LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGIJOS IŠTEKLIŲ RINKOS ĮSTATYMO NR. XI-2023 191 STRAIPSNIo PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2020-09-30  Nr. XIIIP-5212

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas:

1.                  Projekto 1 straipsniu keičiamo įstatymo 191 straipsnio 2 dalyje siūloma nustatyti, kad ,,Trūkstamas biokuro kiekis gali būti įsigyjamas kitais teisės aktuose reglamentuotais pirkimo būdais, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 4 straipsnio 4 ir 5 dalyje nustatytus šilumos gamybos iš tvariai pagamintų vietinių atsinaujinančių energijos išteklių skatinimo reikalavimus.“. Atkreipiame dėmesį, kad projekte siūloma vartoti sąvoka ,,tvariai pagaminti vietiniai atsinaujinantys energijos ištekliai“ keičiamame įstatyme nėra apibrėžta. Šios sąvokos turinys nėra apibrėžtas ir keičiamo įstatymo 2 straipsnio 9 dalyje nurodytuose įstatymuose. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2006 m. lapkričio 13 d. nutarime pažymėjo, kad įstatymuose vartojamų sąvokų turinys gali būti apibrėžiamas (inter alia aiškinamas) tik įstatymu. Atsižvelgus į tai, siūlytina įstatymo projekte apibrėžti sąvokos ,,tvariai pagaminti vietiniai atsinaujinantys energijos ištekliai“ turinį arba ją patikslinti taip, kad būtų aišku, kurie konkrečiai energijos ištekliai turimi omenyje.

2.                  Projekto 2 straipsnyje siūloma nustatyti, kad įstatymas įsigalioja 2021 m. sausio 1 d. Atsižvelgiant į teikiamu įstatymo projektu keičiamame įstatyme siūlomą nustatyti teisinį reguliavimą, tiek kartu su šiuo projektu teikiamame Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1564 1, 4 ir 101 straipsnių pakeitimo įstatymo projekte reg. Nr. XIIIP-5211 siūlomus nustatyti naujus reikalavimus šilumos gamintojams biokuro įsigijimui iš trečiųjų šalių, svarstytina, ar, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 20 straipsnio 4 dalies nuostatomis, nereikėtų nustatyti vėlesnę įstatymo įsigaliojimo datą.

 

Departamento direktorius                                                                                         Andrius Kabišaitis                                                                      

 

 

A. Dulevičiūtė – Akimovienė, tel. (8 5) 239 6164, el. p. [email protected]

S. Švedas, tel. (8 5) 239 6165, el. p. [email protected]