LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS baudžiamojo proceso kodekso 50, 51, 106 IR 322 STRAIPSNIų pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2020-05-13 Nr. XIIIP-4835

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, galiojantiems įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas:

1. Projekto 4 straipsniu keičiamos Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 322 straipsnio 2 dalies taisyklė, pagal kurią gynėjo neatvykimas nekliudytų nagrinėti bylą, jeigu jam buvo laiku pranešta apie bylos nagrinėjimą laiką, diskutuotina.

Vadovaujantis galiojančios redakcijos BPK 245 straipsnio 1 dalimi ir 250 straipsnio 1 dalimi, tada, kai nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme baudžiamojon atsakomybėn traukiamas asmuo turi gynėją, to gynėjo neatvykimas į teismo posėdį visais atvejais užkerta kelią bylos nagrinėjimui (tiek tada, kai gynėjas byloje dalyvauja esant būtino gynėjo dalyvavimo pagrindams, tiek tada, kai tokių pagrindų nėra). Tuo tarpu, priėmus projektu siūlomus BPK 322 straipsnio 2 dalies pakeitimus, baudžiamojon atsakomybėn traukiamo asmens gynėjo nedalyvavimas nebebūtų kliūtis nagrinėti bylą apeliacinės instancijos teismo posėdyje projekto 4 straipsniu keičiamoje BPK 322 straipsnio 2 dalyje numatytais atvejais.  

Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme gali būti sprendžiami iš esmės lygiai tie patys teisės ir fakto klausimai, kurie sprendžiami ir nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme. Į bylų nagrinėjimo pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose „supanašėjimą“ atkreiptas dėmesys ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje: „<...> apeliacinis procesas vis labiau suprantamas ne kaip priimto sprendimo patikrinimas (lot. revisio prioris instantiae), o kaip bylos nagrinėjimas iš naujo (lot. de novo) arba pakartotinai (lot. novum judicium)[1]. Taigi atsižvelgiant į tai, kad šios dvi baudžiamojo proceso stadijos turi daug panašumų, teigtina, kad nėra jokio objektyvaus pagrindo, kuris pateisintų aptariamos procesinės garantijos susiaurinimą būtent nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme.

2. Projekto 5 straipsnio 1 dalyje po žodžio „įstatymas“ įrašytini žodžiai „išskyrus šio straipsnio 2 dalį“.

 

 

 

Departamento direktorius                                                                                         Andrius Kabišaitis                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S. Zamara, tel. (85) 239 6895, el. p. [email protected][1] Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-7-29-942/2016.