LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

VI (PAVASARIO) SESIJOS

RYTINIO posėdžio NR. 312

STENOGRAMA

 

2019 m. liepos 18 d.

 

Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas V. PRANCKIETIS
ir Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja
R. BAŠKIENĖ

 

 


 

PIRMININKAS (V. PRANCKIETIS). Ger­bia­mi ko­le­gos, pra­de­da­me Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2019 m. lie­pos 18 d. po­sė­dį. (Gon­gas) Re­gist­ruo­ja­mės.

Už­si­re­gist­ra­vo 113 Sei­mo na­rių.

 

10.00 val.

Se­niū­nų su­ei­gos pa­tiks­lin­tos 2019 m. lie­pos 18 d. (ket­vir­ta­die­nio) po­sė­džių darbotvarkės tiks­li­ni­mas ir tvir­ti­ni­mas

 

Dar­bo­tvarkės tvir­ti­ni­mas. Dėl dar­bo­tvarkės – A. Ne­kro­šius. Pra­šau.

A. NEKROŠIUS (LVŽSF). Dė­ko­ju, Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, ka­dan­gi šian­dien yra ypa­tin­ga die­na ir dar­bo­tvarkė tik­rai gau­si, frak­ci­jos var­du pra­šau iš­brauk­ti du pro­jek­tus, tai yra pro­jek­tą Nr. XIIIP-3684(2) kar­tu su ly­di­muo­ju, taip pat pro­jek­tą Nr. XIIIP-3697. Kar­tu su ko­le­ge D. Ša­ka­lie­ne mes esa­me su­de­ri­nę ši­tą klau­si­mą. Tie­siog pra­šau frak­ci­jos var­du iš­brau­k­ti iš šios die­nos dar­bo­tvarkės ir įra­šy­ti į ant­ra­die­nį.

PIRMININKAS. Ko­le­gos, gal iš­kart ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti šiam pa­siū­ly­mui? (Bal­sai sa­lė­je) Pri­ta­ria­me. Dė­ko­ju.

V. Čmi­ly­tė-Niel­sen. Pra­šau.

V. ČMILYTĖ-NIELSEN (LSF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Frak­ci­jos var­du pra­šau iš­brauk­ti iš dar­bo­tvarkės Pa­cien­tų tei­sių ir ža­los svei­ka­tai at­ly­gi­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-3083. Šį ry­tą po­sė­džia­vo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas, pa­kei­tė, vie­noms pa­tai­soms pri­ta­rė, ki­toms ne, mes tik­rai no­rė­tu­me dau­giau lai­ko su­si­pa­žin­ti su pa­kei­ti­mais. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Dau­giau pa­siū­ly­mų ne­ma­tau. Yra pa­siū­ly­mas bal­suo­ti dėl šio pa­siū­ly­mo. V. Čmi­ly­tė-Niel­sen frak­ci­jos var­du pa­siū­lė iš­brauk­ti dar­bo­tvarkės 2-1 klau­si­mą – Pa­cien­tų tei­sių ir ža­los svei­ka­tai at­ly­gi­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą. Bal­suo­ja­me. Pri­ta­rian­tie­ji V. Čmi­ly­tei-Niel­sen bal­suo­ja už, ki­ti bal­suo­ja ki­taip.

Bal­sa­vo 112 Sei­mo na­rių: už – 42, prieš – 42, su­si­lai­kė 28 Sei­mo na­riai. Va­di­na­si, dar­bo­tvarkėje šie klau­si­mai lie­ka.

Ar ga­li­me dar­bo­tvarkę pa­tvir­tin­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pa­tvir­tin­ta.

 

10.03 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Mi­nist­ro Pir­mi­nin­ko kan­di­da­tū­ros“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-3706 (pa­tei­ki­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-2 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Mi­nist­ro Pirmi­nin­ko kan­di­da­tū­ros“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-3706. Pra­ne­šė­jas – Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tas G. Nau­sė­da.

M. STROLYS (Sei­mo po­sė­džių sek­re­to­ria­to vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas). Jo Eks­ce­len­ci­ja Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tas G. Nau­sė­da.

G. NAUSĖDA. Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, įgy­ven­din­da­mas Kon­sti­tu­ci­jos 92 straips­ny­je, 84 straips­nio 8 da­ly­je Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tui su­teik­tus įga­lio­ji­mus, tei­kiu jums svars­ty­ti S. Skver­ne­lio kan­di­da­tū­rą Mi­nist­ro Pir­mi­nin­ko pa­rei­goms už­im­ti. Šią kan­di­da­tū­rą tei­kiu at­si­žvelg­da­mas į tai, kad ji yra re­mia­ma Sei­mo dau­gu­mos, ir siek­da­mas už­tik­rin­ti prie­lai­das veik­ti veiks­min­gai Sei­mo pa­si­ti­kė­ji­mą tu­rin­čiai Vy­riau­sy­bei.

Pa­si­rink­tos kan­di­da­tū­ros tei­ki­mas Mi­nist­ro Pir­mi­nin­ko pa­rei­goms už­im­ti yra bū­ti­nas sie­kiant už­tik­rin­ti val­džios ins­ti­tu­ci­jų są­vei­ką ir tęs­ti­nu­mą. Ypa­tin­gas Mi­nist­ro Pir­mi­nin­ko kaip Vy­riau­sy­bės va­do­vo kon­sti­tu­ci­nis vaid­muo le­mia iš­skir­ti­nius rei­ka­la­vi­mus jo kom­pe­ten­ci­jai ir pa­rei­gin­gu­mui. At­si­žvelg­da­mas į tai, kad po­nas S. Skver­ne­lis va­do­va­vo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos XVII Vy­riau­sy­bei, su­kau­pė ne­ma­žą pa­tir­tį dirb­da­mas Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je, jai va­do­vau­da­mas, taip pat už­im­da­mas ki­tus at­sa­kin­gus pos­tus, ma­nau, kad jis su­ge­bės įgy­ven­din­ti ir at­liep­ti tuos iš­šū­kius, ku­rie ky­la Mi­nist­ro Pir­mi­nin­ko pa­rei­gas ei­nan­čiam as­me­niui.

Ti­kiuo­si, kad Sei­mas pri­tars S. Skver­ne­lio kan­di­da­tū­rai ei­ti Mi­nist­ro Pir­mi­nin­ko pa­rei­gas. Ačiū jums.

M. STROLYS (Sei­mo po­sė­džių sek­re­to­ria­to vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas). Jo Eks­ce­len­ci­ja Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tas.

PIRMININKĖ (R. BAŠKIENĖ, LVŽSF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, Sei­mo sta­tu­to 192 straips­nio 3 da­lis. „Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tui pri­sta­čius kan­di­da­tū­rą, pre­ten­den­tui su­tei­kia­mas žo­dis (iki 30 mi­nu­čių), po ku­rio jis at­sa­ko į Sei­mo na­rių klau­si­mus (iki 40 mi­nu­čių).“ Ma­lo­niai kvie­čiu S. Skver­ne­lį į tri­bū­ną. Pra­šo­me.

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Ger­bia­ma Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi Sei­mo na­riai, Vy­riau­sy­bės na­riai, pir­mą kar­tą šio­je tri­bū­no­je Vy­riau­sy­bės pro­gra­mą te­ko pri­sta­ti­nė­ti 2016 me­tų pa­bai­go­je. Ta­da la­bai aiš­kiai sa­kiau, kad bū­siu ne par­ti­jų, frak­ci­jų, ko­a­li­ci­jų, bet Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Mi­nist­ras Pir­mi­nin­kas. Mes vi­si da­vė­me prie­sai­ką Lie­tu­vai ir Lie­tu­vos žmo­nėms, tuo tu­ri­me ir va­do­vau­tis. Ti­kiu, kad są­ži­nin­gai ir gar­bin­gai dir­bau tė­vy­nės la­bui ir šian­dien tu­riu dar vie­ną pro­gą Lie­tu­vos žmo­nėms pri­min­ti, kas bu­vo pa­da­ry­ta per pus­tre­čių me­tų, ir ko, kaip Mi­nist­ras Pir­mi­nin­kas, esu pa­si­ren­gęs siek­ti ir at­ei­ty­je.

Jei­gu kal­bė­tu­me skai­čiais, tai 2016 me­tų Vy­riau­sy­bės pro­gra­mos prie­mo­nių pla­ne Lie­tu­vai pa­si­ža­dė­jo­me įgy­ven­din­ti be­veik 780 dar­bų. Kai ku­rie jų mil­ži­niš­ki pro­jek­tai, rei­ka­lau­jan­tys lai­ko ir lė­šų, kai ku­rie įgy­ven­di­na­mi grei­čiau. Dau­ge­lis skep­ti­kų kal­bė­jo apie ne­rei­ka­lin­gą de­ta­lų pla­na­vi­mą, ku­ris ne­bus veiks­min­gas, ta­čiau ga­liu pa­ti­kin­ti, vis­gi tai vei­kia. Sa­vo dar­bų įgy­ven­di­ni­mą ste­bi­me nuo­lat ir pri­rei­kus re­a­guo­ja­me. Nors iki prie­mo­nių pla­no įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gos dar li­ko dau­giau nei me­tai, mi­nis­te­ri­jos ir Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­ja įgy­ven­di­no ge­ro­kai dau­giau nei pu­sę su­pla­nuo­tų veiks­mų, di­de­lė da­lis re­zul­ta­tų jau pa­ke­liui.

Ži­no­ma, tam tik­rą vė­la­vi­mą le­mia įvai­rios po­li­ti­nės ir ne tik po­li­ti­nės prie­žas­tys. Nors vė­luo­ja­mų dar­bų pro­cen­tas nė­ra di­de­lis, ta­čiau de­da­me pa­stan­gas, kad tie po­ky­čiai ir dar­bai, ku­rie bū­ti­ni Lie­tu­vos žmo­nėms, bū­tų įgy­ven­din­ti. Kar­tu su mu­mis įgy­ven­di­na­mus dar­bus ste­bi ir ži­niask­lai­da, spe­cia­liai su­kur­tais met­rais ir ki­tais įran­kiais, ir tai yra pui­ku, tai ska­ti­na dar la­biau pa­si­temp­ti.

Aiš­kus pri­ori­te­tas XVII Vy­riau­sy­bės dar­bo­tvarkėje bu­vo, yra ir to­liau bū­tų so­cia­li­nė at­skir­tis. Ne žo­džiais, o la­bai kon­kre­čiais dar­bais pa­vy­ko iš­spręs­ti la­bai su­dė­tin­gus, il­gus me­tus stri­gu­sius klau­si­mus. Jų nau­dą pir­miau­sia pa­ju­to sil­pniau­sie­ji: vai­kus au­gi­nan­čios šei­mos, sen­jo­rai, ma­žiau­sias pa­ja­mas gau­nan­tys as­me­nys.

2018 me­tais įve­dė­me vai­ko pi­ni­gus. Pui­kiai pri­si­me­nu, kiek bu­vo kri­ti­kos, nuo­mo­nių įvai­ro­vės, nuo tei­gia­mų iki pa­čių juo­džiau­sių sce­na­ri­jų. Tuo me­tu vai­ko pi­ni­gai sie­kė 30 eu­rų. Šiais me­tais jie pa­di­din­ti iki 50 eu­rų ir net ne­abe­jo­ju, kad bus di­di­na­mi to­liau.

Gau­sio­se ir ne­pa­si­tu­rin­čio­se šei­mo­se au­gan­tiems vai­kams, taip pat ne­įga­liems vai­kams vals­ty­bės iš­mo­ka sie­kia 70 eu­rų, o ne­įga­liems vai­kams, tu­rin­tiems pa­pil­do­mų po­rei­kių, – 90 eu­rų. Šiuo me­tu vai­ko pi­ni­gus gau­na be­veik pu­sė mi­li­jo­no vai­kų. Dau­giau nei ket­vir­ta­da­lis jų gau­na ir pa­pil­do­mą iš­mo­ką. Skai­čiai grei­tai pa­si­mirš­ta. No­riu tik pri­min­ti, kad prieš re­for­mą iš­mo­kas gau­da­vo ge­ro­kai ma­žiau – perpus ma­žiau vai­kų.

Tai­gi kal­bos apie tai, kad si­tu­a­ci­ja ne­pa­si­kei­tė, yra pa­pras­čiau­sias no­ras ig­no­ruo­ti fak­tus. Tie­sa yra to­kia, kad da­bar vals­ty­bė re­mia ne tik di­džiau­sias pa­ja­mas už­dir­ban­čių tė­vų vai­kus, bet ir vai­kus au­gi­nan­čias ne­pa­si­tu­rin­čias šei­mas. Taip, tai di­de­lis fi­nan­si­nis įsi­pa­rei­go­ji­mas, ta­čiau tai ir vals­ty­bės gar­bės, ir pa­ti­ki­mu­mo klau­si­mas. La­bai no­riu ti­kė­ti, kad pa­si­tei­si­nę vai­ko pi­ni­gai at­ei­ty­je ne­bus at­šauk­ti ir pui­kių prie­mo­nių ne­pa­nai­kins po­li­ti­nės rie­te­nos. Kol va­do­vau­siu Vy­riau­sy­bei, tai iš­liks vie­na iš pri­ori­te­ti­nių sri­čių.

Pa­vy­ko ras­ti spren­di­mus ir dėl „Sod­ros“ pro­ble­mų. Pa­nai­kin­ta mi­li­jar­di­nė „Sod­ros“ sko­la, įvyk­dy­ta pen­si­jų re­for­ma, po ku­rios ne­be­li­ko su­si­prie­ši­ni­mo tarp esa­mų pen­si­nin­kų ir pen­si­jų fon­dų. Tuo pat me­tu pa­dau­gė­jo kau­pian­čių­jų, su­ma­žė­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo įmo­kos pri­va­tiems pen­si­jų fon­dams, po il­gos per­trau­kos, dir­bant mū­sų Vy­riau­sy­bei, sen­jo­rai pa­ju­to žen­klų re­a­lų pen­si­jų ki­li­mą.

Ap­skri­tai vi­du­ti­nis pen­si­jų di­dė­ji­mas nuo šios Vy­riau­sy­bės dar­bo pra­džios sie­kė apie 100 eu­rų. Tai nė­ra tur­būt tie pi­ni­gai, ku­rių lau­kia mū­sų sen­jo­rai. Gal­būt dau­ge­lis ma­no, kad nė­ra reikš­min­gi, ta­čiau pri­min­siu bu­vu­sia mū­sų va­liu­ta – 350 li­tų pa­di­dė­ji­mas per tuos me­tus, jei kal­bė­tu­me apie 2015 me­tus, tai fak­tiš­kai pu­sė tuo me­tu bu­vu­sios vi­du­ti­nės se­nat­vės pen­si­jos li­tais ša­ly­je.

Mo­kes­čių re­for­ma lei­do pa­di­din­ti vi­sų Lie­tu­vos dir­ban­čių­jų pa­ja­mas. La­biau­siai kon­cen­truo­jan­tis į vi­du­ti­nes ir ma­žes­nes pa­ja­mas gau­nan­čius as­me­nis. Reikš­min­gai di­din­tas mi­ni­malus dar­bo už­mo­kes­tis. Vi­du­ti­nis dar­bo už­mo­kes­tis taip pat au­go spar­čiai. Nuo 2016 me­tų vi­du­ti­nis mė­ne­si­nis dar­bo už­mo­kes­tis au­go 38 %. Be­je, vie­ša­ja­me sek­to­riu­je jis au­go spar­čiau nei pri­va­čia­me. Pa­na­ši ten­den­ci­ja ma­ži­nant ne­ly­gu­mus iš­liks ir to­liau tiek dėl pa­si­ra­šy­tos na­cio­na­li­nės ko­lek­ty­vi­nės su­tar­ties, tiek ir dėl ki­tų pri­si­im­tų il­ga­lai­kių įsi­pa­rei­go­ji­mų vie­ša­jam sek­to­riui.

Džiu­gu pri­min­ti, kad dir­bant XVII Vy­riau­sy­bei ir Lie­tu­va ge­ri­no re­kor­dus ver­ti­nant už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų pri­trau­ki­mą, rei­kė­tų kal­bė­ti ne tik apie pa­slau­gų sek­to­rių, bet ir apie ati­da­ro­mas ga­myk­las. Pir­mą kar­tą re­gio­nuo­se tiek dėl au­gan­čių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų, tiek dėl au­gan­čio Lie­tu­vos ver­slo su­kur­ta dau­giau dar­bo vie­tų nei Vil­niu­je. Dau­ge­lis tų dar­bo vie­tų yra su­si­ju­sios su su­ku­ria­ma ga­my­bi­ne in­fra­struk­tū­ra. O tai ap­sun­kin­tų ga­li­mą pa­si­trau­ki­mą, su­si­klos­čius blo­giau­siems sce­na­ri­jams.

Vien pa­gal per­nai į Lie­tu­vą pri­trauk­tus pro­jek­tus at­si­ras apie 7 tūkst. nau­jų dar­bo vie­tų. Ma­ty­da­mas to­kius re­zul­ta­tus, nuo­šir­džiai džiau­giuo­si, kad per pas­ta­ruo­sius ne­pil­nus tre­jus me­tus tu­rė­jo­me ga­li­my­bę tu­rė­ti Vy­riau­sy­bę, ku­rios pa­grin­dą su­da­rė sa­vo sri­čių pro­fe­sio­na­lai, ir jie tu­rė­jo ryž­to bei erd­vės veik­ti. Tai ne­bu­vo spren­di­mai, nau­din­gi ku­riai nors vie­nai ver­slo gru­pei ar ko­kios nors po­li­ti­nės par­ti­jos bi­čiu­liams. Tai bu­vo spren­di­mai, ku­rie iš es­mės ge­ri­no Lie­tu­vos ver­slo ap­lin­ką, nu­sta­tė są­ži­nin­gas ir skaid­rias tai­syk­les.

Ger­bia­mie­ji, pa­gal pa­sau­li­nį kon­ku­ren­cin­gu­mo in­dek­są „Doing Bu­si­ness“ Lie­tu­va pa­ki­lo į 14 vie­tą. Nors į pen­kio­lik­tu­ką sie­kė­me pa­tek­ti iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos, jau da­bar tu­ri­me tik­rai ge­rą re­zul­ta­tą. Pa­gal mo­kes­čių naš­tą dir­ban­tiems Lie­tu­va tam­pa pa­trauk­liau­sia iš Bal­ti­jos ša­lių. Esa­me tre­je­tu­ke ša­lių, ku­rioms se­ka­si pri­trauk­ti aukš­tos pri­dė­ti­nės ver­tės in­ves­ti­ci­jas.

Pa­ja­mas į biu­dže­tą mums se­kė­si di­din­ti ir dėl sėk­min­gos ko­vos su še­šė­liu. Be abe­jo, vi­suo­met no­ri­si, kad tas re­zul­ta­tas bū­tų kiek įma­no­ma di­des­nis. Įvai­riais skai­čia­vi­mais, še­šė­lis kas­met ma­žė­jo po vie­ną pro­cen­ti­nį punk­tą, o pri­ėmus Vy­riau­sy­bės pa­siū­ly­tą prie­mo­nių pa­ke­tą še­šė­lio ma­žė­ji­mo tem­pas tu­rė­tų pa­di­dė­ti. Ir šie iš pa­žiū­ros kuk­lūs pro­cen­tai virs­ta mi­li­jo­nais eu­rų, ku­riais mes jau fi­nan­suo­ja­me skir­tin­gus vals­ty­bės po­rei­kius. Pir­miau­sia, so­cia­li­nės at­skir­ties ma­ži­ni­mą. Bai­gė­si va­di­na­mo­ji mo­kes­čių am­nes­ti­ja – 42 mln. eu­rų įplau­kė į vals­ty­bės biu­dže­tą, pri­si­mi­nus mo­kes­čių mo­kė­to­jams apie pa­mirš­tus su­si­mo­kė­ti ir de­kla­ruo­ti mo­kes­čius. Be prie­var­tos, be žiau­rių ak­ci­jų, tie­siog su­da­rant ga­li­my­bę žmo­nėms su­si­tvar­ky­ti dėl įvai­rių gy­ve­ni­me pa­tir­tų su­dė­tin­gų si­tu­a­ci­jų bu­vu­sį no­rą bū­ti ar­ba tū­no­ti še­šė­ly­je.

Ne­iš­lai­dau­ja­me ir ne­iš­lai­dau­si­me ak­lai. Griež­tai lai­ko­mės fis­ka­li­nės draus­mės, dve­jus me­tus tu­rė­jo­me ge­rai su­ba­lan­suo­tą ne­de­fi­ci­ti­nį biu­dže­tą. Taip bus el­gia­ma­si ir at­ei­ty­je.

Ga­li­me vi­si pa­si­džiaug­ti, kad pir­mą kar­tą is­to­ri­jo­je vyk­do­me sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mus NATO gy­ny­bos fi­nan­sa­vi­mo sri­ty­je ir mo­der­ni­zuo­ja­me iš es­mės gy­ny­bos pa­jė­gas. Ga­li­me, aiš­ku, nu­si­vil­ti, kad kiek­vie­nais me­tais me­tų pa­bai­go­je tu­ri­me iš­šū­kį ir iki tų 2 % ab­so­liu­čiais skai­čiais vis pri­trūks­ta, nes au­ga ša­lies eko­no­mi­ka. Bet rug­sė­jį pa­da­ro­me rei­ka­lin­gą pra­ti­mą, aiš­ku, tai pa­da­ro­ma iš sko­lin­tų lė­šų, ir mes įsi­pa­rei­go­ji­mą ga­lu­ti­nia­me va­rian­te įvyk­do­me. No­riu pa­dė­ko­ti vi­soms po­li­ti­nėms jė­goms, ku­rios pa­si­ra­šė ir su­ta­rė dėl at­ei­ties fi­nan­sa­vi­mo kraš­to ap­sau­gai. Tai la­bai svar­bus, tva­rus, su mū­sų ša­lies gy­ny­ba ir sau­gu­mu su­si­jęs įsi­pa­rei­go­ji­mas.

Prieš dve­jus me­tus bu­vo pra­dė­ti ir to­liau vyk­do­mi vals­ty­bės įmo­nių de­po­li­ti­za­vi­mo ir skaid­ri­ni­mo pro­ce­sai, ap­iman­tys tiek „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lius“, Re­gist­rų cen­trą, miš­kus, urė­di­jas, įka­li­ni­mo įstai­gas, ke­lių prie­žiū­rą ir dau­ge­lį ki­tų.

Švie­ti­mo sri­ty­je op­ti­mi­zuo­ja­mas pro­fe­si­nių mo­kyk­lų tin­klas, pra­dė­ti aukš­tų­jų mo­kyk­lų po­ky­čiai. Pa­vy­ko iki 40 % pa­di­din­ti aukš­tų­jų mo­kyk­lų dės­ty­to­jų at­ly­gi­ni­mus, mo­kyk­los ap­rū­pi­na­mos la­bo­ra­to­ri­ne, kom­piu­te­ri­ne įran­ga, pa­reng­ti ir iš­ban­dy­ti vi­sos die­nos mo­kyk­los mo­de­liai, pa­dė­sian­tys už­tik­rin­ti vi­siš­ką vai­kų už­im­tu­mą. Ir tai tik la­bai ma­ža da­lis Vy­riau­sy­bės pro­gra­mos prie­mo­nių, ku­rias šiuo me­tu įgy­ven­di­na­me, siek­da­mi di­din­ti švie­ti­mo ko­ky­bę ša­ly­je.

Daž­nai mi­ni­ma kaip ma­žiau­siai vals­ty­bės dė­me­sio su­lau­kian­ti kul­tū­ros sri­tis per pas­ku­tinius me­tus yra nuo­la­ti­nė­je Vy­riau­sy­bės dar­bo­tvarkėje. Pui­kiai su­vo­kia­me, kad be kul­tū­ros veiks­nio ne­įma­no­ma šiuo­lai­kiš­ka po­li­ti­nės de­mo­kra­tijos rai­da, eko­no­mi­nis au­gi­mas, so­cia­li­nė dar­na ir vi­sa­ver­tis kiek­vie­no Lie­tu­vos pi­lie­čio gy­ve­ni­mas. Po il­gų de­ri­ni­mų jau tu­ri­me pa­tvir­tin­tą (pa­ga­liau!) Lie­tu­vos kul­tū­ros po­li­ti­kos stra­te­gi­ją. Vie­šoms kon­sul­ta­ci­joms ne­tru­kus bus pa­teik­tas Lie­tu­vos kul­tū­ros po­li­ti­kos pa­grin­dų įsta­ty­mo pro­jek­tas. Be abe­jo, tai rei­kė­jo pa­da­ry­ti ge­ro­kai anks­čiau. Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos biu­dže­tas 2019 me­tais di­dė­jo dau­giau kaip 40 mln. eu­rų, pa­ly­gin­ti su 2018 me­tais. Ben­dro­mis pa­stan­go­mis kar­tu su sa­vi­val­dy­bė­mis, dėl ko aš joms dė­ko­ju, bu­vo pa­di­din­tas kul­tū­ros ir me­no dar­buo­to­jų dar­bo už­mo­kes­čio fon­das. Tai, kad dau­gė­ja kul­tū­ri­nė­je veik­lo­je da­ly­vau­jan­čių žmo­nių, ma­tyt, yra ge­riau­sias sėk­mės ro­dik­lis, ku­riam įta­kos tu­rė­jo ir to­kios Vy­riau­sy­bės ini­cia­ty­vos kaip Kul­tū­ros pa­sas, ne­mo­ka­mi mu­zie­jai, kū­ry­bi­nės dirb­tu­vės moks­lei­viams.

La­bai svar­būs po­ky­čiai įgy­ven­din­ti ir ki­to­se ne ma­žiau svar­bio­se sri­ty­se kaip ap­lin­ka, vals­ty­bės tar­ny­ba, že­mės ūkis, svei­ka­tos ap­sau­ga. Per šiuos me­tus Vy­riau­sy­bė ma­ži­no kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų kai­nas. Re­cep­ti­niai vais­tai yra vie­na iš ne­dau­ge­lio pre­kių gru­pių, ku­rių kai­nos nuo­lat ma­žė­ja. Taip pat bu­vo sėk­min­gai su­ma­žin­tos pa­cien­tų prie­mo­kos, dau­gu­mos vais­tų kom­pen­sa­vi­mo in­ten­sy­vu­mas pa­sie­kė 100 %.

Ger­bia­mie­ji, taip, vyk­dant re­for­mas da­ro­ma ir klai­dų, iš­moks­ta­mos pa­mo­kos. Apie jas taip pat no­riu pa­kal­bė­ti. Man as­me­niš­kai te­ko per trum­pą lai­ką su­kaup­ti ne­ma­žą po­li­ti­nę pa­tir­tį. Tie­siog bu­vau pri­vers­tas tą pa­da­ry­ti. Te­ko lip­ti ant grėb­lių, ku­rių lai­ku ne­pa­ste­bė­da­vau, te­ko nu­deg­ti ten, kur tai bu­vo vi­sai ne­bū­ti­na. Bet tai bu­vo ma­no iš­mok­tos pa­mo­kos. Di­džiau­sia klai­da bu­vo gal­vo­ti, kad tiks­liai ži­no­me, ko rei­kia Lie­tu­vai, ir vie­nin­te­lis tiks­las yra kuo grei­čiau pa­siek­ti šiuos po­ky­čius, ta­čiau vi­suo­me­nė re­tai ka­da po­ky­čius su­tin­ka džiu­giai. Be to, po­li­ti­kų spren­di­mai re­tai ka­da su­vei­kia tiks­liai taip, kaip pla­nuo­ta. Pui­kiai su­pran­tu, kaip svar­bu vi­suo­me­nei aiš­kin­ti, koks gi yra tų po­ky­čių ga­lu­ti­nis tiks­las. Abe­jo­ju, ar šian­dien Lie­tu­vo­je bū­tų daug žmo­nių, ku­rie su­tik­tų at­šauk­ti šios Vy­riau­sy­bės spren­di­mus ir grįž­ti į 2015 me­tus. Net ir tie, ku­rie la­bai ak­ty­viai, daž­nai ir pa­grįs­tai kri­ti­ka­vo, ma­nau, kad po­ky­čių nau­da įsi­ti­ki­no pa­tys.

Mes vi­sa­da ieš­ko­jo­me so­cia­li­nio dia­lo­go. Kaip mi­nė­jau, Vy­riau­sy­bė yra pa­si­ra­šiu­si Na­cio­na­li­nę ko­lek­ty­vi­nę su­tar­tį, ku­rio­je įtvir­tin­ti su­si­ta­ri­mai dėl at­ly­gi­ni­mo di­di­ni­mo pa­lie­čia be­veik 300 tūkst. dir­ban­čių­jų. Taip pat pa­si­ra­šy­ta daug ša­ki­nių su­tar­čių, ras­ta dau­gy­bė kom­pro­mi­sų su prof­są­jun­go­mis, ta­čiau šaukš­tas de­gu­to ga­li su­ga­din­ti vi­są sta­ti­nę. Įve­dant eta­ti­nį mo­ky­to­jų dar­bo ap­mo­kė­ji­mą, lanks­tu­mo pri­trū­ko. Gai­la, kad ne­pa­vy­ko su­si­tar­ti, ir ap­mau­du, kad spren­di­mai, ku­rie ran­da­mi da­bar, ne­bu­vo ras­ti anks­čiau.

Aš su­pran­tu, kad kai ka­da griež­ta re­to­ri­ka po­li­ti­ko­je taip pat ga­li bū­ti klai­da, kaip ir ne­si­bai­gian­čios rie­te­nos, kal­tų ieš­ko­ji­mai, tuš­ti ap­si­žo­džia­vi­mai su opo­nen­tais. Šias pa­mo­kas taip pat iš­mo­kau ir ti­kiu, kad rin­kė­jai pri­si­mins kon­kre­čius nu­veik­tus dar­bus, o ne be­pras­mius barnius.

Šian­dien šio­je sa­lė­je ga­li­me kiek­vie­nas, bent aš as­me­niš­kai tik­rai, at­si­pra­šy­ti Lie­tu­vos žmo­nių. Kar­tais de­mo­kra­tinė kon­ku­ren­ci­ja iš­si­gims­ta ir vie­to­je ben­dro dar­bo Lie­tu­vos la­bui jiems ten­ka ma­ty­ti am­bi­ci­jų ko­vas ir po­li­ti­nius su­si­stum­dy­mus. Tai ne­ge­ri­na ben­dro fo­no vals­ty­bė­je ir tik­rai ne­ska­ti­na jo­je pa­si­lik­ti mū­sų jau­ni­mo. Ša­lia po­ky­čių bū­ti­na ra­my­bė ir sta­bilu­mas.

No­rė­čiau čia pa­ci­tuo­ti bu­vu­sį Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės prem­je­rą Vins­to­ną Čer­či­lį: „Dar nė vie­nas žmo­gus, nu­ry­da­mas pik­tus žo­džius, ne­pa­ken­kė sa­vo skran­džiui.“ Kar­tais ši­ta pa­tar­le rei­kia va­do­vau­tis vi­siems. To­dėl šia kal­ba no­riu vi­sus la­bai aiš­kiai pa­kvies­ti – grįž­ki­me prie dar­bų, grįž­ki­me prie tik­ros po­li­ti­kų mi­si­jos – ben­drų spren­di­mų mū­sų pi­lie­čių ir tė­vy­nės la­bui.

Vie­nas es­mi­nių dar­bų šian­dien te­bė­ra Lie­tu­vos de­mo­gra­finės si­tu­a­ci­jos ge­ri­ni­mas. 2018 me­tai bu­vo pir­mie­ji me­tai po ne­pri­klau­so­my­bės at­kū­ri­mo, kai žen­kliai su­ma­žė­jo iš­vyks­tan­čių ir žen­kliai pa­di­dė­jo at­vyks­tan­čių į Lie­tu­vą skai­čius. Tai – lū­žio me­tai. 2019-ie­ji tik pa­tvir­ti­na šią ten­den­ci­ją. Pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį į Lie­tu­vą at­vy­ko dau­giau žmo­nių, nei iš jos iš­vy­ko. Įsi­klau­sy­ki­te! Pir­mą kar­tą nuo 2000 me­tų per šių me­tų ba­lan­džio ir ge­gu­žės mė­ne­sius ben­d­ras Lie­tu­vos gy­ven­to­jų skai­čius pra­dė­jo aug­ti. Tai la­bai ge­ri žen­klai, ku­rie lei­džia ti­kė­tis, kad iki 2030 me­tų ga­li­me at­kur­ti Lie­tu­vą, ku­rio­je mū­sų gy­vens 3 mln. Bū­tent to­dėl per­nai gruo­dį Vy­riau­sy­bė pa­ren­gė ir pa­tvir­ti­no De­mo­gra­fijos, mig­ra­ci­jos ir in­teg­ra­ci­jos po­li­ti­kos stra­te­gi­ją, ku­rio­je nu­ma­ty­tos kon­kre­čios prie­mo­nės šiems tiks­lams pa­siek­ti. Vi­sa tai nė­ra tik Vy­riau­sybės tiks­lai. Šios pro­ble­mos tu­rė­tų rū­pė­ti vi­soms po­li­ti­nėms jė­goms ir dėl jų spren­di­mo tu­rė­tų bū­ti ras­ti su­si­ta­ri­mai. Ti­kiu, kad vi­si kar­tu su nau­ju ša­lies Pre­zi­den­tu ga­li­me at­ras­ti šiuos spren­di­mus.

Ben­drų spren­di­mų mū­sų lau­kia ne­ma­žai. Dar no­rė­čiau tar­ti ke­le­tą žo­džių apie at­ei­tį. Du treč­da­liai dar­bų, dėl ku­rių su­si­ta­rė nau­jo­ji ko­a­li­ci­ja, iš es­mės jau vyks­ta, jie yra Vy­riau­sy­bės pro­gra­mo­je: tai ir nuo­sek­lus iš­lai­dų Lie­tu­vos so­cia­li­nei po­li­ti­kai di­di­ni­mas, ir ko­va su ko­rup­ci­ja prie­mo­nės, ir sa­vi­val­dos ga­lių stip­ri­ni­mas bei asig­na­vi­mų joms di­di­ni­mas. Bus ge­ri­na­ma re­gio­nų in­fra­struk­tū­ra, ple­čia­mos sa­vi­val­dy­bių sa­va­ran­kiš­kos funk­ci­jos, to­liau di­di­na­mos lė­šos vie­ti­nės reikš­mės ke­liams ties­ti, ma­ži­na­mos vals­ty­bės val­dy­mo iš­lai­dos, stip­ri­na­mas moks­lo ir ver­slo ben­dra­dar­bia­vi­mas.

Kaip jau mi­nė­jau, per pas­ta­ruo­sius ke­le­rius me­tus at­li­ko­me es­mi­nių po­ky­čių mo­kes­čių sis­te­mo­je, ta­čiau ma­to­me erd­vės pa­da­ry­ti mo­kes­čių sis­te­mą dar la­biau pro­gre­sy­ves­nę, kad as­me­nys, gau­nan­tys di­de­les pa­ja­mas, la­biau pri­si­dė­tų prie vie­šų­jų pa­slau­gų fi­nan­sa­vi­mo.

Švie­ti­mo sis­te­mo­je jau ren­gia­mas ne­mo­ka­mo ba­ka­lau­ro mo­de­lis ir ati­tin­ka­mai pla­nuo­ja­mos lė­šos, di­di­na­mas ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo fi­nan­sa­vi­mas, ruo­šia­ma­si įtvir­tin­ti teis­mų ta­rė­jų ins­ti­tu­tą, ren­gia­ma­si įves­ti ne­mo­ka­mą vai­kų mai­ti­ni­mą, įgy­ven­di­na­mos ki­tos nu­ma­ty­tos prie­mo­nės. Ko­a­li­ci­jos su­tar­ty­je ir jos prie­duo­se ga­li­ma ras­ti tiks­lią in­for­ma­ci­ją, dėl ko su­tar­ta, ir tai tu­rės bū­ti įgy­ven­din­ta.

No­riu ti­kė­ti, kad šiuo me­tu vyks­tan­tys po­ky­čiai iš­eis į ge­ra vals­ty­bei. Iš sa­vo pa­tir­ties ži­nau, kaip su­dė­tin­ga su­bur­ti veiks­min­gą, pro­fe­sio­na­lią ir są­ži­nin­gai sa­vo dar­bą dir­ban­čią ko­man­dą. Pui­kiai ži­nau, kaip tirps­ta lai­kas, to­dėl jo gaiš­ti ne­va­lia. Iki šios die­nos ma­no va­do­vau­ja­ma Vy­riau­sy­bė nuo­sek­liai ir stro­piai dir­bo kas­die­nį dar­bą. Ar to­kia ga­li­my­bė iš­liks to­liau, pri­klau­so tik nuo Sei­mo, nuo kiek­vie­no par­la­men­to na­rio as­me­ni­nio ap­si­spren­di­mo.

No­riu pa­dė­ko­ti vi­siems, ku­rie rė­mė šią Vy­riau­sy­bę, ir tiems, ku­rie jai kon­struk­ty­viai opo­na­vo. No­riu pa­dė­ko­ti vi­soms frak­ci­joms, nes su vi­so­mis iš jū­sų vie­nu ar ki­tu me­tu te­ko pri­im­ti ben­drus spren­di­mus, ku­rie be to­kio ben­dra­dar­bia­vi­mo bū­tų ne­įma­no­mi.

Be­veik prieš tre­jus me­tus šio­je tri­bū­no­je kal­bė­jau apie tai, ko­kią ma­tau nau­ją Vy­riau­sy­bę, orien­tuo­tą į so­cia­li­nės ne­ly­gy­bės, de­mo­gra­fijos ir re­gio­ni­nės at­skir­ties pro­ble­mų spren­di­mą. Kal­bė­jau apie vie­šo­jo sek­to­riaus per­tvar­ką, am­bi­cin­gas už­duo­tis, pri­trau­kiant tva­rias in­ves­ti­ci­jas į Lie­tu­vą, ino­va­ci­jų plėt­rą. Ma­tau, kad tuo me­tu pa­sa­ky­ti žo­džiai pil­do­si, to­dėl ti­kiuo­si, kad iš­si­pil­dys ir šian­dien įvar­din­ti sie­kiai ir pla­nai.

Vals­ty­bės val­dy­mas tu­ri bū­ti skir­tas vi­sų vals­ty­bės gy­ven­to­jų ge­ro­vei di­din­ti. Per pa­si­tenki­ni­mą sa­vo vals­ty­be at­ei­na ir pa­gar­ba val­džiai, ir no­ras gin­ti tė­vy­nę, ir ap­si­spren­di­mas bū­tent čia gy­ven­ti, dirb­ti ir kur­ti sa­vo šei­mą. Šian­dien, kai Pre­zi­den­to tei­ki­mu esu šio­je tri­bū­no­je, ga­liu tik pa­ra­gin­ti mus vi­sus: pa­mirš­ki­me kon­flik­tus, su­si­prie­ši­ni­mą, ku­ris, ar­tė­jant rin­ki­mams, įpras­tai tik di­dė­ja, ben­dra­dar­biau­ki­me dėl svar­biau­sių tiks­lų, su­tar­ki­me dėl svar­biau­sių spren­di­mų, at­vi­rai ben­drau­ki­me su Lie­tu­vos žmo­nė­mis. Tik taip ga­li­me pel­ny­ti jų pa­gar­bą ir pa­ra­mą.

Pa­bai­goje pa­ci­tuo­siu ame­ri­kie­čių pas­to­rių, krikš­čio­nių dva­si­nin­ką R. H. Šu­le­rį: „Ge­riau kaž­ką da­ry­ti ne­to­bu­lai, nei nie­ko ne­da­ry­ti ne­pri­ekaiš­tin­gai.“ Ačiū. (Plo­ji­mai)

PIRMININKAS (V. PRANCKIETIS). Dė­ko­ju prem­je­rui.

Ger­bia­mi ko­le­gos, kol prem­je­ras at­si­gers, mes ga­li­me pa­si­tar­ti. Siū­lau taip, kaip per Vy­riau­sy­bės va­lan­dą. Čia yra skir­ta 40 mi­nu­čių at­sa­ky­mams į klau­si­mus, už­si­ra­šė klaus­ti 43 as­me­nys. Jei­gu pri­tar­tu­mė­te, siū­lau tai­ky­ti to­kią tvar­ką kaip per Vy­riau­sy­bės va­lan­dą, klau­siant ir pa­si­ren­kant iš įvai­rių frak­ci­jų klau­si­mus. Pri­ta­ria­te.

Pir­mo­ji tu­rė­tų klaus­ti opo­zi­ci­jos ly­de­rė V. Čmi­ly­tė-Niel­sen. Jums du klau­si­mai.

V. ČMILYTĖ-NIELSEN (LSF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas prem­je­re, pas­ta­ro­sio­mis sa­vai­tė­mis kaip nie­ka­da ryš­kiai iš­ryš­kė­jo prieš­prie­ša dvie­jų vals­tie­čių ly­de­rių tan­de­mo. Jums, ieš­kan­čiam nau­jos po­li­ti­nės jė­gos, ar­tė­jant Sei­mo rin­ki­mams, ku­ris Vy­riau­sy­bės sce­na­ri­jus ši­to pro­ce­so tvir­ti­ni­mo yra pa­lan­kes­nis? Trum­pa­sis, kai kei­čia­si ne dau­giau kaip vie­nas mi­nist­ras, ar il­ga­sis, kai rei­kia ei­ti per vi­sas Sei­mo frak­ci­jas, teik­ti pa­keis­tą, ko­re­guo­tą Vy­riau­sy­bės pro­gra­mą? Ko jūs pa­gei­dau­tu­mė­te?

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Aš ma­tau ir to­kią, ir to­kią ga­li­my­bę. Ta­čiau tik­rai šian­dien ne­ma­ty­čiau prie­žas­čių, dėl ko rei­kė­tų keis­ti Vy­riau­sy­bės pro­gra­mą, ir tai yra su­si­ję su to­mis pro­ce­dū­ro­mis, ku­rios nu­ma­ty­tos Sei­mo sta­tu­te. Prie­mo­nių pla­nas bus ko­re­guo­ja­mas, at­si­žvel­giant į tuos su­ta­ri­mus, ku­rie pre­li­mi­na­riai yra pa­siek­ti. Man at­ro­do, kad ra­cio­na­les­nis ke­lias yra ne­keis­ti Vy­riau­sy­bės pro­gra­mos, at­lik­ti tas pro­ce­dū­ras, ku­rias nu­ma­to Sei­mo sta­tu­tas ir Kon­sti­tu­ci­ja, bet esu pa­si­ren­gęs vi­siems sce­na­ri­jams. Aiš­ku, tai pri­klau­sys nuo ki­to ant­ra­die­nio, koks bus jū­sų spren­di­mas, nes kol to spren­di­mo nė­ra, nė­ra ką kal­bė­ti apie to­li­mes­nius sce­na­ri­jus.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Dar no­ri­te klaus­ti? V. Čmi­ly­tė-Niel­sen. Ruo­šia­si G. Skais­tė.

V. ČMILYTĖ-NIELSEN (LSF). Ačiū. Ki­tas klau­si­mas dėl jū­sų kon­kre­čių dar­bų. Jūs mi­nė­jo­te švie­ti­mą kaip vie­ną iš tų sri­čių ir sa­vo kal­bo­je ir kal­bė­jo­te apie tai, kad kai ku­rie dar­bai pa­vy­ko, kai ku­rie ne.

Vis dėl­to no­rė­čiau grįž­ti prie lem­tin­gų pra­ėju­sio ru­dens įvy­kių, kai bu­vo pri­im­tas spren­di­mas re­a­guo­jant į mo­ky­to­jų strei­kus at­sta­ty­din­ti ne tik švie­ti­mo mi­nist­rę, bet ir at­si­sa­ky­ti dvie­jų ki­tų mi­nist­rų pa­slau­gų. Ar ne­si­gai­li­te šio spren­di­mo, nes gal­būt da­bar­ti­nis Vy­riau­sy­bės tvir­ti­ni­mas bū­tų bu­vęs leng­ves­nis?

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Ne­si­gai­liu šio spren­di­mo. Kaip šian­dien ir sa­vo kal­bo­je pa­mi­nė­jau ke­le­tą sri­čių, kur te­ko ap­gai­les­tau­ti, kad tai, kas šian­dien Sei­me yra pa­teik­ta, tai yra pa­da­ry­ta ar­tė­jant jau be­veik tre­jiems me­tams nuo šios Vy­riau­sy­bės veik­los. Tie spren­di­mai, ku­rie bu­vo pa­da­ry­ti, ma­nau, bu­vo bū­ti­ni ir aš ne­si­gai­liu dėl ši­tų spren­di­mų.

PIRMININKAS. At­si­pra­šau G. Skais­tės, bet pa­gal nau­jai su­da­ry­tą są­ra­šą tu­rė­tų klaus­ti M. Ma­jaus­kas. Pra­šom. O ruo­šia­si G. Vai­če­kaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, Sei­mo Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas Mi­nist­re Pir­mi­nin­ke, jū­sų toks ra­mus ir sa­vi­kri­tiškas pri­sis­ta­ty­mas iš tie­sų ne­pa­lie­ka, aš ma­nau, abe­jin­gų ir ver­čia gal­būt kiek­vie­ną sa­vi­kri­tiškai ver­tin­ti sa­vo dar­bus. Tik­rai ver­ti­nu tai ir dė­ko­ju.

Ci­ta­vo­te V. Čer­či­lį. V. Čer­či­lis taip pat sa­kė, kad sėk­mė su­si­de­da iš žings­nia­vi­mo nuo vie­nos ne­sėk­mės prie ki­tos ne­pra­ran­dant en­tu­ziaz­mo. No­riu pa­lin­kė­ti pa­siek­ti tiks­lą ne­pra­ran­dant en­tu­ziaz­mo ir iš­ven­giant ne­sėk­mių, už ku­rias mo­ka­me mes vi­si kar­tu.

O ma­no klau­si­mas bū­tų toks: jū­sų Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­ta sta­bi­lu­mo pro­gra­ma ro­do, kad 2019 me­tais pa­ja­mos nuo ben­dro­jo vi­daus pro­duk­to yra 30,8 %. Per at­ei­nan­čius ke­le­rius me­tus jos pa­di­dės vos 1 %. O Pre­zi­den­tas, pri­siek­da­mas čia, Sei­me, ža­dė­jo kur­ti ge­ro­vės val­s­ty­bę ir ne kar­tą aiš­kiai pa­sa­kė, kad pa­ja­mos nuo BVP tu­ri siek­ti 35 %, tai maž­daug 2 mlrd. eu­rų.

PIRMININKAS. Lai­kas!

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Tai ma­no klau­si­mas: ko­kio­mis mo­kes­ti­nė­mis prie­mo­nė­mis ža­da­te di­din­ti vals­ty­bės pa­ja­mas nuo ben­dro­jo vi­daus pro­duk­to?

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Ačiū už klau­si­mus ir pa­lin­kė­ji­mus. Yra ki­ta gar­bin­go žmo­gaus ci­ta­ta, kad ge­riau­siai dir­ba ta Vy­riau­sy­bė, ku­ri dir­ba trum­piau­siai, ar­ba ta val­džia. Ne­be­ga­li­me į tai pre­ten­duo­ti, nes jau vir­ši­jo­me ki­tų bu­vu­sių Vy­riau­sy­bių veik­lą pa­gal trum­pu­mą.

Dėl mo­kes­ti­nių pa­ja­mų gau­si­ni­mo aš ma­nau, kad ir pro­cen­tas, ir pus­an­tro pro­cen­to yra am­bi­cin­gas ro­dik­lis, ku­rį nė­ra leng­va pa­siek­ti.

Kal­bant apie tiks­lą per pen­ke­rius me­tus pa­da­ry­ti pro­ver­žį, tai čia bus rei­ka­lin­ga dis­ku­si­ja šiuo at­ve­ju su ša­lies Pre­zi­den­tu, kaip jis ma­to sa­vo tam tik­rų pro­gra­mi­nių nuo­sta­tų įgy­ven­di­ni­mą. Aš ma­nau, kad tai, kas yra su­pla­nuo­ta ir pla­nuo­ja­ma kal­bant tiek gal­būt apie di­des­nį mo­kes­čių pro­gre­sy­vu­mą, ir nė­ra ką slėp­ti, tai nė­ra dis­ku­si­jos. Iš es­mės mes tu­rė­si­me pri­im­ti spren­di­mus, kas yra su­si­ję su mo­kes­čiais, ku­rie tie­sio­giai nedaro ­įta­ko­s mū­sų fis­ka­li­nei draus­mei ir iš­lai­da­vi­mui. Tai yra tie pa­tys ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čiai, eko­lo­gi­niai mo­kes­čiai, su­si­ję su trans­por­to sri­ti­mi, ir mes esa­me pa­si­ren­gę įve­s­ti, pri­sta­ty­ti.

Kol kas tai yra gal­būt dau­giau ska­ti­nan­čios prie­mo­nės, kad pir­miau­sia bū­tų sie­kia­ma tų tiks­lų, kas su­si­ję su ap­lin­kos tar­ša, ta­čiau tos prie­mo­nės taip pat leis ge­ne­ruo­ti į vals­ty­bės biu­dže­tą ar rin­klia­vų for­ma, ar tie­sio­gi­nių įplau­kų į di­des­nes pa­ja­mas for­ma, kaip mes įvar­din­si­me, ar tai bus mo­kes­tis, ar tai bus rin­klia­va, tai jau yra de­ta­lės, bet tuos žings­nius ne­iš­ven­gia­mai tu­rė­si­me da­ry­ti, nes iš nie­ko nie­kur nie­ka­da ne­bū­na. Jei kas gal­vo­ja… Taip, mes ne tik­tai gal­vo­ja­me, pa­vy­ko ga­nė­ti­nai ge­rai, nors ga­li­me gin­čy­tis, gal­būt am­bi­ci­ja ga­lė­jo bū­ti di­des­nė, re­zul­ta­tas sėk­min­ges­nis, bet vien iš še­šė­lio ne­iš­spau­si­me tiek, kiek rei­kia šiems įsi­pa­rei­go­ji­mams įgy­ven­din­ti. Nors taip pat yra nu­ma­ty­tos ir Vy­riau­sy­bės pa­teik­tos prie­mo­nės, kal­bant apie še­šė­lį. Jei čia su­ra­si­me ne­leng­vą, la­bai sun­kų, ypač rin­ki­mų me­tais, spren­di­mą dėl še­šė­lio ma­ži­ni­mo trans­por­to, se­nų trans­por­to prie­mo­nių ir de­ta­lių sri­ty­je, sta­ty­bos sek­to­riu­je ir tur­gu­je, kas su­si­ję bent jau su švie­žios mė­sos par­da­vi­mu, ta­da mes tik­rai kal­bė­si­me gal­būt ne apie pro­cen­tą, bet šiek tiek di­des­nį įplau­kų kie­kį į biu­dže­tą, ta­da bus ga­li­ma di­din­ti ir per­skirs­ty­mo pro­cen­tą. Bet tai pri­klau­sys nuo mū­sų po­li­ti­nės va­lios. Tai ne­bus leng­va.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, pri­me­nu, kad klaus­ti – vie­na mi­nu­tė. Ir po vie­nos mi­nu­tės mik­ro­fo­nas iš­si­jungs au­to­ma­tiš­kai. O at­sa­ky­mą pra­šy­tu­me per dvi mi­nu­tes. Klau­sia Sei­mo na­rys G. Vai­če­kaus­kas. Ruo­šia­si D. Ša­ka­lie­nė.

G. VAIČEKAUSKAS (LSF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke, už žo­dį. Ger­bia­mas prem­je­re, sa­ky­ki­te, ka­da no­mi­nuo­si­te kan­di­da­tą į eu­ro­ko­mi­sa­rus? Lyg ir bu­vo­te ža­dė­jęs, kad tai pa­da­ry­si­te iki Pre­zi­den­to inau­gu­ra­ci­jos. At­ro­do, kad Eu­ro­po­je da­li­na­ma­si port­fe­liais, o mū­sų ten nė­ra. Ir dar. No­riu su­ži­no­ti, kas tve­ria­si jū­sų gal­vo­je, apie ką gal­vo­ja­te: apie vy­rą ar apie mo­te­rį eu­ro­ko­mi­sa­rę? Ačiū.

S. SKVERNELIS (LVŽSF) Iš tie­sų kar­tais, jei­gu ko nors ne­ži­nai ar­ba ne­tu­ri vi­sos in­for­ma­ci­jos, at­ro­do, kad nie­kas ne­vyks­ta. Iš tie­sų pro­ce­sas vyks­ta, jis yra da­bar la­bai kon­kre­tus, ka­dan­gi mes jau tu­ri­me nau­ją Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kę ir tu­ri­me bent ke­tu­rias pri­ori­te­ti­nes sri­tis, į ko­kius port­fe­lius mes ga­lė­tu­me pre­ten­duo­ti. Dar­bas vyks­ta tiek mū­sų at­sto­vy­bė­je, tiek Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jo­je. Kai tik Vy­riau­sy­bė pri­ims spren­di­mą, ku­rį rei­kės de­rin­ti su Pre­zi­den­tu, o bet ko­kiu at­ve­ju – kad ir kas va­žiuos į Eu­ro­pos Ko­mi­si­ją dirb­ti – spren­di­mas bus pri­im­tas čia, ta­da ir pa­aiš­kės, kas ten to­je ma­no gal­vo­je yra ir bu­vo.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rė D. Ša­ka­lie­nė. Ruo­šia­si A. Dumb­ra­va.

D. ŠAKALIENĖ (LSDPF). Vai­ko tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų įsta­ty­mo pri­ėmi­mas iš es­mės bu­vo re­for­mos pa­grin­das, ta­čiau re­for­mos sėk­mė di­dži­ą­ja da­li­mi yra Vy­riau­sy­bės ran­ko­se. De­ja, iki šiol ne­įvy­ko nei ak­ty­vus, pla­tus tęs­ti­nis vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mas apie tai, kas yra ir ko nė­ra šia­me įsta­ty­me, ko­kia jo nau­da šei­moms ir vai­kams, nuo­la­ti­nis duo­me­nų pa­tei­ki­mas, taip pat vis dar nė­ra iš­spręs­tas pa­slau­gų ir pa­gal­bos šei­moms pri­ei­na­mu­mo klau­si­mas, ten­ka lauk­ti po ke­lis mė­ne­sius pri­klau­so­my­bės spe­cia­lis­tų, psi­cho­lo­gų pa­gal­bos, taip pat dar­buo­to­jų kom­pe­ten­ci­jų ly­gio už­tik­ri­ni­mas. Tad ko pla­nuo­ja­te im­tis, kad už­tik­rin­tu­mė­te efek­ty­vų vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mą, vi­sų šei­moms rei­ka­lin­gų pa­slau­gų pri­ei­na­mu­mą ir su šei­mo­mis dir­ban­čių spe­cia­lis­tų ko­ky­biš­ką pa­ren­gi­mą, kad iš tie­sų vi­suo­me­nė pa­jus­tų šios re­for­mos nau­dą, įveik­tu­me tas ne­rei­ka­lin­gas bai­mes ir pa­ni­ką, ir žmo­nės ga­lė­tų pa­si­nau­do­ti pa­gal­ba?

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Ger­bia­ma ko­le­ge, jūs no­ri­te to, ko ir aš no­rė­čiau: kad pri­ėmus įsta­ty­mą jis nuo pat pir­mos die­nos pra­dė­tų veik­ti efek­ty­viai ir gal­būt po mė­ne­sio, pus­me­čio mes tu­rė­tu­me tuos re­zul­ta­tus. Tai yra ob­jek­ty­vus tiek vi­suo­me­nės, tiek po­li­ti­kų no­ras. De­ja, bū­na ki­taip, ir net tas pa­si­ren­gi­mas, ku­ris bu­vo pa­da­ry­tas, su­si­jęs su dau­ge­liu fak­to­rių: ir žmo­giš­kuo­ju fak­to­riu­mi, ir dar­buo­to­jais, ir jų rei­ka­lin­go­mis kom­pe­ten­ci­jos, ir lė­šo­mis. Ta­čiau pro­ce­sas nė­ra su­stab­dy­tas, jis vyks­ta į prie­kį. Jei­gu mes šian­dien kal­bė­tu­me apie pa­grin­di­nius tiks­lus, ma­nau, no­ri­si bels­ti į me­dį, kad ne­tu­ri­me to­kių įvy­kių, ku­rie pur­to Lie­tu­vą. Ne­ga­liu šian­dien pa­sa­ky­ti, kad to ne­iš­veng­si­me, bet da­ro­me vis­ką, kad to ne­bū­tų.

Dėl vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo, aš ma­nau, kad tai pats sun­kiau­sias ir su­dė­tin­giau­sias pro­ce­sas, kol pa­si­keis mū­sų su­vo­ki­mas, są­mo­nė, men­ta­li­te­tas, kal­bant apie prie­mo­nes ir me­to­dus, ku­riais ga­li­ma auk­lė­ti vai­kus. Aš ga­liu pa­sa­ky­ti, kad tiek So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja vyk­do ak­ty­vią in­for­ma­ci­nę kam­pa­ni­ją, tiek pa­ti Vy­riau­sy­bė, ir Sei­mas čia yra ge­riau­sia in­for­ma­ci­nė kam­pa­ni­ja, ir pre­ven­ci­ja kal­bant apie vi­suo­me­nės švie­ti­mą. Ne­pa­mirš­ki­me, kad yra ir ki­ta vi­suo­me­nės da­lis, ku­ri šių pro­ble­mų spren­di­mą ma­to ki­taip, kar­di­na­liai ki­taip, ir ba­lan­so su­ra­di­mas, kom­pro­mi­so su­ra­di­mas yra bū­ti­nas. No­ri­si, kaip aš ir mi­nė­jau sa­vo kal­bo­je, pa­da­ry­ti grei­tai, be dis­ku­si­jų gal­būt, be aiš­ki­ni­mo tiks­lų, bet prak­ti­ka ro­do – tai ne­pa­vyks­ta. Lau­kia kan­trus, sun­kus mū­sų vi­sų dar­bas.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Klau­sia Sei­mo na­rys A. Dumb­ra­va. Ruo­šia­si A. Ar­mo­nai­tė.

A. DUMBRAVA (TTSLF). Ačiū, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas prem­je­re, dė­ko­ju jums už dar­bą, no­riu pa­lin­kė­ti sėk­mės ir at­ei­ty­je, kad vis­kas sek­tų­si. No­riu pa­klaus­ti, gal tas klau­si­mas jums kiek ir pa­bo­dęs, nes jūs to­kius klau­si­mus iš­girs­da­vo­te rin­ki­mų kam­pa­ni­jos me­tu, dėl ka­rių, pa­rei­gū­nų, sta­tu­ti­nių pa­rei­gū­nų pen­si­jų kom­pen­sa­vi­mo, dėl žmo­nių, dir­bu­sių ypa­tin­go­mis dar­bo są­ly­go­mis, ne­te­ku­sių da­lies tų pa­ja­mų. Pra­šom pa­sa­ky­ti, kas bus nu­ma­ty­ta 2020 me­tais ir at­ei­ty­je, ar bus koks nors gra­fi­kas nu­ma­ty­tas ar ko­kios ki­tos prie­mo­nės? La­bai ačiū.

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Jūs tei­sus. Šis klau­si­mas skam­bė­jo kiek­vie­no­je au­di­to­ri­jo­je, kur be­bū­čiau ir ko­kiu tiks­lu tas au­di­to­ri­jas lan­ky­čiau. Da­lis žmo­nių jau­čia tą nuos­kau­dą dėl ne­kom­pen­suo­tų iš­mo­kų už kenks­min­gas są­ly­gas, ne­gau­tų pen­si­jų sta­tu­ti­niams pa­rei­gū­nams. Kar­to­ju tą skai­čių, ku­rį mes, ma­tyt, vi­si ži­no­me jau iki skaus­mo – dau­giau ne­gu 220 mln., jei­gu vi­soms so­cia­li­nėms gru­pėms kom­pen­sa­vi­mą pa­da­ry­tu­me.

2020 me­tais bus ženg­tas žings­nis, ku­ris pa­lies vi­sus, ne­iš­ski­riant nie­ko, nes vie­ni yra už pa­rei­gū­nus la­biau, ki­ti – už žmo­nes, dir­bu­sius kenks­min­go­mis są­ly­go­mis, ki­ti – už žmo­nes, ku­rie dir­bo tu­rė­da­mi ne­ga­lią. Tai bus vien­kar­ti­nis spren­di­mas pa­gal vals­ty­bės fi­nan­si­nes ga­li­my­bes. Kiek pro­cen­tų tai bus, šian­dien pri­klau­sys nuo to, kaip mes pa­reng­si­me ir ko­kį tu­rė­si­me ga­lu­ti­nį vals­ty­bės biu­dže­to pro­jek­tą. Ar bus tai da­ro­ma at­ei­ty­je, 2021 me­tais, 2022 me­tais, vėl­gi pri­klau­sys nuo mū­sų vi­sos eko­no­mi­kos sėk­mės. Jei­gu mes šian­dien pri­im­tu­me įsta­ty­mą vi­sa ap­im­ti­mi, iš­dės­ty­tu­me per ke­le­tą me­tų grą­ži­ni­mo gra­fi­ką, šis spren­di­mas lem­tų tai, kad 220 mln. iš­lai­dų at­si­dur­tų 2020 me­tų biu­dže­te iš kar­to kaip iš­lai­dos. Ta­da yra al­ter­na­ty­va ta pa­čia su­ma ma­žin­ti ki­tas vals­ty­bės iš­lai­das. Ar mes tam esa­me pa­si­ren­gę? Ar tai bū­tų tei­sin­ga? Ma­nau, kad ne. Dėl to Vy­riau­sy­bė links­ta prie spren­di­mo, kad bū­tų da­ro­mas vien­kar­ti­nis kom­pen­sa­vi­mas 2020 me­tais, o po to, at­si­žvel­giant į si­tu­a­ci­ją, kaip mi­nė­jau, dėl vi­sos ap­im­ties, gal­būt net­gi ir ne vi­so 100 % kom­pen­sa­vi­mo.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rė A. Ar­mo­nai­tė. Ruo­šia­si D. Ke­pe­nis.

A. ARMONAITĖ (MSNG). Ger­bia­mas prem­je­re, Pre­zi­den­to rin­ki­muo­se jūs už­ėmė­te tre­čią vie­tą ir su­lau­kė­te tik­rai la­bai di­de­lio Lie­tu­vos žmo­nių pa­si­ti­kė­ji­mo. Vis dėl­to jū­sų Vy­riau­sy­bė per ke­le­tą veik­los me­tų nu­vy­lė la­bai ne­ma­žai žmo­nių. Vien ko bu­vo ver­ti ban­dy­mai var­žy­ti ži­niask­lai­dą, mo­ky­to­jų, me­di­kų pro­tes­tai, pa­ga­liau drau­di­mų, bau­di­mų at­mo­sfe­ra, ku­rią, man at­ro­do, ga­na ne­blo­gai iliust­ruo­ja jū­sų pa­sa­ky­mas vie­no­je te­le­vi­zi­jo­je, jog jau­ni­mas tu­ri ži­no­ti, kas jų lau­kia, kal­bė­jo­te apie ka­lė­ji­mą. Bet šian­dien jūs kal­bė­jo­te apie pa­da­ry­tas klai­das. Rei­kia tik­rai tvir­ty­bės pri­pa­žin­ti jas.

Aš no­rė­čiau pa­klaus­ti, ką jūs kei­si­te nuo šiol sa­vo ir Vy­riau­sy­bės dar­be, kad tų klai­dų iš­veng­tu­mė­te? Ko­kias kon­kre­čiai jūs ma­to­te? Ar tas, ku­rias aš iš­var­di­jau? Gal­būt jūs ne­ma­no­te, kad tai bu­vo klai­da? Dė­ko­ju.

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Ačiū už klau­si­mą ir įver­ti­ni­mą. Ne­no­riu grįž­ti prie Pre­zi­den­to rin­ki­mų. Ver­ti­ni­mą aš pa­da­riau, aš pra­lai­mė­jau rin­ki­mus. Tai yra as­me­ni­nis pra­lai­mė­ji­mas. Tas 300 tūkst. žmo­nių pa­lai­ky­mas, aiš­ku, yra la­bai žen­klus. Ne­bu­vo tiek net Sei­mo rin­ki­muo­se.

Ar nu­vy­lė, ar ne Vy­riau­sy­bė? Taip. Kaž­kur, ma­tyt, nu­vy­lė. Kaž­kur su­tei­kė pro­gą pa­si­džiau­g­ti, at­si­pūs­ti, leng­viau gy­ven­ti. Ne­ži­nau, ku­rių šian­dien yra dau­giau – ar nu­si­vy­lu­sių, ar pa­ten­kin­tų, ar iš da­lies pa­ten­kin­tų Vy­riau­sy­bės veik­la. Mes šian­dien ga­li­me tik­tai kliau­tis socio­lo­gi­nė­mis ap­klau­so­mis. Ga­li jos kam nors ne­pa­tik­ti, ga­li­ma jų ne­ma­ty­ti. Na, šian­dien to­kie fak­tai. Tuos ver­ti­ni­mus mes nuo­la­tos da­ro­me ir ma­to­me, kaip vi­suo­me­nė ver­ti­na mū­sų spren­di­mus.

Dėl drau­di­mų po­li­ti­kos. Aš tik­rai ne­su­tik­čiau ar­ba man bū­tų sun­ku su­ras­ti Vy­riau­sy­bės spren­di­mus, orien­tuo­tus vien tik­tai į drau­di­mus, ku­rie yra ab­so­liu­tūs, ne­pa­grįs­ti, ne­pa­si­tei­si­nan­tys. Ma­tyt, mes ga­li­me kal­bė­ti apie Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo pri­ėmi­mo ba­ta­li­jas, bet vėl­gi ma­nau, kad dau­giau bu­vo nau­dos ne­gu ža­los. Jei­gu dar kaž­ką mes ban­dė­me draus­ti, gal man, ko­le­ge, pri­min­si­te ir pa­sa­ky­si­te, aš ta­da įver­tin­siu.

Dėl ži­niask­lai­dos lais­vės su­var­žy­mo. Vėl­gi rei­kė­tų la­bai kon­kre­čiai. Vy­riau­sy­bė nie­ko ne­da­rė, nė vie­no žings­nio, kad var­žy­tų ži­niask­lai­dos lais­vę. Mes tik­tai da­rė­me tai, kas yra tur­būt pri­va­lo­ma tei­si­nė­je vi­suo­me­nė­je, kad vi­si pro­ce­sai, tas ben­dra­dar­bia­vi­mas, koks jis be­bū­tų tarp ži­niask­lai­dos, val­džios, vi­suo­me­nės, ati­tik­tų įsta­ty­mų rei­ka­la­vi­mus. Kal­bant apie at­ei­tį, drau­di­mų at­ei­tį, aš tik­rai ne­su, nie­kad ne­bu­vau ša­li­nin­kas per­tek­li­nių ri­bo­ji­mų ir šian­dien, sa­ky­ki­me, ga­liu pa­sa­ky­ti sa­vo nuo­mo­nę, la­bai aiš­kią, – tie spren­di­mai, ku­rie bu­vo su­si­ję su al­ko­ho­lio ri­bo­ji­mu, pa­si­tei­si­no, yra pa­kan­ka­mi. Ma­tyt, vėl­gi mes čia tu­rė­si­me pa­da­ry­ti ap­si­spren­di­mą, ar nuo 2020 m. sau­sio 1 d. ei­nan­tys ri­bo­ji­mai yra ne­iš­ven­gia­mi ir tu­ri bū­ti įgy­ven­din­ti.

Dėl jau­ni­mo ir ka­lė­ji­mų. Ma­tyt, jūs kal­ba­te apie ga­li­my­bę ir no­rą leng­viau dis­po­nuo­ti ar le­ga­li­zuo­ti sil­pnus nar­ko­ti­kus, gal­būt kaž­ko­kia ki­to­kia lai­da bu­vo. Bet rei­kia tam pa­čiam jau­ni­mui, ku­ris gal­būt lin­kęs iš­ban­dy­ti pats gy­ve­ni­me vis­ką, pa­sa­ky­ti, ko­kios yra pa­sek­mės. O jos yra įvai­ria­pu­siš­kos – ir me­di­ci­ni­nės, ir tei­si­nės. Tai ma­no po­zi­ci­ja yra, bent jau tuo klau­si­mu, la­bai aiš­ki, aš jos tik­rai ne­kei­siu ir ne­kei­čiu – net ir sil­pnas nar­ko­ti­kas yra blo­gis, ve­dan­tis į di­džiu­les as­me­ni­nes, šei­mi­nes ir vals­ty­bi­nes tra­ge­di­jas. To­dėl to po­žiū­rio aš lai­ky­siuo­si šiuo at­ve­ju. Bū­čiau ne­nu­ošir­dus ir ne­tei­sus, jei­gu da­bar pa­sa­ky­čiau ki­taip, ne­gu aš gal­vo­ju, ne­gu yra ma­no nuo­sta­tos šiuo klau­si­mu.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys D. Ke­pe­nis. Ruo­šia­si A. Skar­džius.

D. KEPENIS (LVŽSF). Ačiū. Kaip nie­kas ki­tas, ger­bia­mas prem­je­re, jūs pui­kiai ži­no­te, kad yra dar­bų, už ku­riuos jums jau ry­toj žmo­nės pa­sa­kys ačiū. Bet yra dar­bų, kur ačiū šio­je ka­denci­jo­je ne­su­lauk­si­te, o gal­būt ir ki­to­je ka­den­ci­jo­je ne­su­lauk­si­te, bet jie yra daž­niau­siai pa­tys svar­biau­si dar­bai. Ir ga­li bū­ti, kad tik jū­sų ne­kro­lo­ge bus pa­sa­ky­ta, kad ji­sai bu­vo tei­sus. (Triukš­mas sa­lė­je, juo­kas) Jūs esa­te pir­mas prem­je­ras, ku­ris aiš­kiai pa­ro­dė, kad su­pran­ta svei­ka­tos rei­ka­lus. Jūs ski­ria­te gy­dy­mą nuo svei­ka­ti­ni­mo. Ir štai, nors opo­zi­ci­ja la­bai ne­no­rė­jo, tur­būt vie­nin­te­lis nu­ta­ri­mas taip il­gai bu­vo ati­dė­lio­ji­mas, bet mes jį pri­ėmė­me. Ar jūs pa­si­ren­gęs da­bar mes­ti iš­šū­kį tai kom­pa­ni­jai, ku­ri no­ri mus vi­sus la­bai il­gai gy­dy­ti?

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­mas ko­le­ga. No­rė­tų­si, kad tas ne­kro­lo­gas bū­tų kuo vė­liau, dar pa­bū­ti šio­je že­mė­je, kaž­ką nu­veik­ti. (Plo­ji­mai) Ne dėl to mes da­ro­me dar­bus, kad ačiū sa­ky­tų. Aš tik­rai ne­su il­ga­me­tis po­li­ti­kas, čia yra ge­ro­kai dau­giau pa­ty­ru­sių ko­le­gų, ku­rie pui­kiai su­pra­to vie­ną es­mi­nį da­ly­ką – iš­spaus­ti, su­ras­ti tą pa­pras­tą ačiū yra la­bai sun­ku, po­li­ti­ko­je fak­tiš­kai la­bai re­tas da­ly­kas. La­bai leng­va su­lauk­ti prie­kaiš­to, nu­si­vy­li­mo net ir ge­rą dar­bą da­rant, pa­sa­koma, kad jis per ma­žai ge­ras, ga­lė­jo bū­ti ge­res­nis, di­des­nis, so­tes­nis. Tai­gi tie dve­ji su pu­se me­tų tie­siog ir­gi gal­būt pa­dė­jo man pa­žvelg­ti ki­taip. Ir aš tik­rai ne dėl ačiū, ne dėl kaž­ko­kio dė­kin­gu­mo da­rau, dir­bu, 25 me­tai, kai tar­nau­ju vals­ty­bei. To­kia yra re­a­ly­bė. Jei­gu aš pra­dė­čiau gal­vo­ti apie dar­bus, kas, ka­da ko­kį nors ačiū pa­sa­kys ar or­di­ną duos, tai bū­tų be ga­lo sun­ku dirb­ti. Ir be or­di­nų žmo­nės sėk­min­gai gy­ve­na ir, ma­nau, at­ei­ty­je gy­vens.

Dėl svei­ka­ti­ni­mo – taip, ta pro­ble­ma tik­rai yra svar­bi. Ir aš pa­si­ry­žęs pa­dė­ti, kad min­tis, gal­būt nau­ja min­tis apie ga­li­my­bę tau­so­ti svei­ka­tą iki to mo­men­to, ka­i pri­rei­kia jau ko­le­gos A. Ve­ry­gos ins­ti­tu­ci­jų pa­gal­bos, yra la­bai svar­bu. Ar mes su­ge­bė­si­me tą pa­da­ry­ti ir pri­ei­ti prie tų žmo­nių, ku­rie gal­vo­ja ki­taip? Nes da­lis, ypač jau­nų žmo­nių, ne tik jau­nų žmo­nių, jau šian­dien tik­rai ma­to­me, kad sa­vo pa­vyz­džiu ro­do, kad ne­rei­kia net jo­kių vals­ty­bi­nių pro­gra­mų dėl svei­kos gy­ven­se­nos. Ar mes pa­veik­si­me tą da­lį žmo­nių, ku­rie ma­no ki­taip? (…) sėk­mė pri­klau­sys nuo to, kaip mes ban­dy­si­me juos pa­siek­ti: ar re­gu­lia­vi­mu, tai­syk­lė­mis, ar ki­to­kiais pa­vyz­džiais, ki­to­kiais spren­di­mais, ku­rie bus pa­vei­kesni ne­gu griež­tas reg­la­men­ta­vi­mas, sank­ci­jos ir gal­būt ko­kie nors ri­bo­ji­mai.

PIRMININKAS. Klaus­ti tu­rė­tų Sei­mo na­rys A. Skar­džius, bet ne­ma­tau sa­lė­je. Klau­sia Sei­mo na­rė G. Skais­tė. Ruo­šia­si J. Var­ka­lys.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Jūs sa­vo pa­si­sa­ky­me kal­bė­jo­te, kad no­ri­te bū­ti ne par­ti­jų, ne fra­k­ci­jų, o Lie­tu­vos prem­je­ras. Bet vis dėl­to bū­tent par­ti­jos ir frak­ci­jos su­da­ro nau­ją ko­a­li­ci­ją ir, kaip kal­ba­ma, joms ati­duo­da­mos ke­tu­rios mi­nis­te­ri­jos, kur iš­ties anks­čiau bū­ta ir pik­tnau­džia­vi­mo, ir gal­būt ne­leis­ti­no ap­lai­du­mo. Kal­ba­ma ir apie plo­ną as­fal­tą, ir apie še­šė­lį, ku­rį jūs mi­nė­jo­te trans­por­to sek­to­riu­je, ir apie ne­kon­tro­liuo­ja­mą že­mės kon­cen­tra­ci­ją, ne­to­ly­gų ap­mo­kes­ti­ni­mą šia­me sek­to­riu­je, sie­nos ap­sau­gos pir­ki­mus, auk­si­nius šaukš­tus ir ki­tas pa­gun­das ei­nant su lo­bis­tais pas ka­riuo­me­nės va­dą.

Ma­no klau­si­mas bū­tų, koks jūs bū­si­te prem­je­ras tuos li­ku­sius me­tus? Ar kaip Pon­ci­jus Pi­lo­tas nu­si­plau­si­te ran­kas ir lei­si­te tiems ke­tu­riems nau­jiems mi­nist­rams da­ry­ti, kaip jiems at­ro­do, ar vis dėl­to bū­si­te pri­si­i­man­tis at­sa­ko­my­bę prem­je­ras, ku­ris kon­tro­liuos ir pri­si­ims as­me­ni­nę at­sa­ko­my­bę už tai, kaip iš tik­rų­jų įgy­ven­di­na­ma po­li­ti­ka ir Vy­riau­sy­bės pro­gra­ma bū­tent šio­se mi­nis­te­ri­jo­se?

S. SKVERNELIS (LVŽSF). La­bai ačiū. Aš šian­dien tik­rai kal­bo­je pa­mi­nė­jau, kas ne­pa­vy­ko, kur bu­vo pa­da­ry­ta klai­dų, ką rei­kė­tų keis­ti. Šio­je sri­ty­je aš ne­si­kei­siu. Kaip bu­vau be­veik tre­jus me­tus, taip ir bus at­ei­ty­je. Aš tik­rai džiau­giuo­si, nau­do­da­ma­sis liau­dies iš­min­ti­mi bel­džiu į me­dį, kad ne­bu­vo jo­kių ko­rup­ci­nių skan­da­lų, pik­tnau­džia­vi­mų ar ki­to­kių su­krė­ti­mų, kal­bant apie Vy­riau­sy­bės na­rius ir mi­nis­te­ri­jas. Taip, bu­vo gal­būt įvai­riau­sių in­ter­pre­ta­vi­mų skir­tin­gų, bu­vo ir pro­ble­mų, ma­žes­nių, di­des­nių, bet to ne­bu­vo.

Tik­rai džiau­giuo­si ir tuo, kad šiuo me­tu, kal­bant apie da­bar esan­čią Vy­riau­sy­bės su­dė­tį, nė­ra nė vie­no mi­nist­ro, ku­ris ne­ati­tik­tų Ne­pri­ekaiš­tin­gos re­pu­ta­ci­jos ir ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos įsta­ty­me nu­ma­ty­tų rei­ka­la­vi­mų. Šią die­ną, šią mi­nu­tę taip yra. Ly­giai tas pats bus kal­bant apie at­ei­tį. Tik to­kie mi­nist­rai, tik to­kia veik­la, tik to­kie dar­bai ir at­sa­ko­my­bė bus at­ei­ty­je.

Aš tik­rai esu pa­ten­kin­tas, kad Vy­riau­sy­bė yra ko­le­gia­li ins­ti­tu­ci­ja. Mes spren­džia­me vis­ką kar­tu kaip Vy­riau­sy­bės na­riai ir ge­ba­me at­si­ri­bo­ti nuo gal­būt tam tik­rų po­li­ti­nių pa­gun­dų, įta­kų. Tai ro­do, kad tai yra bent jau šio­je sri­ty­je sėk­mė, ir to tik­rai at­ei­ty­je lai­ky­siuo­si la­bai griež­tai.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys J. Var­ka­lys. Ruo­šia­si L. Bal­sys.

J. VARKALYS (LSF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas Mi­nist­re Pir­mi­nin­ke, dė­ko­ti įpras­ta at­si­svei­ki­nant. Ka­dan­gi ti­kiu, kad dirb­si­te ir to­liau, to­dėl at­si­svei­ki­ni­mo ce­re­mo­nia­lo ir pa­dė­kos ne­no­riu pa­sa­ky­ti, tik no­riu pa­sa­ky­ti dau­ge­lio Lie­tu­vos žmo­nių po­zi­ty­vų po­žiū­rį ir ver­ti­ni­mą jū­sų Vy­riau­sy­bės ir jū­sų as­me­ni­nio dar­bo.

Jūs sa­vo pra­ne­ši­me ir pa­si­sa­ky­me pa­mi­nė­jo­te cen­tra­li­za­ci­ją ir val­dy­mo op­ti­mi­za­vi­mą. Ar tai nu­ma­to­te da­ry­ti to­liau? Ko­kius pro­jek­tus lai­ko­te sėk­min­giau­siais tuo po­žiū­riu? Ar da­bar­ti­nis Lie­tu­vos paš­to sky­rių už­da­ry­mas, ir ty­lus už­da­ry­mas, vi­siš­kai ne­si­ta­riant su ben­druo­me­nė­mis, su sa­vi­val­dy­bė­mis, yra kie­no nors sa­vi­va­lė, ko ne­ga­li nie­kas pa­aiš­kin­ti, ar tai yra vėl cen­t­ra­li­za­ci­ja su ne­di­de­lė­mis klai­do­mis? Jei­gu taip, tai ar nu­ma­to­te tą da­ly­ką per­žiū­rė­ti, ver­tin­ti, stab­dy­ti? Ku­lių ben­druo­me­nė Plun­gės ra­jo­ne, Al­sė­džių ben­druo­me­nė, Va­rė­nos ra­jo­no Per­lo­jos ir ki­tų pen­kio­li­kos sky­rių už­da­ro­mų…

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Ačiū už ge­rus žo­džius. Dėl vie­šo­jo sek­to­riaus. Aš jau sa­vo kal­bo­je mi­nė­jau. Kai mes kal­ba­me apie vie­šo­jo sek­to­riaus efek­ty­vu­mą, vi­są lai­ką no­ri­me, kad tos pa­slau­gos bū­tų ko­ky­biš­kos, grei­tos, ge­ros, ir dar no­ri­te, kad vals­ty­bei kai­nuo­tų pi­giau. Dėl to iš­kė­lė­me ga­na aukš­tus tiks­lus kal­bant apie vals­ty­bės įmo­nių veik­lą dėl jos vyk­do­mos veik­los skaid­ru­mo, dėl grą­žos, eko­no­mi­nės grą­žos, ir nau­dos. Rei­kia pri­pa­žin­ti, kad vals­ty­bės įmo­nės yra ne vien tik įmo­nės, ku­rios tu­ri be­są­ly­giš­kai ge­ne­ruo­ti di­vi­den­dus į vals­ty­bės biu­dže­tą. Dau­gu­ma iš jų ša­lia tos pa­grin­di­nės mi­si­jos at­lie­ka ir so­cia­li­nės po­li­ti­kos įgy­ven­di­ni­mo funk­ci­ją, ar tai bū­tų ke­liai, ar tai bū­tų paš­tas. Tai yra la­bai jaut­ru, žmo­nės po­ky­čius vi­są lai­ką ver­ti­na sun­kiai, abe­jo­ja, tai ir­gi na­tū­ra­lu. Ar tos abe­jo­nės šian­dien yra pa­ša­lin­tos? Ma­tyt, kad ne, nes mes ma­to­me ben­druo­me­nių re­ak­ci­ją.

Aiš­ku, aš vi­siš­kai su­pran­tu ir vals­ty­bės įmo­nių va­do­vų po­zi­ci­ją, ka­i tu pra­de­di va­do­vau­ti ir pe­ri­mi įmo­nę, ku­ri tu­ri mil­ži­niš­kus fi­nan­si­nius įsi­pa­rei­go­ji­mus, ne­ra­cio­na­lų tur­to pa­nau­do­ji­mą, ku­ris skan­di­na įmo­nę. No­ras yra tik­rai su­si­tvar­ky­ti ir pa­da­ry­ti tuos po­ky­čius, kad ga­lė­tu­me pa­sa­ky­ti: štai ir ši įmo­nė yra to­kia, apie ku­rią mes ga­li­me kal­bė­ti. Bet ne­iš­aiš­ki­nus nau­dos, ne­tu­rint vi­suo­me­nės pa­lai­ky­mo ir pa­tys ge­riau­si po­ky­čiai tik­rai ver­čia nu­si­vil­ti. Taip bu­vo dau­ge­liu ma­no mi­nė­tų at­ve­jų, kal­bant apie paš­tą tas pats. Ar rei­kia la­bai aiš­kaus pa­grin­di­mo, vi­suo­me­nės pa­aiš­ki­ni­mo, ga­liau­siai pa­ro­dy­mo, kad pa­slau­ga ne­blo­gės ar­ba dar dau­giau – ge­rės, bet įdir­bis, so­cia­li­nis dia­lo­gas čia yra bū­ti­nas, ir jei­gu jo ne­bus, teks re­a­guo­ti ir da­ry­ti in­ter­ven­ci­ją į šią per­tvar­ką.

O šiaip kal­bant apie vie­šą­jį sek­to­rių, mes ir­gi tu­ri­me su­vok­ti es­mi­nį da­ly­ką. Vi­si šian­dien kal­bė­jo­me apie biu­dže­tą, jo per­skirs­ty­mą, vi­si mes no­ri­me tu­rė­ti efek­ty­vų, ko­ky­biš­ką vie­šą­jį sek­to­rių, jis sun­kiai trans­for­muo­ja­si, nes su­si­jęs su kiek­vie­nu. Yra dau­gy­bė ra­jo­nų, sa­vi­val­dy­bių, kur tarp TOP pen­kių darb­da­vių vi­si pen­ki darb­da­viai yra ar­ba sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, ar­ba sa­vi­val­dy­bės įmo­nės. Tai nė­ra nor­ma­lu. Ki­ta ver­tus, jei­gu mums tik­rai pa­vy­ko ženg­ti ge­rus žings­nius kal­bant apie vie­šo­jo sek­to­riaus po­ky­čius, kal­bant apie vals­ty­bės at­sa­ko­my­bės sri­ty­je esan­tį, tai su sa­vi­val­da mums, na­tū­ra­lu, ne­la­bai kas pa­vy­ko, nes tai nė­ra ir Vy­riau­sy­bės kom­pe­ten­ci­ja, ir at­sa­ko­my­bės sri­tis.

Ta­čiau jei­gu mes ma­no­me, kad tik vie­ša­sis sek­to­rius ga­li bū­ti vie­nin­te­lis darb­da­vys ir to­kia yra jo mi­si­ja, tai tu­rė­si­me tik­rai di­de­lį, fi­nan­siš­kai im­lų vie­šą­jį sek­to­rių, ku­rio žmo­nės, dir­ban­tys ten, kal­bės apie ma­žus at­ly­gi­ni­mus, ga­li­mą skur­dą. Čia nie­ko nau­jo ne­su­gal­vo­si – efek­ty­vu­mas, veik­los pro­duk­ty­vu­mas ir dar­bo na­šu­mas ge­ne­ruo­jant tuos pi­ni­gus, pa­lie­kant už­mo­kes­čio fon­de ins­ti­tu­ci­jo­se ro­do, kad tai yra sėk­mė. Mes tu­ri­me mi­nis­te­ri­jų, kur po 30–40 % su­ma­žė­jo tar­nau­to­jų, bet li­ku­siems, ku­rie tik­rai dir­ba efek­ty­viai, bu­vo ga­li­ma ir da­bar mo­ka­mos tik­rai kon­ku­ren­cin­gos net ir pri­va­čiam sek­to­riui al­gos.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys L. Bal­sys. Ruo­šia­si V. Kam­ble­vi­čius.

L. BALSYS (MSNG). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas prem­je­re, šian­dien tur­būt sun­ku jums pri­lyg­ti ci­ta­tų gi­lu­mu ir įžval­gu­mu, na, bet man šau­na į gal­vą vie­nas iš E. Mer­fio dės­nių, ku­ris sa­ko, kad jei­gu ga­li­ma ką nors su­ga­din­ti, bū­ti­nai at­si­ras žmo­gus, ku­ris tai ir pa­da­rys. Žiū­rint į vals­tie­čių pro­gra­mą, ku­rios vė­lia­va jūs esa­te, ir į Vy­riau­sy­bės pro­gra­mą, už ku­rią jūs ir­gi at­sa­kin­gas, pa­vyz­džiui, vals­tie­čių pro­gra­mo­je pa­ra­šy­ta, kad ply­nie­ji miš­kų kir­ti­mai tu­rė­tų su­da­ry­ti ne dau­giau kaip 30 % vi­sų kir­ti­mų. Šiuo me­tu jums va­do­vau­jant yra vi­siš­kai prie­šin­gai – vien ply­nie­ji kir­ti­mai su­da­ro dau­giau ne­gu 70 %. Pro­gra­mo­se pa­ra­šy­ta stip­rin­ti sau­go­mas te­ri­to­ri­jas, bet jū­sų ap­lin­kos mi­nist­ras stab­do Pu­nios ši­lo re­zer­va­to stei­gi­mą ga­li­mai vien to­dėl, kad nuo to nu­ken­tė­tų no­men­kla­tū­ri­nės me­džiok­lės. (Bal­sai sa­lė­je)

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Ma­to­te, dės­niai vei­kia vi­sus. Štai yra dės­niai, ga­li ir pa­sek­mes švel­nin­ti, ga­li ban­dy­ti iš­veng­ti, bet jei­gu, kaip sa­kė­te, tai, kas tu­ri įvyk­ti, at­si­ras, taip ir bus pada­ry­ta.

Dėl miš­kų kir­ti­mo. Aš no­riu tie­siog pri­min­ti, kad šiai Vy­riau­sy­bei dir­bant ne­si­kei­tė nie­kas. Nie­kas ne­si­kei­tė. Vi­sa miš­kų tvar­ky­mo tvar­ka to­kia, ko­kia bu­vo: ne­di­di­no nei ap­im­ties, nei ska­ti­no ply­nų kir­ti­mų, nei re­a­liai di­di­no nor­mos kir­ti­mų ir taip to­liau. Mes kal­ba­me apie miš­ko, kaip mū­sų tur­to vi­so­mis pras­mė­mis, at­sa­kin­gą tvar­ky­mą. Ga­li­me ir­gi dis­ku­tuo­ti. Dis­ku­si­jos ga­li bū­ti įvai­rios, bet po to tas dis­ku­si­jas la­bai ge­rai pa­ko­re­guo­ja ko­kia (ka­dan­gi tu­ri­me ki­tą iš­šū­kį dėl kli­ma­to kai­tos) ne­di­de­lė vėt­ra, ir ma­to­me pa­sek­mes, kaip yra iš­gul­do­mas miš­kas, ku­ris bu­vo ne­at­sa­kin­gai tvar­ko­mas.

Kal­bant apie Pu­nią. Aš ne­gir­dė­jau, kad to­je ben­druo­me­nė­je, ku­ri šian­dien ke­lia pa­grin­di­nius klau­si­mus, vyks­ta no­men­kla­tū­ri­nė me­džiok­lė. Gal­būt aš ne­tu­riu tos in­for­ma­ci­jos, gal­būt ten yra bū­tent Pu­nios ši­las, ku­ris su­si­jęs tik su no­men­kla­tū­ri­ne me­džiok­le. Aš ma­tau ben­druo­me­nės nuo­gąs­ta­vi­mą ir no­rą pa­da­ry­ti re­zer­va­tą, ku­ris ne­tar­naus žmo­nėms: ne­ga­li­ma įei­ti, ne­ga­li­ma uo­gau­ti, gry­bau­ti, nau­do­tis to­mis su­teik­to­mis ga­li­my­bė­mis, ku­rios ne ken­kia gam­tai, o kaip tik lei­džia žmo­nėms pa­si­nau­do­ti to­mis ga­li­my­bė­mis. Vėl­gi ko mes no­ri­me? Ar kad gam­ta ir žmo­gus, ir jo veik­la bū­tų ne­su­de­ri­na­mi da­ly­kai? Tai mes tik­rai pa­da­ry­si­me re­zer­va­tą, ku­ria­me nie­ko ne­bus ga­li­ma da­ry­ti. Ab­so­liu­čiai nie­ko! Aš ma­nau, kad ten gy­ve­nan­čios ben­druo­me­nės žo­dis yra svar­bus ar­ba svar­biau­sias, ir ar­gu­men­tų apie me­džiok­lę tik­rai ne­gir­dė­jau. Ne­su me­džio­to­jas, tad ne­su su­si­pa­ži­nęs su no­men­kla­tū­ri­nių me­džiok­lių subtilumais.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys V. Kam­ble­vi­čius. Ruo­šia­si…

V. KAMBLEVIČIUS (TTSLF). Ačiū.

PIRMININKAS. …A. Ma­zu­ro­nis.

V. KAMBLEVIČIUS (TTSLF). Ger­bia­mas prem­je­re, dau­gu­ma ša­lies gy­ven­to­jų ger­bia jus ir ge­rai ver­ti­na jū­sų dar­bą. Ži­no­da­ma, su ko­kia „pro­fe­sio­na­lų“ ko­man­da jūs dir­ba­te, jūs dir­bo­te už sa­ve ir už juos, jums tau­ta duo­da an­trą kar­tą šan­są pa­ge­rin­ti jū­sų lū­kes­čius. To­dėl aš no­rė­čiau jū­sų pa­klaus­ti, ar jūs su­ge­bė­si­te at­si­spir­ti par­ti­jų dik­ta­tui ir spau­di­mui skir­ti bet ką, ar pa­si­rink­si­te žmo­nes, ku­rie tu­ri rei­kia­mą kom­pe­ten­ci­ją?

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Tai bu­vo nuo pat pra­džių šios Vy­riau­sy­bės for­ma­vi­mo. Tie pa­tys prin­ci­pai yra iš­li­kę. Nie­ka­da aš ne­pa­ty­riau jo­kio dik­ta­to, kad bū­tų pa­skir­tas vie­nas ar ki­tas as­muo į mi­nist­ro po­zi­ci­ją. Taip, ma­čiau žmo­nių, ku­rie la­bai no­ri bū­ti bet ko­kios sri­ties mi­nist­rais, bet ma­nau, kad to­kių as­me­nų Vy­riau­sy­bė­je, net ir su tais po­ky­čiais, ku­rie įvy­ko, ne­bu­vo ar­ba gal­būt aš jų bent iš pra­džių ne­pa­ste­bė­jau.

Kal­bant apie šios die­nos to­ną, kaž­kur vie­no­je gar­sio­je kny­go­je ne­se­niai bu­vo pa­ra­šy­ta, kad prem­je­ras yra toks už­si­spy­ręs, kad jei­gu jį spau­di da­ry­ti vie­naip, tai bū­ti­nai pa­da­rys at­virkš­čiai. Čia tu­riu ši­tą sa­vo nuo­dė­mę pri­pa­žin­ti.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys A. Ma­zu­ro­nis. Ruo­šia­si A. Gu­mu­liaus­kas.

A. MAZURONIS (MSNG). La­bai dė­kui. Ger­bia­mas prem­je­re, aš gal­būt šiek tiek pa­tiks­lin­siu ar šiek tiek per­fra­zuo­siu V. Kam­ble­vi­čiaus už­duo­tą klau­si­mą. 2016 me­tais, kai jūs for­ma­vo­te Vy­riau­sy­bę, vie­nas iš tei­gia­miau­sių jū­sų for­muo­ja­mos Vy­riau­sy­bės, anot jū­sų, da­ly­kų bu­vo tai, kad mi­nist­rai bus pro­fe­sio­na­lai ir ne­la­bai ką ben­dro tu­rin­tys su po­li­ti­ka, kas šiaip jau yra keis­ta, nes mi­nist­ro po­zi­ci­ja vi­sa­me pa­sau­ly­je, kaip ir Lie­tu­vo­je, yra po­li­ti­nė, vie­na iš aukš­čiau­sių po­li­ti­nių pa­rei­gy­bių. Pra­ėjus be­veik tre­jiems me­tams, pa­si­ro­dė aki­vaiz­du, kad ir tie pro­fe­sio­na­lai kai ku­rie bu­vo ne­pro­fe­sio­na­lai, o la­biau­siai pa­tir­ties sty­gius yra to­se mi­nis­te­ri­jo­se, kur mi­nist­rai ne­tu­ri po­li­ti­nės pa­tir­ties ar ko­kio nors po­li­ti­nio už­nu­ga­rio. Ar jūs su­tin­ka­te da­bar for­muo­da­mas Vy­riau­sy­bę an­trą kar­tą, kad vis dėl­to po­li­ti­nes po­zi­ci­jas tu­ri už­im­ti su po­li­ti­ka kaž­ką ben­dro tu­rin­tys žmo­nės, ir ar jūs su­tin­ka­te, kad tos par­ti­jos, ku­rios su­da­ro dau­gu­mą, tu­ri tei­sę de­le­guo­ti.

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Aš dar kar­tą ga­liu pa­kar­to­ti. Jei­gu tek­tų grįž­ti į 2016 me­tus, to­kio pat prin­ci­po ir to­liau lai­ky­čiau­si Vy­riau­sy­bės for­ma­vi­mo. Tuos dar­bus, ku­riuos rei­kė­jo pa­da­ry­ti ar­ba pra­dė­ti da­ry­ti ki­to­kiu bū­du, kaip ko­le­gia­lios Vy­riau­sy­bės dar­nios ko­man­dos, žiū­rin­čios vals­ty­bės rei­ka­lų, o ne gal­būt vie­nos ar ki­tos po­li­ti­nės par­ti­jos rei­ka­lų, bu­vo bū­ti­na pa­da­ry­ti. Tai ir at­ei­ty­je da­ry­čiau.

Kal­bant apie pro­fe­sio­na­lų mi­nist­rą, nie­ka­da ne­bu­vo kal­bos, kad tai ne­tu­ri bū­ti par­ti­jos de­le­guo­tas žmo­gus, par­ti­jos na­rys. Tie­siog tai bu­vo ne­pri­im­ti­nas prin­ci­pas, kad yra duo­da­mas žmo­gus, apie ku­rį sa­ko­ma, jis tin­ka į bet ku­rią mi­nis­te­ri­ją, nes yra toks mū­sų spren­di­mas, kad po­li­ti­nės par­ti­jos at­sto­vas bū­ti­nai tu­ri bū­ti Vy­riau­sy­bė­je. Jei­gu yra su­tap­tis, kad tas žmo­gus ga­li sa­vo kom­pe­ten­ci­ja, do­ra, ryž­tu, vi­zi­ja bū­ti, tai ne­ma­tau jo­kios pro­ble­mos.

Taip, kal­bant apie trū­ku­mus tos Vy­riau­sy­bės, aš tik­rai ga­liu įvar­din­ti, gal­būt ir dėl sa­vo pa­da­ry­tų klai­dų, pa­si­ren­kant kai ku­rias kan­di­da­tū­ras. Trū­ku­mai bu­vo gal ne dėl to, kad nė­ra po­li­ti­nės pa­tir­ties, tai yra įgy­ja­ma. Aš taip pat ta­pau mi­nist­ru be jo­kios po­li­ti­nės pa­tir­ties. Jei­gu no­ri, ją ga­li la­bai grei­tai įgy­ti, ir tei­gia­mą, ir nei­gia­mą, ir gu­zų gau­ti, ir vi­sa ki­ta. Di­džiau­sias trū­ku­mas gal­būt bu­vo su­si­jęs su tuo, kad žmo­nės, ku­rie ne­bu­vo da­ly­va­vę vie­ša­ja­me val­sty­bės gy­ve­ni­me, val­dy­me, tos pa­tir­ties la­biau­siai pri­trū­ko. Su­pras­ti, kas yra vals­ty­bė, kaip vei­kia vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos, kaip jos funk­cio­nuo­ja, ką tu ga­li pa­da­ry­ti, pri­va­lė­da­mas lai­ky­tis įsta­ty­mų. Nė­ra to­kių min­čių, kad aš šian­dien su­gal­vo­jau, ne­pa­ti­ko man tar­nau­to­jas, tu lais­vas, at­lei­džiu kaip ver­sle. Ar­ba rei­kia nai­kin­ti Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mą, nes ne­ga­li­ma žmo­nių pri­im­ti į tar­ny­bą.

Ir, aiš­ku, dar vie­nas mo­men­tas, taip, jūs tei­sus dėl po­li­ti­nio pa­lai­ky­mo. Ne­tu­rint jo čia, ma­to­te, ir aš kaip mi­nist­ras kai ku­riais at­ve­jais tai pa­ty­riau la­bai sub­ti­liai. Tie­siog tu ga­li šio­je tri­bū­no­je pri­sta­ty­da­mas įsta­ty­mą… ta­vo dar­bas pa­si­baig­tų ties pa­tei­ki­mu. Kaip ir prieš nie­ko nė­ra, pre­ten­zi­jų nė­ra, įsta­ty­mas ir­gi ne­blo­gas, bet, va, Sei­mas nu­spren­džia ki­taip. Tas po­li­ti­nis pa­lai­ky­mas pri­va­lo bū­ti, taip pat ir Sei­me. Tai ir­gi vie­na iš pa­mo­kų, nes mes ma­tė­me ne vie­ną to­kį at­ve­jį, kai, kaip mi­nė­jau, mi­nist­ras net ne­ge­ba ar­ba ne­ga­li pri­sta­ty­ti sa­vo įsta­ty­mo pro­jek­to, nes su­kė­lė ki­to­kią re­ak­ci­ją.

O kal­bant apie Vy­riau­sy­bės for­ma­vi­mą, ir at­ei­ty­je to lai­ky­siuo­si. Taip, po­li­ti­kas, taip, po­li­ti­nė par­ti­ja siū­lo, bet ne dėl to, kad rei­kia kaž­kur pa­dė­ti vie­ną ar ki­tą po­zi­ci­ją, bet žmo­gus, ku­ris to­je sri­ty­je ga­li pri­si­im­ti at­sa­ko­my­bę, da­ry­ti po­ky­čius, bū­ti są­ži­nin­gas, do­ras, na, tu­rė­ti ir bent tam tik­rą pa­tir­tį, iš­ma­ny­mą tos sri­ties, į ku­rią at­ei­na.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys A. Gu­mu­liaus­kas. Ruo­šia­si G. Land­sber­gis.

A. GUMULIAUSKAS (LVŽSF). Ačiū. Ger­bia­mas prem­je­re, jū­sų Vy­riau­sy­bė ir kon­kre­čiai jūs iš tik­rų­jų daug nu­vei­kė­te is­to­ri­nės at­min­ties įam­ži­ni­mo sri­ty­je. Ta­čiau yra li­kę dar­bų, ku­riuos ga­lė­tu­me įvar­din­ti kaip tęs­ti­nius. Aš tu­riu gal­vo­je Kryž­kal­nio bai­gi­mą su­tvar­ky­ti, Stei­gia­mo­jo Sei­mo rū­mai Kau­ne, Sau­lės mū­šio me­mo­ria­las, Mi­nai­čių ke­lias ir taip to­liau. Jei­gu jūs to­liau va­do­vau­si­te Vy­riau­sy­bei, kaip jūs ma­to­te šių tęs­ti­nių pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mą? Ačiū.

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Ačiū už klau­si­mą. Taip, pra­dė­jus va­do­vau­ti Vy­riau­sy­bei, tik­rai su­si­dū­rė­me su to­kiais ke­liais gal­būt sun­kiai su­vo­kia­mais, pa­ra­dok­sa­liais da­ly­kais. Pa­vyz­dys. Mi­nė­si­me Ko­vo 11-ąją jau 30 me­tų mū­sų vals­ty­bės at­kū­ri­mo ju­bi­lie­jų. Šian­dien dar ne­tu­ri­me pa­min­klo, ku­ris pa­gerb­tų, įpras­min­tų at­mi­ni­mą, kal­bant apie Lais­vės ko­vų da­ly­vius. Di­džiu­lis su­si­prie­ši­ni­mas ben­druo­me­nės, ne­su­ta­ri­mas dėl vie­tos, dėl pa­min­klo. Aš džiau­giuo­si, kad mums pa­vy­ko pa­da­ry­ti tai, ką rei­kė­jo gal­būt se­niai, tu­rint tam tik­rą mo­ra­li­nę sko­lą, – mes bai­gė­me Kryž­kal­nio pir­mą­jį eta­pą, pa­bai­gė­me. Vis­gi pa­vy­ko su­tar­ti, su­de­rin­ti ant­rą­jį eta­pą ir Kryž­kal­ny­je iš­kils Lais­vės ko­vų mo­nu­men­tas. Tai la­bai svar­bu.

Kal­bant apie ki­tus pro­jek­tus, ly­giai tas pats, ta­čiau vėl­gi tu­ri­me tu­rė­ti tam tik­rą pri­ori­te­tą, vis­ko iš kar­to mes ne­pa­da­ry­si­me. Aš ma­nau, kad tie dar­bai, ku­rie da­bar pra­dė­ti da­ry­ti, kal­bant apie is­to­ri­nės at­min­ties įam­ži­ni­mą, pri­ore­ti­zuo­ti, ir mes tu­ri­me pa­baig­ti tai, ką pra­dė­jo­me.

Jei­gu vėl grį­ši­me prie nau­jų idė­jų, at­gai­vin­si­me tuos pro­jek­tus, ku­rie da­bar gal­būt nė­ra pri­ori­te­ti­niai, mes nie­ko ne­pa­da­ry­si­me. Aš no­riu, kad at­si­ras­tų mo­nu­men­tas Kryž­kal­ny­je. No­ri­si, kad su­si­tvar­ky­tų Par­ti­za­nų kal­ne­lis Mer­ki­nė­je. No­ri­me, kad bū­tų gal­būt ir Sau­lės mū­šio is­to­ri­nis įpras­mi­ni­mas baig­tas. Bet ka­da pra­dė­jo kaž­kas tą da­ry­ti, jie tu­rė­jo jaus­ti mo­ra­li­nę at­sa­ko­my­bę, kad tai tik­rai bus baig­ta. To­dėl aš už tuos pro­jek­tus, ku­rie mū­sų Vy­riau­sy­bės at­gai­vin­ti gal­būt ar­ba pra­dė­ti, jau­čiu at­sa­ko­my­bę ir dėl jų tik­rai, ma­nau, ne­bus jo­kių nesu­si­pra­ti­mų ar­ba sun­ku­mų juos pa­bai­giant.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, G. Land­sber­gis yra pa­skelb­tas, jam su­teik­si­me ga­li­my­bę klaus­ti. Bai­gė­si 40 min., tu­ri­me ga­li­my­bę dar klaus­ti iki ki­to dar­bo­tvarkės klau­si­mo, tai yra 11 val. 30 min., ar pri­tar­tu­mė­te pra­tę­si­mui? (Šur­mu­lys sa­lė­je) Ger­bia­mas Mi­nist­re Pir­mi­nin­ke, pa­sa­ky­ki­te jūs, ar jūs dar no­rė­tu­mė­te at­sa­ki­nė­ti, ar no­rė­tu­mė­te, kad dis­ku­si­ja bū­tų baig­ta? (Triukš­mas sa­lė­je)

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Is­to­ri­jo­je tu­riu an­trą to­kią ga­li­my­bę. Tre­čios ga­li ne­bū­ti, tai aš pa­si­ruo­šęs.

PIRMININKAS. Ko­le­gos, ne­no­riu kvies­ti bal­suo­ti, bet prem­je­ras no­ri at­sa­ki­nė­ti, tai… (Bal­sai sa­lė­je) Bal­suo­ja­me, ge­rai. Pa­siū­ly­mas yra pra­tęs­ti iki 11 val. 30 min., kaip pa­gal dar­bo­tvarkę yra nu­ma­ty­ta. Ge­rai. Pir­miau­sia gal leis­ki­me G. Land­sber­giui pa­klaus­ti, o po to bal­suo­si­me. (Triukš­mas sa­lė­je)

G. LANDSBERGIS (TS-LKDF). Ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke, jūs čia pa­da­rė­te di­džiu­lę klai­dą iš tik­rų­jų – leis­ti Land­sber­giui pa­klaus­ti prieš Gra­žu­liui bal­suo­jant, ne­at­leis­ti­na.

Ger­biu ger­bia­mą Mi­nist­rą Pir­mi­nin­ką, pa­siū­ly­tą į Mi­nist­rus Pir­mi­nin­kus, už su­teik­tą ga­limy­bę ki­tiems Sei­mo na­riams už­duo­ti klau­si­mus, iš­ties tai yra de­mo­kra­tiška tra­di­ci­ja. Pri­si­me­nu jus kal­ban­tį čia prieš tre­jus me­tus pir­mą­jį kar­tą, pri­sta­tant sa­vo idė­ją apie Vy­riau­sy­bę, apie pro­fe­sio­na­lus Vy­riau­sy­bė­je. At­si­me­nu, kad pats bu­vau šiek tiek skep­tiš­kes­nis net, ne­gu esu da­bar.

Ką no­riu tuo pa­sa­ky­ti? Kad kai ku­rie jū­sų pa­si­rink­ti mi­nist­rai vis dėl­to su­ge­bė­jo įro­dy­ti, kad yra tik­ri nuo­šir­dūs pro­fe­sio­na­lai, ku­rie ga­li užim­ti po­li­ti­ne­s pa­rei­gy­be­s ir įti­kin­ti kar­tais ir opo­zi­ci­ją, kad yra ver­ti pa­lai­ky­mo. Pa­vel­dė­jo­te Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ją po auk­so šaukš­tų skan­da­lo – šian­dien mes sa­vo gy­ny­bos sri­ti­mi ga­li­me pa­si­ti­kė­ti. Su­si­sie­ki­mo sri­tį pa­vel­dė­jo­te po vals­ty­bės vals­ty­bė­je ir vi­sų in­te­re­sų su­pan­čio­tą – šian­dien ta sri­ti­mi pa­si­ti­ki dau­gu­ma mū­sų. Ir ga­li­me pa­ti­kė­ti, kad vis­kas bus ne­blo­gai. Ne vis­kas at­si­ti­ko ge­rai. Kai ku­rio­se sri­ty­se yra pro­ble­mų. Švie­ti­mas… (Bal­sai sa­lė­je)

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Ne­ži­nau da­bar net, kaip at­sa­ky­ti, nes klau­si­mo pa­bai­gos ne­bu­vo. (Bal­sai sa­lė­je)

G. LANDSBERGIS (TS-LKDF). Aš tuo pa­čiu pa­aiš­kin­siu, kas čia vyks­ta.

PIRMININKAS. 10 se­kun­džių klau­si­mui baig­ti ne­aiš­ki­nant nie­ko.

G. LANDSBERGIS (TS-LKDF). Jei­gu po­nas P. Gra­žu­lis ne­bū­tų šau­kęs, aš bū­čiau ga­lė­jęs pa­sa­ky­ti ir vi­są klau­si­mą pra­džio­je. Ma­no klau­si­mas, ger­bia­mas prem­je­re, ar, pri­im­da­mas nau­ją su­tar­tį, nau­jus mi­nist­rus į Vy­riau­sy­bę, jūs ne­su­pan­čio­si­te sa­vo ran­kų, kad vie­toj ge­rai vei­kian­čių mi­nist­rų jūs gau­si­te po­rą tų, ku­rie dis­kre­di­tuos pro­fe­sio­na­lų Vy­riau­sy­bės idė­ją? Ačiū.

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Ačiū už klau­si­mą. Iš tie­sų jū­sų klau­si­me yra daug pras­mės. Tai, ką klau­sė ko­le­gos apie tai, apie mi­nist­rų veik­lą, ar yra po­li­ti­nis už­nu­ga­ris ir pa­si­ti­kė­ji­mas, taip pat ir Sei­me, ir­gi la­bai svar­bu. Aš tik­rai ga­liu pa­sa­ky­ti, kad, kal­bant apie da­bar­ti­nės su­dė­ties Vy­riau­sy­bę, di­de­lių nu­si­vy­li­mų, pre­ten­zi­jų mi­nist­rams nė­ra, ta­čiau vėl kal­bė­jo­me apie tą po­li­ti­ką, po­li­ti­kos for­ma­vi­mą ir at­sa­ko­my­bę po­li­ti­nių par­ti­jų, ku­rios jun­gia­si į vie­no­kias ar ki­to­kias ko­a­li­ci­jas. Aš tik vie­na ga­ran­tuo­ju, kad vi­si ki­ti kan­di­da­tai, jei­gu bus kei­čia­mas vie­nas ar ki­tas mi­nist­ras, tu­rės ati­tik­ti tuos pa­čius rei­ka­la­vi­mus, ku­rie bu­vo ke­lia­mi jų pirm­ta­kams. Dėl tų žmo­nių, ku­riems gal­būt tik­rai šian­dien mes prie­kaiš­tų ne­tu­ri­me, aš kal­buo­si su jais ir ma­nau, kad man pa­vyks su­ras­ti ir įti­kin­ti, kad ir to­liau vals­ty­bei dirb­tų, gal­būt ki­to­se po­zi­ci­jo­se, ir po­li­ti­nė­se, ir ne­po­li­ti­nė­se.

Mes, kaip vals­ty­bė, da­ry­tu­me di­džiu­lę klai­dą, jei tuos žmo­nes, ku­rie už­si­re­ko­men­da­vo, pa­ro­dė ge­bė­ji­mus, iš­mes­tu­me tie­siog į gat­vę. Mes esa­me pri­da­rę daug spren­di­mų, kai žmo­nės, tar­na­vę Lie­tu­vai, at­si­du­ria pa­tys su sa­vi­mi re­a­ly­bė­je, bū­da­mi be­dar­biai, ir mes juos pa­mirš­ta­me. To­dėl kvie­čiant taip pat ir į mi­nist­rus žmo­nes, fak­tiš­kai vi­są lai­ką pro­tin­go, adek­va­taus žmo­gaus klau­si­mas ky­la: jei­gu aš ei­siu, kas man bus po to, kas bus su ma­ni­mi?

Jei­gu mes ne­pa­kei­si­me pa­ties po­žiū­rio, kad do­rą, są­ži­nin­gą, ar tai bū­tų mi­nist­ras, ar vi­ce­mi­nist­ras, ar tar­nau­to­jas, ati­dir­bęs ka­den­ci­ją, ypač ten, kur ka­den­ci­jos yra, mes tu­ri­me iš­sau­go­ti kur nors ei­nan­tį ki­tas pa­rei­gas, jei­gu jis nė­ra su­si­kom­pro­mi­ta­vęs… De­ja, šian­dien mes ma­to­me ki­tą vaiz­dą, kad jie daž­niau­siai pa­lie­ka­mi li­ki­mo va­liai. Aš steng­siuo­si, kad to ne­bū­tų, o kaip pa­vyks, gal­būt Mer­fio dės­nis veiks.

PIRMININKAS. Kaip ir bu­vau pa­skel­bęs, kvie­čiu bal­suo­ti al­ter­na­ty­viai. Tie, ku­rie ma­no, kad Mi­nist­ras Pir­mi­nin­kas dar tu­rė­tų ga­li­my­bę at­sa­ky­ti į klau­si­mus, bal­suo­ja už, tie, ku­rie ma­no, kad dis­ku­si­ją rei­kia nu­trauk­ti, bal­suo­ja prieš. (Bal­sai sa­lė­je)

Bal­sa­vo 98 Sei­mo na­riai: už tai, kad bū­tų pra­tęs­ta, – 44, prieš, kad bū­tų ne­pra­tęs­ta, – 54.

Ger­bia­mi ko­le­gos, į klau­si­mus prem­je­ras at­sa­kys frak­ci­jo­se.

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, man pa­tei­kė gra­fi­ką, ma­tau, kad vi­sos frak­ci­jos ma­ne no­ri ma­ty­ti, tai tie­siog ap­si­lan­ky­siu ir tuos klau­si­mus, ku­rie bu­vo ne­už­duo­ti, gal bus ga­li­ma už­duo­ti ten. Ačiū vi­siems už klau­si­mus, už su­pra­ti­mą, už iš­klau­sy­mą ir da­bar su­si­tik­si­me frak­ci­jo­se.

PIRMININKAS. Ačiū. Šį klau­si­mą bai­gė­me. Klau­si­mai bus to­liau.

P. Urb­šys prie šo­ni­nio mik­ro­fo­no at­si­sto­jo pir­mas. Dėl ve­di­mo tvar­kos.

P. URBŠYS (MSNG). Ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke, tik­rai ger­biu jū­sų to­kį griež­tą po­žiū­rį į Sta­tu­tą, ku­ris ri­bo­ja lai­ką už­duo­dant klau­si­mus, bet ne kiek­vie­ną po­sė­dį mes tu­ri­me to­kią pro­gą tei­kia­mą prem­je­rą klaus­ti. Kai Sei­mo na­riai tru­pu­tį iš­ei­na iš to lai­ko ir jūs taip dras­tiš­kai nu­trau­kia­te klau­si­mų už­da­vi­mą, tik­rai su­da­ro­te ne­ly­gia­ver­tę si­tu­a­ci­ją, su­ku­ria­te, kaip da­bar mes ma­tė­me su ger­bia­mu Gab­rie­liu­mi. Jis bu­vo tarp tų Sei­mo na­rių, ku­rių lai­kas ir­gi iš­se­ko, bet jūs jam su­tei­kė­te ga­li­my­bę per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną baig­ti klau­si­mą, o ke­lias­de­šimt Sei­mo na­rių at­si­dū­rė ant­ra­rū­šių pa­dė­ty­je. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. K. Gla­vec­kas. Pra­šau.

K. GLAVECKAS (LSF). Ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke, jūs iš tik­ro pa­si­el­gė­te la­bai ne­gra­žiai. Vi­sų pir­ma Mi­nist­ras Pir­mi­nin­kas su­ti­ko at­sa­ki­nė­ti į klau­si­mus ir jis no­rė­jo at­sa­ky­ti į tuos klau­si­mus, bet jūs žo­džio ne­da­vė­te.

Jei­gu kal­bė­tu­me apie pa­ties klau­si­mo es­mę, tai čia yra kur kas svar­biau ne­gu, pa­vyz­džiui, at­min­ti­nos die­nos ar­ba ki­ti klau­si­mai, ku­riems mes ski­ria­me va­lan­dą ar pus­an­tros. Da­bar 40 mi­nu­čių klau­si­mams, ma­no­te, yra per daug. Ma­nau, jūs tik­rai ne­tu­rė­jo­te tei­sės ne­leis­ti Mi­nist­rui Pir­mi­nin­kui at­sa­ky­ti į klau­si­mus. Ačiū.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, at­si­pra­šau, kad lai­kiau­si Sta­tu­to. Dis­ku­si­jai yra skir­ta 40 mi­nu­čių.

 

11.19 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pri­ta­ri­mo at­leis­ti Jo­ną Vy­tau­tą Žu­ką iš Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­do pa­rei­gų“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-3695 (svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-3 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pri­ta­ri­mo at­leis­ti Jo­ną Vy­tau­tą Žu­ką iš Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­do pa­rei­gų“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-3695. Svars­ty­mas. Nie­kas ne­už­si­ra­šė pa­si­sa­ky­ti. Mo­ty­vai. (Bal­sai sa­lė­je) Dėl mo­ty­vų Sei­mo na­riai taip pat ne­už­si­ra­šė. Ar ga­li­me pri­tar­ti šiam nu­ta­ri­mui po svars­ty­mo ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. Pri­tar­ta.

Pri­ėmi­mas. Yra vie­nas straips­nis – pri­tar­ti Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to tei­kia­mai… At­si­pra­šau, ne tas. Vie­nas straips­nis. Du straips­niai. Vie­nas straips­nis. Pri­tar­ti Jo­no Vy­tau­to Žu­ko at­lei­di­mui iš Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ka­riuo­me­nės va­do pa­rei­gų. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu straips­niui? Ga­li­me. Pri­tar­ta.

Mo­ty­vai dėl vi­so. Taip pat Sei­mo na­riai ne­už­si­ra­šė. Bal­suo­ja­me.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 106 Sei­mo na­riai: vien­bal­siai pri­tar­ta nu­ta­ri­mui Nr. XIIIP-3695. Pri­im­tas. (Gongas)

To­liau po­sė­džiui pir­mi­nin­kau­ja Sei­mo Pir­mi­nin­ko pir­mo­ji pa­va­duo­to­ja R. Baš­kie­nė.

PIRMININKĖ (R. BAŠKIENĖ, LVŽSF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, tę­sia­me po­sė­dį.

Re­pli­ka dėl ve­di­mo tvar­kos – K. Gla­vec­kas.

K. GLAVECKAS (LSF). Ger­bia­ma pir­mi­nin­ke, pa­gal pa­teik­tą ir iš­pla­tin­tą vi­siems dar­bo­tvarkę dar da­bar yra pen­kios, dar aš­tuo­nios mi­nu­tės iki pir­mo klau­si­mo pa­bai­gos. Pir­mi­nin­kas ne­be­lei­džia klau­si­nė­ti Mi­nist­ro Pir­mi­nin­ko. Ar ga­li­ma taip pa­žei­di­nė­ti sa­vo pri­im­tus spren­di­mus, aš ne­su­pran­tu?

PIRMININKĖ. Ačiū, ger­bia­mas ko­le­ga. No­riu, kad jūs pa­skai­ty­tu­mė­te Sta­tu­to 193 straip­s­nio 4 da­lį, ten kon­kre­čiai yra pa­sa­ky­ta dėl klau­si­nė­ji­mo lai­ko iki 40 mi­nu­čių, ir Sei­mas pri­ėmė to­kį spren­di­mą bal­sa­vi­mu.

 

11.21 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pri­ta­ri­mo Val­de­ma­ro Rup­šio sky­ri­mui Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­du“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-3696(2) (svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Kaip ir skel­biu, dar­bo­tvarkės 1-4 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pri­ta­ri­mo Val­de­ma­ro Rup­šio sky­ri­mui Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­du“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-3696(2). Svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas.

Ger­bia­mi ko­le­gos, vėl­gi Sta­tu­to 202 straips­nis įpa­rei­go­ja mus elg­tis taip, kaip nu­ma­to Sta­tu­tas. Pir­miau­sia pa­tei­kia­mos Sei­mo na­rių, frak­ci­jų ir ko­mi­te­tų iš­va­dos. No­riu pa­kvies­ti Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką V. Ba­ką per­skai­ty­ti ko­mi­te­to iš­va­dą.

V. BAKAS (MSNG). La­ba die­na. Ger­bia­ma pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi ko­le­gos, ko­mi­te­tas va­kar svars­tė nu­ta­ri­mo pro­jek­tą, iš­klau­sė pre­ten­den­tą, iš­klau­sė mi­nist­rą ir ben­dru su­ta­ri­mu nu­ta­rė pri­tar­ti pro­jek­tui.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mie­ji frak­ci­jų se­niū­nai, at­sto­vai, ar no­ri­te frak­ci­jų var­du pa­teik­ti iš­va­das? Nė­ra.

Dis­ku­si­ja. Kvie­čiu pa­gal už­si­ra­šy­mo ei­lę K. Ma­siu­lį. At­si­sa­ko. M. Pui­do­kas. Dis­ku­si­ja.

M. PUIDOKAS (MSNG). Ger­bia­mas V. Rup­šys ka­ri­nin­ko prie­sai­ką tar­nau­ti Lie­tu­vos vals­ty­bei da­vė 1990 m. lap­kri­čio 11 d. ir pra­dė­jo tar­ny­bą kraš­to ap­sau­gos sis­te­mo­je. Šis ka­ri­nin­kas iš tie­sų tiek sa­vo iš­si­la­vi­ni­mu, tiek nuo­sek­liu ki­li­mu kar­je­ros laip­tais Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je yra pui­kus pa­vyz­dys, kaip Lie­tu­va, ne­pri­klau­so­ma Lie­tu­vos vals­ty­bė, ga­li iš­ug­dy­ti aukš­to ran­go ka­riuo­me­nės va­dus, ku­rie yra pa­si­ren­gę va­do­vau­ti mū­sų vals­ty­bės kraš­to ap­sau­gos ka­riuo­me­nės pa­jė­goms.

V. Rup­šys yra bai­gęs Lie­tu­vos ka­ro aka­de­mi­ją, Bal­ti­jos gy­ny­bos ko­le­džą Es­ti­jo­je, taip pat JAV sau­su­mos ko­le­džą. Vi­sa jo ne­pri­klau­so­mos Lie­tu­vos ka­ri­nin­ko veik­los is­to­ri­ja yra su­sie­ta su mū­sų ka­riuo­me­nės vys­ty­mu­si ir stip­rė­ji­mu. Pra­dė­jęs ka­ri­nin­ko kar­je­rą kaip bū­rio va­das, pa­laips­niui ki­lo kar­je­ros laip­tais su­si­pa­žin­da­mas su įvai­rio­mis ka­ry­bos sri­ti­mis. Sa­vo įgy­tas te­ori­nes ir prak­ti­nes ži­nias per­tei­kė tiek šauk­ti­niams, tiek bū­si­miems ka­ri­nin­kams. Ge­ne­ro­lo ma­jo­ro V. Rup­šio iš­si­la­vi­ni­mas, už­ima­mos pa­rei­gos ir pa­tir­tis, dir­bant su aukš­čiau­sio ran­go Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės pa­rei­gū­nais, ma­nau, tik­rai pa­si­tar­naus jam bū­nant ka­riuo­me­nės va­du, to­dėl siū­lau bal­suo­jant pa­lai­ky­ti jo kan­di­da­tū­rą į Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­dus.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Dau­giau no­rin­čių dis­ku­tuo­ti nė­ra. No­riu pa­klaus­ti ger­bia­mo­jo kan­di­da­to V. Rup­šio, ar pa­gei­dau­tų dar kal­bė­ti tri­bū­no­je? Ne­pa­gei­dau­ja. Taip pat no­riu at­si­klaus­ti ir pa­klaus­ti, ar kan­di­da­tū­rą tei­kian­tis as­muo, šiuo at­ve­ju pre­zi­den­tū­ros at­sto­vas P. Ma­čiu­lis, ne­pa­gei­dau­ja taip pat?

Ger­bia­mi ko­le­gos, pri­ėmi­mas. Mo­ty­vai. L. Kas­čiū­nas. Pra­šom.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, la­bai ačiū, pir­mi­nin­ke. Iš tik­rų­jų aš gal la­bai trum­pai. Mums te­ko ir Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to po­sė­dy­je, ir šian­dien frak­ci­jo­je kal­bė­tis su ger­bia­muo­ju kan­di­da­tu, ger­bia­muo­ju ge­ne­ro­lu, tik­rai pui­kus įspū­dis. Žmo­gus ne­bi­jo at­sa­ki­nė­ti į įvai­riau­sius klau­si­mus. Ir per tuos at­sa­ky­mus į klau­si­mus mes aiš­kiai pa­ma­tė­me jo vi­zi­ją, vi­zi­ją mū­sų ka­riuo­me­nė­je, mū­sų vals­ty­bės gy­ny­bos vi­zi­ją. Man la­bai pa­ti­ko, kad yra la­bai aiš­kus su­vo­ki­mas mū­sų ge­o­po­li­ti­nės si­tu­a­ci­jos, vi­sos įtam­pos, vi­sų mū­sų es­mi­nių eg­zis­ten­ci­nių pro­ble­mų. Man la­bai pa­ti­ko, kad yra aiš­kus su­pra­ti­mas, kas yra mū­sų es­mi­nis stra­te­gi­nis part­ne­ris, aš tu­riu ome­ny pir­miau­sia Jung­ti­nes Ame­ri­kos Vals­ti­jas. Man la­bai pa­ti­ko drau­giš­kas po­žiū­ris į Šau­lių są­jun­gos kaip ga­li­mo te­ri­to­ri­nės gy­ny­bos stu­bu­ro plėt­rą ir to­kio su­gy­ve­ni­mo, ba­lan­so su mū­sų ka­riuo­me­ne pa­ieš­ko­mis. Ir daug ki­tų da­ly­kų. To­dėl vi­si tie at­sa­ky­mai, ku­riuos mes ga­vo­me, ma­ne tik­rai ska­ti­na la­bai aiš­kiai, vie­na­reikš­miš­kai pa­lai­ky­ti šią kan­di­da­tū­rą. Tik­rai tu­rė­si­me stip­rią as­me­ny­bę kaip mū­sų Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­dą. La­bai ačiū.

PIRMININKĖ. Nuo­šir­džiai dė­ko­ju už jū­sų iš­sa­ky­tus mo­ty­vus. M. Ma­jaus­kas. Ruo­šia­si D. Krei­vys.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Taip pat pri­ta­riu kan­di­da­tū­rai, tu­riu ne­di­de­lį pa­lin­kė­ji­mą. Bir­že­lio pa­bai­go­je vy­ku­sia­me NATO gy­ny­bos mi­nist­rų su­si­ti­ki­me Lie­tu­va su­lau­kė pra­šy­mo pri­si­dė­ti prie „Is­la­mo vals­ty­bės“ li­ku­čių Si­ri­jo­je lik­vi­da­vi­mo. Tei­gia­mas at­sa­ky­mas, ma­no su­pra­ti­mu, bū­tų na­tū­ra­li da­bar­ti­nės po­li­ti­kos tą­sa, Lie­tu­vos ka­riai įvai­rio­mis ap­im­ti­mis da­ly­va­vo są­jun­gi­nin­kų veiks­muo­se tiek Af­ga­nis­ta­ne, tiek ir Ira­ke. Ir su­ti­ki­mas pa­ro­dy­tų nuo­sek­lu­mą ir mū­sų so­li­da­ru­mą. Ma­no pa­lin­kė­ji­mas, ger­bia­mas ge­ne­ro­le, pri­si­dė­ti prie tei­gia­mo spren­di­mo ir to­liau ak­ty­viai rem­ti są­jun­gi­nin­kų veiks­mus. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Kvie­čiu kal­bė­ti D. Krei­vį. Ruo­šia­si S. Tu­mė­nas. D. Krei­vio nė­ra. S. Tu­mė­nas. Pra­šom.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, kai mums bu­vo pri­sta­to­mas kan­di­da­tas į ka­riuo­me­nės va­dus, bu­vo ak­cen­tuo­ja­ma, kad jis yra pui­kus sau­su­mos pa­jė­gų ži­no­vas. Ta­čiau iš su­ti­ki­mų su kan­di­da­tu frak­ci­jo­se tur­būt vi­si įsi­ti­ki­no­te, ir aš tuo įsi­ti­ki­nau, ir nu­ste­bi­no jo kom­plek­si­nė žiū­ra į įvai­rias ka­riuo­me­nės rū­šis. Ypač pa­gir­ti­na, kad kan­di­da­tas, nau­ja­sis ka­riuo­me­nės va­das, ža­da tęs­ti bu­vu­sio ka­riuo­me­nės va­do J. V. Žu­ko pra­dė­tus dar­bus. Tai yra, ma­nau, pui­ku. Lin­kiu ir kvie­čiu pri­tar­ti nau­jo­jo ka­riuo­me­nės va­do pa­sky­ri­mui.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ačiū S. Tu­mė­nui. Kvie­čiu kal­bė­ti, sa­vo mo­ty­vus iš­sa­ky­ti V. Čmi­ly­tę-Niel­sen.

V. ČMILYTĖ-NIELSEN (LSF). Ačiū, ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke, Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jo­je bu­vo­me va­kar su­si­ti­kę su ger­bia­mu kan­di­da­tu ir iš tie­sų mus su­ža­vė­jo jo tvir­tu­mas, žmo­giš­ku­mas, su­pra­ti­mas. Tik­rai ir pa­si­ti­ki­me juo, ir dė­ko­ja­me už to­kią ge­rą kan­di­da­tū­rą. Pa­lai­ky­si­me ir lin­kė­si­me sėk­mės dar­buo­se.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, mo­ty­vai už iš­sa­ky­ti. Mo­ty­vų prieš ne­bu­vo. Bal­suo­ja­me dėl Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pri­ta­ri­mo Val­de­ma­ro Rup­šio sky­ri­mui Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ka­riuo­me­nės va­du“.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Skel­biu bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tus. Bal­sa­vo 106 Sei­mo na­riai: už – 104, prieš – nė­ra, su­si­lai­kė 2. Pri­im­ta. (Gon­gas)

Pra­šau Sei­mo Pir­mi­nin­ką V. Pranc­kie­tį pa­svei­kin­ti mū­sų vi­sų var­du Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ka­riuo­me­nės va­dą V. Rup­šį. (Plo­ji­mai)

V. PRANCKIETIS. Ger­bia­mi ko­le­gos, svei­ki­nu ir sa­kau, ka­riuo­me­nė pa­ti­ki­mo­se ran­ko­se. (Plo­ji­mai)

V. RUPŠYS. Ger­bia­mas Sei­mo Pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi Sei­mo na­riai, tik­rai la­bai no­riu jums vi­siems pa­dė­ko­ti už iš­reikš­tą pa­si­ti­kė­ji­mą, už ge­rą ver­ti­ni­mą iš anks­to. Tik­rai dė­siu vi­sas pa­stan­gas ne­nu­vil­ti jū­sų, ne­nu­vil­ti šian­dien ati­duo­tų bal­sų už ma­ne ir tik­rai ti­kiuo­si, kad po pen­ke­rių me­tų ver­ti­ni­mas ma­no tar­ny­bos ne­bus pras­tes­nis, ne­gu šian­dien pa­si­sa­kę Sei­mo na­riai pa­sa­kė apie ma­ne. La­bai ačiū. (Plo­ji­mai)

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Lin­ki­me di­džiu­lės sėk­mės!

 

11.32 val.

Pa­cien­tų tei­sių ir ža­los svei­ka­tai at­ly­gi­ni­mo įsta­ty­mo Nr. I-1562 2, 7, 8, 13, 20 straips­nių ir V sky­riaus pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3083(3) (pri­ėmi­mas)

 

Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, no­rė­čiau jū­sų pa­klaus­ti. Bai­gė­me ry­ti­nio po­sė­džio dar­bo­tvarkėje nu­ma­ty­tus klau­si­mus. Ar ga­liu pra­šy­ti jū­sų su­ti­ki­mo iš va­ka­ri­nio po­sė­džio pra­dė­ti pri­ėmi­mo pro­ce­dū­rą Pa­cien­tų tei­sių ir ža­los svei­ka­tai at­ly­gi­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­to? (Bal­sai sa­lė­je) Taip. Ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Dė­ko­ju. Kvie­čiu… Ko­le­gos, li­ko pu­sė va­lan­dos. 12 va­lan­dą pra­si­dės su­si­ti­ki­mas pa­gal gra­fi­ką Mi­nist­ro Pir­mi­nin­ko. Kvie­čiu Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pra­ne­šė­ją A. Ši­rins­kie­nę. Pri­ėmi­mas.

A. ŠIRINSKIENĖ (TTSLF). Ger­bia­mi ko­le­gos, Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas, ga­vęs Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­dą dėl ga­li­mo prieš­ta­ra­vi­mo Kon­sti­tu­ci­jai, va­kar šį įsta­ty­mo pro­jek­tą, jo ati­tik­ties Kon­sti­tu­ci­jai at­žvil­giu pre­li­mi­na­raus ver­ti­ni­mo, svars­tė. Mes įver­ti­no­me tai, kad pir­mi­nia­me pro­jek­to va­rian­te bu­vo siū­lo­ma tai­ky­ti tre­jų me­tų nai­ki­na­mą­jį ter­mi­ną nuo įvy­kio įvy­ki­mo. Tie­siog as­me­nys po tre­jų me­tų ne­bū­tų ga­lė­ję kreip­tis į ko­mi­si­ją dėl ža­los at­ly­gi­ni­mo, ka­i pa­cien­tui yra pa­da­ro­ma ža­la. Kaip ži­no­te, sub­jek­ti­nes tei­ses pa­pras­tai ga­li­ma re­a­li­zuo­ti po at­si­ra­di­mo mo­men­to. Sub­jek­ti­nių tei­sių at­si­ra­di­mo mo­men­tas ci­vi­li­nė­je tei­sė­je yra sie­ja­mas su ži­no­ji­mo apie tei­sę mo­men­tu, ar­ba pa­rei­ga tie­siog ži­no­ti sa­vo tei­sę. Bu­vo įver­tin­tas šis as­pek­tas. Taip pat bu­vo įver­tin­ta ir tai, kad ko­mi­si­ja yra pri­va­lo­ma iki­teis­mi­nė ža­los at­ly­gi­ni­mo ins­ti­tu­ci­ja. Ir vėl­gi, jei­gu yra nu­sta­to­mas mi­nė­tas ter­mi­nas, žmo­gus ne­ten­ka ga­li­my­bės kreip­tis į teis­mą. Įver­ti­nę Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas, mes pri­pa­ži­no­me, kad, taip, šiuo as­pek­tu yra ga­li­mas Kon­sti­tu­ci­jos pre­li­mi­na­rus pa­žei­di­mas. Ta­čiau ly­giai taip pat at­krei­pė­me dė­me­sį, kad yra re­gist­ruo­ti Sei­mo na­rių A. Ve­ry­gos ir jo ko­le­gų pa­siū­ly­mai, ku­rie mi­nė­tas pro­ble­mas tie­siog iš­spren­džia, ir ati­tin­ka­mai tiems pa­siū­ly­mams Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas yra pri­ta­ręs ben­dru su­ta­ri­mu. Tad Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to spren­di­mas bu­vo toks, kad jei­gu yra pri­tar­ta mi­nė­tų Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mams, mes tik­rai kaž­ko­kio pre­li­mi­na­raus Kon­sti­tu­ci­jos pa­žei­di­mo po ver­ti­ni­mo ne­ma­ty­tu­me. Ko­mi­te­tas bu­vo vie­nin­gas, mes pri­ėmė­me spren­di­mą ben­dru su­ta­ri­mu. Tuo me­tu ko­mi­te­te da­ly­va­vo 7 Sei­mo na­riai.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, jūs iš­gir­do­te Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kės iš­va­dą ir ar­gu­men­tus, ku­riuos iš­sa­kė. No­riu pri­min­ti ir pra­šy­ti jū­sų at­kreip­ti dė­me­sį į Sta­tu­to 156 straips­nio 4 da­lį, kad straips­nius, ku­rie le­mia įsta­ty­mo pro­jek­to prin­ci­pus ir san­da­rą, po­sė­džio pir­mi­nin­kas ga­li pa­teik­ti bal­suo­ti pir­miau už ki­tus. Va­di­na­si, mes tu­rė­tu­me pra­dė­ti bal­suo­ti, pri­ėmi­mo sta­di­ją vyk­dy­ti nuo 6 straips­nio ir, jei­gu 6 straips­nį pri­ima­me taip, kaip ak­cen­ta­vo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė, ta­da pro­ce­dū­ra ga­lė­tų bū­ti tei­sin­ga.

 Kvie­čiu Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to pra­ne­šė­ją ger­bia­mą D. Ka­mins­ką. Pra­šau. Pra­de­da­me, kaip skai­čiau pa­gal Sta­tu­to 154 straips­nį, nuo 6 straips­nio, ku­rį su­da­ro daug straips­nių ir V sky­rius „Gin­čų spren­di­mas ir ža­los at­ly­gi­ni­mas“. Ger­bia­mi ko­le­gos, 23 straips­nis. Dėl jo Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­tas pa­tei­kė pa­siū­ly­mą, ko­mi­te­tas pa­siū­ly­mui pri­ta­rė. Trum­pas jū­sų ko­men­ta­ras.

D. KAMINSKAS (LVŽSF). Iš tik­rų­jų bu­vo at­kreip­tas dė­me­sys į Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bą, kad yra ne­aiš­ku, ar pa­cien­tas, kai jo skun­das ne­bu­vo nag­ri­nė­tas, dėl šio straips­nio da­lies 1, 2 punk­tuo­se nu­ro­dy­tų prie­žas­čių pri­va­lo kreip­tis į vie­ną iš įsta­ty­mo 23 straips­nio 5 da­ly­je nu­ro­dy­tų ins­ti­tu­ci­jų ir ar ga­li pa­kar­to­ti­nai pa­teik­ti skun­dą as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gai, ku­rio­je, jo ma­ny­mu, bu­vo pa­žeis­tos tei­sės. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė ir ko­mi­te­to pa­siū­ly­mas yra, kad to­kiu at­ve­ju pa­cien­tas tu­ri tei­sę skun­dą as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gai pa­teik­ti iš nau­jo.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ant­ro­ji Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba, ko­mi­te­tas jai taip pat pri­ta­rė. Ar no­ri­te ko­men­tuo­ti?

D. KAMINSKAS (LVŽSF). Bu­vo at­si­žvelg­ta į Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas ir ko­mi­te­to pa­siū­ly­muo­se vis­kas yra ati­tin­ka­mai įfor­min­ta, ir ko­mi­te­tas ben­dru su­ta­ri­mu pri­ta­rė.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. 23 straips­nį ga­li­me pri­im­ti? Pri­ima­me.

24 straips­nis. Sei­mo na­rio A. Ve­ry­gos pa­siū­ly­mas. Ger­bia­mi ko­le­gos, ar rei­kia bal­suo­ti, ar bū­tų 29 pri­ta­rian­tys pa­siū­ly­mui Sei­mo na­riai, kad bū­tų pa­teik­ta? Pa­tei­kia A. Ve­ry­ga. Pra­šom.

A. VERYGA (LVŽSF). Dė­ko­ju, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Iš tie­sų tai yra pa­siū­ly­mas, ku­ris ati­tai­sy­tų tą ga­li­mą prieš­ta­ra­vi­mą Kon­sti­tu­ci­jai. Kaip ir bu­vo pa­mi­nė­ta, šiuo pa­siū­ly­mu bū­tų grą­ži­na­mas pir­mi­nis įsta­ty­me nu­ma­ty­tas va­rian­tas, kad pa­cien­tui ža­la bū­tų at­ly­gi­na­ma pra­ėjus ne vė­liau kaip tre­jiems me­tams nuo to, kai yra su­ži­no­ta apie pa­da­ry­tą ža­lą, o ne nuo ža­los pa­da­ry­mo. Pra­šy­čiau pri­tar­ti to­kiai pa­tai­sai.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Kaip ir su­ta­rė­me, 29 yra ir svars­to­me to­liau. No­riu tik at­kreip­ti dė­me­sį, kad tai A. Ve­ry­gos, A. Ku­bi­lie­nės, D. Ka­mins­ko, L. Mat­ke­vi­čie­nės, A. Kir­ku­čio, A. Vin­kaus ben­dras pa­siū­ly­mas. Ko­mi­te­tas.

D. KAMINSKAS (LVŽSF). Ko­mi­te­tas šiai pa­sta­bai pri­ta­rė. At­si­žvelg­da­mi į Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bą, kad tai ga­li ne­ati­tik­ti Kon­sti­tu­ci­jos, bū­tent tą, ką ger­bia­ma A. Ši­rins­kie­nė šne­kė­jo, mes ši­tą pri­sta­tė­me ir Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tui, ko­mi­te­to nuo­mo­nė yra pri­tar­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Ben­dru su­ta­ri­mu? Ben­dru su­ta­ri­mu. Ir kar­tu pra­ne­šė­jas jau kal­bė­jo apie Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mą, ku­riam ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Ant­ra­jam pa­siū­ly­mui taip pat pri­tar­ta. Dar vie­nas Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas, jam ko­mi­te­tas pri­ta­rė, ir ant­ra­sis A. Ve­ry­gos ir ko­le­gų pa­teik­tas pa­siū­ly­mas.

D. KAMINSKAS (LVŽSF). Čia taip pat bu­vo at­si­žvelg­ta.

PIRMININKĖ. Pra­šo­me. A. Ve­ry­ga. Kur siū­lo­te iš­brauk­ti.

A. VERYGA (LVŽSF). Taip. Ačiū, pir­mi­nin­ke. Iš tie­sų tai yra an­tra pa­tai­sa, ku­ri eli­mi­nuo­tų dar vie­ną ga­li­mą prieš­ta­ra­vi­mą Kon­sti­tu­ci­jai. Kaip bu­vo pa­ste­bė­ta, ne­tu­rė­tu­me ap­ri­bo­ti pa­cien­tų nuo ga­li­my­bės gau­ti ne­di­de­lio ne­pa­gei­dau­ja­mo lai­ki­no po­vei­kio pa­da­ry­tos ža­los… To­dėl ši nuo­sta­ta, ku­ri bu­vo įra­šy­ta, tie­siog iš­brau­kia­ma. Kvies­čiau pa­lai­ky­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ko­mi­te­to ar­gu­men­tai.

D. KAMINSKAS (LVŽSF). Taip pat at­si­žvel­giant į Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bą, kad tai ga­li ne­ati­tik­ti Kon­sti­tu­ci­jos, bū­tent ši­tai nuo­mo­nei bu­vo pri­tar­ta ir pri­tar­ta ši­tai pa­tai­sai. Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas ir­gi su­pa­žin­din­tas su tuo.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, mo­ty­vų nė­ra. Ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­me pri­tar­ti? Pri­ta­ria­me. Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mui pri­ta­ria­me taip pat.

Dar vie­nas Tei­sės de­par­ta­men­to. Ko­mi­te­to pri­ta­ri­mas yra. Ir ant­ra­jam taip pat yra. Ar tu­ri­te dar ką pa­pil­dy­ti?

D. KAMINSKAS (LVŽSF). Ne.

PIRMININKĖ. Ne.

D. KAMINSKAS (LVŽSF). Tiek vie­nam, tiek ki­tam bu­vo pri­tar­ta.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Sei­mo na­riai A. Ma­tu­las, D. Ka­mins­kas, R. Mar­ti­nė­lis, I. De­gu­tie­nė tei­kia pa­siū­ly­mą. Ku­ris iš ko­le­gų pri­sta­to­te? A. Ma­tu­las. Pra­šau.

A. MATULAS (TS-LKDF). Ko­le­gos, pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 109 straips­nį ga­li bū­ti pa­reikš­tas ci­vi­li­nis ieš­ki­nys. Pir­mi­nia­me pro­jek­to va­rian­te bū­tent tos su­mos ne­bu­vo ga­li­ma iš­mo­kė­ti iš for­muo­ja­mo fon­do. Mes pa­tei­kė­me siū­ly­mą, kad jei­gu toks ieš­ki­nys yra teis­mo pri­teis­ta su­ma, ga­li ir tu­ri bū­ti at­ly­gin­ta bū­tent to­kia su­ma, ku­rią pri­tei­sė teis­mas iš Ža­los at­ly­gi­ni­mo fon­do. Čia ko­mi­te­tas, kiek ži­nau, pri­ta­rė ir siū­lo­me pri­tar­ti.

D. KAMINSKAS (LVŽSF). Aš no­rė­čiau šiek tiek pa­tiks­lin­ti. Čia yra apie ki­tą pa­sta­bą. Yra dar pa­pil­dy­mas, kad iš są­skai­tos ne­bū­tų at­ly­gi­na­ma, jei­gu ža­la pa­da­ry­ta ty­čia, taip pat jei ža­lą pa­da­ręs as­muo bu­vo ne­blai­vus ar ap­svai­gęs nuo vais­tų, nar­ko­ti­kų ar ki­tų svai­gi­na­mų­jų me­džia­gų. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė bu­vo ši­tai pa­sta­bai pri­tar­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju už jū­sų pa­tiks­li­ni­mą.

Ger­bia­mi ko­le­gos, aiš­ku, 29 yra. Mes dėl vi­sų pa­siū­ly­mų su­ta­rė­me iš anks­to.

Mo­ty­vai. Mo­ty­vų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti? Pri­ta­ria­me.

Dėl vi­so 24 straips­nio. Su jau ap­tar­tais pa­siū­ly­mais ga­li­me 24 straips­nį pri­im­ti? Pri­ima­me. Dė­ko­ju.

25 straips­nis – krei­pi­ma­sis į teis­mą. Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas. Ko­mi­te­tas įver­ti­no, pri­ta­rė.

D. KAMINSKAS (LVŽSF). Įver­ti­no ir at­si­žvel­gė į pa­sta­bas, kad tu­ri tei­sę Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so nu­sta­ty­ta tvar­ka.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Sei­mo na­rių A. Ma­tu­lo, D. Ka­mins­ko, R. Mar­ti­nė­lio, I. De­gu­tie­nės pa­siū­ly­mai, ku­riuos jau jis pri­sta­tė. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Mo­ty­vų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti? Pri­ta­ria­me. Su šiais mi­nė­tais pa­siū­ly­mais ir įver­ti­ni­mais vi­są 25 straips­nį ga­li­me pri­im­ti? Pri­ima­me.

26 straips­nis. Tei­sės de­par­ta­men­to tech­ni­nis pa­siū­ly­mas žo­de­lius „ir“, „ar“ pa­keis­ti. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

Sei­mo na­rių A. Ma­tu­lo, R. Mar­ti­nė­lio, I. De­gu­tie­nės pa­siū­ly­mas dėl mi­nė­to straips­nio. Ko­le­ga A. Ma­tu­las. Pa­keis­ti pro­jek­to 6 straips­nio…

A. MATULAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, šiuo me­tu įstai­gų įmo­kos į fon­dą pri­klau­so tik nuo pa­ja­mų, bet vi­siš­kai ne­pri­klau­so nuo iš­mo­kė­tos ža­los dy­džio. Ga­li bū­ti taip, kad kai ku­rios įstai­gos dėl da­ro­mų klai­dų pa­da­ry­tos ža­los iš­mo­kos bus di­de­lės, ir įstai­ga, ku­ri ge­rai dir­ba ir ku­ri blo­gai dir­ba, mo­kės įsta­ty­me nu­sta­ty­tos įmo­kos dy­dį. Mes siū­lo­me, kad vis dėl­to Vy­riau­sy­bė ga­lė­tų nu­sta­ty­ti įmo­kos dy­dį, at­si­žvelg­da­ma bent jau į du kri­te­ri­jus, tai yra į įstai­gos pa­ja­mas ir iš­mo­kė­tas ža­los su­mas, nes yra…

PIRMININKĖ. At­si­pra­šo­me, ger­bia­mas…

A. MATULAS (TS-LKDF). Vėl ne tą pri­sta­tau?

D. KAMINSKAS (LVŽSF). Ne tą. Jūs šne­ka­te apie eks­per­tų ap­mo­kė­ji­mą.

A. MATULAS (TS-LKDF). Mes vi­sus ki­tus, iš­sky­rus tą, ku­rį da­bar pri­sta­čiau… Kai at­eis ei­lė, dėl ši­to pra­šy­si­me bal­suo­ti. Vi­sas ki­tas mes at­si­i­ma­me.

PIRMININKĖ. At­si­i­ma­te. Ta­da iš ei­lės. Dėl pir­mo­jo jūs at­si­i­ma­te ir dėl to ne­bal­suo­ja­ma. Dėl an­tro jū­sų pa­siū­ly­mo, ger­bia­ma­sis ko­mi­te­to pra­ne­šė­jau.

D. KAMINSKAS (LVŽSF). Dėl pre­ven­ci­jos taip pat, kur čia bu­vo ne­pri­tar­ti, aš, kaip su­pra­tau, ko­le­ga at­si­i­ma. To­liau bū­tų Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to siū­ly­mas, ku­riam bu­vo pri­tar­ta iš da­lies, kad Pre­ven­ci­jos ko­mi­si­jos per­so­na­li­nę su­dė­tį tvir­ti­na svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, kad ne­pa­da­ry­tu­me klai­dos, iš­si­aiš­kin­ki­me. Dėl ku­rio pa­siū­ly­mo ger­bia­mas A. Ma­tu­las pra­šė bal­suo­ti?

D. KAMINSKAS (LVŽSF). Tuoj pa­sa­ky­siu.

PIRMININKĖ. Dėl 26 straips­nio?

D. KAMINSKAS (LVŽSF). Dėl 27 straips­nio.

PIRMININKĖ. Dėl 27 straips­nio.

D. KAMINSKAS (LVŽSF). Dėl 27 straips­nio, kur yra są­skai­ta.

PIRMININKĖ. 26 straips­nį jis at­si­i­ma. Ačiū. Iš­si­aiš­ki­no­me. Ir, kaip mi­nė­jo­te, Tei­sės depar­ta­men­to pa­siū­ly­mas pri­tar­ti iš da­lies. Tai­gi at­si­im­ti du pa­siū­ly­mai, pri­tar­ta iš da­lies. 26 strai­ps­nį ga­li­me pri­im­ti.

27 straips­nis. Štai tas ger­bia­mų­jų A. Ma­tu­lo, R. Mar­ti­nė­lio ir I. De­gu­tie­nės pa­siū­ly­mas.

A. MATULAS (TS-LKDF). Aš dar ga­liu pa­pil­dy­ti.

PIRMININKĖ. Pa­pil­dy­ki­te.

A. MATULAS (TS-LKDF). Jau aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te ra­šo­ma, kad įmo­ka ge­ro­kai di­dės, ir iš ki­tų ša­lių pa­tir­ties ma­to­me, kad iš­mo­kos pa­cien­tams smar­kiai di­dė­ja ir ga­li bū­ti, kad tą skai­čių, įmo­kos dy­dį, rei­kės keis­ti tam, kad ne­rei­kė­tų su­grįž­ti į par­la­men­tą ir nu­sta­ti­nė­ti nau­jų įstai­gų įmo­kų dy­džių. Mes siū­lo­me, kad Vy­riau­sy­bė ga­lė­tų nu­sta­ty­ti tuos dy­džius, at­si­žvelg­da­ma bent jau į du pa­ra­met­rus – į įstai­gos pa­ja­mas ir iš­mo­kė­tos ža­los su­mą. Mū­sų ma­ny­mu, tai bū­tų ra­cio­na­liau ir bū­tų ma­žiau truk­do­mas par­la­men­tas, jei­gu kar­tais įmo­kos ge­ro­kai di­dė­tų ir rei­kė­tų gal­vo­ti, kaip tą fon­dą pa­pil­dy­ti.

PIRMININKĖ. Ko­mi­te­to ar­gu­men­tai.

D. KAMINSKAS (LVŽSF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė bu­vo ne­pri­tar­ti. Ko­kie ar­gu­men­tai? Sei­mas šio pro­jek­to svars­ty­mo me­tu pri­ta­rė, kad as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų įmo­kų dy­džiai bū­tų nu­sta­ty­ti įsta­ty­me ir su­da­ry­tų 0,1 % įstai­gos pa­ja­mų toms įstai­goms, ku­rios tei­kia tik pir­mi­nės as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros, pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo ir slau­gos, pa­lia­ty­vio­sios pa­gal­bos pa­slau­gas, ir 0,2 % ki­tų as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų. Įsta­ty­mo pro­jek­to 9 straips­niu nu­ma­ty­ta įsta­ty­mo tei­si­nio re­gu­lia­vi­mo ste­bė­ses­na. To­dėl ne­at­me­ta­ma ga­li­my­bė at­ei­ty­je per­žiū­rė­ti įmo­kų ta­ri­fus, at­si­žvel­giant ne tik į svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų gau­na­mas pa­ja­mas, bet ir į ki­tus veiks­nius.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, mo­ty­vai. Už pa­siū­ly­mą kal­ba M. Ma­jaus­kas. Ruo­šia­si K. Ma­siu­lis.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Mie­li ko­le­gos, svar­bu at­kreip­ti dė­me­sį, kad iš­mo­kos nė­ra su­si­ju­sios su pa­ja­mo­mis gy­dy­mo įstai­go­se, o su ri­zi­ka. Čia įsta­ty­me mes sie­ja­me įmo­kas į drau­di­mo fon­dą su gy­dy­mo įstai­gos pa­ja­mo­mis, ta­čiau pui­kiai su­pran­ta­me, kad įstai­gos la­bai ski­ria­si sa­vo po­bū­džiu. Vie­nos dir­ba su ri­zi­kin­ges­niais pa­cien­tais, ki­tos su ma­žiau. Pa­im­ki­me odon­to­lo­gi­ją, ten pa­si­tai­ko klai­dų, kaip ir vi­sur ki­tur, bet tos klai­dos yra reikš­min­gai bran­ges­nės. To­dėl pa­lie­kant Vy­riau­sy­bei nu­sta­ty­ti įmo­kos dy­dį bū­tų ra­cio­na­lu at­si­žvelg­ti į tai, ko­kia ri­zi­ka ir su ko­kiais pa­cien­tais dir­ba gy­dy­mo įstai­gos, o ne­nu­sta­ty­ti vi­siems vie­no­do įmo­kos dy­džio.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai prieš – K. Ma­siu­lis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Jei­gu taip ir bū­tų for­mu­luo­ja­ma, kad at­si­žvel­gia­ma į ri­zi­ką, aš gal dar su­pras­čiau, kas yra siū­lo­ma. Bet jei­gu yra for­mu­luo­ja­ma, kad at­si­žvel­giant į pa­da­ry­tas ža­las, tai iš­ei­na, kad kuo blo­giau dir­bi, tuo di­des­nės bus pa­ja­mos. Kuo dau­giau klai­dų pri­da­rai, ką nors ri­zi­kin­giau vei­ki, tuo di­des­nės pa­ja­mos. O gal čia ne­rei­kia ri­zi­kuo­ti, gal rei­kia kaip tik, kad tie, ku­rie la­bai ri­zi­kuo­ja, ne­at­sa­kin­gai dir­ba ir pri­da­ro ža­los, kad to­kie as­me­nys ne­tu­rė­tų dirb­ti to­je sis­te­mo­je.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, bal­suo­ja­me dėl Sei­mo na­rių A. Ma­tu­lo, R. Mar­ti­nė­lio ir I. De­gu­tie­nės pa­siū­ly­mo, ku­riam ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė.

Bal­sa­vo 104 Sei­mo na­riai: už pa­siū­ly­mą – 41, prieš – 33, su­si­lai­kė 30. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta. 27 straips­nį ga­li­me pri­im­ti? Pri­ima­me.

Da­bar no­riu at­si­klaus­ti pra­ne­šė­jo. Ap­ta­rė­me vi­sus 6 straips­ny­je esan­čius straips­nius. Ar da­bar ga­li­me sa­ky­ti, kad tai ne­be­pri­eš­ta­rau­ja Kon­sti­tu­ci­jai? Per mik­ro­fo­ną pra­šom pa­tvir­tin­ti.

D. KAMINSKAS (LVŽSF). Ka­dan­gi, kaip ir bu­vo mi­nė­ta Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kės kal­bo­je, bu­vo pri­im­ti pa­siū­ly­mai bū­tent dėl tų ke­lian­čių klau­si­mus, tai da­bar ne­be­pri­eš­ta­rau­ja, ir ga­lė­tu­me pri­im­ti vi­są įsta­ty­mą.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, ap­ta­rė­me 6 straips­nį su­da­ran­čius straips­nius ir klau­siu jū­sų, ar ga­li­me pri­im­ti 6 straips­nį? (Bal­sai sa­lė­je) Ga­li­me.

Grįž­ta­me prie 1 straips­nio. Dėl jo pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. Ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me.

2 straips­nį ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me, nes pa­siū­ly­mų taip pat ne­bu­vo gau­ta. 3, 4, 5 straips­nius ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me.

6 straips­nį mes jau pri­ėmė­me. Ir 7 straips­nis. Ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me.

Dėl 8 straips­nio, 9 straips­nio taip pat pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. Ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me.

Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to. Dė­ko­ju pra­ne­šė­jui. Mo­ty­vai. M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Man at­ro­do, svar­bu pa­aiš­kin­ti, kaip veik­da­vo ir kaip vei­kia ža­los kom­pen­sa­vi­mas šiuo me­tu. Vals­ty­bė ap­si­draus­da­ma ir ap­draus­da­ma me­di­kų klai­das drau­di­mo ben­dro­vė­se vė­liau už­tik­ri­na, kad drau­di­mo ben­dro­vės iš­mo­ka pa­cien­tams už pa­da­ry­tą ža­lą. Ta­čiau svar­bu at­kreip­ti dė­me­sį, kad san­ty­kis įmo­kų ir iš­mo­kų yra vi­siš­kai ne­pa­tei­si­na­mas. Vals­ty­bė drau­di­kams su­mo­ka 13 eu­rų, o šie pa­cien­tams iš­mo­ka vos 1 eu­rą. Ir taip tę­sia­si me­tai iš me­tų. Per me­tus vi­du­ti­niš­kai vals­ty­bė su­mo­kė­da­vo 1 mln. 300 tūkst. drau­di­mo ben­dro­vėms, ir pa­cien­tai už pa­da­ry­tą ža­lą gau­da­vo vos 100 tūkst. eu­rų per me­tus. Tai­gi re­mian­tis nau­ja tvar­ka bus įmo­kos į vals­ty­bi­nį fon­dą, iš ku­rio vi­si pi­ni­gai per tam tik­rą lai­ko­tar­pį bus iš­mo­ka­mi pa­cien­tams. Va­di­na­si, dau­giau pa­cien­tų gaus dau­giau kom­pen­sa­ci­jų ir di­des­nes iš­mo­kas. Tai­gi kvie­čiu pri­tar­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai už – A. Ve­ry­ga.

A. VERYGA (LVŽSF). Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, aš no­riu pa­dė­ko­ti vi­siems už su­telk­tą dar­bą. Iš tie­sų tai yra įsta­ty­mas, ku­rio la­bai se­niai lau­kė ir me­di­kų ben­druo­me­nė, ir pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jos. Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas leis­tų pa­ša­lin­ti tam tik­rą įtam­pą, su­si­prie­ši­ni­mą, eli­mi­nuo­ti klai­dų slė­pi­mo kul­tū­rą ir iš tie­sų pri­si­dė­tų prie to, kad me­di­ci­na ga­lų ga­le, užuot ban­dy­da­ma iš­veng­ti pa­sek­mių, ban­dydama nu­slėp­ti klai­das, ga­lė­tų iš tų klai­dų mo­ky­tis, ne­įro­di­nė­da­ma kal­tės. Tai taip pat yra svar­bu ir mū­sų pa­cien­tams, ku­rie ga­lė­tų gau­ti at­ly­gi­ni­mą už ža­lą, dau­giau ga­lė­tų gau­ti. Ir, kaip ko­le­ga My­ko­las mi­nė­jo, iš tie­sų dau­giau pa­cien­tų tu­rė­tų ga­li­my­bę tą ža­los at­ly­gi­ni­mą gau­ti iš­sau­gant tuos pi­ni­gus fon­de, adek­va­čiau at­ly­gi­nant pa­cien­tams. Tik­rai ačiū vi­siems už ben­drą dar­bą ir kvies­čiau pa­lai­ky­ti šį įsta­ty­mą.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. A. Ma­tu­las – mo­ty­vai už.

A. MATULAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, tik­riau­siai prie­žas­tis ne­tu­rė­tų bū­ti aiš­ki­na­ma, kad drau­di­kai iš­mo­ka ma­žas su­mas ly­gi­nant su pa­ja­mo­mis, ku­rias gau­na. Ana­lo­giš­ka si­tu­a­ci­ja yra tik­riau­siai ir ki­to­se ver­slo ša­ko­se – dėl trans­por­to, dėl ki­tų da­ly­kų. Bet, pa­vyz­džiui, Svei­ka­tos mi­nis­te­ri­jo­je šiuo me­tu vei­kia to­kia Ža­los at­ly­gi­ni­mo ko­mi­si­ja ir ji pro­cen­tiš­kai ly­giai tiek pat iš­mo­ka kaip ir drau­di­kai, to­kias pat ne­di­de­les su­mas pa­cien­tams.

Ki­tas da­ly­kas, jei ku­rios įstai­gos da­bar mo­ka apie 30–50 tūkst. – už tiek ap­si­drau­džia ci­vi­li­ne at­sa­ko­my­be, da­bar jų įmo­ka di­dės 10 kar­tų. Kai ku­rių įstai­gų įmo­ka di­dės 10 kar­tų ir tai, be abe­jo­nės, nei­gia­mai pa­veiks ga­li­my­bę gy­dy­ti ir iš­tir­ti pa­cien­tus. Mes tą tu­ri­me ži­no­ti.

Ki­tas da­ly­kas. Yra aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te ir ki­tų ša­lių pa­tir­tis ro­do, kad iš­mo­kos žen­kliai au­ga. Prog­no­zuo­ja­ma, kad to fon­do, į ku­rį da­bar įstai­gos mo­kės žy­miai dau­giau, už dve­jų me­tų jau ne­pa­kaks ir rei­kės ieš­ko­ti, kaip jį pa­pil­dy­ti. Pa­žįs­tu, kaip tik­riau­siai ir vi­si ki­ti ko­le­gos, ke­le­tą ad­vo­ka­tų, ku­rie dir­ba kon­to­ro­se, ir jie sa­ko, kai ku­rių kon­to­rų va­dai jau duo­da nu­ro­dy­mus ad­vo­ka­tams spe­cia­li­zuo­tis, kaip gin­ti pa­cien­tų in­te­re­sus ir kaip pa­cien­tai ga­lė­tų gau­ti dau­giau iš­mo­kų iš to fon­do. Ma­nau, kad įsta­ty­mas nė­ra vi­sai to­bu­las, rei­kia gal­būt įdė­ti ir dau­giau sau­gik­lių, kad ne­bū­tų pik­tnau­džiau­ja­ma. Bet iš es­mės tai yra ga­na pro­gre­sy­vus įsta­ty­mo pro­jek­tas, ku­ris tai­ko­mas ke­lio­se ša­ly­se. Aš siū­lau pri­tar­ti tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ste­bė­ti, kaip jis bus re­a­li­zuo­ja­mas, vyk­do­mas.

PIRMININKĖ. Ačiū. A. Vin­kus. Pra­šom. Mo­ty­vai už.

A. VINKUS (LSDDF). Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, pri­ėmus šį įsta­ty­mą šian­dien, tai bus lai­ky­ti­na di­de­liu įvy­kiu svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­mos rai­dos is­to­ri­jo­je. Įsi­ti­ki­nęs, kad ir anks­tes­nės ka­den­ci­jos su­pra­to siū­lo­mo reg­la­men­ta­vi­mo pras­mę ir nau­dą tiek pa­cien­tams, tiek me­di­kams, bet vals­ty­bės fi­nan­si­nė pa­dė­tis, ma­tyt, ma­no nuo­mo­ne, ne­lei­do ap­si­spręs­ti dėl jo die­gi­mo. Įver­ti­nant at­si­ra­sian­tį nau­ją ne­ma­žų fi­nan­si­nių iš­tek­lių po­rei­kį, ma­ny­čiau, kad įdie­gus šį ža­los be kal­tės at­ly­gi­ni­mo mo­de­lį, rei­kė­tų už­tik­rin­ti griež­tą su­rink­tų drau­di­mo įmo­kų pa­nau­do­ji­mo kon­tro­lę, šių lė­šų val­dy­mą ir per­spek­ty­vai pa­lik­ti gal net tik vals­ty­bi­nėms ins­ti­tu­ci­joms. Tai­gi svei­ki­nu da­bar­ti­nę po­li­ti­nę val­džią dau­giau kaip po 15 me­tų pra­sky­nus ke­lią ga­na so­li­džiam spren­di­mui, ku­rio me­di­kai lau­kė il­gus me­tus. Kvie­čiu bal­suo­ti už.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­suo­ja­me dėl Pa­cien­tų tei­sių ir ža­los svei­ka­tai at­ly­gi­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­to.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 103 Sei­mo na­riai: už – 100, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 3. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-3083(3) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

11.58 val.

Svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų įsta­ty­mo Nr. I-1367 5 ir 33 straips­nių pa­kei­ti­mo įstatymo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3084(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, ly­di­ma­sis – Svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3084(2). Pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta.

Pri­ėmi­mas pa­straips­niui. 1, 2, 3 straips­nius ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me.

Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to no­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 85 Sei­mo na­riai: už – 83, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 2. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-3084(2) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

11.58 val.

Me­di­ci­nos prak­ti­kos įsta­ty­mo Nr. I-1555 6, 7 ir 8 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIIIP-3085(3) (pri­ėmi­mas)

 

Dar vie­nas ly­di­ma­sis šio pa­grin­di­nio įsta­ty­mo pro­jek­tas – tai Me­di­ci­nos prak­ti­kos įsta­ty­mo 6, 7 ir 8 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas.

Pri­ėmi­mas pa­straips­niui. 1 straips­nį ga­li­me pri­im­ti, nes pa­siū­ly­mų ne­gau­ta. Pri­ima­me. Dėl 2 straips­nio yra gau­tas Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas. Jam ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

D. KAMINSKAS (LVŽSF). Taip.

PIRMININKĖ. Taip. Ga­li­me pri­im­ti? 2 straips­nį pri­ima­me. 3 straips­nis. Dėl 3 straips­nio yra gau­ti Sei­mo na­rių D. Ka­mins­ko, A. Ku­bi­lie­nės, L. Mat­ke­vi­čie­nės, A. Kir­ku­čio, K. Bart­kevi­čiaus, I. De­gu­tie­nės, A. Vin­kaus, A. Ar­mo­nai­tės, R. Mar­ti­nė­lio, J. Lie­sio, I. Ro­zo­vos ir A. Ma­tu­lo pa­siū­ly­mai. Ku­ris iš ko­le­gų pri­sta­tys?

 D. KAMINSKAS (LVŽSF). Ga­liu aš pri­sta­ty­ti.

PIRMININKĖ. Jūs pri­sta­to­te. Pra­šom. D. Ka­mins­kas.

D. KAMINSKAS (LVŽSF). Čia fak­tiš­kai ko­mi­te­tas pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu, kad pro­fe­si­nei kva­li­fi­ka­ci­jai kel­ti bū­tent yra siun­čia­mas gy­dy­to­jas, pa­da­ręs ati­tin­ka­mą prak­ti­kos klai­dą, tik tuo at­ve­ju, jei­gu ko­mi­si­ja nu­spren­dė, kad gy­dy­to­jo pro­fe­si­nė kva­li­fi­ka­ci­ja ne­ati­tin­ka li­cen­ci­jo­je nu­ro­dy­tų pro­fe­si­nės kva­li­fi­ka­ci­jos rei­ka­la­vi­mų.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

D. KAMINSKAS (LVŽSF). Pri­ta­rė.

PIRMININKĖ. No­rin­čių kal­bė­ti dėl mo­ty­vų nė­ra. Pri­ta­ria­me ir mes ben­dru su­ta­ri­mu. 3 straips­nį ga­li­me pri­im­ti? Pri­ima­me.

Dar vie­nas straips­nis. Pa­siū­ly­mų… Ai, ir dėl šio straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Jį ga­li­me pri­im­ti.

Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to prieš – M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Dė­kui, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Iš tie­sų, kaip sa­ko, vel­nias sly­pi de­ta­lė­se. Aš skai­tau 6 straips­nio 1 da­lies 3 punk­tą, ku­ris api­brė­žia, ka­da yra pa­nai­ki­na­ma li­cen­ci­ja. Čia sa­ko­ma: „Pro­fe­si­nės kom­pe­ten­ci­jos ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ja nu­sta­to, kad gy­dy­to­jas per vie­nus me­tus nuo pas­ku­ti­nės gru­bios me­di­ci­nos prak­ti­kos klai­dos pa­da­ry­mo pa­da­rė gru­bią me­di­ci­nos prak­ti­kos klai­dą.“ Tai reiš­kia, kad ne vie­ną gru­bią klai­dą, o gru­bi klai­da, at­kreip­siu dė­me­sį, yra mir­tis ar­ba su­luo­ši­ni­mas, bet dvi gru­bias klai­das ir per vie­nus me­tus. Tai yra nau­jas stan­dar­tas. Iš es­mės tu ga­lė­si pa­da­ry­ti kiek­vie­nais me­tais po vie­ną gru­bią klai­dą, dėl ku­rios pa­cien­tas mirs ar­ba bus su­luo­šin­tas, ir bus vis­kas ge­rai. Bet jei­gu pa­da­ry­si dvi per vie­nus me­tus, ta­da jau ne­ge­rai. Čia nau­jas stan­dar­tas, ku­rio aš nie­kaip ne­ga­liu su­pras­ti ir nie­kaip ne­ga­liu tam pri­tar­ti.

Gal­būt ga­lė­tų ko­mi­te­to ko­le­gos ar pir­mi­nin­kė pa­aiš­kin­ti ir ar­gu­men­tuo­ti, ko­dėl? Ar čia nė­ra klai­da tai, kas čia yra įra­šy­ta, nes to­kio da­ly­ko anks­čiau ne­bu­vo? Tai yra nau­jas stan­dar­tas, nau­ja prak­ti­ka ir sun­kiai pro­tu su­vo­kia­ma.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, bal­suo­ja­me dėl Me­di­ci­nos prak­ti­kos įsta­ty­mo pro­jek­to ati­tin­ka­mų straips­nių pri­ėmi­mo.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 90 Sei­mo na­rių: už – 76, prieš – 1, su­si­lai­kė 13. Pri­im­ta. (Gon­gas)

 

12.02 val.

Slau­gos prak­ti­kos ir aku­še­ri­jos prak­ti­kos įsta­ty­mo Nr. IX-413 5, 7 ir 8 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3086(3) (pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas ly­di­ma­sis – Slau­gos prak­ti­kos ir aku­še­ri­jos prak­ti­kos įsta­ty­mo 5, 7 ir 8 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3086(3). Pri­ėmi­mas pa­straips­niui. 1 straips­nį ga­li­me pri­im­ti, pa­siū­ly­mų nė­ra? Pri­ima­me. Dėl 2 straips­nio yra gau­tas gru­pės Sei­mo na­rių. Pir­ma­sis – D. Ka­mins­kas. Pa­siū­ly­mas. Pra­šo­me, ger­bia­mas Dai­niau.

D. KAMINSKAS (LVŽSF). Čia ana­lo­giš­kas Me­di­ci­nos prak­ti­kos įsta­ty­mui bū­tent dėl… kad ko­mi­si­ja siun­čia kel­ti kva­li­fi­ka­ci­ją, jei­gu nu­spren­džia, kad li­cen­ci­ja, tu­rė­ta pro­fe­si­nei kom­pe­ten­ci­jai, ne­pa­kan­ka­ma.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju.

D. KAMINSKAS (LVŽSF). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė vie­nin­gai.

PIRMININKĖ. Ko­mi­te­to pri­ta­ri­mas yra ir Sei­mas pri­ta­ria taip pat, nes no­rin­čių kal­bė­ti dėl mo­ty­vų nė­ra. 2 straips­nį ga­li­me pri­im­ti? Pri­ima­me. Dėl 3 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­im­ti? Pri­ima­me. Dėl 4 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­im­ti.

Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to no­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 88 Sei­mo na­riai: už – 85, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 3. Pri­im­ta. (Gon­gas)

 

12.04 val.

Bio­me­di­ci­ni­nių ty­ri­mų eti­kos įsta­ty­mo Nr. VIII-1679 5 ir 12 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3087(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ir pas­ku­ti­nis – Bio­me­di­ci­ni­nių ty­ri­mų eti­kos įsta­ty­mo ati­tin­ka­mų straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3087(2). Pri­ėmi­mas pa­straips­niui. Pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. 1 strai­ps­nį ga­li­me pri­im­ti? Pri­ima­me. 2 ir 3 straips­nius ga­li­me pri­im­ti? Pri­ima­me.

Mo­ty­vai. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Bal­suo­ja­me. Nuo­šir­džiai dė­ko­ju ko­mi­te­to pra­ne­šė­jui. (Bal­sai sa­lė­je)

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 89 Sei­mo na­riai: už – 87, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 2. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-3087) pri­im­tas. (Gon­gas)

Dė­ko­ju Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tui ir vi­siems ko­le­goms, ku­rie sėk­min­gai dar­ba­vo­tės. Šis di­de­lis įsta­ty­mų pa­ke­tas yra pri­im­tas.

 

12.05 val.

Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų įsta­ty­mo Nr. XII-966 34 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3198(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar vie­nas įsta­ty­mo pro­jek­tas, ku­rį rei­kė­tų pri­im­ti, jei­gu jūs su­tin­ka­te. Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų įsta­ty­mo 34 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3198(2). Pri­ėmi­mas. Pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta ir tai ga­li pa­tvir­tin­ti Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to pra­ne­šė­jas. Gal­vą link­si G. Kin­du­rys.

Pri­ėmi­mas pa­straips­niui. 1 straips­nis. Ga­li­me pri­im­ti? Pri­ima­me. 2 straips­nis. Ga­li­me pri­im­ti? Pri­ima­me.

Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to no­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 85 Sei­mo na­riai: 85 vien­bal­siai pri­ta­rė. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-3198) pri­im­tas. (Gon­gas)

Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, no­rė­čiau dar jū­sų klaus­ti, ar ga­lė­tu­me leis­ti. Į ma­ne ma­lo­niai krei­pia­si ir pra­šo mi­nist­ras K. Ma­žei­ka, nes bu­vo pa­da­ry­ta per­trau­ka iki ki­to po­sė­džio dėl Ap­linkos ap­sau­gos vals­ty­bi­nės kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­tei­ki­mo. Lei­džia­me? Lei­džia­me. Ma­lo­niai dė­ko­ju.

 

12.06 val.

Ap­lin­kos ap­sau­gos vals­ty­bi­nės kon­tro­lės įsta­ty­mo Nr. IX-1005 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 22, 23, 27, 29, 35, 36, 37, 38, 398, 46, 48, 49, 50, 53 ir 54 straips­nių pa­kei­ti­mo įstaty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3627, Ap­lin­kos ap­sau­gos įsta­ty­mo Nr. I-2223 12, 31, 33, 37, 41 ir 113 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3628, Ad­mi­nist­ra­ci­nių nusižen­gi­mų ko­dek­so 262, 263, 290, 426, 589 ir 604 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIIIP-3629, Miš­kų įsta­ty­mo Nr. I-671 2, 5, 6 ir 23 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo prie­du įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3630, Sau­go­mų te­ri­to­ri­jų įstaty­mo Nr. I-301 2, 20, 27, 30, 33 ir 34 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3631, Me­džiok­lės įsta­ty­mo Nr. IX-966 2 ir 16 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 41 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3632 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Kvie­čiu mi­nist­rą K. Ma­žei­ką į tri­bū­ną pa­teik­ti įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-3627 ir ly­di­muo­sius tei­sės ak­tus: Ap­lin­kos ap­sau­gos įsta­ty­mo, Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so, Miš­kų įsta­ty­mo, Sau­go­mų te­ri­to­ri­jų įsta­ty­mo, Me­džiok­lės įsta­ty­mo pro­jek­tus. Tai ši­tas pa­ke­tas.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Ačiū, ger­bia­mi ko­le­gos, už su­teik­tą ga­li­my­bę.

Iš tie­sų trum­pai pa­sa­ky­siu, ko sie­kia­ma šiuo pro­jek­tu. Tai yra tęs­ti vyk­do­mą ap­lin­kos ap­sau­gos vals­ty­bės kon­tro­lės per­tvar­ką, sie­kiant stip­rin­ti ap­lin­kos ap­sau­gos vals­ty­bės kon­tro­lės sis­te­mą ir įgy­ven­din­ti jau pri­im­to Ap­lin­kos ap­sau­gos vals­ty­binės kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo nuo­sta­tas, nu­sta­tan­čias, kad ap­lin­kos ap­sau­gos vals­ty­bi­nę kon­tro­lę vyk­do vie­na ins­ti­tu­ci­ja, tai yra Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tas prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos. Vals­ty­bi­nės miš­kų tar­ny­bos, Vals­ty­bi­nei sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­bai pa­val­džių par­kų ir re­zer­va­tų di­rek­ci­jų, Lie­tu­vos ge­o­lo­gi­jos tar­ny­bos kon­tro­lės funk­ci­jas, ku­rias at­li­ko šių ins­ti­tu­ci­jų dar­buo­to­jai, tu­rin­tys pa­rei­gū­nų įga­lio­ji­mus, siū­lo­ma per­duo­ti Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tui. Taigi bū­tų at­si­sa­ky­ta at­ski­ro miš­kų kon­tro­lės, at­ski­ro sau­go­mų te­ri­to­ri­jų kon­tro­lės ir že­mės gel­mių kon­tro­lės pa­rei­gū­nų funk­ci­jų reg­la­men­ta­vi­mo. Šiuo me­tu šie vi­si pa­rei­gū­nai tu­ri skir­tin­gus įga­lio­ji­mus, tad šių sri­čių kon­tro­lė bū­tų vie­nin­gos ap­lin­kos ap­sau­gos vals­ty­bi­nės kon­tro­lės da­lis, su­ma­žin­tų tiek ad­mi­nist­ra­vi­mo kaš­tus, tiek dau­gy­bę nesu­si­pra­ti­mų.

Taip pat įsta­ty­mų pa­ke­te esan­čio Me­džiok­lės įsta­ty­mo pa­kei­ti­mu siū­lo­ma nu­sta­ty­ti pa­rei­gą ir reg­la­men­tuo­ti me­džiok­lė­je da­ly­vau­jan­čiam me­džio­to­jui bū­ti blai­viam ir ne­ap­svai­gu­siam. Šiuo me­tu to­kia prie­vo­lė nu­sta­ty­ta tik ap­lin­kos mi­nist­ro pa­tvir­tin­to­se Me­džiok­lės tai­syk­lė­se. Taip pat nu­sta­to­ma ri­ba – 0,4 pro­mi­lės ir dau­giau, ku­riai esant lai­ko­ma, kad me­džio­to­jai, da­ly­vau­jan­tys me­džiok­lė­je, yra ne­blai­vūs, ir api­brė­žia­ma, kas yra me­džiok­lė­je da­ly­vau­jan­tis me­džio­to­jas, kas yra ne­blai­vu­mas. Ati­tin­ka­mai su­de­ri­na­mos ir pri­tai­ko­mos ANK ir Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so įsta­ty­mo nuo­sta­tos. Yra siū­ly­mas pri­tar­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti ke­tu­ri Sei­mo na­riai. Klau­sia V. Rin­ke­vi­čius. Ruo­šia­si M. Pui­do­kas. Nė­ra V. Rin­ke­vi­čiaus. Pra­šom. M. Pui­do­kas. Ruo­šia­si K. Star­ke­vi­čius.

M. PUIDOKAS (MSNG). Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, no­riu at­kreip­ti dė­me­sį į dvi Sei­mo Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas. Nė­ra aiš­ku, ko­kios kon­kre­čiai ku­rių ins­ti­tu­ci­jų bei nuo ka­da per­im­tos funk­ci­jos, ku­rias pe­rė­mė Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tas prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos, tu­ri­mos ome­ny­je. Taip pat nei iš pro­jek­to nuo­sta­tų, nei iš pa­ties aiš­ki­na­mo­jo raš­to, nei ki­tų ga­lio­jan­čių įsta­ty­mų nė­ra pa­kan­ka­mai aiš­ku, ko­kiais bū­dais Ap­lin­kos ap­sau­gos vals­ty­bi­nės kon­tro­lės pa­rei­gū­nai ga­lės už­tik­rin­ti jiems įsta­ty­mu nu­ma­ty­tą tei­sę. Kaip ga­lė­tu­mė­te tai pa­ko­men­tuo­ti ir ko­kių prie­mo­nių nu­ma­to­te im­tis?

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū, ko­le­ga, už klau­si­mą. Gana aiš­kiai yra reg­la­men­tuo­ta ir, kaip mi­nė­jau, jau yra pri­im­tas Ap­lin­kos ap­sau­gos vals­ty­binės kon­tro­lės įsta­ty­mas, kur nu­ma­ty­ta vi­sas funk­ci­jas su­jung­ti į Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to. Tad fi­ziš­kai tie spe­cia­lis­tai, ku­rie šiuo me­tu dir­ba Vals­ty­bi­nė­je miš­kų tar­ny­bo­je, Ge­o­lo­gi­jos tar­ny­bo­je, taip pat Sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­bo­je, ne­tu­rės kur nors per­si­kel­ti, tie­siog jų pa­val­du­mas per­eis Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tui, nes tai bū­tent reg­la­men­tuo­ja­ma: bū­tų daug efek­ty­viau vyk­do­ma veik­la, va­do­vau­tų­si tais pa­čiais tei­sės ak­tais, nuo­sta­tais, ku­rie tik­rai pa­dė­tų kon­tro­liuo­ti.

Nes šian­dien ko­li­zi­ja, kad miš­ki­nin­kai sau­go tik miš­ką, ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai – pa­miš­kes, ge­o­lo­gai – kar­je­rus ir taip to­liau, di­di­na mū­sų re­sur­sus ir iš­tek­lius, o re­zul­ta­tą ma­to­me vi­si, kad vi­sur yra sa­vų pro­ble­mų. Ma­no­me, kad tai tik­rai tu­rė­tų pri­si­dė­ti prie kom­plek­si­nio šių pro­ble­mų spren­di­mo.

M. PUIDOKAS (MSNG). Dė­ko­ju.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia K. Star­ke­vi­čius. Ruo­šia­si S. Gent­vi­las.

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Ger­bia­mas mi­nist­re, gal at­ei­ty­je gal­vo­ja­te dar apie ryž­tin­ges­nį per­tvar­ky­mą, kad tas funk­ci­jas, ku­rias da­bar vyk­do Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja, vyk­do­mą­sias funk­ci­jas (tu­ri­me ga­lų ga­le ir tuos pa­čius miš­kus, ir žu­vi­nin­kys­tę) per­duo­tų, sa­ky­ki­me, Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jai, o Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja pa­si­lik­tų tik kon­tro­liuo­ja­mą­ją funk­ci­ją. Nes da­bar to­je pa­čio­je mi­nis­te­ri­jo­je yra ir vyk­do­mo­ji val­džia, ir kon­tro­liuo­ja­mo­ji. Ar dar ne­ga­li­ma bū­tų dau­giau at­skir­ti? Aš gal­vo­ju, efek­tas bū­tų di­des­nis. Bet čia apie per­spek­ty­vą kal­bu.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū už klau­si­mą ir pa­mąs­ty­mus. Taip, su­si­du­ria­me su ta si­tu­a­ci­ja, ypač dėl žu­vi­vai­sos, kur ma­to­me, kad da­lis ad­mi­nist­ruo­ja­ma Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos, da­lis – Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos. Ir įdo­miau­si iš pas­ku­ti­nių at­ve­jų, su ku­riais da­bar su­si­du­ria­me, – tai dėl tų pa­čių už­tvan­kų grio­vi­mo ir žu­vi­ta­kių sta­ty­mo. Tar­pins­ti­tu­ci­nis ne­su­si­kal­bė­ji­mas tie­siog stab­do šį pro­ce­są. Jau me­tus vyks­ta pro­ce­sas, bet re­zul­ta­to kol kas ne­bu­vo. Ti­ki­mės ar­ti­miau­siu me­tu pri­im­ti ryž­tin­ges­nius spren­di­mus. Krei­pė­mės į Vy­riau­sy­bę, kad tar­pi­nin­kau­tų. Yra to ne­su­si­kal­bė­ji­mo, to­dėl no­rė­tų­si, kad bū­tų dar­niau dir­ba­ma, to­dėl ma­nau, kad kai ku­rie spren­di­mai tu­rės bū­ti pri­im­ti, kad kuo efek­ty­viau bū­tų pa­nau­do­ti tiek žmo­giš­kie­ji re­sur­sai, tiek ir fi­nan­si­niai.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia S. Gent­vi­las. Ruo­šia­si V. Ba­kas.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mas mi­nist­re, pra­ei­tų me­tų biu­dže­to su­da­ry­mo lai­ko­tar­piu ger­bia­ma R. Baš­kie­nė pa­siū­lė di­din­ti at­ly­gi­ni­mus ap­lin­kos ap­sau­gos vals­ty­bi­nės kon­tro­lės pa­rei­gū­nams, nes bu­vo jau la­bai ma­ži. Bet žvel­giant į šią per­spek­ty­vą, be ši­tų tech­ni­nių pa­tai­sy­mų, aš no­rė­čiau jū­sų, kaip mi­nist­ro, at­sa­kin­go už jū­sų at­sa­kin­gą sri­tį, nuo­mo­nės. Ap­lin­ko­sau­gos pa­rei­gū­nas, pa­ly­gin­ti su po­li­ci­jos pa­rei­gū­nu, tu­ri ir fik­suo­ti nu­si­kal­ti­mą, fak­tiš­kai pa­gau­ti, už­fik­suo­ti, tu­ri su­ra­šy­ti pro­to­ko­lą ir net­gi vos ne iki­teis­mi­nei ins­ti­tu­ci­jai pri­ly­gi­na­mus do­ku­men­tus pa­duo­ti to­liau tir­ti. Kar­tais tai yra mil­ži­niš­ki ver­slo sub­jek­tai, ku­rie ne­tvar­ko at­lie­kų ar­ba da­ro mil­ži­niš­ką tar­šą. Ta­čiau žvel­giant į, pa­vyz­džiui, re­for­mas, ku­rios pa­da­ry­tos Po­li­ci­jos de­par­ta­men­te, vals­ty­bi­nė­je ap­lin­kos ap­sau­go­je aš ne­ma­tau tos per­spek­ty­vos, ką mi­nis­te­ri­ja no­ri da­ry­ti dėl ap­lin­ko­sau­gos.

PIRMININKĖ. Lai­kas!

S. GENTVILAS (LSF). Ly­gi­nant su ki­to­mis vals­ty­bė­mis, tai yra mil­ži­niš­ki po­ky­čiai. Aš no­rė­čiau jū­sų pla­tes­nės per­spek­ty­vos, kas be ši­tų tech­ni­nių da­ly­kų bus pa­da­ry­ta.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū, ko­le­ga, už klau­si­mą. Iš tie­sų tai žings­niai, ku­rie yra žen­gia­mi, tai yra bū­tent at­si­žvel­giant į už­sie­nio ša­lių prak­ti­ką, mū­sų mo­de­lis tai­ko­mas kaip ir Es­ti­jo­je, kur bū­tent yra iš­skir­ti­nu­mas, kad yra kom­pe­ten­ci­jos cen­trai, ką jūs ir ak­cen­ta­vo­te, kad tu­ri bū­ti spe­cia­lis­tų, ku­rie ge­bė­tų apgin­ti teis­muo­se vals­ty­bės in­te­re­są su tik­rai di­de­lė­mis kor­po­ra­ci­jo­mis, di­de­liais ver­slais, ku­rie ga­li pa­sam­dy­ti ypač ge­rus tei­si­nin­kus. Tas žings­nis ženg­tas, tas pro­ce­sas vyks­ta. Ma­to­me tik­rai po­ky­tį ir tei­gia­mą re­zul­ta­tą.

Ti­ki­mės, kad at­ei­ty­je… Jau da­bar ma­žiau­sias. Iš tie­sų ten­ka pa­sa­ky­ti, kad 4,5 ins­pek­to­rių ko­e­fi­cien­tas yra tur­būt ne­su­vo­kia­mas vals­ty­bės tar­ny­bo­je. Šian­dien jau tik­rai pri­ima­mi spe­cia­lis­tai ir žiū­ri­ma, kad bū­tų bent jau nuo 7,1, kur ta mi­ni­ma­li ri­ba, ir, ži­no­ma, at­ei­ty­je žiū­ri­ma į iš­tek­lių re­sur­sus, kad ta kom­pe­ten­ci­ja ga­lė­tų stip­rė­ti. Jei­gu ne­bus mo­ty­va­ci­jos, tai ne­at­eis žmo­nių, ku­rie ge­ba, no­ri ir tu­ri ga­bu­mų at­sto­vau­ti vals­ty­bės in­te­re­sams įvai­rio­se su­dė­tin­go­se ir by­lo­se, ir at­ve­juo­se. Tar­ša tu­ri tu­rė­ti sa­vo kai­ną, tu­ri bū­ti kom­pe­ten­tin­gi žmo­nės, ku­rie tai įver­tin­tų ir iš­lai­ky­tų tą po­zi­ci­ją, ku­ri yra tei­sės ak­tuo­se. Tuo ke­liu ir ei­na­ma, ir sie­kia­ma su­vienyti tuos spe­cia­lis­tus, kad neiš­si­sklai­dy­tų kom­pe­ten­ci­jos, ir kon­cen­truo­ti juos vie­no­je įstai­go­je. Tai tur­būt vie­nas iš tų žings­nių.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ir pas­ku­ti­nis klau­sia V. Ba­kas.

V. BAKAS (MSNG). Ačiū, ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, iš tik­rų­jų pa­na­šu, kad ši­ta re­for­ma ga­li ap­im­ti vi­są ap­lin­kos sek­to­rių, tai no­riu pa­klaus­ti apie čia dir­ban­čius žmo­nes. Kaip tai pa­lies čia dir­ban­čius žmo­nes, kaip kei­sis jų dar­bas, ar rei­kės ko­kių nors pa­pil­do­mų in­ves­ti­ci­jų į žmo­nes, ar nu­ma­to­mos nei­gia­mos pa­sek­mės, žmo­nių at­lei­di­mas? Ko­kios ga­li bū­ti nei­gia­mos pa­sek­mės ir, svar­biau­sia, ar bu­vo ta­ria­ma­si su vei­kian­čio­mis pro­fe­si­nė­mis są­jun­go­mis, su dar­buo­to­jais dėl re­for­mos, ko­kie iš­šū­kiai ap­tar­ti, ar yra koks nors pla­nas? Ar ne­bus taip, kad vyks­tant re­for­mai, kaip bu­vo su švie­ti­mo re­for­ma, mes ma­ty­si­me tam tik­rą įtam­pą tarp žmo­nių, dar­buo­to­jų?

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū, ko­le­ga, už klau­si­mą. Tur­būt jūs bu­vo­te už­si­ė­męs ki­tais ty­ri­mais, nes ta re­for­ma jau yra įvy­ku­si, čia yra tik pa­pil­do­mi do­ku­men­tai, ku­rie yra pa­reng­ti at­si­žvel­giant…

V. BAKAS (MSNG). At­sa­ky­ki­te į klau­si­mą.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). …at­si­žvel­giant į si­tu­a­ci­ją, at­si­žvel­giant į žings­nius. Tai yra ant­ras eta­pas, ku­ris ir bu­vo nu­ma­ty­tas. Kal­bant kon­kre­čiai apie skir­tin­gų ins­ti­tu­ci­jų spe­cia­lis­tų kon­tro­lę, tai yra su­jun­gia­mos funk­ci­jos, kad vi­si va­do­vau­tų­si tais pa­čiais tei­sės ak­tais, vi­si tu­rė­tų tuos pa­čius nor­mi­nius do­ku­men­tus, vi­si ži­no­tų sa­vo at­sa­ko­my­bę ir tu­rė­tų vie­ną va­do­vą, o ne ke­tu­ris, kad Lie­tu­vos gam­ta ir ap­lin­ka, ge­o­lo­gi­niai iš­tek­liai bū­tų ati­tin­ka­mai sau­go­mi, kad ne­bū­tų pa­da­ry­ta sku­bo­tai ir ne­pa­grįs­tai. To­dėl bu­vo ženg­tas pir­mas žings­nis su­ku­riant kom­pe­ten­ci­jos cen­trus, ant­ras žings­nis yra da­bar, kai tos kom­pe­ten­ci­jos yra stip­ri­na­mos, kai per­žiū­rimi tei­sės ak­tai, ku­rie pa­dės dirb­ti spe­cia­lis­tams ir pa­dės už­tik­rin­ti ap­lin­kos ap­sau­gą ir ap­lin­kos ko­ky­bę.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, ger­bia­mas mi­nist­re, jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Mo­ty­vai. V. Ving­rie­nė – mo­ty­vai už.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Dė­ko­ju, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Mie­li ko­le­gos, no­rė­čiau pa­pra­šy­ti pa­lai­ky­ti šį įsta­ty­mo pro­jek­tą. Juo la­biau, kaip ir mi­nė­jo mi­nist­ras, tai jau yra ant­ras eta­pas įgy­ven­di­nant re­for­mą, tai yra op­ti­mi­zuo­jant su ap­lin­kos ap­sau­ga su­si­ju­sių kon­tro­lės funk­ci­jų vyk­dy­mą iš vie­nos ins­ti­tu­ci­jos, at­si­sa­kant tiek funk­ci­jų dub­lia­vi­mo­si, tiek ad­mi­nist­ra­ci­nės naš­tos ūkio sub­jek­tams, ku­rie iš tik­rų­jų yra kon­tro­liuo­ja­mi… ne­pa­deng­tų funk­ci­jų ar ne­su­si­kal­bė­ji­mo. Ši­ta re­for­ma la­bai svar­bi, ma­nau, ji tu­ri ap­im­ti ir ki­tas sri­tis, nes mes tik­rai tu­ri­me su­si­kon­cen­truo­ti ir kon­tro­lės ins­pek­to­rius lai­ky­ti ne dir­ban­čius po­li­ci­jos prin­ci­pu, o dir­ban­čius kon­tro­lie­rių pa­ta­rė­jų prin­ci­pu. Dar tu­rė­tų bū­ti ir tre­čia­sis eta­pas – Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to re­for­mos. Ma­ny­čiau, kad ad­mi­nist­ra­ci­nis per­so­na­las taip pat ga­lė­tų bū­ti dau­giau su­si­jęs su kon­tro­le, su prak­ti­niais as­pek­tais. Aš bū­čiau už tai, kad mes plės­tu­me kon­tro­lės funk­ci­jų vyk­dy­mą. Ko­le­gos, kvie­čiu pa­lai­ky­ti ši­tą pa­žan­gų įsta­ty­mo pro­jek­tą.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. No­rin­čių kal­bė­ti prieš nė­ra. Gal ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Bal­suo­ja­me? Pra­šo­me, ko­le­gos. Bal­suo­ja­me po pa­tei­ki­mo. Ap­lin­kos ap­sau­gos vals­ty­bi­nės kon­tro­lės įsta­ty­mo ir ly­di­mų­jų tei­sės ak­tų po pa­tei­ki­mo pri­ta­ri­mui.

Bal­sa­vo 74 Sei­mo na­riai: už – 72, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 2. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta.

Kaip pa­grin­di­nis siū­lo­mas Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas įsta­ty­mų pro­jek­tams Nr. XIIIP-3627, Nr. XIIIP-3628, Nr. XIIIP-3630, Nr. XIIIP-3631 ir Nr. XIIIP-3632. Šiems įsta­ty­mų pro­jek­tams pa­pil­do­mas ko­mi­te­tas nė­ra siū­lo­mas. O dėl Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-3629 kaip pa­grin­di­nis – Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas, kaip pa­pil­do­mas – Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas. Vi­sus įsta­ty­mų pro­jek­tus siū­lo­ma svars­ty­ti ru­dens se­si­jo­je.

 

12.21 val.

Sa­vi­val­dy­bių in­fra­struk­tū­ros plėt­ros įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3653, Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo įsta­ty­mo Nr. I-1120 2, 6, 15, 17, 18, 21, 26 ir 27 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3654, Ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mo Nr. X-764 3 ir 16 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3655, Vie­tos savival­dos įsta­ty­mo Nr. I-533 16 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3656 ir Statybos įstatymo Nr. I-1240 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-3657 (pateiki­mo tę­si­nys)

 

Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, ir dar mi­nist­ras K. Ma­žei­ka pra­šy­tų leis­ti pa­teik­ti Sa­vi­val­dy­bių in­fra­struk­tū­ros plėt­ros įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-3653 ir ly­di­muo­sius – Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-3654 ir Ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-3655. Pra­šo­me.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke.

PIRMININKĖ. Ir Vie­tos sa­vi­val­dos.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū, ko­le­gos, už kan­try­bę. No­riu trum­pai pri­sta­ty­ti Sa­vi­val­dy­bių in­fra­stuk­tū­ros plėt­ros įsta­ty­mo pro­jek­tą. Tu­riu pa­ruo­šęs ke­le­tą skaid­rių. Pro­ble­ma yra ne­val­do­ma plėt­ra. Daž­nai yra… ap­link mies­tus ga­li­ma ma­ty­ti ply­no lau­ko sta­ty­bas su di­džiu­le in­fra­stuk­tū­ra, ku­ri rei­ka­lau­ja di­džiu­lio ap­tar­na­vi­mo. Skaid­rė­je ga­li­me ma­ty­ti, kokia yra in­fra­st­ruk­tū­ros įren­gi­mo kai­na vie­nam kvad­ra­ti­niam met­rui, kai už­sta­ty­mo in­ten­sy­vu­mas yra 0,2, ir pa­ly­gi­nus su 0,8, tai są­nau­dos yra la­bai skir­tin­gos.

Taip pat tu­ri­me si­tu­a­ci­ją, kai di­džiuo­siuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se in­fra­struk­tū­ra iš­vys­ty­ta per ma­žai. Pa­grin­di­nė in­fra­struk­tū­ros da­lis su­telk­ta te­ri­to­ri­jo­se, ku­rio­se dėl vyks­tan­čių mig­ra­ci­jos pro­ce­sų gy­ven­to­jų skai­čius ma­žė­ja. Ga­li­me ma­ty­ti, rau­do­na spal­va, Eu­ro­pos Są­jun­gos vi­dur­kį, ža­lia spal­va – ma­ty­ti Lie­tu­vos vi­dur­kį, koks yra dirb­ti­nai su­kur­to pa­vir­šiaus plo­tas kvad­ra­ti­niais ki­lo­met­rais, ten­kan­tis vie­nam gy­ven­to­jui. Ma­to­me, kad ta krei­vė mo­de­liuo­jant, na, jei­gu pro­ce­sai taip ir to­liau plė­to­sis, tai tik­rai in­fra­struk­tū­ros plo­tai di­dės ir di­dės.

Taip pat pro­ble­ma, kad nė­ra vie­nin­go tei­si­nio re­gu­lia­vi­mo. Kai ku­rios sa­vi­val­dy­bės tu­ri su­kur­tas sa­va­ran­kiš­kos pa­ra­mos in­fra­struk­tū­ros plėt­ros tai­syk­les. Pa­vyz­džiui, Vil­niu­je yra skai­čiuo­ja­ma nuo kvad­ra­ti­nio met­ro, Kau­ne yra mi­ni­ma­lus mo­kes­tis, Klai­pė­do­je kiek­vie­nam ob­jek­tui šian­dien yra nu­sta­to­mas at­ski­rai mo­kes­tis už in­fra­struk­tū­ros plėt­ros ob­jek­tų sta­ty­bą. Tai­gi pro­ble­mos spren­di­mas yra su­val­dy­ti ur­ba­ni­zuo­tų te­ri­to­ri­jų plėt­rą, su­val­dy­ti in­fra­struk­tū­ros plėt­rą, su­kur­ti fi­nan­si­nį in­stru­men­tą in­fra­struk­tū­ros plėt­ros fi­nan­sa­vi­mui. Bū­tent ur­ba­nis­ti­nės plėt­ros val­dy­mas, tai yra nu­sta­to­mi sa­vi­val­dy­bės in­fra­struk­tū­ros plėt­ros vys­ty­mo eta­pai, pa­tei­kia­mas pa­grįs­tas te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo do­ku­men­tais įgy­ven­din­ti rei­ka­lin­gas lė­šų po­rei­kis. Taip pat sa­vi­val­dy­bės in­ži­ne­ri­nės in­fra­struk­tū­ros tie­si­niai įren­gia­mi su­pla­nuo­tuo­se in­ži­ne­ri­nių ko­mu­ni­ka­ci­jų ko­ri­do­riuo­se ir nu­sta­to­mos pri­ori­te­ti­nės te­ri­to­ri­jos ir ne­pri­ori­te­ti­nės te­ri­to­ri­jos. Pri­ori­te­ti­nė­se te­ri­to­ri­jo­se sa­vi­val­dy­bė šim­tu pro­cen­tų pri­va­lo kom­pen­suo­ti in­fra­struk­tū­ros plėt­ros iš­lai­das, ne­pri­ori­te­ti­nė­se – iš­lai­dos kom­pen­suo­ja­mos iš pro­gra­mos, į ku­rią mo­ka in­ves­tuo­to­jai ar­ba sta­ty­to­jai.

Val­dy­mas. Sa­vi­val­dy­bės in­fra­stuk­tū­ra pri­va­lo bū­ti su­kur­ta, tam tiks­lui su­da­ro­mos su­tar­tys. Su­kur­ta sa­vi­val­dy­bės in­fra­struk­tū­ra per­duo­da­ma sa­vi­val­dy­bei ar­ba sa­vi­val­dy­bės įmo­nei. Ne­ga­li bū­ti nuo­sa­vų ke­lių, nuo­sa­vų van­den­tie­kio, ka­na­li­za­ci­jos ar ki­tų in­ži­ne­ri­nių tin­klų. Sa­vi­val­dy­bės in­fra­struk­tū­ros plėt­ros ini­cia­to­riui kom­pen­suo­ja­mos sa­vi­val­dy­bės in­fra­struk­tū­ros pro­gra­mos iš­lai­dos ir stei­gia­ma pro­gra­ma. Pro­gra­mos lė­šas su­da­rys bū­tent in­fra­struk­tū­ros plėt­ros įmo­kos, tai tos, ku­rių, kaip ro­džiau pa­vyz­dy­je, kiek­vie­nas mies­tas tu­ri sa­vo for­mu­lę, sa­vo mo­de­lį, šiuo at­ve­ju bū­tų vie­no­dą.

Tu­ri­me si­tu­a­ci­jų, Vil­niaus pa­vyz­dys, kai A pro­jek­tas, kai įreng­tas ke­lias, ke­liui įreng­ti iš­lei­džia 900 tūkst. eu­rų, ta­da ant­ras ir tre­čias in­fra­struk­tū­ros plėt­ros ob­jek­tai su­mo­ka po 50 tūkst. eu­rų, tie­siog dėl pri­si­jun­gi­mo. Tur­būt su­pran­ta­me, kad ant­ras ir tre­čias tu­ri ma­žes­nes są­nau­das ir ga­li, pa­vyz­džiui, sa­vo ob­jek­tą ar­ba bu­tus, ar­ba plo­tą par­duo­ti ge­ro­kai pi­giau ir jų są­nau­dos yra ge­ro­kai ma­žes­nės.

Tai­gi su­ku­ria­ma… Ko­kia bus nau­da. Tai – ly­gia­ver­tės są­ly­gos ver­slui, nau­jų in­ves­tuo­to­jų pri­trau­ki­mas, su­ku­ria­ma tik su­pla­nuo­ta sa­vi­val­dy­bės in­fra­struk­tū­ra, ne­rei­ka­lin­gi kaš­tai per­tek­li­nei in­fra­struk­tū­rai iš­lai­ky­ti, ką ma­tė­me pir­mo­se skaid­rė­se. Taip pat sa­vi­val­dy­bės pri­ori­te­ti­nė in­fra­struk­tū­ra vys­to­ma sa­vi­val­dy­bių biu­dže­to lė­šo­mis, vys­ty­to­jui tai nie­ko ne­kai­nuo­ja. Sa­vi­val­dy­bės at­sa­kin­gai pla­nuo­ja te­ri­to­ri­jų plėt­rą, kas už­tik­ri­na, kad ne­bū­tų per­tek­li­nių te­ri­to­ri­jų. Su­ku­ria­ma pa­pil­do­ma pro­gra­ma, in­fra­struk­tū­ros plėt­ros kaš­tai pa­skirs­to­mi to­ly­giai vi­siems jos nau­do­to­jams. Taip pat su­kur­tas aiš­kus ir nuo­sek­lus sa­vi­val­dy­bių in­fra­struk­tū­ros plėt­ros te­ri­to­ri­jų, in­fra­struk­tū­ros plėt­ros sub­jek­tų tei­sių ir pa­rei­gų nu­sta­ty­mo šio­se te­ri­to­ri­jo­se tei­si­nis re­gu­lia­vi­mas ir pa­pil­do­ma prie­mo­nė te­ri­to­ri­jų plėt­rai val­dy­ti.

Jei­gu bū­tų klau­si­mų, mie­lai at­sa­ky­čiau.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Iš­ties yra no­rin­čių pa­klaus­ti. Pir­ma­sis klau­sia S. Gent­vi­las. Ruo­šia­si G. Skais­tė.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mas mi­nist­re, la­bai rei­ka­lin­gas įsta­ty­mas, be­ne de­šimt­me­tį plau­kio­jęs be at­sa­ko­my­bės tarp mi­nis­te­ri­jų. Ma­no klau­si­mas su­si­jęs su žie­di­nė­mis sa­vi­val­dybė­mis ap­link did­mies­čius, kur vyks­ta di­džio­ji plėt­ra. Dėl pras­tos vals­ty­bi­nės že­mės po­li­ti­kos, kai NŽT pri­for­ma­vo skly­pų, daž­nai žie­di­nės sa­vi­val­dy­bės, to­kios kaip Klai­pė­dos ra­jo­nas, Kau­no ra­jo­nas ar Vil­niaus ra­jo­nas, ma­to, kad pri­si­vi­lio­ti gy­ven­to­ją reiš­kia už­si­merk­ti prieš jo in­fra­struk­tū­ros po­rei­kius. Kaip įsta­ty­me yra už­ko­duo­ta prie­vo­lė žie­di­nėms sa­vi­val­dy­bėms vis dėl­to nu­ma­ty­ti pa­rei­gą, nu­ma­ty­ti in­fra­struk­tū­rą gy­ven­to­jams, nes jei­gu mies­tai sa­vo ri­bo­se pa­sa­kys kai ku­riuos pri­ori­te­tus, iš­skirs pri­ori­te­ti­nes vys­ty­mo­si zo­nas, su­si­sie­kia­mie­ji in­dai yra… už pen­kių ki­lo­met­rų pra­si­de­da žie­di­nė sa­vi­val­dy­bė ir ta­da žie­di­nė sa­vi­val­dy­bė sa­kys, o mes ne­im­si­me jo­kio mo­kes­čio, ir ta­da skly­pai bus pi­gūs, nes jų yra per­tek­lius, ta­da kiek­vie­nas vys­ty­to­jas ne­be­mo­kės.

PIRMININKĖ. Si­mo­nai, jū­sų lai­kas bai­gė­si.

S. GENTVILAS (LSF). Ačiū.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Kaip ir ma­tė­te skaid­rė­se, sa­vi­val­dy­bės tu­ri tam tik­rą for­mu­lę, tam tik­rą mo­kes­tį. Tai šiuo at­ve­ju šis įsta­ty­mo pro­jek­tas pa­dė­tų tei­siš­kai su­re­gu­liuo­ti, reg­la­men­tuo­ti ir sa­vi­val­dy­bės bū­tų pri­vers­tos pri­si­im­ti at­sa­ko­my­bę, tai yra nu­sta­ty­ti zo­nas, ku­rio­se jos šim­tu pro­cen­tų fi­nan­suo­ja in­fra­struk­tū­ros plėt­rą ir ob­jek­tų pa­lai­ky­mą. Ne­pri­ori­te­ti­nė­se yra fon­das, kai in­ves­tuo­to­jai pri­si­i­ma sa­vo at­sa­ko­my­bę. Yra pro­jek­te nu­ma­ty­tas de­šim­ties me­tų lai­ko­tar­pis, kai in­ves­tuo­to­jas in­ves­tuo­ja į in­fra­struk­tū­rą, tai ar ke­lias, ša­li­gat­viai, in­ži­ne­ri­niai įren­gi­mai, kad per 10 me­tų, jei­gu nie­kas ne­pri­si­jun­gia, ta jo in­ves­ti­ci­ja ir lie­ka jo in­ves­ti­ci­ja, jo są­nau­dos. Taigi sa­vi­val­dy­bė ne­pri­va­lo at­sa­ky­ti už tai, kas bus to­liau. Nes sa­vi­val­dy­bės… Tai bū­tų per­duo­da­mos sa­vi­val­dy­bei im­pe­ra­ty­viai, nes ne­ga­li bū­ti pri­va­čių, kaip ir mi­nė­jau, gat­vių, pri­va­čių in­ži­ne­ri­nių įren­gi­nių, vamz­dy­nų ir vi­sa ki­ta, nes tai su­ku­ria šian­die­ni­nes pro­ble­mas, kur to­se ypač pa­gei­dau­ja­mo­se te­ri­to­ri­jo­se ne­ga­li in­ves­tuo­to­jai plės­tis, nes su­da­ro­ma tam tik­ra kon­ku­ren­ci­nė są­ly­ga, kad pa­pra­šo­ma dau­giau ar­ba ly­giai tiek pat, kiek yra in­ves­ta­vęs prieš tai bu­vęs in­ves­tuo­to­jas, ar­ba gau­nant sta­ty­bos lei­di­mą, sa­vi­val­dy­bė pa­pra­šo to in­fra­struk­tū­ros mo­kes­čio, ku­ris šian­dien ir ga­li bū­ti la­bai įvai­rus, at­si­žvel­giant į įvai­rias ap­lin­ky­bes. Tai bū­tų tur­būt vie­no­dos są­ly­gos. Ma­no­me, kad tai pa­dė­tų, ne­svar­bu, ar tai bū­tų did­mies­čiai, ar re­gio­ni­nės sa­vi­val­dy­bės, jos pa­čios tu­rė­tų ir ga­lė­tų pla­nuo­tis in­ves­ti­ci­jas, nu­si­sta­ty­ti pri­ori­te­ti­nes vie­to­ves, kas da­bar yra su gat­vių as­fal­ta­vi­mu, su to pa­ties van­den­tie­kio pri­jun­gi­mu, in­ži­ne­ri­niais tin­klais, elek­tra ir vi­sa ki­ta. Tai bū­tų tur­būt pa­ska­ti­ni­mas pla­nuo­ti ir nau­do­ti at­sa­kin­gai, nes tiek Ke­lių pro­gra­mo­je ma­to­me, kiek lė­šų, koks yra di­džiu­lis po­rei­kis…

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). …bet kiek jų trūks­ta.

PIRMININKĖ. Klaus­ti – mi­nu­tė, at­sa­ky­ti – dvi. G. Skais­tė. Pra­šom. Ruo­šia­si A. Strel­čiū­nas.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Aš, kaip ir Si­mo­nas, ma­nau, kad įsta­ty­mas tik­rai la­bai rei­ka­lin­gas ir dau­ge­lį tur­būt da­ly­kų spren­džian­tis, su­vie­no­di­nan­tis ir są­ly­gas at­ski­rų in­ves­tuo­to­jų, ir tur­būt skaid­res­nę sis­te­mą pa­da­ran­tis. Ma­no tik klau­si­mas bū­tų, ar aš tei­sin­gai su­pran­tu, kiek per­žvel­giau įsta­ty­mą, nes nau­ja re­dak­ci­ja, tai įsi­gi­lin­ti rei­kia lai­ko, bet šis įsta­ty­mas tur­būt nie­kaip ne­pa­lies gy­ven­to­jų ir ben­druo­me­nių in­for­ma­vi­mo apie jų in­fra­struk­tū­ros, ar­ti­mos in­fra­struk­tū­ros, plėt­rą. Šis įsta­ty­mas apie tai tur­būt iš­vis ne­kal­ba, jei­gu aš tei­sin­gai su­pran­tu?

K. MAŽEIKA (LVŽSF). In­for­ma­vi­mas yra ki­ta­me įsta­ty­me, ku­ris pri­va­lo­mas. Bet ši­ta­me tik­rai to nė­ra. Bet tai ne­reiš­kia, kad to ne­bus. Iš­veng­ti jo­kiu bū­du nė­ra ga­li­my­bės.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia A. Strel­čiū­nas. Ruo­šia­si A. Kup­čins­kas.

A. STRELČIŪNAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas mi­nist­re, no­rė­jau pa­dė­ko­ti, kad vis dėl­to šis įsta­ty­mas jau yra pa­teik­tas, bet man ki­lo ke­li klau­si­mai. Įsta­ty­me yra nu­ma­ty­ta, kad kiek­vie­nas nau­jas sta­ty­to­jas tu­ri mo­kė­ti in­fra­struk­tū­ros mo­kes­tį net re­konst­ruo­da­mas na­mą, bet aš ne­pa­ste­bė­jau, kad įsta­ty­me bū­tų nu­ma­ty­ta tiems žmo­nėms ar­ba įmo­nėms, ku­rios in­ves­ta­vo pi­ni­gus į plėt­rą, kom­pen­suo­ti. Šia­me įsta­ty­me tu­rė­tų tai at­si­spin­dė­ti.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Taip, ko­le­ga, jū­sų pa­ste­bė­ji­mas tei­sin­gas ir ga­liu pa­tvir­tin­ti, kad tai yra nu­ma­ty­ta įsta­ty­me. Kaip ir ro­džiau pa­vyz­dį, kad jei vie­nas in­ves­tuo­ja 900 tūkst., o ki­tas tik 50, tai tu­ri pa­si­skirs­ty­ti pro­por­cin­gai vi­siems, ku­rie pri­si­jun­gia. Tai ir su­ku­ria­mas tas fon­das, ku­rį sa­vi­val­dy­bė ad­mi­nist­ruo­ja, ir kiek­vie­nas in­ves­tuo­to­jas pri­si­i­ma ri­zi­ką, ar tai pri­ori­te­ti­nė te­ri­to­ri­ja, ar ne, nes jei­gu ne­pri­ori­te­ti­nė, tai vi­sa naš­ta guls jam vie­nam.

PIRMININKĖ. Ačiū. klau­sia A. Kup­čins­kas. Ruo­šia­si A. Ma­zu­ro­nis.

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas mi­nist­re, džiu­gu, kad pa­ga­liau spren­džia­mas tas klau­si­mas, nes iki šiol kiek­vie­na sa­vi­val­dy­bė tu­rė­jo sa­vo tra­di­ci­jas, sa­vo pa­tir­tį įren­g­da­mos ir de­rin­da­mos su ver­slu, su pri­va­čiais in­ves­tuo­to­jais ben­drą­ją vie­šą in­fra­struk­tū­rą. Tik­rai džiu­gu, kad pa­ga­liau ju­da šis rei­ka­las.

Ki­tas da­ly­kas. Man kil­tų klau­si­mas, kaip sa­vi­val­dy­bės su­de­rins su pri­va­čiais in­ves­tuo­to­jais ir šį įsta­ty­mą, nes kiek­vie­na sa­vi­val­dy­bė tu­ri tri­me­čius veiks­mų pla­nus, o ver­slas ar pri­va­tus in­ves­tuo­to­jas mėgs­ta pla­nuo­ti ir ži­no­ti kon­kre­čius ter­mi­nus. Įdo­mu, kaip de­rės su šiuo įsta­ty­mu tos in­fra­struk­tū­ros įren­gi­mas pri­ori­te­ti­nė­se vie­to­vė­se, nes, sa­ky­ki­me, ver­slui rei­kia kuo grei­čiau tos in­fra­struk­tū­ros, o pa­čios sa­vi­val­dy­bės tri­me­čiuo­se veiks­mų pla­nuo­se tas dar­bas gal ati­teks vi­sai ki­tai ka­den­ci­jai. Ne­aiš­ku, įsta­ty­mas sa­kys vie­na…

PIRMININKĖ. Lai­kas!

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). …o tri­me­čiai pla­nai ki­ta.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū, ko­le­ga, už klau­si­mą. Kaž­ko­kių bai­mių tik­rai ne­ma­to­me, nes tiek ver­slas, tiek ir sa­vi­val­dy­bės ma­to tą po­rei­kį. Ma­nau, tas aiš­ku­mas pa­dė­tų vi­siems, ką ir kal­ba­me. Tiek in­ves­tuo­to­jui bū­tų daug aiš­kiau, tiek tam, ku­ris in­ves­tuo­ja, ži­no­tų sa­vo ga­li­mybes at­ei­ty­je ir aiš­ku­mą, kas lau­kia po to, kai jis vie­naip ar ki­taip in­ves­tuos ar­ba pla­nuos in­ves­tuo­ti. Tur­būt tas aiš­ku­mas rei­ka­lin­gas šian­dien dau­ge­liui, ir ma­no­me, kad šią pro­ble­mą tu­rė­tų spręs­ti.

PIRMININKĖ. Klau­sia A. Ma­zu­ro­nis. Ruo­šia­si K. Star­ke­vi­čius.

A. MAZURONIS (MSNG). La­bai dė­kui. Ger­bia­mas mi­nist­re, gal iš da­lies at­sa­kė­te į ma­no klau­si­mą, nes aš no­rė­jau pa­klaus­ti. Įsta­ty­mas tik pa­tei­kia­mas, o su jo tu­ri­niu dar ne­su vi­siš­kai su­si­pa­ži­nęs. La­bai daž­na si­tu­a­ci­ja, kai in­ves­tuo­to­jas in­ves­tuo­da­mas vie­no­je ar ki­to­je sa­vi­val­dy­bė­je su­si­du­ria su si­tu­a­ci­ja, kai są­ly­gos, pro­jek­ta­vi­mo są­ly­gų są­va­das ar at­lie­ka­mų dar­bų są­ly­gos, ke­lia­mos sa­vi­val­dy­bės la­bai daž­nu at­ve­ju esant pa­na­šiems pro­jek­tams, gre­ta sta­to­miems, la­bai iš es­mės ski­ria­si ir taip sa­vi­val­dy­bė ga­na daž­nai pik­tnau­džiau­ja vie­no in­ves­tuo­to­jo nau­dai ki­tą in­ves­tuo­to­ją dirb­ti­nai žlug­dy­da­ma. Aš no­rė­jau pa­klaus­ti, ar, jū­sų nuo­mo­ne, šita­me tei­kia­ma­me įsta­ty­mo pro­jek­te yra iki ga­lo eli­mi­nuo­ja­mos ga­li­my­bės sa­vi­val­dy­bėms ir sa­vi­val­dy­bių tar­nau­to­jams daž­nu at­ve­ju ga­na sub­jek­ty­viai ver­tin­ti ga­li­my­bę pri­si­jung­ti prie mies­to in­fra­struk­tū­ros, nes, pa­­kar­to­siu, la­bai daž­nas at­ve­jis, kai sa­vi­val­dy­bė pik­tnau­džiau­ja, yra pri­ori­te­ti­niai in­ves­tuo­to­jai ir yra vi­si ki­ti in­ves­tuo­to­jai?

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū, ko­le­ga, už klau­si­mą. Tai tur­būt ge­riau­siai iliust­ruo­ja tas pa­veiks­lė­lis, ku­rį ro­džiau, kur vie­nam in­ves­tuo­to­jui yra siū­lo­ma ar­ba rei­ka­lau­ja­ma nu­ties­ti gat­vę už 900 tūkst., o prie tos gat­vės pri­si­jun­gia ki­tas in­ves­tuo­to­jas už 50 tūkst. Tur­būt ir at­sa­kiau į jū­sų klau­si­mą, kad šiuo at­ve­ju dėl to ir da­ro­ma, kad to pik­tnau­džia­vi­mo bū­tų iš­veng­ta, nes bū­tų vi­siems vie­no­dos tai­syk­lės net ir pri­ori­te­ti­nė­se sa­vi­val­dy­bės vie­to­se. Sa­vi­val­dy­bė pri­si­im­tų mak­si­ma­lią at­sa­ko­my­bę pla­nuo­da­ma te­ri­to­ri­ją ne pri­ori­te­ti­nė­se vie­to­se, o at­si­ti­kus to­kiai si­tu­a­ci­jai ta naš­ta da­lin­tų­si su vi­sais ki­tais. Jei­gu per de­šimt me­tų to­je te­ri­to­ri­jo­je prie tos in­fra­struk­tū­ros, už ku­rią su­mo­kė­jo prieš tai dir­ban­tis, pri­si­jungs ki­tas in­ves­tuo­to­jas, jis ta naš­ta da­li­na­si, pro­por­cin­gai pri­si­de­da prie tos in­fra­struk­tū­ros, ei­na ly­gia­gre­čiai. Kiek tų in­ves­tuo­to­jų, kiek tų te­ri­to­ri­jų su­pla­nuos sa­vi­val­dy­bė, tiek ma­žės kaš­tai ir vi­si kar­tu pa­si­da­lins iš­veng­da­mi vie­nų ar ki­tų pro­te­ga­vi­mo.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ir pas­ku­ti­nis klau­sia K. Star­ke­vi­čius. Pra­šau.

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Ačiū. Tik­rai pa­teik­tas ge­ras įsta­ty­mas ir rei­kia, kad jūs per tuos me­tus dar su­ge­bė­tu­mė­te (gal­būt ir šiais me­tais) jį pri­im­ti. Pra­tę­siant Si­mo­no min­tis, ma­no bū­tų toks kaip ir pa­siū­ly­mas at­ei­čiai, ži­nau, kad jis ke­lia­mas. Tai su­si­ję su plėt­ra, be­ri­be plėt­ra, in­fra­struk­tū­ros pro­ble­mo­mis, bet mes ga­lė­tu­me jas šiek tiek su­ma­žin­ti, jei­gu re­mon­tuo­ja­miems na­mams, ku­riuos no­ri­ma re­mon­tuo­ti, pra­dė­tu­me tai­ky­ti šio­kias to­kias leng­va­tas. Iš­si­vys­čiu­sios ša­lys, to­kios kaip Bel­gi­ja, ki­tos Va­ka­rų ša­lys, tai­ko 6 % leng­va­tą, taip ne­ina­ma į pli­kus lau­kus, o re­mon­tuo­ja­mi tie se­ni na­mai. Jei­gu tu sta­tai nau­ją, pra­šau, mo­kėk vi­sus mo­kes­čius ir va­žiuok į prie­kį. Že­mė yra bran­gi.

Ir dar vie­nas, mi­nist­re, klau­si­mas, ku­rį rei­kia iš­spręs­ti – grą­žin­ti ūki­nin­kų pres­ti­žą, nes da­bar dau­ge­lis ap­si­me­ta ūki­nin­kais, tu­ri hek­ta­rą skly­po ir for­muo­ja. 2006 ar 2007 me­tais bu­vo pri­im­ta to­kia pa­tai­sa, bet čia bu­vo klai­da ir tą eks­pe­ri­men­tą tu­ri­me su­stab­dy­ti. Kaip ma­no­te?

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū, ko­le­ga, tik­rai ge­ros pa­sta­bos ir pa­siū­ly­mai. Tik­rai tu­ri­me ką veik­ti ir, kaip jūs sa­kė­te, tu­ri­me re­a­bi­li­tuo­ti ūki­nin­ko sta­tu­są, nes šian­dien sta­tis­ti­ka tur­būt yra ki­to­kia, la­bai ski­ria­si nuo re­a­ly­bės, kiek ūki­nin­kų yra te­oriš­kai ir kiek prak­tiš­kai vien dėl leng­va­tų sta­ty­boms ir ūki­nin­ko ūkio įsi­kū­ri­mui. Tik­rai ši­tuo klau­si­mu mes dis­ku­tuo­ja­me ir, ma­nau, ar­ti­miau­sio­je at­ei­ty­je mes jį tu­rė­si­me šio­je sa­lė­je vi­si kar­tu pri­im­ti. O dėl ki­tų tik­rai pri­ta­riu jums.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju pra­ne­šė­jui už at­sa­ky­mus, ko­le­goms už klau­si­mus. Mo­ty­vai. S. Gent­vi­las – mo­ty­vai už. Pra­šau.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, įsta­ty­mo rei­kė­jo ne da­bar, bet prieš de­šimt me­tų. Ar­tė­jant ga­li­mam eko­no­mi­kos su­lė­tė­ji­mui toks įsta­ty­mas ne­la­bai rei­ka­lin­gas, pa­grin­di­nė plėt­ra jau įvy­ku­si, ypač su klai­din­ga že­mės re­for­ma, kur žie­di­nė­se sa­vi­val­dy­bė­se iš­da­lin­ta že­mė. Ši­tas įsta­ty­mas yra so­cia­liai at­sa­kin­gas, nes dau­gu­ma gy­ven­to­jų, ku­rie gy­ve­na dau­gia­bu­čiuo­se na­muo­se, yra su­si­mo­kė­ję tiek pat už plėt­rą, kiek gy­ve­na nau­ja­ku­riai re­gio­nuo­se, bet mo­kes­čiai tiek už van­de­nį, tiek už ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą, tiek už vie­šą­jį trans­por­tą, ap­švie­ti­mą ar ben­drie­ji yra tie pa­tys tų žmo­nių, ku­rie gy­ve­na tan­kiai, ir tų žmo­nių, ku­rie gy­ve­na ato­kiai.

Ši­tas įsta­ty­mas ap­mo­kes­ti­na tą ne­mo­ka­mą vi­suo­me­nės ne­ap­mo­kė­tą są­skai­tą, kai gy­ven­da­mi ato­kiau gy­ven­to­jai su­si­ku­ria vi­suo­ti­nį gė­rį sau ki­tų gy­ven­to­jų są­skai­ta. Tai yra, kad vie­ną ki­lo­met­rą va­žiuo­jan­tis au­to­bu­sas tu­ri su­rink­ti tik 10 ke­lei­vių, o va­žiuo­da­mas mies­te tą pa­tį at­stu­mą jis ga­li su­rink­ti de­šimt kar­tų dau­giau. Ar­ba, pa­vyz­džiui, ra­jo­ne pri­jun­gia­mas abo­nen­tas tu­ri bū­ti pri­jung­tas de­šimt kar­tų il­ges­niu vamz­džiu ne­gu mies­te.

Ši­tas įsta­ty­mas taip pat ge­ras že­mės ūkio pa­skir­ties že­mei, nes ji da­bar yra vir­tu­si spe­ku­lia­ci­ne že­me. Mies­tų ben­drie­ji pla­nai yra mil­ži­niš­kai iš­plė­to­ti, ir yra že­mės per­tek­lius. Ji­sai nuo­la­tos ver­čia­mas gy­ve­na­mą­ja pa­skir­ti­mi ar­ba ko­mer­ci­ne pa­skir­ti­mi, ne­įkai­no­jant so­cia­li­nių kaš­tų, ku­rie kai­nuo­ja. Aš la­bai dė­kin­gas vi­sų pir­ma vi­ce­mi­nist­rei R. Bran­di­šaus­kie­nei ir M. Nar­mon­tui, Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos spe­cia­lis­tams, ku­rie pa­ruo­šė ši­tą įsta­ty­mą. Gai­la, mi­nist­re, kad ge­riau­sių spe­cia­lis­tų jūs ne­iš­lai­ko­te ir pa­lei­džia­te. Nau­jie­ji vi­ce­mi­nist­rai tu­rės įro­dy­ti sa­vo pa­grįs­tu­mą. Tad kvie­čiu pri­tar­ti ši­tam rei­ka­lin­gam įsta­ty­mui, ku­ris tu­rė­jo bū­ti pa­teik­tas dar prieš de­šimt­me­tį.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­suo­ja­me po pa­tei­ki­mo dėl Sa­vi­val­dy­bių in­fra­struk­tū­ros plėt­ros įsta­ty­mo pro­jek­to ir ly­di­mų­jų tei­sės ak­tų, ku­riuos ką tik pri­sta­tė ap­lin­kos mi­nist­ras K. Ma­žei­ka.

Bal­sa­vo 60 Sei­mo na­rių: 60 vien­bal­siai pri­ta­rė po pa­tei­ki­mo.

Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, kaip pa­grin­di­nis siū­lo­mas Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mi ko­mi­te­tai – Au­di­to ir Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tai. Siū­lo­ma svars­ty­ti ru­dens se­si­jo­je. Ga­li­me tam pri­tar­ti? Pri­ta­ria­me. Ki­tų pa­siū­ly­mų, ofi­cia­liai pa­teik­tų, nė­ra.

A. Kup­čins­kas. Pra­šau.

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­ma pir­mi­nin­ke, aš no­rė­čiau pa­siū­ly­ti, kad Eko­no­mi­kos ko­mi­te­te kaip pa­pil­do­me bū­tų svars­to­mas šis įsta­ty­mas.

PIRMININKĖ. Ne­iš­gir­do­me, ko­kį?

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas kaip pa­pil­do­mas ga­lė­tų bū­ti.

PIRMININKĖ. Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tą kaip pa­pil­do­mą. Ar yra prieš­ta­ra­vi­mų to­kiam siū­ly­mui? Ar rei­kia bal­suo­ti? Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­ta­ria­me, kad Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas taip pat bū­tų ski­ria­mas pa­pil­do­mu ko­mi­te­tu. Dė­ko­ju.

Ger­bia­mi ko­le­gos, bai­gė­me ry­ti­nį po­sė­dį. Re­gist­ruo­ja­mės. (Bal­sai sa­lė­je) Ne­ga­li­me, nes ne vi­si nu­ta­ri­mai yra už­re­gist­ruo­ti. Su­si­tik­si­me 14 va­lan­dą. (Bal­sai sa­lė­je)

Dar no­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad šiuo me­tu ir po to frak­ci­jos su­si­tin­ka su kan­di­da­tu į Mi­nist­rus Pir­mi­nin­kus.

Už­si­re­gist­ra­vo 52 Sei­mo na­riai.

Iki pa­si­ma­ty­mo 14 va­lan­dą. (Gon­gas)