LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

III (RUDENS) SESIJOS

RYTINIO posėdžio NR. 113

STENOGRAMA

 

2017 m. lapkričio 7 d.

 

Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas V. PRANCKIETIS,
Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja
R. BAŠKIENĖ
ir Seimo Pirmininko pavaduotoja
I. DEGUTIENĖ

 

 


 

10.00 val.

Lie­tu­vos Ne­pri­klau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­ro Gin­ta­ro Ra­mo­no 55-ųjų gi­mi­mo metinių ir 20-ųjų mir­ties me­ti­nių pa­mi­nė­ji­mas

 

PIRMININKĖ (I. DEGUTIENĖ, TS-LKDF*). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos! Šios die­nos mū­sų po­sė­dį pra­de­da­me Lie­tu­vos Ne­pri­klau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­ro, no­riu pa­brėž­ti, jau­niau­sio sig­na­ta­ro, Gin­ta­ro Ra­mo­no 55-ųjų gi­mi­mo me­ti­nių ir 20-ųjų mir­ties me­ti­nių pa­mi­nė­ji­mu. Kar­tu su mu­mis, Sei­mo na­riais, mi­nė­ji­me da­ly­vau­ja gi­mi­nės ir ar­ti­mie­ji, Ne­pri­klau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­rai, gar­bin­gi sve­čiai.

Ger­bia­mi ko­le­gos, ty­los mi­nu­te pa­gerb­ki­me G. Ra­mo­no at­mi­ni­mą.

 

Ty­los mi­nu­tė

 

Ačiū. Kvie­čiu apie sig­na­ta­rą min­ti­mis pa­si­da­lin­ti Sei­mo na­rį, kraš­tie­tį V. Gai­lių.

V. GAILIUS (LSF). Ačiū, ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Mie­li ar­ti­mie­ji, gar­būs ko­le­gos, pro­fe­si­nė veik­la lė­mė, kad pir­mo­mis aki­mir­ko­mis, skau­džiau­sio­mis aki­mir­ko­mis man te­ko bū­ti ša­lia G. Ra­mo­no ar­ti­mų­jų at­lie­kant sa­vo pro­fe­si­nę pa­rei­gą, vie­nam iš pir­mų­jų iš­tar­ti užuo­jau­tos žo­džius ir at­lik­ti sa­vo pro­fe­si­nę pa­rei­gą.

G. Ra­mo­nas gi­mė 1962 m. lap­kri­čio 6 d. Jo­niš­kio ra­jo­ne, Ba­riū­nų kai­me. Ma­ma – lie­tu­vių kal­bos mo­ky­to­ja, tė­tis tuo me­tu – vie­no stip­riau­sių že­mės ūkių, Ba­riū­nų ko­lū­kio, pir­mi­nin­kas, tu­rė­jęs di­de­lį au­to­ri­te­tą tiek Jo­niš­kio ra­jo­ne tarp žem­dir­bių, tiek vi­so­je Lie­tu­vo­je.

G. Ra­mo­no po­li­ti­nės kar­je­ros pra­džia sie­ja­ma su Lie­tu­vos Per­si­tvar­ky­mo Są­jū­džiu. Kaip nie­kas ki­tas, bū­da­mas Są­jū­džio ak­ty­vis­tu, nuo Są­jū­džio 1989 me­tais G. Ra­mo­nas be Ko­mu­nis­tų par­ti­jos ži­nios tam­pa Jo­niš­kio ra­jo­no Dauk­šių ko­lū­kio pir­mi­nin­ku. G. Ra­mo­nas kar­tu su ki­tais Jo­niš­kio są­jū­džio de­le­ga­tais da­ly­va­vo Są­jū­džio stei­gia­mo­jo su­va­žia­vi­mo dar­be ir bu­vo ak­ty­vus Są­jū­džio kū­rė­jas Jo­niš­kio ra­jo­ne. Iš jo ci­ta­tų bu­vo ga­li­ma su­pras­ti, kad Jo­niš­kis ne­bu­vo toks ak­ty­vus, ir G. Ra­mo­no dė­ka jo­niš­kie­čiai įsi­lie­jo į są­jū­die­čių gre­tas.

1990 m. ko­vo 4 d. Jo­niš­kio rin­ki­mų apy­gar­do­je G. Ra­mo­nas iš­rink­tas Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos de­pu­ta­tu. Be­je, už G. Ra­mo­ną tuo me­tu bal­sa­vo be­veik 8 tūkst. rin­kė­jų.

1990 m. ko­vo 11 d. pa­skel­bus Ak­tą „Dėl Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­mos vals­ty­bės at­sta­ty­mo“, G. Ra­mo­nas, kaip ir mi­nė­jo po­sė­džio pir­mi­nin­kė, bu­vo jau­niau­sias sig­na­ta­ras, jam tuo me­tu bu­vo 28-eri me­tai.

Aukš­čiau­sio­jo­je Ta­ry­bo­je-At­ku­ria­ma­ja­me Sei­me pri­klau­sė Są­jū­džio cen­tro frak­ci­jai. G. Ra­mo­nas kaip par­la­men­ta­ras ak­ty­viai įsi­trau­kė į tris pa­grin­di­nes veik­los kryp­tis: Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo dar­bus, sa­vi­val­dos ins­ti­tu­ci­jų kū­ri­mą ir že­mės ūkio re­for­mą. Nuo 1990 m. ko­vo 20 d. iki 1991 m. lap­kri­čio 21 d. jis dir­bo Vals­ty­bės at­kū­ri­mo nuo­la­ti­nė­je ko­mi­si­jo­je, taip pat bu­vo Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos-At­ku­ria­mo­jo Sei­mo III se­si­jos po­sė­džių Bal­sų skai­čia­vi­mo ko­mi­si­jos na­riu, nuo 1991 m. lap­kri­čio 26 d. iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos dir­bo Sa­vi­val­dy­bių rei­ka­lų ko­mi­si­jo­je, o nuo 1992 m. sau­sio 30 d. – dar ir Man­da­tų ir eti­kos ko­mi­si­jo­je.

Sun­kio­mis aki­mir­ko­mis Gin­ta­ras ra­šė: „Kar­tais vi­suo­me­nė iš sa­vo iš­rink­tų­jų rei­ka­lau­ja to, ko ne­tu­ri ji pa­ti. Vi­so­je Lie­tu­vo­je da­bar nė­ra aiš­ku­mo, gal­vo­ja­ma, kad pre­zi­den­to ins­ti­tu­ci­jos įve­di­mas iš­spręs pro­ble­mas. Kas tas Są­jū­dis? Man at­ro­do, kad da­bar kiek­vie­nas run­gia­si dėl sa­vo vie­tos, kaip sa­ko­ma, kad at­eis žmo­gus ir pa­si­da­rys tvar­ka.“

1992 m. spa­lio 25 d. ba­lo­ti­ra­vo­si Sei­mo rin­ki­muo­se Pa­kruo­jo ir Jo­niš­kio rin­ki­mų apy­gar­do­je Nr. 46, ta­čiau ne­bu­vo iš­rink­tas į par­la­men­tą. Po šių rin­ki­mų G. Ra­mo­nas vi­sam lai­kui grį­žo į gim­tą­jį Jo­niš­kį. „Vil­nius ir Kau­nas man per di­de­li“, – sa­kė G. Ra­mo­nas, su­grį­žęs į Jo­niš­kį. Ali­nan­tis in­ten­sy­vus dar­bas iš­sun­kė jė­gas, te­ko gu­lė­ti li­go­ni­nė­je, gy­dy­tis, jis troš­ko ty­los ir ra­my­bės. Šven­tės pra­ei­na, lie­ka kas­die­ny­bė – vie­no­da, pil­ka, nie­ko nau­jo ne­be­at­ne­šan­ti.

Jau­niau­sias Ko­vo 11-osios Ak­to sig­na­ta­ras jo­niš­kie­tis G. Ra­mo­nas, nuo Są­jū­džio lai­kų bu­vęs po­li­ti­nių įvy­kių sū­ku­ry­je, vi­siems lai­kams li­ko ide­a­lis­tas. Ir pa­lū­žo su­si­dū­ręs su re­a­lia gy­ve­ni­mo kas­die­ny­be. „Ma­no gy­ve­ni­mas ėjo iš aukš­tai, apa­čio­je ne­te­ko kaps­ty­tis, da­bar ten­ka“, – taip apie sa­ve kal­bė­jo G. Ra­mo­nas. „Ma­ne la­biau­siai žei­džia žmo­nių po­žiū­ris, ne­va sig­na­ta­ras, tai ga­lė­jai įsi­tai­sy­ti kur nors te­nai. Lai­kui ei­nant sig­na­ta­ras vals­ty­bė­je įgis reikš­min­ges­nį sta­tu­są. Kuo dau­giau sėk­min­gų vals­ty­bės žings­nių, tuo sig­na­ta­rai bus pri­si­me­na­mi švie­ses­ne spal­va,“ – sa­kė G. Ra­mo­nas.

G. Ra­mo­no ne­bė­ra. Ryš­kios as­me­ny­bės, ku­riai nie­kas ne­no­rė­jo ar ne­ga­lė­jo iš­ties­ti pa­gal­bos ran­kos, kai jos la­biau­siai rei­kė­jo, kai spren­dė­si gy­vy­bės ar mir­ties klau­si­mas. G. Ra­mo­nas pa­lai­do­tas Jo­niš­kio se­no­sio­se ka­pi­nė­se.

Apie sig­na­ta­rą by­lo­ja kuk­li len­ta jo mo­kyk­lo­je, Ma­to Slan­čiaus­ko gim­na­zi­jo­je, prie gim­na­zi­jos ir Jo­niš­kio par­ke pa­so­din­ti ąžuo­lai. Jo­niš­kio ra­jo­no Ba­riū­nų kai­me – me­mo­ria­li­ne len­ta pa­žy­mė­tas na­mas sta­čiais laip­tais į pa­lė­pę, ku­ria­me G. Ra­mo­nas au­go ir iki de­vy­ne­rių me­tų gy­ve­no su šei­ma. Šia­me na­me pra­bė­go vai­kys­tė.

Tra­giš­ko li­ki­mo sig­na­ta­ro at­mi­ni­mas įam­žin­tas R. Mont­vi­lai­tės kny­ga „Gin­ta­ras Ra­mo­nas“. Sa­vi­mi Gin­ta­ras su­mo­kė­jo už sa­vo ide­a­liz­mą, jis ne­mo­kė­jo pri­im­ti gy­ve­ni­mo to­kio, koks yra, – tei­gia lie­tu­vių kal­bos mo­ky­to­ja, ger­bia­ma mo­ky­to­ja, Gin­ta­ro ma­ma I. Ra­mo­nie­nė.

Jei­gu šiuo me­tu G. Ra­mo­nas bū­tų po­li­ti­kas, ko ge­ro, iš­girs­tu­me ne vie­ną šo­ki­ruo­jan­tį po­sa­kį ar pa­ma­ty­tu­me ne­ti­kė­tą po­li­ti­nį po­sū­kį. Bu­vo gy­vas ir hu­mo­ro jaus­mą tu­rin­tis žmo­gus. Ne­la­bai pa­mal­dus, bet net sa­vo pri­va­čiuo­se už­ra­šuo­se Die­vo var­dą ra­šė iš di­džio­sios rai­dės. Ačiū. (Plo­ji­mai)

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju Sei­mo na­riui V. Gai­liui.

Da­bar kvie­čiu G. Ra­mo­no ko­le­gą Ne­pri­klau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­rą Z. Vaiš­vi­lą tar­ti žo­dį.

Z. VAIŠVILA. Aš pra­šy­čiau ger­bia­mą­jį Sei­mo na­rį G. Land­sber­gį ne nu­ga­ra pa­gerb­ti G. Ra­mo­no at­si­mi­ni­mą. Ačiū.

Ger­bia­mas Sei­me, prieš 20 me­tų sa­vo spren­di­mu mus pa­li­ko jau­niau­sias Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bę at­kū­ru­sios Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos de­pu­ta­tas G. Ra­mo­nas. Šie­met jis tu­rė­jo su­lauk­ti 55-erių ir bū­ti su mu­mis. Lie­tu­vos Per­si­tvar­ky­mo Są­jū­džio Jo­niš­kio ra­jo­no ta­ry­bos pir­mi­nin­ko G. Ra­mo­no min­tis prieš lem­tin­gus rin­ki­mus ir lem­tin­gus jo gy­ve­ni­mo po­ky­čius: „Są­jū­dis nie­ko ne­ga­li pa­ža­dė­ti, iš­sky­rus lais­vę, nes Są­jū­dis esi tu pats. Gi­liau su­vo­kiau Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo bū­ti­nu­mą – tai vie­nin­te­lė są­ly­ga iš­lik­ti tau­tai, tra­giš­kiau­sia, kad ši­to mes ne­pa­ste­bi­me.“ Gin­ta­ro ma­ma Ire­na po šių rin­ki­mų iš­ta­rė pra­na­šiš­kus žo­džius: ne­no­riu sū­naus ati­duo­ti. Be­je, aš šią kal­bą pa­va­di­nau „G. Ra­mo­nas – Lie­tu­vos li­ki­mo sim­bo­lis“, to­dėl la­bai kvie­čiu su­si­mąs­ty­ti.

Šian­dien mes tu­ri­me at­si­pra­šy­ti žmo­nos Li­nos ir Gin­ta­ro duk­rų Mo­ni­kos ir Ie­vos. Gin­ta­ro lem­tis ir šios šei­mos iš­ban­dy­mai – tai tra­giš­ko Lie­tu­vos li­ki­mo sim­bo­lis. Są­jū­džio žmo­gų, vi­sa sa­vo esy­bę at­si­da­vu­sį šiam šven­tam mū­sų tiks­lui, de­gi­nu­sį sa­ve ir tuo skriau­du­sį šei­mą, džiu­gi­nu­sį ir tuo skau­di­nu­sį jo ma­mą, mes pa­au­ko­jo­me ant Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bės au­ku­ro. Ne­ras­da­vo­me lai­ko su­si­vok­ti ir gerb­ti vie­nas ki­to nuo­mo­nę, iš­klau­sy­ti, lai­ku pa­si­kal­bė­ti, pa­rem­ti Gin­ta­ro pe­tį.

G. Ra­mo­nas – jaut­rus ir nuo­šir­dus sa­vo sie­kiais, ne tik bu­vo jau­nat­viš­kai ener­gin­gas, bet ir gi­liai to­lia­re­giš­kai ma­tan­tis. Gal ne vi­sa­da jis pa­si­rink­da­vo tin­ka­mą iš­raiš­kos žo­dį, ta­čiau jį gi­liai su­krė­tė jo rin­kė­jų kraš­to ko­lū­kio žmo­nės, 1989 me­tais (ne­ti­kė­tai jam pa­čiam) pa­ti­kė­ję Gin­ta­rui va­do­va­vi­mą jiems.

Iš­trau­kos iš 1920 m. rug­pjū­čio 22 d. „Si­dab­rės“ laik­raš­čio in­ter­viu su G. Ra­mo­nu: „Jau­čiu vi­siš­ką apa­ti­ją ir su­sier­zi­ni­mą. At­ro­do, žmo­nes kan­ki­na ne­ge­rų lai­kų nuo­jau­ta. Kiek­vie­nas tu­ri ai­bę pro­ble­mų ir ne­ga­li pra­dė­ti nor­ma­liai gy­ven­ti, nes ne­ži­no, pa­gal ko­kias tai­syk­les rei­kės gy­ven­ti.“ Ko­lū­kių iš­ar­dy­mas Gin­ta­rą su­dras­kė vi­sa­pu­siš­kai. Aukš­čiau­sio­joje Ta­ry­bo­je ne vie­nas iš jo ty­čio­jo­si dėl ra­gi­ni­mo ne­sku­bė­ti taip dras­tiš­kai ar­dy­ti ko­lū­kius, o grį­žus po de­pu­ta­tys­tės at­gal į Jo­niš­kį ir ne­li­kus Vil­niu­je tie, ku­rie jį rin­ko bū­ti ko­lū­kio va­do­vu, pir­miau­sia ir spjo­vė jam į vei­dą. Tą va­ka­rą Gin­ta­ras, mąs­ty­da­mas apie li­ki­mą, 28 ki­lo­met­rus pės­čias grį­žo na­mo.

Jis pri­si­pa­žįs­ta, kad Aukš­čiau­sio­joje Ta­ry­bo­je jau­tė­si kaip mės­ma­lė­je. Są­jū­die­tis tu­rė­jo sa­vo nuo­mo­nę ir vis ieš­ko­jo tie­sos, su­ba­lan­suo­tų ir ra­mių spren­di­mų. Prieš 1992 me­tų re­fe­ren­du­mą dėl stip­raus pre­zi­den­to pa­sa­kė dve­jo­nes: „Vi­so­je Lie­tu­vo­je da­bar nė­ra aiš­ku­mo, gal­vo­ja­ma, kad pre­zi­den­to ins­ti­tu­ci­jos įve­di­mas iš­spręs pro­ble­mas (at­si­pra­šau V. Gai­liaus, ci­tuo­ju tuos pa­čius žo­džius), tai di­de­lis klau­si­mas, apie ku­rį ne­dis­ku­tuo­ja­ma. Kas tas Są­jū­dis? Val­džia. Man at­ro­do, kad da­bar kiek­vie­nas run­gia­si dėl sa­vo vie­tos, kai sa­ko­ma, kad at­eis žmo­gus, pre­zi­den­tas, ir pa­si­da­rys tvar­ka. Są­jū­dy­je siū­lo­ma iš­rink­ti pre­zi­den­tą, o tik pas­kui žiū­rė­si­me, ką jis pa­da­rys. Rei­kia kur­ti tei­si­nę sis­te­mą, per ku­rią vis­kas for­muo­ja­si.“ Ir Gin­ta­ras ne­tru­ko su­lauk­ti at­sa­ko – Są­jū­džio at­vi­ro laiš­ko G. Ra­mo­nui ra­gi­nant jį at­si­sta­ty­din­ti iš Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos de­pu­ta­tų.

Ta­čiau to­kia ne tik G. Ra­mo­no nuo­mo­nė. R. Ozo­las, ci­tuo­ju jį: „Są­jū­džio žings­niai ro­do, kad iš tie­sų eli­mi­nuo­ja­mi bet ko­kie idė­ji­niai ir te­ori­niai bu­vu­sio Są­jū­džio pa­ma­tai ir ne tik idė­jiš­kai ir te­oriš­kai, bet ir per­so­na­liš­kai iš­jun­gia­mi žmo­nės. Tai au­to­ri­ta­ri­nės vi­suo­me­nės or­ga­ni­za­vi­mo pa­stan­ga su­kur­ti for­mas ir nor­mas, ku­rios ves­tų į au­to­ri­ta­ri­nę Lie­tu­vos Res­pub­li­ką.“ 1992 m. spa­lio 25 d. Sei­mo rin­ki­muo­se G. Ra­mo­nas, kaip jau mi­nė­ta, – Lie­tu­vos cen­tro ju­dė­ji­mo kan­di­da­tas, vis sie­kian­tis su­ba­lan­suo­tos ir mąs­tan­čios, ra­miai dir­ban­čios vi­suo­me­nės. Ta­čiau Gin­ta­ras jau­čia žmo­nių pul­są: „Rin­ki­mai Lie­tu­vo­je, žmo­nės įsi­utę, il­gi­si pa­sto­vu­mo ir nors tru­pu­tė­lį už­tik­rin­tos ryt­die­nos, bet nė­ra ti­kė­ji­mo, o gal aš klys­tu? Gal tik ma­ny­je nė­ra ti­kė­ji­mo? Vi­si dir­ba sa­vo dar­bus, ti­ki jų pras­me, yra links­mi ir ne­krei­pian­tys į tai jo­kio dė­me­sio, kol iš­tin­ka ne­lai­mė, o ne­lai­mė ga­li bū­ti įvai­ri.

Bai­siau­sia, kai ap­link esan­ti sis­te­ma su­ma­la ti­kė­ji­mą, nors jei­gu pa­vyks­ta jį su­mal­ti, gal tai ir ne bu­vo ti­kė­ji­mas? O ko­kia at­ei­tis, kai pa­sau­ly­je tiek gin­klų, skir­tų tai­kai iš­sau­go­ti.“ Ta­čiau kur ben­dra­min­čiai, bu­vę Są­jū­džio ben­dra­min­čiai ir kraš­tie­čiai? Kas nu­si­grę­žia, kas ty­čio­ja­si, kas nuo­šir­džiai ne­su­pran­ta.

Pas­ku­ti­nia­me in­ter­viu 1997 m. lap­kri­čio 5 d., at­spaus­din­ta­me jau po mir­ties ki­tą die­ną, 35-ojo gim­ta­die­nio iš­va­ka­rė­se Gin­ta­ras kal­ba apie tai, kaip jį sle­gia tai, kaip šian­dien va­di­na­mas sig­na­ta­ras: „Kai sig­na­ta­rys­tė pri­si­me­na­ma ne vie­to­je ir ne lai­ku, kai ne­si­se­ka vi­suo­me­ni­niai vie­ši da­ly­kai, jei ne ji, kai ku­rie ma­no gy­ve­ni­mo mo­men­tai bū­tų ver­ti­na­mi kaip nor­ma­laus žmo­gaus, tar­ki­me, aš da­bar par­da­vi­nė­ju ka­se­tes. Ma­nęs klau­sia, kaip tu taip že­mai puo­lei, nu­si­ri­tai nuo Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos na­rio iki ka­se­čių par­da­vė­jo? Tai sle­gia. Ma­ne la­bai žei­džia žmo­nių po­žiū­ris, ne­va sig­na­ta­ras, tai ga­lė­jai įsi­tai­sy­ti kur nors te­nai. Lai­kui ei­nant sig­na­ta­ras vals­ty­bė­je įgis reikš­min­ges­nį sta­tu­są.“ Gin­ta­ro min­čių pa­bai­ga.

Di­plo­ma­tas, eko­no­mis­tas Gin­ta­ras su­si­dū­rė su ne vie­na pa­ty­čia ieš­ko­da­mas dar­bo, ku­rio ne­si­bo­dė­jo, grie­bė­si bet ko­kio, ta­čiau ba­das, ba­das, at­sa­ko­my­bės jaus­mas, kad ne­ga­li iš­lai­ky­ti šei­mos, pra­lai­mi­mi kon­kur­sai, nai­ki­na­mi eta­tai, įkeis­tas bu­tas, kad gau­tų pa­sko­lą ver­slui, ama­to iš­mo­ki­mas, dar­bas die­ną nak­tį, neat­si­skai­ty­mas už jo pa­ga­min­tą pro­duk­ci­ją, sko­los ir vis pa­ty­čia, ver­čian­ti mąs­ty­ti. Ci­tuo­ju Gin­ta­rą; „Pra­ėjęs lai­kas, ly­gi­nant su tuo, kas bu­vo gal­vota ir kas yra, daž­nai į ne­vil­tį spau­džia ir ver­čia pa­klaus­ti sa­vęs, ar tas žings­nis tik­rai bu­vo rei­ka­lin­gas, ar rei­kė­jo de­gin­ti ir ar­dy­ti tai, kas bu­vo. Ga­lų ga­le ar rei­kė­jo taip ak­ty­viai da­ly­vau­ti, nes kas esi da­bar? Nie­kas. Ir dėl vis­ko, kas ne­ge­rai, kal­tas. Ne­iš­min­tin­gai pa­ti­kė­jęs, kad vis­kas bus ki­taip ir ge­riau.“ Po 1992 m. spa­lio 25 d. re­fe­ren­du­mo dėl Kon­sti­tu­ci­jos G. Ra­mo­nas pra­gy­ve­no pen­ke­rius me­tus. Už­ra­šuo­se ana­li­za­vo ir sa­ve, ir at­kur­tą vals­ty­bę, ne­ver­ti­no­me jo pa­si­au­ko­ji­mo ir at­si­da­vi­mo Lie­tu­vos at­gi­mi­mui ta­da, tad iš­girs­ki­me jo pa­ste­bė­ji­mus bent da­bar.

Mi­nint at­kur­tos vals­ty­bės sep­ty­ne­rių me­tų su­kak­tį, pas­ku­ti­nę, ku­rią ma­tė G. Ra­mo­nas, jis ra­šė: „Tai kas ta ne­pri­klau­so­my­bė? Ko­kia jos es­mė ir pras­mė? Ar esa­me dau­giau, ar ma­žiau ne­pri­klau­so­mi, ar gi­na­mės nuo tų, ku­rie ne­puo­la, ar puo­la­me tuos, ku­rie ne­si­gi­na? Ar tai džiu­gi, ar liūd­na šven­tė? Mes daž­nai už­mirš­ta­me, kad ne­pri­klau­so­my­bė – tai lais­vė bū­ti, dirb­ti, už­si­dirb­ti ir tu­rė­ti, lais­vė ne tik vals­ty­bi­ne, bet ir in­di­vi­du­a­lia pras­me. Lais­vė gy­ven­ti ir dirb­ti pa­gal kiek­vie­no įsi­ti­ki­ni­mus, ne­pa­žei­džiant ša­lia esan­čio­jo tų pa­čių tei­sių ir lais­vių. Ša­lia vi­sų tų lais­vių ne­pri­klau­so­my­bė kar­tu įpa­rei­go­ja steng­tis su­vok­ti ir įpras­min­ti as­mens, lie­tu­vio, lie­tu­vio tau­tos bū­tį čia, ša­lia Bal­ti­jos jū­ros šio­je že­mė­je, va­di­na­mo­je Lie­tu­va.“

Gin­ta­ras bu­vo pa­lik­tas vie­nas su sa­vo min­ti­mis, var­gais ir kan­čio­mis. Vie­nas pats jis tvar­kin­gai pa­si­ruo­šė ir pas­ku­ti­niam sa­vo žings­niui gy­ve­ni­me – 1997 m. lap­kri­čio 11 d. šio­je že­mė­je ne­pri­klau­so­ma Lie­tu­va ne­ra­do vie­tos gy­vam jos sig­na­ta­rui G. Ra­mo­nui. Dė­ko­ju už ga­li­my­bę tai pa­sa­ky­ti. Ačiū. (Plo­ji­mai)

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju Ne­pri­klau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­rui Z. Vaiš­vi­lai.

Kvie­čiu į tri­bū­ną Sig­na­ta­rų klu­bo kanc­le­rį S. Ka­šaus­ką.

S. KAŠAUSKAS. La­ba die­na, ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai. Šis mū­sų ko­le­gos sig­na­ta­ro G. Ra­mo­no pa­mi­nė­ji­mas yra ne­sta­tu­ti­nis to­dėl, kad jis ne­sta­tu­ti­nis žmo­gus ir bu­vo, – jau­niau­sias sig­na­ta­ras, iš­ėjęs tra­giš­kiau­siu bū­du iš šio pa­sau­lio. Mes, ko­le­gos, jį pri­si­me­na­me kaip ne­pa­pras­tai nar­sų, jaut­rų, gra­žų žmo­gų. De­ja, jį su­ma­lė gy­ve­ni­mas, už ku­rį jis ko­vo­jo. Švie­sus jo at­mi­ni­mas, trum­pai gy­ve­no, daug vei­kė, daug nu­vei­kė, bu­vo ak­ty­vus, ge­ras žmo­gus, kaip pa­sa­ky­tų. Bet, de­ja, gy­ve­ni­mas yra gy­ve­ni­mas – at­si­ren­ka, pa­ren­ka tai, kas jam svar­bu. Šią die­ną mes, pri­si­min­da­mi Gin­ta­ro tra­giš­ko gy­ve­ni­mą ir li­ki­mą, no­rė­tu­me pa­svei­kin­ti čia at­vy­ku­sią vie­ną iš dvie­jų duk­rų ir įteik­ti gė­les. Pra­šom.

Bu­vo ma­žos mer­gai­tės, da­bar jau ko­kios… (Plo­ji­mai)

Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me, pra­ne­šė­jams. Dė­ko­ja­me G. Ra­mo­no ar­ti­mie­siems. Dė­ko­ju vi­siems da­ly­va­vu­siems šia­me mi­nė­ji­me ir skel­biu mi­nė­ji­mo pa­bai­gą.

Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, pen­kių mi­nu­čių per­trau­ka iki tol, kol bus tvir­ti­na­ma dar­bo­tvarkė.

 

Per­trau­ka

 

PIRMININKAS (V. PRANCKIETIS). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos Sei­mo na­riai, pra­šy­čiau už­im­ti sa­vo vie­tas, tę­sia­me dar­bą. (Šur­mu­lys sa­lė­je)

 

10.25 val.

Se­niū­nų su­ei­gos pa­tiks­lin­tos 2017 m. lap­kri­čio 7 d. (ant­ra­die­nio) po­sė­džių darbotvarkės tiks­li­ni­mas ir tvir­ti­ni­mas

 

Prieš Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jų prie­sai­ką mes dar tu­ri­me pa­tvir­tin­ti dar­bo­tvarkę. Ko­kių tu­rė­tu­mė­te pa­sta­bų? P. Sau­dar­gas. Pra­šom.

P. SAUDARGAS (TS-LKDF). Dė­kui, ger­bia­ma­sis Pir­mi­nin­ke. Dėl dar­bo­tvarkės. Aš siū­ly­čiau frak­ci­jos var­du iš­brauk­ti iš dar­bo­tvarkės 2-4 klau­si­mą ir ly­di­muo­sius klau­si­mus, t. y. Aplin­kos ap­sau­gos vals­ty­bi­nės kon­tro­lės įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo pro­jek­tą Nr. XIIP-3037. Mo­ty­vuo­ju tuo, kad šian­dien ry­te su­šauk­ta­me ne­ei­li­nia­me ko­mi­te­to po­sė­dy­je be di­de­lių svars­ty­mų bu­vo pri­tar­ta S. Gent­vi­lo pa­tai­soms. Iš es­mės tai at­ve­ria ke­lią di­de­lei ap­lin­kos ap­sau­gos sis­te­mos re­for­mai, ku­rios ko­mi­te­tas vi­siš­kai ne­svars­tė, mi­nis­te­ri­ja ne­pri­sta­tė. Aš siū­lau tik­rai frak­ci­joms la­biau įsi­gi­lin­ti į šį pro­jek­tą, to­dėl siū­lau šian­dien iš­brauk­ti iš dar­bo­tvarkės.

PIRMININKAS. Ačiū. Dau­giau pa­siū­ly­mų? K. Gla­vec­kas.

K. GLAVECKAS (LSF). Ger­bia­ma­sis Pir­mi­nin­ke, jūs, kaip Pir­mi­nin­kas, tu­ri­te kaip ir mes tu­ri­me vi­sas tei­ses, iš­sky­rus vie­ną, – da­ry­ti cha­o­są Sei­me. Šian­dien at­ėję li­be­ra­lai bu­vo per­kel­ti į vi­siš­kai ki­tas vie­tas, so­cial­de­mok­ra­tai nu­ta­rė iš­si­skir­ti ne­aiš­ku, dėl ko… (Šur­mu­lys sa­lė­je)

PIRMININKAS. Dėl dar­bo­tvarkės ga­lė­tu­mė­te?

K. GLAVECKAS (LSF). …jie nu­ta­rė iš­si­skir­ti ir juos at­ski­riat į de­ši­nę pu­sę. Man ne­su­pran­ta­ma, kaip so­cial­de­mok­ra­tai ta­po de­ši­niai­siais, o mus, li­be­ra­lus, nu­va­rė į kai­rę pu­sę.

PIRMININKAS. Ačiū. Su­pra­tau jū­sų pa­siū­ly­mą dėl dar­bo­tvarkės.

K. GLAVECKAS (LSF). Nėr už ką, bet jūs tu­ri­te tiek pat tei­sių kaip ir mes, tu­rė­ki­te ome­ny.

PIRMININKAS. Ačiū. E. Jo­vai­ša.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Pra­šy­čiau į dar­bo­tvarkę įtrauk­ti Vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­jos su­dė­ties ir va­do­vo tvir­ti­ni­mo nu­ta­ri­mą.

PIRMININKAS. Ačiū, pa­siū­ly­mą su­pra­to­me. P. Gra­žu­lis.

P. GRAŽULIS (TTF). Pir­miau­sia pir­mu klau­si­mu no­riu re­pli­ką dėl per­so­di­ni­mo. Jei­gu taip per­so­di­no­me dėl D. Ša­ka­lie­nės, li­ko po­sė­džiau­ti mė­nuo – ji dau­giau tri­jų mė­ne­sių ne­iš­bū­na vie­no­je frak­ci­jo­je. Tai da­bar ji ga­li pa­sto­vė­ti, o per pa­va­sa­rio se­si­ją gal­būt dar kar­tą rei­kės per­so­din­ti, pra­džio­je, o ne pa­bai­go­je. (Šur­mu­lys sa­lė­je)

PIRMININKAS. Ačiū. Da­bar dėl dar­bo­tvarkės.

P. GRAŽULIS (TTF). Da­bar dėl dar­bo­tvarkės, ki­tas klau­si­mas. Ger­bia­ma­sis Pir­mi­nin­ke, esu vie­nas iš ini­cia­to­rių, frak­ci­jos var­du pra­šau dėl lai­ki­no­sios ty­ri­mų ko­mi­si­jos sta­tu­so su­tei­ki­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tui, šį klau­si­mą dėl ne­pa­grįs­to sko­li­ni­mo­si įtrauk­ti ne re­zer­vi­niu klau­si­mu, o iš kar­to po pri­ėmi­mų. Frak­ci­jos var­du. (Bal­sas sa­lė­je: „Pet­rai, kad net re­zer­vi­niuo­se jo nė­ra…“)

PIRMININKAS. Ačiū. Se­niū­nų su­ei­ga šį klau­si­mą iš vi­so iš­brau­kė.

P. GRAŽULIS (TTF). Pa­lau­ki­te! Aš esu ini­cia­to­rius ir frak­ci­ja ga­li pra­šy­ti, kad bū­tų bal­suo­ja­ma, to­dėl frak­ci­jos var­du pra­šau bal­suo­ti. Ga­lu­ti­nį žo­dį dėl dar­bo­tvarkės ta­ria ne Se­niū­nų su­ei­ga, o pats Sei­mas!

PIRMININKAS. Ge­rai. Ačiū. E. Gent­vi­las.

E. GENTVILAS (LSF). At­si­pra­šau, ger­bia­ma­sis Pir­mi­nin­ke, tik­rai ne dėl dar­bo­tvarkės. At­si­sė­dau ši­to­je vie­to­je, kur sė­dė­jo P. Gra­žu­lis, žiū­riu – port­fe­lis pa­lik­tas, sa­kau, gal V. Gai­liaus? Ne V. Gai­liaus. Te­gu kas nors pa­si­i­ma, vel­nias ži­no, kas ten su­dė­ta. (Šur­mu­lys sa­lė­je)

PIRMININKAS. Ge­rai. Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, pa­si­im­ki­te port­fe­lį. K. Ma­siu­lis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Aš vis dėl­to dėl sė­dė­ji­mo. Pir­mi­nin­ke, par­la­men­ta­riz­mo tra­di­ci­ja, ku­ri dės­to­ma va­do­vė­liuo­se, sa­ko, kad pa­pras­tai par­la­men­tuo­se žmo­nės sė­di pa­gal po­li­ti­nes pa­žiū­ras. Taip so­di­na­ma. Rei­kė­tų gerb­ti tą par­la­men­ta­riz­mo tra­di­ci­ją, ku­ri ir Lie­tu­vo­je bu­vo. O da­bar aš ma­tau – pa­gal ne­apy­kan­tos laips­nį. Čia la­biau­siai ne­ap­ken­čia­mi, ten lyg ir my­li­mi. Jei­gu soc­de­mus lai­ko­te de­ši­niai­siais, o tei­sin­gai lai­ko­te, nes jie vi­sa­da tik de­ši­nę po­li­ti­ką… pri­chva­ti­za­vo vis­ką, ža­dė­jo įves­ti pro­gre­si­nius mo­kes­čius – ne­įve­dė, me­la­vo, tai čia de­ši­nių­jų toks… Juos vi­sus pra­šom (…).

PIRMININKAS. Ačiū. Su­pra­tau. Su­pra­tau, kad jūs kal­ba­te dėl sė­dė­ji­mo. Ne­ži­no­te, už ką sė­di­te. Ačiū.

 Pir­ma­sis pa­siū­ly­mas bu­vo P. Sau­dar­go dėl 2-4 klau­si­mo iš­brau­ki­mo iš dar­bo­tvarkės. Ben­dru su­ta­ri­mu ne­nu­bal­suo­si­me. Va­di­na­si, bal­suo­ja­me elek­tro­ni­niu bū­du.

Bal­sa­vo 119 Sei­mo na­rių: už – 47, prieš – 60, su­si­lai­kė 12. Klau­si­mas lie­ka dar­bo­tvarkėje.

Dėl E. Jo­vai­šos pa­siū­ly­mo. Dėl vi­sų šių pro­jek­tų dar nė­ra Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­dos, to­dėl įtrauk­ti ne­ga­li­me. Į ki­tą po­sė­dį.

Tre­čia­sis pa­siū­ly­mas. P. Gra­žu­lis siū­lė frak­ci­jos var­du dėl pro­jek­to Nr. XIIIP-1262. Tai klau­si­mas, ku­rį Se­niū­nų su­ei­ga iš­brau­kė iš dar­bo­tvarkės, o P. Gra­žu­lis siū­lo jį įtrauk­ti at­gal. Ar ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­me at­mes­ti P. Gra­žu­lio siū­ly­mą, ar bal­suo­ja­me? Bal­suo­ja­me. Kas už tai, kad įra­šy­tu­me į dar­bo­tvarkę, bal­suo­ja­te už, kas už tai, kad ne­lik­tų dar­bo­tvarkėje, bal­suo­ja­te prieš.

Bal­sa­vo 111 Sei­mo na­rių: už – 18, prieš – 43, su­si­lai­kė 50. Siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo – P. Gra­žu­lis.

P. GRAŽULIS (TTF). Ger­bia­ma­sis Pir­mi­nin­ke, aš no­riu pri­min­ti ger­bia­mam Ra­mū­nui, kad dar pra­ei­tais me­tais, kai bu­vo siū­lo­ma su­da­ry­ti lai­ki­ną­ją ko­mi­si­ją dėl Sei­mo na­rių ry­šių su ga­li­mai grės­mes na­cio­na­li­niam sau­gu­mui ke­lia­mo… su ry­šiais su Ru­si­jos ver­slais, de­ja, pa­sa­kė, kad tru­pu­tė­lį pa­lau­ki­te, mes grei­tai su­da­ry­si­me. Tai bu­vo ko­vo mė­nuo. Jau pra­ėjo be­veik me­tai, ne vi­sai. Šian­dien vėl sa­ko – bus su­da­ry­ta vė­liau. Ka­da? Pa­va­sa­rio se­si­jo­je?

Ger­bia­mie­ji, man pri­me­na ly­giai to­kią pa­čią si­tu­a­ci­ją pra­ei­to­je ka­den­ci­jo­je, kai mes tik­rai no­rė­jo­me iš­tir­ti ne vie­ną ko­rup­ci­nį stam­bų at­ve­jį, o so­cial­de­mok­ra­tai su A. But­ke­vi­čiu­mi vis sa­ky­da­vo: pa­lau­ki­te, už mė­ne­sio, pa­lau­ki­te, už mė­ne­sio. Kas at­si­ti­ko? Ar pa­žy­mų apie jus jau pri­rin­ko Pre­zi­den­tė? Ko­dėl jūs trau­kia­tės? Bu­vo pri­ža­dė­ta. Tai­gi jūs tik kni­bi­nė­ja­tės kaž­ko­kiuo­se men­knie­kiuo­se, o es­mės, kaip iš­vog­ta vals­ty­bė, ne­no­ri­te spręs­ti ir ana­li­zuo­ti.

PIRMININKAS. Ačiū už re­pli­ką. Ga­liu tik pa­ko­men­tuo­ti, kad Se­niū­nų su­ei­go­je bu­vo vie­nas ar­gu­men­tas – kol ne­pri­im­tas biu­dže­tas, įsi­vel­ti į ki­tas dis­ku­si­jas ne­ver­tė­tų.

Ar ga­li­ma dar­bo­tvarkei pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

 

10.35 val.

Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jos D. Bub­lie­nės prie­sai­ka

 

Dar­bo­tvarkės 1-3 klau­si­mas ir po­sė­džiui pir­mi­nin­kaus I. De­gu­tie­nė.

PIRMININKĖ (I. DEGUTIENĖ, TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, spa­lio 17 die­ną Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mas pa­sky­rė Dan­guo­lę Bub­lie­nę Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­ja.

Teis­mų įsta­ty­mas nu­ma­to, kad, prieš pra­dė­da­mi ei­ti sa­vo pa­rei­gas, tei­sė­jai pri­sie­kia Sei­me. Pri­sie­kian­tis as­muo prie­sai­ką skai­to pa­dė­jęs ran­ką ant Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jos. Pri­sie­kęs as­muo po prie­sai­kos teks­tu pa­si­ra­šo. Prie­sai­kos teks­tas ne­tai­so­mas ir ne­kei­čia­mas. Po prie­sai­kos Sei­mo Pir­mi­nin­kas tei­sė­jui įtei­kia tei­sė­jų val­džios sim­bo­lį – žen­klą su Lie­tu­vos vals­ty­bės her­bu.

Kvie­čiu Sei­mo Pir­mi­nin­ką ir Dan­guo­lę Bub­lie­nę at­lik­ti pri­saik­di­ni­mo pro­ce­dū­rą.

D. BUBLIENĖ. Aš, tei­sė­ja Dan­guo­lė Bub­lie­nė, iš­kil­min­gai pri­sie­kiu bū­ti iš­ti­ki­ma Lie­tu­vos Res­pub­li­kai, sa­vo pa­rei­gas at­lik­ti gar­bin­gai, vyk­dy­ti tei­sin­gu­mą pa­gal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­ją ir įsta­ty­mus, gin­ti žmo­gaus tei­ses, lais­ves ir tei­sė­tus in­te­re­sus, vi­sa­da bū­ti ne­ša­liš­ka, są­ži­nin­ga, hu­ma­niš­ka, sau­go­ti man pa­ti­kė­tas vals­ty­bės pa­slap­tis ir vi­sa­da elg­tis, kaip de­ra tei­sė­jui. Te­pa­de­da man Die­vas. (Plo­ji­mai)

PIRMININKĖ. Svei­ki­na­me nau­ją Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­ją ir lin­ki­me vi­sa­da lai­ky­tis duo­tos prie­sai­kos. Sėk­mės jums dar­buo­se.

V. PRANCKIETIS. Jei­gu lei­si­te, dar vie­na la­bai gra­ži pro­ga – Sei­mo na­rei L. Mat­ke­vi­čie­nei su­ėjo kaž­kiek ir šian­dien ga­li­me pa­mi­nė­ti jos ju­bi­lie­jų. (Plo­ji­mai)

PIRMININKĖ. To­liau po­sė­džiui pir­mi­nin­kaus Sei­mo Pir­mi­nin­kas V. Pranc­kie­tis.

 

10.39 val.

In­for­ma­ci­niai pra­ne­ši­mai

 

PIRMININKAS (V. PRANCKIETIS). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, tu­riu su­pa­žin­din­ti ir pa­skelb­ti pa­reiš­ki­mus.

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­rio M. Bas­čio Sei­mo Pir­mi­nin­kui. „Dėl per­ėji­mo iš Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų dar­bo frak­ci­jos į Miš­rią Sei­mo na­rių gru­pę. Pra­šau iš­brauk­ti ma­ne iš Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų dar­bo frak­ci­jos ir įra­šy­ti į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Miš­rią Sei­mo na­rių gru­pę.“ Pa­si­ra­šo M. Bas­tys.

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­rės D. Ša­ka­lie­nės. „Dėl iš­brau­ki­mo iš Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos. Re­mian­tis ma­no 2017 m. spa­lio 23 d. pra­šy­mu pri­si­jung­ti prie opo­zi­ci­nės Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos frak­ci­jos, pra­šau ne­lai­ky­ti ma­nęs, Do­vi­lės Ša­ka­lie­nės, Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos na­re nuo 2017 m. spa­lio 23 d.“ Pa­si­ra­šo D. Ša­ka­lie­nė.

Ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos frak­ci­ja. „Dėl pa­si­skel­bi­mo opo­zi­ci­ne frak­ci­ja. Mes, že­miau pa­si­ra­šę Sei­mo na­riai, in­for­muo­ja­me, kad Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos frak­ci­jos se­niū­nu iš­rink­tas J. Ole­kas, pa­va­duo­to­ju – J. Sa­ba­taus­kas.

Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos frak­ci­ja, va­do­vau­da­ma­si Sei­mo sta­tu­to 41 straips­niu, taip pat skel­bia­si Sei­mo opo­zi­ci­ne frak­ci­ja. Lie­tu­va iš­si­ski­ria di­dė­jan­čia pa­ja­mų ne­ly­gy­be, pras­ta švie­ti­mo ko­ky­be, per­ne­lyg lė­tai au­gan­čiu dar­bo na­šu­mu, di­džiu­le emig­ra­ci­ja, pra­sto­mis są­ly­go­mis dar­buo­to­jams ir net ver­slui, Vy­riau­sy­bė nė­ra pri­sta­čiu­si jo­kio pla­no, kaip su­val­dy­ti ašt­rė­jan­čią dar­bo jė­gos trū­ku­mo pro­ble­mą, pa­ren­gė prie­mo­nių in­ves­ti­ci­joms į žmo­giš­ką­jį ka­pi­ta­lą… ne­pa­ren­gė, nors tai pa­rem­tų eko­no­mi­kos au­gi­mą ir ga­lė­tų tu­rė­ti tei­gia­mos įta­kos po­ky­čiams dar­bo rin­ko­je.

Esa­me įsi­ti­ki­nę, kad mū­sų pa­ra­ma XVII Vy­riau­sy­bei yra ne­tiks­lin­ga, nes ji sto­ko­ja am­bi­ci­jos įgy­ven­din­da­ma prieš rin­ki­mus de­kla­ruo­tus pa­ža­dus, ne­pri­sta­to es­min­gų mo­kes­čių, švie­ti­mo, svei­ka­tos ap­sau­gos ir so­cia­li­nės sri­ties re­for­mų, su­si­tel­kia į smul­kius spren­di­mus ar­ba ima­si de­ši­nio­sios po­li­ti­kos įgy­ven­di­ni­mo. Mums ne­pri­im­ti­nas re­gio­nų sil­pni­ni­mas, vie­šo­jo sek­to­riaus dar­buo­to­jų po­rei­kių ig­no­ra­vi­mas, mums ne­su­pran­ta­mas lai­ko gai­ši­mas smul­kioms mo­kes­ti­nėms per­tvar­koms, ku­rios ne­kei­čia si­tu­a­ci­jos iš es­mės, ne­di­di­na per­skirs­ty­mo per vals­ty­bės biu­dže­tą ir ne­su­da­ro są­ly­gų tin­ka­mai fi­nan­suo­ti švie­ti­mo, svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos sek­to­rių.

Opo­nuo­da­mi XVII Vy­riau­sy­bės pro­gra­mai, ne­at­si­sa­ko­me ga­li­my­bės pa­rem­ti tuos spren­di­mus, ku­rie bus su­de­ri­na­mi su Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos pro­gra­ma ir bus nau­din­gi Lie­tu­vos vals­ty­bei bei jos pi­lie­čiams.“

Pa­si­ra­šo Sei­mo na­riai J. Ole­kas, J. Sa­ba­taus­kas, A. Sy­sas, R. Po­po­vie­nė, R. Bud­ber­gy­tė, A. Sa­la­ma­ki­nas ir D. Ša­ka­lie­nė.

 

10.42 val.

Svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų įsta­ty­mo Nr. I-1367 15, 22 ir 29 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-813(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 1-4 klau­si­mas – Svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų įsta­ty­mo tam tik­rų straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-813. Pri­ėmi­mas. Yra li­kęs tik bal­sa­vi­mas.

Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, kvie­čiu bal­suo­ti dėl įsta­ty­mo Nr. XIIIP-813. Pro­jek­to pri­ėmi­mas.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 80 Sei­mo na­rių: už – 71, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 9. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-813) pri­im­tas. (Gon­gas)

10.43 val.

Ap­lin­kos ap­sau­gos įsta­ty­mo Nr. I-2223 32 ir 33 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIIIP-970(2)ES (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 1-5 klau­si­mas – Ap­lin­kos ap­sau­gos įsta­ty­mo tam tik­rų straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-970. Taip pat yra li­kęs tik­tai pri­ėmi­mas, bal­sa­vi­mas. Kvie­čiu bal­suo­ti ir ap­si­spręs­ti dėl šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mo.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 102 Sei­mo na­riai: už – 100, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 2 Sei­mo na­riai. Tai­gi įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-813) pri­im­tas. (Gon­gas) At­si­pra­šau, pro­jek­tas Nr. XIIIP-970.

 

10.44 val.

Ap­lin­kos ap­sau­gos įsta­ty­mo Nr. I-2223 1, 6, 19, 191, 192, 55 straips­nių ir prie­do pakei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 193 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-667(3)ES (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Ki­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas – taip pat Ap­lin­kos ap­sau­gos įsta­ty­mo tam tik­rų straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo, įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-667. Taip pat li­kęs tik bal­sa­vi­mas, tik pri­ėmi­mas, to­dėl kvie­čiu bal­suo­ti už šį įsta­ty­mo pro­jek­tą.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 97 Sei­mo na­riai: už – 93, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 4. Tai­gi įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-667) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

10.45 val.

Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo įsta­ty­mo Nr. I-1120 22 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projektas Nr. XIIIP-275(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 1-7 klau­si­mas – Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo įsta­ty­mo straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-275. Taip pat yra li­kęs tik pri­ėmi­mas, tik bal­sa­vi­mas, to­dėl ir kvie­čiu bal­suo­ti už šį įsta­ty­mo pro­jek­tą.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 106 Sei­mo na­riai: už – 105, prieš – 1, su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo. Įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-275 pri­tar­ta. (Gon­gas)

 

10.47 val.

Sta­ty­bos įsta­ty­mo Nr. I-1240 6, 24 ir 27 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-22(3) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Ir dar­bo­tvarkės 1-8 klau­si­mas – Sta­ty­bos įsta­ty­mo tam tik­rų straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-22. Taip pat yra li­kęs tik­tai bal­sa­vi­mas. Taip pat pri­ėmi­mas ir li­kęs tik bal­sa­vi­mas. Kvie­čiu bal­suo­ti ir pa­reikš­ti sa­vo nuo­mo­nę.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 111 Sei­mo na­rių: už – 109, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 2 Sei­mo na­riai. Tai­gi įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-22) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

10.48 val.

Gam­ti­nių du­jų įsta­ty­mo Nr. VIII-1973 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-920(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-9 klau­si­mas – Gam­ti­nių du­jų įsta­ty­mo Nr. VIII-1973 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-920. Pra­ne­šė­jas – V. Po­de­rys. Kvie­čiu V. Po­de­rį.

V. PODERYS (LVŽSF). La­bas ry­tas, Pir­mi­nin­ke, la­bas ry­tas, ko­le­gos. Pri­im­ti tei­kia­mas ener­ge­ti­nių įsta­ty­mų pa­ke­tas.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Pa­straips­niui. Dėl 1 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­im­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. 2 straips­nis. Taip pat pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. 3 straips­nis. Pa­siū­ly­mų taip pat nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. 4 straips­nis. Pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. 5 straips­nis. Pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

6 straips­nis. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. 7 straips­nis. Pa­siū­ly­mų nė­ra. Ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­me pri­im­ti? Ačiū, pri­tar­ta. 8 straips­nis. Pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. 9 straips­nis. Pa­siū­ly­mų taip pat nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. 10 straips­nis. Taip pat pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

11 straips­nis. Pa­siū­ly­mų taip pat nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. 12 straips­nis. Pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. 13 straips­nis. Pa­siū­ly­mų taip pat nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. 14 straips­nis. Taip pat pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. 15 straips­nis. Yra Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­da. Pra­šau pa­sa­ky­ti ko­mi­te­to nuo­mo­nę.

V. PODERYS (LVŽSF). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bai.

PIRMININKAS. Ga­li­me pri­tar­ti su pa­sta­ba ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. 16 straips­nis. Pa­siū­ly­mų ir pa­tai­sų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. 17 straips­nis. Pa­siū­ly­mų taip pat nė­ra. Ben­dru su­ta­ri­mu. Ačiū, pri­tar­ta. 18 straips­nis. Ben­dru su­ta­ri­mu. Ačiū, pri­tar­ta. 19 straips­nis. Ben­dru su­ta­ri­mu. Dė­ko­ju, pri­tar­ta. 20 straips­nis. Ben­dru su­ta­ri­mu. Ačiū, pri­tar­ta. 21 straips­nis. Taip pat pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. 22 straips­nis. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. 23 straips­nis. Taip pat pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

24 straips­nis. Yra Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas. Pra­šau ko­mi­te­to nuo­mo­nės.

V. PODERYS (LVŽSF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė yra pri­tar­ti šio straips­nio pir­mai pa­sta­bai.

PIRMININKAS. Ir dar vie­na, ar ne? Abiem pa­sta­boms? Ki­ta taip pat Tei­sės de­par­ta­men­to.

V. PODERYS (LVŽSF). Taip, abiem pa­sta­boms. Ir ant­rai taip pat ko­mi­te­to nuo­mo­nė yra pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Pri­tar­ta. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu vi­sam ši­tam 24 straips­niui? Ačiū, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to už­si­ra­šiu­sių nė­ra. Kvie­čiu bal­suo­ti dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 110 Sei­mo na­rių: už – 107, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 3 Sei­mo na­riai. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-920(2) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

10.52 val.

Su­skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų ter­mi­na­lo įsta­ty­mo Nr. XI-2053 2, 4 ir 11 straips­nių pakei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-921(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-9b klau­si­mas – Su­skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų ter­mi­na­lo įsta­ty­mo straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-921(2). Pri­ėmi­mas. Pra­ne­šė­jas – V. Po­de­rys.

V. PODERYS (LVŽSF). Pa­sta­bų ir pa­siū­ly­mų ne­gau­ta.

PIRMININKAS. Pa­tai­sų ir pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pa­straips­niui pri­im­ti. 1 straips­nis. Ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. 2 straips­nis. Ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. 3 straips­nis. Ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. 4 straips­nis. Ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta.

Dėl vi­so už­si­ra­šiu­sių nė­ra. Ga­li­me bal­suo­ti dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to. Kvie­čiu bal­suo­ti.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 104 Sei­mo na­riai: už – 99, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 5 Sei­mo na­riai. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-921(2) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

10.53 val.

Ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo Nr. IX-884 8, 17 ir 21 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-922(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-9c klau­si­mas – Ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-922(2). Pra­ne­šė­jas – V. Po­de­rys.

V. PODERYS (LVŽSF). Gau­ta vie­na Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba.

PIRMININKAS. Ei­na­me pa­straips­niui. 1 straips­nis. Pa­sta­bų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. 2 straips­nis. Pa­sta­bų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. 3 straips­nis. Pa­sta­bų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. 4 straips­nis. Kaip jau mi­nė­jo Sei­mo na­rys V. Po­de­rys, yra Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba, ku­riai ko­mi­te­tas?..

V. PODERYS (LVŽSF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė yra pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Pri­tar­ti. Ar ga­li­me pri­tar­ti vi­sam šiam straips­niui su Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Už­si­ra­šiu­sių pa­reikš­ti nuo­mo­nę nė­ra. Kvie­čiu bal­suo­ti dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 103 Sei­mo na­riai: už – 100, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 3 Sei­mo na­riai. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-922(2) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

10.55 val.

Elek­tros ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo Nr. VIII-1881 9, 16 ir 17 straips­nių pa­kei­ti­mo įstatymo pro­jek­tas Nr. XIIIP-923(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-9d klau­si­mas – Elek­tros ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-923. Pri­ėmi­mas. Pra­ne­šė­jas – taip pat V. Po­de­rys.

V. PODERYS (LVŽSF). Pa­sta­bų, pa­siū­ly­mų ne­gau­ta.

PIRMININKAS. Ga­li­me ei­ti pa­straips­niui. Dėl 1 straips­nio. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. 2 straips­nis. Ben­dru su­ta­ri­mu. Ačiū, pri­tar­ta. 3 straips­nis. Ben­dru su­ta­ri­mu. Dė­ko­ju, pri­tar­ta. 4 straips­nis. Ben­dru su­ta­ri­mu. Dė­ko­ju, pri­tar­ta.

Nuo­mo­nių pa­reikš­ti ne­už­si­ra­šė Sei­mo na­riai. Kvie­čiu bal­suo­ti dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 91 Sei­mo na­rys: už – 88, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 3 Sei­mo na­riai. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-923(2) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

10.57 val.

Ak­ci­zų įsta­ty­mo Nr. IX-569 581 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-924(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-9e klau­si­mas – Ak­ci­zų įsta­ty­mo straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-924. Pra­ne­šė­jas – V. Po­de­rys. Yra du straips­niai ir dėl jų pa­sta­bų nė­ra. Ar ga­li­me ei­ti pa­straips­niui?

1 straips­nis. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. 2 straips­nis. Ben­dru su­ta­ri­mu. Ačiū, pri­tar­ta. Bal­suo­ja­me dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 104 Sei­mo na­riai: už – 100, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 4 Sei­mo na­riai. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-924(2) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

10.58 val.

Trans­por­to prie­mo­nių val­dy­to­jų ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės pri­va­lo­mo­jo drau­di­mo įstaty­mo Nr. IX-378 11, 14, 15, 19 straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1000(2)ES (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-10 klau­si­mas – Trans­por­to prie­mo­nių val­dy­to­jų ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės pri­va­lo­mo­jo drau­di­mo įsta­ty­mo straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1000. Svars­ty­mas. Pra­ne­šė­jas – Sei­mo na­rys S. Ja­ke­liū­nas. (Šur­mu­lys sa­lė­je) S. Ja­ke­liū­nas kvie­čia­mas į tri­bū­ną.

S. JAKELIŪNAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas svars­tė Lie­tu­vos trans­por­to prie­mo­nių val­dy­to­jų ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės pri­va­lo­mo­jo drau­di­mo įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą ir, 6 bal­sais už, su­si­lai­kius 3, prieš pa­si­sa­kiu­sių ne­bu­vo, pri­ta­rė ini­cia­to­rių pa­teik­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui. Dė­kui.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me pra­ne­šė­jui. Kvie­čia­me Sei­mo na­rį J. Raz­mą dis­ku­tuo­ti.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, aš tik­rai nuo­šir­džiai kvie­čiu prieš bal­suo­jant jaut­riai pa­gal­vo­ti apie pa­sek­mes, ku­rias ga­li su­kel­ti tas pro­jek­tas, jei­gu pri­im­si­me jį to­kį, koks pa­teik­tas. Štai pro­jek­to ini­cia­to­riai pa­tys ra­šo aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te: „Pri­ėmus įsta­ty­mą ga­li aug­ti drau­di­mo įmo­kos, su­lė­tė­ti ža­los at­ly­gi­ni­mo nu­ken­tė­ju­siems tre­tiems as­me­nims pro­ce­sas, ka­dan­gi ga­li kil­ti dau­giau gin­čų dėl ne­tur­ti­nės ža­los dy­džio nu­sta­ty­mo ir di­dė­ti teis­mų dar­bo gin­čų naš­ta.“

At­kreip­siu dė­me­sį, kad pro­jek­tu la­bai dras­tiš­kai, tūks­tan­tį kar­tų, yra di­di­na­ma ne­tur­ti­nės ža­los dy­džio ri­ba – nuo 5 tūkst. eu­rų iki 5 mln. eu­rų. Kaip tai at­si­lieps drau­di­mo įmo­koms, ku­rios ir taip pas­ta­ruo­ju me­tu au­ga, dėl ku­rių ne­pa­ke­lia­mu­mo ypač skun­džia­si mū­sų kro­vi­nių ve­žė­jai? To­kios prog­no­zės, de­ja, mes ne­tu­ri­me, bet, ma­nau, ne­abe­jo­ja­me, kad drau­di­kai sa­vęs ne­nu­skriaus, gal­būt pa­si­rems Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos teis­mų pa­vyz­džiu, kur ne­tur­ti­nės ža­los drau­di­mo iš­mo­kos yra skai­čiuo­ja­mos la­bai dos­niai ir la­bai gau­siai. To­kia ten nu­si­sto­vė­jo teis­mų prak­ti­ka. Ko­kia pas mus nu­si­sto­vės teis­mų prak­ti­ka, ne­ži­no­me.

Šio­je si­tu­a­ci­jo­je mes tei­kia­mu įsta­ty­mo pro­jek­tu iš es­mės ne­pa­siū­lo­me jo­kių sau­gik­lių, kad drau­di­mo įmo­kos ne­aug­tų la­bai stip­riai. Na, čia pa­mi­nė­ta, kad Vy­riau­sy­bė ar jos įga­lio­ta ins­ti­tu­ci­ja nu­sta­to pa­da­ry­tos ne­tur­ti­nės ža­los ap­skai­čia­vi­mo re­ko­men­da­ci­jas, bet re­ko­men­da­ci­jos yra re­ko­men­da­ci­jos, jos nė­ra prie­vo­lė, jos nė­ra tai­syk­lės, ku­rių pri­va­lė­tų lai­ky­tis ža­lą skai­čiuo­jan­tie­ji.

Tai­gi, pa­lei­dę to­kį nu­ogą šį pro­jek­tą, mes pa­da­ro­me la­bai pa­žei­džia­mą drau­di­mo įmo­kas mo­kan­tį žmo­gų, kro­vi­nių ve­ži­mo ben­dro­ves ir jiems ne­duo­da­me jo­kių ga­ran­ti­jų, kad tos drau­di­mo įmo­kos ne­iš­augs la­bai stip­riai. To­dėl aš kvies­čiau su­si­lai­ky­ti dėl šio pro­jek­to. Te­gul ko­mi­te­tas vis dėl­to dar pa­gal­vo­ja, ko­kius rim­tes­nius sau­gik­lius nu­ma­ty­ti, kad bū­tų ap­gin­ti var­to­to­jų in­te­re­sai.

PIRMININKAS. S. Ja­ke­liū­nas. Pra­šom.

S. JAKELIŪNAS (LVŽSF). Ko­le­gos, ne­ke­ti­nau kal­bė­ti, bet tai, ką iš­gir­dau iš J. Raz­mos, tai yra sa­bo­ta­vi­mas Eu­ro­pos Tei­sin­gu­mo Teis­mo spren­di­mo, Eu­ro­pos di­rek­ty­vų, ku­rios reg­la­men­tuo­ja tuos da­ly­kus. Vi­so­se ša­ly­se fak­tiš­kai yra ne­ri­bo­tas ža­los at­ly­gi­ni­mas as­me­niui – Vo­kie­ti­jo­je ir ki­tur. Čia ri­bos yra nu­sta­ty­tos 5 mln. eu­rų, ir į (…) siū­lo­ma įtrauk­ti ir ne­tur­ti­nę ža­lą. Ri­bo­ji­mas yra iš pa­tir­ties Lat­vi­jo­je ir ki­to­se vals­ty­bė­se, ku­rios yra pa­na­šios į mus, gre­tu­ti­nės vals­ty­bės. Kai­noms jo­kio ypa­tin­go po­vei­kio ne­tu­rė­jo.

Mes bu­vo­me su­si­rin­kę ir kal­bė­jo­mės su vi­sais rin­kos da­ly­viais, mo­to­ri­niu biu­ru, Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja ir Drau­di­kų aso­cia­ci­ja. Jų ver­ti­ni­mu, 2018 me­tais, ka­dan­gi tik 2018 me­tais įsi­ga­lios ši­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas, jo­kio po­vei­kio ne­bus. 2019 me­tais kai­nai po­vei­kis ga­lė­tų bū­ti gal­būt 1–2 eu­rai, te­oriš­kai skai­čiuo­jant. Tu­rint ome­ny­je, kad kai­nos da­bar jau yra pa­ki­lu­sios dėl vi­siš­kai ki­tų veiks­nių 24–25 %, drau­di­kai ma­no, kad jau kai­nų ki­li­mas yra toks, kad dau­giau ko­kio nors pa­si­kei­ti­mo ir ne­tu­rė­tų bū­ti.

Jei­gu mes ne­pri­im­tu­me ši­to įsta­ty­mo da­bar, su­si­lauk­tu­me, tik­riau­siai su­si­lauk­tu­me, aš net ne­abe­jo­ju, kad bus pra­dė­ta pa­žei­di­mo pro­ce­dū­ra ir už tai bus at­sa­kin­ti tie, ku­rie ini­ci­juo­ja ar sa­bo­tuo­ja ši­to įsta­ty­mo pri­ėmi­mą. Mes ne­tu­ri­me pa­si­rin­ki­mo, o Vy­riau­sy­bės re­ko­men­da­ci­jos yra to­kios, kad bus pri­im­ta dis­ku­tuo­jant su rin­kos da­ly­viais ir bus at­si­žvelg­ta į jau da­bar esan­čią gre­tu­ti­nių ša­lių pa­tir­tį tam, kad bū­tų su­val­dy­tas tas ža­lų di­dė­ji­mas. Ti­kė­ti­na, kad vi­sos pro­ble­mos bus iš­spręs­tos, jei­gu to­kių ap­skri­tai bus. Dė­kui.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai už. Nie­kas ne­už­si­ra­šė. Mo­ty­vai prieš – Sei­mo na­rys E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, iš tie­sų tai dar vie­nas smū­gis ve­žė­jams. Gal­būt lat­viams ir es­tams ne taip svar­bu, bet Lie­tu­vai tai svar­bu, nes mes kon­ku­ruo­ja­me smar­kiai su Eu­ro­pos ve­žė­jais ir šiuo me­tu ve­žė­jai iš­gy­ve­na ne pa­čius leng­viau­sius lai­kus, jie tu­ri pri­si­tai­ky­ti prie tam tik­rų są­ly­gų, vie­no­do ver­slo są­ly­gų, ku­rios yra pri­mes­tos Eu­ro­pos Są­jun­gos, ir tuos rei­ka­lus rei­kia spręs­ti. Taip pat yra siū­lo­ma di­din­ti val­dan­čių­jų 2 % ak­ci­zą, vėl­gi smū­gis.

Šiuo me­tu ne­tur­ti­nę ža­lą pa­da­ry­ti 5 mln. ir kal­bė­ti, kad tai ne­pa­veiks ta­ri­fų, yra tik­rai ne­tie­sa bet ko­kiu at­ve­ju. Da­bar tos nu­ma­ty­tos ža­los tu­rės bū­ti iš anks­to įkal­ku­liuo­tos į drau­di­mo įmo­kas. Anks­čiau bu­vo at­virkš­čiai – po ža­los vy­ko teis­mai ir tik per teis­mus bu­vo iš­rei­ka­lau­ja­mos tam tik­ros ne­tur­ti­nės ža­los. Šiuo me­tu vis­kas iš anks­to tu­rės bū­ti įkal­ku­liuo­ta, tad ne­įma­no­ma, kad ne­brang­tų, nes 5 mln. iš tik­rų­jų yra di­de­lė su­ma, ku­ri ga­li bū­ti bet ku­riai kom­pa­ni­jai pri­mes­ta, gal­būt ne to­kia – 5 mln., bet di­de­lės su­mos tik­rai iš­augs.

To­dėl tų są­ly­gų pa­blo­gi­ni­mas šiuo me­tu, kuo­met ir taip ve­žė­jams sun­ku, ma­nau, ne­leis­ti­nas, tuo la­biau aš ne­gir­dė­jau, kad bū­tų iš­kel­ti ko­kie nors griež­ti rei­ka­la­vi­mai iš Eu­ro­pos Są­jun­gos dėl tam tik­rų ter­mi­nų. Ma­ny­čiau, ga­li­ma bū­tų tru­pu­tį dar pa­lauk­ti, pa­si­žiū­rė­ti ir ypač šiuo sun­kiu mo­men­tu to įsta­ty­mo ne­pri­im­ti. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Nuo­mo­nė už – S. Ja­ke­liū­nas.

S. JAKELIŪNAS (LVŽSF). Ko­le­gos, ar­gu­men­tus jau pa­mi­nė­jau. Įsta­ty­mą bū­ti­na pri­im­ti. Vi­sos prie­mo­nės, ku­rių ima­si ki­tos ša­lys, taip pat gre­ti­mos ša­lys, kai­my­ni­nės ša­lys su­val­dė tas ža­las, kai­nos ne­ki­lo ap­čiuo­pia­mai ir reikš­min­gai. Ma­nau, kad jo­kios ri­zi­kos nė­ra. Kuo la­biau del­si­me, tuo ma­žiau šan­sų tu­rė­si­me tvar­kin­gai at­si­žvelg­ti į Eu­ro­pos Tei­sin­gu­mo Teis­mą ir ki­tų ša­lių prak­ti­ką, to­dėl siū­lau ne­be­dis­ku­tuo­ti, ne­be­gaiš­ti, ne­be­sva­jo­ti, kad ką nors čia bus ga­li­ma pa­keis­ti. Pa­pras­čiau­siai rei­kia pri­im­ti spren­di­mą ir siū­lau jį pri­im­ti šian­dien.

PIRMININKAS. Ačiū. Nuo­mo­nės iš­sa­ky­tos. Kvie­čiu ap­si­spręs­ti bal­suo­jant po svars­ty­mo dėl pro­jek­to Nr. XIIIP-1000. (Šur­mu­lys sa­lė­je)

Bal­sa­vo 91 Sei­mo na­rys: už – 52, prieš – 3, su­si­lai­kė 36. Po svars­ty­mo pri­tar­ta.

 

11.08 val.

Azar­ti­nių lo­ši­mų įsta­ty­mo Nr. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įstatymo pa­pil­dy­mo 151, 161 straips­niais įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-714(2) (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-11 klau­si­mas – Azar­ti­nių lo­ši­mų įsta­ty­mo Nr. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 straips­nių pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 151, 161 straips­niais įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-714(2). Pra­ne­šė­jas – A. Pa­lio­nis. Pra­šau.

A. PALIONIS (LSDDF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Sei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas, kaip pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas, svars­tė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos azar­ti­nių lo­ši­mų įsta­ty­mo pro­jek­tą. Ko­mi­te­to spren­di­mas – pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­teik­tam ir pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­doms. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Sei­mo na­rys R. Mar­ti­nė­lis. Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

R. MARTINĖLIS (LVŽSF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, pri­sta­tau Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to spren­di­mą pri­tar­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos azar­ti­nių lo­ši­mų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 7, su­si­lai­kė 2.

PIRMININKAS. Ačiū. Sei­mo na­rys V. Ba­kas, NSGK nuo­mo­nė.

V. BAKAS (LVŽSF). La­ba die­na, ger­bia­mie­ji ko­le­gos, ko­mi­te­tas svars­tė rug­sė­jo 20 die­ną įsta­ty­mo pro­jek­tą. Ben­dru su­ta­ri­mu jam pri­ta­rė, taip pat pa­siū­lė sa­vo vie­no iš straips­nių for­mu­luo­tę.

PIRMININKAS. Ačiū. Į dis­ku­si­ją už­si­ra­šiu­sių nė­ra. Mo­ty­vai. M. Ma­jaus­kas – mo­ty­vai už.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, iš tik­rų­jų lo­ši­mai yra svar­bi te­ma ir čia yra da­ro­mi svar­būs ir pras­min­gi žings­niai, skaid­ri­nant vi­są lo­ši­mų sis­te­mą Lie­tu­vo­je ir ją griež­čiau kon­tro­liuo­jant. Ir aš la­bai kvies­čiau ne­su­sto­ti čia ir pa­kal­bė­ti apie lo­ši­mų pri­klau­so­my­bių pre­ven­ci­ją, ku­ri daž­nai yra la­bai gi­li, la­bai sun­kiai gy­do­ma ir daž­nai la­bai sle­pia­ma. Man at­ro­do, kad me­tas kal­bė­ti ir per­žiū­rė­ti tiek Re­kla­mos įsta­ty­mus, kaip yra re­kla­muo­ja­mai ir pri­sta­to­mi, taip pat ir jau­ni­mui, lo­ši­mai, ir ko­kia šian­dien yra pre­ven­ci­jos pro­gra­ma. Tiks­liau, ne­eg­zis­tuo­jan­ti lo­ši­mų pre­ven­ci­jos pro­gra­ma. Aš la­bai kvie­čiu čia ne­su­sto­ti ir pa­si­kal­bė­ti šiek tiek pla­čiau apie šią sri­tį ir jos da­ro­mą įta­ką vi­suo­me­nei. Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū. Pra­šau, Sei­mo na­rys A. Pa­lio­nis.

A. PALIONIS (LSDDF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ka­dan­gi ko­mi­te­tas pri­ta­rė vi­soms Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­boms ir pa­pil­do­mų ko­mi­te­tų siū­ly­mams, bet yra dėl au­to­ma­ti­nio elek­tro­ni­nio skai­tik­lio ir Lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­jos pa­siū­ly­mas, nes da­bar­ti­nė­je re­dak­ci­jo­je elek­tro­ni­nis skai­tik­lis va­di­na­mas taip: „au­to­ma­te įdieg­ta elek­tro­ni­nė sis­te­ma, fik­suo­jan­ti au­to­ma­to ap­skai­tos duo­me­nis“. Lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­ja čia gry­nai re­dak­ci­nei gru­pei siū­lo: „į lo­ši­mo au­to­ma­tą įdieg­ta elek­tro­ni­nė sis­te­ma to au­to­ma­to ap­skai­tos duo­me­nims fik­suo­ti“. Pra­šau įtrauk­ti į pro­to­ko­lą ir re­da­guo­jant…

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me už pa­pil­dy­mą, į pro­to­ko­lą įtrauk­si­me. Kvie­čiu ap­si­spręs­ti po svars­ty­mo bal­suo­jant.

Bal­sa­vo 87 Sei­mo na­riai: už – 87, prieš ir su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo. Po svars­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-714 pri­tar­ta.

 

11.13 val.

Ban­kų įsta­ty­mo Nr. IX-2085 16 ir 34 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-998(2) (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-12 klau­si­mas – Ban­kų įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-998. Pra­ne­šė­jas – V. Ąžuo­las.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Ko­mi­te­tas svars­tė Ban­kų įsta­ty­mų pa­tai­sas. Ko­mi­te­to spren­di­mas – pri­tar­ti įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­doms. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Ačiū. Dis­kutuoti nie­kas ne­už­si­ra­šė. Dėl mo­ty­vų taip pat nie­kas ne­už­si­ra­šė. Kvie­čiu dėl šio pro­jek­to po svars­ty­mo ap­si­spręs­ti bal­suo­jant.

Bal­sa­vo 78 Sei­mo na­riai: už – 71, prieš – 1, su­si­lai­kė 6. Po svars­ty­mo šiam pro­jek­tui pri­tar­ta.

Ka­dan­gi da­bar pa­gal dar­bo­tvarkę yra tei­sė­jai, bet jų kol kas nė­ra, pa­gal lai­ką ne­at­ėjo, tai im­si­me iš re­zer­vo ir svars­ty­si­me.

 

11.15 val.

Vals­ty­bės po­li­ti­kų ir vals­ty­bės pa­rei­gū­nų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo įsta­ty­mo Nr. VIII-1904 prie­dė­lio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4395(3) (svars­ty­mas)

 

Re­zer­vi­nis pir­mas klau­si­mas – Vals­ty­bės po­li­ti­kų ir vals­ty­bės pa­rei­gū­nų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo įsta­ty­mo prie­dė­lio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4395. Pra­ne­šė­jas – Sei­mo na­rys A. Sy­sas, SRDK. Pra­ne­šė­jas – A. Sy­sas. Pir­ma­sis re­zer­vi­nis klau­si­mas – Vals­ty­bės po­li­ti­kų ir vals­ty­bės pa­rei­gū­nų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo įsta­ty­mo prie­dė­lio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Ano­je pu­sė­je blo­giau gir­di­si. So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas ap­svars­tė Vals­ty­bės po­li­ti­kų ir vals­ty­bės pa­rei­gū­nų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo įsta­ty­mą. Bu­vo gau­tos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bos, ku­rioms pri­tar­ta. Taip pat Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to iš­va­da, į ku­rią mes at­si­žvel­gė­me. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui.

PIRMININKAS. Ačiū. Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to nuo­mo­nę pa­reikš A. Strel­čiū­nas.

A. STRELČIŪNAS (TS-LKDF). La­ba die­na. Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas svars­tė ir pri­ėmė spren­di­mą – iš es­mės pri­tar­ti pa­teik­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIP-4395 ir ko­mi­te­to iš­va­doms. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Dis­kutuoti ir dėl mo­ty­vų nie­kas ne­už­si­ra­šė. Kvie­čiu ap­si­spręs­ti bal­suo­jant po svars­ty­mo.

Bal­sa­vo 86 Sei­mo na­riai: už – 84, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 2 Sei­mo na­riai. Pro­jek­tui Nr. XIIP-4395 po svars­ty­mo pri­tar­ta.

 

11.18 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2017 m. rug­sė­jo 14 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-633 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo III (ru­dens) se­si­jos dar­bų pro­gra­mos pakei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-1306 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Re­zer­vi­nis ant­ra­sis klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2017 m. rug­sė­jo 14 d. nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo III (ru­dens) se­si­jos dar­bų pro­gra­mos pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-1306. Pra­ne­šė­ja – Sei­mo na­rė A. Pa­pir­tie­nė.

A. PAPIRTIENĖ (LVŽSF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, tei­kia­mas nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2017 m. rug­sė­jo 14 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-633 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo III (ru­dens) se­si­jos dar­bų pro­gra­mos pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas.

1 straips­nis. Pa­pil­dy­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2017 m. rug­sė­jo 14 d. nu­ta­ri­mu Nr. XIII-633 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo ru­dens se­si­jos dar­bų pro­gra­mos“ pa­tvir­tin­tos Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo ru­dens se­si­jos dar­bų pro­gra­mos III sky­rių „Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo frak­ci­jų ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­rių siū­lo­mi tei­sės ak­tų pro­jek­tai“ 121, 122, 123, 124 punk­tais. 121 punk­tas – Biu­dže­ti­nių įstai­gų Nr. 1-1113 3 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1092. Tei­kia Sei­mo na­rė A. Pa­pir­tie­nė. 122 punk­tas – Azar­ti­nių lo­ši­mų įsta­ty­mo Nr. 9-325 10, 18 ir 20 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1199(2) (tei­kia L. Mat­ke­vi­čie­nė), Pi­ni­gų plo­vi­mo ir te­ro­ris­tų fi­nan­sa­vi­mo pre­ven­ci­jos įsta­ty­mo Nr. VIII-275 9 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1200(2) (tei­kia L. Mat­ke­vi­čie­nė) ir 124 – Pi­ni­gi­nės so­cia­li­nės pa­ra­mos ne­pa­si­tu­rin­tiems gy­ven­to­jams įsta­ty­mo Nr. IX-1675 4 strai­ps­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1264 (tei­kia V. Ačie­nė).

PIRMININKAS. Ar ga­li­me po pa­tei­ki­mo pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Svars­ty­mas. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu po svars­ty­mo? Ačiū, pri­tar­ta.

Pri­ėmi­mas. Bal­suo­ja­me.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 81 Sei­mo na­rys: už – 75, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 6 Sei­mo na­riai. Tai­gi nu­ta­ri­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

11.21 val.

Biu­dže­ti­nių įstai­gų įsta­ty­mo Nr. I-1113 3 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1092 (pa­tei­ki­mas)

 

Re­zer­vi­nis 2b klau­si­mas – Biu­dže­ti­nių įstai­gų įsta­ty­mo Nr. I-1113 3 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1092. Pra­ne­šė­ja – taip pat Sei­mo na­rė A. Pa­pir­tie­nė. Pa­tei­ki­mas.

A. PAPIRTIENĖ (LVŽSF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, tei­kia­mas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos biu­dže­ti­nių įstai­gų įsta­ty­mo Nr. I-1113 3 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1092. Šiuo me­tu ga­lio­jan­čia­me įsta­ty­me nu­sta­ty­tas drau­di­mas biu­dže­ti­nėms įstai­goms bū­ti ki­tų ju­ridi­nių as­me­nų da­ly­viais. Toks drau­di­mas at­si­ra­do 2010 me­tais. Tai­gi to­kiu bū­du nu­sta­ty­tas drau­di­mas biu­dže­ti­nėms įstai­goms jung­tis į aso­cia­ci­jas. To­kia ga­lio­jan­ti įsta­ty­mo nuo­sta­ta prieš­ta­rau­ja Lie­tu­vos Res­pub­li­kos švie­ti­mo įsta­ty­mui, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos aso­cia­ci­jų įsta­tymui bei ki­tiems tei­sės ak­tams, ku­rie nu­ma­to ga­li­my­bę biu­dže­ti­nėms įstai­goms jung­tis į aso­cia­ci­jas.

Tai­gi, vie­na ver­tus, da­bar ga­lio­jan­tis Biu­dže­ti­nių įstai­gų įsta­ty­mas drau­džia vi­soms biu­dže­ti­nėms įstai­goms jung­tis į aso­cia­ci­jas, ki­ta ver­tus, ki­ti ga­lio­jan­tys tei­sės ak­tai, tai yra Aso­cia­ci­jų įsta­ty­mas ir spe­cia­lūs įsta­ty­mai, pa­vyz­džiui, Švie­ti­mo įsta­ty­mas, vi­soms biu­dže­ti­nėms įstai­goms lei­džia jung­tis į aso­cia­ci­jas. Pa­vyz­džiui, kul­tū­ros sri­ties spe­cia­lie­ji įsta­ty­mai ne­už­tik­ri­na kul­tū­ros lau­ko biu­dže­ti­nių įstai­gų tei­sės bū­ti aso­cia­ci­jos na­rė­mis, nors to­kios aso­cia­ci­jos jau vei­kia du de­šimt­me­čius. Ir bū­tent 2010 me­tais pri­im­tas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos biu­dže­ti­nių įstai­gų įsta­ty­mo Nr. I-1113 3 straips­nio 4 da­lies 1 punk­to pa­kei­ti­mo įsta­ty­mas su­po­na­vo įsta­ty­mo ga­lio­ji­mą at­gal. Kul­tū­ros biu­dže­ti­nes įstai­gas au­di­tuo­jan­čios ins­ti­tu­ci­jos sa­vo iš­va­do­se joms nu­ro­do iš­sto­ti iš aso­cia­ci­jų ir ne­da­ly­vau­ti jų veik­lo­je.

Tai­gi, pri­ėmus tei­kia­mą įsta­ty­mo pro­jek­tą, bū­tų pa­ša­lin­tas Biu­dže­ti­nių įstai­gų įsta­ty­mo prieš­ta­ra­vi­mas Aso­cia­ci­jų, Vie­tos sa­vi­val­dos ir Švie­ti­mo įsta­ty­mams. Taip bū­tų už­tik­ri­na­mos tiek Kon­sti­tu­ci­jo­je, tiek Eu­ro­pos tei­sės ak­tuo­se lai­duo­ja­mos tei­sės į aso­cia­ci­jų lais­vę.

Ki­ta ver­tus, įsta­ty­mas tu­rės tei­gia­mą po­vei­kį ko­ky­biš­kes­niam vie­šų­jų in­te­re­sų at­sto­va­vi­mui ir biu­dže­ti­nės įstai­gos veik­los tiks­lams įgy­ven­din­ti. Ben­dras vei­ki­mas aso­ci­juo­to­se struk­tū­ro­se yra pa­rem­tas ben­dra­dar­bia­vi­mo kul­tū­ra ir tai pa­de­da siek­ti aukš­tes­nės kiek­vie­nos įstai­gos veik­los ko­ky­bės.

An­tra. Ben­dra­dar­bia­vi­mas aso­ci­juo­to­je struk­tū­ro­je rei­ka­lin­gas or­ga­ni­zuo­jant di­de­lius ren­gi­nius, kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mą, pa­vyz­džiui, kal­bant apie kul­tū­ros įstai­gas. Taip pat bū­ti­nas ko­or­di­nuo­tas vi­sų kon­kre­čios sri­ties įstai­gų įvai­rių pa­siū­ly­mų dėl įsta­ty­mų lei­dy­bos tei­ki­mas, tei­si­nių do­ku­men­tų pro­jek­tų ren­gi­mas, ko­ky­biš­kes­nis at­sto­va­vi­mas įsta­ty­mų lei­dy­bai įvai­rio­se dar­bo gru­pė­se tiek Vy­riau­sy­bė­je, tiek Sei­me, tiek ati­tin­ka­mo­se mi­nis­te­ri­jo­se ša­ki­niu lyg­me­niu, tiek re­gio­ni­niu te­ri­to­ri­niu lyg­me­niu mies­tų ir ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bė­se.

Pa­ga­liau ne­ma­žiau svar­bus ir tarp­tau­ti­nis at­sto­va­vi­mas bei part­ne­rių tin­klo plė­ti­mas. Pa­vyz­džiui, dau­gu­mo­je Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių: Bel­gi­jo­je, Ita­li­jo­je, Veng­ri­jo­je, Slo­va­ki­jo­je ir ki­to­se, kul­tū­ros sri­ties biu­dže­ti­nės įstai­gos vei­kia su­si­jun­gu­sios į aso­cia­ci­jas ir net gau­na tiks­li­nes do­ta­ci­jas sa­vo veik­lai. No­rint su jo­mis ben­dra­dar­biau­ti, vyk­dy­ti ben­drus pro­jek­tus, bū­ti­nas sri­ties at­sto­va­vi­mas na­cio­na­li­niu lyg­me­niu. Pra­šau pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti Sei­mo na­rys E. Pu­pi­nis. Ruo­šia­si R. Šar­knic­kas.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mo­ji pra­ne­šė­ja, jūs daug čia pri­kal­bė­jo­te, bet da­bar biu­dže­ti­nių įstai­gų pa­grin­di­nis rei­ka­las yra ad­mi­nist­ruo­ti vals­ty­bės tam tik­rus in­te­re­sus. Ma­nau, kad jos ga­nė­ti­nai lo­ka­liai ga­li dirb­ti, nes pa­pras­tai aso­cia­ci­jų rei­ka­las dau­giau su­si­jęs su vi­suo­me­ni­ne veik­la, su prof­są­jun­go­mis ir t. t. Iš tik­rų­jų ar ne­ma­no­te, kad jun­gi­ma­sis į aso­cia­ci­jas bus dau­giau ben­dro po­bū­džio jun­gi­ma­sis, o ne dėl rei­ka­lo? Dau­giau dėl ma­dos.

Ir ar rei­kia pri­imi­nė­ti įsta­ty­mus vėl­gi tam, kad… Ir taip mes kai ka­da sutrinka­me, kas už ką at­sa­kin­gas: ar aso­cia­ci­ja bus at­sa­kin­ga, ar ko­kia nors biu­dže­ti­nė įstai­ga. Ar ne­bus nu­plau­na­ma at­sa­ko­my­bė? Ačiū.

A. PAPIRTIENĖ (LVŽSF). Dė­kui už klau­si­mą. Tik­rai ne­ma­nau, kad to ne­reik­tų da­ry­ti. At­sto­va­vi­mas yra svar­bus, dar kar­tą pa­kar­to­siu, ypač da­ly­vau­jant įsta­ty­mų lei­dy­bo­je, tei­kiant įvai­riau­sius pa­siū­ly­mus, ir tarp­tau­ti­niu lyg­me­niu tai yra svar­bu. Jei švie­ti­mo sri­ty­je spe­cia­lu­sis Švie­ti­mo įsta­ty­mas lei­džia bur­tis į aso­cia­ci­jas ir to­kios aso­cia­ci­jos eg­zis­tuo­ja, tai yra ir Pro­fe­si­nių mo­ky­mo įstai­gų aso­cia­ci­ja, ku­ri da­ly­vau­ja tarp­tau­ti­nė­je or­ga­ni­za­ci­jo­je, taip pat ki­tos aso­cia­ci­jos. Jos nor­ma­liai vei­kia, tei­kia pa­siū­ly­mus. Vis­kas čia yra ge­rai. Yra pro­ble­ma su kai ku­rio­mis ki­to­mis biu­dže­ti­nė­mis įstai­go­mis, kaip jau mi­nė­jau, kul­tū­ros įstai­go­mis, ku­rių spe­cia­liuo­siuo­se įsta­ty­muo­se nė­ra ga­li­my­bės, nė­ra už­tik­ri­na­ma tei­sė jung­tis į aso­cia­ci­jas ir jos to pa­si­gen­da, joms tik­rai to rei­kia.

PIRMININKAS. Ačiū. Klau­sia Sei­mo na­rys R. Šar­knic­kas.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Dė­ko­ju, Pir­mi­nin­ke. Iš da­lies gal ko­le­gos E. Pu­pi­nio ir yra pa­tai­ky­ta šiuo klau­si­mu, nes ir da­bar mes ma­to­me Lie­tu­vo­je daug aso­cia­ci­jų, tarp biu­dže­ti­nių įstai­gų tam tik­ros pjau­ty­nės, kon­ku­ren­ci­ja ir t. t. Ma­no klau­si­mas bū­tų, kiek vals­ty­bei kai­nuo­tų šis įsta­ty­mo pro­jek­tas?

A. PAPIRTIENĖ (LVŽSF). Vals­ty­bei nie­ko ne­kai­nuo­tų.

PIRMININKAS. Ačiū.

Mo­ty­vai. G. Ste­po­na­vi­čius – mo­ty­vai už.

G. STEPONAVIČIUS (MSNG). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos… Ačiū, ger­bia­mas Sei­mo Pir­mi­nin­ke. Kvie­čiu pa­lai­ky­ti A. Pa­pir­tie­nės tei­kia­mą Biu­dže­ti­nių įstai­gų pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą, nes tik­rai ne­nor­ma­lu gy­ven­ti ir to­liau su to­kia sam­pra­ta, kad ne­ga­li­ma aso­cia­ci­jo­se da­ly­vau­ti biu­dže­ti­nėms įstai­goms, nes tai yra vie­na iš pa­ma­ti­nių de­mo­kra­tinės vi­suo­me­nės ver­ty­bių. Ir tarp­tau­ti­niu mas­tu ga­li­my­bė, ir in­te­re­sų, taip pat ir vie­šo­jo in­te­re­so gy­ni­mas, per jun­gi­mą­si į vie­no­kias ar ki­to­kias or­ga­ni­za­ci­jas ap­ima ir tuos, ku­rie dir­ba, va­do­vau­ja ar ki­taip pri­klau­so biu­dže­ti­nėm įstai­gom. Tai aš, ko­le­gos, ne tik ra­gi­nu šian­dien bal­suo­ti, bet ir grei­čiau pri­im­ti ši­tą įsta­ty­mą, nes da­liai to­kių aso­ci­juo­tų struk­tū­rų šian­dien ky­la grės­mė, kad jų veik­la ga­li bū­ti su­stab­dy­ta dėl, ma­no su­pra­ti­mu, vi­siš­kai at­gy­ve­nu­sio re­gu­lia­vi­mo. Šia pras­me tei­si­nin­kų ar­gu­men­tai ir­gi ne­iš­lai­ko kri­ti­kos. Ne­abe­jo­ju, kad to­kių tei­si­nių pseu­do­ar­gu­men­tų mes ir dau­giau iš­gir­si­me. Kvie­čiu bal­suo­ti už.

PIRMININKAS. Ačiū. Mo­ty­vus prieš sa­ky­ti nie­kas ne­už­si­ra­šė. Tu­ri­me ap­si­spręs­ti po pa­tei­ki­mo. Gal ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo? Ačiū, pri­tar­ta. Siū­lo­mi ko­mi­te­tai: pa­grin­di­nis – Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mas – Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

S. Ja­ke­liū­nas.

S. JAKELIŪNAS (LVŽSF). Ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke, no­rė­jau pa­sa­ky­ti prieš jums iš­ta­riant žo­dį „pri­tar­ta“. Ka­dan­gi tai ne­su­si­ję tie­sio­giai su fi­nan­sais, su mo­kes­čiais, o dau­giau su val­dy­mo da­ly­kais, siū­lau su­keis­ti ko­mi­te­tus vie­to­mis – Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tą siū­lau skir­ti pa­grin­di­niu. Mes, jei­gu rei­kia, ga­li­me bū­ti pa­pil­do­mas. Ma­nau, kad tai gal­būt bū­tų lo­giš­kes­nis siū­ly­mas. Ačiū.

PIRMININKAS. Ar ko­le­gos pri­tar­tų to­kiam siū­ly­mui? Ben­dru su­ta­ri­mu. Ačiū, pri­tar­ta. Siū­lo­ma svars­ty­ti gruo­džio 19 die­ną.

 

11.31 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pri­ta­ri­mo at­leis­ti Si­gi­tą Bie­liaus­kie­nę iš Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jo pa­rei­gų“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-1272 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas. Grįž­ta­me prie pa­grin­di­nės dar­bo­tvarkės. Dar­bo­tvarkės 1-13 klau­si­mas (jau tu­ri­me čia tei­sė­jus) – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pri­ta­ri­mo at­leis­ti Si­gi­tą Bie­liaus­kie­nę iš Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jo pa­rei­gų“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-1272. Pra­ne­šė­ja – R. Sve­ti­kai­tė, Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to vy­riau­sio­ji pa­ta­rė­ja.

R. SVETIKAITĖ. Ger­bia­mas Sei­mo Pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi Sei­mo na­riai, leis­ki­te jums pri­sta­ty­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to dek­re­tą, pri­im­tą va­do­vau­jan­tis Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jos 84 straips­nio 11 punk­tu, 112 straips­nio 3 ir 5 da­li­mis, 115 straips­nio 4 punk­tu, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos teis­mų įsta­ty­mo 90 straips­nio 1 da­lies 4 punk­tu, 4 ir 7 da­li­mis.

At­si­žvelg­da­ma į Tei­sė­jų ta­ry­bos pa­ta­ri­mą, šiuo dek­re­tu Pre­zi­den­tė tei­kia Sei­mui pri­tar­ti S. Bie­liaus­kie­nės at­lei­di­mui iš Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jo pa­rei­gų, pa­sky­rus ją Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­ja.

Pri­min­siu, jog S. Bie­liaus­kie­nė Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­ja bu­vo pa­skir­ta Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2017 m. spa­lio 17 d. nu­ta­ri­mu ir šis nu­ta­ri­mas įsi­ga­lios 2017 m. lap­k­ri­čio 27 d. At­si­žvelg­da­ma į tai, kad Ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jus at­lei­džia Res­pub­li­kos Pre­ziden­tas Sei­mo pri­ta­ri­mu, Pre­zi­den­tė krei­pia­si pa­ta­ri­mo į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mą dėl S. Bie­liaus­kie­nės at­lei­di­mo iš Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jo pa­rei­gų, pa­sky­rus ją Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­ja. Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū. Klau­sian­čių nė­ra. Ar ga­li­me pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū. Po svars­ty­mo ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Pri­ėmi­mas. Ačiū. Kal­ban­čių nė­ra. Ka­dan­gi slap­tas bal­sa­vi­mas, lai­ką dar… Po vi­sų pa­teik­tų nu­ta­ri­mų da­ry­si­me per­trau­ką ir ta­da bus slap­tas bal­sa­vi­mas.

 

11.34 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pri­ta­ri­mo at­leis­ti Ele­ną Vai­nie­nę iš Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teismo tei­sė­jo pa­rei­gų“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-1283 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pri­ta­ri­mo at­leis­ti Ele­ną Vai­nie­nę iš Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jo pa­rei­gų“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-1283. Taip pat pra­ne­šė­ja – R. Sve­ti­kai­tė. Pra­šau.

R. SVETIKAITĖ. Dė­ko­ju, ger­bia­mas Sei­mo Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, leis­ki­te pri­sta­ty­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to dek­re­tą, ku­riuo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mui yra tei­kia­ma pri­tar­ti E. Vai­nie­nės at­lei­di­mui iš Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jo pa­rei­gų, pa­si­bai­gus įga­lio­ji­mų lai­kui. Tei­sė­jos įga­lio­ji­mai baig­sis 2018 m. va­sa­rio 23 d. At­si­žvel­giant, kad tuo me­tu ne­vyks ei­li­nė Sei­mo se­si­ja, yra tei­kia­mas pri­tar­ti dek­re­tas at­leis­ti bū­tent šio­je se­si­jo­je.

Kaip ir mi­nė­jau, Ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jus at­lei­džia Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tas Sei­mo pri­ta­ri­mu, to­dėl Pre­zi­den­tė krei­pia­si į Sei­mą su pra­šy­mu pri­tar­ti E. Vai­nie­nės at­lei­di­mui iš Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jo pa­rei­gų, pa­si­bai­gus įga­lio­ji­mų lai­kui. Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū. Klaus­ti nie­kas ne­už­si­ra­šė. Ar ga­li­me pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo? Ačiū, ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ta.

To­liau svars­ty­mas. Taip pat nie­kas ne­už­si­ra­šė. Ga­li­me pri­tar­ti po svars­ty­mo? Ačiū, pritar­ta.

Tre­čio­ji sta­di­ja bus slap­tas bal­sa­vi­mas.

 

11.36 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Si­gi­tos Ru­dė­nai­tės sky­ri­mo Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus pir­mi­nin­ke“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-1281 (pa­tei­ki­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-15 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Si­gi­tos Ru­dė­nai­tės sky­ri­mo Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus pir­mi­nin­ke“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-1281. Pra­ne­šė­ja – taip pat R. Sve­ti­kai­tė. Pra­šau.

R. SVETIKAITĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mas Sei­mo Pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi Sei­mo na­riai, šian­dien esu įpa­rei­go­ta jums pri­sta­ty­ti Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to dek­re­tą, ku­riuo, va­do­vau­da­ma­si Kon­sti­tu­ci­ja ir Teis­mų įsta­ty­mu, ga­vu­si vien­bal­sį Tei­sė­jų ta­ry­bos pa­ta­ri­mą, Pre­zi­den­tė tei­kia Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus pir­mi­nin­ke skir­ti šio teis­mo tei­sė­ją S. Ru­dė­nai­tę.

Dvi­de­šim­ties me­tų tei­sė­jo dar­bo sta­žą tu­rin­ti tei­si­nin­kė dir­bo skir­tin­gų gran­džių teis­muo­se – tiek ben­dro­sios kom­pe­ten­ci­jos, tiek ad­mi­nist­ra­ci­niuo­se, Ute­nos ra­jo­no apy­lin­kės teis­me, Aukš­tes­nia­ja­me ad­mi­nist­ra­ci­nia­me teis­me, Vil­niaus apy­gar­dos teis­me, Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nia­me teis­me, Lie­tu­vos vy­riau­sia­ja­me ad­mi­nist­ra­ci­nia­me teis­me ir Aukš­čiau­sia­ja­me Teis­me, į ku­rį bu­vo pa­skir­ta 2008 me­tais.

Su­kau­pu­si so­li­džią pro­fe­si­nę pa­tir­tį, S. Ru­dė­nai­tė yra ver­ti­na­ma kaip aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos au­to­ri­te­tin­ga tei­si­nin­kė, są­ži­nin­ga ir drą­si tei­sė­ja, pa­si­žy­min­ti ne­pri­ekaiš­tin­ga re­pu­ta­ci­ja, ger­bia­ma tei­sė­jų ben­druo­me­nės. Pra­ėju­siais me­tais ji ta­po Nuo­la­ti­nės tei­sė­jų veik­los ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos na­re.

Ger­bia­mos S. Ru­dė­nai­tės as­me­ni­nės ir da­ly­ki­nės sa­vy­bės, jau įro­dy­tas ge­bė­ji­mas sklan­džiai or­ga­ni­zuo­ti Teis­mo sky­riaus dar­bą, pen­ke­rius me­tus ei­nant Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus pir­mi­nin­kės pa­rei­gas, lei­džia ne­abe­jo­ti­nai teig­ti, kad tei­kia­ma kan­di­da­tū­ra yra tin­ka­ma sie­kiant už­tik­rin­ti dar­nų ir veiks­min­gą Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus tei­sė­jų dar­bo or­ga­ni­za­vi­mą.

Kan­di­da­tė yra pa­si­ren­gu­si at­sa­ky­ti į jū­sų, ger­bia­mi Sei­mo na­riai, klau­si­mus, jei­gu to­kių bū­tų.

PIRMININKAS. Kvie­čia­me pre­ten­den­tę į pa­rei­gas S. Ru­dė­nai­tę.

S. RUDĖNAITĖ. Aš tu­riu žo­dį pri­sis­ta­ty­ti?

PIRMININKAS. Taip, pra­šom pri­sis­ta­ty­ti.

S. RUDĖNAITĖ. La­ba die­na, ger­bia­mi Sei­mo na­riai. Iš tik­rų­jų po dvie­jų mė­ne­sių bus 21 me­tai, kai esu tei­sė­ja. Per tą lai­ką tu­rė­jau vi­so­kios pa­tir­ties – tiek ma­lo­nių, tiek ne­ma­lo­nių tei­sė­jo dar­bo ir gy­ve­ni­mo as­pek­tų. Vi­sa tai man šian­dien lei­džia teig­ti, kad esu su­si­for­ma­vu­si la­bai aiš­kią tiek prin­ci­pų, tiek ver­ty­bių sis­te­mą ir sa­vo įsi­vaiz­da­vi­mą, kas yra tei­sė­jas, koks yra tei­sė­jo dar­bas, ko­kia yra mū­sų mi­si­ja.

Per sa­vo il­gą dar­bo pa­tir­tį vie­nu mo­men­tu tu­rė­jau ma­lo­nu­mą dirb­ti Tei­sė­jų at­ran­kos ko­mi­si­jo­je su ger­bia­mu pro­fe­so­riu­mi E. Lau­ri­nai­čiu, ku­rį, be abe­jo, daug kas čia ži­no. Jis yra ga­na šmaikš­čiai pa­sa­kęs, kaip jam bū­din­ga, ta­čiau kar­tu la­bai iš­min­tin­gai, kad ge­ram stu­den­tui rei­kia dvie­jų kū­no da­lių: vie­na, be abe­jo, yra gal­va, kad ga­lė­tum skai­ty­ti, o ki­ta da­lis yra ta, ant ku­rios rei­kia sė­dė­ti, kad ga­lė­tum mo­ky­tis.

Per­fra­zuo­da­ma jo min­tį no­rė­čiau pa­sa­ky­ti, kad, ma­no įsi­ti­ki­ni­mu, tei­sė­jui rei­kia tri­jų kū­no da­lių: gal­vos, šir­dies ir stu­bu­ro. Gal­vos – tai kom­pe­ten­ci­ja, ži­nios, kva­li­fi­ka­ci­ja, šir­dies – tai są­ži­nė ir stu­bu­ras – vie­nas iš svar­biau­sių, ma­no po­žiū­riu, rei­ka­la­vi­mų tei­sė­jui. Tu­riu gal­vo­je ge­bė­ji­mą at­si­spir­ti ne­tei­sė­tam po­vei­kiui (ne­tei­sė­tam – pa­brė­žiu) ir pa­au­ko­ti tiek sa­vo ra­my­bę, tik­riau­siai ir sa­vo, ir šei­mos, tiek sa­vo gal­būt vi­lio­jan­čias kar­je­ros per­spek­ty­vas bū­tent dėl to įsta­ty­mo vir­še­ny­bės prin­ci­po.

Tai­gi šian­dien an­trą kar­tą pre­ten­duo­ju į tas pa­čias pa­rei­gas, ne­pa­kei­čia­mų žmo­nių iš tik­rų­jų nė­ra, na­tū­ra­lu, kad ma­nęs tu­rė­tu­mė­te klaus­ti, ko­dėl gi aš ten ei­nu. Pir­mo­ji prie­žas­tis yra man la­bai svar­bi kaip žmo­gui, tai yra tei­sė­jų, su ku­riais aš dir­bau, pa­si­ti­kė­ji­mas. Iš tik­rų­jų man tai la­bai svar­bu. Ant­ro­ji, ma­nau, da­bar­ti­nė­je si­tu­a­ci­jo­je, su­si­da­riu­sio­je Ci­vi­li­nių by­lų sky­riu­je, ku­rią ga­lė­čiau pa­va­din­ti kar­tų kai­ta, la­bai svar­bu už­tik­rin­ti pe­ri­ma­mu­mą tiek tra­di­ci­jų, tiek ver­ty­bių ir vie­no­dą sa­vi­gar­bą, tiek… (Lai­kas? Ne.) …tiek pa­gar­bą jau­nų­jų ko­le­gų no­rui ką nors keis­ti ir jų ži­no­ji­mui, tiek pa­gar­bą se­niai dir­ban­čių ir pa­ty­ru­sių tei­sė­jų iš­min­čiai.

Ar ža­du ką nors keis­ti Ci­vi­li­nių by­lų sky­riu­je? Jei­gu pra­dė­čiau sa­ky­ti, kad ten vis­kas bu­vo blo­gai ir da­ry­siu ki­taip, jūs ma­ni­mi ne­pa­ti­kė­tu­mė­te, tai at­ro­dy­tų ne­nor­ma­lu, nes aš jau ten dir­bu. Iš prin­ci­po po­zi­ty­viai ver­ti­nu Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus veik­lą, bet tai ne­reiš­kia, kad aš ne­ma­tau trū­ku­mų. Tai, ko aš tik­rai ne­keis­čiau – aš ne­keis­čiau sa­vo dar­bo sti­liaus, sa­vo po­žiū­rio į žmo­nes, sa­vo prin­ci­pų. Ma­nau, kad va­do­va­vi­mas ar­ba pir­mi­nin­ko po­zi­ci­ja teis­me ar teis­mo sky­riu­je tai jo­kiu bū­du nė­ra vir­ši­nin­ko po­zi­ci­ja, tai yra mo­kė­ji­mas ben­dra­dar­biau­ti su žmo­nė­mis. Tai, ką aš ma­tau šiuo me­tu, ko ge­ro, kaip pro­ble­miš­kiau­sią ir la­biau­siai kri­ti­kuo­ja­mą mū­sų veik­los sri­tį, tai, be abe­jo, yra ka­sa­ci­nių skun­dų at­ran­kos pro­ce­sas. Tu­riu kai ku­rių min­čių, gal­būt šiuo me­tu iš ša­lies tu­rė­jau ga­li­my­bę pa­žvelg­ti į sa­vo teis­mo dar­bą.

Tai trum­pai aš tu­rė­jau ir no­rė­jau jums pa­sa­ky­ti tiek. Esu pa­si­ruo­šu­si at­sa­ky­ti į jū­sų klau­si­mus. Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti Sei­mo na­rys M. Ma­jaus­kas, ruo­šia­si V. Rin­kevi­čius.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Dė­kui, Pir­mi­nin­ke. Ačiū kan­di­da­tei už rim­tą pri­sis­ta­ty­mą. Ma­tyt, sun­ku bū­tų abe­jo­ti tiek jū­sų as­me­ni­nė­mis, tiek pro­fe­si­nė­mis kom­pe­ten­ci­jo­mis. Ma­nau, kad gal­būt šiek tiek dau­giau rei­kė­tų pa­si­kal­bė­ti apie tiks­lus, ku­riuos ke­lia­te sky­riui, ir pa­grin­di­nius dar­bus, ku­riuos pla­nuo­ja­te per at­ei­nan­čią ka­den­ci­ją. Aš ti­kiu, kad Sei­mas pa­tvir­tins jū­sų kan­di­da­tū­rą, bet vis dėl­to no­rė­tų­si aiš­kiau ži­no­ti tiks­lus ir kon­kre­čius dar­bus, ku­riuos pla­nuo­ja­te. Gal­būt ga­lė­tu­mė­te įvar­din­ti bent tris? Ačiū.

S. RUDĖNAITĖ. Iš tik­rų­jų šiek tiek, kai kal­ba­me apie teis­mo pla­nus, tas jū­sų klau­si­mas yra toks ne vi­sai įpras­tas, nes teis­mas tai yra mū­sų gy­ve­ni­mo at­spin­dys, tik at­si­lie­ka. Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas, tar­ki­me, at­si­lie­ka še­še­rius me­tus. Tai toks ir dar­bas. Pro­ble­mos at­ei­na pas mus, pro­ble­mos at­ei­na įvai­rios, jos at­ei­na jau gin­čų for­ma ir mes tai tu­ri­me spręs­ti. Pla­nuo­ti, ko­kios by­los bus… Jūs, be abe­jo, ne apie tai ir klau­sia­te.

O tai, ką aš jau bu­vau už­si­mi­nu­si ir kas man iš tik­rų­jų at­ro­do, kad nė­ra iki ga­lo ge­rai, tai bū­tent ta si­tu­a­ci­ja, dėl ko mes gau­na­me tiek kri­ti­kos, iš es­mės ir gau­na­me kri­ti­kos dau­giau­sia dėl ka­sa­ci­nių skun­dų at­ran­kos sis­te­mos. Iš tik­rų­jų ta kri­ti­ka ne vi­są lai­ką yra pa­grįs­ta, ta­čiau rei­kia pri­pa­žin­ti, kad tos kri­ti­kos vi­siš­kai be pa­grin­do ne­bū­na. Tai štai da­bar aš ma­nau, kad, ko ge­ro, rei­kė­tų per­svars­ty­ti, šiek tiek per­skirs­ty­ti jė­gas, dau­giau jų skir­ti bū­tent ši­tam pro­ce­sui, nes šiaip įpras­tai mes gal­vo­ja­me, kad yra daug su­dė­tin­giau ir svar­biau by­lą iš­spręs­ti iš es­mės. Ki­ta ver­tus, be abe­jo, at­ran­ka ir­gi la­bai svar­bi, net­gi gal­vo­ju, kad šiek tiek yra mū­sų per­ver­tin­tas ter­mi­nų lai­ky­mo­si kri­te­ri­jus. Kai aš kal­bu, tar­ki­me, apie ka­sa­ci­nių skun­dų at­ran­ką, yra si­tu­a­ci­jų, kai tei­sė­jas pri­vers­tas tai iš­spręs­ti per tris die­nas, nes Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­sas lie­pia ne vė­liau kaip per tris die­nas iš­spręs­ti lai­ki­nų­jų ap­sau­gos prie­mo­nių ar­ba spren­di­mo su­stab­dy­mo klau­si­mą. Tri­jų die­nų, pa­tys su­pran­ta­te, ne vi­są lai­ką ir ne kiek­vie­no su­dė­tin­gu­mo rei­ka­lui pa­kan­ka.

O vi­sa ki­ta, pla­nai, aš tik­rai ži­nau, ne­ži­nau, bet aš įsi­vaiz­duo­ju, kad tas mū­sų dar­bas yra toks, kad jo su­pla­nuo­ti ir nu­ma­ty­ti, kas ta­vęs lau­kia ry­toj, nie­kaip ne­įma­no­ma. Per ma­no ka­den­ci­ją bu­vo ke­li, gal­būt ke­lios gru­pės to­kių iš tik­rų­jų ma­si­nių by­lų, vi­suo­ti­nai to­kių skau­džių klau­si­mų, mes kaž­kaip su­si­do­ro­jo­me, lyg ir ta prak­ti­ka su­si­tvar­kė, tu­rim la­bai ne­blo­gų žmo­nių iš tei­si­nin­kų, ku­rie pa­de­da tei­sė­jams. Jei­gu tai ga­lė­čiau pa­va­din­ti pla­nu, tai ma­no tiks­las, ne pla­nas bū­tų juos kuo il­giau iš­lai­ky­ti teis­me, nes nie­kam ne pa­slap­tis, kad nei tei­sė­jo, de­ja, po­zi­ci­ja, nei tei­sė­jo pa­dė­jė­jo po­zi­ci­ja net­gi Aukš­čiau­sia­ja­me Teis­me nė­ra kon­ku­ren­cin­ga, ly­gi­nant su pri­va­čiu sek­to­riu­mi. Jei­gu mes ne­da­ry­si­me nie­ko, kad iš­lai­ky­tu­me bent tuos žmo­nes, ku­rie yra kva­li­fi­kuo­ti ide­a­lis­tai ir ne dėl pi­ni­gų dir­ba, na, iš tik­rų­jų ne­ma­nau, kad tai ten­kins tiek mus pa­čius, tiek jus. Ne­ži­nau, ar aš pa­ten­ki­nau jū­sų smal­su­mą, ar į jū­sų klau­si­mą… (Bal­sai sa­lė­je) Pra­šau.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Link­si gal­va, sa­ko, taip, at­sa­kė­te.

S. RUDĖNAITĖ. Ačiū.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys V. Rin­ke­vi­čius, ruo­šia­si S. Jo­vai­ša.

V. RINKEVIČIUS. (LVŽSF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. No­rė­jau jū­sų pa­klaus­ti apie teis­mo ta­rė­jų ins­ti­tu­ci­ją. Esu klau­sęs ir ki­tų kan­di­da­tų…

S. RUDĖNAITĖ. Aš at­si­pra­šau… A, jūs klau­sia­te!

V. RINKEVIČIUS. (LVŽSF). Kaip, jū­sų nuo­mo­ne, ar teis­mo ta­rė­jai pa­di­din­tų teis­mo dar­bo, teis­mų vie­šu­mą, vi­suo­me­nės pa­si­ti­kė­ji­mą ir ar šiaip pa­ge­rin­tų teis­mų dar­bą? Ko­kia jū­sų nuo­mo­nė tuo po­žiū­riu?

S. RUDĖNAITĖ. Iš tik­rų­jų pro­ble­ma nė­ra se­na, kiek aš ži­nau, jau… ne­ži­nau, kiek čia tų pas­ku­ti­nių me­tų teis­mai sa­ko: taip, iš prin­ci­po taip, mes pri­ta­ria­me, mes ir­gi no­ri­me, kad vi­suo­me­nė mu­mis pa­si­ti­kė­tų la­biau, ta­čiau aš čia tu­ri ke­lias iš­ly­gas. Vi­sų pir­ma aš ma­nau, kad jei­gu mes tu­rėtu­me tra­di­ciš­kai žmo­nes ne tei­si­nin­kus ir ne tei­sė­jus, ta­rė­jų ins­ti­tu­tas tu­rė­tų bū­tų nau­do­ja­mas to­se by­lo­se, ku­rio­se rei­kia kuo ma­žiau spe­cia­lių ži­nių, tai bū­tent by­los, ku­rios tu­ri so­cia­li­nį as­pek­tą – šei­mos, dar­bo san­ty­kiai. Iš tik­rų­jų kar­tais rei­kia iš­min­ties iš ša­lies, rei­kia bū­ti kuo ar­čiau for­ma­lio­jo ir to tik­ro­jo so­cia­li­nio tei­sin­gu­mo, ta­čiau aš gal­vo­ju, kad tai vi­sai ne­bū­tų pri­im­ti­na gin­čuo­se, ku­rie rei­ka­lau­ja di­de­lio iš­ma­ny­mo spe­cia­lių­jų įsta­ty­mų, pa­gal ku­riuos mū­sų tei­si­nis re­gu­lia­vi­mas, kaip mes ži­no­me, de­ja, yra la­bai kar­tais klam­pus ir net­gi pro­fe­sio­na­lai sun­kiai, o kad prieš, tai aš jau se­niai ne­gir­dė­jau tei­sė­jo, ku­ris sa­ky­tų ką nors prieš. Taip, tik­tai tai kaž­ko­dėl ne­vyks­ta, ko­dėl tai ne­vyks­ta, aš tik­rai ne­ga­liu at­sa­ky­ti. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Ačiū. Klau­sia Sei­mo na­rys S. Jo­vai­ša, ruo­šia­si I. De­gu­tie­nė.

S. JOVAIŠA (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma tei­sė­ja, jūs čia pa­mi­nė­jo­te to­kią są­vo­ką „ne­tei­sė­tas po­vei­kis“. Tai no­rė­čiau pa­klaus­ti, kaip šių die­nų kon­teks­te, ar daž­nai su­si­du­ria­te su šiuo reiš­ki­niu, kaip su juo ko­vo­ja­te, ar daž­nai tai pa­si­tai­ky­da­vo jums dir­bant Ute­noje ir ki­tur?

S. RUDĖNAITĖ. Dėl ne­tei­sė­to po­vei­kio, tai aš tu­riu čia vi­so­mis ki­to­mis pras­mė­mis ne­gu įsta­ty­mo klau­sy­mas, tai ga­li bū­ti pa­gun­da val­džios ma­lo­ne, tai ga­li bū­ti pi­ni­gai, tai ga­li bū­ti da­ry­mas drau­gui, tai ga­li būt bet kas ki­ta ne­gu įsta­ty­mo klau­sy­mas. Ar aš esu daž­nai su­si­dū­ru­si? Aš tie­sio­giai esu nu­jau­tu­si, esu jau­tu­si dėl sa­vo nag­ri­nė­ja­mų by­lų iš tik­rų­jų, kad man no­rė­tų­si pa­da­ry­ti po­vei­kį, bet la­bai nuo­šir­džiai, tie­siai ga­liu jums pa­sa­ky­ti, kad Die­vas sau­go­jo, ne­su pa­ty­ru­si to­kio spau­di­mo. Aš ju­tau: aš šian­dien nag­ri­nė­ju by­lą, o „Lie­tu­vos ry­tas“, pa­vyz­džiui, ra­šo pir­ma­ja­me pus­la­py­je, kaip ją rei­kia iš­nag­ri­nė­ti ir kas bus teis­mas, jei­gu iš­nag­ri­nės ki­taip. Tai yra po­vei­kis, laik­raš­čių ga­li­ma ne­skai­ty­ti, bet tai ir­gi yra ne­tei­sė­tas po­vei­kis.

O šiaip jau, ar tai pa­si­tai­ko, tai ga­li­ma spręs­ti apskritai iš ki­to­kių po­žy­mių, tai­gi mes tu­ri­me ir tų skan­da­lų, ku­rie, šiaip ar taip, tik­riau­siai ne­bū­na vi­są lai­ką, ir net­gi tų ky­ši­nin­ka­vi­mo at­ve­jų tu­ri­me. De­ja, liūd­na, bet ban­dy­mų da­ry­ti ne­tei­sė­tą po­vei­kį teis­mui, ma­nau, šiais lai­kais bū­na. Kaip su tuo ko­vo­ti? Tei­sė­jui yra la­bai pa­pras­ta ko­vo­ti – tie­siog im­ti ir at­si­spir­ti tam po­vei­kiui. Aš vi­są lai­ką, da­bar jau tik­rai, kaž­kaip vis at­ei­da­vau ir vis dar bū­da­vau kaž­kaip jau­na tei­sė­ja, tai dar čia ne­se­niai pra­dė­ju­si dirb­ti, da­bar jau esu to­li gra­žu ir ne­be jau­na, ir tei­sė­ja su pa­tir­ti­mi, tai ko­le­goms vi­są lai­ką sa­kau iš tik­rų­jų la­bai pa­pras­tai, jei­gu jūs elg­si­tės tei­sė­tai ir jūs at­si­spir­si­te tai įta­kai, nie­kas jums nie­ko blo­go da­ry­ti ne­ga­li. Jei­gu jūs pa­si­duo­si­te kad ir ko­kiai pa­gun­dai ar­ba nuo­jau­tai, kad kas nors apie jus ne­gra­žiai ra­šys ar gal­vos, be abe­jo, tap­si­te pa­žei­džia­mi. Vie­ną kar­tą pa­si­da­vus, ki­tą kar­tą yra la­bai sun­ku at­si­spir­ti. Tik tiek, nes ki­tų ko­vos… O jūs, be abe­jo, ži­no­te, apie tei­sė­jų sa­vi­val­dos or­ga­nų veik­lą, apie tai, kiek draus­mės ir eti­kos by­lų yra iš­ke­lia­ma, ir ne tik šia­me kon­teks­te. Dau­giau, na, aš ne­ži­nau, yra la­bai daug ki­to­kių ins­ti­tu­ci­jų, ku­rios iš tik­rų­jų tu­ri ko­vo­ti. Žo­dis „ko­vo­ti“ tik­riau­siai ten la­biau tu­rė­tų bū­ti tai­ko­mas. Aš taip su­pran­tu.

PIRMININKAS. Ačiū. Klau­sia Sei­mo na­rė I. De­gu­tie­nė. Ruo­šia­si M. Bas­tys.

I. DEGUTIENĖ (TS-LKDF). Dė­ko­ju, Pir­mi­nin­ke, kad pa­sa­kė­te, kad klau­siu, o ne smal­sau­ju. Tie­siog no­riu pa­sa­ky­ti, kad mū­sų Sei­mo na­rių kon­sti­tu­ci­nė tei­sė yra pa­klaus­ti pre­ten­den­tų, o ne kaip jūs re­pli­ka­vo­te Sei­mo na­riui M. Ma­jaus­kui, kad ar aš jū­sų smal­su­mą pa­ten­ki­nau. Tai mes čia ne­smal­sau­ja­me. Čia įžan­ga.

Iš jū­sų pa­si­sa­ky­mų ma­to­si, kad jūs ener­gin­ga, pa­kan­ka­mai sa­vi­mi pa­si­ti­kin­ti, tu­rin­ti, be abe­jo, prak­ti­kos, gal dėl to ir to­kie bruo­žai, gal ir tin­ka­te į to­kias pa­rei­gas, tik­tu­mė­te. Aš no­riu pa­klaus­ti, ka­dan­gi tu­ri­te jau pa­kan­ka­mą pa­ty­ri­mą. Kaip jums at­ro­do, ar šian­dien Ci­vi­li­nis ko­dek­sas vi­siš­kai ati­tin­ka tei­si­nius lū­kes­čius, kad tei­sė­jai ga­lė­tų kva­li­fi­kuo­tai pri­im­ti spren­di­mus, rem­da­mie­si Ci­vi­li­niu ko­dek­su ar Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­su? Tuo la­biau jei­gu jūs pre­ten­duo­ja­te už­im­ti Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus pir­mi­nin­ko po­zi­ci­jas, ar tei­si­nė­je ba­zė­je nie­ko ne­rei­kia da­ry­ti ir vi­sa tai tik­rai ati­tin­ka lū­kes­čius? Jei­gu yra ko­kių nors da­ly­kų, sa­ky­kim, tei­si­nę ba­zę ati­tin­ka, bet tei­sė­jų in­ter­pre­ta­ci­jos yra ne­ati­tin­kan­čios Ci­vi­li­nio ko­dek­so ar Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so nuo­sta­tų, koks jū­sų yra po­žiū­ris?

S. RUDĖNAITĖ. Dėl Ci­vi­li­nio ko­dek­so ma­no po­žiū­ris yra pa­kan­ka­mai nu­si­sto­vė­jęs. Ci­vi­li­nis ko­dek­sas yra toks įsta­ty­mų rin­ki­nys, ku­ris tu­rė­tų bū­ti kei­čia­mas tik iš­skir­ti­niais at­ve­jais, tik ta­da, kai tai yra bū­ti­na, ir jo­kiu bū­du ne dėl smul­kių, ne dėl at­si­tik­ti­nių da­ly­kų. Gal­būt už­tek­tų Ci­vi­li­niam ko­dek­sui to, kad bū­tų ap­si­spręs­ta dėl tų jo da­lių, ku­rios kaip ir yra nu­ma­ty­tos dvi­de­šimt ke­lin­ti me­tai ir ne­re­a­li­zuo­tos, ar­ba jas rei­kia su­nai­kin­ti, ar­ba jas rei­kia įgy­ven­din­ti, nes gy­ve­ni­mas rei­ka­lau­ja.

Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­sas yra kei­čia­mas iš tik­rų­jų ir­gi la­bai daž­nai. Tai, kas man da­bar gal­vo­je dėl sa­vo sky­riaus veik­los, tai aš vėl­gi grįž­čiau prie tos pa­čios at­ran­kos ka­sa­ci­nių skun­dų. Ma­nau, kad keis­ti­na, ir aš gal­vo­ju, kad įma­no­ma pa­keis­ti bū­tent tas tai­syk­les, ku­rios ver­čia tei­sė­ją per tris die­nas pri­im­ti spren­di­mą ga­na su­dė­tin­gu klau­si­mu, ku­ris rei­ka­lau­ja daug gi­les­nio, ma­no po­žiū­riu, įsi­ti­ki­ni­mo ir pa­svars­ty­mo. O šiaip įsta­ty­mų kei­ti­mas nė­ra ge­ras da­ly­kas, jie tu­rė­tų bū­ti kei­čia­mi tik la­bai ap­svars­čius ir tik ta­da, kai tai yra bū­ti­na.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys M. Bas­tys.

M. BASTYS (MSNG). Dė­ko­ju, ger­bia­mas Sei­mo Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mo­ji pre­ten­den­te, iš tie­sų ati­džiai klau­siau jū­sų pri­sis­ta­ty­mą ir at­sa­ky­mus į klau­si­mus. Pa­li­ko ge­rą įspū­dį. Be abe­jo, no­ri­si tik pa­lin­kė­ti, kad ci­vi­li­nių by­lų at­ran­ka iš tie­sų bū­tų to­bu­li­na­ma, nes daž­nai ten­ka susi­ti­ki­muo­se su rin­kė­jais skai­ty­ti, iš­klau­sy­ti jų nu­si­skun­di­mus. Kar­tais ir ne pro­fe­sio­na­lui kren­ta į akis tam tik­ri da­ly­kai, kal­ban­tis su ad­vo­ka­tais taip pat yra da­ly­kų, ku­rie tik­rai, ma­no įsi­ti­ki­ni­mu, tu­rė­tų bū­ti to­bu­lin­ti­ni kal­bant apie ci­vi­li­nių by­lų at­ran­ką. Tie­siog lin­kiu šia­me dar­be tin­ka­mai spręs­ti šiuos da­ly­kus. Klau­si­mo kaip ir nė­ra. Dė­ko­ju.

S. RUDĖNAITĖ. Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū jums, dau­giau klaus­ti kaip ir nie­kas ne­už­si­ra­šė. (Bal­sai sa­lė­je) Dėl ve­di­mo tvar­kos.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Dė­ko­ju, Sei­mo Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mo­ji kan­di­da­te, aš tik no­riu dar kar­tą pri­min­ti tai, ką pa­ste­bė­jo ir ma­no ko­le­gė. Na, ne­su ma­žas vai­kas ir ne­ten­ki­nu sa­vo smal­su­mo ar žin­gei­du­mo ir ne jūs pa­ten­ki­na­te ar ne­pa­ten­ki­na­te jį…

S. RUDĖNAITĖ. At­si­pra­šau, aš tik­riau­siai ter­mi­no ne­su­ra­dau, ne­tu­rė­jau to gal­vo­je.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Jei­gu ga­lė­čiau pa­baig­ti, kol aš kal­bu, kol jūs kal­bė­jo­te, aš jū­sų klau­siau. Aš su­pran­tu jū­sų kie­tą bū­dą, kaip ir ko­le­gė mi­nė­jo, gal ir rei­kia jo, bet ma­nau, kad tu­ri bū­ti tam tik­ra de­ra­ma pa­gar­ba ins­ti­tu­ci­joms. Jūs at­sa­ko­te į mū­sų klau­si­mus, at­sa­ko­te ar­ba ne­at­sa­ko­te. Mes spren­džia­me pa­gal tai, kaip jūs at­sa­kė­te, skir­ti ar ne­skir­ti jus. Iš­lai­ky­ki­me pa­gar­bą vie­ni ki­tiems. Aš ma­nau, kad dirb­ti bus daug pa­pras­čiau ir leng­viau. Ačiū.

S. RUDĖNAITĖ. Ačiū. Aš tai su­pran­tu. Dar kar­tą kar­to­ju, aš tik­riau­siai pa­rin­kau ne tą ter­mi­ną, tik­rai ne­tu­rė­jau gal­vo­je kaž­ko, kuo no­rė­čiau jus įžeis­ti ar tuo la­biau pa­že­min­ti.

PIRMININKAS. Ačiū, dė­ko­ja­me jums. Jūs jau at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus, net ir į pa­pildo­mus.

 

11.56 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Au­re­li­jaus Gu­taus­ko sky­ri­mo Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus pir­mi­nin­ku“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-1282 (pa­tei­ki­mas)

 

Da­bar kvie­čiu į tri­bū­ną vy­riau­si­ą­ją pa­ta­rė­ją R. Sve­ti­kai­tę. Svars­ty­si­me Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Au­re­li­jaus Gu­taus­ko sky­ri­mo Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus pir­mi­nin­ku“ pro­jek­tą Nr. XIIIP-1282.

R. SVETIKAITĖ. Dė­ko­ju, ger­bia­ma­sis Sei­mo Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, leis­ki­te pri­sta­ty­ti Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tės tei­kia­mą kan­di­da­tą į Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus pir­mi­nin­ko pa­rei­gas šio teis­mo tei­sė­ją A. Gu­taus­ką. Šią kan­di­da­tū­rą taip pat kaip ir prieš tai bu­vu­sią S. Ru­dė­nai­tės kan­di­da­tū­rą vien­bal­siai pa­lai­kė Tei­sė­jų ta­ry­ba. So­cia­li­nių moks­lų sri­ties tei­sės kryp­ties dak­ta­ras, pro­fe­so­rius, be­si­spe­cia­li­zuo­jan­tis bau­džia­mo­sios jus­ti­ci­jos sri­ty­je, tei­sė­jų ir aka­de­mi­nės ben­druo­me­nės yra ver­ti­na­mas kaip aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos pro­fe­sio­na­las.

Tei­kia­mas kan­di­da­tas Aukš­čiau­sia­ja­me Teis­me dir­ba nuo 2013 me­tų. Prieš tai jis ėjo My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­to Tei­sės fa­kul­te­to Bau­džia­mo­sios tei­sės ir pro­ce­so ins­ti­tu­to pro­fe­soriaus pa­rei­gas, bu­vo šio fa­kul­te­to Bau­džia­mo­sios tei­sės ir kri­mi­no­lo­gi­jos ka­ted­ros ve­dė­jas. Tai­gi kan­di­da­tas tu­ri ad­mi­nist­ra­ci­nio va­do­vau­ja­mo­jo dar­bo pa­tir­ties. Šiuo me­tu jis yra Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tei­sės fa­kul­te­to Bau­džia­mo­sios jus­ti­ci­jos ka­ted­ros pro­fe­so­rius, per dau­giau nei du aka­de­mi­nės veik­los de­šimt­me­čius yra pa­skel­bęs per 40 moks­li­nių pub­li­ka­ci­jų įvai­riais bau­džia­mo­sios tei­sės klau­si­mais Lie­tu­vos ir tarp­tau­ti­niuo­se moks­lo lei­di­niuo­se. Kan­di­da­tas yra įvai­rių dar­bo gru­pių eks­per­tas, vi­zi­tuo­jan­tis lek­to­rius už­sie­nio vals­ty­bių uni­ver­si­te­tuo­se, pres­ti­ži­nių už­sie­nio tei­sės moks­lo žur­na­lų red­ko­le­gi­jų na­rys. Nuo 2017 me­tų A. Gu­taus­kas va­do­vau­ja Tei­sė­jų eti­kos ir draus­mės ko­mi­si­jai, taip pat yra Bau­džia­mo­jo ko­dek­so prie­žiū­ros ko­mi­te­to na­rys.

Įvar­din­tos da­ly­ki­nės ir as­me­ni­nės sa­vy­bės, ne­pri­ekaiš­tin­ga re­pu­ta­ci­ja, tu­ri­ma pro­fe­si­nė pa­tir­tis ir va­do­vau­ja­mo­jo dar­bo įgū­džiai nu­lė­mė šio kan­di­da­to pa­si­rin­ki­mą at­sa­kin­goms Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo, for­muo­jan­čio bendrą teis­mų prak­ti­ką nag­ri­nė­jant bau­džia­mą­sias by­las, sky­riaus pir­mi­nin­ko pa­rei­goms, to­dėl Pre­zi­den­tė, kaip tai nu­ma­to Kon­sti­tu­ci­ja, krei­pė­si į Sei­mą dėl A. Gu­taus­ko sky­ri­mo Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus pir­mi­nin­ku. Ti­kiu, kad pats kan­di­da­tas sa­vo ar­gu­men­tus ir vi­zi­ją iš­dės­tys ir at­sa­kys į ger­bia­mų­jų Sei­mo na­rių klau­si­mus. Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū. Kvie­čia­me pre­ten­den­tą pri­sis­ta­ty­ti.

A. GUTAUSKAS. Ger­bia­ma­sis Sei­mo Pir­mi­nin­ke, ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, trum­pai ga­lė­čiau pa­sa­ky­ti apie sa­ve tik tiek, kad, kaip ir mi­nė­jo, dir­bu pen­ke­rius me­tus Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­ju ir nuo 1995 me­tų dės­tau įvai­rio­se moks­lo ins­ti­tu­ci­jo­se, pas­ku­ti­niu me­tu esu Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tei­sės fa­kul­te­to Bau­džia­mo­sios jus­ti­ci­jos ka­ted­ros pro­fe­so­rius ir va­do­vau­ju Tei­sė­jų eti­kos ir draus­mės ko­mi­si­jai. Bau­džia­mą­sias by­las nag­ri­nė­ju įvai­rias, bet spe­cia­li­zuo­juo­si or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo, ko­rup­ci­jos ir pre­ky­bos žmo­nė­mis by­lo­se. Tai tiek trum­pai ga­lė­čiau pa­sa­ky­ti apie sa­ve. Lauk­čiau klau­si­mų, jei­gu to­kių bū­tų.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Klaus­ti už­si­ra­šė Sei­mo na­rys M. Ma­jaus­kas. Ruo­šia­si V. Rin­ke­vi­čius.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Dė­kui, Sei­mo Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma­sis pre­ten­den­te, ačiū už pri­sis­ta­ty­mą, iš tik­rų­jų jū­sų dar­bai kal­ba už jus ir tik­rai daug ge­rų da­ly­kų te­ko gir­dė­ti. Aš no­rė­čiau šiek tiek pa­si­gi­lin­ti į jū­sų spe­cia­li­zuo­ja­mą sri­tį, tai or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo by­las ir pre­ven­ci­ją. No­rė­jau pa­klaus­ti, ko­kius ma­to­te iš­šū­kius dėl or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo Lie­tu­vo­je ir ko­kias ma­ty­tu­mė­te ga­li­mas spren­di­mo prie­mo­nes? Tai toks šiek tiek pla­tes­nis klau­si­mas, bet man at­ro­do, kad bū­tų svar­bu iš­girs­ti jū­sų nuo­mo­nę.

A. GUTAUSKAS. La­bai ačiū už klau­si­mą. Iš tik­rų­jų or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo mas­tai Lie­tu­vo­je yra ne­di­de­li, pa­ly­gi­nus kaip prieš ge­rą de­šimt­me­tį, di­de­lė da­lis nu­si­kal­tė­lių emig­ra­vo. Ap­skri­tai ko­vos įran­kių mes da­bar tu­ri­me už­tek­ti­nai Bau­džia­ma­ja­me ko­dek­se, Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­se. Pa­grin­di­niu iš­šū­kiu vi­suo­met lie­ka tur­to at­ėmi­mas iš nu­si­kal­tė­lių, tai yra ko­va su še­šė­liu, tur­to at­ėmi­mas – pa­grin­di­niai da­ly­kai, ku­rie iki šiol yra ne­iš­spręs­ti.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys V. Rin­ke­vi­čius. Ruo­šia­si V. Ba­kas.

V. RINKEVIČIUS (LVŽSF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Kaip aka­de­mi­nės vi­suo­me­nės at­sto­vo, kaip pa­ty­ru­sio tei­si­nin­ko nuo­mo­nės no­rė­čiau. Kai mes Sei­me svars­to­me klau­si­mus, ko­vo­ja­me su ko­kia nors blo­gy­be, su ko­rup­ci­ja, kt., vie­na pa­grin­di­nių prie­mo­nių, ku­rią tai­ko­me, – tai baus­mių griež­ti­ni­mas, at­sa­ko­my­bės griež­ti­ni­mas. Tai yra ne tik pas­ku­ti­nis pa­vyz­dys ko­vos su ko­rup­ci­ja, su ki­tom blo­gy­bėm. Ar tai pats ge­riau­sias bū­das, jū­sų nuo­mo­ne, ar mes tuo pa­sie­kia­me tiks­lą? Kaip ro­do prak­ti­ka, kar­tais ne vi­sa­da tai pa­de­da. Ko­kios bū­tų ki­tos veiks­min­ges­nės prie­mo­nės, ar bū­tent taip ir rei­kia da­ry­ti, kaip mes da­ro­me? Jū­sų nuo­mo­ne, ko­kiu ke­liu rei­kė­tų ei­ti?

A. GUTAUSKAS. Dė­ko­ju už klau­si­mą. Aš, kaip moks­li­nin­kas ir kaip tei­sė­jas, vi­suo­met pa­si­sa­kau už to­kias baus­mes, ku­rios yra adek­va­čios. Ka­da baus­mės yra griež­ti­na­mos, jos daž­niau­siai tei­gia­mo re­zul­ta­to ne­duo­da. Tuo­met sa­vo dar­be nuo­la­tos ten­ka la­vi­ruo­ti tarp for­ma­laus įsta­ty­mo tai­ky­mo ir svei­ko pro­to, kad ski­ria­ma baus­mė bū­tų adek­va­ti. Dėl pa­siū­ly­mų įsta­ty­mų lei­dė­jams mes esa­me vi­sa­da at­vi­ri. Kai vyks­ta įvai­rios dar­bo gru­pės, ir aš pats esu Bau­džia­mo­jo ko­dek­so prie­žiū­ros dar­bo gru­pė­je, mes vi­suo­met ak­ty­viai tei­kia­me sa­vo nuo­mo­nę ir ti­ki­mės, kad į ją bus at­si­žvelg­ta. Bū­tų tiek.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys V. Ba­kas.

V. BAKAS (LVŽSF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma­sis pre­ten­den­te, iš tik­rų­jų ma­lo­nu ma­ty­ti jus pre­ten­duo­jan­tį į šias pa­rei­gas, nes tik­rai jū­sų re­pu­ta­ci­ja, jū­sų dar­bas ne­ke­lia abe­jo­nių. No­rė­čiau po­rą klau­si­mų, nes ta­pęs Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus pir­mi­nin­ku įgau­na­te sver­tus iš es­mės for­muo­ti tam tik­rą tei­sės tra­di­ci­ją. Klau­si­mas su­si­jęs su ko­rup­ci­nio po­bū­džio vei­kom.

Pir­mas klau­si­mas. Kaip jūs ma­ny­tu­mė­te, ko da­bar rei­kia, kad mes su­trum­pin­tu­me ter­mi­nus nuo nu­si­kal­ti­mo pa­da­ry­mo iki baus­mės, ypač ko­rup­ci­nio po­bū­džio by­lo­se, po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos? Mes tu­ri­me ke­lias by­las, ku­rios de­šim­tį me­tų trun­ka. Ką rei­kė­tų pa­da­ry­ti iki­teis­mi­nio ty­ri­mo sta­di­jo­je ir tei­si­nio nag­ri­nė­ji­mo?

Ir ant­ras iš or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo sri­ties. Ko­kia jū­sų nuo­mo­nė dėl ci­vi­li­nio tur­to kon­fis­ka­vi­mo ins­ti­tu­to, ku­rį Sei­mas kaip tik svars­to? Ar ji­sai pa­dė­tų ko­vo­ti su or­ga­ni­zuo­tu nu­si­kals­ta­mu­mu?

A. GUTAUSKAS. Ačiū už klau­si­mus. Dėl pir­mo­jo klau­si­mo, ko­vos su ko­rup­ci­ja. Iš tik­rųjų ne vie­na by­la, o dau­ge­lis by­lų tę­sia­si la­bai il­gai. Ko­kias ma­ty­čiau pro­ble­mas? Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo mi­si­ja yra for­muo­ti ben­drą prak­ti­ką. Ma­no sri­ty­je, jei­gu bū­siu pa­skir­tas, – bau­džia­mo­sio­se by­lo­se. Pa­grin­di­nį to­kį niu­an­są aš ma­ty­čiau – ga­na pras­tą iki­teis­mi­nio ty­ri­mo ins­ti­tu­ci­jų dar­bą. Rei­kė­tų di­des­nio po­kal­bio su jais, dau­giau Aukš­čiau­sia­jam Teis­mui kal­bė­tis su že­mes­nių gran­džių teis­mais, kad tos by­los ir tas pro­ce­sas pa­grei­tė­tų, nes iš tik­rų­jų jos da­bar yra per il­gos ir, no­ri ne­no­ri, vė­liau ten­ka tiems as­me­nims tai­ky­ti leng­va­tas dėl tam tik­rų baus­mių ar­ba po­vei­kio prie­mo­nių pa­sky­ri­mo.

Dėl or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo, dėl ci­vi­li­nės kon­fis­ka­ci­jos. Ga­lė­čiau at­sa­ky­ti, kad yra te­kę ap­va­žiuo­ti be­veik vi­sas Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bes, do­mė­tis, kaip jos ko­vo­ja. Dar dir­bant Sei­me, Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­te, te­ko dirb­ti bū­tent prie šio klau­si­mo ir su Sei­mo na­riu (da­bar ne­ma­tau) V. Gai­liu­mi te­ko dis­ku­tuo­ti šiuo klau­si­mu. Iš tik­rų­jų ji­sai pa­si­tei­sin­tų, ma­no gal­va.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Dė­ko­ja­me.

A. GUTAUSKAS. La­bai ačiū.

PIRMININKAS. Siū­lo­ma su­si­tik­ti su TTK abiem pre­ten­den­tams. Siū­lo­ma svars­ty­ti lap­kri­čio 9 die­ną šias kan­di­da­tū­ras.

Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū. Pri­tar­ta.

Grįž­ta­me prie 1-13 ir 1-14 klau­si­mų – dėl pri­ta­ri­mo at­leis­ti tei­sė­jus. Dėl to yra slap­tas bal­sa­vi­mas. Ar ga­li­me pa­tvir­tin­ti biu­le­te­nį? Tra­di­ci­nis, kaip vi­sa­da. Ačiū. Pa­tvir­tin­ta.

Bal­sų skai­čia­vi­mo gru­pė: V. Alek­na, J. Ja­ru­tis, L. Kas­čiū­nas, R. Sin­ke­vi­čius, L. Tal­mon­tas ir R. Že­mai­tai­tis.

Skel­biu pu­sės va­lan­dos per­trau­ką. Da­bar yra 12 va­lan­dų ir še­šios su pu­se mi­nu­tės. Pir­mo­sios 20 mi­nu­čių bus skir­tos slap­tam bal­sa­vi­mui dėl tei­sė­jų at­lei­di­mo iš pa­rei­gų.

 

Per­trau­ka

 

PIRMININKĖ (R. BAŠKIENĖ, LVŽSF). Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, pra­šom už­im­ti dar­bo vie­tas. Dė­ko­ju, kad da­ly­va­vo­te slap­to bal­sa­vi­mo pro­ce­dū­ro­je. Tę­sia­me ry­ti­nį po­sė­dį.

 

12.36 val.

Vals­ty­bės ga­ran­tuo­ja­mos tei­si­nės pa­gal­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-1591 2, 6, 7, 9, 11, 14, 15, 18, 23 straips­nių ir šeš­to­jo skir­snio pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 271 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4441(2) (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-17 klau­si­mas – tai yra su­jung­ti įsta­ty­mų pro­jek­tai Nr. XIIP-4441 ir Nr. XIIIP-510. Vals­ty­bės ga­ran­tuo­ja­mos tei­si­nės pa­gal­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-1591 2, 6, 7, 9, 11, 14, 15, 18, 23 straips­nių ir šeš­to­jo skir­snio pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 271 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4441(2). Kvie­čiu Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pra­ne­šė­ją S. Še­d­ba­rą, ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ją, pa­teik­ti ko­mi­te­to iš­va­dą. Pra­šom.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, šis pro­jek­tas yra ly­di­ma­sis Ci­vi­li­nių gin­čų tai­ki­na­mo­jo tar­pi­nin­ka­vi­mo įsta­ty­mo, ar­ba Me­dia­ci­jos įsta­ty­mo, kaip mes jį va­di­na­me. Jis jau tru­pu­tį yra mus ap­len­kęs, nu­ė­jęs į prie­kį. Šis yra ly­di­ma­sis ir juo yra nu­sta­to­mi at­ve­jai, ka­da as­me­nys, ku­rie nu­ta­rė me­di­juo­ti, tai­ky­tis… kaip bū­tų ga­li­ma nu­ma­ty­to­mis są­ly­go­mis ir tvar­ka gau­ti vals­ty­bės pa­gal­bą. Ko­mi­te­tas šį pro­jek­tą svars­tė spa­lio 18 die­ną ir pri­ta­rė ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam jung­ti­niam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­doms, ir vi­si aš­tuo­ni da­ly­va­vę bal­sa­vo už.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me už pa­teik­tą iš­va­dą. No­rin­čių da­ly­vau­ti dis­ku­si­jo­je nė­ra. Pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. Nuo­mo­nė už, nuo­mo­nė prieš. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Pra­šo­me bal­suo­ti.

Bal­sa­vo 54 Sei­mo na­riai: už – 52, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 2. Po svars­ty­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui pri­tar­ta.

 

12.38 val.

Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 220 ir 221 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-273(2), Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 187 straips­nio pa­kei­ti­mo įstatymo pro­jek­tas Nr. XIIIP-274(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas mū­sų dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 220 ir 221 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-273(2). Kvie­čiu Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką J. Sa­ba­taus­ką pa­teik­ti Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to iš­va­dą.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mo­ji po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas svars­tė Bau­džia­mo­jo ko­dek­so, taip pat su juo su­si­ju­sio Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so pa­tai­sas…

PIRMININKĖ. Jūs pa­teik­si­te abie­jų įsta­ty­mų pro­jek­tus ir pro­jek­to Nr. XIIIP-274(2) iš­va­das? Taip? Ačiū.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ka­dan­gi tai įsta­ty­mų pro­jek­tų pa­ke­tas, ko­mi­te­tas pri­ta­rė pa­to­bu­lin­tam va­rian­tui, at­si­žvel­gęs į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės pa­sta­bas, Tei­sės de­par­ta­men­to, Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo ir t. t., ki­tų ins­ti­tu­ci­jų. 8 bal­sais už, prieš ir su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo. Dėl Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so ly­giai taip pat pri­ta­rė: 8 bal­sai už, su­si­lai­kiu­sių ir prieš ne­bu­vo. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Pa­pil­do­mas bu­vo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas. Ne­ma­tau V. Ba­ko. Gal ger­bia­mo­ji R. Juk­ne­vi­čie­nė ga­lė­tų pa­gar­sin­ti Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to iš­va­dą dėl įsta­ty­mų pro­jek­tų Nr. XIIIP-273(2) ir Nr. XIIIP-274(2)?

R. JUKNEVIČIENĖ (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, pa­pil­do­mas ko­mi­te­tas bu­vo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas ir mes pri­ta­rė­me šiam pro­jek­tui. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. No­rin­čių da­ly­vau­ti dis­ku­si­jo­je nė­ra. Nuo­mo­nė už, nuo­mo­nė prieš, nes pa­siū­ly­mų taip pat ne­bu­vo gau­ta. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu. Dė­ko­ja­me.

 

12.40 val.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 76, 168, 484, 485, 491, 589 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Ko­dek­so pa­pil­dy­mo 4841 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4836(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 76, 168, 484, 485, 491, 589 straips­nių pa­kei­ti­mo ir ko­dek­so pa­pil­dy­mo 4841 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4836(2). Kvie­čiu Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pra­ne­šė­ją J. Sa­ba­taus­ką. Svars­ty­mo sta­di­ja. Pa­tei­ki­te ko­mi­te­to iš­va­dą.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas svars­tė Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so pro­jek­tą ir pri­ta­rė pa­to­bu­lin­tai, šiuo at­ve­ju jung­ti­nei dvie­jų pro­jek­tų (ko­mi­te­tas nu­spren­dė su­jung­ti Nr. XIIP-4099 ir Nr. XIIP-4836 pro­jek­tus į vie­ną) re­dak­ci­jai, pri­ta­rė sep­ty­niais bal­sais už, vie­nam ko­mi­te­to na­riui su­si­lai­kius.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Kvie­čiu G. Kin­du­rį pa­teik­ti Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to iš­va­dą dėl įsta­ty­mo pro­jek­to. Kaip mi­nė­jo anks­tes­ny­sis pra­ne­šė­jas, yra su­jung­ti pro­jek­tai Nr. XIIP-4099 ir Nr. XIIP-4836.

G. KINDURYS (LVŽSF). Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas svars­tė Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 484 ir 491 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą, ben­dru su­ta­ri­mu pri­ėmė spren­di­mą iš es­mės pri­tar­ti įsta­ty­mo pro­jek­tui ir siū­ly­ti pa­grin­di­niam ko­mi­te­tui jį to­bu­lin­ti at­si­žvel­giant į Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas bei Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to pa­siū­ly­mą. Na, o ka­dan­gi po­sė­dis bu­vo net ba­lan­džio mė­ne­sį, ten bu­vo pa­siū­ly­ta da­ta lie­pos 1 die­na, tai ma­nau, pri­ėmi­mo me­tu bus pa­tai­sy­ta į 2018 me­tų sau­sio.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Dar pa­pil­do­mas ko­mi­te­tas – Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas. Kvie­čiu ko­mi­te­to pir­mi­nin­kę A. Ši­rins­kie­nę pa­teik­ti jū­sų ko­mi­te­to iš­va­dą.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas šių me­tų ge­gu­žės 10 die­ną svars­tė įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIP-4099, pa­tei­kė kar­tu ir ko­mi­te­to pa­siū­ly­mus ir jam pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. No­rin­čių da­ly­vau­ti dis­ku­si­jo­je nė­ra. Pa­siū­ly­mų, kaip jau mi­nė­jau, nė­ra gau­ta. Nuo­mo­nė už, nuo­mo­nė prieš. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Yra pa­gei­da­vi­mas bal­suo­ti? Bal­suo­ki­me dėl įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIP-4836(2).

Bal­sa­vo 77 Sei­mo na­riai: už – 65, prieš – 1, su­si­lai­kė 11. Po svars­ty­mo pri­tar­ta.

 

12.44 val.

Van­dens įsta­ty­mo Nr. XIII-474 12 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4837(2) (svars­ty­mas)

 

Kvie­čiu pri­sta­ty­ti Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to iš­va­dą dėl ly­di­mo­jo įsta­tymo – Van­dens įsta­ty­mo Nr. XIII-474 12 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIP-4837(2). G. Kin­du­rys jau tri­bū­no­je. Pra­šom, ger­bia­ma­sis ko­le­ga.

G. KINDURYS (LVŽSF). Ko­mi­te­tas ir­gi ba­lan­džio 26 die­ną svars­tė Van­dens įsta­ty­mo 12 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą ir ben­dru su­ta­ri­mu pri­ta­rė ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­doms. Sie­kiant aiš­ku­mo, bu­vo nu­tar­ta tik pa­pil­dy­ti vie­nu sa­ki­niu, kad pri­rei­kus sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bos nu­sta­to drau­džia­mas mau­dy­tis vie­tas ir lai­ką. Ir čia bus dar toks pat dė­me­sio at­krei­pi­mas, kad rei­kės ir­gi pa­tiks­lin­ti pri­ėmi­mo da­tą, ka­dan­gi jie tu­rė­tų bū­ti su­si­ję. Įsi­ga­lio­ji­mas tu­rė­tų bū­ti 2018 m. sau­sio 1 d.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. No­rin­čių da­ly­vau­ti dis­ku­si­jo­je nė­ra. No­rin­čių kal­bė­ti už, prieš taip pat nė­ra. Gal ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me pri­tar­ti po svars­ty­mo ben­dru su­ta­ri­mu.

 

12.45 val.

Vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo įsta­ty­mo Nr. VIII-1234 26 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1044(3) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas mū­sų dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo įsta­ty­mo Nr. VIII-1234 26 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1044(3). Kvie­čiu Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to pra­ne­šė­ją V. Bu­kaus­ką pa­teik­ti ko­mi­te­to iš­va­dą.

V. BUKAUSKAS (LSDDF). Ačiū, ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas, kaip pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas, svars­tė mi­nė­tą įsta­ty­mą ir pri­ėmė spren­di­mą pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu už. Po svars­ty­mo.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Pa­siū­ly­mų nė­ra. No­rin­čių kal­bė­ti dis­ku­si­jo­je nė­ra. Nuo­mo­nė už, nuo­mo­nė prieš. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu. Dė­ko­ja­me. Pri­tar­ta įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-1044(3) ben­dru su­ta­ri­mu.

 

12.47 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pri­ta­ri­mo at­leis­ti Si­gi­tą Bie­liaus­kie­nę iš Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jo pa­rei­gų“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-1272 (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, leis­ki­te pa­gar­sin­ti su­ra­šy­tus slap­to bal­sa­vi­mo pro­to­ko­lus dėl Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pri­ta­ri­mo at­leis­ti Si­gi­tą Bie­liaus­kie­nę iš Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jo pa­rei­gų“.

 

Šio nutarimo priėmimas

 

Iš vi­so iš­duo­ta biu­le­te­nių – 94, ras­ta – 94, ga­lio­jan­čių – 94, ne­ga­lio­jan­čių nė­ra. Bal­sa­vo: už – 89, prieš – 2, su­si­lai­kė 3. Tuo pa­grin­du Sei­mo nu­ta­ri­mas dėl at­lei­di­mo iš pa­rei­gų S. Bie­liaus­kie­nę skel­bia­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

12.47 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pri­ta­ri­mo at­leis­ti Ele­ną Vai­nie­nę iš Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teismo tei­sė­jo pa­rei­gų“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-1283 (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Ki­tas bal­sų skai­čia­vi­mo pro­to­ko­las dėl Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pri­ta­ri­mo at­leis­ti Ele­ną Vai­nie­nę iš Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jo pa­rei­gų“.

 

Šio nutarimo priėmimas

 

Iš­duo­ta biu­le­te­nių – 94, ras­ta – 94, ga­lio­jan­čių – 93, ne­ga­lio­jan­čių – 1. Už bal­sa­vo 87, prieš – 3, su­si­lai­kė 3. Tuo pa­grin­du Sei­mo nu­ta­ri­mą skel­biu pri­im­tą. (Gon­gas)

 

12.49 val.

Azar­ti­nių lo­ši­mų įsta­ty­mo Nr. IX-325 10, 18 ir 20 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1199(2), Pi­ni­gų plo­vi­mo ir te­ro­ris­tų fi­nan­sa­vi­mo pre­ven­ci­jos įsta­ty­mo Nr. VIII-275 9 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1200(2) (pa­tei­ki­mas)

 

Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, mes bai­gė­me ry­ti­nio po­sė­džio dar­bo­tvarkę, ta­čiau tu­ri­me daug re­zer­vi­nių. Jei­gu jūs pri­ta­ria­te, mes ta­da ver­čia­me va­ka­ri­nio po­sė­džio dar­bo­tvarkę ir pa­lie­ka­me šiuos įsta­ty­mų pro­jek­tus va­ka­ri­niam po­sė­džiui, o kvie­čiu svars­ty­ti re­zer­vi­nį 3 klau­si­mą, tai yra pa­tei­ki­mas Azar­ti­nių lo­ši­mų įsta­ty­mo Nr. IX-325 10, 18 ir 20 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-1199(2). L. Mat­ke­vi­čie­nė kvie­čia­ma į tri­bū­ną. Pa­tei­ki­mas.

L. MATKEVIČIENĖ (LVŽSF). Mie­li ko­le­gos, leis­ki­te pri­sta­ty­ti Azar­ti­nių lo­ši­mų įsta­ty­mo Nr. IX-325 10, 18 ir 20 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-1199(2) ir Pi­ni­gų plo­vi­mo ir te­ro­ris­tų fi­nan­sa­vi­mo pre­ven­ci­jos įsta­ty­mo VIII-275 9 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-1200(2). Šiuo me­tu pa­gal ga­lio­jan­tį tei­si­nį reg­la­men­tą as­me­nims iki 18 me­tų ne­drau­džia­ma bū­ti lo­ši­mo au­to­ma­tų sa­lo­nuo­se, to­ta­li­za­to­riaus ir ki­tų la­žy­bų punk­tuo­se ir jie ga­li lais­vai ste­bė­ti lo­ši­mo pro­ce­są. Taip pat drau­džia­ma re­kla­muo­ti azar­ti­nius lo­ši­mus, iš­sky­rus juos or­ga­ni­zuo­jan­čių ben­dro­vių, lo­ši­mo vie­tų pa­va­di­ni­mus, ad­re­sus, or­ga­ni­zuo­ja­mų lo­ši­mų rū­šis bei lo­ši­mo vie­to­je esan­tį įren­gi­nių skai­čių. Nuo 2016 me­tų pra­džios įsi­ga­lio­jus nuo­to­li­nių lo­ši­mų reg­la­men­ta­vi­mui, ste­bi­mas lo­ši­mų re­kla­mos sklei­di­mo su­ak­ty­vė­ji­mas vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo prie­mo­nė­se, re­kla­ma ta­po pa­trauk­les­nė, la­biau įtrau­kian­ti ir ska­ti­nan­ti iš­ban­dy­ti lo­ši­mus.

Lo­ši­mų re­kla­ma yra vie­na iš prie­mo­nių, ska­ti­nan­čių loš­ti. Ji su­da­ro są­ly­gas di­des­nei ti­ki­my­bei at­si­ras­ti iš lo­ši­mų ky­lan­čiai ža­lai žmo­nių svei­ka­tai, taip pat so­cia­li­nei ir eko­no­mi­nei ža­lai vals­ty­bei. To­dėl sie­kiant ri­bo­ti nei­gia­mą lo­ši­mų po­vei­kį vi­suo­me­nei, o ypač ne­pil­na­me­čiams as­me­nims, Azar­ti­nių lo­ši­mų įsta­ty­mo pro­jek­tu siū­lo­ma nu­sta­ty­ti griež­tą ir aiš­kų azar­ti­nių lo­ši­mų re­kla­mos reg­la­men­ta­vi­mą.

At­si­žvel­giant į tai, Azar­ti­nių lo­ši­mų įsta­ty­mo pro­jek­te de­ta­liau reg­la­men­tuo­ja­mi san­ty­kiai, su­si­ję su lo­ši­mų re­kla­ma. Tai­gi siū­lo­ma nu­sta­ty­ti, kad Lie­tu­vos Res­pub­li­kos te­ri­to­ri­jo­je drau­džia­ma azar­ti­nių lo­ši­mų re­kla­ma, iš­sky­rus: pir­ma, azar­ti­nius lo­ši­mus or­ga­ni­zuo­jan­čios ben­dro­vės pa­va­di­ni­mo, pre­kės žen­klo ir in­ter­ne­to sve­tai­nės ad­re­so, nu­ro­dy­to lo­ši­mų or­ga­ni­za­vi­mo reg­la­men­te, skel­bi­mą in­ter­ne­to sve­tai­nė­se, iš­sky­rus vai­kams ir pa­aug­liams skir­tas in­ter­ne­to sve­tai­nes, be nu­krei­pi­mo į ki­tą in­ter­ne­to sve­tai­nę ga­li­my­bės; an­tra, azar­ti­nius lo­ši­mus or­ga­ni­zuo­jan­čios ben­dro­vės pa­va­di­ni­mo ir pre­kės žen­klo, kai jie pa­tei­kia­mi ant lo­ši­mų or­ga­ni­za­to­riaus bu­vei­nės pa­sta­to ar pa­sta­to, ku­ria­me yra lo­ši­mų or­ga­ni­za­vi­mo vie­ta, ar­ba prie pat įė­ji­mo į lo­ši­mų or­ga­ni­za­vi­mo vie­tą, skel­bi­mą; tre­čia, in­for­ma­ci­jos apie lo­ši­mus skel­bi­mą lo­ši­mų or­ga­ni­za­vi­mo vie­to­se ir azar­ti­nius lo­ši­mus or­ga­ni­zuo­jan­čios ben­dro­vės in­ter­ne­to sve­tai­nė­je, ku­rios ad­re­sas nu­ro­dy­tas lo­ši­mų or­ga­ni­za­vi­mo reg­la­men­te; ket­vir­ta, in­for­ma­ci­jos apie lo­ši­mus skel­bi­mą lei­di­niuo­se (in­for­ma­ci­niuo­se pra­ne­ši­muo­se), ku­rie skir­ti tik lo­ši­mų ver­slo spe­cia­lis­tams, va­di­na­mie­siems pro­fe­sio­na­lams.

Taip pat Azar­ti­nių lo­ši­mų įsta­ty­mo pro­jek­te siū­lo­ma nu­sta­ty­ti, kad skel­biant mi­nė­tą 1–4 punk­tuo­se nu­ro­dy­tą in­for­ma­ci­ją drau­džia­ma nu­ro­dy­ti bet ko­kią pa­pil­do­mą ra­šy­ti­nę, vaiz­di­nę ar gar­si­nę in­for­ma­ci­ją.

Pri­ėmus Azar­ti­nių lo­ši­mų įsta­ty­mo pro­jek­tą, bus drau­džia­ma bet ko­kia for­ma ir prie­mo­nė­mis skleis­ti in­for­ma­ci­ją apie azar­ti­nius lo­ši­mus or­ga­ni­zuo­jan­čios ben­dro­vės bet ko­kio po­bū­džio vie­šų ren­gi­nių, veik­lų, fi­zi­nių ir ju­ri­di­nių as­me­nų rė­mi­mą.

Pi­ni­gų plo­vi­mo pre­ven­ci­jos įsta­ty­mo pro­jek­te siū­lo­ma nu­sta­ty­ti, kad kiek­vie­nas lo­ši­mų or­ga­ni­za­to­rius pri­va­lės pa­tik­rin­ti as­me­nų, įei­nan­čių į lo­ši­mų or­ga­ni­za­vi­mo vie­tas, ta­pa­ty­bę ir juos re­gist­ruo­ti, o lai­mė­ji­mo at­si­ė­mi­mo ir (ar) su­mų sta­ty­mo me­tu, kai vyk­do­mi tam tik­ros ver­tės san­do­riai – pa­pil­do­mai ne tik tik­rin­ti, bet ir nu­sta­ty­ti klien­tų ta­pa­ty­bę ir juos re­gist­ruo­ti. Tam, kad bū­tų įgy­ven­din­ti šie rei­ka­la­vi­mai, Pi­ni­gų plo­vi­mo pre­ven­ci­jos įsta­ty­mo pro­jek­te siū­lo­ma nu­sta­ty­ti, kad azar­ti­nius lo­ši­mus or­ga­ni­zuo­jan­čios ben­dro­vės pa­pil­do­mai pri­va­lo nu­sta­ty­ti ir pa­tik­rin­ti klien­to ta­pa­ty­bę ir jį re­gist­ruo­ti su­mos įmo­kė­ji­mo, lai­mė­ji­mo iš­mo­kė­ji­mo me­tu ar­ba kai jis kei­čia gry­nuo­sius pi­ni­gus į že­to­nus ar že­to­nus į gry­nuo­sius pi­ni­gus, jei­gu pi­ni­gų su­ma vir­ši­ja 1 tūkst. eu­rų ar­ba ją ati­tin­kan­čią su­mą ki­ta va­liu­ta, ne­svar­bu, ar san­do­ris at­lie­ka­mas vie­nos, ar ke­lių su­si­ju­sių ope­ra­ci­jų me­tu, taip pat pa­tik­rin­ti klien­to, įei­nan­čio į lo­ši­mų or­ga­ni­za­vi­mo vie­tą, ta­pa­ty­bę ir jį re­gist­ruo­ti.

Pi­ni­gų plo­vi­mo pre­ven­ci­jos įsta­ty­mo pro­jek­tu lo­ši­mų or­ga­ni­za­to­riams nu­sta­čius rei­ka­la­vi­mą pa­tik­rin­ti vi­sų as­me­nų, įei­nan­čių į lo­ši­mų or­ga­ni­za­vi­mo vie­tas, ta­pa­ty­bę ir juos re­gist­ruo­ti, Azar­ti­nių lo­ši­mų įsta­ty­mo 20 straips­nio 1 da­lis, ku­rio­je nu­sta­ty­tas siau­res­nis reg­la­men­ta­vi­mas (klien­to ta­pa­ty­bės tik­ri­ni­mas tik esant abe­jo­nių, kad as­muo yra jau­nes­nis ne­gu 18 me­tų), pri­pa­žin­ta ne­te­ku­sia ga­lios.

Šia prie­mo­ne, ti­ki­mės, bus už­kirs­tas ke­lias ne­pil­na­me­čiams as­me­nims pa­tek­ti į lo­ši­mų or­ga­ni­za­vi­mo vie­tas, taip pat už­tik­rin­tas Azar­ti­nių lo­ši­mų įsta­ty­mo 10 straips­nio 21 da­ly­je įtvir­tin­to drau­di­mo lai­ky­ma­sis.

Tai­gi no­rė­čiau, kad pri­tar­tu­mė­te.

PIRMININKĖ. Ačiū, ger­bia­mo­ji ko­le­ge. Jūs pri­sta­tė­te ir ant­rą­jį ly­di­mą­jį įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-1200(2). Dė­ko­ju. Iš kar­to kvie­čiu klaus­ti dėl abie­jų įsta­ty­mo pro­jek­tų. Pir­ma­sis klau­sia M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Dė­kui. Pra­ne­šė­ja, ačiū už pri­sta­ty­tą pro­jek­tą. Kaip ir ry­te mi­nė­jau, iš tik­rų­jų la­bai tei­sin­ga kryp­tis šiek tiek su­im­ti į ran­kas vi­są lo­ši­mų sek­to­rių ir pa­si­žiū­rė­ti, kaip jis vei­kia, jį skaid­rin­ti, jį griež­čiau re­gu­liuo­ti, bet taip pat ir la­bai rim­tai pa­si­žiū­rė­ti į ža­lą, ku­rią ga­li­mai da­ro, kal­bant apie žmo­nes, ku­rie ser­ga pri­klau­so­my­bė­mis nuo lo­ši­mų. Apie tai jū­sų tei­kia­muo­se pro­jek­tuo­se yra ga­na ma­žai. Jūs kal­ba­te apie re­kla­mos ri­bo­ji­mą ir iš tik­rų­jų šiuo įsta­ty­mu sie­kia­te vi­siš­kai už­draus­ti re­kla­mą te­le­vi­zi­jo­je. Apie tai ga­li­ma dis­ku­tuo­ti. Bet jūs ne­kal­ba­te apie pa­gal­bą žmo­nėms, ku­rie iš tik­rų­jų tu­ri pro­ble­mų su pri­klau­so­my­be. Šian­dien nė­ra efek­ty­vios pri­klau­so­my­bių nuo lo­ši­mų pre­ven­ci­jos.

Aš no­riu pa­klaus­ti, ar jūs ne­svars­tė­te kal­bė­ti apie pre­ven­ci­jos pro­gra­mą ir ar ne­svars­tė­te, kal­bant apie re­kla­mas te­le­vi­zi­jo­je, ne už­draus­ti, o įpa­rei­go­ti skelb­ti tam tik­rą in­for­ma­ci­ją, kur ga­li­ma gau­ti pa­gal­bą? Tar­kim, 50 % ar 30 % re­kla­mos…

PIRMININKĖ. Klaus­ki­te, ko­le­ga!

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). …bū­tų skir­ta in­for­ma­ci­jai, kur ga­li­ma gau­ti pa­gal­bą. Tai ne tik re­kla­muo­ti, bet ir už­tik­rin­ti, kad bū­tų pa­teik­ta at­sa­kin­ga in­for­ma­ci­ja.

L. MATKEVIČIENĖ (LVŽSF). Be abe­jo, mes sa­vo ko­mi­si­jos dar­be ir šia­me įsta­ty­me tik­rai at­si­žvelg­si­me ar­ti­miau­siu lai­ku. Mes tu­ri­me pa­ren­gę dar ke­le­tą įsta­ty­mo pa­kei­ti­mų. Tai­gi mes at­ei­si­me su jū­sų pa­siū­ly­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia M. Pui­do­kas. Ruo­šia­si S. Jo­vai­ša.

M. PUIDOKAS (LVŽSF). Iš tik­rų­jų no­riu pa­si­džiaug­ti ko­le­gės ini­cia­ty­va, nes ma­nau, kad azar­ti­niai lo­ši­mai yra di­de­lė blo­gy­bė, ku­ri griau­na šei­mų gy­ve­ni­mus. Aš ma­nau, kad ypač la­bai svar­bu yra ap­sau­go­ti ne­pil­na­me­čius nuo šios veik­los. Aki­vaiz­du, kad šios pa­tai­sos neleis ne­pil­na­me­čiams ­bū­ti to­se vie­to­se, nes tik­rai ma­nau, kad mo­ky­tis azar­ti­nių lo­ši­mų ne­pil­na­me­čiams ne­rei­kia.

Tai­gi ma­no klau­si­mas bū­tų toks: ar šių prie­mo­nių pa­kan­ka ir ko­kias dar kom­plek­si­nes pa­pil­do­mas prie­mo­nes jūs pla­nuo­si­te teik­ti vė­liau, kad iš tik­rų­jų azar­ti­nių lo­ši­mų sri­tis bū­tų tin­ka­mai reg­la­men­tuo­ta?

L. MATKEVIČIENĖ (LVŽSF). Mes dar tu­ri­me pa­ren­gę po­rą įsta­ty­mų, ku­riuos tik­rai pa­teik­si­me ar­ti­miau­siu lai­ku. Ačiū.

PIRMININKĖ. Klau­sia Eu­ge­ni­jus… At­si­pra­šau, S. Jo­vai­ša. Ruo­šia­si E. Pu­pi­nis.

S. JOVAIŠA (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma pra­ne­šė­ja, jūs kal­ba­te apie azar­ti­nius lo­ši­mus, o lo­te­ri­jos kaž­ko­dėl pa­lie­ka­mos nuo­ša­ly. Mes kiek­vie­ną die­ną iš es­mės ma­to­me tie­sio­gi­nę lo­te­ri­jos re­kla­mą per na­cio­na­li­nį tran­sliuo­to­ją, taip pat ir ki­tos lo­te­ri­jos rū­šys la­bai leng­vai, pri­ei­na­mai tran­sliuo­ja­mos. Ar ne­ma­no­te, kad rei­kė­tų pa­si­žiū­rė­ti ir į ši­tą azar­ti­nių lo­ši­mų?.. Aš sa­ky­čiau, ga­li­ma juos pri­skir­ti, nes lo­te­ri­jos yra pa­sie­kia­mos kiek­vie­na­me pre­ky­bos cen­tre ir ne­pil­na­me­čiams. Ko­kia bū­tų jū­sų nuo­mo­nė tuo klau­si­mu? Ar ne­rei­kė­tų į ši­tą jū­sų siū­lo­mą ka­te­go­ri­ją įtrauk­ti ir lo­te­ri­jas?

L. MATKEVIČIENĖ (LVŽSF). Ačiū. Kad pro­ble­ma tik­rai di­džiu­lė, mes pui­kiai su­pran­ta­me. Iš tik­rų­jų dėl lo­te­ri­jų tie­siog lau­kia ei­lės ir tas įsta­ty­mo pa­kei­ti­mas.

PIRMININKĖ. Pra­šau. Klau­sia E. Pu­pi­nis. Ruo­šia­si A. Skar­džius.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­ma ko­le­ge, iš tie­sų tur­būt ne­ma­žai lo­ši­mo ver­slo per­si­kė­lė į in­ter­ne­to erd­vę. Pas­ta­ruo­ju me­tu mes taip pat gir­di­me, kad vis dėl­to… Jūs sa­vo įsta­tymu kaip ir be­veik at­si­sa­ko­te reg­la­men­tuo­ti, iš­sky­rus tai, kad vai­kų por­ta­luo­se, bet ir tai bus sun­ku kon­tro­liuo­ti. Vie­nas klau­si­mas, ar iš tik­rų­jų ne­ma­no­te, kad, gau­dy­da­mi vie­nus re­kla­muo­to­jus, ki­tų ne­pa­gau­si­te?

Dar vie­nas da­ly­kas. Iš tik­rų­jų tarp rė­mė­jų tur­būt yra ne­ma­žai ir lo­ši­mo ver­slo at­sto­vų, ku­rie re­mia tam tik­ras spor­to ša­kas, gal­būt ir pro­fe­sio­na­lus. Ar ne­ži­no­te, kiek maž­daug ne­teks rė­mė­jai pri­ėmus ši­tą jū­sų įsta­ty­mą? Ačiū.

L. MATKEVIČIENĖ (LVŽSF). Mes, aiš­ku, ne­skai­čia­vo­me to, bet šis klau­si­mas bu­vo kaip ir de­gan­tis, nes ne­pil­na­me­čiai – tur­būt pa­ti opiau­sia pro­ble­ma. Mes kaip pri­ori­te­tą pa­si­rin­ko­me bū­tent ne­pil­na­me­čių drau­di­mą.

PIRMININKĖ. Ačiū. Klau­sia A. Skar­džius. Ruo­šia­si V. Alek­na.

A. SKARDŽIUS (LSDDF). Ačiū, ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mo­ji ko­le­ge, no­rė­čiau vis dėl­to už­duo­ti to­kį es­mi­nį klau­si­mą. Kaž­ka­da – gal 2002 me­tais mes pri­ėmė­me Azar­ti­nių lo­ši­mų įsta­ty­mą, iš­lei­do­me dži­ną iš bu­te­lio. Ta­da bu­vo daug sva­jo­nių, kad la­bai pa­pil­dys biu­dže­tą, kad tas ver­slas, ku­ris vyks­ta po­grin­dy­je, duos di­džiu­lę eko­no­mi­nę nau­dą, ta­čiau, iš­sky­rus pro­ble­mas, iš­sky­rus kaš­tus toms pro­ble­moms spręs­ti ir nei­gia­mus as­pek­tus, ku­riuos jūs iš­var­di­no­te, ap­čiuo­pia­mo efek­to biu­dže­te ir ne­ma­ty­ti. Jū­sų nuo­mo­ne, ar žva­kės ver­tos žai­di­mo, kaip hu­sa­rai sa­ky­da­vo.

L. MATKEVIČIENĖ (LVŽSF). Pir­miau­sia, gal ir žva­kė, kad nu­švies­tų ke­lią, bet iš tik­rų­jų esa­me pa­si­ren­gę ir tą įsta­ty­mą pa­keis­ti. Mes tu­rė­jo­me iš kar­to ke­tu­ris, bet šian­dien yra taip, kad mes šian­dien pa­tei­kia­me šiuos.

PIRMININKĖ. Ačiū. Pas­ku­ti­nis klau­sia V. Alek­na. Pra­šau, ko­le­ga.

V. ALEKNA (LSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. No­rė­jau pa­klaus­ti. Gal jūs skai­čia­vo­te, kiek maž­daug yra tų lė­šų ski­ria­ma spor­tui, nes tik­rai di­de­lės, daug kom­pa­ni­jų re­mia bū­tent ir fut­bo­lo, ir krep­ši­nio spor­to ko­man­das, ir tų pi­ni­gų ne­te­ki­mas bus di­de­lis nuos­to­lis jiems, ypač po al­ko­ho­lio su­griež­ti­ni­mo, kai ko­man­dų biu­dže­tai ne­te­ko 20 %, gal net ir dau­giau, o ki­tą da­lį ga­li su­da­ry­ti tos pa­ja­mos, ku­rių ne­teks už­drau­dus re­kla­mą? Gal ga­li­te at­sa­ky­ti?

L. MATKEVIČIENĖ (LVŽSF). Aš tie­siog la­bai ne­no­rė­čiau su­plak­ti spor­to re­kla­mos ir jau­ni­mo. Mes tu­rė­tu­me kaip tik prin­ci­pin­giau į tą da­ly­ką žiū­rė­ti, vis dėl­to ne­ver­gau­ti rė­mė­jams. Jau ke­lin­tą kar­tą mes tą pa­tys jau­čia­me, kad kol di­de­lės ne­lai­mės ne­įvy­ko, o kiek tai su­da­ry­tų fi­nan­siš­kai, gal­būt ge­riau tai, kad vai­kas iš­lik­tų svei­kas, o ne kiek tas rė­mė­jas mums at­neš­tų. Kar­tais ky­la ši­tas jaut­res­nis klau­si­mas, ko­kia vai­ko būk­lė, vai­ko at­ei­tis, ne­gu rė­mė­jai. Ma­no ma­ny­mas toks: ne, ne­skai­čia­vo­me kiek.

PIRMININKĖ. Ačiū, ko­le­ge, jūs at­sa­kė­te į jums už­duo­tus klau­si­mus. Nuo­mo­nė už, nuo­mo­nė prieš. V. Rin­ke­vi­čius – nuo­mo­nė už.

V. RINKEVIČIUS (LVŽSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Pri­ta­riu pro­jek­tui. Mes tu­ri­me tik­rai ir to­kių blo­gų pa­vyz­džių, kai kai ku­rie so­cia­liai rem­ti­nų šei­mų vai­kai mo­kyk­lo­se, na, ne­tu­ri mo­ty­va­ci­jos mo­ky­tis. Klau­sia, ko­dėl jūs ne­si­mo­ko­te, ko­dėl ne­sie­kia­te gy­ve­ni­mo ko­kio nors gė­rio, ge­ro? Sa­ko, na, mes gy­ven­si­me kaip mū­sų tė­vai, iš pa­šal­pų ir t. t. Va­di­na­si, tai ro­do, kad da­ro tė­vų el­ge­sys di­džiu­lį po­vei­kį jų at­ža­loms, vai­kams, jų be­si­for­muo­jan­čiai pa­sau­lė­žiū­rai. Jei­gu šiuo at­ve­ju mes ne­lei­si­me vai­kams da­ly­vau­ti, ma­ty­ti lo­ši­mų, tai gal­būt iš jų tik­rai ne­bus žmo­nių, ne­už­augs to­kia lo­ši­mų pri­klau­so­my­bė. Tai dėl to pri­ta­riu.

Ant­ras da­ly­kas dėl re­kla­mos. Kas no­rės loš­ti, to­kią bū­ti­ny­bę tu­rės, tai iš tik­rų­jų su­ras tą vie­tą, kur pa­loš­ti, o re­kla­muo­ti, aš ma­nau, čia nė­ra ko. Tai nė­ra toks pro­duk­tas, ku­riam rei­kia re­kla­mos, at­virkš­čiai. Pri­ta­riu ir siū­lau bal­suo­ti už.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Nuo­mo­nė prieš – M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Dė­ko­ju, pir­mi­nin­ke. Ma­no to­kia nuo­mo­nė: su­si­lai­ky­ti šia­me eta­pe. Aš ją ar­gu­men­tuo­čiau tuo, kad šian­dien mes da­ro­me to­kį la­bai griež­tą, prin­ci­pin­gą žings­nį, bet kol kas ne­pa­gal­vo­ja­me apie pa­sek­mes. Va­di­na­si, mes at­ima­me fi­nan­sa­vi­mą iš ži­niask­lai­dos prie­mo­nių, ku­rios gau­na iš lo­ši­mų na­mų, mes at­ima­me fi­nan­sa­vi­mą iš spor­to ir ne­pa­gal­vo­ja­me, kaip kom­pen­suo­ti tai, ar­ba su­teik­ti vals­ty­bi­nį fi­nan­sa­vi­mą, jei­gu ma­no­me, kad tie sek­to­riai tu­rė­tų gau­ti tuos pi­ni­gus, kad jie ga­lė­tų iš­si­lai­ky­ti.

An­tra pro­ble­ma, kad mes vėl­gi ren­ka­mės to­kį la­bai pa­pras­tą ke­lią draus­ti, bet ne švies­ti. Man at­ro­do, kaip ir mi­nė­jau, ga­li­ma bū­tų kal­bė­ti apie tam tik­rą re­kla­mų ri­bo­ji­mą ar­ba kal­bė­ti apie tai, kad tam tik­ros re­kla­mos tu­rė­tų da­lį in­for­ma­ci­jos su­teik­ti apie rei­kia­mą ir ga­li­mą pa­gal­bą, kaip loš­ti ma­žiau, jei­gu tu­ri pri­klau­so­my­bę nuo lo­ši­mo, kur gau­ti gy­dymą ar­ba kur už­si­re­gist­ruo­ti ir pa­na­šiai. Tai man at­ro­do, kad tu­rė­tu­me šiek tiek ba­lan­suo­ti.

Tre­čias da­ly­kas, tu­ri­me la­bai rim­tai pa­gal­vo­ti apie lo­ši­mo pri­klau­so­my­bių pre­ven­ci­jos pro­gra­mą. Šian­dien to­kios, de­ja, nė­ra, mes ren­ka­mės la­bai leng­vą ke­lią – draus­ti, ri­bo­ti, gal­būt tai nė­ra blo­gas ke­lias, bet kai mes ne­kal­ba­me apie pa­gal­bą žmo­nėms, o tik apie drau­di­mus, man at­ro­do, mes sto­vi­me kaip gan­drai tik ant vie­nos ko­jos. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Bu­vo pa­teik­ti du įsta­ty­mų pro­jek­tai. M. Pui­do­kas – nuo­mo­nė už.

M. PUIDOKAS (LVŽSF). Iš tik­rų­jų ko­le­ga M. Ma­jaus­kas įvar­di­no la­bai keis­tai kai ku­riuos da­ly­kus, kal­bė­jo, kad mes at­ima­me, o, ki­ta ver­tus, kal­bė­jo apie pri­klau­so­my­bes ir svar­bą su jo­mis ko­vo­ti ir pa­dė­ti. Aš ma­nau, kad tai yra pir­mas žings­nis. Ko­le­gė L. Mat­ke­vi­čie­nė la­bai aiš­kiai įvar­di­no, kad tai yra tik pir­mi ke­li žings­niai, po jų eis ir ki­ti, kad tai yra tik kom­plek­so su­dė­ti­nė da­lis. Aš ma­nau, mū­sų at­sa­ko­my­bė yra la­bai tvir­ta ir aiš­ki, kad rei­kia su­tvar­ky­ti azar­ti­nių lo­ši­mų sri­tį. Mes at­sa­kin­gi vi­sų pir­ma už ne­pil­na­me­čius žmo­nes, už vai­kus, bet nuo to ken­čia ir vi­sos šei­mos. Tai aš tik­rai kvie­čiu ko­le­gas pa­lai­ky­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Nuo­mo­nės iš­sa­ky­tos. Pra­šo­me bal­suo­ti.

Bal­sa­vo 79 Sei­mo na­riai: už – 69, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 10. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta. Siū­lo­ma pa­skir­ti pa­grin­di­niu Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tą, o pa­pil­do­mais – Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tą ir, kaip pra­šė, Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tą. Prieš­ta­ra­vi­mų nė­ra. Siū­lo­ma svars­ty­ti pa­va­sa­rio Sei­mo se­si­jo­je. Prieš­ta­ra­vi­mų taip pat ne­ma­tau. Dė­ko­ju.

 

13.06 val.

Pi­ni­gi­nės so­cia­li­nės pa­ra­mos ne­pa­si­tu­rin­tiems gy­ven­to­jams įsta­ty­mo Nr. IX-1675 4 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1264 (pa­tei­ki­mas)

 

Dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Pi­ni­gi­nės so­cia­li­nės pa­ra­mos ne­pa­si­tu­rin­tiems gy­ven­to­jams įsta­ty­mo Nr. IX-1675 4 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1264. Tei­kia V. Ačienė. Pra­šo­me ko­le­gę į tri­bū­ną. Kar­tu dar ši­tą įsta­ty­mą pa­si­ra­šė 10 Sei­mo na­rių.

V. AČIENĖ (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, sie­kiant su­stip­rin­ti sa­vi­val­dy­bių ga­lias ir įtrauk­ti ben­druo­me­nes į pi­ni­gi­nės so­cia­li­nės pa­ra­mos tei­ki­mo pro­ce­są, tas pats įsta­ty­mas nu­ma­tė tei­si­nį pa­grin­dą pen­kioms sa­vi­val­dy­bėms: Ak­me­nės ra­jo­no, Pa­ne­vė­žio ra­jo­no, Rad­vi­liš­kio ra­jo­no, Ra­sei­nių ra­jo­no ir Ši­la­lės ra­jo­no, 2012–2014 me­tais (šiuo lai­ko­tar­piu) įgy­ven­din­ti ban­do­mą­jį (pi­lo­ti­nį) pro­jek­tą ir teik­ti pi­ni­gi­nę so­cia­li­nę pa­ra­mą ne­pa­si­tu­rin­tiems gy­ven­to­jams, tai vyk­dy­ti kaip sa­va­ran­kiš­ką sa­vi­val­dy­bių funk­ci­ją. Šios sa­vi­val­dy­bės kar­tu su so­cia­li­niais part­ne­riais, ben­druo­me­nė­mis, ne­vy­riau­sy­bi­nė­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis ir ki­tais ak­ty­viais ben­druo­me­nės na­riais sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos nu­sta­ty­ta tvar­ka tu­rė­jo įver­tin­ti kon­kre­čios šei­mos ar as­mens si­tu­a­ci­ją ir teik­ti pi­ni­gi­nę pa­ra­mą tik tuo­met, kai su­au­gę as­me­nys bu­vo iš­nau­do­ję vi­sas ki­tas pa­ja­mų ga­vi­mo ga­li­my­bes.

Pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo lai­ko­tar­piu bu­vo ryš­kių lė­šų tau­py­mo po­ky­čių. Pa­vyz­džiui, 2013 me­tais, kai pro­jek­tas įsi­bė­gė­jo, ly­gi­nant su 2012 me­tais, so­cia­li­nės pa­šal­pos ga­vė­jų skai­čius šio­se pen­kio­se sa­vi­val­dy­bė­se su­ma­žė­jo 18,2 %, iš­mo­kos so­cia­li­nei pa­šal­pai mo­kė­ti su­ma­žė­jo 26,2 %, būs­to šil­dy­mo iš­lai­dos ir iš­lai­dos van­de­niui kom­pen­suo­ti su­ma­žė­jo 13,3 %, kom­pen­sa­ci­jų ga­vė­jų skai­čius su­ma­žė­jo 9,2 %, tuo tar­pu ki­to­se 55 sa­vi­val­dy­bė­se, ku­rios ne­da­ly­va­vo pro­jek­te, būs­to šil­dy­mo iš­lai­dos ir iš­lai­dos van­de­niui kom­pen­suo­ti pa­di­dė­jo be­veik 1 %, ga­vė­jų skai­čius pa­di­dė­jo 2,9 %. Ga­liu įvar­din­ti, pa­mi­nė­ti ke­le­tą sa­vi­val­dy­bių. Pa­vyz­džiui, Rad­vi­liš­kio sa­vi­val­dy­bė 2012 me­tais su­tau­pė 821 tūkst. eu­rų, 2013 me­tais su­tau­pė 2 mln. 66 tūkst. Ra­sei­nių sa­vi­val­dy­bė 2012 me­tais su­tau­pė 1 mln. 668 tūkst., 2013 me­tais – 2 mln. 183 tūkst.

Su­tau­py­tos lė­šos vyk­dant pi­lo­ti­nį pro­jek­tą bu­vo taip pat pa­nau­do­tos so­cia­li­nėms reik­mėms. So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos re­ko­men­da­ci­jos pa­grin­du lė­šos bu­vo nau­do­ja­mos: vai­kų die­nos cen­trams, jiems įkur­ti ir pa­lai­ky­ti, būs­tui pri­tai­ky­ti ne­įga­lie­siems, so­cia­li­niams būs­tams įsi­gy­ti ir re­mon­tuo­ti ir t. t.

Tai­gi ma­no­me, kad pa­gal da­bar ga­lio­jan­čią įsta­ty­mo for­mu­luo­tę, kad 2018 me­tais ir vė­les­niais me­tais Ak­me­nės ra­jo­no, Pa­ne­vė­žio ra­jo­no, Rad­vi­liš­kio ra­jo­no, Ra­sei­nių ra­jo­no ir Ši­la­lės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bėms pi­ni­gi­nei so­cia­li­nei pa­ra­mai fi­nan­suo­ti ski­ria­ma lė­šų su­ma yra ly­gi 2011 ir 2013 me­tų lai­ko­tar­piu pa­nau­do­tai vi­du­ti­nei me­ti­nei su­mai, yra ne­tei­sin­ga ši­tų sa­vi­val­dy­bių at­žvil­giu, ki­taip ta­riant, pro­jek­te da­ly­va­vu­sios sa­vi­val­dy­bės nū­die­nos si­tu­a­ci­jo­je aki­vaiz­džiai pra­lo­šė. Ma­nau ir mes, gru­pė Sei­mo na­rių, ma­no­me, kad pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo lai­ko­tar­pis, t. y. 2012 me­tai ir 2013 me­tai, ne­ga­lė­tų pa­tek­ti į tą lai­ko­tar­pį, nes sa­vi­val­dy­bės da­ly­va­vo pro­jek­te. Sie­kiant su­vie­no­din­ti, tu­rė­tų bū­ti ši­toms sa­vi­val­dy­bėms tai­ko­mas 2011 me­tų lai­ko­tar­pis. To­dėl, kad pro­jek­tas bu­vo sėk­min­gas ir, kaip ži­no­te, nuo 2015 me­tų kaip ši­to pro­jek­to re­zul­ta­tas pi­ni­gi­nės so­cia­li­nės pa­ra­mos ne­pa­si­tu­rin­tiems gy­ven­to­jams tei­ki­mas kaip sa­va­ran­kiš­ka funk­ci­ja yra per­duo­da vi­soms sa­vi­val­dy­bėms, to­dėl tei­sy­bės var­dan pra­šau pa­lai­ky­ti ši­tą pro­jek­tą. Ačiū.

PIRMININKĖ. Ačiū, ger­bia­mo­ji ko­le­ge. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti pen­ki Sei­mo na­riai. Pir­ma­sis klau­sia A. Sy­sas. Ruo­šia­si E. Pu­pi­nis.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mo­ji ko­le­ge, ar ne­rei­kė­tų dėl vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų pa­pras­čiau­siai nuo to­kių įsta­ty­mų nu­si­ša­lin­ti? Ant­ras trum­pas klau­si­mas, kuo ši­tie pen­ki ra­jo­nai ge­res­ni už vi­sus li­ku­sius 55?

V. AČIENĖ (LVŽSF). Dėl nu­si­ša­li­ni­mo. Aš ne­pra­šau as­me­ni­nėms reik­mėms kaž­ko, čia yra pen­kios sa­vi­val­dy­bės, ku­rios da­ly­va­vo pro­jek­te, jos bu­vo tei­siš­kai įtei­sin­tos tuo­me­ti­nia­me įsta­ty­me.

Ki­tas da­ly­kas, kaip aš jau mi­nė­jau, ši­tos sa­vi­val­dy­bės ši­tas lė­šas stip­riai tau­pė ir vie­toj skir­tų 4 mln. pa­nau­do­jo tik­tai 2 mln., to­dėl for­muo­ti ši­tą pi­ni­gų su­mą 2018 ir bū­si­miems me­tams tik­rai bū­tų ne­tei­sin­ga ši­tų sa­vi­val­dy­bių at­žvil­giu, tuo la­biau kad lai­kas ne­sto­vi vie­to­je. Kaip ži­no­te, at­ei­ty di­dė­ja kom­pen­sa­ci­jos, t. y. pa­čios šil­dy­mo kom­pen­sa­ci­jos, anks­čiau bu­vo 20 % nuo lė­šų, da­bar yra tik­tai 10 %. Tuoj pat nuo 2018 me­tų sau­sio 1 d. di­dė­ja vals­ty­bės re­mia­mų pa­ja­mų dy­dis – nuo 102 iki 122 tūkst. Ma­nau, kad vis dėl­to ne­ga­lė­tų bū­ti pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo lai­ko­tar­pis ši­toms sa­vi­val­dy­bėms tai­ko­mas kaip lai­ko­tar­pis, nuo ku­rio bū­tų skai­čiuo­ja­ma ši­ta pa­ra­ma.

PIRMININKĖ. Ačiū. Klau­sia E. Pu­pi­nis. Ruo­šia­si S. Gent­vi­las.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mo­ji ko­le­ge, to­kios jau bu­vo nu­sta­ty­tos žai­di­mo tai­syk­lės. Kaip ir kiek­vie­na­me lo­ši­me, vie­ni lai­mi, ki­ti pra­lai­mi, bet iš tik­rų­jų šios sa­vi­val­dy­bės, ku­rios iš­ėjo, jos ga­vo pa­kan­ka­mai nau­dos iš to, kad ne­ma­žai lė­šų li­ko il­ges­nį lai­ko­tar­pį. Iš tik­rų­jų ma­nau, kad da­bar su­ly­gin­ti su ki­to­mis, ku­rios gal­būt ne­bu­vo to­kios ryž­tin­gos, vėl­gi gal­būt ne­bus tei­sin­ga, tuo la­biau kad jūs sa­ko­te, kad vi­sos iš­mo­kos tik ma­žė­ja, vi­sos kom­pen­sa­ci­jos. Bet jums klau­si­mas. Jūs kal­ba­te apie tai, kad ga­li­ma iš tų pi­ni­gų pa­da­ry­ti daug ge­rų dar­bų, bet jū­sų Vy­riau­sy­bė kai ka­da sa­ko at­virkš­čiai, vi­sos pro­ble­mos ga­li bū­ti spren­džia­mos iš tų lė­šų, ku­rios lie­ka nuo tų so­cia­li­nių iš­mo­kų. Jū­sų ko­kia nuo­sta­ta vis dėl­to, ar rei­kia pa­lik­ti tas lė­šas sa­vi­val­dy­bėms spręs­ti pro­ble­mas, ar vėl­gi vi­sas pro­ble­mas, ku­rias su­gal­vo­ja vals­ty­bė ir Vy­riau­sy­bė, per­mes­ti spręs­ti sa­vi­val­dy­bėms? Nors tai prieš­ta­rau­ja ir nor­ma­lioms sa­vi­val­dy­bių nuo­sta­toms.

V. AČIENĖ (LVŽSF). Aš prieš tai pa­da­riau vi­sų sa­vi­val­dy­bių ap­klau­są ir tie­siog iš tos ap­klau­sos ma­ty­ti, kad tos tau­py­tos lė­šos vys­tant pi­lo­ti­nį pro­jek­tą bu­vo pa­nau­do­tos taip pat so­cia­li­nėms reik­mėms. So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja pa­ti pa­tei­kė re­ko­men­da­ci­jas, kur tas lė­šas ga­li­ma pa­nau­do­ti. Ma­nau, kad tęs­ti­nu­mas vals­ty­bė­je tu­ri bū­ti ir ne­tu­rė­tų nu­ken­tė­ti tos sa­vi­val­dy­bės, ku­rios eks­pe­ri­men­ta­vo ir da­ly­va­vo pro­jek­te.

PIRMININKĖ. Ačiū. Klau­sia S. Gent­vi­las. Ruo­šia­si R. J. Da­gys.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mo­ji Vi­da, bu­vau ki­to­kios nuo­mo­nės prieš jums iš­ei­nant į tri­bū­ną, bet ma­ne įti­ki­no­te, kad tos sa­vi­val­dy­bės, ku­rios pi­lo­ti­nio pro­jek­to me­tu tik­rai su­tau­pė, tu­ri tu­rė­ti ir nau­dą, ne­ga­li jos bū­ti bau­džia­mos, kad jos pa­ro­dė ge­rus re­zul­ta­tus. Iš es­mės pa­lai­ky­čiau jū­sų įsta­ty­mo pro­jek­tą.

Bet aš pa­kar­to­siu E. Pu­pi­nio klau­si­mą. Kad ir kas bū­tų da­ro­ma šian­dien su­si­ję su so­cia­li­ne veik­la, kal­ba­ma apie mis­ti­nius 124 ar kaž­kiek mi­li­jo­nų, ku­riuos sa­vi­val­dy­bės su­tau­piu­sios ir da­bar tu­ri per­tek­lių so­cia­li­nės pa­ra­mos fi­nan­sų, ku­riuos ga­li pa­nau­do­ti tiek šil­dy­mo kom­pen­sa­ci­joms, tiek dar kam nors, ar jūs ne­ma­no­te, kad Vy­riau­sy­bė, daž­nai kreip­da­ma į ši­tuos pi­ni­gus, per­de­da, kad iš tik­rų­jų sa­vi­val­dy­bės ne­tu­ri tiek ten tų iš­tek­lių, kad ga­lė­tų ap­si­im­ti dar di­des­nes leng­va­tas, pa­vyz­džiui, šil­dy­mo ar ki­tų da­ly­kų.

V. AČIENĖ (LVŽSF). Aš dar kar­tą pa­kar­to­siu, kad tik­rai da­riau ana­li­zę, ir to­se 55 sa­vi­val­dy­bė­se, ku­rios ne­da­ly­va­vo pro­jek­te, prak­tiš­kai kiek lė­šų bu­vo skir­ta, tiek bu­vo pa­nau­do­ta.

At­sa­kau į jū­sų klau­si­mą, lė­šos ne­ga­li, ne­tu­rė­tų bū­ti nau­do­ja­mos ki­toms reik­mėms kaip tik so­cia­li­nėms reik­mėms, jei­gu ten liks, tai pa­nau­dos vėl tiks­lin­gai so­cia­li­nėms reik­mėms.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Klau­sia R. J. Da­gys. Ruo­šia­si klaus­ti V. Ving­rie­nė.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Ger­bia­mo­ji ko­le­ge, jū­sų in­ten­ci­jos yra aiš­kios, ką jūs no­ri­te pa­da­ry­ti, bet vis dėl­to aš no­rė­čiau, kad jūs tiks­liau pa­grįs­tu­mė­te sa­vo nuo­mo­nę, kad mes da­bar kei­čia­me žai­di­mo tai­syk­les, kai jau bu­vo fak­tiš­kai ne vie­ną kar­tą, svars­tant šiuos pi­lo­ti­nius pro­jek­tus ir vi­sa ki­ta, bu­vo pa­sa­ky­ta sa­vi­val­dy­bėms, kad žai­di­mo tai­syk­lės ne­si­keis. Ar kas nors ka­da nors po to ti­kės mū­sų ko­kiais nors pa­ža­dais, nes tai bu­vo grin­džia­ma, net­gi bu­vo nu­ta­ri­mai pri­ima­mi spe­cia­lūs ir ko­mi­te­to, ir Sei­mo, kad tik­rai ne­si­keis, bus taip, kaip yra, mes jų ne­ju­din­si­me ir tik­rai žai­si­me pa­gal tas žai­di­mo tai­syk­les. Da­bar mes tą lyg ir kei­čia­me ir pa­žei­džia­me to­kį prin­ci­pą. Ar ne­bus čia pa­vo­jaus, kad po to nie­kas jo­kiais pi­lo­ti­niais mū­sų pro­jek­tais ne­be­ti­kės?

V. AČIENĖ (LVŽSF). Ačiū už klau­si­mą. At­sa­ky­siu sa­vais žo­džiais, kad gal­būt da­bar­ti­nė įsta­ty­mo re­dak­ci­ja ir sa­ko, kad yra pa­žei­džia­mi lū­kes­čiai, nes tos sa­vi­val­dy­bės, kai da­ly­va­vo pro­jek­te, tik­rai ne­ti­kė­jo tuo, kad 2018 me­tais bus ma­ži­na­mas biu­dže­tas bū­tent ši­toms reik­mėms, to­dėl ši­tuo pro­jek­tu ir no­ri­ma at­kur­ti tą tei­sy­bę, kad ne­nu­ken­tė­tų sa­vi­val­dy­bės, ku­rios ta­da tik­rai eks­pe­ri­men­ta­vo ir pa­si­ra­šė, kad da­ly­vaus šia­me pro­jek­te.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ir pas­ku­ti­nė no­ri pa­klaus­ti V. Ving­rie­nė.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Dė­ko­ju, ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke. Aš ir­gi pri­si­dė­čiau prie ko­le­gų pa­mąs­ty­mų, kad rei­kė­tų sa­vi­val­dy­bes ar­ba ins­ti­tu­ci­jas, ku­rios su­tau­po, ati­tin­ka­mai mo­ty­vuo­ti, o ne baus­ti, bet ma­no klau­si­mas bū­tų toks. Kaip jūs ma­no­te, jei­gu ne­bū­tų pa­tvir­tin­tas ar pri­im­tas ši­tas pro­jek­tas, kaip bū­tų ga­li­ma pa­tei­sin­ti ši­tų pen­kių sa­vi­val­dy­bių, ku­rios iš­ties su­tau­pė, lū­kes­čius ir kaip bū­tų ga­li­ma mo­ty­vuo­ti dar ki­taip? Ar bū­tų vi­siš­kai įma­no­ma, ar čia bū­tų pa­žeis­ti jų tei­sė­ti lū­kes­čiai?

V. AČIENĖ (LVŽSF). Ma­no ži­nio­mis, vi­sos sa­vi­val­dy­bės krei­pė­si tiek į Vy­riau­sy­bę, tiek į Sei­mo na­rius dėl tos prie­žas­ties, kad vis dėl­to tu­ri bū­ti at­kurta. Tuo la­biau, ži­no­te, įsta­ty­mo anks­tes­nė re­dak­ci­ja taip ir nu­ma­tė, kad bū­tent ši­toms pi­lo­ti­nėms sa­vi­val­dy­bėms kaip pa­grin­das skirs­tant ši­tas lė­šas bū­tų ima­mi 2011 me­tai. Tik nuo 2018 me­tų įsi­ga­lio­ja nau­ja skirs­ty­mo tvar­ka ir, kaip aš sa­kau, tos varg­šės sa­vi­val­dy­bės pa­ten­ka į tą to­kią ni­šą, kur tie­siog ne­iš­lai­ky­tas tęs­ti­nu­mas.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, ger­bia­mo­ji ko­le­ge, jūs at­sa­kė­te į jums už­duo­tus klau­si­mus. Ga­li­te da­bar at­si­sės­ti. Sei­mo na­riai no­ri iš­sa­ky­ti nuo­mo­nę už, nuo­mo­nę prieš. R. Že­mai­tai­tis. Pra­šau, ko­le­ga, nuo­mo­nė už.

R. ŽEMAITAITIS (TTF). Ačiū, ger­bia­mo­ji po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, iš tik­rų­jų tau­py­da­mas jū­sų lai­ką siū­lau pri­tar­ti. Ką čia iš­kė­lė ko­le­gos, klau­si­mus dėl dis­kri­mi­navi­mo, dėl ne­ly­gu­mo, aš ma­nau, tam yra ko­mi­te­tas ir jis spręs, bet iš tie­sų tei­sė­ti lū­kes­čiai ir tų sa­vi­val­dy­bių įsi­pa­rei­go­ji­mai, ku­rie bu­vo pa­si­ra­šy­ti tuo me­tu su mi­nist­ru D. Jan­kaus­ku, bu­vo aiš­kiai ap­tar­ti. Tik­rai pra­šy­čiau bent jau pa­tei­ki­mo sta­di­jo­je pri­tar­ti ir ko­mi­te­tas te­gul iš­ana­li­zuo­ja.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. A. Sy­sas – nuo­mo­nė prieš.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, ten­ka tru­pu­tį abė­cė­lę pri­min­ti. Per­skai­ty­ki­me įsta­ty­mą ir žiū­rė­ki­me, ką da­ro­me. Eks­pe­ri­men­tas bu­vo tre­jus me­tus – 2011, 2012, 2013 me­tais, ja­me da­ly­va­vo pen­kios sa­vi­val­dy­bės, jos ga­lė­jo su­tau­py­tas lė­šas pa­nau­do­ti ten, kur jos no­rė­jo. Nuo 2014 me­tų ši­ta­me eks­pe­ri­men­te da­ly­va­vo vi­si, vi­sos sa­vi­val­dy­bės, ir to­kios tai­syk­lės bu­vo nu­sta­ty­tos iki 2018 me­tų. Nuo 2018 me­tų vi­soms tai­syk­lės yra vie­no­dos – pa­gal vi­du­ti­nę su­nau­do­tų lė­šų su­mą, taip, kaip ir pa­ra­šy­ta. Tai yra jei­gu sa­vi­val­dy­bė su­nau­do­ja so­cia­li­nėms reik­mėms 2 mln., o gau­na 5, nes 2011 me­tais bu­vo kri­zė, tai reiš­kia, kad jos da­bar vi­sos gaus pa­gal tai, kiek nau­do­ja so­cia­li­nėms reik­mėms. Tai ko­dėl da­bar siū­ly­mas tik pen­kioms pa­da­ry­ti iš­im­tį, o vi­soms li­ku­sioms 55 pa­lik­ti nau­ją tvar­ką?

Ger­bia­mie­ji, taip tai­syk­lės ne­ra­šo­mos. Tai­syk­lės tu­ri bū­ti vi­soms sa­vi­val­dy­bėms vie­no­dos, to­dėl kvie­čiu ne­pri­tar­ti ir bal­suo­ti prieš. Mes eks­pe­ri­men­tus da­ro­me ne to­je vie­to­je.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Dėl ve­di­mo tvar­kos J. Ja­ru­tis? Vie­ną mi­nu­tę, tuoj įjung­siu.

J. JARUTIS (LVŽSF). Re­pli­ka ko­le­gai Al­gir­dui. Ne­tie­sa, kad sa­vi­val­dy­bės ga­lė­jo nau­do­ti su­tau­py­tus pi­ni­gus sa­vo reik­mėms, tai iš­kir­ti­nai ki­toms so­cia­li­nėms reik­mėms. Pra­šau ne­klai­din­ti ko­le­gų.

PIRMININKĖ. Ge­rai, ko­le­gos, ap­si­spren­džia­me bal­suo­da­mi.

Skel­biu bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tus. Bal­sa­vo 84 Sei­mo na­riai: už – 61, prieš – 4, su­si­lai­kė 19. Pri­tar­ta po pa­tei­ki­mo.

Leis­ki­te pa­skir­ti pa­grin­di­niu So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tą, pa­pil­do­mu Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tą ir Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tą. Siū­lo­ma svars­ty­ti gruo­džio 7 die­ną.

Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas S. Ja­ke­liū­nas. Pra­šom, žo­dis jums.

S. JAKELIŪNAS (LVŽSF). Dė­ko­ju. Ka­dan­gi gir­di­me įvai­rių nuo­mo­nių, ver­ti­ni­mų, aš ma­nau, kad Vy­riau­sy­bei taip pat de­rė­tų da­ly­vau­ti, to­dėl siū­lau pra­šy­ti Vy­riau­sy­bės iš­va­dos prieš pa­tei­kiant in­for­ma­ci­ją ko­mi­te­tams.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, ar rei­kia Vy­riau­sy­bės iš­va­dos? Pri­ta­ria­me. A. Sy­sas no­rė­jo pa­sa­ky­ti ly­giai tą pa­tį pa­siū­ly­mą. Mes jau ben­dru su­ta­ri­mu su­ta­rė­me pra­šy­ti Vy­riau­sy­bės iš­va­dos.

 

13.22 val.

Pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio įsta­ty­mo Nr. IX-751 19 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-980 (pa­tei­ki­mas)

 

Ki­tas mū­sų dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio įsta­ty­mo Nr. IX-751 19 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-980. A. Pa­lio­nis. Pra­šom, ko­le­ga. Pa­teiki­mas.

A. PALIONIS (LSDDF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ši­tas pro­jek­tas, įtrauk­tas į dar­bo­tvar­kę, su­si­jęs su pas­ku­ti­niu mū­sų po­sė­džiu, ka­da bu­vo pa­teik­tas at­ei­nan­čių me­tų vals­ty­bės biu­dže­tas, kaip ly­di­ma­sis pro­jek­tas. Iš Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos bu­vo Pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio įsta­ty­mo 19 straips­nio įsta­ty­mo pro­jek­tas. Bet ši­tas pro­jek­tas bu­vo ly­giai taip pat anks­čiau re­gist­ruo­tas Sei­me. Jo vi­sa es­mė, kad dau­gia­bu­čiam­s tie­kia­mai ši­lu­mai ir karš­tam van­de­niui bū­tų nu­sta­ty­tas 9 % pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio ta­ri­fas.

PIRMININKĖ. Ačiū. Vi­si vis­ką su­pra­to ir klaus­ti ne­no­ri. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti, nes ir Vy­riau­sy­bės bu­vo to­kia po­zi­ci­ja, ir mū­sų vi­sų pri­ta­ri­mas. Ačiū, ben­dru su­ta­ri­mu pri­ta­rė­me po pa­tei­ki­mo ir bus su­jung­tas su pa­grin­di­niu. Vis tiek skel­biu ko­mi­te­tą. Pa­grin­di­nis – Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas. Siū­lo­ma svars­ty­ti gruo­džio 7 die­ną. Su­ta­rė­me.

13.24 val.

Pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio įsta­ty­mo Nr. IX-751 19 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1005 (pa­tei­ki­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas. Dėl pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio jūs ar?.. Jūs pri­sta­ty­si­te, ge­rai. Pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio įsta­ty­mo Nr. IX-751 19 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1005. Pri­sta­to taip pat A. Pa­lio­nis. Pra­šom.

A. PALIONIS (LSDDF). Su šiuo pro­jek­tu ir­gi yra pa­na­ši si­tu­a­ci­ja. Pro­jek­tu siū­lo­ma nu­staty­ti 5 % PMV ta­ri­fą vais­tams, įra­šy­tiems į li­gų ir kom­pen­suo­ja­mųjų vais­tų joms gy­dy­ti są­ra­šą, tai yra A są­ra­šą, re­zer­vi­nį vais­tų są­ra­šą. Vy­riau­sy­bės pro­jek­tas ir­gi bu­vo pa­teik­tas su biu­dže­to pro­jek­tu ir ap­ima dar di­des­nę leng­va­tą, nes Vy­riau­sy­bė siū­lo 5 % ta­ri­fą tai­ky­ti vi­siems vais­tams.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. A. Ma­tu­las no­ri pa­klaus­ti. Pra­šom, ger­bia­ma­sis An­ta­nai.

A. MATULAS (TS-LKDF). Ger­bia­ma­sis ko­le­ga, aš ne­la­bai su­pran­tu, kam jūs re­gist­ruo­ja­te tą įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­ris jau yra svars­to­mas? Pa­va­sa­rio se­si­jo­je aš įre­gist­ra­vau įsta­ty­mo pa­tai­są, ku­ria siū­liau, kad ne­kom­pen­suo­ja­miems re­cep­ti­niams vais­tams bū­tų tai­ko­ma 5 % PVM leng­va­ta. Sei­mas pri­ta­rė po pa­tei­ki­mo, ko­mi­te­tas, aiš­ku, vil­ki­na, kad au­to­rys­tė bū­tų kie­no nors ki­to, bet man ne tiek svar­bu – svar­bu, kad bū­tų re­zul­ta­tas. Vy­riau­sy­bė, da­bar pa­teik­da­ma biu­dže­tą, ir­gi siū­lo daug pla­tes­nį va­rian­tą, ką jūs mi­ni­te. Jūs siū­lo­te daug siau­res­nį va­rian­tą, kad ir re­zer­ve įra­šy­tiems į kom­pen­suo­ja­mųjų vais­tų są­ra­šą vais­tams bū­tų tai­ko­ma 5 %. Tai kam rei­kia žais­ti, truk­dy­ti lai­ką, jei­gu jau ir Vy­riau­sy­bė net­gi pri­ta­rė pla­tes­niam įsta­ty­mo pro­jek­tui?

A. PALIONIS (LSDDF). Ko­le­ga, aš su­tin­ku su ju­mis, bet ši­tas pro­jek­tas bu­vo už­re­gist­ruo­tas, kai Vy­riau­sy­bė dar ne­bu­vo įre­gist­ra­vu­si biu­dže­to ir vi­sų ly­di­mų­jų pro­jek­tų, dėl to ir iš­ei­na to­kia si­tu­a­ci­ja. Kai mes pri­imi­nė­jo­me biu­dže­tą, pa­gal Sta­tu­tą šiaip tu­rė­jo ei­ti vi­si pro­jek­tai – ir Vy­riau­sy­bės re­gist­ruo­ti, ir Sei­mo na­rių re­gist­ruo­ti, ir čia da­bar su­si­da­rė to­kia si­tu­a­ci­ja, kad mes tik po to pa­tei­kia­me. Jei­gu bū­tu­me pas­ku­ti­nia­me po­sė­dy­je, tik­riau­siai bū­tu­me nak­tį iš­ėję na­mo.

PIRMININKĖ. Ačiū, ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau. Tvar­ka tu­ri bū­ti įsta­ty­muo­se, kad jie vi­si bū­tų pa­teik­ti ir ne­bū­tų pa­ka­bin­ti. Pas mus tas žo­dis „pa­ka­bin­ti“ ta­po toks pri­im­ti­nas.

Nuo­mo­nė už, nuo­mo­nė prieš. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. Pa­grin­di­nis – Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas. Siū­lo­ma svars­ty­ti gruo­džio 7 die­ną.

 

13.26 val.

Pel­no mo­kes­čio įsta­ty­mo Nr. IX-675 30, 43 ir 461 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIIIP-353 (pa­tei­ki­mas)

 

Pel­no mo­kes­čio įsta­ty­mo Nr. IX-675 30, 43 ir 461 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-353. R. Bud­ber­gy­tė. Pra­šom, ko­le­ge. Pa­tei­ki­mas.

R. BUDBERGYTĖ (LSDPF). La­bai ačiū, ger­bia­mo­ji po­sė­džio pir­mi­nin­ke.

No­rė­čiau pri­sta­ty­ti įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­riuo siū­lo­ma pa­keis­ti tei­si­nį reg­la­men­ta­vi­mą ir nu­ma­ty­ti, kad įmo­nių už mo­kes­ti­nį lai­ko­tar­pį ap­skai­čiuo­tas ap­mo­kes­ti­na­ma­sis pel­nas ga­li bū­ti 100 % su­ma­žin­tas anks­tes­niais me­tais pa­tir­tais mo­kes­ti­niais nuos­to­liais. Taip pat mo­kes­ti­niai nuos­to­liai, kai yra įmo­nės re­or­ga­ni­zuo­ja­mos, per­lei­džia­mos ar per­tvar­ko­mos, at­ve­jais, kai yra pa­ten­ki­na­mos ki­tos įsta­ty­me nu­sta­ty­tos są­ly­gos, ga­li bū­ti pa­nau­do­ti vi­sam ap­mo­kes­ti­na­ma­jam pel­nui su­ma­žin­ti. Taip pat įsta­ty­mo pro­jek­tu siū­lo­ma įmo­nės ap­mo­kes­ti­na­mą­jį pel­ną leis­ti su­ma­žin­ti iki 75 %, pa­li­kus vi­sus šiuo me­tu įsta­ty­me nu­ma­ty­tus kri­te­ri­jus ir rei­ka­la­vi­mus in­ves­ti­ci­joms, ir šias nuo­sta­tas nu­ma­ty­ti tai­ky­ti 2017–2020 me­tais.

Jei­gu bū­tų pri­im­ti šie įsta­ty­mo pa­kei­ti­mai, Lie­tu­vo­je pa­ge­rė­tų, kon­ku­ren­cin­ges­ne tap­tų in­ves­ti­ci­nė ap­lin­ka. Tai tik­rai pa­ska­tin­tų pri­trauk­ti ne tik tie­sio­gi­nes už­sie­nio in­ves­ti­ci­jas, bet taip pat pa­ska­tin­tų, kas yra ne­pa­pras­tai svar­bu, ir vi­daus in­ves­ti­ci­jas Lie­tu­vo­je. O tai reiš­kia, kad ne tik pa­di­dė­tų kon­ku­ren­cin­gu­mas mū­sų ša­lies, bet at­si­ras­tų ir nau­jų dar­bo vie­tų, kas yra la­bai ak­tu­a­lu šiuo me­tu Lie­tu­vo­je. Ti­kiuo­si, kad tos dar­bo vie­tos taip pat bū­tų ir ge­rai ap­moka­mos.

PIRMININKĖ. Ačiū, ger­bia­mo­ji ko­le­ge, jūs la­bai iš­sa­miai pa­tei­kė­te įsta­ty­mo pro­jek­tą. Nie­kas ne­no­ri pa­klaus­ti. Dė­ko­ju.

Nuo­mo­nė už, nuo­mo­nė prieš. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra.

Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo? Ga­li­me pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo. Pa­grin­di­niu siū­lo­mas Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mas ne­nu­ma­ty­tas. Siū­lo­ma svars­ty­ti gruo­džio 7 die­ną.

S. Ja­ke­liū­nas. Pra­šom.

S. JAKELIŪNAS (LVŽSF). Ka­dan­gi Vy­riau­sy­bė siū­lo daug mo­kes­ti­nių pa­kei­ti­mų, ku­rie bus svars­to­mi su ki­tų me­tų biu­dže­to įsta­ty­mo pro­jek­tu, siū­lau taip pat ir pra­šau, kad bū­tų pa­teik­ta Vy­riau­sy­bės iš­va­da dėl ši­to įsta­ty­mo pro­jek­to.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, ar ga­li­me pri­tar­ti Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pra­šy­mui, kad bū­tų Vy­riau­sy­bės iš­va­da? Pri­ta­rė­me. Pra­šo­me Vy­riau­sy­bės iš­va­dos šiuo klau­si­mu.

 

13.30 val.

Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čio įsta­ty­mo Nr. X-233 7 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1056 (pa­tei­ki­mas)

 

Re­zer­vi­nis 8 klau­si­mas – Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čio įsta­ty­mo Nr. X-233 7 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1056. A. Pa­lio­nis pa­si­ren­gęs pa­teik­ti įsta­ty­mo pro­jek­tą.

A. PALIONIS (LSDDF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Įsta­ty­mo pro­jek­tas su­si­jęs su ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ap­mo­kes­ti­ni­mu, su jo kar­te­le, at­si­žvel­giant į vis di­dė­jan­čią pa­klau­są ir ky­lan­čias ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to kai­nas, kai fi­zi­niai as­me­nys tu­ri­mas lė­šas in­ves­tuo­ja į ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą. Siū­lo­me ma­žin­ti fi­zi­niams as­me­nims nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­čių jų įsi­gy­ja­mų ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ob­jek­tų mak­si­ma­lią ne­ap­mo­kes­ti­na­mojo ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ver­tę, ku­ri da­bar yra 220 tūkst. Siū­lo­me ją su­ma­žin­ti iki 150 tūkst.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia S. Gent­vi­las. Pra­šom, ko­le­ga.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­ma­sis An­driau, no­rė­jau pa­klaus­ti jū­sų nuo­mo­nės. Ko­mer­ci­nio tur­to ar­ba tur­to, ku­rį tu­ri ju­ri­di­niai as­me­nys, ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­tį nu­sta­to sa­vi­val­dy­bės ir tai ei­na į sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tą. Bet mes čia kal­ba­me apie fi­zi­nių as­me­nų tur­tą, ku­rį re­gu­liuo­ja­me iš Sei­mo, ir jis grei­čiau­siai eis į vals­ty­bės biu­dže­tą. Ar ne­ma­no­te, kad rei­kė­tų vis dėl­to pa­lik­ti sa­vi­val­dai ap­si­spręs­ti, nes, pa­vyz­džiui, Vil­niu­je gal­būt tur­tas bran­gus, bet ir pra­gy­ve­ni­mas bran­gus ir au­to­ma­tiš­kai su­ku­ria nau­jus mo­kes­čius, o re­gio­ne tur­būt ne­bus nė vie­no mo­kan­čio už ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą. Tai re­gio­ne gal, pa­vyz­džiui, sa­vi­val­da ap­si­spręs­tų že­min­ti ri­bą že­miau ne­gu 150 ir pa­lik­ti sub­si­dia­ru­mo prin­ci­pu ap­si­spręs­ti?

A. PALIONIS (LSDDF). Aš su­pra­tau, Si­mo­nai, ta­vo klau­si­mą. Re­a­liai pri­tar­čiau šim­tu pro­cen­tų ta­vo min­tims, jei­gu tai bū­tų vi­suo­ti­nis tur­to ap­mo­kes­ti­ni­mas, ta­da taip. Bet čia yra pra­ban­gaus tur­to ap­mo­kes­ti­ni­mas ir yra tik nu­lei­džia­ma kar­te­lė. Kaip mi­nė­jai, į dau­gu­mą sa­vi­val­dy­bių net ne­pa­teks toks tur­tas. Bet jei­gu tai bū­tų vi­suo­ti­nis tur­to de­kla­ra­vi­mas, tai su­tik­čiau, kad bū­tų ly­giai taip pat or­ga­ni­zuo­ja­mas, kaip ju­ri­di­nių as­me­nų tur­to ap­mo­kes­ti­ni­mas.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Jūs at­sa­kė­te į jums pa­teik­tą klau­si­mą. Nuo­mo­nė už, nuo­mo­nė prieš. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Ar no­ri­te bal­suo­ti, ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? No­ri­te bal­suo­ti. Bal­suo­ja­me dėl Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čio įsta­ty­mo pro­jek­to. Pra­šom bal­suo­ti po pa­tei­ki­mo.

Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: bal­sa­vo 80 Sei­mo na­rių; už – 55, prieš – 7, su­si­lai­kė 18. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta. Pa­grin­di­nis – Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas. Siū­lo­ma svars­ty­ti gruo­džio 7 die­ną. Jo­kių pa­siū­ly­mų nė­ra. Šį kar­tą ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas ne­pra­šo iš­va­dos, ger­bia­ma­sis Ja­ke­liū­nai, dėl ši­to įsta­ty­mo pro­jek­to dėl Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čio įsta­ty­mo?

S. JAKELIŪNAS (LVŽSF). Mes ko­mi­te­te su­jung­si­me ir ap­svars­ty­si­me. Ma­nau, kad čia pa­kan­ka­mai aiš­kus ir su­pran­ta­mas įsta­ty­mo pro­jek­tas. Ma­nau, kad ko­mi­te­te mes pri­im­si­me tin­ka­mą spren­di­mą.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Jo­kių su­si­rū­pi­ni­mų šiuo klau­si­mu dau­giau nė­ra.

 

13.33 val.

Sei­mo pro­to­ko­li­nio nu­ta­ri­mo „Dėl Er­nes­to Ja­sai­čio pe­ti­ci­jos“ (pro­jek­tas Nr. PNP-36) pri­ėmi­mas

 

Ki­tas mū­sų dar­bo­tvarkės 9 re­zer­vi­nis klau­si­mas – Sei­mo pro­to­ko­li­nio nu­ta­ri­mo „Dėl Er­nes­to Ja­sai­čio pe­ti­ci­jos“ pro­jek­tas. Kvie­čiu pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ką P. Čim­ba­rą pa­teik­ti jū­sų nu­ta­ri­mą.

P. ČIMBARAS (LSDDF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Pri­sta­tau E. Ja­sai­čio pe­ti­ci­ją. Ko­mi­si­ja šių me­tų spa­lio 18 die­ną iš es­mės iš­nag­ri­nė­jo E. Ja­sai­čio pe­ti­ci­ją ir pri­ėmė spren­di­mą at­mes­ti jo pa­teik­tą pa­siū­ly­mą pa­pil­dy­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos dar­bo ko­dek­so 138 straips­nio 3 da­lį ir nu­sta­ty­ti, kad dar­buo­to­jams, au­gi­nan­tiems vai­ką iki 12 me­tų, bū­tų su­teik­ta vie­na pa­pil­do­ma die­na vie­ną kar­tą per du mė­ne­sius ar­ba su­trum­pin­tas dar­bo lai­kas vie­na va­lan­da per sa­vai­tę. Ko­mi­si­ja pri­ėmė spren­di­mą, at­si­žvel­gu­si į SAM Dar­bo ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos pa­teik­tą nuo­mo­nę dėl šių mo­ty­vų: pir­ma, nuo šių me­tų lie­pos 1 die­nos įsi­ga­lio­ju­sia­me Dar­bo ko­dek­se įtvir­tin­ta, kad darb­da­vys pri­va­lo im­tis prie­mo­nių pa­dė­ti dar­buo­to­jui vyk­dy­ti jo šei­my­ni­nius įsi­pa­rei­go­ji­mus.

An­tra. Ga­ran­ti­jos dar­buo­to­jams nu­sta­ty­tos, su­de­ri­nus su so­cia­li­niais part­ne­riais Tri­ša­lė­je tary­bo­je.

Tre­čia. Pa­pil­do­mos po­il­sio die­nos tė­vams yra ap­mo­ka­mos ir tai yra pa­pil­do­ma fi­nan­si­nė naš­ta darb­da­viui.

Ket­vir­ta. 2011 me­tais ko­mi­si­ja ir Sei­mas jau yra pri­ėmęs spren­di­mus at­mes­ti to pa­ties pa­reiš­kė­jo tą pa­tį pa­siū­ly­mą.

At­si­žvel­gus į tai, pra­šau pri­tar­ti ko­mi­si­jos iš­va­dai pri­im­ti Sei­mo pro­to­ko­li­nį nu­ta­ri­mą at­mes­ti pa­reiš­kė­jo pa­siū­ly­mą. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Nuo­mo­nė už, nuo­mo­nė prieš. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jos iš­va­dai ir at­mes­ti E. Ja­sai­čio pe­ti­ci­ją? Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu. Dė­ko­ju.

Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, iš tik­rų­jų esa­te šau­nuo­liai. Dir­bo­me pui­kiai ir ry­ti­nio po­sė­džio dar­bo­tvarkė baig­ta, re­zer­vi­niai klau­si­mai ap­svars­ty­ti. Jei­gu bū­tų pa­gei­da­vi­mas, mes dar ga­lė­tu­me iš va­ka­ri­nio po­sė­džio dar­bo­tvarkės 2-3 klau­si­mą – įsta­ty­mą „Dėl už­sie­nie­čių tei­si­nės pa­dė­ties“, svars­ty­mo sta­di­ja. Ga­li­me? Ga­li­me. Bus trum­pes­nis va­ka­ri­nis po­sė­dis.

 

13.36 val.

Įsta­ty­mo „Dėl už­sie­nie­čių tei­si­nės pa­dė­ties“ Nr. IX-2206 133 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-533(2) (svars­ty­mas)

 

Įsta­ty­mo „Dėl už­sie­nie­čių tei­si­nės pa­dė­ties“ Nr. IX-2206 133 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-533(2). Svars­ty­mas.

Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to pra­ne­šė­ją ger­bia­mą J. Ber­na­to­nį pra­šau pa­teik­ti Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to iš­va­dą. Ruo­šia­si Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to iš­va­dą pa­teik­ti V. Ba­kas. Ger­bia­ma­sis J. Ber­na­to­nis. Pra­šom.

J. BERNATONIS (LSDDF). Dė­ko­ju, ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Mie­li ko­le­gos, Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­tas Sei­mo bu­vo pa­skir­tas kaip pa­grin­di­nis. Iš es­mės pri­ta­rė ini­cia­to­rių pa­tei­k­to įsta­ty­mo pro­jek­to idė­jai, at­si­žvel­gęs į Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to, Eu­ro­pos tei­sės de­par­ta­men­to prie Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės pa­teik­tas pa­sta­bas. Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­tas pri­ta­rė ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam ir šian­dien Sei­me svar­s­to­mam Lie­tu­vos Res­pub­li­kos įsta­ty­mo „Dėl už­sie­nie­čių tei­si­nės pa­dė­ties“ 133 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui. Ko­mi­te­to na­riai pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui pri­ta­rė vien­bal­siai.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me ko­mi­te­to pir­mi­nin­kui. Kvie­čiu Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką V. Ba­ką pa­teik­ti Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to iš­va­dą.

V. BAKAS (LVŽSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas bir­že­lio 21 die­ną ap­svars­tė pro­jek­tą, pri­ta­rė Tei­sės de­par­ta­men­to, taip pat Vy­riau­sy­bės pa­sta­boms ir ap­skri­tai pro­jek­tui pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. Dis­ku­si­jo­je no­rė­jo da­ly­vau­ti ko­le­gos Ž. Pa­vi­lio­nis ir G. Land­sber­gis, ta­čiau jų sa­lė­je ne­ma­tau. Ar? Ko­le­gos sa­ko no­ri dis­ku­si­jo­je da­ly­vau­ti ir at­bė­ga? Ar tik­rai to­kią in­for­ma­ci­ją tu­ri­me? (Bal­sai sa­lė­je) Taip, iš tie­sų jūs vi­siš­kai tei­sin­gai pa­ste­bė­jo­te. Bet po­sė­džių sa­lė­je rei­kia bū­ti nuo­lat. Ko­le­gos ne­tu­rė­tų gal la­bai pyk­ti. Ar ga­li­me pa­tiks­lin­ti grei­tai pla­nuo­ja? Jis jau li­pa laip­tais, pui­ku.

Nau­do­da­ma­si per­trau­kė­le aš tie­siog no­riu pri­min­ti ger­bia­mie­siems vi­sų frak­ci­jų se­niū­nams, kad 14 va­lan­dą Sei­mo Pir­mi­nin­ko kvie­ti­mu se­niū­nai bus pa­kvies­ti pa­si­tar­ti dėl mū­sų to­les­nio dar­bo ko­mi­te­tuo­se. No­rė­si­me iš­girs­ti jū­sų nuo­mo­nę, pa­siū­ly­mus. Ne­pa­mirš­ki­te, ger­bia­mie­ji se­niū­nai, kad 14 va­lan­dą bū­si­te la­bai lau­kia­mi Sei­mo Pir­mi­nin­ko ka­bi­ne­te.

O da­bar da­ly­vau­ti dis­ku­si­jo­je at­bė­go G. Land­sber­gis, at­si­pra­šo­me, kad mes anks­čiau svars­to­me ši­tą klau­si­mą, bet jūs šau­nuo­lis, su­spė­jo­te. Dis­ku­si­ja. G. Land­sber­gis. Pra­šom.

G. LANDSBERGIS (TS-LKDF). La­bai ačiū. Per tas pen­kias mi­nu­tes gal ir at­si­kvėp­siu nuo bė­gi­mo.

Iš­ties, ko­le­gos, pir­miau­sia aš no­riu pa­dė­ko­ti Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­tui, ku­ris vien­bal­siai pri­ta­rė toms pa­teik­toms su­re­da­guo­toms pa­tai­soms. Man tai su­tei­kė vil­ties ma­ny­ti, kad šian­dien ir Sei­mas, ir Lie­tu­va tu­ri is­to­ri­nį šan­są, tik­rai is­to­ri­nį šan­są įsi­ra­šy­ti į są­ra­šą vals­ty­bių, ku­rios yra prin­ci­pin­gos ir prin­ci­pin­gai ver­ti­na tuos šiur­pius, krau­pius nu­si­kal­ti­mus, ku­rie vyks­ta už vals­ty­bių sie­nų. Tarp tų vals­ty­bių, šian­dien pri­ėmu­sių to­kias pa­čias pa­tai­sas, ko­kias mes šian­dien dis­ku­tuo­ja­me, yra Jung­ti­nės Ame­ri­kos Vals­ti­jos, yra Ka­na­da, yra Es­ti­ja. Lie­tu­va bū­tų tur­būt ket­vir­to­ji vals­ty­bė pa­sau­ly­je, ku­ri pri­im­tų to­kio po­bū­džio do­ku­men­tą. Do­ku­men­tas ir tos pa­tai­sos reiš­kia, kad mes įgy­ja­me kaip Sei­mas, kaip Vy­riau­sy­bė… Tie­są sa­kant, pa­gal mū­sų pa­teik­tą su­re­da­guo­tą teks­tą Vy­riau­sy­bė tu­ri tei­sę ne­įsi­leis­ti į Lie­tu­vą žmo­nių, ku­rie nu­si­kal­ti­mus, pa­žei­di­mus prieš žmo­gaus tei­ses, stam­baus mas­to ko­rup­ci­nius nu­si­kal­ti­mus at­li­ko už Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jos.

Tur­būt esa­te gir­dė­ję, ne sy­kį bu­vo mi­nė­ta, kad to­kio po­bū­džio pa­tai­sos yra va­di­na­mos Ma­g­nit­skio pa­tai­so­mis. Jos sie­ja­mos su šia pa­var­de dėl vie­nos prie­žas­ties – nes ad­vo­ka­tas S. Mag­nit­skis, tir­da­mas di­de­lės ap­im­ties ko­rup­ci­jos by­lą Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jo­je, bu­vo su­im­tas, už­da­ry­tas į ka­lė­ji­mą, nu­kan­kin­tas ir mi­rė ka­lė­ji­me. Bet per vi­są sa­vo il­gą lai­ko­tar­pį, kai jis bu­vo lai­ko­mas ir kan­ki­na­mas ka­lė­ji­me, jis su­ge­bė­jo ap­ra­šy­ti vi­sa tai, kas vy­ko ir ką jis ži­no­jo. To­dėl by­los in­for­ma­ci­ja, to­dėl žmo­nės, ku­rie at­li­ko tuos veiks­mus prieš jį, ku­rie da­ly­va­vo ko­rup­ci­jos sche­mo­se, yra ži­no­mi pa­sau­liui. Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se tuo me­tu se­na­to­rius Dž. Ma­kei­nas iš­kė­lė klau­si­mą: ar tai, kad mes ži­no­me pa­var­des nu­si­kal­tė­lių, ar mes tu­ri­me juos įleis­ti į Jung­ti­nes Ame­ri­kos Vals­ti­jas? Jie ne­bu­vo teis­ti Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se, jie ne­bu­vo teis­ti ir Ru­si­jo­je. Tie­są sa­kant, jie bu­vo ap­do­va­no­ti Ru­si­jo­je, vi­si tie da­ly­va­vę tuo­se krau­piuo­se įvy­kiuo­se yra ga­vę Ru­si­jos pre­zi­den­to ap­do­va­no­ji­mus. Ar tai ne­su­tei­kia mums prie­žas­ties vis dėl­to įver­tin­ti tų ap­lin­ky­bių prin­ci­pin­gai? Jie nu­spren­dė – jie pir­mie­ji tu­ri įsta­ty­mą.

Aš ma­nau, kad mes esa­me ly­giai ten pat. Aš ma­nau, kad mes, ži­no­da­mi tuos šiur­pius fak­tus, tu­ri­me ly­giai taip pat ver­tin­ti – prin­ci­pin­gai. Šian­dien aš ti­kiuo­si, kad kaip ir Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­te, taip ir Sei­me mes su­lauk­si­me pri­ta­ri­mo svars­ty­mo sta­di­jo­je ir vė­liau – pri­imant tam, kad įsi­ra­šy­tu­me šian­dien tarp ke­tu­rių vals­ty­bių, aiš­kiai pa­sa­kan­čių, ką jos gal­vo­ja apie pa­sau­li­nę ko­rup­ci­ją ir žmo­gaus tei­sių pa­žei­di­mus. Aš ma­nau, kad su­lauk­si­me pa­dė­kos iš dau­ge­lio žmo­nių, ku­rie ly­giai taip pat ki­to­se vals­ty­bė­se su tais reiš­ki­niais ko­vo­ja.

Ko­le­gos, lin­kiu ge­ros dis­ku­si­jos, jei­gu ji bus. Kvie­čiu pa­lai­ky­ti šias pa­teik­tas pa­tai­sas. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me G. Land­sber­giui už iš­sa­ky­tas pa­ste­bė­ji­mus.

Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, dėl 1 straips­nio yra gau­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės pa­siū­ly­mai. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies ir vie­nam, ir ant­ram pa­siū­ly­mui. Ga­li­me pri­tar­ti? Ga­li­me pri­tar­ti. Siū­lo­mas įsi­ga­lio­ji­mo lai­kas – 2018 m. sau­sio 1 d.

Po svars­ty­mo nuo­mo­nė už, nuo­mo­nė prieš. E. Va­rei­kis. Pra­šau, ko­le­ga. Nuo­mo­nė už.

E. VAREIKIS (LVŽSF). La­bai trum­pai. Iš tik­rų­jų mums Lie­tu­vo­je šian­dien to­kio įsta­ty­mo rei­kia ne vien tam, kad mes pa­si­ro­dy­tu­me, ko­kie mes esa­me ge­ri Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų ar ki­tų NATO vals­ty­bių drau­gai. To­kio įsta­ty­mo rei­kia mū­sų sau­gu­mui. Per pas­ta­ruo­sius me­tus mes ži­no­me, kad pa­si­tai­kė mū­sų biu­ro­kratijoje to­kių rim­tų klai­dų, kai mes per ne­ap­si­žiū­rė­ji­mą per­da­vė­me ne vi­sai vie­šą in­for­ma­ci­ją ir Bal­ta­ru­si­jai, ir Ru­si­jai. Pa­si­tai­kė, kad ir žmo­nės, iš tik­rų­jų la­bai rim­tai kal­ti­na­mi, va­žia­vo per Lie­tu­vą ir at­va­žia­vo į Lie­tu­vą. Tai­gi sau­gu­mo su­me­ti­mais iš tik­rų­jų to­kio įsta­ty­mo rei­kia. Aš ma­nau, kad šian­dien bal­suo­da­mi už mes pa­da­ry­si­me la­bai rim­tą žings­nį stip­rin­da­mi Lie­tu­vos sau­gu­mą.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Nuo­mo­nės prieš nė­ra, bet vis tiek vi­sus kvie­čiu bal­suo­ti.

Bal­sa­vo 84 Sei­mo na­riai: už – 78, prieš – 1, su­si­lai­kė 5. Po svars­ty­mo pri­tar­ta.

Po ši­to bal­sa­vi­mo no­riu nuo­šir­džiai dė­ko­ti už mū­sų dar­bą ry­ti­nia­me po­sė­dy­je. Skel­biu ry­ti­nio po­sė­džio pa­bai­gą. Va­ka­ri­nis po­sė­dis kaip vi­sa­da – 15 va­lan­dą. (Gon­gas)

In­for­ma­ci­ja. A. Ši­mas.

A. ŠIMAS (LVŽSF). Pra­šau įskai­ty­ti ma­no bal­są už per pra­ėju­sį bal­sa­vi­mą.

PIRMININKĖ. Dėl pro­to­ko­lo, nors ir po gon­go, ger­bia­mo­jo A. Ši­mo bal­sas – už.* Santrumpų reikšmės: LLRA-KŠSF – Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija; LSDDF – Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija; LSDPF – Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija; LSF – Liberalų sąjūdžio frakcija; LVŽSF – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija; MSNG – Mišri Seimo narių grupė; TS-LKDF – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija; TTF – frakcija „Tvarka ir teisingumas“.