PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

DRAUDIMO PROPAGUOTI TOTALITARINIUS, AUTORITARINIUS REŽIMUS

IR JŲ IDEOLOGIJAS

ĮSTATYMO PROJEKTO

XIVP-1778

2022-08-23

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1.        

1

1

 

Argumentai:

Įstatymo projekto (toliau – Projekto) 1 straipsnio 1 dalyje, atsižvelgiant į LR Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadą (2022-06-14 Nr. XIVP-1778) reikėtų patikslinti, kad Projektu draudžiami ne autoritariniai, totalitariniai režimai ir jų ideologijos apskritai, bet autoritarinių ir totalitarinių režimų bei jų ideologijų propagavimo draudimas konkrečiai.

Pasiūlymas:

Pakeisti 1 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„Šio įstatymo paskirtis – nustatyti totalitarinių, autoritarinių režimų ir jų ideologijų propagavimo draudimą, draudimo būdus, viešųjų objektų pripažinimo propaguojančiais totalitarinius, autoritarinius režimus ir jų ideologijas tvarką, viešųjų objektų, pripažintų propaguojančiais totalitarinius, autoritarinius režimus ir jų ideologijas, pakeitimo ir pašalinimo tvarką, totalitarinių, autoritarinių režimų ir jų ideologijų sklaidos prevencijos priemones.“

2.        

2

1

 

Argumentai:

Projekto 2 straipsnio 1 dalyje pateikta autoritarinio režimo sąvoka turėtų būti patikslinta, atsisakant politinės sistemos diskurso ir įvedant politinio režimo formą bei Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse (Nr. VIII-1968, galiojanti suvestinė redakcija (2022-06-02–2022-08-31) įteisintas konkrečias nusikaltimų žmoniškumui ir karo nusikaltimų sąvokas. Pastarosios leis apimti visas BK XV skyriuje esančias nusikalstamas veikas, o ne tik Projekto iniciatorių išskirtas konkrečias agresijos ir genocido veikas.  

Šia sąvoka būtų galima remtis sistemiškai aiškinant ir Susirinkimų įstatymo (5 straipsnio 3 punktas), Politinių partijų įstatymo (4 straipsnio 3 dalis), Asociacijų įstatymo (3 straipsnio 2 dalis), Administracinių nusižengimų kodekso (524 straipsnis) nuostatas, susijusias su autoritariniu režimu.

Pasiūlymas:

Pakeisti 2 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

 „1. Autoritarinis režimas – politinė sistema politinio režimo forma, paremta vienvaldyste, diktatūra, grindžiama baime ir visišku paklusnumu, vykdanti agresijos, genocido, karo nusikaltimus ir (ar) nusikaltimus žmoniškumui vieno asmens ar jam lojalios grupės asmenų valdžia, pagrįsta asmens kultu, konstitucinių teisių ir laisvių atmetimu, nusikaltimų žmoniškumui ir (ar) karo nusikaltimų vykdymu.“

3.        

2

2

 

Argumentai:

Projekte pateikta ideologijos sąvoka turėtų būti patikslinta, be kita ko, atsisakant tiesioginės sąsajos su autoritariniu ir totalitariniu režimais. Atsižvelgiant į Įstatymo paskirtį būtų galima pateikti „Autoritarinės ideologijos“ ir „Totalitarinės ideologijos“ sąvokas, bet Projektui užtenka bendrosios ideologijos sąvokos, nes minėtos ideologijos ir jų apibrėžtys kinta.  

Pasiūlymas:

Pakeisti 2 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Ideologija – idėjų, įsitikinimų, požiūrių pažiūrų, vertybių sistema, susijusi su autoritarinių, totalitarinių režimų tikslų įgyvendinimu būdinga konkrečiai politinei sistemai, socialinei grupei, meno srovei ir (ar) krypčiai, visuomenės sluoksniui.

4.        

2

3

 

Argumentai:

Siekiant teisinio aiškumo ir sistemiškumo Projekto 2 straipsnio 3 dalyje pateiktą „Propagavimo“ sąvoką derėtų patikslinti ir atsisakyti tiesioginės koreliacijos su autoritariniais ir totalitariniais režimais bei jų suponuotomis ideologijomis. Propagavimas būdingas daugeliui gyvenimo ir veiklos sričių, jis ne visada turi tik neigiamą konotaciją. Pavyzdžiui, propaguojamas gali būti prekės ženklas, prekės, Europos Sąjungos interesai ir vertybės. Beje, Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatyme (Nr. VIII-1981, galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2022-01-01) įteisinta sąvoka „Plačiai žinomas ženklas“.

Pasiūlymas:

Pakeisti 2 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Propagavimas – idėjų, ir kitokios informacijos skleidimas, siekiant sukurti palankų požiūrį į autoritarinius, totalitarinius režimus ir jų ideologijas, naudojantis sąmoninga faktų manipuliacija teorijų, vertybių, pažiūrų, prekių, ženklų, simbolių skleidimas ir agitavimas už jas.“

5.       4.

2.

4

 

Argumentai:

Siekiant atliepti Įstatymo paskirtį, Projekte tikslinga įvesti naują 2 straipsnio 4 dalį ir įteisinti „Propagandos“ sąvoką. Beje, propagandos terminas vartojamas ir LR Konstitucijos 135 straipsnio 2 dalyje.

Pasiūlymas:

Papildyti Projektą nauja 2 straipsnio 4 dalimi ir ją išdėstyti taip:

„4. Propaganda – idėjų, teorijų, vertybių, pažiūrų skleidimas ir (ar) aiškinimas siekiant pakeisti asmens, socialinės grupės, visuomenės požiūrį ir paskatinti tam tikrą elgseną ir (ar) veiksmus.“

Buvusias Projekto 2 straipsnio 4 ir 5 dalis atitinkamai laikyti 5 ir 6 dalimis.   

6.       5

2

4

 

Argumentai:

Projekto 2 straipsnio 4 dalyje pateikta totalitarinio režimo sąvoka tikslintina atsižvelgiant į pamatinius totalitarizmo bruožus (H. Arendt darbai) bei Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse (Nr. VIII-1968, galiojanti suvestinė redakcija (2022-06-02–2022-08-31) įteisintas konkrečias nusikaltimų žmoniškumui ir karo nusikaltimų sąvokas.  

Šia sąvoka būtų galima remtis sistemiškai aiškinant ir Susirinkimų įstatymo (5 straipsnio 3 punktas), Politinių partijų įstatymo (4 straipsnio 3 dalis), Asociacijų įstatymo (3 straipsnio 2 dalis), Administracinių nusižengimų kodekso (524 straipsnis) nuostatas, susijusias su totalitariniu režimu.

Kaip minėta, papildžius įstatymo Projektą nauja 2 straipsnio 4 dalimi, buvusioji 4 dalis laikytina 5 dalimi.

Pasiūlymas:

Pakeisti 2 straipsnio 4 dalį ir naują 5 dalį išdėstyti taip:

4. 5. Totalitarinis režimaspolitinė sistema politinio režimo forma, paremta vienvaldyste, diktatūra, nepripažįstanti valdžios apribojimo ir siekianti visiškos viešojo ir asmeninio gyvenimo kontrolės, siejama su fašizmo, nacizmo ar komunizmo ideologijomis, vykdžiusi ar vykdanti agresijos, genocido, karo nusikaltimus ir (ar) nusikaltimus žmoniškumui neribota valstybės valdžia, totalia visuomenės kontrole, žmogaus individualumo paneigimu, cenzūra, politinėmis represijomis,  masiniu teroru,  konstitucinių teisių ir laisvių atmetimu, nusikaltimų žmoniškumui ir (ar) karo nusikaltimų vykdymu.“

7.       6.

2

6

 

Argumentai:

Papildžius įstatymo Projektą nauja 2 straipsnio 4 dalimi, buvusiąją 4 dalį laikant 5 dalimi, 5 dalis laikytina 6 dalimi.

Pasiūlymas:

Pakeisti 2 straipsnio 5 dalies numeraciją ir 6 dalį išdėstyti taip:

5. 6. Viešasis objektas – viešosios paskirties įrenginys, paminklas, skulptūra, obeliskas, memorialinė lenta, kitas atminimui įamžinti skirtas objektas ar kitoks valstybei ar savivaldybėms nuosavybės teise priklausantis ar jų valdomas turtas, viešoji vieta – gatvė, aikštė, parkas, skveras ar kita visuomeninės paskirties erdvė, taip pat šių objektų pavadinimas.“

8.        

3

 

 

Argumentai:

    Atsižvelgiant į pasiūlytą 1 straipsnio 1 dalies formuluotę, tikslinga pakeisti 3 straipsnio pavadinimą atsisakant „draudimo būdų“.

Pasiūlymas:

Pakeisti 3 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

3 straipsnis. Totalitarinių, autoritarinių režimų ir jų ideologijų propagavimo draudimas draudimo būdai

9.        

3

1

 

Argumentai:

    Atsižvelgiant į LR Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadą (2022-06-14 Nr. XIVP-1778) Projekto 3 straipsnio 1 dalį reikėtų praplėsti įvedant totalitarinių, autoritarinių režimų ir jų ideologijų propagandos  draudimą Lietuvos Respublikoje apskritai.

Pasiūlymas:

    Pakeisti 3 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

    „1. Lietuvos Respublikoje totalitarinių, autoritarinių režimų ir jų ideologijų propaganda draudžiama. “

10.    

3

1

 

Argumentai:

Atsižvelgiant į pasiūlytą naują 3 straipsnio 1 dalies formuluotę ir numeraciją, tikslinga įvesti naują Projekto 3 straipsnio 2 dalies numeraciją. Buvusius 3 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktus laikyti 3 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3 punktais.

Pasiūlymas:

Projekto 3 straipsnio 1 dalį laikyti nauja 3 straipsnio 2 dalimi išlaikant esamą punktų numeraciją.

2. Draudžiama propaguoti totalitarinius, autoritarinius režimus ir jų ideologijas viešuosiuose objektuose bet kokia forma įamžinant ar atvaizduojant:

1) simbolius ar informaciją, propaguojančius totalitarinius, autoritarinius režimus ir jų ideologijas;

2) asmenis (kai asmenys aktyviai veikė ar veikia okupacinėse politinėse, karinėse, represinėse struktūrose), organizacijas, įvykius ar datas, susijusius su totalitariniais, autoritariniais režimais ir jų ideologijomis, tokių režimų vykdyta ar vykdoma karine agresija kitos valstybės atžvilgiu;

3) asmenis (kai asmenys aktyviai veikė okupacinėse politinėse, karinėse, represinėse struktūrose), organizacijas, įvykius ar datas, susijusias su Lietuvos 1940–1941 metų ir 1944–1990 metų sovietinėmis okupacijomis bei 1941–1944 metų nacistine okupacija, šių okupacijų įtvirtinimu ir represijomis.“

11.   7.

3

1

2

Argumentai:

Projekto 3 straipsnio 1 dalies 2 punktas nustato bendrąjį „aktyvios“ veikos kriterijų, kurį derėtų sukonkretinti, atsižvelgiant į Įstatymo paskirtį ir galiojantį teisinį reguliavimą. „Aktyvią“ asmens veiklą praeityje ar dabartyje tiksliau nusakytų nusikalstama veika prieš Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą ir konstitucinę santvarką (LR baudžiamojo kodekso Nr. VIII-1968, galiojanti suvestinė redakcija (2022-06-02–2022-08-31) XVI skyriaus formuluotė).

Pritariant LR Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadoje (2022-06-14 Nr. XIVP-1778) konstatuotam pertekliniam punktui – 3 straipsnio 3 punktui – siūlytina jį integruoti į 3 straipsnio 1 dalies 2 punktą.

Atsižvelgiant į pasiūlytą Projekto 3 straipsnio 2 dalies numeraciją, Projekto 3 straipsnio 1 dalies 2 punktas laikytinas 3 straipsnio 2 dalies 2 punktu.

Pasiūlymas:

Pakeisti 3 straipsnio 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2) asmenis (kai asmenys aktyviai padarė ar daro nusikalstamą veiką prieš Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą ir konstitucinę santvarką veikdami veikė ar veikia okupacinėse politinėse, karinėse, represinėse struktūrose), organizacijas, įvykius ar datas, susijusius su totalitariniais, autoritariniais režimais ir jų ideologijomis, tokių režimų vykdyta ar vykdoma karine agresija kitos valstybės atžvilgiu; Lietuvos 1940–1941 metų ir 1944–1990 metų sovietinėmis okupacijomis bei 1941–1944 metų nacistine okupacija, šių okupacijų įtvirtinimu ir represijomis.“

12.   8.

3

1

3

   Argumentai:

   Atsižvelgiant į pasiūlytą Projekto 3 straipsnio 2 dalies 2 punktą, siūlytina

atsisakyti Projekto 3 straipsnio 1 dalies 3 punkto kaip perteklinio.  

   Pasiūlymas:

   Atsisakyti 3 straipsnio 1 dalies 3 punkto.

 „3) asmenis (kai asmenys aktyviai veikė okupacinėse politinėse, karinėse, represinėse struktūrose), organizacijas, įvykius ar datas, susijusias su Lietuvos 1940–1941 metų ir 1944–1990 metų sovietinėmis okupacijomis bei 1941–1944 metų nacistine okupacija, šių okupacijų įtvirtinimu ir represijomis.“

13.    

4

3

 

   Argumentai:

   Projekto 4 straipsnio 3 dalyje išvardyti 9 tarpžinybinės komisijos nariai. Kai kurie iš jų keltų pagrįstų abejonių dėl ekspertinių kompetencijų, kurių reikės šio Projekto tikslui realizuoti (įskaitant ir Seimo narių pasiūlymą, registruotą 2022-06-14).

   Neaiškūs nevyriausybinių organizacijų pasirinkimo motyvai, jų galimybės objektyviai įvertinti draustinus viešuosius objektus, propaguojančius totalitarinius ir autoritarinius režimus ir jų ideologijas etc.

   Teisė deleguoti tarpžinybinės komisijos narius, ekspertus, turėtų būti suteikta aukštosioms mokykloms – universitetams ir kolegijoms bei mokslinių tyrimų institutams. Lietuvos savivaldybių asociacijai taip pat paliktina ši teisė, nes Projektas jai deleguoja atitinkamas funkcijas (pvz., 4 straipsnio 1 dalies 2 punktas), kurios dera su Lietuvos savivaldybių asociacijos įstatuose (2015-05-27) numatytais asociacijos veiklos tikslais.

    Pasiūlymas:

Pakeisti 4 straipsnio 3 dalį ir jį išdėstyti taip:

„3. Komisiją, 3 metų laikotarpiui, sudaro 9 nariai: po 1 narį deleguoja Centras, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas), Vilniaus universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Vilniaus dailės akademija, Lietuvos istorijos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Tarptautinės komisijaos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriatas, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, Lietuvos savivaldybių asociacija. Komisijos sudėtis ir pirmininko kandidatūra Centro teikimu tvirtinama Seimo nutarimu.“

14.    

7

1

 

   Argumentai:

   Projekto 7 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose abstrakčiai nurodyta, kad Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centras „skleisdamas informaciją“ ir „sudarydamas galimybes“ vykdo totalitarinių, autoritarinių režimų ir jų ideologijų sklaidos prevenciją.

   Siūlytina 7 straipsnio 1 dalį papildyti 3 punktu, numatant akademinės bendruomenės indėlį vykdant minėtų režimų, ideologijų, atminimo kultūrų mokslinius tyrimus bei gautų mokslo rezultatų pristatymą visuomenei.

    Pasiūlymas:

Papildyti 7 straipsnio 1 dalį nauju 3 punktu ir jį išdėstyti taip:

„3) vykdydamas mokslinius tyrimus ir užtikrindamas jų rezultatų pristatymą visuomenei.“

15.    

7

1

2

   Argumentai:

   Papildžius 7 straipsnio 1 dalį nauju 3 punktu, 7 straipsnio 1 dalies 2 punkto pabaigoje rašytinas kabliataškis.  

     Pasiūlymas:

„2) sudarydamas galimybes stiprinti žinias ir įgūdžius, didinančius visuomenės atsparumą dezinformacijai.;

 


 

Teikia

Seimo narys                                                                                        (Parašas)                                                   Stasys Tumėnas