LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MEDŽIOKLĖS ĮSTATYMO NR. IX-966 2 IR 16 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 41 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2019-07-05 Nr. XIIIP-3632

Vilnius

 

Įvertinę projektą dėl jo atitikties Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas:

1.    Teikiamo projekto 1 straipsnio 2 dalimi siūloma Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo Nr. IX-966 (toliau - įstatymas) 2 straipsnį papildyti nauja 201 dalimi, nustatančia, kad „Neblaivumas - etilo alkoholio vartojusio asmens būsena, kai šio alkoholio koncentracija <...> yra 0,4 promilės ar daugiau“. Pažymėtina, kad pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 11 straipsnio 3 dalį, jeigu konkrečiame straipsnyje nenustatyta kitaip, šiame kodekse neblaiviu laikomas asmuo, kuriam nustatytas 0,41 ir daugiau promilių neblaivumas. Be to, iš esmės analogiška nuostata yra įtvirtinta ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281 straipsnio 8 dalyje - „Laikoma, kad <...> numatytą veiką padaręs asmuo yra neblaivus, kai jam nustatytas 0,41 ir daugiau promilių neblaivumas <...>“. Svarstytina, ar siekiant teisinio aiškumo, nevertėtų šias nuostatas suvienodinti.

2.    Atsižvelgiant į teikiamu projektu siūlomas įstatymo pataisas, į Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo suformuotą praktiką, kad įstatymuose vartojamų sąvokų turinys gali būti apibrėžiamas (inter alia aiškinamas) tik įstatymu bei siekiant teisinio aiškumo, svarstytina, ar nevertėtų įstatyme apibrėžti „apsvaigimo“ sąvokos.

3.    Projekto 2 straipsniu įstatymą pildančio 41 straipsnio redakcijoje po skaičiaus „41“ įrašytina „straipsnis.“. Be to, straipsnio pavadinimas turi būti dėstomas paryškintomis raidėmis.

4.    Projekto 4 straipsnyje siūloma nustatyti, kad Vyriausybė ar jos įgaliotos institucijos per vieną mėnesį nuo įstatymo įsigaliojimo dienos priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus. Pažymėtina, kad įsigaliojus įstatymui, jo taikymas iki tol, kol nebus priimti ir įsigalios jo įgyvendinimą reglamentuojantys teisės aktai, gali būti apsunkintas, nes poįstatyminiuose teisės aktuose įstatymo nuostatos nebus detalizuotos. Be to, tokios įstatymo nuostatos prieštarauja Teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 7 punkte nustatytam teisėkūros sistemiškumo principui, reiškiančiam, kad įstatymo įgyvendinamieji teisės aktai turi būti rengiami ir priimami taip, kad įsigaliotų kartu su įstatymu ar atskiromis jo nuostatomis, kurias šie teisės aktai įgyvendina. Atsižvelgus į tai, svarstytina, ar projekte nereikėtų nustatyti vėlesnę įstatymo įsigaliojimo datą ir pasiūlyti Vyriausybei ar jos įgaliotoms institucijoms iki įstatymo įsigaliojimo priimti įstatymą įgyvendinančius teisės aktus.

 

 

 

Departamento direktorius                                                                                             Andrius Kabišaitis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. Azguridienė, tel. (8 5) 239 6546, el. p. [email protected]

S. Švedas, tel. (8 5) 239 6165, el. p. [email protected]

S. Zamara, tel. (8 5) 239 6895, el. p. [email protected]