LIETUVOS RESPUBLIKOS PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO NR. IX-751 123 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

1. Projekto rengimą paskatinusios priežastys, parengto projekto tikslai ir uždaviniai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo“ patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo planas, kurio 4.3.1 darbo „4.3.1. Darbas. Savanoriško mokesčių mokėjimo skatinimas ir mokesčių surinkimo gerinimas“ 7 punkto redakcija yra tokia: „7. Proporcingų sankcijų už mokesčių įstatymų pažeidimus nustatymas“. Įgyvendindama šią Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano priemonę, Lietuvos Respublikos Vyriausybė parengė ir teikia Lietuvos Respublikos Seimui Lietuvos Respublikos įstatymų pakeitimo projektus: Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau – MAĮ), Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau – PVMĮ), Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo, kuriuose įvairiais aspektais reglamentuojami asmenų teisinės atsakomybės už mokesčių įstatymų pažeidimus klausimai.

 

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 123 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto (toliau – Projektas) tikslas – kartu su kitais keistinais Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyti proporcingas sankcijas už mokesčių įstatymų pažeidimus, tokiu būdu mažinant šešėlinės ekonomikos mastus Lietuvoje ir kartu tobulinant mokesčių administravimą.

 

Projekto uždavinys – galiojančias PVMĮ 123 straipsnio nuostatas suderinti su pagrindinio keičiamo MAĮ atitinkamomis nuostatomis.

 

2. Projekto iniciatoriai (institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai) ir rengėjai

Projektą parengė Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Mokesčių politikos departamento (direktorė Jūratė Laurikėnaitė) Mokesčių ir muitų administravimo politikos skyriaus (vedėjas Paulius Majauskas) vyriausiasis specialistas Egidijus Vizgirda (tel. 239 0228).  

 

3. Kaip šiuo metu yra reguliuojami įstatymo projekte aptarti teisiniai santykiai

Galiojančios redakcijos PVMĮ 123 straipsnyje nustatyta, kad mokesčių įstatymų nuostatas pažeidusiam asmeniui „skiriamos konkrečios baudos dydis priklauso nuo pažeidimo pobūdžio, mokesčio mokėtojo kaltės formos ir kitų aplinkybių, kurias mokesčių administratorius pripažįsta svarbiomis skirdamas didesnę ar mažesnę baudą“. Atsižvelgiant į tai, kad kartu su PVMĮ pataisų projektu siūloma keisti ir MAĮ 140 straipsnio nuostatas, jose detalizuojant, kokiomis sąlygomis ir tvarka asmeniui yra (turi būti) skiriamos baudos, tikslinga atitinkamai pakoreguoti ir PVMĮ 123 straipsnio nuostatas, darant blanketinę normą (nuorodą į aktualias MAĮ nuostatas).

 

4. Įstatymo projekte siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos ir kokių teigiamų rezultatų laukiama

Atsižvelgiant į šio aiškinamojo rašto 3 punkte pateiktus argumentus, Projekte nustatoma blanketinė norma, kuria remdamasis mokesčių administratorius, PVMĮ 123 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytais atvejais skirdamas baudą, turi vadovautis MAĮ nustatytomis baudų skyrimo taisyklėmis. Priėmus Projektą, PVMĮ 123 straipsnio nuostatos bus suderintos su pagrindinio MAĮ pataisų projekto 140 straipsnio nuostatomis.

 

5. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai, galimos neigiamos priimto įstatymo pasekmės ir priemonės, kurių reikia imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta

Projekto priėmimo teigiami rezultatai nurodyti šio aiškinamojo rašto 4 punkte.

Neigiamų Projekto priėmimo pasekmių nenumatoma.

 

6. Įtaka kriminogeninei situacijai, korupcijai

Poveikis kriminogeninei situacijai ar korupcijos mastui nenumatomas, nes Projekte nėra koreguojami baudžiamosios teisės (baudžiamosios atsakomybės) klausimai.

 

7. Įtaka verslo sąlygoms ir jo plėtrai

Projekto priėmimas neturės tiesioginės įtakos verslo sąlygoms ir jo plėtrai, nes Projekte tik pateikiama blanketinė norma (siūloma tik koreguoti procedūras (taisykles), kuriomis remdamasis mokesčių administratorius skiria baudas asmenims).

 

8. Įstatymo inkorporavimas į teisinę sistemą, kokius teisės aktus būtina priimti, kokius galiojančius teisės aktus reikia pakeisti ar pripažinti netekusiais galios

Priėmus Projektą, taip pat reikės keisti ir kai kuriuos kitus Lietuvos Respublikos įstatymus (kaip pagrindinį MAĮ, kitus lydimuosius įstatymus – Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą), kuriuose įvairiais aspektais reglamentuojami asmenų teisinės atsakomybės už mokesčių įstatymų pažeidimus klausimai.

 

9. Ar įstatymo projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos, Teisėkūros pagrindų įstatymų reikalavimų, o įstatymo projekto sąvokos ir jas įvardijantys terminai įvertinti Terminų banko įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka

Projektas parengtas laikantis nustatytų reikalavimų. Projektu neapibrėžiama sąvokų.

 

10. Ar įstatymo projektas atitinka Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas ir Europos Sąjungos dokumentus

Projekto nuostatos atitinka Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas ir Europos Sąjungos teisės aktus.

 

11. Jeigu įstatymui įgyvendinti reikia įgyvendinamųjų teisės aktų, kas ir kada juos turėtų priimti

Projektui įgyvendinti įgyvendinamųjų teisės aktų priimti, panaikinti ar pakeisti nereiks.

 

12. Kiek valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų prireiks įstatymui įgyvendinti, ar bus galima sutaupyti

Projekto priėmimas neturės tiesioginės įtakos valstybės biudžeto pajamoms ar išlaidoms.

Apibendrinant bendrąjį teikiamo Projekto  ir kartu teikiamų kitų įstatymų pakeitimo projektų poveikį, 2019 metais planuojamas bendras teigiamas 200 milijonų eurų poveikis valstybės pajamoms, 2020 ir 2021 metais – po 160 milijonų eurų.

 

13. Įstatymo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados

Projektas derintas su Aplinkos ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Teisingumo ministerija, Ūkio ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos banku, Lietuvos Respublikos generaline prokuratūra, Valstybine lietuvių kalbos komisija, Europos teisės departamentu prie Teisingumo ministerijos, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentu.

Projektas taip pat derintas su šiomis suinteresuotomis institucijomis: Investuotojų forumu, Lietuvos darbdavių konfederacija, Lietuvos verslo darbdavių konfederacija, Lietuvos pramonininkų konfederacija, Lietuvos verslo konfederacija, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija, Lietuvos prekybos įmonių asociacija, Lietuvos smulkiųjų verslininkų ir prekybininkų asociacija, Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo taryba, Lietuvos savivaldybių asociacija, Lietuvos bankų asociacija, Lietuvos statybininkų asociacija, Lietuvos autoverslininkų asociacija, Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacija, Lietuvos rizikos ir privataus kapitalo asociacija, Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacija, Legalaus verslo aljansu, Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija, Lietuvos profesine sąjunga „Solidarumas“, Lietuvos mokesčių konsultantų asociacija, Lietuvos mokesčių mokėtojų asociacija, Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centru.

 

14. Reikšminiai žodžiai, kurių reikia įstatymo projektui įtraukti į kompiuterinę paieškos sistemą, įskaitant Europos žodyno ,,Eurovoc“ terminus, temas bei sritis

„Baudų skyrimas“.

 

15. Kiti, iniciatorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai

Nėra.

 

_____________________