Projekto

                                                                                                                        lyginamasis variantas

 

 

Lietuvos respublikos

MUZIEJŲ ĮSTATYMO nr. i-930 2 straipsnio pakeitimo ir PAPILDYMO 61  straipsniU

įstatymas

 

2020 m.                                    d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Papildyti 2 straipsnį 5 dalimi:

5. Gyvasis muziejus - muziejus, kuriame gyvai atkuriamos tam tikros kultūros, gamtinės aplinkos ar istorinio laikotarpio sąlygos.“

 

2 straipsnis. Įstatymo papildymas 61 straipsniu

Papildyti įstatymą 61 straipsniu:

„61 straipsnis. Gyvieji muziejai.

1. Gyvieji muziejai, taip kaip jie apibrėžti šio Įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje, nepriklausomai nuo jų teisinės formos, gali būti įvairių rūšių. Gyvojo muziejaus vardą suteikia muziejaus steigėjas Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

2. Gyvuosiuose muziejuose gali gyventi jų kūrėjai ir (ar) prižiūrėtojai. Jei muziejaus kūrėjai ir (ar) prižiūrėtojai gyvena muziejui priskirtose patalpose, jiems turi būti skirtos į muziejaus ekspoziciją nepatenkančios gyvenamosios patalpos. Už šių patalpų komunalines paslaugas atsiskaitoma pagal sutartis, sudarytas tarp muziejaus steigėjo ir tose patalpose gyvenančių muziejaus kūrėjų ir (ar) prižiūrėtojų.  Ši nuostata netaikoma gyviesiems muziejams, kurių steigėjai yra privatūs asmenys.“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

            1. Šis įstatymas įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.

            2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki 2020 m. birželio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

           Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia                                                                                                                      

Lietuvos Respublikos Seimo narys                                                                        Robertas Šarknickas