LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

EKONOMIKOS KOMITETAS

 

PAGRINDINIO KOMITETO PAPILDOMa IŠVADa

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONCESIJŲ ĮSTATYMO NR. I-1510 3 IR 23 STRAIPSNIŲ IR 7 PRIEDO

PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-2972(2)

 

2019-05-29 Nr. 108-P-18

Vilnius

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: Komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius,  Komiteto pirmininko pavaduotojas Dainius Kreivys, Komiteto nariai: Antanas Baura, Zbignev Jedinskij, Andrius Kupčinskas, Bronislovas Matelis, Rūta Miliūtė, Virgilijus Poderys, Jurgis Razma, Virginijus Sinkevičius.

Komiteto biuro vedėja Rima Petkūnienė, patarėjai: Raimonda Danė, Rasa Ona Duburaitė, Laura Jasiukėnienė, Irina Jurkšuvienė, Žilvinas Klimka, Darius Šaltmeris.

Kviestieji asmenys: Lietuvos Respublikos Prezidento patarėja Kristina Biraitė, Seimo kanceliarijos Teisės departamento Viešosios teisės skyriaus vyresn. patarėjas Pranas Žukauskas, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos Viešųjų pirkimų politikos skyriaus vedėja Aurelija Kriščiūnaitė, patarėja Dovilė Šacikauskė, Europos teisės departamento atstovė Rūta Butvydytė.

 2. Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvados ir kitų ekspertų pasiūlymai:

 

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2019-05-24

 

 

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, pastabų neturime.

 

Atsižvelgti

 

 

3. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo narės: Ingrida Šimonytė ir Agnė Bilotaitė,

2019-05-21

1

(3)

61

 

121

 

 

 

N

 

N

Argumentai:

Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymo 22 straipsnyje 1 dalyje įtvirtinta, kad interesų konfliktui priskiriami atvejai, kai suteikiančiosios institucijos ar įgaliotosios institucijos darbuotojai, Komisijos nariai ar ekspertai, dalyvaujantys koncesijos suteikimo procedūroje ar galintys daryti įtaką jos rezultatams, turi tiesioginį ar netiesioginį finansinį, ekonominį ar kitokio pobūdžio asmeninį suinteresuotumą, galintį neigiamai paveikti koncesijos suteikimo procedūroje priimamų sprendimų nešališkumą ir nepriklausomumą. Minėti asmenys gali dalyvauti koncesijos suteikimo procedūrose ar priimti su tuo susijusius sprendimus tik prieš tai pasirašęs konfidencialumo pasižadėjimą ir nešališkumo deklaraciją.

Tuo tarpu asmenys suteikiančiojoje institucijoje formuojantys paslaugų ar darbų įsigijimo sudarant koncesijos sutartį poreikį ir rengiantys technines specifikacijas nedalyvauja komisijos darbe ir neturi pareigos pasirašyti minėtų dokumentų, nors jų indėlis ir galimybės paveikti koncesijos sutarties sąlygų rengimo procesus yra labai didelės.

Atsižvelgiant į tai bei siekiant mažinti korupcijos pasireiškimo tikimybes, siūloma apibrėžti koncesijos iniciatoriaus sąvoką ir nustatyti jam pareigą prieš priimant su koncesijos sutarties sudarymu susijusius sprendimus pasirašyti anksčiau nurodytus dokumentus.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti įstatymo projekto 1 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

1 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 3 straipsnį 61 dalimi:

61. Informacinė sistema „E. sąskaita“ – valstybės informacinė sistema, skirta koncesininkams informacinių technologijų priemonėmis parengti, pateikti ir išsaugoti su koncesijų sutarčių vykdymu susijusias sąskaitas, taip pat gauti informaciją apie suteikiančiajai institucijai pateiktų sąskaitų apmokėjimą.“

2. Buvusias 3 straipsnio 7–30 dalis laikyti atitinkamai 8–31 dalimis.

2. Papildyti 3 straipsnį nauja 121 dalimi:

121. Koncesijos iniciatorius (toliau – iniciatorius) – suteikiančiosios institucijos darbuotojas, kuris nurodo poreikį sudaryti koncesijos sutartį ir (ar) parengia techninę specifikaciją ir (ar) jos projektą.“

Pritarti

 

2.

Seimo narės: Ingrida Šimonytė ir Agnė Bilotaitė,

2019-05-21

2

(22)

1

 

N

Argumentai:

Įstatyme įtvirtinus sąvoką „koncesijos iniciatorius“, reikalinga patikslinti ir keičiamo įstatymo 22 straipsnio 1 dalį, reglamentuojančią interesų konfliktams priskiriamus atvejus.

 

Pasiūlymas

1. Papildyti įstatymo projektą nauju 2 straipsniu ir jį išdėstyti taip:

2 straipsnis. 22 straipsnio pakeitimas

 Pakeisti 22 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Koncesijose kylantiems interesų konfliktams priskiriami atvejai, kai suteikiančiosios institucijos ar įgaliotosios institucijos darbuotojai, iniciatoriai, Komisijos nariai ar ekspertai, dalyvaujantys koncesijos suteikimo procedūroje ar galintys daryti įtaką jos rezultatams, turi tiesioginį ar netiesioginį finansinį, ekonominį ar kitokio pobūdžio asmeninį suinteresuotumą, galintį neigiamai paveikti koncesijos suteikimo procedūroje priimamų sprendimų nešališkumą ir nepriklausomumą.“

2. Atitinkamai pakeisti likusių įstatymo projekto straipsnių numeraciją.

Pritarti

 

3.

Seimo narės: Ingrida Šimonytė ir Agnė Bilotaitė,

2019-05-21

 

 

 

I

Argumentai:

Pritarus pasiūlymui papildyti įstatymo projektą nauju 2 straipsniu, keičiančiu Koncesijų įstatymo 22 straipsnį, turės būti patikslintas svarstomo įstatymo projekto pavadinimas.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti įstatymo projekto pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

„LIETUVOS RESPUBLIKOS 
KONCESIJŲ ĮSTATYMO NR. I-1510 3, 22 IR 23 STRAIPSNIŲ IR 7 PRIEDO PAKEITIMO
ĮSTATYMAS“

Pritarti

 

 

4. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

                      

 

 

 

 

 

 

Komiteto pirmininkas                                                                                                                                                                          Rimantas Sinkevičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

Ekonomikos komiteto biuro patarėja Raimonda Danė