LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

Socialinių reikalų ir darbo komitetas

 

PAGRINDINIO KOMITETO PAPILDOMA IŠVADA (1)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE IR PROFESINIŲ LIGŲ SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO

NR. VIII-1509 3, 15, 19, 26 IR 27 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-2236(2)

 

2018-06-27  Nr. 103-P-33

Vilnius

 

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: R. Šalaševičiūtė – Komiteto pirmininkė, R. Baškienė, R. J. Dagys, A. Dumbrava, M. Navickienė, A. Norkienė, J. Rimkus, A. Sysas, G. Skaistė, T. Tomilinas, J. Varkalys, G. Vasiliauskas; Komiteto biuras: vedėja E. Bulotaitė, patarėjos: D. Jonėnienė, I. Kuodienė, padėjėja R. Liekienė; Kviestieji asmenys: A. Aranauskienė – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinio draudimo ir pensijų departamento direktorė, M. Sinkevičius – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktorius.

2. Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvados ir kitų ekspertų pasiūlymai:

 

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Teisės departamentas 2018-06-25

6

4

 

 

 Siūlytina patikslinti įstatymo projekto 6 straipsnio 4 dalyje vartojamą sąvoką ,,šalies vidutinis darbo užmokestis“, kadangi šios sąvokos turinys teisės aktuose nėra atskleistas. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 2 straipsnio 16 dalyje yra apibrėžta sąvoka ,,vidutinis šalies darbo užmokestis“. Kartu siūlytina šioje dalyje po žodžių ,,draudžiamųjų pajamų laikotarpiai bei“ įrašyti žodį ,,imamas“.

Pritarti iš dalies.

Argumentai:

Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo 3 straipsnio 14 dalyje yra apibrėžta „šalies vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio“ sąvoka, todėl 6 straipsnio 4 dalį siūlome atitinkamai patikslinti.

Pasiūlymas:

6 straipsnio 4 dalį išdėstyti taip:

    „4. Kai į po šio įstatymo įsigaliojimo skiriamoms Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo nustatytoms išmokoms apskaičiuoti reikalingą laikotarpį patenka asmens draudžiamųjų pajamų laikotarpiai bei imamas šalies vidutinis mėnesinis darbo užmokestis iki šio įstatymo įsigaliojimo, apskaičiuojant šių išmokų dydį, asmens draudžiamosios pajamos ir šalies vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, buvę tuo laikotarpiu iki šio įstatymo įsigaliojimo, didinami 1,289 karto.“

 

3. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: -

4. Balsavimo rezultatai: už – 10, prieš – 0, susilaikė – 2.

 

Komiteto pirmininkė                                                                                                                                                                           Rimantė Šalaševičiūtė                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

Komiteto biuro patarėja Regina Molienė