LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas

 

paGRINDINIO KOMITETO

I Š V A D a

 

DĖL TARPTAUTINIŲ SANKCIJŲ ĮSTATYMO NR. XIV-1020 PAKEITIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-2493

 

2023 m. kovo 15 d. Nr. 104-P-15

Vilnius

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: Komiteto pirmininkas Laurynas Kasčiūnas, pirmininko pavaduotojas Dainius Gaižauskas, komiteto nariai: Virgilijus Alekna, Jonas Jarutis, Raimundas Lopata, Arvydas Pocius, Valdas Rakutis, Saulius Skvernelis, Dovilė Šakalienė.

Komiteto biuras: vedėjas Evaldas Sinkevičius, patarėjai Justas Gaidys, Vilma Greckaitė, Vilma Kaminskienė, Gediminas Kazėnas, Mantas Lapinskas, Skaistė Blažinauskaitė, padėjėja Vilma Pesliakienė.

Kviestieji asmenys: Užsienio reikalų viceministrė Jovita Neliupšienė, Užsienio reikalų ministerijos (toliau – URM) Sankcijų grupės vadovė Renata Jasilionytė, URM Sankcijų grupės patarėja Agnė Sakalauskaitė, Ekonomikos ir inovacijų viceministras Karolis Žemaitis, Ekonomikos ir inovacijų ministerijos (toliau – EIMIN) Ekonomikos plėtros departamento direktorius Osvaldas Šmitas, EIMIN Strateginių prekių politikos skyriaus vyr. specialistė Jūratė Vaigauskienė, Susisiekimo ministerijos kancleris Ramūnas Dilba, Susisiekimo ministerijos Tarptautinio bendradarbiavimo grupės vadovas Gytis Mažeika, Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus pavaduotoja Lucija Voišnis, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus pavaduotojas Audrius Valeika, Muitinės departamento prie Finansų ministerijos generalinio direktoriaus pavaduotojas Vygantas Paigozinas, Muitinės departamento prie Finansų ministerijos Teisės sk. vyresnis patarėjas Aivaras Danusas, Generalinės prokuratūros generalinės prokurorės pavaduotojas Gintas Ivanauskas, Generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento prokurorė Jūratė Radišauskienė, Lietuvos banko Teisės ir licencijavimo departamento direktorius Arūnas Raišutis, Lietuvos radijo ir televizijos komisijos Teisės skyriaus patarėjas Petras Grigalis.

 

 

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

 

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2023-03-09

4

(61)

 

(3)

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas.

1.          Projekto 4 straipsnyje dėstomoje Tarptautinių sankcijų įstatymo (toliau - keičiamas įstatymas) 61 straipsnio 3 dalyje tam tikros nuostatos yra išdėstytos skliaustuose. Pažymėtina, kad norminio pobūdžio teisės aktų nuostatos turėtų būti dėstomos formuluojant jas kaip aiškias ir tikslias taisykles, o ne pateikiant skliaustuose pavyzdžius, paaiškinimus, sąlygas ar pan.; atsižvelgus į tai, projekto nuostatų formuluotės taisytinos, atsisakant skliaustų.

Pritarti

Techninė pastaba

2.

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2023-03-09

7

(14)

 

(1)

 

2. Projekto 7 straipsnyje dėstomoje keičiamo įstatymo 14 straipsnio 1 dalyje siūloma nustatyti: „Juridinių asmenų padarytus tarptautinių sankcijų pažeidimus tiria šio įstatymo 11 straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse nurodytos kompetentingos institucijos, jei jos atlieka ūkio subjektų veiklos priežiūrą, kaip tai yra nustatyta Viešojo administravimo įstatyme, ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – poveikio priemones taikančios institucijos).“ Neaišku, kodėl yra pateikiama nuoroda į keičiamo įstatymo 11 straipsnio 4 dalį, kurioje nustatyta Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos kompetencija koordinuoti, prižiūrėti ir užtikrinti finansinių sankcijų įgyvendinimą, jeigu analizuojamoje projekto nuostatoje ši tarnyba įvardijama kaip savarankiška juridinių asmenų padarytus tarptautinių sankcijų pažeidimus tirianti institucija. Svarstytina, ar nuoroda į keičiamo įstatymo 11 straipsnio 4 dalį nėra perteklinė.

Nepritarti

Pažymėtina, kad Viešojo administravimo įstatymo 31 str. 2 d. nustatyta, kad viešojo administravimo subjektas vykdo ūkio subjekto veiklos priežiūrą, jeigu atlieka ūkio subjekto veiklos patikrinimus. Ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekantys subjektai šią priežiūrą vykdo vadovaudamiesi Vyriausybės patvirtintu Gairių dėl ūkio subjektų veiklos priežiūros funkcijų atlikimo aprašu.

             Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1.2 papunkčiu patvirtintas Ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių viešojo administravimo subjektų sąrašas, kuriame Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – FNTT prie VRM) nėra.

Atsižvelgiant į tai, Projektu keičiamo įstatymo 14 straipsnio 1 dalies nuostata, išskirianti FNTT prie VRM iš kitų kompetentingų institucijų  atliekančių ūkio subjektų veiklos priežiūrą, nėra perteklinė.

3.

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2023-03-09

7

(14)

 

(2)

 

3. Siekiant aiškumo, projekto 7 straipsnyje dėstomoje keičiamo įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje siūlytina po žodžių „visą turimą informaciją, susijusią su galbūt padarytu“ įrašyti žodžius „tarptautinių sankcijų“, kadangi kitose projekto 7 straipsnyje dėstomoje keičiamo įstatymo 14 straipsnio nuostatose nuosekliai vartojama formuluotė „padaryti tarptautiniai sankcijų pažeidimai“.

Pritarti

Techninė pastaba

4.

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2023-03-09

7

(14)

 

(4)

 

Projekto 7 straipsnyje dėstomoje keičiamo įstatymo 14 straipsnio 4 dalyje prieš žodį „tvarka“ įrašytinas žodis „nustatyta“.

Pritarti

Techninė pastaba

5.

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2023-03-09

7

(14)

 

(4)

 

5. Projekto 7 straipsnyje dėstomoje keičiamo įstatymo 14 straipsnio 4 dalyje yra numatoma, kad Lietuvos bankas, nustatęs pažeidimus, prižiūrimiems finansų rinkos dalyviams gali taikyti poveikio priemones ir (arba) duoti privalomus nurodymus. Iš teikiamo reguliavimo nėra aišku kokie nustatomi pažeidimai turimi omenyje, ar padaryti tarptautinių sankcijų pažeidimai, ar bet kurie kiti padaryti pažeidimai. Atkreiptinas dėmesys, kad 7 straipsnyje dėstomas keičiamo įstatymo V skyrius reglamentuoja atsakomybę už tarptautinių sankcijų pažeidimus. Atsižvelgiant į tai ir siekiant aiškumo projekto 7 straipsnyje dėstomo keičiamo įstatymo 14 straipsnio 4 dalis tikslintina.

Pritarti

Pasiūlymas:

 

Pakeisti Projekto 7 straipsniu keičiamo įstatymo 14 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

 

4. Lietuvos bankas, pagal kompetenciją atlikdamas šio įstatymo 11 straipsnio 7 dalyje nurodytą funkciją ir nustatęs, kad prižiūrimi finansų rinkos dalyviai pažeidžia šio įstatymo 4 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytus reikalavimus pažeidimų, prižiūrimiems finansų rinkos dalyviams taiko finansų rinką reglamentuojančių įstatymų, kurių vykdymo priežiūra priskirta Lietuvos bankui, nustatytas poveikio priemones ir (arba) duoda privalomus nurodymus Lietuvos banko įstatymo ir kitų finansų rinką reglamentuojančių įstatymų, kurių vykdymo priežiūra priskirta Lietuvos bankui, nustatyta tvarka“

 

6.

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2023-03-09

7

(15)

 

(1)

 

(3)

6. Projekto 7 straipsnyje dėstomo keičiamo įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 3 punkte siūloma nustatyti tokią pačią poveikio priemonę už skirtingus teisės pažeidimus: už pakartotinį tarptautinių sankcijų pažeidimą ir už tarptautinių sankcijų pažeidimą, kai prekių, paslaugų arba lėšų, kurios buvo tarptautinių sankcijų pažeidimo dalykas, vertė yra didesnė nei 100 000 eurų. Taigi manytina, kad už pakartotinį tarptautinių sankcijų pažeidimą, kai prekių, paslaugų arba lėšų, kurios buvo tarptautinių sankcijų pažeidimo dalykas, vertė yra didesnė nei 100 000 eurų, atsakomybė nebūtų griežtinama. Svarstytina, ar nebūtų tikslinga nustatyti, kad pakartotinis tarptautinių sankcijų pažeidimas, kai prekių, paslaugų arba lėšų, kurios buvo tarptautinių sankcijų pažeidimo dalykas, vertė yra didesnė nei 100 000 eurų, yra atsakomybę sunkinanti aplinkybė.
Nepritarus šiam siūlymui, svarstytina, ar pakartotinumas neturėtų būti siejamas su skirtos poveikio priemonės įvykdymo momentu, o ne poveikio priemonės paskyrimu. Siejant pakartotinumą su poveikio priemonės paskyrimu, susidarytų tokia situacija, kad už tarptautinių sankcijų pažeidimus paskyrus poveikio priemonę ir juridiniam asmeniui jos neįvykdžius praėjus metams nuo poveikio priemonės paskyrimo, nustačius naujus pažeidimus, būtų laikoma, kad juridinis asmuo tarptautinį sankcijų pažeidimus padarė pirmą kartą, kas suponuotų lengvesnę juridinio asmens atsakomybę.

Pritarti

Pasiūlymas:

 

Papildyti Projekto 7 straipsniu keičiamo įstatymo 16 straipsnio 10 dalį nauju punktu:

 

6) juridinis asmuo tarptautines sankcijas pažeidžia pakartotinai per vienus metus nuo poveikio priemonės už tarptautinių sankcijų pažeidimą paskyrimo, ir prekių, paslaugų arba lėšų, kurios buvo tarptautinių sankcijų pažeidimo dalykas, vertė yra didesnė negu 100 000 eurų.“

 

7.

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2023-03-09

7

(16)

 

(11)

 

(1)

7.  Projekto 7 straipsnyje dėstomo keičiamo įstatymo 16 straipsnio 11 dalies 1 punkte prieš žodį „mažiausią“ išbrauktinas perteklinis žodis „baudos“.

Pritarti

Techninė pastaba

8.

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2023-03-09

7

(17)

 

(1)

 

8. Projekto 7 straipsnyje dėstomo keičiamo įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad gali būti nustatomas protingas terminas pažeidimui pašalinti, kuris gali būti pratęstas vieną kartą. Svarstytina, ar siekiant aiškumo neturėtų būti apibrėžtas bent minimalus laikotarpis, kuriam gali būti pratęsiamas terminas pažeidimui pašalinti. Taip pat siūlytina Projekto 7 straipsnyje dėstomo keičiamo įstatymo 17 straipsnio 1 dalies paskutiniame sakinyje po žodžių „Jeigu asmuo“ įrašyti žodžius „per nustatytą terminą“.

Pritarti

Pasiūlymas:

Pakeisti projekto 7 straipsniu keičiamo įstatymo 17 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

 

Jei poveikio priemones taikanti institucija, nustačiusi, kad pažeidimas vertintinas kaip mažareikšmis teisės aktų reikalavimų pažeidimas ir kurį galima ištaisyti nedelsiant poveikio priemones taikančios institucijos pareigūno, kito valstybės tarnautojo ar darbuotojo akivaizdoje, tokio pažeidimo tyrimas nutraukiamas, šiame įstatyme nustatytos poveikio priemonės neskiriamos, o asmeniui pareiškiama žodinė pastaba. Tais atvejais, kai mažareikšmio teisės aktų reikalavimų pažeidimo nedelsiant ištaisyti negalima poveikio priemones taikančios institucijos pareigūno, kito valstybės tarnautojo ar darbuotojo akivaizdoje, asmeniui pateikiamas rašytinis nurodymas pašalinti mažareikšmį teisės aktų reikalavimų pažeidimą ir nustatomas protingas terminas iki 2 darbo dienų pažeidimui pašalinti, kuris gali būti pratęstas vieną kartą protingam terminui. Jeigu asmuo per nustatytą terminą nepašalino mažareikšmio teisės aktų reikalavimų pažeidimo, pakartotinai rašytinis nurodymas negali būti pateiktas.“

9.

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2023-03-09

7

(18)

 

(1)

 

9. Projekto 7 straipsnyje dėstomo keičiamo įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje siūloma nustatyti: „Juridinis asmuo poveikio priemones taikančios institucijos sprendimu paskirtą baudą privalo sumokėti į valstybės biudžetą ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo sprendimo skirti baudą įsiteisėjimo dienos, o jei sprendimas skirti baudą buvo apskųstas, – ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo, kuriuo skundas nebuvo visiškai patenkintas, įsiteisėjimo dienos.“ Pastebėtina, kad įsiteisėja teismo sprendimas, o kompetentingos institucijos sprendimas įsigalioja. Iš projekto redakcijos nėra aišku, kieno sprendimas analizuojamoje straipsnio dalyje iki kablelio turimas omenyje. Jeigu turimas omenyje poveikio priemones taikančios institucijos sprendimas, tai vietoje žodžio „įsiteisėjimo“ įrašytinas žodis „įsigaliojimo“ arba „priėmimo“, o antrajame sakinyje vietoje žodžių „nebuvo visiškai patenkintas“ įrašytini žodžiai „buvo atmestas ar patenkintas iš dalies“. Jeigu turimas omenyje teismo sprendimas, tai nuostata turėtų būti pradedama žodžiais „Jei sprendimas skirti baudą buvo apskųstas“, tačiau tokiu atveju būtų neaišku, per kiek laiko turi būti sumokėta bauda, jeigu  poveikio priemones taikančios institucijos sprendimas nebuvo apskųstas.

Pritarti

 

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: negauta.

 

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai: negauta.

 

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta.

 

6. Seimo paskirtų papildomų komitetų pasiūlymai: negauta.

7. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai:

7.1. Sprendimas: pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui Nr. XIVP-2493(2) ir komiteto išvadai.

7.2 Komiteto pasiūlymai: nėra.

 

8. Balsavimo rezultatai: už – 9, prieš – 0, susilaikė – 0.

 

9. Komiteto paskirti pranešėjai: Laurynas Kasčiūnas

 

 

Komiteto pirmininkas                                                                                                                              Laurynas Kasčiūnas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komiteto biuro patarėjas Justas Gaidys