2017-11-14

PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

PROFESINIO MOKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-450 PAKEITIMO ĮSTATYMo PROJEKTO NR. XIIIP-1074

 

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Str.

Str. d.

P.

2

 

N

 

 

Argumentai:

Švietimo įstatymo 18 str. 1 dalyje nurodoma, kad „Profesinio orientavimo paskirtis - teikiant ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas padėti asmeniui rinktis jam tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų ir aktyviai kurti savo karjerą.

 Atsižvelgiant į Švietimo įstatyme įtvirtintą nuostatą, kad profesinį orientavimą sudaro ugdymas karjerai, profesinis informavimas ir profesinis konsultavimas, buvo pasiūlyta Profesinio mokymo įstatymo projekte Nr. XIIIP-1074 papildyti profesinio orientavimo sąvoką, tuo pačiu atsirado būtinybė apibrėžti „ugdymą karjerai“ sąvoką.

Pasiūlymas:

Papildyti 2 straipsnį nauja dalimi:

„ N. Ugdymas karjerai - sistemiška ir kryptinga ugdymo institucijų veikla, skirta padėti asmeniui įgyti karjerai reikalingas kompetencijas, pasirinkti profesiją, švietimo ir užimtumo galimybes. “

 

 

 

Teikia:

 

Seimo narys                             Aušra Papirtienė

 

                                                Eugenijus Jovaiša