LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 196 IR 589 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR KODEKSO PAPILDYMO 1961 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2023-08-25 Nr. XIVP-3008

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas.

1.    Projekto 1 straipsniu siūloma pakeisti Administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 196 straipsnį, atsisakant administracinės atsakomybės nustatymo už neteisėtą su turto arba verslo vertinimu susijusios informacijos atskleidimą. Atkreiptinas dėmesys, kad teikiamas įstatymo projektas yra Privalomojo turto ir verslo vertinimo įstatymo projekto reg. Nr. XIVP-3007 (toliau – projektas reg. Nr. XIVP-3007) lydintysis įstatymo projektas. Pažymėtina, kad projekto reg. Nr. XIVP-3007 5 straipsnyje siūloma nustatyti turto ar verslo vertintojo teisę iš užsakovo, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, įmonių ir kitų subjektų gauti duomenis, įskaitant asmens duomenis, ir informaciją, būtinus vertinimui atlikti. Atsižvelgiant į tai, svarstytina, ar ANK 196 straipsnyje neturėtų būti numatyta turto ir verslo vertintojų atsakomybė už neteisėtą gautos informacijos ir duomenų atskleidimą ar jų panaudojimą, siūlomą normos konstrukciją formuluojant ANK 196 straipsnio 1 dalyje. Pritarus šiai pastabai, turėtų būti atitinkamai tikslinamas projekto 3 straipsnis.

2.    Pagal galiojančiame Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nustatytą teisinį reguliavimą turto arba verslo vertintojai privalo turėti turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos pažymėjimą, kuris išduodamas, jeigu asmuo atitinka įstatymo nustatytus reikalavimus, o už padarytus teisės aktų pažeidimus jų galiojimas gali būti sustabdytas arba panaikintas. Tokiu atveju asmenys, kurių vertintojo kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas sustabdomas arba panaikinamas, negali užsiimti turto arba verslo vertinimo veikla. Atkreiptinas dėmesys, kad projektu reg. Nr. XIVP-3007 12 straipsniu Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymas pripažįstamas netekusiu galios, o pastarajame projekte kvalifikacijos pažymėjimų išdavimas turto ar verslo vertintojams nėra numatytas. Pagal projekto 2 straipsnyje dėstomas ANK 1961 straipsnio nuostatas turto vertintojams už Privalomojo turto ir verslo vertinimo įstatymo ir teisės aktų, nustatančių reikalavimą atlikti turto ir verslo vertinimą, pažeidimus galėtų būti skirta tik bauda. Šiame kontekste svarbu paminėti, kad turto ar verslo vertintojui, pavyzdžiui, neapsidraudus civilinės atsakomybės, kaip yra siūloma nustatyti projekto reg. Nr. XIVP-3007 3 straipsnio 2 dalyje, vertintojo veiksmais užsakovams ir kitiems asmenims gali būti padaryta didelė žala, kurios atlyginimas, vertintojui neapsidraudus civilinės atsakomybės, gali pasunkėti arba žala gali būti iš viso neatlyginta. Kartu atkreiptinas dėmesys, kad vertintojų neteisėtais veiksmais žala gali būti padaryta ir valstybei, nes, pavyzdžiui, vertintojai vertintų tiek viešojo sektoriaus turtą, tiek privačių asmenų turtą, kuris įstatymų nustatyta tvarka iš jų būtų paimamas visuomenės poreikiams, o už jį atlygintų valstybė. Be to, svarbu paminėti ir tai, kad projekte reg. Nr. XIVP-3007 nėra nustatoma vertintojų veiklos nuolatinė valstybinė priežiūra kaip yra numatyta galiojančiame Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme. Atsižvelgus į tai, svarstytina, ar projekto 2 straipsnyje išdėstyto ANK 1961 straipsnyje siūlomi nustatyti baudų dydžiai atitinka proporcingumo principą, ar šiuo atveju siūlomi nuobaudos dydžiai pakankami administracinės atsakomybės tikslams pasiekti (teisingam nubaudimui ir prevencijai).

3.    Projekto 2 straipsniu keičiamo ANK 1961 straipsnio pavadinime ir šio ANK straipsnio 1 dalies dispozicijoje nurodomos dvi teisės aktų grupės, kurių pažeidimas turėtų užtraukti administracinę atsakomybę – pirma, Privalomojo turto ir verslo vertinimo įstatymas, antra, kiti teisės aktai, nustatantys reikalavimą atlikti turto arba verslo vertinimą. Sisteminė ir loginė projekto nuostatų analizė leidžia manyti, kad inkriminuojant įstatymo projekto 2 straipsniu keičiamo ANK 1961 straipsnio 1 dalį turėtų pakakti nustatyti, jog asmuo pažeidė Privalomojo turto ir verslo vertinimo įstatymą, arba kitus teisės aktus, nustatančių reikalavimą atlikti turto arba verslo vertinimą. Tokiu atveju šios dvi teisės aktų grupės projekto 2 straipsniu keičiamo ANK 1961 straipsnio pavadinime ir šio ANK straipsnio 1 dalies dispozicijoje turėtų būti atskiriamos vartojant ne jungtuką „ir“, o jungtuką „arba“. Būtent pastarasis jungtukas vartotinas ANK specialiojoje dalyje atskiriant alternatyvius administracinio nusižengimo sudėties požymius.

4.    Projekto 2 straipsnyje keičiamo ANK 1961 straipsnio 1 ir 2 dalių sankcijose nustatant atsakomybę juridinių asmenų vadovams, jungtukas „arba“ keistinas į jungtuką „ar“.

5.    Atkreiptinas dėmesys, kad 2023 m. kovo 30 d. Seimas priėmė Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 29, 515 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIV-1867, kurio 4 straipsnio 1 dalyje ANK 589 straipsnio 7 punktas išdėstytas kitaip nei siūloma šį punktą išdėstyti projekto 3 straipsnio 1 dalyje (nėra numatyta 515 straipsnio). Pažymėtina, kad aptariama ANK nuostata įsigaliojo  2023 m. balandžio 15 d. Atsižvelgiant į tai ir siekiant įstatymų nuostatų tarpusavio suderinamumo, svarstytina, ar projekto 3 straipsnio 1 dalimi keičiamo ANK 589 straipsnio 7 punkte nereikėtų išbraukti skaičiaus „515“.

6.    Atkreiptinas dėmesys, kad 2023 m. birželio 1 d. Seimas priėmė Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 223 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIV-2021, kurio 2 straipsnio 3 dalyje ANK 589 straipsnio 98 punktas išdėstytas kitaip nei siūloma šį punktą išdėstyti projekto 3 straipsnio 3 dalyje (papildytas formuluote „223 straipsnio 3, 5 dalyse“). Pažymėtina, kad aptariama ANK nuostata įsigaliojo  2023 m. birželio 22 d. Atsižvelgiant į tai ir siekiant įstatymų nuostatų tarpusavio suderinamumo, svarstytina, ar projekto 3 straipsnio 3 dalimi keičiamo ANK 589 straipsnio 98 punkte po žodžio „straipsniuose“ nereikėtų įrašyti formuluotę „223 straipsnio 3, 5 dalyse“.

7.    Atkreipiame dėmesį, kad projekto 4 straipsnis pildytinas įstatymo taikymo nuostatomis dėl administracinių nusižengimų procedūrų, pradėtų pagal Administracinių nusižengimų kodekso 196 straipsnio 1 dalį bei 589 straipsnio 17 punktą ir nebaigtų iki įstatymo įsigaliojimo.

 

 

 

Viešosios teisės skyriaus vedėja,

pavaduojanti departamento direktorių                                                                  Jurgita Meškienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. Azguridienė, tel. (8 5) 239 6546, el. p. [email protected]

R. Dirgėlienė, tel. (8 5) 239 6350, el. p. [email protected]

E. Drėgvaitė, tel. (8 5) 239 6891, el. p. [email protected]

S. Švedas, tel. (8 5) 239 6165, el. p. [email protected]