Projektas

 

 

 

PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VISUOMENĖS INFORMAVIMO ĮSTATYMO NR. I-1418 2, 27, 28 IR 45 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMO  NR. XIIIP-3649

 

 

2019-10-15

 

 

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Str.

Str. d.

P.

3

 

 

 

Argumentai:

Žiniasklaidos rėmimo fondo valdymo organai turėtų atspindėti ir turinio kūrėjų, ne tik transliuotojų ir žiniasklaidos priemonių interesus. Taip pat ne mažiau svarbu atspindėti tautinių mažumų žiniasklaidos priemones vienijančią asociaciją. Todėl siūloma keisti Fondo tarybos sudarymo principus, įtraukiant daugiau Meno kūrėjų asociacijos deleguotų narių, įtraukiant žurnalistų atstovą ir tautinių mažumų kalba leidžiamos žiniasklaidos atstovą.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti projekto 3 straipsniu koreguojamą 28 straipsnio 4 ir 12 dalis ir jas išdėstyti taip:

 

„4. Fondo tarybą sudaro 11 12 narių. Į Fondo tarybą 12 7 nariusų deleguoja šios viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų asociacijos organizacijos:

1) vieną 4 narįius – Lietuvos meno kūrėjų asociacija;

2) vieną narį – Kultūros periodinių leidinių asociacija;

3) vieną narį – Nacionalinė rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacija;

4) vieną narį – asociacija „Nacionalinė spauda“;

5) vieną narį – Lietuvos radijo ir televizijos asociacija ir Lietuvos regioninių radijo stočių asociacija bendru sutarimu;

6) vieną narį – Lietuvos kabelinės televizijos asociacija ir Regioninių televizijų asociacija bendru sutarimu;

7) vieną narį – Interneto žiniasklaidos asociacija;

8) vieną narį – Lietuvos žiniasklaidos tautinių bendrijų kalbomis asociacija;

9) vieną narį – Lietuvos žurnalistų draugija ir Lietuvos žurnalistų sąjunga bendru sutarimu.

Likusius 4 narius paprasto balsavimo būdu iš juridinių ir fizinių asmenų pasiūlytų kandidatų sąrašo, skelbiamo viešai Fondo interneto svetainėje, išrenka Fondo senatas. Fondo tarybos nariai renkami ir deleguojami 4 metų kadencijai ir jais gali būti ne ilgiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Fondo tarybos nariu negali būti renkamas ar deleguojamas Fondo senato narys. Fondo tarybos kadencija pradedama skaičiuoti nuo tada, kai Vyriausybės įgaliota institucija patvirtina Fondo tarybos sudėtį. Fondo tarybos darbo tvarką nustato jos priimtas darbo reglamentas.

 

12. Fondo senato funkcijos:

1) rinkti Fondo tarybos narius šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka;

2) išklausyti ir įvertinti Fondo tarybos veiklą šio straipsnio 21 dalyje nustatyta tvarka;

32) teikti pastabas ir pasiūlymus Fondo tarybai dėl Fondo veiklos gerinimo, taip pat dėl Fondo tarybos parengtų finansuojamų projektų teikimo gairių.“

 

 

 

Teikia

Seimo narys

 

Mantas Adomėnas