Projekto XIIIP-357(2)

lyginamasis variantas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

CIVILINIO PROCESO KODEKSO 28, 404, 480, 481, 482, 483, 487 IR 582

STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m.                                         d.

Vilnius

 

                      1 straipsnis. 28 straipsnio pakeitimas

                      Pakeisti 28 straipsnio 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

                      ,,3) dėl įvaikinimo pagal užsienio valstybių piliečių prašymus įvaikinti Lietuvos Respublikos pilietį, gyvenantį Lietuvos Respublikoje arba užsienio valstybėje Lietuvos Respublikos piliečių, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra užsienio valstybėje, užsienio valstybių piliečių, asmenų be pilietybės prašymus įvaikinti Lietuvos Respublikos pilietį, gyvenantį Lietuvos Respublikoje, taip pat pagal asmenų, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, pareiškimus įvaikinti Lietuvos Respublikos pilietį, gyvenantį užsienio valstybėje;“.

 

                      2 straipsnis. 404 straipsnio pakeitimas

                      Pakeisti 404 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

                      ,,1. Teismas, rengdamasis bylą nagrinėti teisme, paveda valstybinei vaiko teisių apsaugos institucijai pateikti išvadą dėl ginčo, išskyrus atvejus, kai ieškinį pareiškia  pati valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija.“

 

3 straipsnis. 480 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 480 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

480 straipsnis. Pareiškimo padavimas

1. Lietuvos Respublikos pilietis, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, pareiškimą dėl įvaikinimo įvaikinti Lietuvos Respublikos pilietį, gyvenantį Lietuvos Respublikoje, paduoda apylinkės teismui pagal savo arba įvaikinamo vaiko gyvenamąją vietą.

2. Lietuvos Respublikos pilietis, nuolat gyvenantis užsienyje, užsienio valstybės pilietis, asmuo be pilietybės arba asmuo, turintis ir Lietuvos Respublikos, ir užsienio valstybės pilietybę, pareiškimą dėl įvaikinimo įvaikinti Lietuvos Respublikos pilietį, gyvenantį Lietuvoje, asmuo, nuolat gyvenantis Lietuvoje, pareiškimą įvaikinti Lietuvos Respublikos pilietį, gyvenantį užsienyje, paduoda Vilniaus apygardos teismui.

 

                      4 straipsnis. 481 straipsnio pakeitimas

                      Pakeisti 481 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

                      „1) duomenys apie pareiškėją (vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data ir vieta, gyvenamoji vieta, darbovietė, šeiminė ir materialinė padėtis, sveikatos būklė, ar įrašytas į asmenų, norinčių  įvaikinti, sąrašą, taip pat užsienio valstybės, kurios pilietis pareiškėjas yra ar kurioje yra jo pareiškėjo gyvenamoji vieta institucijų išvada, ar jis tinka būti tarptautiniu įvaikintoju);“

                     

5 straipsnis. 482 straipsnio pakeitimas

                      1. Pakeisti 482 straipsnio 1 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

                      „3) jeigu yra galimybė ir vaikas turi įstatymų nustatyta tvarka paskirtą nuolatinį globėją (rūpintoją) ir šiam vaikui nustatyta globa (rūpyba) šeimoje, išskyrus valstybinę globos instituciją teismo nutartis, patvirtinanti globėjo (rūpintojo) sutikimą įvaikinti;“.

                      2. Pakeisti 482 straipsnio 1 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

                      ,,5) duomenys, kad įvaikintojas yra įrašytas į norinčiųjų įvaikinti sąrašą ir kad įvaikinamasis yra įrašytas į įvaikinamų vaikų sąrašą, išskyrus Civiliniame kodekse nustatytus atvejus;“.

                      3. Pakeisti 482 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Užsienio valstybės piliečiai ar asmenys be pilietybės, išskyrus tuos, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, taip pat Lietuvos Respublikos piliečiai, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra užsienio valstybėje, paduodami pareiškimą įvaikinti, pateikia savo valstybės įstatymų nustatyta tvarka įformintus dokumentus, duomenis, kad užsienio valstybė pripažins konkretaus vaiko įvaikinimą, kad vaikui yra išduotas ar bus išduotas oficialus leidimas atvykti į tą valstybę ir nuolat joje gyventi. Prie šių dokumentų turi būti pridėti jų vertimai į lietuvių kalbą, patvirtinti įstatymų nustatyta tvarka. Dokumentai turi būti legalizuoti, išskyrus įstatymų ar tarptautinių sutarčių numatytus atvejus.“

 

6 straipsnis. 483 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 483 straipsnio 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3) jeigu įvaikinti prašo užsienio valstybės pilietis ar asmuo be pilietybės arba Lietuvos Respublikos pilietis, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra užsienio valstybėje, – paveda valstybinei įvaikinimo institucijai pateikti išvadą, ar pagal Civilinį kodeksą įvykdyta įvaikinimo procedūra iki teismo.“

 

7 straipsnis. 487 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 487 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Kai įvaikina užsienio valstybių piliečiai ar asmenys be pilietybės, išskyrus tuos, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, arba Lietuvos Respublikos piliečiai, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra užsienio valstybėje, teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje nurodoma, į kurią valstybę leidžiama įvaikinti.“

2. Papildyti 487 straipsnį 8 dalimi:

8. Teismas sprendimą dėl įvaikinimo gali leisti vykdyti skubiai.

 

                      8 straipsnis. 582 straipsnio pakeitimas

                      Pakeisti 582 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

„7. Bylą teismas išsprendžia priimdamas nutartį. Teismo nutartis išduoti leidimą, patvirtinti pareiškimą ar faktus, išskyrus nutartį leisti paimti vaiką iš jo atstovų pagal įstatymą arba atsisakyti duoti šį leidimą, apeliacine tvarka neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos, tačiau teismo atsisakymas išduoti leidimą, patvirtinti pareiškimą ar faktą neatima iš pareiškėjo teisės, pasikeitus aplinkybėms, pakartotinai kreiptis į teismą dėl leidimo išdavimo, pareiškimo ar fakto patvirtinimo. Teismo nutartis leisti paimti vaiką iš jo atstovų pagal įstatymą vykdytina skubiai. Teismo nutartis leisti paimti vaiką iš jo atstovų pagal įstatymą arba atsisakyti duoti šį leidimą gali būti skundžiama atskiruoju skundu.“

 

                      9 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2018 m. liepos 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki 2018 m. birželio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

                      Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas