LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

Sveikatos reikalų komitetas

 

 

PAGRINDINIO KOMITETO IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. I-1343 14, 21 IR 23 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

IR 37 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMO PROJEKTO NR. xIiip-1213

 2017-11-17  Nr. 111-P-33

Vilnius

 

 

1.      Komiteto posėdyje dalyvavo: Komiteto pirmininkė A. Širinskienė, Komiteto nariai D. Kepenis, A. Kirkutis, A. Kubilienė, J. Liesys, A. Matulas, I. Rozova, A. Vinkus, Komiteto narį D. Kaminską pavaduojantis Seimo narys R. Martinėlis.

      Komiteto biuras: Biuro vedėja J. Bandzienė, patarėjai K. Civilkienė, R. Griciūtė, E. Jankauskas, B. Sesickienė, padėjėja M. Neverkevičienė.

      Kviestieji asmenys: Sveikatos apsaugos ministras A. Veryga, Ministro pirmininko patarėjas P. Gradeckas, Finansų ministro patarėjas E. Žilevičius, Vyriausybės kanceliarijos patarėja A. Urbonienė,  Valstybinės ligonių kasos atstovai J. Sabalienė, N. Bernotienė, S. Adamkevičiūtė, V. Zaksas,  V.  Griškova, Nacionalinės sanatorijų ir reabilitacijos įstaigų asociacijos atstovas A. Salda, Nacionalinės gydymo įstaigų asociacijos atstovas A. Nastaravičius, Lietuvos ligoninių asociacijos atstovas D. Vaiginas, Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos atstovė J. Kutkauskienė.

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2017-10-17

 

 

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, galiojantiems įstatymams ir teisėkūros principams, pastabų neturime, tačiau atkreipiame dėmesį, kad po įstatymo tekstu esantys žodžiai „Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą“ rašomi neparyškintomis raidėmis.

Pritarti

 

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: negauta.

 

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai: negauta.

 

 

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo nariai A. Matulas (2017-11-02), J. Olekas (2017-11-08)

1

 

 

 

Argumentai: Priėmus įstatymo projektą būtų pakeistas dabartinis PSDF biudžeto rezervo dalies lėšų investavimo reglamentavimas ir šią veiklą vykdytų Lietuvos Respublikos finansų ministerija. Todėl Valstybinė ligonių kasa praras visas teises laikinai laisvas PSDF biudžeto rezervo dalies lėšas investuoti į Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar Lietuvos banko vertybinius popierius.

Manau, kad keisti dabar galiojantį Sveikatos draudimo įstatymą ir jo nuostatas rezervo investavimo klausimais nereikėtų.

Pasiūlymas: Siūlau pakeisti Įstatymo projekto 1 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„1 straipsnis. 14 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusia galios 14 straipsnio 3 dalį.

Pakeisti 14 straipsnio 3 dalį:

„3. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetas per vidutinės trukmės laikotarpį (3 metus) turi būti subalansuotas.“

Nepritarti

Argumentai:

Sveikatos draudimo įstatymo nuostata, pagal kurią Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetas per vidutinės trukmės laikotarpį (3 metus) turi būti subalansuotas prieštarauja aukštesnės galios Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo 4 straipsnio 2 daliai, kurioje nustatyta, kad kiekvienas valdžios sektoriui priskiriamas biudžetas, išskyrus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, valstybės biudžetą ir biudžetus, kurių planuojami asignavimai neviršija 0,3 procento praėjusių metų BVP to meto kainomis, turi būti planuojamas, tvirtinamas, keičiamas ir vykdomas taip, kad sprendžiant pagal to biudžeto struktūrinį balanso rodiklį, apskaičiuotą kaupiamuoju principu, jis būtų perteklinis arba subalansuotas (PSDF biudžetas sudaro daugiau nei 0,3 proc. BVP)

2.

Seimo nariai A. Matulas (2017-11-02), J. Olekas (2017-11-08)

2

 

 

 

Argumentai: Tie patys.

Pasiūlymas: Siūlau pakeisti 2 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„2 straipsnis. 21 straipsnio pakeitimas

1. Pripažinti netekusiu galios 21 straipsnio 1 dalies 6 punktą:

„6) išlaidos privalomąjį sveikatos draudimą vykdančių institucijų veiklos  sąnaudoms kompensuoti, įskaitant šių institucijų išlaidas privalomojo sveikatos draudimo sistemos funkcionavimuiužtikrinti;

2. Pakeisti 21 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Valstybinės ligonių kasos ir teritorinių ligonių kasų veiklos Šio straipsnio 1 dalies 6 punkte numatytoms išlaidoms gali būti skiriama iki 2 procentų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų.“

Nepritarti

Argumentai:

Sveikatos draudimo įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje pateikiamas baigtinis Privalomojo sveikatos draudimo išlaidų rūšių sąrašas.

Seimo narių pasiūlymo 1 ir 2 dalys prieštarauja tarpusavyje, nes siūloma pripažinti netekusiu galios 21 straipsnio 1 dalies 6 punktą, kuris nustato  PSD vykdančių institucijų veiklos išlaidas, tačiau 21 straipsnio 3 dalyje siūlo palikti šiuo metu galiojančią nuostatą, kad šioms išlaidoms gali būti skiriama iki 2 procentų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų.

Manome, kad tikslinga būtų pritarti iniciatorių siūlymui patikslinti PSD vykdančių institucijų veiklos sąnaudų sampratą, nes ji apima ne tik veiklos išlaidas, bet ir visas PSD sistemos funkcionavimo išlaidos (apmokamos PSDF biudžeto ir jo rezervo lėšų laikymo banko sąskaitose bei mokėjimo operacijų vykdymo išlaidos, informacinių sistemų ir posistemių funkcionavimo išlaidos, Europos sveikatos kortelių, kompensuojamųjų vaistų pasų ir kt.)

3.

Seimo narys A. Matulas, 2017-11-15

2

2

 

N

Argumentai: Įstatymo projekte Nr. XIIIP-1212  siūlome nepervesti 4 203 mln. eurų sumos, skirtos Valstybinio socialinio draudimo fondo veiklos sąnaudoms, susidarančioms dėl privalomojo sveikatos draudimo įmokų surinkimo ir pervedimo į Privalomojo sveikatos draudimo fondą, kompensuoti.

LR Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2018 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projekte Nr. XIIIP-1218 siūlome panaikinti Privalomojo sveikatos draudimo fondo finansavimą.  

Atsižvelgiant į tai, siūlau panaikinti Sveikatos draudimo įstatyme nuostatą, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo sąnaudos padengiamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto išlaidomis.

Pasiūlymas: Siūlau papildyti Įstatymo projekto 2 straipsnį nauja 2 dalimi ir viską išdėstyti taip:

2. Pripažinti netekusiu galios 21 straipsnio 1 dalies 7 punktą:

7) išlaidos Valstybinio socialinio draudimo fondo sąnaudoms, susidarančioms dėl sveikatos draudimo įmokų surinkimo ir pervedimo į Privalomojo sveikatos draudimo fondą, padengti;

Nepritarti

Argumentai:

Vyriausybė (2017 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. 801)  nepritarė siūlymui atsisakyti teisės aktų nuostatų, pagal kurias PSD biudžeto lėšomis apmokamos Valstybinio socialinio draudimo fondo sąnaudos, susidarančios dėl sveikatos draudimo įmokų surinkimo ir pervedimo į Privalomojo sveikatos draudimo fondą,

 

4.

Seimo narys A. Matulas, 2017-11-15

 

 

 

 

Argumentai: Tie patys.

Pasiūlymas: Buvusią 2 straipsnio 2 dalį atitinkamai laikyti 3 dalimi.

Nepritarti

Argumentai:

Pasiūlymas susijęs su ankstesniu  Seimo nario A. Matulo pasiūlymo papildyti projekto 2 straipsnį nauja 2 dalimi, kuriam Komitetas nepritarė. Atsižvelgiant į tai, siūloma nepritarti ir šiam redakcinio pobūdžio pasiūlymui.

5.

Seimo nariai A. Matulas (2017-11-02), J. Olekas (2017-11-08)

3

 

 

 

Argumentai: Tie patys.

Pasiūlymas: Siūlau pakeisti 3 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„3 straipsnis. 23 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 23 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

„4. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervo ir kitas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto laikinai laisvas lėšas Valstybinė ligonių kasa ir teritorinės ligonių kasos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto ir jo rezervo lėšas laiko privalo laikyti konkurso būdu pasirinktame banke arba investuoja šio straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarkaValstybinė ligonių kasa laikinai laisvas pagrindinės Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervo dalies lėšas gali investuoti į Vyriausybės ar Lietuvos banko vertybinius popierius. Gautos pajamos naudojamos tik šiame Įstatyme nustatytoms Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto išlaidoms apmokėti.

2. Papildyti 23 straipsnį 5 dalimi Pripažinti netekusia galios 23 straipsnio 5 dalį:

„5. Valstybinei ligonių kasai priėmus sprendimą investuoti laikinai laisvas (šio Įstatymo nustatyta tvarka nepaskirstytas ir mokėjimams atlikti nenaudojamas) Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšas, jos pervedamos į Finansų ministerijos vardu atidarytą Lietuvos banko sąskaitą. Šias lėšas neatlygintinai valdo ir sprendimus dėl jų investavimo Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka priima Finansų ministerija, garantuodama, kad investuotos lėšos ir investavimo metu gautos pajamos Valstybinės ligonių kasos pageidavimu būtų grąžinamos į Privalomojo sveikatos draudimo fondo sąskaitą. Pajamos, gautos investuojant, naudojamos tik šiame Įstatyme nustatytoms Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto išlaidoms apmokėti. Valstybinė ligonių kasa Finansų ministerijos investavimo išlaidas kompensuoja šio Įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 6 punkte numatytomis lėšomis.“

Nepritarti

Argumentai:

Projekto iniciatorių siūloma įtvirtinti PSDF biudžeto lėšų investavimo tvarka leis sutaupyti PSDF biudžeto lėšų, nes šiuo metu bankai juridiniams asmenims už banko sąskaitoje esančius lėšų likučius (dažniausiai viršijančius 1 mln. Eur sumą) taiko neigiamas palūkanas. Projektu siūloma numatyti, kad  investuojamas lėšas neatlygintinai valdytų Lietuvos Respublikos finansų ministerija, garantuodama, kad reikalingos investuotos lėšos ir investavimo metu gautos pajamos būtų laiku grąžinamos į PSDF.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Valstybinei ligonių kasai paliekama galimybė pačiai priimti sprendimą ar lėšas laikyti konkurso būdu pasirinktame banke ar jas investuoti. Taip pat, siūloma nustatyti, kad investavimo metu gautos pajamos galės būti naudojamas tik Sveikatos draudimo įstatyme nustatytoms išlaidoms apmokėti.

 

6.

Seimo nariai A. Matulas (2017-11-02), J. Olekas (2017-11-08)

4

 

 

 

Argumentai: Tie patys.

Pasiūlymas: Siūlau pakeisti 4 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

4 straipsnis. 37 straipsnio pripažinimas netekusiu galios pakeitimas

Pripažinti netekusiu galios 37 straipsnį:

Pakeisti 37 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

37 straipsnis. Teritorinės ligonių kasos medicininio audito komisija

1. Teritorinės ligonių kasos medicininio audito komisiją iš trijų asmenų 3 metams renka teritorinės ligonių kasos stebėtojų taryba jos pirmininko teikimu. Teritorinės ligonių kasos medicininio audito komisijos nariai turi būti asmens sveikatos priežiūros specialistai.

2. Teritorinės ligonių kasos medicininio audito komisija pagal savo kompetenciją kontroliuoja sveikatos priežiūros įstaigų, su kuriomis teritorinė ligonių kasa yra sudariusi sutartis, teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą arba siūlo teritorinės ligonių kasos direktoriui sudaryti sutartis su nepriklausomais ekspertais šiai kontrolei atlikti.

3. Teritorinės ligonių kasos medicininio audito komisijos veiklos tvarką nustato teritorinės ligonių kasos nuostatai.

Nepritarti

Argumentai:

Šiuo metu asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis, kiekį, kokybę ir atitiktį joms nustatytiems reikalavimams kontroliuoja teritorinės ligonių kasos (Sveikatos draudimo įstatymo 33 str. 6 p.), o sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės valstybinę priežiūrą vykdo Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba (Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 52 str. 2 p.).

Atsižvelgiant į tai, kad yra dubliuojamos minėtų subjektų funkcijos, manytina, kad yra tikslinga atsisakyti teritorinių ligonių kasų medicininio audito komisijų.

Pažymėtina, kad Valstybės kontrolė taip pat išreiškė abejones dėl minėtų komisijų sudarymo naudingumo ir pateikė rekomendaciją jų atsakyti.

7.

Seimo nariai A. Matulas (2017-11-02), J. Olekas (2017-11-08)

5

 

 

 

Argumentai: Tie patys.

Pasiūlymas: Pripažinti netekusį galios 5 straipsnį:

5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Lietuvos Respublikos finansų ministras iki 2017 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

Nepritarti

Argumentai:

Pasiūlymas susijęs su Seimo narių A. Matulo ir J. Oleko  pasiūlymais,  kuriems Komitetas nepritarė. Atsižvelgiant į tai, siūloma nepritarti ir šiam pasiūlymui.

 

 

 

6. Seimo paskirtų papildomų komitetų / komisijų pasiūlymai:

 

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo Audito komitetas, 2017-11-15

 

 

 

 

6. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai:

6.1. Sprendimas: iš esmės pritarti iniciatorių pateiktam Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 14, 21 ir 23 straipsnių pakeitimo ir 37 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektui Nr. XIIIP-1213.

Pritarti

 

 

7. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai:

7.1. Sprendimas (pagal Lietuvos Respublikos Seimo statuto 150 straipsnį. Jeigu siūlomas sprendimas numatytas Seimo statuto 150 straipsnio 1 dalies 3–6 punktuose, pateikiami šio sprendimo argumentai): pritarti Komiteto patobulintam įstatymo projektui ir Komiteto išvadoms.

7.2. Pasiūlymai: nėra.

8. Balsavimo rezultatai: už – 6, prieš – 1, susilaikė – 1.

9. Komiteto paskirti pranešėjai: A. Kubilienė.

10. Komiteto narių atskiroji nuomonė: nebuvo.

 

PRIDEDAMA. Komiteto siūlomas įstatymo projektas, jo lyginamasis variantas.

 

 

Komiteto pirmininkė                                                                           (Parašas)                                                                      Agnė Širinskienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveikatos reikalų komiteto biuro patarėja Kristina Civilkienė