LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA

 

Biudžetinė įstaiga,  Šventaragio g. 2,  LT-01510  Vilnius,

tel.: (8 5)  271 7154 / 271 7178,  faks. (8 5)  271 8551,  el. p. bendrasisd@vrm.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188601464

 

 

Ministerijoms

Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai

Lietuvos savivaldybių asociacijai

 

Nr.

 

 

 

DĖL PRIĖMIMO Į VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAREIGAS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PROJEKTO DERINIMO

 

Vidaus reikalų ministerija, siekdama įgyvendinti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ), įsigaliosiančio 2019 m. sausio 1 d., nuostatas, teikia derinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ projektą (toliau – Projektas), kuriuo siūloma patvirtinti Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašą.

Įgyvendinant VTĮ, Lietuvos Respublikos Vyriausybei reikės priimti, pakeisti ar pripažinti netekusiais galios apie 40 Vyriausybės nutarimų. Vyriausybės nutarimų projektai rengiami ir suinteresuotoms institucijoms bei visuomenei teikiami derinti dalimis. Planuojama, kad Vyriausybės nutarimais tvirtinami aprašai, įgyvendinantys VTĮ, bus kodifikuojami ir išdėstomi viename Vyriausybės nutarime „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“.

Projektas parengtas remiantis žmogiškųjų išteklių valdymo literatūros analize bei atsižvelgiant į Lietuvos ir užsienio šalyse veikiančių pažangių įstaigų ir organizacijų darbuotojų priėmimo gerąją praktiką.

Atsižvelgiant į tai, kad konkursų į karjeros valstybės tarnautojo pareigas, atrankų į pakaitinio valstybės tarnauto pareigas ar buvusių valstybės tarnautojų statuso atkūrimo tikslas (atrinkti tinkamiausią pretendentą į valstybės tarnautojo pareigas) ir procedūros iš esmės yra vienodos, Projekte siūloma šiuos tris institutus (konkursus, pakaitinių valstybės tarnautojų atranką ir statuso atkūrimą) sujungti į vieną teisės aktą.

Konkursų į karjeros valstybės tarnautojo ir įstaigos vadovo pareigas organizavimas.

VTĮ 11 straipsnyje nustatyta, kad pagal valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų poreikį konkursus į įstaigų vadovų ir karjeros valstybės tarnautojų bei atrankas į pakaitinių valstybės tarnautojų pareigas centralizuotai organizuoja Vyriausybės įgaliota įstaiga (Valstybės tarnybos departamentas). Atsižvelgiant į tai, siūloma nustatyti, kad įstaigos planuotų valstybės tarnautojų poreikį ir jį pateiktų Valstybės tarnybos departamentui, siekiant sutrumpinti priėmimo konkurso būdu procedūras. Skelbimus, kaip ir šiuo metu, skelbtų Valstybės tarnybos departamentas savo interneto svetainėje. Pretendentai į valstybės tarnautojo pareigas, dokumentus teiktų Valstybės tarnybos departamentui. Siekiant sumažinti administracinę naštą pretendentams, pretendentai turėtų pateikti tik prašymą, CV, nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją ir Valstybės tarnybos departamento prašymu – kitos dokumentus ar informaciją (pavyzdžiui, atestuoto architekto pažymėjimą). Valstybės tarnybos departamentui prireikus papildomos informacijos pareigybės aprašyme nustatytiems specialiesiems reikalavimams pagrįsti, jos bus ieškoma Valstybės tarnautojų ir (ar) Vidaus reikalų pareigūnų registruose ir tik šiuose registruose šios informacijos neradus – prašoma pretendento pateikti papildomus dokumentus.

Konkurso komisiją sudarytų Valstybės tarnybos departamento direktorius arba jo įgaliotas kitas Valstybės tarnybos departamento valstybės tarnautojas. Konkurso komisijos darbe dalyvauti būtų skiriamas ir įstaigos, kurioje priimamas valstybės tarnautojas, atstovas ar atstovai. Konkursai galės būti vykdomi kontaktiniu arba nuotoliniu būdais. Organizuojant konkursą į padalinio vadovo ar aukštesnes pareigas, į pareigas priimančiam asmeniui bus siūlomi du geriausiai atrankoje pasirodę pretendentai, kurių vienas bus priimamas į pareigas.

Organizuojant konkursą į įstaigos vadovo pareigas, pretendentai Valstybės tarnybos departamente turės įsivertinti turimas kompetencijas ir asmenines savybes. Visi pretendentai nepriklausomai nuo jų vertinimo rezultato, turės teisę dalyvauti vertinime komisijoje. Komisijai Valstybės tarnybos departamento išvada apie pretendentų kompetencijas ir asmenines savybes būtų rekomendacinio pobūdžio. Konkurso komisija du geriausius pretendentus taip pat teiktų į pareigas priimančiam asmeniui, iš kurių vieną į pareigas priimantis asmuo priimtų į įstaigos vadovo pareigas.

Projekte siūloma nustatyti daugiau galimų vertinimo komisijoje metodų (kelių rūšių interviu, praktines užduotis, namų darbų užduotis, įv. testus) ir vertinimo etapų skaičių. Vertinimo etapai būtų skirti sumažinti kituose atrankos etapuose dalyvaujančių pretendentų skaičių. Pavyzdžiui, konkurse dalyvaujant, pavyzdžiui, 40 pretendentų, konkurso komisija iš pradžių galėtų pateikti žinių testą ir nustatyti taisyklę, kad į interviu bus kviečiami, pavyzdžiui, 10 geriausiai testą išsprendusių pretendentų.

Prieš pateikiant pretendento (-ų) kandidatūrą (-as) į pareigas priimančiam asmeniui, Valstybės tarnybos departamentas informaciją apie valstybės tarnautojo atitikimą nepriekaištingo reputacijos reikalavimams patikrins valstybės registruose.

VTĮ 17 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad pretendentų rezervą, kurį sudaro asmenys, šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatyta tvarka turintys teisę atkurti valstybės tarnautojo statusą, nelaimėję centralizuoto konkurso, bet gerai pasirodę pretendentai, pasibaigus priėmimo laikui, atleisti ne mažiau kaip 2 metus nepertraukiamai valstybės tarnautojo pareigas ėję pakaitiniai valstybės tarnautojai ir dėl pareigybės panaikinimo atleisti valstybės tarnautojai, administruoja Vyriausybės įgaliota įstaiga (Valstybės tarnybos departamentas). Į pretendentų rezervą įtraukti asmenys, išskyrus buvusius valstybės tarnautojus, turinčius teisę atkurti valstybės tarnautojo statusą, 6 mėnesius nuo šioje dalyje nurodytų aplinkybių atsiradimo momento, turi teisę dalyvauti centralizuotuose konkursuose Vyriausybės nustatyta supaprastinta tvarka. Projekte siūloma nustatyti, kad rezerve esančių asmenų, išskyrus buvusius valstybės tarnautojus, siekiančius atkurti valstybės tarnautojo statusą, jų prašymu vertinimo balas anksčiau dalyvavus analogiškame konkurse, būtų įskaitomas į kito konkurso į analogiškas pareigas, vertinimą jam nedalyvaujant, nes šio pretendento tinkamumas užimti analogiškas pareigas jau buvo patikrintas praeityje.

Atrankos į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas organizavimas.

Atranka į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas organizuojama taip pat, kaip ir konkursas į karjeros valstybės tarnautojo ar įstaigos vadovo pareigas tiek, kiek išimčių nenustatyta VTĮ (pavyzdžiui, į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas supaprastinta tvarka nėra priimama iš VTĮ 17 straipsnio 7 dalyje nustatyto rezervo). Siekiant sutrumpinti atrankos į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas procedūrų trukmę, numatytas dvigubai trumpesnis nei konkurso atveju dokumentų pateikimo Valstybės tarnybos departamentui terminas – 5 darbo dienos (10 darbo dienų – teikiant dokumentus dalyvauti konkurse).

Statuso atkūrimas.

Paprastai asmenų, turinčių teisę ir Valstybės tarnybos departamentui pateikusių prašymą atkurti valstybės tarnautojo statusą, vienu metu yra nuo 3 iki 15 asmenų. Projekte siūloma nustatyti, kad asmenys, turintys teisę atkurti valstybės tarnautojo statusą, per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą kreiptųsi į Valstybės tarnybos departamentą prašydami atkurti valstybės tarnautojo statusą. Valstybės tarnybos departamentas, įvertinęs ir nustatęs, kad asmuo turi teisę atkurti valstybės tarnautojo statusą, raštu kreipiasi į įstaigą, kurioje buvęs valstybės tarnautojas ėjo pareigas, apie galimybę atkurti valstybės tarnautojo statusą. Lygiagrečiai buvęs valstybės tarnautojas turi teisę atkurti valstybės tarnautojo statusą kitoje įstaigoje. Valstybės tarnybos departamentui paskelbus konkursą į karjeros valstybės tarnautojo ar įstaigos vadovo pareigas ar atranką į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas ir buvusiam valstybės tarnautojui pateikus prašymą leisti dalyvauti konkurse ar atrankoje, konkursas ar atranka sustabdoma ir pradedama statuso atkūrimo procedūra: įstaiga sudaro vertinimo komisiją bei patikrina buvusio valstybės tarnautojo tinkamumą užimti pareigas. Jei vertinimo komisija buvusiam valstybės tarnautojui vertinimo metu skiria daugiau nei 6 balus, buvusiam valstybės tarnautojui atkuriamas valstybės tarnautojo statusas ir jis priimamas į valstybės tarnautojo pareigas, o paskelbtas konkursas ar atranka yra atšaukiama. Jei vertinimo komisija buvusiam pretendentui skiria mažiau nei 6 balus, buvusiam valstybės tarnautojui valstybės tarnautojo statusas neatkuriamas, o konkursas ar atranka vykdomi toliau. Statuso atkūrimo paslaugų savitarna leis Valstybės tarnybos departamentui sutaupyti žmogiškųjų išteklių, o statuso atkūrimo procesas taps efektyvesnis, nes nebus stabdomi visi paskelbti konkursai ar pakaitinių valstybės tarnautojų atrankos palyginus su šiuo metu galiojančia valstybės tarnautojo statuso atkūrimo tvarka (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 22 d. nutarimas Nr. 967 „Dėl Valstybės tarnautojo statuso atkūrimo ir pareigų siūlymo buvusiems karjeros valstybės tarnautojams tvarkos patvirtinimo“).  

Projektas neprieštarauja Septynioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. XIII-82, nuostatoms.

Atliktas numatomo teisinio reguliavimo poveikis.

Projektai nėra notifikuotini Europos Komisijai pagal Informacijos apie techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras teikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 617 „Dėl Informacijos apie techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras teikimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimus.

Priėmus Projektą Valstybės tarnybos departamento direktorius turės nustatyti pretendentų į įstaigos vadovo pareigas kompleksinio vertinimo Valstybės tarnybos departamente procedūras.

Projekte sąvokos neapibrėžiamos.

Projektai paskelbti Teisės aktų informacinėje sistemoje derinti su suinteresuotomis įstaigomis ir visuomene.

Projektą parengė Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. 1V-530 „Dėl tarpžinybinių darbo grupių Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymui įgyvendinti sudarymo“ sudaryta I tarpinstitucinė darbo grupė, kurioje dalyvavo Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, Valstybės tarnybos departamento, Lietuvos savivaldybių asociacijos bei Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos deleguoti atstovai.

Projekto derinimą koordinavo Vidaus reikalų ministerijos Valstybės tarnybos ir vidaus tarnybos politikos grupės (ministerijos vyriausioji patarėja – Irina Malukienė, tel. (8 5) 271 8816, el. p. Irina.Malukiene@vrm.lt) ministerijos vyresnysis patarėjas Adrianas Mečkovskis (tel. (8 5) 271 7198, el. p. Adrianas.Meckovskis@vrm.lt).

PRIDEDAMA:

1.        Projektas, 15 lapų;

2.        Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažyma, 3 lapai.

 

 

Vidaus reikalų viceministras

Darius Urbonas

 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adrianas Mečkovskis, tel. (8 5) 271 7198, el. p. Adrianas.Meckovskis@vrm.lt