s

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

BAUDŽIAMOJO KODEKSO 681 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR 682 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2023-05-15 Nr. XIVP-2708

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas.

1.    Teikiamu projektu siūloma pakeisti Baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 681 straipsnį, o BK 682 straipsnį pripažinti netekusiu galios. Iš teikiamo projekto konstrukcijos matyti, kad darant pakeitimus šiuo metu galiojančios BK 682 straipsnio nuostatos perkeliamos į BK 681 straipsnį, tokiu būdu šiame straipsnyje įtvirtinant vieną baudžiamojo poveikio priemonę – viešųjų teisių ar teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimas. Svarstytina, ar perkėlus BK 682 straipsnio nuostatas į BK 681 straipsnį, baudžiamojo poveikio priemonės – viešųjų teisių ar teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimo taikymas taps iš esmės aiškesnis ir nuoseklesnis. Pagal dabar galiojantį teisinį reguliavimą, teismas skirdamas baudžiamojo poveikio priemones turi nurodyti kokia apimtimi jos taikomos, t. y. nurodyti kokia konkreti teisė atimama, nustatyti ar asmuo yra priimtas, išrinktas ar paskirtas į atitinkamas pareigas, kas ir apsunkina praktinį šių baudžiamojo poveikio priemonių taikymą. Šiuo aspektu paminėtina administracinė byla Nr. R-20-602/2023, kurioje dėl kandidato registravimo kandidatu panaikinimo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija pažymėjo, kad „Panevėžio apygardos teismas 2023 m. vasario 2 d. nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1A-2-531/2023 taikytas apribojimas – teisės dirbti valstybės tarnyboje 4 metams atėmimas – nėra aiškus ir negali būti vienareikšmiškai suprantamas kaip apribojantis pareiškėjo teisę būti kandidatu į savivaldybės tarybos narius ar eiti savivaldybės tarybos nario ar mero pareigas. Kitaip tariant, šio nuosprendžio rezoliucinėje dalyje expressis verbis nėra įtvirtinta, kad pareiškėjui yra atimta teisė būti išrinktam ar paskirtam į valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų, įmonių ar nevalstybinių organizacijų renkamas ar skiriamas pareigas“. Pagal teikiamo projekto 1 straipsniu keičiamo BK 681 straipsnio 4 dalį, teismas skirdamas baudžiamojo poveikio priemonę – viešųjų teisių ar teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimą, kaip ir pagal dabar galiojantį teisinį reguliavimą, motyvuotu sprendimu turės apibrėžti šios priemonės taikymo apimtį, t. y. nurodyti, kokia teisė arba kokios teisės yra atimamos, taip pat nustatyti šios priemonės taikymo terminą, kas suponuoja aplinkybę, jog teikiamu projektu iki šiol buvęs teisinis neapibrėžtumas ir neaiškumas, skiriant viešųjų teisių ar teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimą, išliks.

2.    BK 67 straipsnyje yra reglamentuotos baudžiamojo poveikio priemonių rūšys, teikiamu projektu keičiant BK 681 straipsnio pavadinimą ir pripažįstant netekusiu galios BK 682 straipsnį, atitinkamai turi būti tikslinamos BK 67 straipsnio bei BK 42 straipsnio nuostatos, taip pat svarstytina ar neturėtų būti patikslintos ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 357 straipsnio nuostatos, reglamentuojančios nuosprendžio, kuriuo paskirta baudžiamojo poveikio priemonė, vykdymą.

 

 

 

Departamento direktorius                                                                                      Dainius Zebleckis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Drėgvaitė, tel. (8 5) 239 6891, el. p. [email protected]

M. Masteikienė, tel. (8 5) 239 6843, el. p. [email protected]