė­ra pa­teik­ta. Ko­mi­te­tas jau šį… To­kių pro­jek­tų bu­vo trys. Ko­mi­te­tas su­jun­gė į vie­ną, nes bu­vo skir­tin­gų siū­ly­mų tiek Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to, tiek Sei­mo na­rių gru­pės, kur pir­mas pa­si­ra­šė ko­le­ga E. Sa­bu­tis. Ko­mi­te­tas ke­lis kar­tus svars­tė šį pro­jek­tą. Pas­ku­ti­nį kar­tą svars­tė lap­kri­čio 23 die­ną, nes bu­vo gau­tas dar vie­nas mo­di­fi­kuo­tas pa­siū­ly­mas. Ko­mi­te­tas ben­dru su­ta­ri­mu pri­ta­rė bū­tent ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam jung­ti­niam pro­jek­tui. Po to, ma­tyt, kai at­ski­rai pa­siū­ly­mus svars­ty­si­me, aš pa­tiks­lin­siu, ko­kia bu­vo ko­mi­te­to po­zi­ci­ja.

PIRMININKAS. Ačiū pir­mi­nin­kui. Ka­dan­gi dėl šio pro­jek­to yra pa­siū­ly­mų, dėl jų ap­si­sprę­si­me bal­suo­da­mi per bal­sa­vi­mo lan­gą. Ir dėl mo­ty­vų kal­bė­si­me ta­da vė­liau, ir dis­ku­si­jo­je ga­lė­si­me da­ly­vau­ti po to.

 

17.46 val.

Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so 142, 296, 297 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Ko­dek­so pa­pil­dy­mo 951 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-885(2), Bau­džia­mo­jo ko­dek­so XXII sky­riaus pa­va­di­ni­mo ir 154 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-886(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas pro­jek­tas – Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so 142, 296, 297 straips­nių pa­kei­ti­mo ir ko­dek­so pa­pil­dy­mo 951 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-885(2). Svars­ty­mo sta­di­ja. Taip pat Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas S. Šed­ba­ras.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Šiaip, ko­le­gos, čia yra dvie­jų pro­jek­tų pa­ke­tas. Jie kaip ir ei­na kar­tu, tai yra Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so ir Bau­džia­mo­jo ko­dek­so pa­tai­sų pro­jek­tai, skir­ti žur­na­lis­tų dar­bui (kaip čia pa­sa­ky­ti su­trum­pin­tai) nuo ne­pa­grįs­tų ieš­ki­nių ap­sau­go­ti. Taip pat tam tik­ra pras­me švel­ni­na at­sa­ko­my­bę už tas vei­kas, ku­rios yra su­si­ju­sios su žur­na­lis­tų dar­bu ir su vie­ša in­for­ma­ci­ja.

Dar­bo gru­pė dir­bo il­gą lai­ką. Dar vy­ko klau­sy­mai, nes bu­vo gau­ta pa­siū­ly­mų. Ko­mi­te­tas (aš tur­būt pri­sta­ty­siu abu šiuos pro­jek­tus, nes jie vie­nas su ki­tu la­bai glau­džiai su­si­ję) svars­tė juos 2022 m. lap­kri­čio 23 d. ir tiek vie­nam, tiek ki­tam pro­jek­tui vi­sų 9 da­ly­va­vu­sių bal­sais už bu­vo abiem ši­tiems pro­jek­tams pri­tar­ta.

PIRMININKAS. Ačiū. Da­ly­vau­ti dis­ku­si­jo­je nė­ra no­rin­čių. Dėl bal­sa­vi­mo mo­ty­vų taip pat nė­ra no­rin­čių. Tai dėl abie­jų pro­jek­tų – dėl Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so ir Bau­džia­mo­jo ko­dek­so pro­jek­to Nr. XIVP-886(2) – nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Ap­si­sprę­si­me bal­suo­da­mi.

 

17.48 val.

Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-1316 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-1370 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1917(2) (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-17 klau­si­mas – Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1917(2), čia su­jung­ti du pro­jek­tai – Nr. XIVP-1904 ir Nr. XIVP-1917. Pra­ne­šė­jas tu­rė­tų bū­ti A. Pet­ro­šius iš Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to. Kas nors ga­lė­tų pa­skelb­ti? Ta­da… Ne­ma­tau ko­le­gos. Yra pa­grin­di­nio Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to iš­va­da, ją ko­mi­te­tas pri­ėmė lap­kri­čio 23 die­ną: ko­mi­te­tas pri­ta­rė įsta­ty­mo pro­jek­tui ben­dru su­ta­ri­mu. Da­ly­va­vo devyni Sei­mo ko­mi­te­to na­riai.

Po svars­ty­mo dis­ku­si­jo­je nė­ra no­rin­čių da­ly­vau­ti. Dėl bal­sa­vi­mo mo­ty­vų taip pat nė­ra. Ap­si­sprę­si­me vė­liau bal­suo­da­mi.

 

17.50 val.

Cen­tra­li­zuo­tai val­do­mo vals­ty­bės tur­to val­dy­to­jo įsta­ty­mo Nr. XII-791 4 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2054(4) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas pro­jek­tas – Cen­tra­li­zuo­tai val­do­mo vals­ty­bės tur­to val­dy­to­jo įsta­ty­mo 4 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2054(4). Svars­ty­mo sta­di­ja. Taip pat ne­ma­tau Au­di­to ko­mi­te­to ga­li­mų pra­ne­šė­jų. Nu­ma­ty­tas A. Skar­džius, ne­ma­tau nė ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko.

Ko­mi­te­tas svars­tė pro­jek­tą lap­kri­čio 30 die­ną ir įver­ti­nęs pa­sta­bas pri­ėmė spren­di­mą pri­tar­ti pa­to­bu­lin­tam pro­jek­tui: už – 6, prieš ir su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo.

Nė­ra no­rin­čių… Re­pli­ka, tiks­liau, dėl ve­di­mo tvar­kos fi­nan­sų mi­nist­rė G. Skais­tė. Pra­šom.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Ka­dan­gi ko­mi­te­tas pri­ta­rė pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui, ta­čiau ma­to­me, kad pa­gal įsta­ty­mo pro­jek­tą rei­ka­lin­gas ir vie­nas ly­di­ma­sis įsta­ty­mas, ir taip pat įgy­ven­di­na­mieji tei­sės ak­tai, to­dėl no­rė­čiau pa­pra­šy­ti Vy­riau­sy­bės iš­va­dos, kad bū­tų ga­li­ma pa­teik­ti tuos pa­pil­do­mus pa­siū­ly­mus, ku­rie yra rei­ka­lin­gi.

PIRMININKAS. Dėl jū­sų siū­ly­mo ap­si­sprę­si­me per bal­suo­ti nu­ma­ty­tą in­ter­va­lą, ge­rai? (Bal­sai sa­lė­je) Aš fik­suo­ju, kad siū­lo­ma Vy­riau­sy­bės iš­va­da.

 

17.52 val.

Pluoš­ti­nių ka­na­pių įsta­ty­mo Nr. XII-336 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 straips­nių ir prie­do pakeiti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo ket­vir­tuo­ju ir penk­tuo­ju skir­sniais įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2059(2)ES (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-19 klau­si­mas – Pluoš­ti­nių ka­na­pių įsta­ty­mo ke­le­to straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2059(2). Pra­ne­šė­jas – Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to at­sto­vas V. Juk­na. Pra­šom, ko­le­ga.

V. JUKNA (DPF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to spren­di­mas – pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pluoš­ti­nių ka­na­pių įsta­ty­mo Nr. XII-336 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo ket­vir­tuo­ju ir penk­tuo­ju skir­sniais įsta­ty­mo pro­jek­tui, ko­mi­te­to iš­va­doms ir ko­mi­te­to pa­siū­ly­mams. Kar­tu tei­kia­mas Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas ir jo ly­gi­na­ma­sis va­rian­tas. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 6, prieš nė­ra, su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū ger­bia­mam pra­ne­šė­jui. Dis­ku­si­jo­je no­ri da­ly­vau­ti du Sei­mo na­riai. Kvie­čiu A. Ve­ry­gą.

A. VERYGA (LVŽSF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. (Bal­sas sa­lė­je: „Ko tą Ve­ry­gą už­lei­do?“) Tuoj, Val­de­ma­rai, pa­sa­ky­siu, ko­dėl čia tą Ve­ry­gą už­lei­do. Pra­dė­siu nuo to­kios links­mos gai­dos ci­tuo­da­mas. Kaip tik šian­dien taip pa­si­tai­kė, kad ra­dau la­bai ge­rą ty­ri­mą, ne­sa­ky­siu, ko­kia­me por­ta­le, bet čia ne fei­k­as, čia la­bai rim­tas ty­ri­mas. Ja­me sa­ko­ma, kad ka­na­pė­mis šer­tos kar­vės bu­vo ra­mes­nės, daž­niau sei­lė­jo­si, žio­va­vo ir daž­nai keis­tai ma­ka­la­vo lie­žu­viais, taip pat dau­giau lai­ko pra­leis­da­vo mak­li­nė­da­mos ap­link tvar­tą, at­ra­jo­da­vo pa­ša­rą ir kon­tem­pliuo­da­vo apie vi­sa­tą.

Aš iš tik­rų­jų no­riu pa­klaus­ti šio įsta­ty­mo au­to­rių, tei­kė­jų, koks tiks­las yra šio įsta­ty­mo, nes čia kal­ba­ma apie pluoš­ti­nes ka­na­pes, ku­rio­se siū­lo­ma di­din­ti tet­ra­hid­ro­ka­na­bi­no­lio kie­kį. Tet­ra­hid­ro­ka­na­bi­no­lis yra nar­ko­ti­nė me­džia­ga, ku­ri su­ke­lia kar­vėms tą sei­lė­ji­mą­si ir kon­tem­p­lia­vi­mą apie vi­sa­tą. Ar čia mū­sų ūki­nin­kai ruo­šia­si mai­tin­ti ka­na­pė­mis gy­vu­lius, ar kas čia bus?

Aš tik no­riu pri­min­ti, kad kai bu­vo pri­ima­mas ši­tas įsta­ty­mas Sei­me, bu­vo kal­ba­ma apie tai, kad iš pluoš­ti­nių ka­na­pių bus ga­mi­na­ma sta­ty­bi­nė me­džia­ga, ga­mi­na­mos au­to­mo­bi­lių de­ta­lės, žo­džiu, siu­va­mi rū­bai. Aš no­riu pa­klaus­ti ko­le­gų: ko­kią įta­ką sta­ty­bi­nėms me­džia­goms, apa­ti­niam tri­ko­ta­žui, au­to­mo­bi­lių de­ta­lėms tu­ri di­des­nis tet­ra­hid­ro­ka­na­bi­no­lio kie­kis? Ar nuo jo ge­riau kaž­kaip, gal bus na­mie links­miau, ar ap­si­vil­kus tuos rū­bus tu­rė­tų bū­ti kaž­koks spe­cia­lus po­vei­kis?

O jei­gu rim­tai kal­ba­me, Lie­tu­vo­je taip tų pluoš­ti­nių ka­na­pių ne­la­bai ir su­lau­kia­me. Mes ma­to­me, kad vis­gi vie­toj pluoš­to daž­niau­siai yra nui­ma­mi žie­dy­nai ir iš jų ga­mi­na­mi vi­sai ne pluoš­to ga­mi­niai kaž­ko­kie, o ga­mi­na­mai eks­trak­tai, ga­mi­na­mi alie­jai ir žmo­nės yra mul­ki­na­mi, kal­bant, kad tai yra mais­to pa­pil­dai ir pa­na­šiai.

Aš no­riu pa­klaus­ti tei­kė­jų: ką vis­gi rim­to nu­vei­kė, pa­vyz­džiui, Vy­riau­sy­bė, kad Eu­ro­pos Są­jun­ga grei­čiau iš­spręs­tų klau­si­mus dėl nau­jų­jų mais­to pro­duk­tų? Tai yra tų, ku­rių su­dė­ty­je yra bū­tent to ka­na­bi­dio­lio, CBD, tai yra ne nar­ko­ti­nės me­džia­gos. Ką nu­vei­kė Vy­riau­sy­bė, kad bū­tų pri­im­tas reg­la­men­ta­vi­mas, ku­ris kar­tą ir vi­siems lai­kams baig­tų vi­suo­me­nę klai­di­nan­čią dis­ku­si­ją apie vais­tus, mais­tą ir mais­to pa­pil­dus? Da­bar vi­sa ši mar­ma­lie­nė su­ku­ria žmo­nėms įspū­dį, kad čia bus ga­mi­na­mi kaž­ko­kie svei­ka­tai rei­ka­lin­gi pro­duk­tai ir pa­na­šūs da­ly­kai.

Vis dėl­to ma­nau, kad ne šiuo įsta­ty­mu rei­kė­tų spręs­ti pro­ble­mas, nes dėl to di­des­nio tet­ra­hid­ro­ka­na­bi­no­lio kie­kio pui­kiau­siai ga­lė­tų bū­ti spren­džia­ma ki­tais reg­la­men­tuo­jan­čiais tei­sės ak­tais, ku­riais yra reg­la­men­tuo­ja­mi far­ma­ko­lo­gi­niai pro­duk­tai ir pa­na­šiai. O sta­ty­bi­nė­se me­džia­go­se, apa­ti­nia­me tri­ko­ta­že, au­to­mo­bi­lių de­ta­lė­se, kur tas pluoš­tas yra nau­do­ja­mas, tet­ra­hid­ro­ka­na­bi­no­lio iš vi­so ne­rei­kia. Jo ten ga­li bū­ti ir nu­lis. Tik­rai dėl to nei ko­ky­bė pa­blo­gės, nei kas nors to­kio at­si­tiks. Tik­rai kvie­čiu ne­pa­lai­ky­ti to­kių įsta­ty­mų pro­jek­tų.

PIRMININKAS. Ačiū. Dis­ku­tuo­ti kvie­čiu A. Sy­są.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, ko­le­ga, kal­bė­jęs prieš ma­ne, dar ne­pa­mi­nė­jo kos­mo­so pra­mo­nės, kur la­bai ka­na­pių au­gi­ni­mas Lie­tu­vo­je pri­si­dė­tų. Bet jei­gu rim­tai kal­ba­me, tai kaip tik taip su­ta­po, kad da­bar skai­tau G. Ku­li­kaus­ko kny­gą „Lie­tu­vio ko­das“. Lie­tu­vis bu­vo toks žem­dir­bys, tie­siog jis nie­ko ki­to ne­no­rė­jo, nei pre­kiau­ti, nei ga­min­ti, jis prie že­mės, ir vis­kas.

Šiuo įsta­ty­mu, pra­ėjus 100 me­tų, pa­si­ro­do, mes ir to­liau taip ne­pa­žen­gė­me nė žings­nio į prie­kį. Mū­sų mėgs­ta­mas pa­dar­gas yra grėb­lys. Vie­ną kar­tą už­li­po­te prieš dve­jus me­tus. Pri­si­min­ki­te, ką ta­da sa­kiau, kad įsta­ty­mas ne­gy­vens, kai jūs įra­šė­te 0,4 % tet­ra­hid­ro­ka­na­bi­no­lio nor­mą. Per dve­jus me­tus taip ir ne­no­ti­fi­ka­vo­te šio įsta­ty­mo. Pra­ėjus dve­jiems me­tams nu­ta­rė­te 0,4 % pa­keis­ti į 0,3 %.

Kas pri­si­me­na pa­tei­ki­mą Sei­me, vi­ce­mi­nist­ras tu­rė­jo la­bai ne­jau­kiai jaus­tis, nes jis ne­at­sa­kė nė į vie­ną klau­si­mą. Jis at­ėjo vi­siš­kai nepa­si­ruo­šęs ir net ne­ži­no­jo, kad to­kios pro­ce­dū­ros vyks­ta. Pa­sa­kė vie­nin­te­lį da­ly­ką, kad jis ku­ruo­ti šį da­ly­ką pa­skir­tas vi­sai ne­se­niai, to­dėl su­si­pa­žins ir jau ta­da ži­nos ki­tą kar­tą. Tai, ger­bia­mie­ji… Vie­nas jo at­sa­ky­mas bu­vo jau po klau­si­mų ir at­sa­ky­mų. Tai, sa­ko, mes avan­su pri­im­si­me įsta­ty­mą, gal Eu­ro­pa ka­da svars­tys ir pa­keis nor­mą iš 0,2 % į 0,3 % tet­ra­hid­ro­ka­na­bi­no­lio do­zę, ir ta­da jau mes tu­rė­si­me sa­vo įsta­ty­mą.

Kiek ga­li­me lip­ti ant to pa­ties grėb­lio? Kam rei­ka­lin­gas įsta­ty­mas, ku­ris Eu­ro­po­je ne­pri­pa­žin­tas? Ko­dėl mes ig­no­ruo­ja­me eu­ro­pi­nę tei­sę? Mo­ko­me ki­tus lai­ky­tis tei­sės vir­še­ny­bės prin­ci­po, bet Lie­tu­vo­je ke­li pra­mo­ni­nin­kai ar ga­min­to­jai, taip sa­kant, pa­lie­ka šak­ne­les, nu­ski­na tik žie­de­lius, iš jų iš­spau­džia eks­trak­tus, tink­tū­ras ir vi­so­kius ki­to­kius da­ly­kus ir čia va­di­na­si biz­nis. Tei­sin­gai pa­sa­kė ko­le­ga, pa­ro­dy­ki­te man nors vie­ną kro­me­lį, ku­ris iš pluoš­ti­nių ka­na­pių ga­mi­na ko­kį nors pro­duk­tą, iš­sky­rus ar­ba­tas, mais­to pa­pil­dus ir vi­so­kius skys­ty­mė­lius. Na, dar alie­jus. Bet skys­ty­mė­lis. Bet kad pluoš­tą nau­do­tų. Tik­rai tu­riu ka­na­pi­nius ba­tus, bet jie at­vež­ti iš Uk­rai­nos, ne Lie­tu­vo­je pa­ga­min­ti. (Bal­sas sa­lė­je) Pa­ro­dy­siu, spe­cia­liai at­ne­šiu į pri­ėmi­mo sta­di­ją. Tai­gi, ger­bia­mi ko­le­gos, ypač val­dan­či­ą­ją dau­gu­mą kvie­čiu gerb­ti, sė­di tei­sin­gu­mo mi­nist­rė… Tei­sės vir­še­ny­bės prin­ci­pas, Eu­ro­pos tei­sės vir­še­ny­bės prin­ci­pas tu­ri ga­lio­ti ir šiuo­se rū­muo­se, kai mes pri­ima­me įsta­ty­mus. Pir­ma gau­ki­te no­ti­fi­ka­ci­ją, o ta­da keis­ki­te įsta­ty­mus. Tik­rai ne­rei­kia kar­vės šer­ti di­des­niu kie­kiu tet­ra­hid­ro­ka­na­bi­no­lio ar par­šiu­kų, ar ki­to­kių gy­vių. Tai yra drau­džia­ma. Nu­li­nė to­le­ran­ci­ja šių me­džia­gų tu­ri bū­ti pa­ša­ruo­se, kos­me­ti­ko­je, mais­to pro­duk­tuo­se. Tai kam ta­da ši­tas rei­ka­lin­gas? Jau šian­dien su­ge­ba iš šių pluo­š­ti­nių ka­na­pių gau­ti 2-jų ir 3-jų procentų ir net dau­giau. Tai jau aki­vaiz­di tie­sa. Man la­bai keis­ta, kad šio­je sa­lė­je yra daug su­si­rū­pi­nu­sių dėl ka­na­pių dek­ri­mi­na­li­za­vi­mo. Bet kaž­ko­dėl aš ne­ma­tau su­si­rū­pi­ni­mo dėl Pluoš­ti­nių ka­na­pių įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo, iš prin­ci­po iš jų ga­li­ma ga­min­ti nar­ko­ti­nes me­džia­gas to­liau, jas to­liau per­dir­bant iš ši­tų eks­trak­tų. Tai, ger­bia­mie­ji, jei­gu jau jūs taip bi­jo­te ka­na­pių dek­ri­mi­na­li­za­vi­mo, ta­da ši­tą įsta­ty­mą tu­rė­tu­mė­te iš­vis per­žeg­no­ti ir pa­lai­do­ti. Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū ger­bia­miems ko­le­goms, ku­rie iš­reiš­kė sa­vo nuo­mo­nę. Dėl bal­sa­vi­mo mo­ty­vų yra du ko­le­gos, no­rin­tys kal­bė­ti prieš. Pir­ma­sis kal­ba dėl bal­sa­vi­mo mo­ty­vų A. Sy­sas. Mo­ty­vai.

A. SYSAS (LSDPF). Pra­šau bal­suo­ti prieš, nes gir­dė­jo­te ma­no kal­bą. Ma­nau, kad įdė­miai klau­sė­te, su­pra­to­te, kad da­ro­te klai­dą, val­dan­tie­ji. Siū­lau ne­pri­tar­ti ši­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui, nes bus gė­da prieš vi­są Eu­ro­pą.

PIRMININKAS. Ačiū. Ka­dan­gi už kal­bė­ti nė­ra no­rin­čių, dar vie­nas… Tai­gi, ap­si­sprę­si­me per bal­sa­vi­mo lan­gą.

Da­bar, ko­le­gos, no­rė­čiau tru­pu­tį pa­keis­ti ei­liš­ku­mą, nes yra ko­le­gų, ku­rie tu­ri da­ly­vau­ti bū­tent Tri­ša­lės asam­blė­jos na­rių su­si­ti­ki­me.

 

18.04 val.

Far­ma­ci­jos įsta­ty­mo 2, 4, 5, 7, 35, 39, 76 straips­nių pa­kei­ti­mo ir pa­pil­dy­mo įsta­ty­mo Nr. XI-2017 5 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2296 (pa­tei­ki­mas)

 

Kvie­čiu pa­teik­ti Far­ma­ci­jos įsta­ty­mo ke­le­to straips­nių pa­kei­ti­mo ir pa­pil­dy­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIVP-2296. R. Ša­la­še­vi­čiū­tė. Pa­tei­ki­mo sta­di­ja.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LVŽSF). Ačiū po­sė­džio pir­mi­nin­kui. Ger­bia­mi ko­le­gos, tei­kiu Far­ma­ci­jos įsta­ty­mo 2, 4, 5, 7, 35, 39, 76 straips­nių pa­kei­ti­mo ir pa­pil­dy­mo įsta­ty­mo Nr. XI-2017 5 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą. Šis pro­jek­tas yra tei­kia­mas ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko A. Ma­tu­lo ir ma­no. Mes bu­vo­me dar­bo gru­pės, su­da­ry­tos dar 2021 me­tų gruo­džio mė­ne­sį, na­riai ir pro­jek­tas yra pa­reng­tas va­do­vau­jan­tis dar­bo gru­pės dėl far­ma­ko­tech­ni­kų dar­bo pri­im­tu spren­di­mu.

Pro­jek­tu pa­pil­do­mas 35 straips­nis nau­ja 11 da­li­mi, ku­rio­je nu­ma­to­ma, kad vais­ti­nės pa­tal­po­se dar­bo lai­ku tu­ri dirb­ti ne ma­žiau kaip vie­nas vai­sti­nin­kas. Jei­gu mies­te, mies­te­ly­je, vien­sė­dy­je ar kai­me, ku­rie su­pran­ta­mi, kaip api­brėž­ta Lie­tu­vos Res­pub­li­kos te­ri­to­ri­jos ad­mi­nist­ra­ci­nių vie­ne­tų ir jų ri­bų įsta­ty­me… yra tik vie­na vais­ti­nė, vais­ti­nės dar­bo lai­ku jos pa­tal­po­se ne­sant vais­ti­nin­ko ga­li dirb­ti vais­ti­nin­ko pa­dė­jė­jas (far­ma­ko­tech­ni­kas), iki 2006 me­tų įgi­jęs vais­ti­nin­ko pa­dė­jė­jo (far­ma­ko­tech­ni­ko) ar jai pri­ly­gin­tą pro­fe­si­nę kva­li­fi­ka­ci­ją, ku­rį svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro nu­sta­ty­ta tvar­ka pri­žiū­ri vais­ti­nin­kas ry­šio prie­mo­nė­mis. Taip pat pa­pil­do­mas 35 straips­nis nau­ja 12 da­li­mi, kad vie­nas vais­ti­nin­kas ry­šio prie­mo­nė­mis ga­li pri­žiū­rė­ti ne dau­giau kaip tris vais­ti­nin­ko pa­dė­jė­jus (far­ma­ko­tech­ni­kus).

Dar­bo gru­pės nuo­mo­ne, pa­grin­di­niai siū­lo­mo įsta­ty­mo pro­jek­to ele­men­tai yra šie. Vais­ti­nės pa­tal­po­se vi­są dar­bo lai­ką tu­ri dirb­ti vais­ti­nin­kas, iš­sky­rus tuos at­ve­jus, kai gy­ve­na­mo­jo­je vie­to­vė­je yra vie­na vais­ti­nė. An­tra. Jei­gu gy­ve­na­mo­jo­je vie­to­vė­je yra vie­na vais­ti­nė, vais­ti­nės dar­bo lai­ku jos pa­tal­po­se ne­sant vais­ti­nin­ko ga­li dirb­ti vais­ti­nin­ko pa­dė­jė­jas (far­ma­ko­tech­ni­kas), iki 2006 me­tų įgi­jęs vais­ti­nin­ko pa­dė­jė­jo (far­ma­ko­tech­ni­ko) ar jai pri­ly­gin­tą pro­fe­si­nę kva­li­fi­ka­ci­ją, ku­rį vais­ti­nin­kas pri­žiū­ri ry­šio prie­mo­nė­mis.

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras nu­sta­to aiš­kią vais­ti­nin­ko pa­dė­jė­jo (far­ma­ko­tech­ni­ko) veik­los prie­žiū­ros ry­šio prie­mo­nė­mis tvar­ką ir įve­da­mas vie­no vais­ti­nin­ko pri­žiū­ri­mų vais­ti­nin­ko pa­dė­jė­jų (far­ma­ko­tech­ni­kų) skai­čiaus ap­ri­bo­ji­mas, tai yra vie­nas vais­ti­nin­kas ry­šio prie­mo­nė­mis ga­li pri­žiū­rė­ti ne dau­giau kaip tris vais­ti­nin­ko pa­dė­jė­jus.

Pa­grin­di­niai mo­ty­vai, ko­dėl dar kar­tą yra sten­gia­ma­si iš­spręs­ti far­ma­ko­tech­ni­kų, vais­ti­nin­kų pa­dė­jė­jų, klau­si­mą pra­tę­siant mi­nė­to įsta­ty­mo ga­lio­ji­mo lai­ką su tam tik­ro­mis iš­ly­go­mis. Ka­dan­gi dėl įsta­ty­mo, ku­ris tu­rė­jo įsi­ga­lio­ti 2023 m. lie­pos 1 d., tie­siog dėl to įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mo ne­ma­ža da­lis vais­ti­nin­kų pa­dė­jė­jų pra­ras­tų dar­bo vie­tą, re­gio­nuo­se su­ma­žė­tų vais­ti­nių ir vais­tų pri­ei­na­mu­mas gy­ven­to­jams. Pa­gal Eu­ro­pos Są­jun­gos vi­dur­kį Lie­tu­va yra penk­ta pa­gal tu­ri­mų vais­ti­nių skai­čių pa­gal jų iš­dės­ty­mą, ta­čiau pa­da­rius vais­ti­nių tin­klo iš­dės­ty­mo že­mė­la­pį aki­vaiz­džiai ma­ty­ti, kad pa­si­skirs­ty­mas yra la­bai ne­to­ly­gus. 2022 me­tų sau­sio mė­ne­sio duo­me­ni­mis, yra 106 mies­tai, mies­te­liai ir kai­mai, ku­riuo­se yra tik vie­na vais­ti­nė. To­je si­tu­a­ci­jo­je tu­rė­tų bū­ti at­lei­džia­mi far­ma­ko­tech­ni­kai, o jų vie­to­je įdar­bi­na­mi vais­ti­nin­kai, bet jų Lie­tu­vo­je trūks­ta. Tai­gi tek­tų už­da­ry­ti vais­ti­nes.

Dėl šių prie­žas­čių dar­bo gru­pė dis­ku­ta­vo nuo 2021 me­tų gruo­džio mė­ne­sio iki šių me­tų ru­dens ir bu­vo pri­im­tas kom­pro­mi­si­nis spren­di­mas ri­bo­ti pri­žiū­ri­mų far­ma­ko­tech­ni­kų skai­čių. Nu­ma­to­ma, kad mi­nis­te­ri­ja tu­ri pa­reng­ti ap­ra­šą. Ši­taip yra mė­gi­na­ma iš­spręs­ti kad­rų trū­ku­mo klau­si­mą šiuo me­tu. Vis­kas, ačiū, pri­sta­čiau, klaus­ki­te.

PIRMININKAS. Ačiū, ko­le­ge, jū­sų no­ri pa­klaus­ti pen­ki Sei­mo na­riai. Pir­ma­sis klau­sia A. Ve­ry­ga.

A. VERYGA (LVŽSF). Dė­ko­ju, Ri­man­te, už pri­sta­ty­mą. Aš su­pran­tu, kad tai yra dar­bo gru­pės pro­duk­tas, bet aš no­rė­čiau pa­klaus­ti, ko­kia bu­vo vais­ti­nin­kų po­zi­ci­ja dėl ši­to dar­bo gru­pė­je? Čia, aiš­ku, tas klau­si­mas la­biau­siai lie­čia far­ma­ko­tech­ni­kus, bet vais­ti­nin­kai, kiek ži­nau, vi­sa­da tu­rė­da­vo pa­kan­ka­mai griež­tą nuo­mo­nę šiuo klau­si­mu, nes, jų ma­ny­mu, vais­ti­nės pa­slau­gos nė­ra tik par­da­vi­mo pa­slau­gos. Tai yra ir far­ma­ko­lo­gi­nė rū­py­ba, ji yra da­bar iš­plės­ta ir lei­džiant vak­ci­nuo­ti žmo­nes at­ėjus į vais­ti­nę, ir pa­na­šiai. Ko­kia bu­vo jų po­zi­ci­ja ir ar ne­gal­vo­jo­te, kad tų vais­ti­nin­kų kai­mo vais­ti­nė­se nė­ra dėl to, kad tie­siog tau­po­ma? Far­ma­ko­tech­ni­kas pi­giau kai­nuo­ja.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LVŽSF). To­kios vais­ti­nin­kų, vais­ti­nių po­zi­ci­jos, kad pra­tęs­tu­me to­liau, tuo me­tu, kai mes pra­dė­jo­me dis­ku­tuo­ti, ne­bu­vo. Iš tik­rų­jų jie ma­nė, kad vi­siš­kai ga­li su­si­tvar­ky­ti su šia pro­ble­ma, ku­ri iš­ki­lo pri­ėmus įsta­ty­mą ir nu­ma­čius įsi­ga­lio­ji­mo ter­mi­ną 2023 m. lie­pos 1 d., ta­čiau dis­ku­si­jo­se da­ly­va­vo ir ki­ta pu­sė, bū­tent far­ma­ko­tech­ni­kų at­sto­vai, Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos dar­bo gru­pė. Iš tie­sų bu­vo kaip ir ko­lek­ty­viai pri­ei­ta prie to­kio spren­di­mo, kad rei­kia ieš­ko­ti kom­pro­mi­so. To­dėl yra nu­ma­ty­ti su­var­žy­mai ir iki 2006 me­tų tik įgi­ję far­mo­ko­tech­ni­ko spe­cia­ly­bę ga­li dirb­ti, nes bū­tent iki 2006 me­tų far­ma­ko­lo­gi­nė veik­la ne­bu­vo reg­la­men­tuo­ta ir bū­tent tie vais­ti­nin­kų pa­dė­jė­jai ta­da at­li­ki­nė­jo… Iš pra­džių bu­vo tik­tai vais­tų ga­my­ba, pas­kui po ne­pri­klau­so­my­bės bū­tent ši­tie as­me­nys jau pa­laips­niui įgi­jo tei­sę ir ge­bė­ji­mus dirb­ti kaip vais­ti­nin­kai, to­dėl jiems ir su­tei­kia­ma to­kia tei­sė. Tai yra vie­nas iš kom­pro­mi­si­nių spren­di­mo bū­dų spren­džiant šią pro­ble­mą.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, pri­me­nu, kad klaus­ti – 1 mi­nu­tė, at­sa­ky­ti – 2.

Klau­sia A. Ši­rins­kie­nė.

A. ŠIRINSKIENĖ (LRF). Man toks ne­ge­ras jaus­mas, kad dar­bo gru­pės pir­mi­nin­kas šiek tiek jus pa­ki­ši­nė­ja pats ne­da­ly­vau­da­mas per pa­tei­ki­mą ir nu­mes­da­mas tą pro­jek­tą jums, nes vi­si pui­kiai ži­no­me, kad tik­rai 2023 m. lie­pos 1 d. nė­ra ta da­ta, kai tu­rė­jo įsi­ga­lio­ti ši­tos nor­mos, nes tai yra di­rek­ty­vi­nės nor­mos, ku­rios tu­rė­jo įsi­ga­lio­ti, jei­gu ne­klys­tu, ma­žiau­siai prieš aš­tuo­ne­rius me­tus. Lie­tu­va už­si­spy­ru­siai ne­vyk­do Eu­ro­pos Są­jun­gos di­rek­ty­vos ir sa­vo pi­lie­čiams ne­už­tik­ri­na ko­ky­biš­kų svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų ar­ba far­ma­ci­jos pa­slau­gų su­da­ry­da­ma są­ly­gas far­ma­ko­tech­ni­kams, ku­rie yra be aukš­to­jo iš­si­la­vi­ni­mo, iš es­mės teik­ti tas pa­slau­gas, ku­rios Eu­ro­pos Są­jun­go­je ga­li bū­ti tei­kia­mos tik­tai vais­ti­nin­kų, ku­rie tu­ri aukš­tą­jį iš­si­la­vi­ni­mą.

Ar jūs ne­ma­no­te, kad tas jū­sų tei­kia­mas pro­jek­tas, A. Ma­tu­lo jums taip per­duo­tas pa­teik­ti, su­da­rys dar di­des­nius svei­ka­tos ne­to­ly­gu­mus re­gio­nuo­se, nes mies­tuo­se dirbs vais­ti­nin­kai su aukš­tuo­ju iš­si­la­vi­ni­mu, o pro­jek­tas re­gio­nuo­se, iš es­mės kai­mų vie­to­vė­se su­da­ro ga­li­my­bes far­ma­ci­jos pa­slau­gą teik­ti as­me­nims, ku­rie ne­tu­ri tin­ka­mo iš­si­la­vi­ni­mo Eu­ro­pos Są­jun­gos tei­sės pras­me. Ne­ma­nau, kad yra są­ži­nin­ga re­gio­nų gy­ven­to­jams.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­ma Ag­ne. Pir­miau­sia tur­būt jūs ne­ma­tė­te ir ne­kal­bė­jo­te su pir­mi­nin­ku A. Ma­tu­lu – jis tik­rai ser­ga ir fak­tiš­kai ne­pra­kal­bė­jo šian­dien. Tai­gi ne­rei­kia to­kių iš­va­dų da­ry­ti. Pir­mas da­ly­kas.

Ant­ras da­ly­kas. Iš tik­rų­jų mes jau de­šimt me­tų tu­rė­jo­me spręs­ti tą klau­si­mą ir pir­mas ati­dė­ji­mas bu­vo pa­da­ry­tas dar man bū­nant mi­nist­re, nes iš tik­rų­jų bu­vo ap­skai­čiuo­ta, kad ne­be­liks, kam dirb­ti. Da­bar mes dau­giau tu­ri­me pa­reng­tų far­ma­ko­tech­ni­kų, o vais­ti­nin­kų pa­ren­gi­mo skai­čius yra la­bai ne­di­de­lis.

Dar no­riu pa­sa­ky­ti, kad 2005 me­tais Eu­ro­pos Par­la­men­to ir Ta­ry­bos di­rek­ty­va iš tik­rų­jų nu­ma­tė dėl pro­fe­si­nių kva­li­fi­ka­ci­jų pri­pa­ži­ni­mo ir tam tik­rų iš­ly­gų bū­tent dėl aukš­to­jo moks­lo far­ma­ci­jos stu­di­jų bai­gi­mo, ta­čiau raš­te, ku­ris bu­vo pa­teik­tas Lie­tu­vai, ne­bu­vo nu­ro­dy­ta, kad to­kios pa­čios veik­los ne­ga­li vyk­dy­ti vais­ti­nin­ko pa­dė­jė­jai pri­žiū­ri­mi vais­ti­nin­ko. Dėl to ir bu­vo taip tę­sia­ma vie­ną kar­tą, per pan­de­mi­ją an­trą kar­tą bu­vo tę­sia­mas ter­mi­nas. Na, da­bar bu­vo ieš­ko­ma kom­pro­mi­si­nio va­rian­to.

PIRMININKAS. Ačiū. Klau­sia V. Gi­rai­ty­tė-Juš­ke­vi­čie­nė.

V. GIRAITYTĖ-JUŠKEVIČIENĖ (DPF). Dė­ko­ju. Aš jums, Ri­man­te, tik­rai ne­tu­riu jo­kių prie­kaiš­tų, ži­nau jū­sų po­zi­ci­ją dėl šio įsta­ty­mo, bet aš ki­tiems ko­le­goms. Jau gal­vo­ju, gal mes­ki­me to­kį prin­ci­pą, kad pri­im­ki­me, o pas­kui ma­ty­si­me. Mes jau čia eks­pe­ri­men­tuo­ti ne­tu­ri­me kur. Prieš dve­jus me­tus jau bu­vo sa­ky­tos vi­sos ga­li­mos pa­sek­mės, ką at­neš bū­tent šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas. Aš gal­vo­ju, jei­gu mes jau lei­džia­me šian­dien šei­mos dak­ta­rams, me­di­kams nu­sta­ty­ti nuo­to­li­niu bū­du li­gas, tai par­duo­ti vais­ti­nin­ko pa­dė­jė­jui vais­tą žmo­gui, ku­ris gal­būt at­ei­na tu­rė­da­mas re­cep­tą, gal­būt be re­cep­to, pa­si­kon­sul­ta­vęs, mes ne­ga­li­me jam to su­teik­ti, rei­ka­lau­ja­me, kad bū­tų vais­ti­nin­kas kur nors fi­ziš­kai, gal jis san­dė­liu­ke, gal jis dar­bo ka­bi­ne­te sė­di, bet svar­biau­sia, kad bū­tų fi­ziš­kai vais­ti­nė­je. Aš siū­lau pri­tar­ti šiam pa­tei­ki­mui. O, Ri­man­te, ar jūs ne­gal­vo­ja­te, kad gal­būt tu­rė­tų bū­ti pla­tes­nis tai­ky­mas bū­tent tos kon­tro­lės – ar nuo­to­li­niu bū­du, ar ki­to­kio­mis prie­mo­nė­mis, ko­kias ga­li­ma dar nu­ma­ty­ti, nes gal­būt tai pa­žeis­tų ir kon­ku­ren­ci­nes są­ly­gas ki­toms vais­ti­nėms?

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­ma Vai­da. Aš iš tik­rų­jų jau ir pa­mi­nė­jau, kad svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras bus įpa­rei­go­tas pa­reng­ti tą tvar­ką, kaip tu­rė­tų dirb­ti nuo­to­li­niu bū­du. Be to, ma­no ži­nio­mis, aš kal­bė­jau ir su pir­mi­nin­ku šian­dien, pro­jek­to svars­ty­mas bus tik pa­va­sa­rio se­si­jo­je, tai bus dar lai­ko pa­svars­ty­ti ir pa­dis­ku­tuo­ti, ką kon­kre­čiai dar ga­li­ma pa­pil­dy­ti, kad gy­ve­ni­me bū­tų tei­sin­gai nu­spręs­ta, ypač dėl re­gio­nų ir kai­mų gy­ven­to­jų.

PIRMININKAS. Ačiū. Klau­sia L. Na­gie­nė.

L. NAGIENĖ (DFVL). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma ko­le­ge, jūs pa­mi­nė­jo­te 106 mies­te­lius, kai­me­lius, bet aš ne­ma­nau, kad vi­suo­se juo­se dir­ba tik far­ma­ko­tech­ni­kai, gal­būt jau yra ir far­ma­ci­ją bai­gu­sių, įgi­ju­sių ir tu­rin­čių kva­li­fi­ka­ci­ją. Gal tu­ri­te skai­čius, gal ir­gi ga­li­te įvar­din­ti? Kiek aš su­pran­tu, tiems, ku­rie įgi­ję iki 2006 me­tų, kva­li­fi­ka­ci­jos kel­ti ne­rei­kės, jie ir to­liau ga­lės dirb­ti, tai dau­giau nei 20 me­tų, jei­gu aš žiū­riu į pen­si­nį am­žių, aš taip gru­biai pa­skai­čia­vau, dar 25 me­tai, mes tos di­rek­ty­vos ne­įgy­ven­din­si­me. Kaip jums at­ro­do, ar tai yra tei­sin­ga?

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LVŽSF). Vi­sų pir­ma, tur­būt ne­at­krei­pė­te dė­me­sio, kad far­ma­ko­tech­ni­kai pri­žiū­ri­mi vais­ti­nin­ko tik ta­me re­gio­ne pa­gal su­skirs­ty­mus. Jei­gu vais­ti­nin­kas yra, tai nie­kas tur­būt ne­ieš­kos, kad ir far­ma­ko­tech­ni­kas dirb­tų, jei­gu to­kio po­rei­kio nė­ra. Ta sis­te­ma tu­ri dirb­ti op­ti­ma­liai, o tą dar­bą tu­ri už­tik­rin­ti Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja. Aš tų skai­čių ne­tu­riu, aiš­ki­na­ma­sis raš­tas yra iš pen­kių la­pų, tai yra vi­sas dar­bas, ku­rį pa­da­rė dar­bo gru­pė, bet kon­kre­čiai mes ne­skai­čia­vo­me, kiek ku­rio­je vie­to­vė­je dir­ba vais­ti­nin­kų. Mes pa­pra­šė­me že­mė­la­pio, bu­vo pa­da­ry­tas vi­sų vais­ti­nių iš­dės­ty­mo že­mė­la­pis, mes jį tu­rė­jo­me. Čia Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja spręs.

PIRMININKAS. Klau­sia V. Val­kiū­nas.

V. VALKIŪNAS (DPF). Ačiū. Ger­bia­ma pra­ne­šė­ja, o ne­bus iš­plės­tas vais­tų asor­ti­men­tas? Da­bar mais­to par­duo­tu­vės par­da­vi­nė­ja. Pa­si­tei­si­na tai ar ne­pa­si­tei­si­na, kas yra ži­no­ma? Jei­gu vais­ti­nin­ko pa­dė­jė­jas bus to­je ar ki­to­je par­duo­tu­vė­je, ar bū­ti­nai vais­ti­nė tu­ri bū­ti kai­me, yra de­ta­liai ap­ra­šy­ta ar ne?

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LVŽSF). Ne, ką mes lei­džia­me pri­im­da­mi įsta­ty­mus, kur lei­do­me vais­tus par­da­vi­nė­ti, ten ir par­da­vi­nė­ja. Ir de­ga­li­nė­se, bet ten yra tik tam tik­rų rū­šių vais­tų. Re­cep­ti­nių įsi­gy­ti ne vais­ti­nė­se ga­li­my­bių nė­ra. O šiaip, man at­ro­do, ga­na tvar­kin­gai yra dir­ba­ma. Čia tie­siog yra spren­džia­ma kad­rų po­li­ti­ka iš es­mės dau­giau­sia. Aš ma­nau, kad tik­rai bū­tų tiks­lin­ga ir rei­kė­tų pri­tar­ti, nes, kaip mi­nė­jau, svars­ty­ti pla­nuo­ja­ma tik pa­va­sa­rio se­si­jos me­tu. Per tą lai­ką dar vi­sus klau­si­mus ga­li­me iš­kel­ti, pa­to­bu­lin­ti. Iš tik­rų­jų tam ga­li­my­bių yra, nes spe­cia­lis­tų, jei­gu ne­klys­tu, dar­bo gru­pė­je bu­vo virš de­šimt žmo­nių iš įvai­rių ins­ti­tu­ci­jų.

PIRMININKAS. Ačiū, ko­le­ge. Jū­sų pa­klau­sė vi­si no­rė­ję pa­klaus­ti. Da­bar dėl bal­sa­vi­mo mo­ty­vų. A. Ve­ry­ga no­rė­tų kal­bė­ti prieš.

A. VERYGA (LVŽSF). Ko­le­gos, ne­pai­sant ge­rų ke­ti­ni­mų, aš su­pran­tu ge­rus ke­ti­ni­mus ir no­rus dėl far­ma­ko­tech­ni­kų, ku­rie per vi­sus tuos dė­tus ir ati­dė­tus ter­mi­nus vis dėl­to pa­si­ry­žo ne­baig­ti stu­di­jų ir ne­įgy­ti vais­ti­nin­ko spe­cia­ly­bės, no­rą pa­dė­ti jiems, bet mes čia tu­ri­me su­pras­ti, kad kal­ba­me šiek tiek apie pla­tes­nį kon­teks­tą. Ne­ga­li­me tur­būt sa­ky­ti, kad, pa­vyz­džiui, ko­kio nors ma­žes­nio ra­jo­no li­go­ni­nė­je tu­rė­tu­me pa­lik­ti tik slau­gy­to­jas ir ne­bū­ti­nai tu­ri bū­ti gy­dy­to­jas, nes ga­li tą slau­gy­to­ją gy­dy­to­ja ir te­le­fo­nu kaip nors pa­kon­sul­tuo­ti ar pa­na­šiai. Vis dėl­to kal­ba­me apie rim­tą pro­fe­si­ją. Far­ma­ci­nin­kai tik­rai il­gai stu­di­juo­ja, įgy­ja la­bai rim­tų ži­nių ir ne šiaip sau tai da­ro. Ne­at­si­tik­ti­nai ta pro­fe­si­ja yra lai­ko­ma la­bai rim­ta, dėl to stu­di­juo­ja­ma ir aukš­to­jo­je mo­kyk­lo­je, kaip ir sa­kiau, ne vie­nus me­tus. Juo la­biau Lie­tu­va yra ap­si­spren­du­si, kad vis dėl­to vais­ti­nė ne tik par­da­vi­nės vais­tus, o ir skie­pys, at­ei­ty­je gal­būt ver­tins ir tam tik­rus svei­ka­tos ty­ri­mus.

Tiek, kiek man te­ko ben­drau­ti su vais­ti­nin­kais, prie­žas­tis, dėl ko ma­žes­niuo­se mies­tuo­se trūks­ta vais­ti­nin­kų, yra tau­py­mas, pir­miau­sia – vais­ti­nių tin­klų tau­py­mas. Nes vais­ti­nin­kys­tė­je mes vis daž­niau ma­to­me fe­no­me­ną, kuo­met yra pa­sa­ko­ma, kad ne­ap­si­mo­ka. Tas ne­ap­si­mo­ka ir va­ro vais­ti­nin­kus iš ma­žes­nių mies­te­lių. Ši­tas įsta­ty­mo pa­kei­ti­mas jų ne­iš­gel­bės, bus tik lai­ko klau­si­mas, ka­da jie iš­nyks. Ši­tą pro­ble­mą tik­rai rei­kia spręs­ti ki­taip, to­dėl aš bal­suo­siu prieš.

PIRMININKAS. Ačiū. Dėl bal­sa­vi­mo mo­ty­vų už – A. Ši­rins­kie­nė.

A. ŠIRINSKIENĖ (LRF). O ma­ne be­veik ir įti­ki­no tas pri­sta­ty­mas, nes tik­rai, ko­le­gos, yra dve­ji Sei­mo dar­bo me­tai, tai gal ženg­da­mi ši­tą žings­nį ženg­si­me ir ki­tą la­bai drą­sų žings­nį ir, pa­vyz­džiui, sa­ni­ta­rams lei­si­me at­lik­ti chi­rur­gi­nes ope­ra­ci­jas su gy­dy­to­jo chi­rur­go nuo­to­li­ne prie­žiū­ra? Nes ši­ta idė­ja, ku­riai mes čia da­bar ža­da­me pri­tar­ti, iš tie­sų skam­ba pa­na­šiai, tik far­ma­ci­jos sri­ty­je.

PIRMININKAS. Ačiū. Iš tik­rų­jų įdo­mus pa­mąs­ty­mas. Tik aš tur­būt ne­no­rė­čiau, kad ma­ne ope­ruo­tų to­kie as­me­nys. Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas yra… Dėl ši­to klau­si­mo ap­si­sprę­si­me, kai bus bal­sa­vi­mas.

 

18.23 val.

Dau­gia­bu­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų ir ki­tos pa­skir­ties pa­sta­tų sa­vi­nin­kų ben­dri­jų įstaty­mo Nr. I-798 11 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1702(2) (svarsty­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės 2-20 klau­si­mas – Dau­gia­bu­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų ir ki­tos pa­skir­ties pa­sta­tų sa­vi­nin­kų ben­dri­jų įsta­ty­mo 11 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1702(2). Svars­ty­mo sta­di­ja. Pra­ne­šė­jas – A. Ged­vi­las, Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas.

A. GEDVILAS (DPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Spren­di­mas, at­si­žvel­giant į Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­tą, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bą, Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ją ir ki­tas ins­ti­tu­ci­jas, ko­mi­te­te bu­vo pri­im­tas, jis įsi­ga­lios 2023 m. sau­sio 1 d. Pri­tar­ta ben­dru su­tari­mu.

PIRMININKAS. Ačiū, ko­le­ga. Nė­ra no­rin­čių dėl bal­sa­vi­mo mo­ty­vų ir no­rin­čių da­ly­vau­ti dis­ku­si­jo­je. Ap­si­sprę­si­me bal­suo­da­mi.

 

18.24 val.

Dau­gia­bu­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų ir ki­tos pa­skir­ties pa­sta­tų sa­vi­nin­kų ben­dri­jų įstaty­mo Nr. I-798 11 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1780(2) (svarsty­mas)

 

Ki­tas – pa­na­šus pro­jek­tas, tiks­liau, ir­gi Dau­gia­bu­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų ir ki­tos pa­skir­ties pa­sta­tų sa­vi­nin­kų ben­dri­jų įsta­ty­mo 11 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1780(2). Svars­ty­mo sta­di­ja. Pra­ne­šė­jas – Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to na­rys A. Ged­vi­las.

A. GEDVILAS (DPF). Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: taip pat yra pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Ko­le­gos jau yra už­si­ra­šę dis­ku­tuo­ti, bet čia yra ir Sei­mo na­rės S. Leng­vi­nie­nės pa­siū­ly­mas. Pra­džio­je vis tiek yra dis­ku­si­ja, pas­kui dėl pa­siū­ly­mo. Ačiū, ko­le­ga, už pri­sta­ty­tą ko­mi­te­to iš­va­dą.

Dis­ku­si­jo­je no­ri da­ly­vau­ti A. Vin­kus. Pra­šom, ko­le­ga.

A. VINKUS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, kas gy­ve­na ne nuo­sa­vuo­se na­muo­se, o dau­gia­bu­čiuo­se, tur­būt ne­sun­kiai su­pran­ta tas pro­ble­mas, su ku­rio­mis nuo­lat su­si­du­ria­ma ir ku­rias ban­do­ma iš­spręs­ti pa­siū­lant to­bu­les­nį kai ku­rių šios sri­ties tei­si­nių san­ty­kių re­gu­lia­vi­mą. Kaip pri­sta­tė pra­ne­šė­jas, iš tie­sų daug pro­ble­mų ke­lia la­bai su­dė­tin­gas kvo­ru­mo rei­ka­la­vi­mo už­tik­ri­ni­mo me­cha­niz­mas ben­dri­jų su­si­rin­ki­muo­se. To­dėl siū­lo­ma, ne­įvy­kus su­si­rin­ki­mui pir­mą kar­tą, šau­kiant jį an­trą kar­tą at­si­sa­ky­ti kvo­ru­mo rei­ka­la­vi­mų.

Ga­li­ma su­tik­ti su tuo, kad kvo­ru­mo rei­ka­la­vi­mų ne­pai­sy­mas, pa­kar­to­ti­nai šau­kiant ben­dri­jos na­rių su­si­rin­ki­mą, pa­spar­tins kai ku­rių pro­ble­mų spren­di­mą, bet kar­tu tu­ri­me ap­si­draus­ti, kad vie­toj vie­nų ben­dri­jų val­dy­mo pro­ble­mų ne­iš­pro­vo­kuo­tu­me ki­tų. To­dėl ap­svars­ty­ki­me, ko­le­gos, ar tik­rai bus ge­rai, jei pa­kar­to­ti­nia­me su­si­rin­ki­me da­ly­vau­jant ke­le­tui ben­dri­jos na­rių bus pri­ima­mi spren­di­mai, tar­ki­me, dėl ben­dros da­li­nės nuo­sa­vy­bės tei­sės ob­jek­tų val­dy­mo, nau­do­ji­mo ir prie­žiū­ros.

Ar­ba pa­im­ki­me ki­tą pa­vyz­dį. Tar­ki­me, per pa­kar­to­ti­nį su­si­rin­ki­mą ke­li bu­tų sa­vi­nin­kai ga­lės pri­im­ti spren­di­mą at­lik­ti vi­są na­mo re­no­va­ci­ją už mi­li­jo­ną eu­rų ar dau­giau, o pa­sek­mės guls ant vi­sų to na­mo bu­tų sa­vi­nin­kų. Aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te pa­tei­kia­mas pa­vyz­dys, kad dėl ne­įvyks­tan­čių su­si­rin­ki­mų ne­ga­li­ma at­šauk­ti iš pa­rei­gų ne­tin­ka­mai dir­ban­čio ben­dri­jos pir­mi­nin­ko. Bet pa­kei­tus įsta­ty­mą to­kia for­mu­luo­te, ko­kia pa­siū­ly­ta, ga­li su­si­da­ry­ti at­virkš­ti­nė pro­ble­ma: ke­li ben­dri­jos na­riai pa­kar­to­ti­nia­me su­si­rin­ki­me ga­li su­si­tar­ti at­leis­ti da­bar­ti­nį pir­mi­nin­ką, kad ga­lė­tų į šias pa­rei­gas, žar­go­nu kal­bant, pa­so­din­ti no­ri­mą pir­mi­nin­ką.

Gal­būt įsta­ty­mo pro­jek­to ini­cia­to­riai tu­ri ar­gu­men­tų ir at­sa­ky­mų į šiuos klau­si­mus, tik man ky­la abe­jo­nių, ar ne­rei­kia dar ap­svars­ty­ti, ar tik­rai mes tei­sin­gai el­gia­mės. Lin­kiu sėk­mės.

PIRMININKAS. Ačiū, ger­bia­mas ko­le­ga. Tai­gi dėl 1 straips­nio yra ko­le­gės S. Leng­vi­nie­nės siū­ly­mas, jam ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies. Ar ko­le­gei tin­ka?

S. LENGVINIENĖ (LF). Taip, tin­ka. Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū. Jūs pa­leng­vi­no­te mū­sų to­les­nį dar­bą, ne­rei­kės bal­suo­ti. Dėl mo­ty­vų nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Ap­si­sprę­si­me per bal­sa­vi­mą.

 

18.29 val.

Miš­kų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. I-671 4 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIVP-477 (svars­ty­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Miš­kų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo 4 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-477. Svars­ty­mo sta­di­ja. Pra­ne­šė­jai Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to… Gal­būt R. Vait­kus pa­gel­bės, pa­teiks ko­mi­te­to iš­va­dą?

R. VAITKUS (LSF). Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas svars­tė įsta­ty­mo pro­jek­tą ir bu­vo pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. O, at­mes­ti. Ko­mi­te­tas siū­lo at­mes­ti įsta­ty­mo pro­jek­tą. At­si­pra­šau.

PIRMININKAS. Ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ta at­me­ti­mui?

R. VAITKUS (LSF). Taip.

PIRMININKAS. Aiš­ku. Ko­mi­te­tas siū­lo at­mes­ti. Čia dis­ku­si­jų ne­ga­li bū­ti.

Iš kar­to bus bal­suo­ja­ma dėl at­me­ti­mo.

Ki­tas pro­jek­tas. Dėl mo­ty­vų prieš yra V. Ąžuo­las, bet jo ne­ma­tau. Tai ap­si­sprę­si­me bal­suo­da­mi.

 

18.30 val.

Miš­kų įsta­ty­mo Nr. I-671 4 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1789(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės 2-23 klau­si­mas – Miš­kų įsta­ty­mo 4 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1789(2). Svars­ty­mo sta­di­ja. Pa­grin­di­nio Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to pra­ne­šė­ją R. Vait­kų pra­šau pri­sta­ty­ti ko­mi­te­to iš­va­dą. Čia jau nė­ra at­me­ti­mo.

R. VAITKUS (LSF). Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas svars­tė įsta­ty­mo pro­jek­tą ir bu­vo pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Ačiū. Pa­pil­do­mo Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to pra­ne­šė­jas J. Gu­daus­kas pri­sta­tys ko­mi­te­to iš­va­dą.

J. GUDAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas kaip pa­pil­do­mas šių me­tų lap­kri­čio 9 die­ną nu­spren­dė dėl ini­cia­to­rių pa­teik­to Miš­kų įsta­ty­mo 4 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIVP-1789(2) ir pa­siū­lė pa­grin­di­niam Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tui pa­to­bu­lin­ti įsta­ty­mo pro­jek­tą pa­gal Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas, joms ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: ben­dru su­ta­ri­mu, 6 – už.

PIRMININKAS. Ačiū ko­le­goms, ku­rie pri­sta­tė ko­mi­te­to iš­va­das. Dis­ku­si­jo­se nė­ra no­rin­čių da­ly­vau­ti. Dėl bal­sa­vi­mo mo­ty­vų taip pat nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Ap­si­sprę­si­me vė­liau.

 

18.31 val.

Ga­ran­ti­jų dar­buo­to­jams jų darb­da­viui ta­pus ne­mo­kiam ir il­ga­lai­kio dar­bo iš­mo­kų įsta­ty­mo Nr. XII-2604 2, 6, 8, 10 ir 11 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2272 (pa­tei­ki­mas)

 

Ki­tas klau­si­mas – Ga­ran­ti­jų dar­buo­to­jams jų darb­da­viui ta­pus ne­mo­kiam ir il­ga­lai­kio dar­bo iš­mo­kų įsta­ty­mo 2, 6, 8, 10 ir 11 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2272. Pra­ne­šė­jas – so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo vi­ce­mi­nist­ras V. Ši­lins­kas.

V. ŠILINSKAS. La­ba die­na, ger­bia­mi Sei­mo na­riai. Trum­pai pri­sta­ty­siu. Kei­čia­me, siū­lo­me pa­keis­ti Il­ga­lai­kio dar­bo iš­mo­kų fon­do ir Ga­ran­ti­nio fon­do įsta­ty­mą. Tam tik­ri ne­es­mi­niai, ta­čiau svar­būs pa­ge­ri­ni­mai žmo­nėms.

Pir­mas. Nu­ma­to­me aiš­kiai, kad žmo­nės, ku­rie at­leis­ti dėl eta­tų ma­ži­ni­mo po pen­ke­rių, de­šim­ties ar 20 me­tų dar­bo pas tą pa­tį darb­da­vį, jau da­bar tu­ri tei­sę gau­ti nuo vie­no iki tri­jų vi­du­ti­nių dar­bo už­mo­kes­čių pa­pil­do­mą iš­mo­ką. Jiems ne­rei­kės dau­ge­liu at­ve­jų kreip­tis į „Sod­rą“, ją gaus au­to­ma­tiš­kai tais at­ve­jais, kai „Sod­ra“ tu­ri vi­sus duo­me­nis, tai yra kai ma­to, kad žmo­gus iš­dir­bo tą lai­ko­tar­pį, ma­to at­lei­di­mo pa­grin­dą ir tu­ri są­skai­tą, į ku­rią rei­kia per­ves­ti duo­me­nis. Pa­leng­vi­ni­mas ir pa­ge­ri­ni­mas žmo­nėms.

Ant­ras. Tais at­ve­jais, kai „Sod­ra“ ne­tu­rės duo­me­nų, pail­gi­na­me ter­mi­ną kreip­tis. Šiuo me­tu jis yra 6 mė­ne­siai, tai pra­il­gi­na­me, kad bū­tų 12 mė­ne­sių. Vėl­gi no­ri­me pa­ge­rin­ti žmo­nėms si­tu­a­ci­ją.

Taip pat pail­gi­na­me ter­mi­ną kreip­tis į ki­tą fon­dą, tai yra Ga­ran­ti­nį fon­dą, taip pat ter­mi­nas kreip­tis nuo 6 mė­ne­sių il­gė­ja iki 12 mė­ne­sių. Tai čia ga­li kreip­tis dar­buo­to­jai, ku­rių darb­da­vys ban­kru­ta­vo ir su jais neat­si­skai­tė. Iš šio fon­do dar­buo­to­jai ga­li gau­ti iki še­šių mi­ni­ma­lių at­ly­gi­ni­mų.

Taip pat tech­ni­niai pa­kei­ti­mai ir pa­ge­ri­ni­mai, ku­riais pa­tvir­ti­na­me, kad iš­mo­kos iš šių fon­dų yra tik­rai pa­vel­di­mos. Mes su­de­ri­na­me tam tik­ras są­vo­kas ir taip iš­veng­si­me at­ei­ty­je ne­tin­ka­mo įsta­ty­mo aiš­ki­ni­mo. Dė­ko­ju.

PIRMININKAS. Ačiū. Ger­bia­mas vi­ce­mi­nist­re, jū­sų no­ri klaus­ti du Sei­mo na­riai. Klau­sia L. Na­gie­nė.

L. NAGIENĖ (DFVL). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Iš tik­rų­jų, ger­bia­mas vi­ce­mi­nist­re, pa­sa­ky­ki­te da­bar, su­pran­tu, pa­ge­ri­na­me, kiek tu­ri­me lė­šų, mes fak­tiš­kai tu­ri­me pa­kan­ka­mai lė­šų Ga­ran­ti­nia­me fon­de, jį su­kau­pė­me, ne­iš­nau­do­jo­me. Kiek, jūs gal­vo­ja­te, ga­li pa­di­dė­ti iš­lai­dos iš Ga­ran­ti­nio fon­do, o jei­gu ne­už­tek­si­me? Sa­ky­ki­me, da­bar pa­si­pils ban­kro­tai ir to­kiu at­ve­ju, aiš­ku, žen­kliai dau­giau ga­li pri­reik­ti lė­šų iš Ga­ran­ti­nio fon­do. Tu­ri­me re­zer­vą iš to ar ne­tu­ri­me? Ar bu­vo­me ap­skai­čia­vę, nes ir pa­vel­dė­ji­mas at­si­ran­da, anks­čiau pa­vel­dė­ti ne­bu­vo ga­li­ma, gau­da­vo tik tas pats žmo­gus. Skai­čia­vi­mus tu­ri­te ko­kius nors? Ačiū.

V. ŠILINSKAS. Dė­ko­ju. Tu­ri­me. Abu fon­dai yra stip­riai per­tek­li­niai ir tu­ri­me virš 100 mln. abie­juo­se fon­duo­se. Pa­vyz­džiui, iš Ga­ran­ti­nio fon­do, aš gru­biai ap­va­li­nu, per pra­ėju­sius me­tus iš­mo­kė­da­vo­me per 10 mln., o su­rink­da­vo­me 20 mln., tai į pliu­są ei­da­vo tie 10 mln. So­cia­li­niai part­ne­riai dis­ku­ta­vo, kad gal­būt rei­kė­tų dar la­biau pa­leng­vin­ti šiuos fon­dus ir pa­ge­rin­ti są­ly­gas, kad žmo­nės ga­lė­tų gau­ti dau­giau. Su „Sod­ra“ ir­gi dis­ku­ta­vo­me, pie­šė įvai­rius sce­na­ri­jus. Tai net ir pa­čiam liūd­niau­siam sce­na­ri­jui, ma­no ver­ti­ni­mu, tik­rai tu­rė­tų už­tek­ti. Čia pro­ble­mos ne­tu­ri­me ir ma­no­me, kad esa­me pa­kan­ka­mai ge­ro­je si­tu­a­ci­jo­je su įmo­kų su­rin­ki­mu į ši­tuos fon­dus.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Sy­sas.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas vi­ce­mi­nist­re, džiau­giuo­si, kad at­ėjo nors ši­tos pa­tai­sos, bet mes ne vie­ną kar­tą dis­ku­ta­vo­me, kaip la­biau pa­nau­do­ti. Ne kaup­ti ir ne mo­kė­ti ban­kams už pi­ni­gų sau­go­ji­mą, o juos pa­leis­ti į apy­var­tą. Ar ta dar­bo gru­pė, ar ten su­si­rin­kęs bū­re­lis prof­są­jun­gų at­sto­vų ir darb­da­vių kaž­ką su­si­ta­rė, ar ne? Ar vis­gi lauk­si­me mi­nis­teri­jos pa­siū­ly­mų ar iš­mo­kos dy­dį di­din­ti, ar il­gin­ti iš­mo­ką, bet tik­rai tas pi­ni­gų kau­pi­mas į atei­tį… Aš ne­ti­kiu, kad bus ma­si­niai ban­kro­tai. Mes iš­gy­ve­no­me dvi kri­zes, gal­būt ir tre­čią, ir to­kių ro­dik­lių nė­ra. Ką su­ta­rė, taip sa­kant, su­in­te­re­suo­tų­jų gru­pė ir ar teks mi­nis­te­ri­jai įsi­kiš­ti? Ačiū.

V. ŠILINSKAS. Jau kar­tą mi­nis­te­ri­jo­je ati­dė­jo­me pro­jek­to tei­ki­mą, nes bu­vo­me pa­ren­gę jį pa­va­sa­rį, bū­tent ska­tin­da­mi ir siek­da­mi, kad so­cia­li­niai part­ne­riai su­si­tar­tų, gal­būt rei­kia dau­giau pa­kei­ti­mų ir pa­ge­ri­ni­mų. De­ja, tuo me­tu su­si­ta­ri­mo jiems ne­pa­vy­ko pa­siek­ti. Tai nu­spren­dė­me, ka­dan­gi jau ru­duo, teik­ti įsta­ty­mo pro­jek­tą. Be abe­jo, so­cia­li­niai part­ne­riai ga­lės teik­ti pa­siū­ly­mus ko­mi­te­tuo­se. Mes sa­vo ruož­tu ir­gi tu­ri­me, šiuo me­tu mi­nis­te­ri­jo­je svars­to­me pen­kis va­rian­tus, skai­čiuo­ja­me ir ir­gi steng­si­mės pa­dė­ti so­cia­li­niams part­ne­riams su­si­tar­ti. Bet bet ku­riuo at­ve­ju mes ver­ti­na­me, kad tai yra jų fon­das. Tai yra darb­da­vių ir dar­buo­to­jų fon­das, abu­du fon­dai, ir tik tuo at­ve­ju, jei­gu ši­tos ša­lys abi su­ta­ria, kad kaž­ką kei­čia­me ir la­biau ge­ri­na­me, tai tuo at­ve­ju ir tu­ri­me ge­rin­ti.

PIRMININKAS. Ačiū. Jū­sų pa­klau­sė vi­si, ku­rie no­rė­jo pa­klaus­ti.

Dėl mo­ty­vų nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Ap­si­sprę­si­me bal­suo­da­mi. Kaip da­bar pa­skai­čia­vus at­ro­do, mes bal­suo­si­me maž­daug po va­lan­dos, bet tai la­bai pri­klau­sys nuo to, ka­dan­gi li­ko tik pa­tei­ki­mai, kiek, ko­le­gos, klau­si­nė­si­te. Kuo dau­giau klau­si­nė­si­te, tuo il­giau už­truk­si­me.

 

18.37 val.

Paš­to įsta­ty­mo Nr. VIII-1141 3, 5, 6 ir 17 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2309 (pa­tei­ki­mas)

 

Dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Paš­to įsta­ty­mo 3, 5, 6 ir 17 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2309. Pra­ne­šė­ja – su­si­sie­ki­mo vi­ce­mi­nist­rė A. Vai­ciu­ke­vi­čiū­tė. A. Vai­ciu­ke­vi­čiū­tę pra­šom į tri­bū­ną. Su­si­sie­ki­mo vi­ce­mi­nist­rę kvie­čiu į tri­bū­ną.

A. VAICIUKEVIČIŪTĖ. La­bas va­ka­ras, ger­bia­mi Sei­mo na­riai. Šian­dien iš tik­rų­jų tei­kia­me Paš­to įsta­ty­mo pa­kei­ti­mą. Pa­grin­di­nis šio pro­jek­to tei­ki­mo tiks­las yra pa­pil­dy­ti pe­ri­odi­nių lei­di­nių pri­sta­ty­mo pa­slau­gos tei­ki­mo nuos­to­lių kom­pen­sa­vi­mo me­cha­niz­mą, įtrau­kiant ne tik kai­mo gy­ve­na­mų­jų vie­to­vių, bet ir mies­tų, ku­rie pa­ten­ka į re­tai ir vi­du­ti­niš­kai tan­kiai ap­gy­ven­din­tas gy­ve­na­mą­sias vie­to­ves, pre­nu­me­ra­to­rius, o pa­slau­gų tei­ki­mą už­tik­rin­ti Vy­riau­sy­bės įpa­rei­go­tam uni­ver­sa­lio­sios paš­to pa­slau­gos tei­kė­jui.

Pa­grin­di­niai po­ky­čiai. Paš­to įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­te siū­lo­ma nu­sta­ty­ti, kad Vy­riau­sy­bė tvir­tin­tų pe­ri­odi­nių lei­di­nių pri­sta­ty­mo pre­nu­me­ra­to­riams pa­slau­gos ta­ri­fų nu­sta­ty­mo kri­te­ri­jus, kas tre­ji me­tai tvir­tin­tų pe­ri­odi­nių lei­di­nių pri­sta­ty­mo pre­nu­me­ra­to­riams pa­slau­gos di­džiau­sius ta­ri­fus bei ta­ri­fų ga­lio­ji­mo lai­ko­tar­piui Vy­riau­sy­bė ar jos įga­lio­ta ins­ti­tu­ci­ja tvir­tin­tų mie­s­tų, ku­rie pa­ten­ka į re­tai ir vi­du­ti­niš­kai tan­kiai ap­gy­ven­din­tas gy­ve­na­mą­sias vie­to­ves, są­ra­šą.

Paš­to įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­te siū­lo­ma nu­ma­ty­ti Ry­šių re­gu­lia­vi­mo tar­ny­bai vyk­dy­ti ne tik kai­mo gy­ve­na­mų­jų vie­to­vių, bet ir mies­tų, ku­rie pa­ten­ka į re­tai ir vi­du­ti­niš­kai tan­kiai ap­gy­ven­din­tas gy­ve­na­mą­sias vie­to­ves, pre­nu­me­ra­to­riams pa­slau­gos ta­ri­fų tai­ky­mo prie­žiū­rą.

Vy­riau­sy­bės įpa­rei­go­tas uni­ver­sa­lio­sios paš­to pa­slau­gos tei­kė­jas pri­va­lės pri­sta­ty­ti pe­riodi­nius lei­di­nius ne tik kai­mo gy­ve­na­mų­jų vie­to­vių, bet ir mies­tų, ku­rie pa­ten­ka į re­tai ir vi­du­ti­niš­kai tan­kiai ap­gy­ven­din­tas gy­ve­na­mą­sias vie­to­ves, pre­nu­me­ra­to­riams. Už­tik­ri­nus pe­riodi­nių lei­di­nių pri­sta­ty­mo kai­mo gy­ve­na­mų­jų vie­to­vių ir mies­tų, ku­rie pa­ten­ka į re­tai ir vi­du­ti­niš­kai tan­kiai ap­gy­ven­din­tas gy­ve­na­mą­sias vie­to­ves, pre­nu­me­ra­to­riams pa­slau­gos tei­ki­mo nuos­to­lių kom­pen­sa­vi­mą Lie­tu­vo­je bus su­da­ry­tos pa­lan­kes­nės ver­slo są­ly­gos pe­ri­odi­nės spau­dos lei­dė­jams, o vi­suo­me­nei bus iš­sau­go­tas spaus­din­tos ži­niask­lai­dos tu­ri­nio pa­sie­kia­mu­mas. Pra­šau ger­bia­mų Sei­mo na­rių pri­tar­ti Paš­to įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tui po pa­tei­ki­mo.

PIRMININKAS. Ačiū. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti aš­tuo­ni Sei­mo na­riai. Klau­sia A. Ged­vi­las.

A. GEDVILAS (DPF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma pra­ne­šė­ja, vis dėl­to lie­ka ne­aiš­ku, ar paš­to pa­slau­gas re­tai ap­gy­ven­din­tų vie­to­vių gy­ven­to­jams teiks iš­im­ti­nai Lie­tu­vos pa­š­tas, ar pa­slau­ga bus per­ka­ma vie­šų­jų pir­ki­mų bū­du, tuo su­tei­kiant ga­li­my­bę di­din­ti kon­ku­ren­ci­ją ir su­ma­žin­ti vals­ty­bės lė­šas, ski­ria­mas kom­pen­sa­ci­joms. Su­pran­tu, kad, no­rint įgy­ven­din­ti įsta­ty­mo pa­kei­ti­mus 2023 m. sau­sio 1 d., su­reng­ti vie­šų­jų pir­ki­mų tur­būt ne­pa­vyks, ta­čiau ar tai pla­nuo­ja­ma at­ei­ty­je? Jei­gu taip, tai ka­da?

A. VAICIUKEVIČIŪTĖ. La­bai dė­kui už klau­si­mą, iš tie­sų la­bai ge­ras klau­si­mas. Vi­sų pir­ma šiuo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mu pa­pil­do­mai prie kai­miš­kų­jų vie­to­vių įtrau­kia­me 97 pa­pil­do­mus mies­tus ir mies­te­lius į tą pa­tį me­cha­niz­mą, ku­ris yra tai­ko­mas kai­miš­ko­sioms vie­to­vėms. Pats me­cha­niz­mas, kaip da­bar yra kom­pen­suo­ja­ma kai­miš­ko­sio­se vie­to­vė­se, bus tai­ko­mas pa­pil­do­mai šiuo­se 97 mies­tuo­se ir mies­te­liuo­se, iš­sky­rus še­šis di­džiuo­sius mies­tus.

Šis spren­di­mas bu­vo pa­si­rink­tas įver­ti­nus ir ge­o­po­li­ti­nę, ir eko­no­mi­nę si­tu­a­ci­ją ir ma­tant, kad sek­to­rius su­si­du­ria su iš­ties di­de­liais iš­šū­kiais. Šis spren­di­mas iš tie­sų yra tar­pi­nis, nes lū­kes­tis yra toks, kad Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja teiks Me­di­jų rė­mi­mo fon­do vi­są pro­jek­tą, vi­są per­žiū­rą. Ir lū­kes­tis, ben­dra­dar­biau­jant kar­tu su Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja, bu­vo iš­sa­ky­tas, kad at­ei­ty­je pla­nuo­ja­ma, jog kom­pen­sa­ci­niai me­cha­niz­mai, kad ir ko­kie bū­tų, tu­rė­tų bū­ti ski­ria­mi ne pa­skir­tam ope­ra­to­riui, šiuo at­ve­ju Lie­tu­vos paš­tui, bet bū­tent lei­dė­jui, tai yra iš tik­rų­jų net­gi ne lei­dė­jui, o var­to­to­jui, kad bū­tų pra­lei­džia­mi ir ne­kom­pen­suo­ja­mi tar­pi­nin­kai, o tiems, ku­riems ir bū­tų ski­ria­ma ši pa­ra­ma.

At­sa­ky­mas bū­tų toks, kad čia yra tar­pi­nis spren­di­mas. Ki­tais me­tais yra pla­nuo­ja­mas Me­di­jų rė­mi­mo fon­do stei­gi­mas, dėl to vi­sas kom­pen­sa­vi­mo lei­dė­jams me­cha­niz­mas bus per­žiū­ri­mas iš es­mės ir in­kor­po­ruo­tas į tą Me­di­jų rė­mi­mo fon­dą. (Bal­sai sa­lė­je) Čia Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja ga­lės pa­tiks­lin­ti, bet pla­nuo­se yra nu­ma­to­mi 2024 me­tai.

PIRMININKAS. Ačiū. Klau­sia E. Pu­pi­nis. Ne­ma­tau. Klau­sia L. Na­gie­nė.

L. NAGIENĖ (DFVL). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma vi­ce­mi­nist­re, taip su­pra­tau iš jū­sų pa­si­sa­ky­mo, kad yra še­ši, tik­riau­siai pen­ki pa­grin­di­niai mies­tai, ar ne? Še­ši. O vi­si ki­ti gaus kom­pen­sa­ci­jas. No­rė­siu pa­klaus­ti, kas pa­ten­ka į vi­du­ti­niš­kai ap­gy­ven­din­tas gy­ve­na­mą­sias vie­to­ves? Įsta­ty­me tu­rė­tų bū­ti api­brėž­tos tos są­vo­kos. Da­bar taip iš­ei­na, kad net ne­ži­no­me, ko­kie tie skai­čiai. Gal ga­li­te pa­sa­ky­ti pre­li­mi­na­riai, jau vis tiek ži­no­te tin­klus, ži­no­te, kiek maž­daug už­si­sa­ko, kiek ga­li kai­nuo­ti vals­ty­bei ta pa­ra­ma, kiek yra nu­ma­ty­ta ir ar jau yra nu­ma­ty­ta biu­dže­te, ar vėl rei­kės Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jai iš sa­vo ko­kių nors lė­šų, re­sur­sų ieš­ko­ti? Ačiū.

A. VAICIUKEVIČIŪTĖ. Dė­ko­ju už tik­rai ge­rą klau­si­mą. Iš­kart ir pa­tiks­li­nu. Kal­ba­ma apie mies­tus ir mies­te­lius, ku­riuo­se gy­ve­na ma­žiau nei 50 tūkst. gy­ven­to­jų. Yra va­do­vau­ja­ma­si Eu­ro­pos Są­jun­gos reg­la­men­tu dėl ur­ba­ni­za­ci­jos ly­gio su­skirs­ty­mo, bū­tent to­kie iš­ski­ria­mi ir lie­ka dėl to še­ši di­die­ji mies­tai. Ir iš tie­sų, įver­ti­nusi biu­dže­tą ir su­dė­tin­gas eko­no­mi­nes są­ly­gas ir si­tu­a­ci­ją, kad yra daug sek­to­rių, nu­ken­tė­ju­sių nuo įvai­rių iš­šū­kių, tiek elek­tros kai­nų, tiek di­dė­jan­čio MMA ir pa­na­šiai, vals­ty­bė pagal sa­vo re­sur­sus yra nu­ma­čiu­si pa­pil­do­mą fi­nan­sa­vi­mą apie 2,1 mln. eu­rų. Tiks­las yra jau ry­toj ma­no pa­ra­šu vie­ša­jam de­ri­ni­mui pa­teik­ti nu­ta­ri­mo pro­jek­tą, ku­ria­me ir bus la­bai aiš­kiai nu­ro­dy­ti ir ta­ri­fai, ku­rie bu­vo de­rin­ti kar­tu su vi­so­mis lei­dė­jus vie­ni­jan­čio­mis aso­cia­ci­jo­mis, ir to tiks­lu­mo bus la­bai daug.

PIRMININKAS. Ačiū. Tu­rė­tų klaus­ti V. Fio­do­ro­vas. Nė­ra. To­mo ir­gi nė­ra. Klau­sia K. Vil­kaus­kas.

K. VILKAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ge­rai, kad iš­gir­do­te spau­dos at­sto­vų, vie­ti­nės ži­niask­lai­dos at­sto­vų pa­gal­bos šauks­mą ir pa­tei­kė­te įsta­ty­mo pro­jek­tą. Nes jei­gu jis ne­bū­tų pa­teik­tas ir ne­bū­tų kom­pen­suo­ja­ma, tik­rai mes ne­tu­rė­tu­me spau­dos, ku­ri vis dėl­to dar la­bai dau­ge­liui rei­ka­lin­ga, ypač vy­res­nio am­žiaus gy­ven­to­jams, jie tik­rai skai­to tą vie­ti­nę spau­dą ir džiau­gia­si.

Ma­no klau­si­mas iš dvie­jų da­lių. Jūs sa­kė­te, kad per­skai­čiuo­ja­ma kas tre­ji me­tai. Ar vis dėl­to ne­bus per il­gas ter­mi­nas per­skai­čiuo­ti bū­tent tuos įkai­nius ir su tuo su­si­ju­sius kom­pen­sa­vi­mo me­cha­niz­mus? Ant­ra­sis klau­si­mas. Taip da­bar ben­dra­me kon­teks­te jūs gal­vo­ja­te la­bai ge­rai apie vie­ti­nę spau­dą, nes čia ak­tu­a­liau­sias klau­si­mas. Bet dėl pa­čių siun­tų gy­ven­to­jams pri­sta­ty­mo ir jų įkai­nių kė­li­mo. Su­pran­tu, kad cen­tri­nis paš­tas turi „Pay Post“ ir vi­sas ki­tas to­kias tu­ri pa­slau­gų įmo­nes, bet žmo­nės daž­nai skun­džia­si, kad lai­ku ne­gau­na iš cen­tri­nio paš­to už­sa­ky­tų siun­tų ar ki­to­kių pa­slau­gų. Ačiū.

A. VAICIUKEVIČIŪTĖ. Dė­ko­ju už kon­struk­ty­vius, tin­ka­mus klau­si­mus. Dėl tre­jų me­tų at­sa­ky­siu trum­pai. Yra tam tik­ras stan­dar­tas ir ne­ma­no­me, kad jis tu­rė­tų bū­ti kaž­kaip ypa­tin­gai per­žiū­rė­tas, bet ka­dan­gi tai yra tei­ki­mo sta­di­ja ir jei­gu yra ki­to­kių nuo­mo­nių, ko­mi­te­te apie tai tik­rai bus ga­li­ma pa­dis­ku­tuo­ti.

Da­bar at­sa­kant į jū­sų ant­rą­ją da­lį. Jūs kal­ba­te apie siun­tų pri­sta­ty­mą, tai iš tik­rų­jų gal dau­giau paš­tui ad­re­suo­tas klau­si­mas, nes tai yra ko­mer­ci­nės veik­los klau­si­mas. Mes ma­to­me iš­šū­kius, ma­to­me si­tu­a­ci­ją, ku­ri le­mia tam tik­rą paš­to veik­lą. Vi­sų pir­ma kei­čia­si MMA dy­džiai, kei­čia­si ki­ti da­ly­kai, ku­rie da­ro įta­ką įmo­nės tva­riai veik­lai. Ir tų pro­ble­mų nie­kas ne­nei­gia. Bet aš no­rė­čiau gal­būt pa­ak­cen­tuo­ti: jūs sa­ko­te, yra to­kių at­ve­jų, kai nė­ra pri­sta­to­mos ar lai­ku ne­pri­sta­to­mos. Su­tin­ku, kad yra, bet rei­kė­tų žiū­rė­ti į vi­są mas­tą ir ro­dik­lį, kiek iš vi­sų siun­tų yra to­kių, ku­rios yra ne­pri­sta­to­mos. Ko­kius duo­me­nis pa­tei­kė Lie­tu­vos paš­tas, tai yra la­bai ma­ža da­lis, to­kia pa­klai­dos ri­ba, kai ne­tiks­lu­mų ir pa­vie­nių at­ve­jų tik­rai yra. Mes to ne­nei­gia­me. Ko­ky­bi­nius pa­ra­met­rus tik­rai paš­tui rei­kės vie­na­reikš­miš­kai ge­rin­ti ir mes į tai iš tie­sų kon­cen­truo­ja­mės.

PIRMININKAS. Ačiū. Klau­sia V. Val­kiū­nas.

V. VALKIŪNAS (DPF). Ger­bia­ma Ag­ne, da­bar strei­kuo­ja au­to­bu­sų vai­ruo­to­jai. Ir iš­šū­kiai to­kie, kad paš­to dar­buo­to­jai gau­na 600 eu­rų at­ly­gi­ni­mą ir dar au­to­mo­bi­liais iš kai­mo vie­to­vių tu­ri va­žiuo­ti į dar­bą 20–30 ki­lo­met­rų, pas­kui grįž­ti sa­vo au­to­mo­bi­liu. Tai iš­šū­kiai, kad čia rei­kės dvi­gu­bin­ti at­ly­gi­ni­mus, jau rei­kia da­bar pro­gra­muo­ti to­kius iš­šū­kius. Yra vie­nas… Ar nė­ra ga­li­my­bės kaip pri­va­čio­se įmo­nė­se, kad dar­buo­to­jai tais au­to­mo­bi­liais, kad jiems bū­tų kaž­koks bo­nu­sas, kad ne­dirb­tų kaip ver­gai paš­to dar­buo­to­jai už 600 eu­rų, kad jie ga­lė­tų tuo au­to­mo­bi­liu va­žiuo­ti na­mo ir į dar­bą, o ne lau­žy­ti, nau­do­ti de­ga­lus ir lau­žy­ti sa­vo au­to­mo­bi­lį? Kaip pri­va­čio­se įmo­nė­se yra ir te­le­fo­nai, ir au­to­mo­bi­liai. Už to­kį at­ly­gi­ni­mą jums nė­ra no­ro pa­dė­ti paš­to dar­buo­to­jams?

A. VAICIUKEVIČIŪTĖ. Dė­ko­ju už klau­si­mą. Tik dar kar­tą no­rė­čiau ak­cen­tuo­ti, jog Lie­tu­vos paš­tas yra ak­ci­nė ben­dro­vė, ir tur­būt šie klau­si­mai yra ak­tu­a­lūs, bet vi­sų pir­ma tu­rė­tų bū­ti ke­lia­mi įmo­nei, įmo­nės val­dy­bai ir va­do­vei.

Ki­tas da­ly­kas, kal­bant apie paš­tą, paš­tas iš tik­rų­jų iš­gy­ve­na veik­los mil­ži­niš­kus po­ky­čius, ir ne tik Lie­tu­vo­je, vi­so­je Eu­ro­po­je ir pa­sau­ly­je. Pa­ti paš­to veik­la pra­de­da keis­tis ir tam tik­ros sche­mos ir me­cha­niz­mai, ku­rie bu­vo iki šiol, ne­be­at­lie­pia re­a­li­jų. Ki­tas da­ly­kas, Lie­tu­vos paš­tas tik­rai la­bai daug in­ves­ta­vo į tai, kad su­kur­tų sa­vo cen­tra­li­zuo­tą skirs­ty­mo sis­te­mą. Ji bu­vo įdieg­ta ir, taip, tam tik­ru me­tu kė­lė tam tik­rų ne­pa­to­gu­mų, bet Lie­tu­va bu­vo pas­ku­ti­nė Eu­ro­po­je, laiš­kus ir siun­tas skirs­tan­ti ran­ko­mis. Tie po­ky­čiai yra.

Ki­tas da­ly­kas, ge­o­po­li­ti­nė si­tu­a­ci­ja, eko­no­mi­nė si­tu­a­ci­ja tik­rai da­ro di­de­lę įta­ką to­kiai di­de­lei įmo­nei. Tur­būt gir­dė­jo­te, kad šiais me­tais bu­vo at­si­sa­ko­ma tam tik­rų dar­buo­to­jų ir ma­ži­na­mas tas apa­ra­tas, nes tam tik­rų funk­ci­jų ne­li­ko. Paš­tas op­ti­mi­zuo­ja­mas vi­saip, kaip ga­lima, tam, kad tiems lie­kan­tiems dar­buo­to­jams ga­lė­tų su­da­ry­ti kuo pa­lan­kes­nes są­ly­gas. Rei­kė­tų su­pras­ti, kad tie dar­buo­to­jai daugiausia už­dir­ba tik­rai ne­di­de­lį at­ly­gi­ni­mą. La­bai di­de­lę įta­ką pa­š­to veik­lai da­ro ir ke­lia­mas MMA. Iš tik­rų­jų at­si­ran­da pa­pil­do­mos mi­li­jo­ni­nės iš­lai­dos, na­tū­ra­lu, kad sie­kia­ma ge­rin­ti tas są­ly­gas dar­buo­to­jams, bet įmo­nė tu­ri iš­lai­ky­ti tva­rią veik­lą. La­bai daž­nai mėgs­ta­ma sa­ky­ti, kad tai yra vals­ty­bės val­do­ma įmo­nė. Ji taip pat tu­ri ge­bė­ti tva­riai vy­k­dy­da­ma sa­vo veik­lą neš­ti di­vi­den­dus į Lie­tu­vos biu­dže­tą. Tą iš­šū­kį paš­tas tu­ri, tai yra la­bai su­dė­tin­ga įgy­ven­din­ti ir tos pro­ble­mos yra spren­džia­mos nuo­la­tos. (Bal­sas sa­lė­je)

PIRMININKAS. Ko­le­gos, ne­dis­ku­tuo­ja­me iš vie­tos. Bus ga­li­my­bė ko­mi­te­tuo­se pa­dis­ku­tuo­ti. Dar su­teik­siu L. Girs­kie­nei pa­klaus­ti, nors klau­si­mų lai­kas jau iš­se­ko.

L. GIRSKIENĖ (LVŽSF). Aš no­riu jū­sų pa­si­tei­rau­ti to­kio da­ly­ko. Ma­tau, kad ei­li­nį kar­tą ant su­pe­li­ju­sios duo­nos mes sto­res­nį sluoks­nį svies­to tie­siog už­te­pa­me. Ką tu­riu min­ty? Mes vėl ne­ieš­ko­me prie­žas­čių, ko­dėl mo­no­po­li­nin­kas Lie­tu­vos paš­tas dras­tiš­kai di­di­na įkai­nius. Vi­sų pa­slau­gų įkai­nius. Vi­ce­mi­nist­re, ka­da jūs pas­ku­ti­nį kar­tą bu­vo­te paš­te at­si­im­ti laiš­ko ar siun­tos? Ar esa­te su­si­pa­ži­nu­si, kaip ten vis­kas vyks­ta? Aš no­riu pa­klaus­ti, ar jūs aiš­ki­no­tės prie­žas­tis, ko­dėl Lie­tu­vos paš­tas dras­tiš­kai di­di­na vi­sų pa­slau­gų įkai­nius?

A. VAICIUKEVIČIŪTĖ. Dė­ko­ju už klau­si­mą. Prie­žas­čių mo­zai­ka yra di­de­lė. Vie­na iš jų yra ta, kad paš­tas vei­kia ir ko­mer­ci­nia­me seg­men­te, ne tik įgy­ven­di­na įpa­rei­go­to ope­ra­to­riaus funk­ci­jas, už ku­rias yra kom­pen­suo­ja­ma iš vals­ty­bės biu­dže­to. Taip pat kon­ku­ruo­ja­ma ko­mer­ci­nė­je ap­lin­ko­je ir tos kai­nos yra at­lie­pia­mos ir rin­kos kai­nų, sie­kiant vi­sų pir­ma pa­deng­ti sa­vo są­nau­das ir veik­ti įmo­nei efek­ty­viai. Iš tik­rų­jų tų prie­žas­čių yra la­bai daug, kaip jau mi­nė­jau, ir MMA di­di­ni­mas, ir ki­tos prie­žas­tys, bū­tent įgy­ven­di­nant di­džiu­lę paš­to trans­for­ma­ci­ją. Mes gi­li­na­mės į jas. Ir dar tur­būt no­rė­čiau pa­mi­nė­ti, tai yra vie­šai ži­no­mas fak­tas, kad pra­ėjo pen­ke­ri me­tai, šiuo me­tu kaip tik vyks­ta nau­jo va­do­vo pa­ieš­kų pro­ce­sas. Tai ir­gi yra lū­kes­tis ir ak­ci­nin­ko, ir mū­sų per­žiū­rė­ti ir lū­kes­čių laiš­ką, ir at­liep­ti vi­suo­me­nei ky­lan­čius klau­si­mus. Tie­siog dar kar­tą pa­kar­to­siu, yra ypač svar­bu tei­sin­gai įver­tin­ti jų mas­tą.

PIRMININKAS. Ačiū. Jūs at­sa­kė­te į vi­sų Sei­mo na­rių, no­rė­ju­sių klaus­ti, klau­si­mus.

Dėl bal­sa­vi­mo mo­ty­vų no­ri kal­bė­ti vie­nas Sei­mo na­rys. J. Raz­ma kal­ba už.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ne­abe­jo­ti­na, rei­kia pri­tar­ti pro­jek­tui, nes tik­rai si­tu­a­ci­ja dėl dras­tiš­kai pa­di­din­tų Lie­tu­vos paš­to įkai­nių pre­nu­me­ra­tai pla­tin­ti yra su­dė­tin­ga. Jei­gu nie­ko ne­da­ry­tu­me, ne vie­nas re­gio­ni­nis laik­raš­tis gal tu­rė­tų ir už­si­da­ry­ti. Gai­la, kad Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja taip il­gai už­tem­pė šio klau­si­mo svars­ty­mą. Ge­rai, kad Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja čia bu­vo tam tik­ras va­rik­lis tuo klau­si­mu. O, kiek aš ži­nau, Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja, de­ja, abe­jin­gai žiū­rė­jo į tą la­bai pa­di­din­tą Lie­tu­vos paš­to įkai­nį, užuot pa­ana­li­za­vu­si, ar tik­rai jis pa­grįs­tai pa­di­din­tas. O šiaip šį įsta­ty­mą rei­kia, ži­no­ma, kuo grei­čiau pri­im­ti dar šio­je be­si­bai­gian­čio­je se­si­jo­je, kad Vy­riau­sy­bė ga­lė­tų pri­im­ti tam tik­rą nu­ta­ri­mą dėl lė­šų sky­ri­mo. Kvie­čiu pa­lai­ky­ti.

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­le­gos, ap­si­sprę­si­me jau ga­na ne­tru­kus, nes re­a­liai li­ko vie­nas, du, trys, ke­tu­ri pa­tei­ki­mai. Tai skai­čiuo­ki­te po 10 mi­nu­čių – ar­ba 40 mi­nu­čių, ar­ba pu­sė va­lan­dos iki bal­sa­vi­mo, pri­klau­sys nuo jū­sų klau­si­mų.

 

18.55 val.

Vy­riau­sy­bės įsta­ty­mo Nr. I-464 vie­nuo­lik­to­jo skir­snio pa­va­di­ni­mo ir 52 straips­nio pa­kei­ti­mo bei Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 53 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2299 (patei­ki­mas)

 

Kvie­čiu tei­sin­gu­mo mi­nist­rę E. Dob­ro­wols­ką pri­sta­ty­ti Vy­riau­sy­bės įsta­ty­mo pa­tai­sas, pro­jek­tą Nr. XIVP-2299. Pa­tei­ki­mo sta­di­ja.

E. DOBROWOLSKA (LF). Svei­ki ko­le­gos, įsta­ty­mo pro­jek­to tiks­las yra nu­sta­ty­ti vie­no­dą Eu­ro­pos Są­jun­gos Tei­sin­gu­mo Teis­mo tei­sė­jų ir ge­ne­ra­li­nių ad­vo­ka­tų, Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mo tei­sė­jų, ku­riuos į pa­rei­gas siū­lo Lie­tu­vos Res­pub­li­ka, kan­di­da­tū­rų siū­ly­mo tvar­ką. Taip pat nu­sta­ty­ti kan­di­da­tų į Eu­ro­pos Są­jun­gos Tei­sin­gu­mo Teis­mą, Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mo tei­sė­jus, Eu­ro­pos Są­jun­gos Tei­sin­gu­mo Teis­mo ge­ne­ra­li­nius ad­vo­ka­tus bei as­me­nų į Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mo ad hoc tei­sė­jų są­ra­šą at­ran­kos tvar­ką. Taip pat pa­tiks­lin­ti Vy­riau­sy­bės įsta­ty­mo vie­nuo­lik­to­jo skir­snio pa­va­di­ni­mą pa­gal pa­siū­ly­mus.

Įsta­ty­mo pro­jek­tu siū­lo­mi pa­kei­ti­mai. Yra nu­sta­to­ma Eu­ro­pos Są­jun­gos tei­sė­jų kan­di­da­tū­ros siū­ly­mui ana­lo­giš­ka Lie­tu­vos Res­pub­li­kos siū­lo­mų EŽTT tei­sė­jų ir Eu­ro­pos Są­jun­gos Tei­sin­gu­mo Teis­mui pa­de­dan­čių ge­ne­ra­li­nių ad­vo­ka­tų kan­di­da­tū­rų siū­lo­ma tvar­ka.

Nu­sta­to­ma, kad kan­di­da­tų į Eu­ro­pos Są­jun­gos Tei­sin­gu­mo Teis­mo tei­sė­jus ir ge­ne­ra­li­nius ad­vo­ka­tus, taip pat Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mo tei­sė­jus at­ran­ką Vy­riau­sy­bės nu­sta­ty­ta tvar­ka vyk­dys Mi­nist­ro Pir­mi­nin­ko po­tvar­kiu dėl kon­kre­čios at­ran­kos su­da­ry­ta dar­bo gru­pė. Taip pat nu­sta­to­me, kad apie at­ran­ką bū­ti­na skelb­ti vie­šai. Nu­sta­to­ma dar­bo gru­pės su­dė­tis, ją su­da­ry­tų sep­ty­ni na­riai: Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo de­le­guo­ta­sis tei­sė­jas, ku­ris bū­tų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas, Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo de­le­guo­ta­sis tei­sė­jas, Lie­tu­vos vy­riau­sio­jo ad­mi­ni­st­ra­ci­nio teis­mo de­le­guo­ta­sis tei­sė­jas, Tei­sė­jų ta­ry­bos de­le­guo­ta­sis tei­sė­jas, Lie­tu­vos ad­vo­ka­tū­ros Ad­vo­ka­tų ta­ry­bos de­le­guo­ta­sis at­sto­vas, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo kon­tro­lie­rių įstai­gos de­le­guo­ta­sis at­sto­vas, taip pat Lie­tu­vos tei­si­nin­kų drau­gi­jos de­le­guo­ta­sis at­sto­vas.

Nu­sta­ty­tas įvyk­dy­tos at­ran­kos re­zul­ta­tas pa­tei­kia­mas Vy­riau­sy­bei. Dar­bo gru­pė in­for­muo­tų tei­sin­gu­mo mi­nist­rą apie kan­di­da­tus, ati­tin­kan­čius tei­sė­jo ar ge­ne­ra­li­nio ad­vo­ka­to, taip pat Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mo tei­sė­jo pa­rei­goms už­im­ti ke­lia­mus rei­ka­la­vi­mus. Tei­sin­gu­mo mi­nist­ras in­for­muo­tų Mi­nist­rą Pir­mi­nin­ką apie at­rink­tus kan­di­da­tus. Mi­nist­ras Pir­mi­nin­kas, įver­ti­nęs kan­di­da­tū­ras, Vy­riau­sy­bei teik­tų mo­ty­vuo­tą siū­ly­mą dėl kon­kre­čių kan­di­da­tų. Nu­sta­to­me, jog Vy­riau­sy­bė, įgy­ven­din­da­ma Žmo­gaus tei­sių ir pa­grin­di­nių lais­vių ap­sau­gos kon­ven­ci­jos 26 straips­nį, nu­sta­tys tvar­ką, pa­gal ku­rią bus at­ren­ka­mi tei­sė­jai.

Taip pat no­rė­čiau ak­cen­tuo­ti, kad yra pa­pil­do­mas punk­tas, ku­ris nu­ma­to, kad į Eu­ro­pos Są­jun­gos Tei­sin­gu­mo Teis­mą pra­dė­ta at­ran­ka bū­tų pa­baig­ta pa­gal se­ną pro­ce­dū­rą, nes, kaip ži­no­me, pro­ce­sas šiuo me­tu yra su­stab­dy­tas. Mie­lai at­sa­ky­čiau į jū­sų klau­si­mus.

PIRMININKAS. Ačiū, ger­bia­ma mi­nist­re, jūs taip ge­rai pa­tei­kė­te, kad nie­kas ne­no­ri jū­sų klaus­ti. (Bal­sai sa­lė­je) Dėl mo­ty­vų ir­gi nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti.

 

18.58 val.

Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gist­ro įsta­ty­mo Nr. I-1539 42 straips­nio pa­kei­ti­mo ir Nekilno­ja­mo­jo tur­to re­gist­ro įsta­ty­mo Nr. I-1539 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2298 (pa­tei­ki­mas)

 

Kvie­čiu pri­sta­ty­ti ki­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą – Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gist­ro įsta­ty­mo 42 straip­s­nio pa­kei­ti­mo ir Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gist­ro įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIVP-2298. Tei­sin­gu­mo mi­nist­rė E. Dob­ro­wols­ka. Pa­tei­ki­mas.

E. DOBROWOLSKA (LF). La­bai ačiū už ga­li­my­bę pri­sta­ty­ti įsta­ty­mo pro­jek­tą, jo iš es­mės yra du pa­grin­di­niai tiks­lai. Pir­ma­sis – nuo ki­tų me­tų sau­sio 1 die­nos įsi­ga­lio­jus Lie­tu­vos Res­pub­li­kos spe­cia­lių­jų že­mės nau­do­ji­mo są­ly­gų įsta­ty­mui te­ri­to­ri­jos, ku­rioms tai­ko­mos spe­cia­lio­sios že­mės nau­do­ji­mo są­ly­gos, bus re­gist­rų ob­jek­tas. At­si­žvel­giant į tai, siū­lo­ma nu­sta­ty­ti, kad tei­sę gau­ti ak­tu­a­lius ir ar­chy­vi­nius duo­me­nis apie as­mens tur­tą, taip pat do­ku­men­tų ko­pi­jas tu­ri ir as­me­nys, su­in­te­re­suo­ti vyk­dy­ti ūki­nę ar ki­to­kią veik­lą, dėl ku­rios nu­sta­ty­toms te­ri­to­ri­joms tai­ko­mos spe­cia­lio­sios že­mės nau­do­ji­mo są­ly­gos.

Taip pat šiuo įsta­ty­mo pro­jek­tu siū­lo­mi pa­kei­ti­mai, kad žur­na­lis­tai ga­lė­tų gau­ti duo­me­nis apie vi­są as­mens ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą, taip už­tik­ri­nant vi­suo­me­nės tei­sę gau­ti in­for­ma­ci­ją. Gau­da­mi šiuos duo­me­nis žur­na­lis­tai ga­lės už­tik­rin­ti vie­šo­jo in­te­re­so – vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo – tin­ka­mą įgy­ven­di­ni­mą, tu­rės ga­li­my­bę pri­si­dė­ti prie ko­rup­ci­jos pa­si­reiš­ki­mo ti­ki­my­bės ma­ži­ni­mo, ga­li­mo vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo ar ne­tei­sė­to pra­tur­tė­ji­mo at­ve­jų at­sklei­di­mo, efek­ty­vaus tarp­tau­ti­nių sank­ci­jų tai­ky­mo. Mie­lai at­sa­ky­čiau į jū­sų klau­si­mus.

PIRMININKAS. Ačiū. Klau­sia L. Na­gie­nė.

L. NAGIENĖ (DFVL). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Iš tik­rų­jų, ger­bia­ma mi­nist­re, aš su­pra­tau, kad pa­gal ši­tą da­bar­ti­nį… Pra­džio­je per­skai­čius gal­vo­jau, kad tai bus bū­tent dėl bū­si­mos mo­kes­čių re­for­mos, tur­to re­gist­ro. Bet da­bar, kiek su­pra­tau, la­biau­siai ak­cen­tuo­ta į žur­na­lis­tus, nes bu­vo kon­flik­tas. Tai spren­džiant… Ma­tau, kaž­ko­dėl yra la­bai daug Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bų. Kaip jūs gal­vo­ja­te, ką dar rei­kė­tų keis­ti, nes ma­tau vi­siš­kai pa­gal ši­tą tei­sės ak­tą, ku­rį jūs da­bar pa­tei­kė­te, kad ga­lės gau­ti žur­na­lis­tai, bet ar vi­si jie tu­rės tei­sę gau­ti, kaip jūs įsi­vaiz­duo­ja­te, ko­kiais tiks­lais? Kaip jūs tą tvar­ką įve­si­te, nes Vy­riau­sy­bė nu­sta­tys? Ačiū.

E. DOBROWOLSKA (LF). La­bai ačiū. Vi­sų pir­ma, jei­gu žiū­rė­tu­me į Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas, jos iš es­mės nė­ra kri­ti­nės. Tik­rai kal­bė­si­me apie tai ko­mi­te­te. Pa­grin­di­niai du da­ly­kai yra spren­džia­mi.

Jei­gu mes kal­bė­tu­me apie Spe­cia­lių­jų že­mės nau­do­ji­mo są­ly­gų įsta­ty­mą, ku­ris įsi­ga­lio­jo nuo sau­sio 1 die­nos, la­bai svar­bu už­tik­rin­ti ir fi­zi­niams as­me­nims, ki­tiems sub­jek­tams, kad gau­tų tą in­for­ma­ci­ją, ku­ri tie­sio­giai ga­li tu­rė­ti įta­kos jų že­mės skly­pams ar­ba ūki­niams in­te­re­sams, tam, kad ga­lė­tų dis­po­nuo­ti ta in­for­ma­ci­ja.

Jei­gu kal­bė­tu­me apie žur­na­lis­tus, jie ir da­bar gau­na tą in­for­ma­ci­ją. Klau­si­mas, ko­kiu bū­du ir kiek pa­to­giai. Šiuo me­tu yra ga­li­ma pa­ieš­ka pa­gal ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ob­jek­tą, nė­ra vi­sa­pu­siš­ka pa­ieš­ka pa­gal ar­chy­vi­nius duo­me­nis. Šiuo at­ve­ju mes pri­ly­gi­na­me, kaip ki­toms ins­ti­tu­ci­joms yra su­tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja, kad ta pa­ieš­ka bū­tų au­to­ma­ti­zuo­ta ir pa­to­ges­nė.

Koks pa­grin­di­nis skir­tu­mas? Mes, be abe­jo, kal­ba­me ir apie Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mą, ku­ris tai­ko­mas tie­sio­giai. Tai yra žur­na­lis­tai, ku­rie ne­tu­ri pa­žei­di­mų, be abe­jo, vie­šin­da­mi to­kius duo­me­nis, tu­ri at­sa­ko­my­bę at­skleis­ti tiek, kiek vi­suo­me­nei yra ak­tu­a­lu.

PIRMININKAS. Ačiū. Jū­sų pa­klau­sė vi­si no­rin­tys. Dėl bal­sa­vi­mo mo­ty­vų nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti.

Prieš su­teik­da­mas tei­sin­gu­mo mi­nist­rei pri­sta­ty­ti ki­tą kom­plek­si­nį dvie­jų pro­jek­tų klau­simą: Baus­mių vyk­dy­mo ko­dek­so pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIVP-2300 ir Su­ėmi­mo vyk­dy­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIVP-2301, no­riu pra­neš­ti, kad bal­sa­vi­mas bus jau ne­tru­kus, vė­liau­siai po 15 mi­nu­čių. Pra­šau, ger­bia­ma mi­nist­re.

 

19.01 val.

Baus­mių vyk­dy­mo ko­dek­so pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIV-1196 1 straips­nio pakeitimo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2300, Su­ėmi­mo vyk­dy­mo įsta­ty­mo Nr. I-1175 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIV-1198 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2301 (pa­tei­ki­mas)

 

E. DOBROWOLSKA (LF). La­bai ačiū. Pri­sta­ty­siu tiek Baus­mių vyk­dy­mo ko­dek­so pa­kei­ti­mą, tiek ly­di­mą­jį ak­tą. Jie tie­siog yra su­si­ję. Šiais pa­kei­ti­mais yra siū­lo­ma įves­ti nau­jas pre­ven­ci­nes prie­mo­nes tam, kad ati­tin­ka­mais at­ve­jais ga­lė­tu­me ri­bo­ti nu­teis­tų­jų tei­sę su­si­ra­ši­nė­ti, su­si­tik­ti ar­ba su­si­skam­bin­ti.

No­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį, kad ši­tie pa­kei­ti­mai yra pa­reng­ti ir tei­kia­mi įver­ti­nus tiek Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mo ju­ris­prudenciją, tiek ki­tų vals­ty­bių prak­ti­ką. Ana­lo­giš­kai kaip siū­lo­mas re­gu­lia­vi­mas yra Skan­di­na­vi­jos ša­ly­se, Nor­ve­gi­jo­je, Es­ti­jo­je, Pran­cū­zi­jo­je.

Pa­grin­di­nis da­ly­kas, ko­kia skir­tis yra siū­lo­mų pre­ven­ci­nių prie­mo­nių. Jei­gu mes kal­bė­tu­me apie ben­dra­vi­mą su ar­ti­mai­siais, tai yra šei­mos na­riais, ri­bo­ji­mas ga­lė­tų bū­ti tai­ko­mas tik iki 1 mė­ne­sio su ga­li­my­be pra­tęs­ti ir tik tais at­ve­jais, kai yra prie­lai­dų, kad yra da­ro­ma ar­ba ga­li bū­ti da­ro­ma nu­si­kals­ta­ma vei­ka.

Jei­gu mes kal­bė­tu­me apie ben­dra­vi­mą bet ku­ria for­ma su ki­tais as­me­ni­mis, toks ri­bo­ji­mas ga­lė­tų bū­ti iki 3 mė­ne­sių su ga­li­my­be pra­tęs­ti. Bet ku­rie ri­bo­ji­mai tu­rė­tų bū­ti iš kar­to pa­nai­kin­ti iš­ny­kus prie­lai­doms, dėl ko to­kie ri­bo­ji­mai bu­vo įves­ti.

Ki­ta da­lis, ku­ri la­bai svar­bi ir de­ri­nant su ki­to­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis bu­vo iš­reikš­ta, – ri­bo­ji­mai ne­ga­li bū­ti tai­ko­mi nu­teis­tie­siems ar su­im­tie­siems, kai ben­drau­ja­ma su vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jo­mis, su tarp­tau­ti­nė­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis, su ad­vo­ka­tais. To­kiu bū­du yra už­tik­ri­na­ma ga­li­my­bė tiek pa­teik­ti skun­dą, tiek už­tik­rin­ti bū­tent pro­ce­si­nes tei­ses.

Įsta­ty­mo pro­jek­tas bu­vo de­rin­tas tiek su Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja, tiek su Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tu, tiek su Ge­ne­ra­li­ne pro­ku­ra­tū­ra. At­si­žvelg­ta į Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros pa­siū­ly­mą, kad bū­tų pa­keis­ta for­mu­luo­tė. Tai yra net­gi nu­sta­tant ri­bo­ji­mą bū­tų su­da­ro­mas są­ra­šas as­me­nų, su ku­riais yra lei­džia­ma ben­drau­ti. Ki­taip sa­kant, net­gi tai­kant tam tik­ras pre­ven­ci­nes prie­mo­nes vis dėl­to nu­ma­to­ma ga­li­my­bė su tam tik­rais as­me­ni­mis ben­drau­ti, jei­gu tai ne­kliu­do baus­mės vyk­dy­mo tiks­lui.

Mie­lai at­sa­ky­čiau į jū­sų klau­si­mus.

PIRMININKAS. Ačiū. Jū­sų klaus­ti no­ri du Sei­mo na­riai. Klau­sia V. Ba­kas.

V. BAKAS (DFVL). La­bai ačiū. Ger­bia­ma mi­nist­re, taip ge­rai pra­dė­jo­te re­for­ma da­ry­ti mū­sų baus­mių vyk­dy­mo sis­te­mą skaid­res­nę, ci­vi­li­zuo­tes­nę, ma­žiau drau­di­mų, dau­giau lei­di­mų. Link to ei­na mū­sų part­ne­riai Va­ka­rų ša­ly­se. Bet da­bar čia siū­lo­te ri­bo­ti pa­tai­sos įstai­gų ad­mi­nist­ra­ci­jos įsa­ky­mu su­si­ra­ši­nė­ji­mą, skam­bi­ni­mą, daik­tų per­da­vi­mą. Aš čia ma­ty­čiau ma­žiau­siai tri­jų Kon­sti­tu­ci­jos straips­nių pa­žei­di­mą, nes pa­na­šiais at­ve­jais, kai yra ri­bo­ja­ma tei­sė į su­si­ra­ši­nė­ji­mą, pa­vyz­džiui, kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos at­ve­ju, bau­džia­mo­jo pro­ce­so at­ve­ju, rei­kia teis­mų sank­ci­jų. Čia ga­lės įstai­gos va­do­vas tai pa­da­ry­ti, kaip jūs sa­vo pro­jek­tuo­se ra­šo­te, net­gi už vi­daus tai­syk­lių pa­žei­di­mą, ne­ra­šo­te, ko­kių. Aš pa­žiū­rė­jau įstai­gų vi­daus tai­syk­les, ran­kų lai­ky­mas ki­še­nė­se, kai su ta­vi­mi kal­ba vir­ši­nin­kas, lai­ko­mas vi­daus tai­syk­lių pa­žei­di­mu ar­ba nuo­trau­kų lai­ky­mas ne tam nu­sta­ty­to­je vie­to­je – jau vi­daus tai­syk­lių pa­žei­di­mas.

Ma­no klau­si­mas jums, at­si­žvel­giant į Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo dok­tri­ną, kad to­kios kon­sti­tu­ci­nės tei­sės tu­ri bū­ti ri­bo­ja­mos pro­por­cin­gai sie­kia­mam tiks­lui, vis dėl­to dėl ko­kių kon­kre­čių pa­žei­di­mų bus ri­bo­ja­mos nu­teis­tų­jų tei­sės į pri­va­tų gy­ve­ni­mą, tei­sė reikš­ti sa­vo įsi­ti­ki­ni­mus, tei­sė į su­si­ra­ši­nė­ji­mą, su­si­ži­no­ji­mą. Ko­kie tie pa­žei­di­mai jums la­biau­siai ke­lia ne­ri­mą ir kas truk­do da­bar, esant nu­si­kal­ti­mui ir pa­žei­di­mui, tai da­ry­ti, re­mian­tis BPK ir kri­mi­na­li­nę žval­gy­bą reg­la­men­tuo­jan­čiais įsta­ty­mais?

E. DOBROWOLSKA (LF). La­bai ačiū. Aš bū­čiau dė­kin­ga, jei­gu vis dėl­to ne­dra­ma­ti­zuo­tu­mė­te ir ne­skleis­tu­mė­te ne­tei­sin­gos in­for­ma­ci­jos. Vi­sų pir­ma, jei­gu mes kal­ba­me apie Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so prie­mo­nes ar­ba kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos prie­mo­nes, jas tai­ko ati­tin­ka­mi sub­jek­tai. Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so prie­mo­nės ga­li bū­ti tai­ko­mos tais at­ve­jais, jei­gu as­me­niui yra pa­reikš­ti įta­ri­mai. Šiuo at­ve­ju, ben­dra­dar­biau­jant su Ge­ne­ra­li­ne pro­ku­ra­tū­ra, at­ski­riems nu­teis­tie­siems, ku­rie jau yra nu­teis­ti as­me­nys, nė­ra įta­ria­mie­ji, pa­grin­do tai­ky­ti ar ne, na, net­gi tei­si­nis pa­grin­das šiuo at­ve­ju ne vi­sa­da yra.

Ki­tas da­ly­kas, ką jūs mi­nė­jo­te ir pa­si­džiau­gė­te jau pri­im­ta re­for­ma, ku­ri nuo sau­sio 1 die­nos įsi­ga­lios, bū­tent ir bu­vo ak­cen­tuo­ta, kad mes pe­ri­ma­me ge­rą­ją Skan­di­na­vi­jos ša­lių prak­ti­ką, bet kar­tu re­a­guo­ja­me į šių die­nų ak­tu­a­li­jas. Ma­no pa­mi­nė­ti ir šian­dien pri­sta­ty­ti Baus­mių vyk­dy­mo ko­dek­so pa­kei­ti­mai yra ana­lo­giš­ki tų pa­čių skan­di­na­vų: Es­ti­jos, Nor­ve­gi­jos, Šve­di­jos, re­gu­lia­vi­mui – jų ko­dek­suo­se nu­ma­ty­ti ana­lo­giš­ki ri­bo­ji­mai.

Ki­ta da­lis. Jei­gu jūs dra­ma­ti­zuo­ja­te apie ran­kų lai­ky­mą, tai aš ci­tuo­ju įsta­ty­mo ly­gi­na­mą­jį va­rian­tą, ku­rį, esu tik­ra, ir­gi su­ge­bė­jo­te at­si­da­ry­ti šiuo me­tu sis­te­mo­je: „Sie­kiant už­kirs­ti ke­lią nu­si­kals­ta­moms vei­koms ar ki­tiems tei­sės pa­žei­di­mams, ap­sau­go­ti ki­to as­mens tei­ses ir lais­ves ar­ba už­tik­rin­ti lais­vės at­ėmi­mo baus­mės pa­skir­ties įgy­ven­di­ni­mą, lais­vės at­ėmi­mo vie­tų įstai­gos di­rek­to­riaus nu­ta­ri­mu ga­li bū­ti iki 3 mė­ne­sių tai­ko­mos pre­ven­ci­nės prie­mo­nės.“ At­kreip­siu dė­me­sį, tai yra nu­si­kals­ta­mos vei­kos, kai yra per­duo­da­mi aki­vaiz­džiai drau­džia­mi daik­tai tuo at­ve­ju, jei­gu baus­mės vyk­dy­mo tiks­las yra ki­tas, nes skam­bu­čių, pa­si­ma­ty­mų tiks­las yra pa­lai­ky­ti ry­šį su sa­vo šei­mos na­riais, ar­ti­mai­siais tam, kad as­muo ga­lė­tų re­so­cia­li­zuo­tis, ne­pa­mes­ti sa­vo įgū­džių.

Ki­tas da­ly­kas, kai to­kios prie­mo­nės – ben­drau­ti su ar­ti­mai­siais, pa­lai­ky­ti so­cia­li­nį ry­šį – yra pa­nau­do­ja­mos ki­tais tiks­lais, ap­žai­džiant sis­te­mą, duo­dant me­na­mus in­ter­viu, nors yra at­ski­ros tvar­kos, mes pui­kiai su­pran­ta­me, kad Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­to, Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos tiks­las yra už­tik­rin­ti vie­šą­ją tvar­ką. Jei­gu mes žiū­rė­tu­me į ri­bo­ji­mus, esu tik­ra, kad ger­bia­mas Sei­mo na­rys pa­si­var­gi­no pa­si­skai­ty­ti Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mo ju­ris­prudenciją, ku­ri nu­ma­to, kad, sie­kiant už­kirs­ti ke­lią vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mams ir nu­si­kal­ti­mams, kon­ven­ci­jos 8 straips­nio 2 da­li­mi yra pa­tei­si­na­mi pla­tes­ni ka­li­nio tei­sių ri­bo­ji­mai nei lais­vo as­mens at­ve­ju. Vien dėl to nu­teis­tie­ji ne­ga­li ap­si­pirk­ti tiek, kiek no­ri, ir taip daž­nai, dėl to jie ne­tu­ri tiek pa­si­ma­ty­mų, kiek no­rė­tų, nes mes pui­kiai su­pran­ta­me, kad tie as­me­nys yra su­im­tie­ji, at­lie­kan­tys baus­mes, ly­gia­gre­čiai mes tu­ri­me už­tik­rin­ti ir vie­šą­jį sau­gu­mą.

PIRMININKAS. Ačiū. Dar vie­nas klau­si­mas. Klau­sia S. Jo­vai­ša.

S. JOVAIŠA (TS-LKDF). Dė­ko­ju. Ger­bia­ma mi­nist­re, apie ri­bo­ji­mus iš­gir­dau, dau­giau­sia bus tai­ko­ma, kai bus nu­ma­to­ma ko­kia nors vyk­do­ma nu­si­kals­ta­ma vei­ka. Čia su­pran­ta­ma. Bet, jūs ži­no­te, ry­šio prie­mo­nių yra įvai­riau­sių – nuo ran­ka ra­šy­tų iki elek­tro­ni­nio ry­šio prie­mo­nių. Kaip bus vyk­do­ma vis dėl­to ta kon­tro­lė, ar už­teks kom­pe­ten­tin­gų spe­cia­lis­tų nu­sta­ty­ti, kas bu­vo, iš ko­kio ten, sa­ky­ki­me, kom­piu­te­rio ar per ko­kią pro­gra­mą, ku­ri tai­ko­ma nuo­to­li­niam ry­šiui, pa­skleis­ta ta nu­si­kals­ta­ma vei­ka? Ypač dėl elek­tro­ni­nio ry­šio už­kar­dy­mo ga­li­my­bių, sa­ky­ki­me, tiems 3 mė­ne­siams ar pa­na­šiai. Kaip jūs pa­aiš­kin­si­te tą vei­ką?

E. DOBROWOLSKA (LF). La­bai ačiū už klau­si­mą. Vi­sų pir­ma aš no­rė­čiau pa­si­nau­do­da­ma pro­ga pa­dė­ko­ti bū­si­mos vyk­dy­mo sis­te­mos Kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos sky­riui, in­for­ma­ci­jos ir kom­pe­ten­tin­gų pa­rei­gū­nų tik­rai už­ten­ka. Pa­grin­di­nis iš­šū­kis – tu­rė­ti įsta­ty­mo pa­grin­du prie­mo­nes. Šian­dien, jei­gu mes kal­bė­tu­me apie nu­si­kals­ta­mas vei­kas, jos yra už­kar­do­mos tais at­ve­jais, kai yra nu­sta­to­mos. Tam tik­rais at­ve­jais, jei­gu mes kal­bė­tu­me apie tam tik­rus nu­teis­tuo­sius, jie pik­tnau­džiau­ja sa­vo tei­sė­mis, ne­bū­ti­nai pa­žeis­da­mi tvar­ką ar­ba da­ry­da­mi nu­si­kals­ta­mą vei­ką. Pa­vyz­džiui, yra tam tik­ri nu­teis­tie­ji, ku­rie są­mo­nin­gai ir pa­kar­to­ti­nai, daž­nai pa­si­nau­do­da­mi leis­ti­nu skam­bi­ni­mo bū­du, pa­vyz­džiui, tak­so­fo­nu, pe­ri­odiš­kai už­mi­nuo­ja vals­ty­bi­nes ins­ti­tu­ci­jas, ki­taip sa­kant, jie ne­dis­po­nuo­ja ne­leis­ti­no­mis prie­mo­nė­mis, bet pik­tnau­džiau­ja sa­vo tei­se. Yra nu­teis­tų­jų, ku­rie pa­nau­do­ja skam­bi­ni­mo tvar­ką, pa­si­ma­ty­mo tvar­ką pa­nau­do­ja ne tam, kad pa­lai­ky­tų so­cia­li­nius ry­šius su ar­ti­mai­siais, o pa­nau­do­ja dez­in­for­ma­ci­jai skleis­ti. Mes pui­kiai su­pran­ta­me, kad šios prie­mo­nės yra skir­tos tam, kad mes tu­rė­tu­me pre­ven­ci­nes ga­li­my­bes už­kar­dy­ti, kai yra pa­ti veika nesuderinama su baus­mės vyk­dy­mo tiks­lu ir, be abe­jo, su nu­si­kals­ta­mo­mis vei­ko­mis. Jei­gu mes kal­bė­tu­me apie ne­tei­sė­tų daik­tų tu­rė­ji­mą, tai tik­rai tam pa­rei­gū­nai dir­ba. Aš džiau­giuo­si, kad mes tu­ri­me ki­no­lo­gus, ku­rie pui­kiau­siai tu­ri ga­li­my­bę pa­si­gir­ti, kad ki­no­lo­gai iš­mo­ko šu­nis, ku­rie su­ran­da net­gi te­le­fo­nus, su­ran­da ki­tus ne­leis­ti­nus daik­tus. Bet, be abe­jo, mes tu­ri­me ir kri­mi­na­li­nę žval­gy­bą, ku­ri tik­rai ope­ra­ty­viai dir­ba ne tik dėl elek­tro­ni­nių įren­gi­nių, bet ir dėl nar­ko­ti­kų. Šian­dien ši­tos pre­ven­ci­nės prie­mo­nės yra pa­pil­do­mas da­ly­kas. At­krei­p­siu dė­me­sį, kad jos ne­įsi­ga­lios au­to­ma­tiš­kai vi­siems, jos tik in­di­vi­du­a­li­zuo­tos, tik at­ski­riems nu­teis­tie­siems ir tik tiek pro­por­cin­gai, kiek rei­kia, kol yra pa­grin­das.

PIRMININKAS. Ačiū, ger­bia­ma mi­nist­re. Jū­sų pa­klau­sė vi­si, ku­rie no­rė­jo klaus­ti. Dėl bal­sa­vi­mo mo­ty­vų A. Ši­rins­kie­nė – už.

A. ŠIRINSKIENĖ (LRF). Gal bū­tų bu­vę aiš­kiau, jei­gu mi­nist­rė bū­tų aiš­kiau įvar­di­nu­si, ko­kią pro­ble­mą ban­do­ma spręs­ti. Grei­čiau­siai vi­si at­si­me­na­me at­ve­jus, kai žmo­nės, ku­rie yra nu­teis­ti iš es­mės už šni­pi­nė­ji­mą ki­tai vals­ty­bei, to­liau stei­gia įvai­rius pra­ne­ši­mus, pa­si­ro­do ju­tu­bo ka­na­luo­se, o Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­tas ir ki­tos ins­ti­tu­ci­jos ne­tu­ri prie­mo­nių, kaip tai už­kar­dy­ti. Kaip su­pran­tu, bū­tent to­kios pro­ble­mos yra ta spren­di­mo ašis. Bet kaip tas spren­di­mas at­ro­do, tai jis ta­po be ga­lo pla­tus, ma­tyt, jau bus dis­ku­si­jų ko­mi­te­te. Iš tie­sų da­ly­kas… Tik siū­ly­čiau, ko­le­gos, pri­tar­ti ir at­ver­ti ke­lią toms dis­ku­si­joms, nes iš­ties esa­mo­je ge­o­po­li­ti­nė­je si­tu­a­ci­jo­je to­kie da­ly­kai, kai už nu­si­kal­ti­mus vals­ty­bei teis­ti žmo­nės to­liau ga­li kurs­ty­ti vi­suo­me­nę ir tą da­ry­ti iš es­mės ka­lė­da­mi ir ne­ri­bo­tai… To­kios si­tu­a­ci­jos tu­rė­tų bū­ti iš es­mės iš­spręs­tos.

PIRMININKAS. Ačiū. Dėl bal­sa­vi­mo mo­ty­vų V. Ba­kas – prieš.

V. BAKAS (DFVL). Taip, aš no­riu tik mi­nist­rei, ku­ri klai­di­na vi­są Sei­mą, pa­ci­tuo­ti jos pa­čios tei­kia­mo įsta­ty­mo kei­čia­mo 76 straips­nio 5 da­lį ir 1 da­lį. Bus ga­li­ma už­draus­ti pa­si­ma­ty­mus, laiš­kų siun­ti­mą ne tik už nu­si­kal­ti­mą, bet ir už bet ko­kį iš es­mės vi­daus tvar­kos pa­žei­di­mą ar­ba ki­tą tei­sės pa­žei­di­mą. Tai yra vi­siš­kai ne­adek­va­tu. Čia yra dar blo­giau, kad jei­gu, kaip A. Ši­rins­kie­nė sa­ko, mes ra­šo­me įsta­ty­mą vie­nam žmo­gui, tai kurs­ty­mas prieš vals­ty­bę ir tie veiks­mai jau da­bar ga­li bū­ti kva­li­fi­kuo­ja­mi kaip ga­li­mas nu­si­kal­ti­mas, pra­de­da­mas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas ir vi­so tos pre­ven­ci­nės prie­mo­nės jau da­bar ga­li bū­ti drau­džia­mos. To­dėl, tie­są sa­kant, jei­gu mes spren­džia­me vie­no žmo­gaus pro­ble­mą, grą­žin­da­mi mū­sų baus­mių vyk­dy­mo sis­te­mą į tuos so­viet­me­čio lai­kus, tai yra vi­siš­kai ne­pri­im­ti­na. Juo la­biau gal­būt ga­li­ma pa­tar­ti mi­nist­rei kur nors Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­te, kaip da­bar ga­li­ma pa­si­nau­do­ti įsta­ty­mais, ku­rie re­gu­liuo­ja nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mą, kar­do­mų­jų prie­mo­nių sky­ri­mą ir pa­na­šiai. Tam įsta­ty­mų pa­kan­ka.

 

19.15 val.

Že­mės ūkio pa­skir­ties že­mės įsi­gi­ji­mo įsta­ty­mo Nr. IX-1314 4 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2237, Že­mės įsta­ty­mo Nr. I-446 13, 23, 40 ir 42 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2238, Že­mės re­for­mos įsta­ty­mo Nr. I-1607 19 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2239 (pa­tei­ki­mas)

 

Ko­le­gos, tu­riu pri­sta­ty­ti pas­ku­ti­nį pa­tei­ki­mą. Kom­plek­si­nis tri­jų pro­jek­tų klau­si­mas. Kvie­čiu pra­ne­šė­ją J. Gu­daus­ką, Sei­mo na­rių gru­pės at­sto­vą. Že­mės ūkio pa­skir­ties že­mės įsi­gi­ji­mo įsta­ty­mo 4 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2237, Že­mės įsta­ty­mo 13, 23, 40 ir 42 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2238 ir Že­mės re­for­mos įsta­ty­mo 19 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2239. Pa­tei­ki­mas. Kaip mi­nė­jau, pra­ne­šė­jas – J. Gu­daus­kas.

J. GUDAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, tei­kiu jums sa­vo ir ko­le­gų iš Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to var­du įre­gist­ruo­tą Že­mės ūkio pa­skir­ties že­mės įsi­gi­ji­mo įsta­ty­mo 4 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą. Jis pa­reng­tas įgy­ven­di­nant Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to šių me­tų ge­gu­žės 12 die­nos pro­to­ko­li­nį nu­ta­ri­mą, ku­riuo Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jai pa­siū­ly­ta to­bu­lin­ti įsi­ter­pu­sios vals­ty­bi­nės že­mės ūkio pa­skir­ties že­mės są­vo­ką.

Šiuo me­tu vals­ty­bi­nės že­mės ūkio pa­skir­ties že­mė ga­li bū­ti par­duo­da­ma tik ta­da, jei­gu pa­gei­dau­ja­mas įsi­gy­ti vals­ty­bi­nės že­mės plo­tas ati­tin­ka įsta­ty­me nu­ro­dy­tus at­ve­jus, kai sta­ti­niams ir įren­gi­niams eks­plo­a­tuo­ti as­me­nų nau­do­ja­mi že­mės ūkio pa­skir­ties že­mės skly­pai, kai nau­do­ja­mi as­me­ni­nio ūkio že­mės skly­pai ir kai įsi­ter­pia vals­ty­bi­nės že­mės ūkio pa­skir­ties že­mės plo­tai. Įsi­ter­pu­siais vals­ty­bi­nės že­mės ūkio pa­skir­ties že­mės plo­tais lai­ko­mi tik to­kie plo­tai, ku­rie yra tin­ka­mi nau­do­ti že­mės ūkio veik­lai, įsi­ter­pę tarp pri­va­čių že­mės skly­pų ir ne­vir­ši­ja nu­sta­ty­to dy­džio ati­tin­ka­mo­se te­ri­to­ri­jo­se, tai yra 3 hek­ta­rų ben­dra tvar­ka ir 1 hek­ta­ro sau­go­mo­se te­ri­to­ri­jo­se.

Že­mės re­for­mos me­tu li­ko lais­vos vals­ty­bi­nės že­mės plo­tų, ku­rie dėl sa­vo sa­vy­bių (ma­žo dy­džio, ne­pa­to­gios kon­fi­gū­ra­ci­jos ir pa­na­šiai) ne­ga­li bū­ti for­muo­ja­mi kaip at­ski­ri že­mės skly­pai ir sa­va­ran­kiš­kai eks­plo­a­tuo­ja­mi, li­ko ir že­mės plo­tų be pri­va­žiuo­ja­mo­jo ke­lio ar­ba be­si­ri­bo­jan­čių su vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­liu, nuo ku­rio nė­ra ga­li­my­bės įreng­ti nuo­va­žos, ir ki­ti at­ve­jai – prie vals­ty­bi­nių grio­vių ir taip to­liau. Nė­ra ga­li­my­bės to­kių vals­ty­bi­nės že­mės plo­tų par­duo­ti be­si­ri­bo­jan­čių že­mės skly­pų sa­vi­nin­kams, to­dėl ga­na daug vals­ty­bi­nės že­mės ūkio pa­skir­ties že­mės plo­tų lie­ka ne­nau­do­ja­mi pa­gal tie­sio­gi­nę pa­skir­tį. Jų bu­vi­mas di­di­na ap­leis­tos že­mės plo­tus, truk­do įgy­ven­din­ti že­mės re­for­mos tiks­lus ir yra eko­no­miš­kai ne­nau­din­gas vals­ty­bei, ga­di­na kraš­to­vaiz­dį ir ke­lia rū­pes­čių kai­my­ni­nių že­mės skly­pų nau­do­to­jams. Li­kę lais­vi vals­ty­bi­nės že­mės ūkio pa­skir­ties že­mės plo­tai, ne­pa­ten­kan­tys į mi­nė­tas iš­im­tis, yra nuo­mo­ja­mi il­ga­lai­kė­mis nuo­mos su­tar­ti­mis iki 25 me­tų, o tai ke­lia ūki­nin­kų skun­dus dėl to, kad su­dė­tin­ga pla­nuo­ti il­ga­lai­kes in­ves­ti­ci­jas, že­mės per­lei­di­mą ar įkei­ti­mą.

To­dėl įsta­ty­mo pro­jek­tu siū­lo­ma pa­tiks­lin­ti įsi­ter­pu­sios vals­ty­bi­nės že­mės ūkio pa­skir­ties že­mės są­vo­ką ir su­teik­ti tei­sę pri­va­čių že­mės skly­pų sa­vi­nin­kams be auk­cio­no pirk­ti ne tik vals­ty­bi­nės že­mės ūkio pa­skir­ties že­mę, įsi­ter­pu­sią iki 3 hek­ta­rų, bet ir tarp as­me­nų nuo­sa­vy­bės tei­se val­do­mų že­mės skly­pų ir sta­bi­lių kraš­to­vaiz­džio ob­jek­tų (ke­lių ar gat­vių, ge­le­žin­ke­lių, mi­š­ko skly­pų, van­dens tel­ki­nių) įsi­ter­pu­sius vals­ty­bi­nės že­mės ūkio pa­skir­ties že­mės plo­tus iki 3 hek­ta­rų, jei­gu šiuo­se plo­tuo­se ne­ga­li­ma su­for­muo­ti at­ski­rų že­mės skly­pų ar­ba že­mės skly­pų su pri­va­žiuo­ja­mai­siais ke­liais. Pir­mu­mo tei­sė pirk­ti įsi­ter­pu­sį vals­ty­bi­nės že­mės ūkio pa­skir­ties že­mės plo­tą bū­tų tai­ko­ma jį nuo­mo­jan­čiam ar lai­ki­nai nau­do­jan­čiam be­si­ri­bo­jan­čio že­mės skly­po sa­vi­nin­kui.

Taip pat įsta­ty­mo pro­jek­tu siū­lo­ma pa­pil­dy­ti įsta­ty­mo 4 straips­nio an­trą da­lį dviem punk­tais ir nu­sta­ty­ti, kad tei­sę be auk­cio­no pirk­ti vals­ty­bi­nės že­mės ūkio pa­skir­ties že­mę Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės nu­sta­ty­ta tvar­ka tu­rė­tų: že­mės nau­do­to­jai – ne ma­žiau kaip vie­nus me­tus pa­gal Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gist­re šiam lai­ko­tar­piui įre­gist­ruo­tą vals­ty­bi­nės že­mės ūkio pa­skir­ties že­mės nuo­mos su­tar­tį jų že­mės ūkio veik­lai nau­do­ja­mus že­mės skly­pus, esan­čius mies­te­liuo­se; že­mės nau­do­to­jai – ne ma­žiau kaip vie­nus me­tus pa­gal Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gist­re šiam lai­ko­tar­piui įre­gist­ruo­tą vals­ty­bi­nės že­mės ūkio pa­skir­ties že­mės nuo­mos su­tar­tį jų že­mės ūkio pro­duk­ci­jos ga­my­bai nau­do­ja­mus že­mės skly­pus, esan­čius kai­mo te­ri­to­ri­jo­se. Lai­ko­ma, kad že­mės skly­pas nau­do­ja­mas že­mės ūkio pro­duk­ci­jos ga­my­bai, jei­gu jis bu­vo de­kla­ruo­ja­mas iš­mo­koms gau­ti ir ja­me bu­vo au­gi­na­ma pir­mi­nė že­mės ūkio pro­duk­ci­ja, jis bu­vo nau­do­ja­mas kaip pie­vos ir ga­nyk­los gy­vu­liams au­gin­ti. Yra gau­ta Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bų, bet jos yra dau­giau tech­ni­nio po­bū­džio ir jas ap­svars­tys ko­mi­te­tai dar­bo tvar­ka. Siū­lau pri­tar­ti šiam įsta­ty­mo pro­jek­tui po pa­tei­ki­mo. Ačiū.

PIRMININKAS. Ger­bia­mas ko­le­ga, ačiū už pa­tei­ki­mą. No­rė­jo klaus­ti trys Sei­mo na­riai, bet klaus du. Pir­mo­ji klau­sia R. Ta­ma­šu­nie­nė.

R. TAMAŠUNIENĖ (LRF). Mie­las ko­le­ga, jūs į klau­si­mą, ar įsta­ty­mo pro­jek­tas ne­pri­eš­ta­rau­ja stra­te­gi­nio lyg­mens pla­na­vi­mo do­ku­men­tams, pa­ra­šė­te, kad ne­pri­eš­ta­rau­ja. Aš vis dėl­to ma­ny­čiau, kad kol ne­baig­ta že­mės re­for­ma, že­mės grą­ži­ni­mas, tai šiek tiek prieš­ta­rau­tų, nes Lais­vos že­mės fon­das… kad ir įsi­ter­pu­sių skly­pų pa­vi­da­lu, bet jei­gu kal­ba­me apie mies­te­lius, tie skly­pai ga­li bū­ti su­for­muo­ti daug ma­žes­ni.

Ant­ras da­ly­kas, kad taip pat stra­te­gi­nė kryp­tis – su lai­ku per­duo­ti že­mės skly­pus for­muo­ti ir vi­są že­mė­tvarkos po­li­ti­ką sa­vi­val­dy­bėms ir jau šiuo me­tu mies­te­liuo­se dis­po­nuos sa­vi­val­dy­bė. Tai jū­sų ke­lia­mus klau­si­mus, man at­ro­do, sa­vi­val­da daug ge­riau iš­spręs­tų, ne­gu mes da­bar da­ry­tu­me ši­to įsta­ty­mo pa­tai­sas. Man dar at­sa­ky­ki­te dėl tų so­fos ūki­nin­kų, ku­rie šiuo me­tu rea­liai tu­ri tik pie­vą, o jūs dar siū­lo­te ga­li­my­bę ly­giai to­kio pa­ties dy­džio iki 3 hek­ta­rų skly­pą įsi­gy­ti dar tam so­fos ūki­nin­kui. Ar čia tik­rai tiks­lin­gas tas jū­sų pro­jek­tas, spren­džiant, kaip tik že­mės ūkiui su­teik­ti ga­li­my­bę au­gin­ti ja­vus ar ki­taip dis­po­nuo­ti ta že­me?

J. GUDAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū ger­bia­mai ko­le­gei už klau­si­mą. Ne­su­tin­ku su jū­sų nuo­mo­ne vien dėl to, kad že­mės grą­ži­ni­mo re­for­ma tur­būt vi­so­je Lie­tu­vo­je baig­ta, iš­sky­rus Vil­niaus ra­jo­ną. Įsi­ter­pu­sių plo­tų yra daug vi­so­je Lie­tu­vo­je ir tai yra vals­ty­bi­niai plo­tai, ku­rie yra pa­gal nuo­mos su­tar­tį. Šian­dien įsi­ter­pu­sius plo­tus, ku­rie yra tarp pri­va­čių skly­pų, ga­li­ma iš­si­pirk­ti. (Bal­sai sa­lė­je) Mes tuo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mu ir no­ri­me pa­keis­ti, kad iki 3 hek­ta­rų bū­tų ga­li­ma tai pa­da­ry­ti. (Bal­sai sa­lė­je) Že­mės ūkio pa­skir­ties.

PIRMININKAS. Dis­ku­si­jos bus po to ko­mi­te­tuo­se, ko­le­gos, da­bar iš vie­tos ne­dis­ku­tuo­ki­me. Pas­ku­ti­nė klau­sia L. Na­gie­nė, o po to bal­suo­si­me.

L. NAGIENĖ (DFVL). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­le­ga, iš tik­rų­jų gal ir tik­s­lin­ga bū­tų, bet da­bar mes ži­no­me, kad ap­skri­tai vyks­ta re­for­ma, ar ne? Ši­ta bus per­duo­ta Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jai, ne­be Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jai. Kaip jūs gal­vo­ja­te, ar ne­bus taip, kad sa­vi­val­dy­bė vėl nie­ko ne­ži­nos?

Aš ma­ny­čiau, vie­naip ar ki­taip, kaip jūs ma­no­te, jūs ir pats dir­bęs sa­vi­val­dy­bė­je, ar ne­tu­rė­tų pir­ma sa­vi­val­dy­bė, jei­gu jiems ne­rei­kia jos kaip vals­ty­bi­nės že­mės ir tik ga­vus su­ti­ki­mą ją ga­li­mai bus ga­li­ma par­duo­ti tam sa­vi­nin­kui, ku­ris nuo­mo­ja­si. Yra bu­vę at­ve­jų, kai sa­vi­val­dai ly­giai taip pat rei­kia, ta­čiau in­for­ma­ci­jos ne­ga­vo ir jau yra iš­nuo­mo­ta 25 me­tams. Tai ma­no toks dis­ku­si­nis klau­si­mas.

J. GUDAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū už klau­si­mą, ger­bia­ma ko­le­ge. Tik­rai nuo sau­sio 1 die­nos Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja ir aš pri­sta­ty­da­mas sa­kiau, kad mes tu­rė­jo­me par­la­men­ti­nę kon­tro­lę ir kal­bė­jo­me su Sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­ja, su Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja, kad šio įsta­ty­mo pro­jek­to pa­tei­ki­mas ne­truk­do tur­būt. O kad sa­vi­val­dos rei­kės at­si­klaus­ti dėl tų skly­pų, kas be ko, čia jau ir Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jai, kur NŽT per­eis nuo ki­tų me­tų.

PIRMININKAS. Ačiū. Dau­giau ne­bė­ra no­rin­čių klaus­ti. Ko­le­gos, dėl bal­sa­vi­mo mo­ty­vų nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Pa­si­ruoš­ki­me bal­suo­ti. Prieš bal­suo­jant tu­riu pra­neš­ti jums vi­siems, kad ry­toj čia, mū­sų ple­na­ri­nių po­sė­džių sa­lė­je, vyks Tri­ša­lės Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo, Len­ki­jos Res­pub­li­kos Sei­mo ir Uk­rai­nos Ra­dos asam­blė­jos po­sė­dis. To­dėl pra­šo­me iš sa­vo dar­bo vie­tų pa­si­im­ti vi­sus sa­vo daik­tus, kad jie ne­truk­dy­tų. Su­pra­to­te, ko­le­gos? Per­duo­ki­te ir ki­tiems sa­vo ko­le­goms.

Pa­si­ruoš­ki­me bal­suo­ti dėl pas­ku­ti­nių ką tik pri­sta­ty­tų, pa­teik­tų tri­jų pro­jek­tų – Že­mės ūkio pa­skir­ties že­mės įsi­gi­ji­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­to Nr. XIVP-2237, Že­mės įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­to Nr. XIVP-2238 ir Že­mės re­for­mos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­to Nr. XIVP-2239. Bal­suo­ja­me.

Už­si­re­gist­ra­vo 69, bal­sa­vo 69: už – 60, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 9. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta. Kaip pa­grin­di­nis dėl vi­sų pro­jek­tų siū­lo­mas Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mų ne­siū­lo­ma. Siū­lo­ma svars­ty­ti pa­va­sa­rio se­si­jo­je. Ga­li­me pri­tar­ti? Ačiū, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

 

19.26 val.

No­ta­ria­to įsta­ty­mo Nr. I-2882 3, 4, 6, 62, 8, 101, 103, 104, 19, 20, 22, 221, 24, 271, 28, 34, 46, 60, 62 straips­nių pa­kei­ti­mo, Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 282 straips­niu ir VII sky­riu­mi ir 9, 10, 102 straips­nių pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siais ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1888(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Tai­gi grįž­ta­me prie dar­bo­tvarkės 2-11 klau­si­mo – No­ta­ria­to įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIVP-1888. Ka­dan­gi ne­bu­vo no­rin­čių kal­bė­ti dėl mo­ty­vų, ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti pro­jek­tui? Ačiū, po svars­ty­mo pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

 

19.27 val.

No­ta­ria­to įsta­ty­mo Nr. I-2882 7 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-775(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Ki­tas – No­ta­ria­to įsta­ty­mo 7 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-775(2). Ar jam taip pat ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, po svars­ty­mo pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

 

19.27 val.

No­ta­ria­to įsta­ty­mo Nr. I-2882 3 ir 6 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-867(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Dar vie­nas – No­ta­ria­to įsta­ty­mo 3 ir 6 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Jį ko­mi­te­tas vi­sais bal­sais pa­siū­lė at­mes­ti. Dėl at­me­ti­mo aš gal siū­ly­čiau bal­suo­ti, ko­le­gos, nes rei­kia ma­žiau­siai 36 Sei­mo na­rių. Bal­suo­ja­me. Pri­me­nu, ko­mi­te­tas pa­siū­lė at­mes­ti.

Už­si­re­gist­ra­vo 74, bal­sa­vo 74: už – 70, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 4. Pro­jek­tas at­mes­tas.

 

19.28 val.

Pro­ku­ra­tū­ros įsta­ty­mo Nr. I-599 49, 50, 52 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo papildy­mo 501 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2063(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Ki­tas pro­jek­tas – Pro­ku­ra­tū­ros įsta­ty­mo 49, 50, 52 straips­nių pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 501 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2063. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? Ačiū, po svars­ty­mo pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

 

19.29 val.

Sei­mo sta­tu­to „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo sta­tu­to Nr. I-399 138 straips­nio pakei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-1798(3) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Ki­tas – Sei­mo sta­tu­to 138 straips­nio pa­kei­ti­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1798. Dėl šio pro­jek­to bu­vo pa­siū­ly­mų. Tu­ri­me pra­dė­ti nuo pa­siū­ly­mų svars­ty­mo.

Dėl 1 straips­nio bu­vo Sei­mo na­rių gru­pės pa­siū­ly­mas. Tur­būt yra dešimt pri­ta­rian­čių Sei­mo na­rių, kad bū­tų pri­sta­ty­tas. Tur­būt ne­rei­kia bal­suo­ti. E. Sa­bu­tis pri­sta­to pa­siū­ly­mą.

E. SABUTIS (LSDPF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Pa­siū­ly­mas yra dėl ga­na skau­daus da­ly­ko, tai yra dėl Vy­riau­sy­bės iš­va­dų pa­tei­ki­mo ar­ba šiuo at­ve­ju ne­pa­tei­ki­mo. Dėl kai ku­rių įsta­ty­mų pro­jek­tų rei­kia lauk­ti ne mė­ne­sį, ne du, o ir po­rą me­tų. Ma­no ma­ny­mu, tik­rai yra ge­ras ir kom­pro­mi­si­nis pa­siū­ly­mas. Jis nu­ma­to ir spe­cia­lią iš­im­tį, ka­da Vy­riau­sy­bė ga­li il­giau lai­ky­ti iš­va­dą ir jos ne­pa­teik­ti, nes Vy­riau­sy­bė­je kar­tais yra daug dar­bo, bet yra ly­giai taip pat ga­li­my­bė ko­mi­te­tui svars­ty­ti ir to­liau, ne­ga­vus Vy­riau­sy­bės iš­va­dos, aiš­ku, pa­si­žiū­rė­jus ir pri­tai­kius tą iš­im­tį, nes ta iš­im­tis su­si­ju­si su klau­si­mais, ku­rie rei­ka­lau­ja fi­nan­si­nių spren­di­mų. De­ja, ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė ši­tam pa­siū­ly­mui, ta­čiau la­bai pra­šy­čiau ko­le­gų pa­lai­ky­mo ir pri­ta­ri­mo šiam pa­siū­ly­mui. Ačiū.

PIRMININKAS. Ko­le­gos, kas pri­ta­ria, kad siū­ly­mą svars­to­me? Ar yra de­šimt ran­kų? (Bal­sai sa­lė­je) Taip, yra tik­rai. Ko­mi­te­to iš­va­da, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Ko­le­gos, aš iš­dės­ty­siu la­bai iš­sa­miai ko­mi­te­to iš­va­dą. Štai dėl ko­kių ar­gu­men­tų ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Da­bar ati­džiai pa­klau­sy­ki­me. Sta­tu­te nė­ra nu­ma­ty­ta, jog pri­va­lu gau­ti Vy­riau­sy­bės iš­va­dą dėl Sei­mo na­rio pa­siū­ly­mo, iš­sky­rus 145 straips­nio 1 da­lį. 145 straips­nio 1 da­ly­je yra pa­sa­ky­ta, kad jei­gu pro­jek­tui įgy­ven­din­ti rei­kia biu­dže­to lė­šų, pro­jek­tas ga­li bū­ti svars­to­mas tik ga­vus Vy­riau­sy­bės iš­va­dą. Šiuo at­ve­ju ne­ga­li Sei­mas svars­ty­ti ne­ga­vęs Vy­riau­sy­bės iš­va­dos. Ki­tais at­ve­jais nė­ra jo­kio rei­ka­la­vi­mo gau­ti Vy­riau­sy­bės iš­va­dą.

Kaip yra spren­džia­ma dėl Vy­riau­sy­bės iš­va­dos. Daž­niau­siai, at­kreip­ki­me dė­me­sį, Sei­mo sa­lė­je po pa­tei­ki­mo pri­ei­na kas nors prie mik­ro­fo­no ir pra­šo Vy­riau­sy­bės iš­va­dos. Daž­niau­siai tai ir bū­na su­si­ję su biu­dže­to pi­ni­gais. (Bal­sai sa­lė­je) Ne­bū­ti­nai. (Bal­sai sa­lė­je) Pa­lau­ki­te. Jūs ne­per­trau­ki­te, aš dės­tau ko­mi­te­to ar­gu­men­tus. To­kiu at­ve­ju yra Sei­mo spren­di­mas ir ne­bū­ti­nai dėl biu­dže­to, bet yra Sei­mo spren­di­mas, nes mes kar­tais čia bal­suo­ja­me, kar­tais ir ne­pri­ta­ria­me, kad rei­kia Vy­riau­sy­bės iš­va­dos, bet daž­niau­siai pri­ta­ria­me. Štai, ko­le­gos, tu­ri­me Sei­mo spren­di­mą, kad rei­kia Vy­riau­sy­bės iš­va­dos. Ir da­bar ko­le­ga Eu­ge­ni­jus no­ri, kad ko­mi­te­tas ne­ga­vęs iš­va­dos im­tų svars­ty­ti pro­jek­tą. Ne­ga­li ko­mi­te­tas pa­neig­ti Sei­mo va­lios, tai yra tei­si­nis klau­si­mas. To­dėl aš ir siū­lau pa­gal­vo­ti.

To­liau. Kaip dar yra pra­šo­ma Vy­riau­sy­bės iš­va­dos? Jei­gu Sei­mo sa­lė­je ne­bu­vo pa­pra­šy­ta, o ko­mi­te­tas reng­da­ma­sis ar­ba svars­ty­da­mas ma­to po­rei­kį, ko­mi­te­tas ne­ga­li tie­sio­giai pats pra­šy­ti Vy­riau­sy­bės, jis krei­pia­si į Sei­mo val­dy­bą ir Sei­mo val­dy­ba spren­džia, ar kreip­tis, ar ne. Ne vi­sa­da ir krei­pia­si. Bet jei­gu krei­pia­si, jau ne ko­mi­te­to spren­di­mas kreip­tis Vy­riau­sy­bės iš­va­dos ga­lio­ja, o Vy­riau­sy­bės… Jei­gu ko­mi­te­tas pats pra­šė ir Val­dy­ba pri­ta­rė, kaip ko­mi­te­tas ga­li be Vy­riau­sy­bės iš­va­dos tęs­ti svars­ty­mą? Ko­mi­te­tas ma­no, kad ne­ga­li. Ki­tų va­rian­tų nė­ra.

Tai ką pa­siū­lė ko­mi­te­tas? Ko­le­ga Eu­ge­ni­jus siū­lo to­kį va­rian­tą, kad pra­ėjus 30 (mes, ko­mi­te­tas, siū­lo­me) dar­bo die­nų ter­mi­nas ga­li bū­ti pra­tęs­tas. O kas tą ter­mi­ną pra­tęs? O ką, at­ei­si­me čia į Sei­mą? Ar ei­si­me į Val­dy­bą ter­mi­no tęs­ti? Ko­mi­te­tas to­kios kom­pe­ten­ci­jos ne­tu­ri. Kas? Nė­ra me­cha­niz­mo. Jei­gu bū­tų pa­siū­ly­tas me­cha­niz­mas, tai ga­li­ma svars­ty­ti. Nė­ra me­cha­niz­mo, ne­ga­li­me mes to­kiam va­rian­tui pri­tar­ti – štai es­mė. Ne­ga­li­me pra­tęs­ti.

Ko­mi­te­to siū­ly­mas yra toks. Mes siū­lo­me 30 dar­bo die­nų, ko­mi­te­tas tam pri­ta­rė (ter­mi­nas ka­len­do­ri­nė­mis die­no­mis pail­gė­ja, tur­būt čia pri­dė­ki­me vi­sus sa­vait­ga­lius, bus apie 1,5 mė­ne­sio), jei­gu per tą lai­ką nė­ra pa­tei­kia­ma Vy­riau­sy­bės iš­va­da, at­sa­kin­ga ins­ti­tu­ci­ja, daž­niau­siai yra mi­nis­te­ri­jai pa­ve­da­ma, pri­va­lo in­for­muo­ti ko­mi­te­tą, ka­da iš­va­dą pa­teiks, nes ko­mi­te­tas tu­ri pla­nuo­ti sa­vo dar­bą, ir dėl ko­kių prie­žas­čių iš­va­da nė­ra pa­teik­ta. Jų ga­li bū­ti: rei­kia de­rin­ti tarp mi­nis­te­ri­jų, ga­li bū­ti, kad pa­ti Vy­riau­sy­bė ren­gia pa­ke­tą, ku­rio da­lis bus ši­tas Sei­mo na­rio pa­siū­ly­mas, jį rei­kės pri­jung­ti. Ko­mi­te­to siū­ly­mas yra toks, kad, kaip mi­nė­jau, 30 dar­bo die­nų ir pa­rei­ga at­sa­kin­gai ins­ti­tu­ci­jai in­for­muo­ti ko­mi­te­tą, ka­da bus pa­teik­ta Vy­riau­sy­bės iš­va­da ir dėl ko­kių prie­žas­čių ji­nai nė­ra pa­tei­kia­ma. Štai vis­kas.

Ki­to­kiems siū­ly­mams ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Ko­le­gos, pa­gal­vo­ki­me, ne­žiū­rė­ki­me šian­dien iš opo­zi­ci­jos po­zi­ci­jų, gal­vo­ki­me apie tai, kad kai bū­si­te dau­gu­ma, tu­rė­si­te tą pa­čią pro­ble­mą. Tai to­kia ko­mi­te­to po­zi­ci­ja. Aš iš­dės­čiau tai, ko­kios bu­vo dis­ku­si­jos ir kas šio­je iš­va­do­je yra su­ra­šy­ta, tik sa­vais žo­džiais.

PIRMININKAS. Ačiū ko­mi­te­to pir­mi­nin­kui. Dėl bal­sa­vi­mo mo­ty­vų dėl šio pa­siū­ly­mo, taip? G. Bu­ro­kie­nė kal­ba už.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Dė­ko­ju. Aš tik­rai ma­nau, kad ko­le­gų bu­vo ge­rai pa­ruoš­ta, nes da­bar iš­ei­na, kad Vy­riau­sy­bė dik­tuo­ja Sei­mui, kaip dirb­ti. Tai kas yra pir­mes­nis: Sei­mas ar Vy­riau­sy­bė? Pa­gal šį pa­siū­ly­mą, ma­nau, da­bar Vy­riau­sy­bė dik­tuos Sei­mui, kaip ir ka­da gau­ti. Ar tik­rai mes to no­ri­me, ar tik­rai tas yra? Ma­no nuo­mo­ne, tu­ri bū­ti la­bai aiš­kiai nu­sta­ty­tas lai­kas, per kiek Vy­riau­sy­bė tu­ri pa­teik­ti pa­siū­ly­mus. Ne­pa­tei­kė. Tai blo­gai, kad ne­pa­tei­kė. Ir ne­pa­tei­kė, dėl ko ne­ga­li pa­teik­ti. Nes mes da­bar lau­kia­me jau dve­jus me­tus. Yra to­kių, kad iš­va­dų lau­kia­me dve­jus me­tus. Ar tai yra ge­rai? Ar tik­rai mes no­ri­me taip dirb­ti? Mes da­bar sta­to­me Vy­riau­sy­bę prieš Sei­mą. Ar tai yra tei­sin­ga?

PIRMININKAS. Taip, įdo­miai pa­teik­tas klau­si­mas, pa­na­šiai kaip kas pir­miau: viš­ta ar kiau­ši­nis. Dėl mo­ty­vų prieš – K. Ma­siu­lis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Aš jau no­rė­jau at­si­im­ti, jei­gu Guo­da ne­bū­tų šne­kė­ju­si. Sta­sys taip di­dak­tiš­kai iš­aiš­ki­no, kad jau ir ki­nas bū­tų su­pra­tęs, ne­mo­kė­da­mas lie­tu­vių kal­bos. Bet, pa­si­ro­do, bu­vo kas ne­su­pran­ta. Tik­rai vis­kas yra la­bai aiš­ku. Prie­šin­gu at­ve­ju mes pa­ten­ka­me į tei­si­nę ko­li­zi­ją ir į be ga­lo gi­lią kren­ta­me. Iš tik­rų­jų, ką Guo­da pa­sa­ko, kad čia nė­ra ter­mi­nų. Ter­mi­nai nu­sta­ty­ti ir po tų ter­mi­nų iš­ėjus tu­ri bū­ti pa­aiš­ki­ni­mai duo­ti, tai yra ir spren­di­mas pa­siū­ly­tas. Vis­kas čia la­bai ge­rai, rei­kia ei­ti ko­mi­te­to pa­siū­ly­tu ke­liu.

PIRMININKAS. Ačiū ko­le­goms. Pir­mo­jo, ku­ris bu­vo pa­teik­tas lap­kri­čio 12 die­ną, jam pri­tar­ta iš da­lies, mes ne­svars­tė­me, nes, kaip su­pran­tu, tei­kė­jai su­ti­ko. Vė­liau svars­ty­si­me. Da­bar svars­to­me tą, ku­riuo bu­vo pa­siū­ly­ta, kad pa­pil­dy­mas… Aš tik per­skai­tau, kad jūs tiks­liai ži­no­tu­mė­te, dėl ko.

Pra­šom, S. Šed­ba­ras.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Aš krei­piuo­si į ko­le­gą Eu­ge­ni­jų. Pir­mam pa­siū­ly­mui mes per svars­ty­mą ne­pri­ta­rė­me, jūs mo­di­fi­ka­vo­te. Tai dėl pir­mo­jo nė­ra pras­mės bal­suo­ti, bal­suo­ja­me dėl ant­ro­jo. Taip. Tai taip tur­būt su­si­ta­rė­me.

PIRMININKAS. Bal­suo­si­me dėl to, ar pa­pil­dy­ti 138 straips­nio 4 da­lį to­kia fra­ze: „Vy­riau­sy­bei per nu­sta­ty­tą ter­mi­ną ne­pa­tei­kus iš­va­dų ir ne­pa­tei­kus pra­šy­mo ter­mi­ną pra­tęs­ti ar­ba ne­pa­tei­kus iš­va­dos per pra­tęs­tą ter­mi­ną, įsta­ty­mo pro­jek­to svars­ty­mas ga­li bū­ti tę­sia­mas ir be Vy­riau­sy­bės iš­va­dų, iš­sky­rus šio Sta­tu­to 145 straips­nio 1 da­ly­je nu­ma­ty­tus at­ve­jus.“

Ko­le­gos, bal­suo­ja­me dėl pa­siū­ly­mo.

Ko­le­gos, už­si­re­gist­ra­vo 74, bal­sa­vo 74 Sei­mo na­riai: už – 38, prieš – 26, su­si­lai­kė 10. Pa­siū­ly­mui pri­tar­ta.

Dėl ki­to ta­da nė­ra pras­mės bal­suo­ti. (Bal­sai sa­lė­je) Tai­gi, sa­kau, an­tro pa­siū­ly­mo svars­tyti ne­ver­ta, nes dėl to pa­ties straips­nio tos pa­čios da­lies. Aš tu­riu ome­ny­je – ki­to pa­siū­ly­mo. Pir­mi­nin­ke, pra­šom.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Aš no­riu pa­tiks­lin­ti, pir­mi­nin­ke. Pir­mam pa­siū­ly­mui svars­ty­mo me­tu ne­bu­vo pri­tar­ta ir ko­le­gos įre­gist­ra­vo an­trą. Pir­mas ne­be­tu­ri pras­mės, Eu­ge­ni­jus tai pa­tvir­ti­no.

PIRMININKAS. Tai aš sa­kau, ne­bė­ra pras­mės.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). O čia jau ant­ras yra. Čia yra ant­ras. Taip. Ir tai yra fak­tiš­kai vie­nin­te­lis, nes jis yra mo­di­fi­kuo­tas.

PIRMININKAS. Taip, taip. Lie­ka bal­suo­ti dėl vi­so. Bet dar tur­būt mo­ty­vai.

Ko­le­gos, bal­sa­vi­mas dėl vi­so pro­jek­to. Bal­suo­ja­me dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo sta­tu­to 138 straips­nio pa­kei­ti­mo pro­jek­to Nr. XIVP-1798(3).

Už­si­re­gist­ra­vo 72, bal­sa­vo 72: už – 39, prieš – 21, su­si­lai­kė 12. Pri­tar­ta po svars­ty­mo.

 

19.42 val.

Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so 142, 296, 297 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Ko­dek­so pa­pil­dy­mo 951 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-885(2), Bau­džia­mo­jo ko­dek­so XXII sky­riaus pa­va­di­ni­mo ir 154 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-886(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so pro­jek­tas Nr. XIVP-885 ir Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so pa­tai­sų pro­jek­tas Nr. XIVP-886. Svars­ty­mo sta­di­ja. Bal­suo­ja­me.

Už­si­re­gist­ra­vo 72, bal­sa­vo 72: už – 70, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 2. Po svars­ty­mo pro­jek­tams pri­tar­ta.

 

19.43 val.

Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-1316 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-1370 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1917(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1917(2). Svars­ty­mo sta­di­ja. Bal­suo­ja­me.

Už­si­re­gist­ra­vo 71, bal­sa­vo 71: už – 70, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Po svars­ty­mo pro­jek­tui pri­tar­ta.

 

19.44 val.

Cen­tra­li­zuo­tai val­do­mo vals­ty­bės tur­to val­dy­to­jo įsta­ty­mo Nr. XII-791 4 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2054(4) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Cen­tra­li­zuo­tai val­do­mo vals­ty­bės tur­to val­dy­to­jo įsta­ty­mo 4 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Bal­suo­ja­me.

Už­si­re­gist­ra­vo 71, bal­sa­vo 71: už – 68, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 3. Po svars­ty­mo pro­jek­tui pri­tar­ta.

Čia bu­vo siū­ly­mas, fi­nan­sų mi­nist­rė Sei­mo na­rė G. Skais­tė siū­lė, kad bū­tų pa­pra­šy­ta Vy­riau­sy­bės iš­va­dos. Ko­le­gos, ar ga­li­me pri­tar­ti, nė­ra prieš­ta­rau­jan­čių? Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

 

19.45 val.

Pluoš­ti­nių ka­na­pių įsta­ty­mo Nr. XII-336 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 straips­nių ir prie­do pakeiti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo ket­vir­tuo­ju ir penk­tuo­ju skir­sniais įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2059(2)ES (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Pluoš­ti­nių ka­na­pių įsta­ty­mo ke­le­to straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2059(2). Svars­ty­mas. Bal­suo­ja­me.

Už­si­re­gist­ra­vo 71, bal­sa­vo 70: už – 39, prieš – 16, su­si­lai­kė 15. Po svars­ty­mo pri­tar­ta.

 

19.46 val.

Dau­gia­bu­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų ir ki­tos pa­skir­ties pa­sta­tų sa­vi­nin­kų ben­dri­jų įstaty­mo Nr. I-798 11 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1702(2) (svarsty­mo tę­si­nys)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Dau­gia­bu­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų ir ki­tos pa­skir­ties pa­sta­tų sa­vi­nin­kų ben­dri­jų įsta­ty­mo 11 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1702(2). Bal­suo­ja­me, nes yra du pro­jek­tai.

Už­si­re­gist­ra­vo 71, bal­sa­vo 71: už – 63, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 8. Po svars­ty­mo pri­tar­ta.

 

19.47 val.

Dau­gia­bu­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų ir ki­tos pa­skir­ties pa­sta­tų sa­vi­nin­kų ben­dri­jų įstaty­mo Nr. I-798 11 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1780(2) (svarsty­mo tę­si­nys)

 

Ki­tas pro­jek­tas – Dau­gia­bu­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų ir ki­tos pa­skir­ties pa­sta­tų sa­vi­nin­kų ben­dri­jų įsta­ty­mo 11 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1780(2). Bal­suo­ja­me, svars­ty­mo sta­di­ja.

Už­si­re­gist­ra­vo 70, bal­sa­vo 70: už – 64, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 6. Po svars­ty­mo pro­jek­tui pri­tar­ta.

 

19.48 val.

Miš­kų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. I-671 4 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIVP-477 (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Miš­kų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo 4 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-477. Čia pa­grin­di­nis Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas pa­siū­lė pro­jek­tą at­mes­ti, to­dėl be dis­ku­si­jų pir­miau­sia tu­ri­me bal­suo­ti. Kas už tai, kad bū­tų pri­tar­ta ko­mi­te­to nuo­mo­nei, bal­suo­ja už, kas ne­pri­ta­ria­te, bal­suo­ja­te prieš ar­ba su­si­lai­ko­te.

Už­si­re­gist­ra­vo 70, bal­sa­vo 70: už – 66, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 4. Pro­jek­tas at­mes­tas.

 

19.49 val.

Miš­kų įsta­ty­mo Nr. I-671 4 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1789(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Ki­tas – Miš­kų įsta­ty­mo 4 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1789(2). Ka­dan­gi bu­vo dėl abie­jų tų pa­čių straips­nių, bal­suo­ja­me vis dėl­to.

Už­si­re­gist­ra­vo 69, bal­sa­vo 68: už – 66, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 2. Pro­jek­tui po svars­ty­mo pri­tar­ta.

 

19.50 val.

Ga­ran­ti­jų dar­buo­to­jams jų darb­da­viui ta­pus ne­mo­kiam ir il­ga­lai­kio dar­bo iš­mo­kų įsta­ty­mo Nr. XII-2604 2, 6, 8, 10 ir 11 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2272 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Ga­ran­ti­jų dar­buo­to­jams jų darb­da­viui ta­pus ne­mo­kiam ir il­ga­lai­kio dar­bo iš­mo­kų įsta­ty­mo 2, 6, 8, 10 ir 11 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2272. Pa­tei­ki­mo sta­di­ja. Ka­dan­gi ne­bu­vo prieš­ta­rau­jan­čių, ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu siū­lo­mas So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mo ne­siū­lo­ma. Siū­lo­ma svars­ty­ti pa­va­sa­rio se­si­jo­je. Ga­li­me pri­tar­ti dėl ko­mi­te­to ir svars­ty­mo? Ačiū, pri­tar­ta.

 

19.51 val.

Paš­to įsta­ty­mo Nr. VIII-1141 3, 5, 6 ir 17 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2309 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Ki­tas – Paš­to įsta­ty­mo 3, 5, 6 ir 17 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2309. Ka­dan­gi pa­tei­ki­mo me­tu bu­vo kal­ban­čių įvai­riai, tai rei­kė­tų bal­suo­ti.

Už­si­re­gist­ra­vo 70, bal­sa­vo 70: už – 68, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 2. Po pa­tei­ki­mo pro­jek­tui pri­tar­ta. Siū­lo­mi ko­mi­te­tai: kaip pa­grin­di­nis – Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mo ne­siū­lo­ma. Siū­lo­ma svars­ty­ti gruo­džio 15 die­ną. Ga­li­me pri­tar­ti? Ačiū, pri­tar­ta. Vy­riau­sy­bė siū­lo svars­ty­ti sku­bos tvar­ka. Ga­li­me pri­tar­ti? Prieš­ta­rau­jan­čių nė­ra. Ačiū, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

 

19.52 val.

Vy­riau­sy­bės įsta­ty­mo Nr. I-464 vie­nuo­lik­to­jo skir­snio pa­va­di­ni­mo ir 52 straips­nio pa­kei­ti­mo bei Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 53 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2299 (patei­ki­mo tę­si­nys)

 

Ki­tas – Vy­riau­sy­bės įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2299. Pa­tei­ki­mo sta­di­ja. Ar ga­li­me pri­tar­ti, nes ne­bu­vo nei klau­sian­čių, nei… Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

Siū­lo­mi ko­mi­te­tai. Kaip pa­grin­di­nis – ar­ba Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­tas, ar­ba Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas. Šiaip tai la­bai keis­ti pa­siū­ly­mai, nes tai yra kan­di­da­tū­rų į eu­ro­pi­nius teis­mus svars­ty­mas. Čia gal, ma­no ma­ny­mu, Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas. (Bal­sai sa­lė­je) Ku­riam va­rian­tui pri­ta­ria­te? (Bal­sai sa­lė­je) Tai gal bal­suo­ja­me al­ter­na­ty­viai? (Bal­sai sa­lė­je) Ar nė­ra prieš­ta­rau­jan­čių? Pa­grin­di­nis – Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas. Ačiū, pri­tar­ta. Pa­grin­di­nis – Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas. Svars­ty­mas nu­ma­ty­tas gruo­džio 20 die­ną. Ga­li­me pri­tar­ti?

Ko­le­gos, ka­dan­gi bu­vo siū­lo­mi dar du ko­mi­te­tai, ar pa­pil­do­mų ne­rei­kia, nė­ra no­rin­čių iš tų ko­mi­te­tų? Ne­rei­kia. (Bal­sai sa­lė­je) Ben­dru su­ta­ri­mu? Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­tas kaip pa­pil­do­mas. Taip, yra pa­siū­ly­mas, Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­tas kaip pa­pil­do­mas. Ben­dru su­ta­ri­mu tam pri­ta­ria­ma. Kaip mi­nė­jau, svars­ty­mo da­ta – gruo­džio 20 die­na.

 

19.54 val.

Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gist­ro įsta­ty­mo Nr. I-1539 42 straips­nio pa­kei­ti­mo ir Nekilno­ja­mo­jo tur­to re­gist­ro įsta­ty­mo Nr. I-1539 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2298 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Ki­tas – Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gist­ro įsta­ty­mo 42 straips­nio pa­kei­ti­mo ir Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gist­ro įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2298. Pa­tei­ki­mo sta­di­ja. Taip pat ne­bu­vo prieš­ta­rau­jan­čių dėl mo­ty­vų kal­bant. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Ačiū, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Siū­lo­mi ko­mi­te­tai. Kaip pa­grin­di­nis – Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas. Siū­lo­ma svars­ty­ti pa­va­sa­rio se­si­jo­je. Ga­li­me pri­tar­ti? (Bal­sas sa­lė­je) Jūs dar siū­lo­te dėl ko­mi­te­tų? (Bal­sai sa­lė­je) Per cen­tri­nį mik­ro­fo­ną – E. Dob­ro­wols­ka.

E. DOBROWOLSKA (LF). No­rė­čiau siū­ly­ti svars­ty­ti gruo­džio 20 die­ną, nes da­lis įsta­ty­mo yra su­si­ju­si su Spe­cia­lių­jų že­mės nau­do­ji­mo są­ly­gų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mais, ku­rie jau įsi­ga­lio­ja nuo sau­sio 1 die­nos, kad ga­lė­tų re­gist­ras bū­ti tin­ka­mai pri­tai­ky­tas. Pra­šy­čiau svars­ty­ti gruo­džio 20 die­ną. Su TTK pir­mi­nin­ku kal­bė­jau, tai yra įma­no­ma ir bū­tų ap­svars­ty­tas. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Yra pa­siū­ly­mas, kad svars­ty­mas bū­tų gruo­džio 20 die­ną. Nė­ra prieš­ta­rau­jan­čių? (Bal­sai sa­lė­je) Ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke, ger­bia­mas Sta­sy Šed­ba­rai, pri­ta­ria­te? (Bal­sai sa­lė­je) Ačiū, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Dėl svars­ty­mo da­tos ir dėl pa­grin­di­nio ko­mi­te­to taip pat.

 

19.55 val.

Baus­mių vyk­dy­mo ko­dek­so pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIV-1196 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2300, Su­ėmi­mo vyk­dy­mo įsta­ty­mo Nr. I-1175 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIV-1198 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2301 (pateiki­mo tę­si­nys)

 

Ki­tas pro­jek­tas, tiks­liau, pro­jek­tų pa­ke­tas, – Baus­mių vyk­dy­mo ko­dek­so pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2300 ir Su­ėmi­mo vyk­dy­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2301. Pa­tei­ki­mo sta­di­ja. (Bal­sai sa­lė­je) Čia bu­vo prieš­ta­rau­jan­čių, kal­bant dėl mo­ty­vų. Bal­suo­si­me. Tik­rai at­si­me­nu, kad skir­tin­gai bu­vo kal­ba­ma. (Šur­mu­lys sa­lė­je)

Už­si­re­gist­ra­vo 66, bal­sa­vo 66: už – 47, prieš – 1, su­si­lai­kė 18. Pri­tar­ta po pa­tei­ki­mo. Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną – V. Ba­kas.

V. BAKAS (DFVL). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ka­dan­gi pa­gal Sei­mo sta­tu­to 70 straips­nį žmo­gaus tei­sių ir lais­vių po­li­ti­kos for­ma­vi­mo klau­si­mus svars­to Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas, o ši­tas pro­jek­tas yra iš­skir­ti­nai su­si­jęs su žmo­gaus tei­sių klau­si­mu, aš siū­lau kaip pa­pil­do­mą skir­ti Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tą.

PIRMININKAS. Dar ne­spė­jau pa­skelb­ti, bu­vo siū­lo­mas kaip pa­grin­di­nis Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas ir da­bar, kaip pa­siū­ly­ta, Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas. Siū­lo­ma svars­ty­ti gruo­džio 15 die­ną. Ga­li­me pri­tar­ti dėl ko­mi­te­tų ir dėl svars­ty­mo da­tos? Ačiū, pri­tar­ta.

 

19.57 val.

Far­ma­ci­jos įsta­ty­mo 2, 4, 5, 7, 35, 39, 76 straips­nių pa­kei­ti­mo ir pa­pil­dy­mo įsta­ty­mo Nr. XI-2017 5 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2296 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Far­ma­ci­jos įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo ir pa­pil­dy­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2296. Pa­tei­ki­mo sta­di­ja. Bal­suo­ja­me.

Už­si­re­gist­ra­vo 67, bal­sa­vo 67: už – 32, prieš – 4, su­si­lai­kė 31. Pro­jek­tui po pa­tei­ki­mo ne­pri­tar­ta. Mes tu­ri­me ap­si­spręs­ti, ką tu­ri­me da­ry­ti su tuo pro­jek­tu: ar grą­žin­ti ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti, ar at­mes­ti? Su grą­ži­ni­mu ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti su­tin­ka­te? (Bal­sai sa­lė­je) Ne, ne­su­tin­ka. Bal­suo­ja­me al­ter­na­ty­viai: už – grą­ži­na­me ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti, prieš – at­me­ta­me.

Už­si­re­gist­ra­vo 66, bal­sa­vo 65: už – 37, prieš – 28. Pro­jek­tas grą­žin­tas ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti. Ko­le­gos, tai bu­vo pas­ku­ti­nis bal­sa­vi­mas šian­dien.

Ačiū vi­siems da­ly­va­vu­siems. (Bal­sai sa­lė­je) Dar no­ri­te re­gist­ruo­tis, ką tik bal­sa­vo­me. Re­gist­ruo­ki­mės. Ačiū vi­siems da­ly­va­vu­siems, bal­sa­vu­siems iki pat 20 va­lan­dos.

Už­si­re­gist­ra­vo 59 Sei­mo na­riai.

Ką gi, ge­ro va­ka­ro. Kam džiaug­tis, o kam liū­dė­ti, kad dar vie­na Eu­ro­pos ko­man­da va­žiuo­ja na­mo. Po­sė­dis baig­tas. (Gon­gas)* Santrumpų reikšmės: DPF – Darbo partijos frakcija; DFVL – Demokratų frakcija „Vardan Lietuvos“; LF – Laisvės frakcija; LSDPF – Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija; LSF – Liberalų sąjūdžio frakcija; LVŽSF – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija; TS-LKDF – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija.