2018-06-14

 

PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

KLIMATO KAITOS VALDYMO FINANSINIŲ INSTRUMENTŲ ĮSTATYMO NR. XI-329   9 IR 10 STRAIPSNIŲ, 1 IR 2 PRIEDŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO

NR. XIIIP-1945

 

 

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

Straipsnis

 

Straipsnio dalis

Punktas

1

7

N

Argumentai:

Siekiant efektyvaus teisėkūros proceso ir išvengti papildomo įstatymo pakeitimo projekto rengimo trumpais terminais dėl 2018 m. kovo 14 d. paskelbtos ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos Direktyvos (ES) 2018/410 nuostatų perkėlimo (nuostatas dėl valstybė pagalbos būtina perkelti iki 2018 m. gruodžio 31 d.), papildomai Įstatymo projekte Nr. XIP-1945 siūlomi šie galiojančio įstatymo pakeitimai:

-                2 straipsnio 7 dalies pakeitimas dėl naujas šiltnamio efektą sukeliančias dujas išmetantis įrenginys apibrėžimo pakeitimo (Direktyvos 1 str. 7) p. keičiamas 3 str. h) punktas);

-                10 straipsnio 3 dalies 7 punkto pakeitimas dėl galimybės ne daugiau 25% Klimato kaitos programos lėšų naudoti finansinėms priemonėms valstybės pagalbai daug energijos naudojančiai pramonei (Direktyvos 1 str. 14 p. f) papunktis, keičiantis 10a str. 6 dalį);

-                Įstatymo 2 priedo 1 punkto pakeitimas pateikiant nuorodą į Direktyvą (ES) 2018/410.

 

 

Pasiūlymas:

Papildyti projektą nauju 1 straipsniu ir jį išdėstyti taip:

„1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnio  7 dalį ir ją išdėstyti taip:

 „7. Naujas šiltnamio efektą sukeliančias dujas išmetantis įrenginys rinkos dalyvis (toliau – naujas įrenginys) – įrenginys, kurį eksploatuojantis veiklos vykdytojas:

1) vykdo vieną arba daugiau veiklų pagal šio įstatymo 1 priede nurodytą veiklos rūšių sąrašą ir turi jam po 2011 m. birželio 30 d. pirmą kartą išduotą leidimą išmesti šiltnamio efektą sukeliančias dujas;

2) vykdo veiklą, kuri nepatenka į šio įstatymo 1 priede nurodytų veiklos rūšių sąrašą arba neapima šio įstatymo 1 priede nurodytų veiklos rūšių ir išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, tačiau ši veikla ir (arba) šiltnamio efektą sukeliančios dujos, gavus Europos Komisijos patvirtinimą, Lietuvos Respublikos vienašališkai yra įtrauktos į Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą;

3) vykdo vieną arba daugiau veiklų pagal šio įstatymo 1 priede nurodytą veiklos rūšių sąrašą arba veiklą, kuri nepatenka į šio įstatymo 1 priede nurodytų veiklos rūšių sąrašą arba neapima šio įstatymo 1 priede nurodytų veiklos rūšių ir išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, tačiau ši veikla (veiklos) ir (arba) šiltnamio efektą sukeliančios dujos, gavus Europos Komisijos patvirtinimą, Lietuvos Respublikos vienašališkai yra įtrauktos į Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą, ir įrenginio pajėgumai buvo labai išplėsti po 2011 m. birželio 30 d.  vykdo vieną arba daugiau veiklų pagal šio įstatymo I priede nurodytą veiklos rūšių sąrašą  ir jam pirmą kartą buvo išduotas leidimas išmesti šiltnamio efektą sukeliančias dujas per Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos laikotarpį, kuris prasideda likus trims mėnesiams iki naujo laikotarpio Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančių veiklos vykdytojų sąrašo pateikimo dienos ir baigiasi likus trims mėnesiams iki kito laikotarpio sąrašo pateikimo dienos.“

Buvusius 1-5 straipsnius laikyti 2-6 straipsniais.

 

3 (buvęs 2)

3

7

Argumentai: žr. argumentus 1 pasiūlymui

Pasiūlymas:

Pakeisti 10 straipsnio 3 dalies 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

7) kitoms klimato kaitos politikos veiksmingo valdymo finansinėms priemonėms, kurios, naudojantis laikantis valstybės pagalbos taisyklių, leistų veiklos vykdytojams, eksploatuojantiems sektorių ar jų pošakių įrenginius, kuriems gresia reali anglies dioksido nutekėjimo rizika dėl didelių netiesioginių išlaidų, kurios faktiškai patiriamos su išmetamu šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiu susijusias išlaidas perkeliant į elektros energijos kainas, ir kitiems ūkio subjektams, kurių vykdoma veikla nepatenka į šio įstatymo 1 priede nurodytą veiklos rūšių sąrašą, sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo įsipareigojimų finansinę ir ekonominę naštą, įgyvendinti – ne daugiau kaip 25 procentų pajamų, gautų pardavus aukcione apyvartinius taršos leidimus.

 

5 (buvęs 4)

2 priedas

1

Argumentai: žr. argumentus 1 pasiūlymui

 

Pasiūlymas:

1.      Pakeisti 2 priedo 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1. 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 96/61/EB (OL 2004 m. specialus leidimas 15 skyrius, 7 tomas, p. 631), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/29/EB (OL 2009 L 140, p. 63). 2018 m. kovo 14 d.  Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/410 (OL 2018 L 76, p. 3).“

 

 

 

Seimo narys                                                                                                     Kęstutis Mažeika