LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

VIII (PAVASARIO) SESIJOS

VAKARINIO posėdžio NR. 432

STENOGRAMA

 

2020 m. birželio 30 d.

 

Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojai
G. KIRKILAS ir A. NEKROŠIUS

 

 


 

PIRMININKAS (A. NEKROŠIUS, LVŽSF*). Svei­ki, ger­bia­mi ko­le­gos, pra­de­da­me va­ka­ri­nį Sei­mo po­sė­dį. (Gon­gas) Re­gist­ruo­ja­mės.

Už­si­re­gist­ra­vo 67 Sei­mo na­riai, 63 Sei­mo na­riai, at­si­pra­šau.

 

14.03 val.

Elek­tros ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo Nr. VIII-1881 9, 39, 67 ir 75 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5032, Ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo Nr. IX-884 15 straips­nio pakeiti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5033, At­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių ener­ge­ti­kos įstaty­mo Nr. XI-1375 201 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5034 (pateiki­mas)

 

Kvie­čia­me į tri­bū­ną Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to vy­riau­si­ą­jį pa­ta­rė­ją J. Ne­ve­ro­vi­čių, kad mums pri­sta­ty­tų vi­są įsta­ty­mų pa­ke­tą, tai yra Elek­tros ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo Nr. VIII-1881 9, 39, 67 ir 75 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-5032, kar­tu ir ly­di­muo­sius. Pra­šom pri­sta­ty­ti.

J. NEVEROVIČ. Ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi Sei­mo na­riai, bir­že­lio 25 die­ną Pre­zi­den­tas pa­si­ra­šė dek­re­tą, ku­riuo įga­lio­jo ma­ne pri­sta­ty­ti Elek­tros ener­ge­ti­kos, Ener­ge­ti­kos, At­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių ener­ge­ti­kos įsta­ty­mų pro­jek­tus. Jų tiks­las yra su­ma­žin­ti sa­vi­val­dy­bėms ten­kan­čią fi­nan­si­nę naš­tą įgy­ven­di­nant pro­jek­tus, su­si­ju­sius su elek­tros oro li­ni­jų iš­kė­li­mu, taip pat už­tik­rin­ti tva­rią skirs­to­mojo elek­tros tin­klo plėt­rą ir di­des­nį jo at­spa­ru­mą per var­to­to­jų pri­jun­gi­mo kai­no­da­ros to­bu­li­ni­mą.

Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tas va­ži­nė­ja su ko­man­da, dir­ba re­gio­nuo­se, ne kar­tą te­ko gir­dė­ti iš sa­vi­val­dy­bių va­do­vų, ad­mi­nist­ra­ci­jos, kad pa­ti­ria­ma tam tik­rų iš­šū­kių, fi­nan­si­nių sun­ku­mų, kai sa­vi­val­dy­bės yra pri­vers­tos deng­ti vi­sas iš­lai­das, su­si­ju­sias su elek­tros oro li­ni­jų per­kė­li­mu, įskai­tant ir tuos at­ve­jus, kai no­ri­ma iš­kel­ti pa­kan­ka­mai se­nas ir at­gy­ve­nu­sias oro li­ni­jas ar su­si­ju­sius jos ele­men­tus. To­dėl pa­si­da­ro sun­kiau mo­der­ni­zuo­ti gat­vių ap­švie­ti­mą ar vyk­dy­ti ki­tus svar­bius pro­jek­tus.

To­dėl Pre­zi­den­tas tei­kia Sei­mui pa­tai­sas, ku­rio­mis siū­lo­ma nuo 100 % iki 50 % su­ma­žin­ti pri­va­lo­mų pa­deng­ti iš­lai­dų da­lį as­me­nims, ku­rie pa­gei­dau­ja re­konst­ruo­ti ar per­kel­ti skirs­to­mų­jų tin­klų ope­ra­to­riui pri­klau­san­čias elek­tros oro li­ni­jas, ku­rios bu­vo įreng­tos anks­čiau nei prieš 20 me­tų ir šiuo me­tu kliu­do sta­ti­nių sta­ty­bai ar ki­tiems dar­bams.

Taip pat siū­lo­ma įtei­sin­ti sku­bios elek­tros ener­ge­ti­kos įren­gi­nių re­konst­ruk­ci­jos ar iš­kė­li­mo ga­li­my­bę, kai pa­gei­dau­jan­tis as­muo, su­de­ri­nęs su tin­klo ope­ra­to­riu­mi, dar­bus ga­li vyk­dy­ti ar­ba or­ga­ni­zuo­ti jų vyk­dy­mą pats. To­kiu at­ve­ju 50 % kom­pen­sa­ci­ja net ir se­noms oro li­ni­joms ne­ga­lė­tų bū­ti tai­ko­ma, nes ne­bū­tų ga­li­my­bių už­tik­rin­ti at­lie­ka­mų ran­gos dar­bų kai­nos kon­tro­lę. Ta­čiau bū­tų lai­mi­ma lai­ko pras­me, nes ne­rei­kė­tų lauk­ti, kol skirs­ty­mo tin­klo ope­ra­to­rius at­liks pa­ruo­šia­muo­sius dar­bus.

Ki­ta pro­ble­ma, spren­džia­ma tei­kia­mais įsta­ty­mų pro­jek­tais, yra ta, kad pa­gal da­bar­ti­nį tei­si­nį re­gu­lia­vi­mą skirs­to­mų­jų tin­klų ope­ra­to­riai ap­mo­ka nuo 60 % iki 90 % nau­jų var­to­to­jų įren­gi­nių pri­jun­gi­mo in­ves­ti­ci­jų. Tos in­ves­ti­ci­jos per skirs­ty­mo pa­slau­gų ta­ri­fą per­ke­lia­mos vi­siems var­to­to­jams, mo­kan­tiems už elek­tros ener­gi­ją, o tai nė­ra so­cia­liai tei­sin­ga.

Be to, šios iš­lai­dos ope­ra­to­riams den­gia­mos per skirs­ty­mo pa­slau­gos ta­ri­fą, kaip in­ves­ti­ci­jų grą­žos ir nu­si­dė­vė­ji­mo de­da­mo­sios… su­kur­to tur­to nau­din­go tar­na­vi­mo lai­ko­tar­piu – vi­duti­niš­kai per 40 me­tų. Tai reiš­kia, kad spar­čiai dau­gė­jant nau­jų var­to­to­jų ir iš­lai­kant da­bar­tines jų pri­jun­gi­mo są­ly­gas to­kios in­ves­ti­ci­jos iš da­lies da­ro­mos skirs­to­mo­jo tin­klo pa­ti­ki­mu­mo są­skai­ta, nes ga­li­my­bės in­ves­tuo­ti į tin­klo pa­ti­ki­mu­mą ir jo at­spa­ru­mą ati­tin­ka­mai tam­pa ma­žes­nės.

To­dėl įsta­ty­mo pro­jek­te siū­lo­me to­bu­lin­ti elek­tros įren­gi­nių pri­jun­gi­mo prie skirs­to­mų­jų elek­tros tin­klų kai­no­da­ros tei­si­nį reg­la­men­ta­vi­mą, nu­sta­tant, kad nau­ji var­to­to­jai pa­deng­tų 50 % pri­jun­gi­mo są­nau­dų. 50 % pri­jun­gi­mo są­nau­dų tu­rė­tų pa­deng­ti ir pri­jun­gia­mi ga­mi­nan­tys var­to­to­jai, ku­rie šiuo me­tu tu­ri pa­deng­ti 100 % iš­lai­dų. Tai­gi to­kie pa­kei­ti­mai ma­žin­tų fi­nan­si­nę naš­tą ne tik tin­klų ope­ra­to­riams, bet ir vi­siems li­ku­siems elek­tros ener­gi­jos var­to­to­jams. Be to, ska­tin­tų at­si­nau­ji­nan­čios ener­ge­ti­kos plėt­rą.

Pa­žy­mė­ti­na, kad to­kiais kai­no­da­ros pa­kei­ti­mais pri­ar­tė­tu­me prie ki­to­se Bal­ti­jos ša­ly­se tai­ko­mų kai­no­da­ros prin­ci­pų. Pa­vyz­džiui, Lat­vi­jos var­to­to­jai pa­den­gia ir­gi 50 % elek­tros įren­gi­nių pri­jun­gi­mo są­nau­dų, o Es­ti­jo­je – net 80 % są­nau­dų.

Įsta­ty­mų pa­ke­te taip pat nu­ma­ty­ta prie­mo­nė už­tik­rin­ti efek­ty­ves­nę skirs­to­mų­jų tin­klų in­fra­struk­tū­ros plėt­rą te­ri­to­ri­jo­se, kur nė­ra elek­tros var­to­to­jų. To­kių te­ri­to­ri­jų elek­tri­fi­ka­vi­mas il­gą lai­ką bu­vo pa­gal ben­drą tvar­ką sub­si­di­juo­ja­mas vi­sų elek­tros var­to­to­jų. Pa­vyz­džiui, 2015–2019 me­tais bu­vo 832 to­kie ob­jek­tai, į ku­riuos ESO in­ves­ta­vo be­veik 12 mln. eu­rų, ta­čiau elek­tros var­to­ji­mo ir in­ves­ti­ci­jų grą­žos ne­bu­vo vi­sai. Ta­čiau, pri­pa­žįs­tant ver­slo sub­jek­tų in­te­re­są plė­to­ti in­fra­struk­tū­rą ir ruoš­ti te­ri­to­ri­jas gy­ve­na­mų­jų na­mų ar ver­slo ob­jek­tų sta­ty­bai, siū­lo­me įtei­sin­ti elek­tri­fi­ka­vi­mą ir ne­tu­rint sta­ty­bą lei­džian­čių do­ku­men­tų, su są­ly­ga, kad dar­bų už­sa­ko­vas to­kiais at­ve­jais tu­rė­tų pa­deng­ti 100 % tin­klo įren­gi­mo są­nau­dų.

Ti­ki­mės, kad pri­im­ti siū­lo­mi pa­kei­ti­mai duos tei­gia­mą efek­tą, pa­ge­rės sa­vi­val­dy­bių fi­nan­si­nė si­tu­a­ci­ja ir įgy­ven­di­na­mų pro­jek­tų ei­ga, taip pat ver­slo są­ly­gos ir plėt­ra. Pa­to­bu­li­nus var­to­to­jų elek­tros įren­gi­nių pri­jun­gi­mo prie tin­klų kai­no­da­rą, skirs­to­mų­jų tin­klų ope­ra­to­rius tu­rės pa­deng­ti ma­žes­nę da­lį su­si­ju­sių są­nau­dų. Su­tau­py­tos lė­šos ga­lės bū­ti pa­nau­do­tos elek­tros skirs­to­mie­siems tin­klams mo­der­ni­zuo­ti, taip pat di­din­ti elek­tros tin­klo pa­ti­ki­mu­mą ir sis­te­mos at­spa­ru­mą gam­ti­niams reiš­ki­niams, dėl ku­rių nu­trūks­ta elek­tros tie­ki­mas var­to­to­jams.

Pro­jek­tui įgy­ven­din­ti vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių lė­šų ne­rei­kės. Taip pat ne di­dės, o ne­žy­miai ma­žės elek­tros skirs­ty­mo ta­ri­fo de­da­mo­ji ir jos kai­na.

Pa­siū­ly­mai yra iš­dis­ku­tuo­ti, ap­tar­ti su Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ja, su Vals­ty­bi­ne ener­ge­ti­kos re­gu­lia­vi­mo ta­ry­ba, Sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­ja ir su ak­ci­ne ben­dro­ve ESO. Kvie­čia­me Sei­mo na­rius svars­ty­ti ir pri­tar­ti šiam pa­ke­tui.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me pra­ne­šė­jui. Pir­ma­sis klau­sia P. Sau­dar­gas. Nė­ra. A. Skar­džius. Pra­šau.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas Pre­zi­den­to pa­ta­rė­jau, vis dėl­to aš no­rė­čiau klaus­ti, ar taip ne­bus ri­bo­ja­ma at­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių plėt­ra, ypač ga­mi­nan­čių var­to­to­jų, nes taip, pa­sau­go­ji­mo mo­kes­tis šian­die­ną len­kia ten im­por­tuo­ja­mos elek­tros kai­ną, ly­gus 5 eu­ro cen­tams už ki­lo­vat­va­lan­dės pa­sau­go­ji­mą, iš jų du – skirs­to­ma­jam tin­klui, trys – per­da­vi­mo tin­klui, kai im­por­tuo­ja­ma kai­na ne­sie­kia 4 eu­ro cen­tų. Tai vie­nas as­pek­tas.

Ant­ras as­pek­tas. Ką tik ban­dė Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ja pra­stum­ti Sei­me 0,5 mlrd. ver­tės pro­jek­tą, kad gy­ven­to­jai ap­mo­kė­tų vė­jo elek­tri­nių jū­ro­je pri­jun­gi­mą iki Kruo­nio, tai VERTʼas bu­vo su­skai­čia­vęs maž­daug apie 0,5 mlrd. ver­tės, ir bū­tų įra­šy­ta į są­skai­tas var­to­to­jams ši su­ma, kom­pen­suo­ja­ma elek­tros var­to­to­jų. Ar, skriau­džiant ma­žuo­sius, ne­su­da­ro­mos są­ly­gos di­die­siems dram­bliams, tam at­ėji­mui?

J. NEVEROVIČ. Ačiū už jū­sų klau­si­mą. Ši­tuo pa­siū­ly­mu mes spren­džia­me tik­tai pri­si­jun­gi­mo prie in­fra­struk­tū­ros klau­si­mą, ne­spren­džia­me jo­kių ki­tų klau­si­mų. Jei­gu nag­ri­nė­tu­me kon­kre­čiai ga­mi­nan­čių var­to­to­jų si­tu­a­ci­ją, tai mes ją siū­lo­me ge­rin­ti. Da­bar, jei­gu, pa­vyz­džiui, sta­to­ma elek­tri­nė ant sto­go, kad ji­nai at­si­ras­tų, rei­kia tin­klo to­bu­li­ni­mo, tai tas var­to­to­jas, tas nau­jas ga­mi­nan­tis var­to­to­jas tu­ri su­mo­kė­ti 100 % kaš­tų in­fra­struk­tū­ros to­bu­li­ni­mo. Pa­gal mū­sų pa­siū­ly­mą mo­kė­tų tik­tai 50 %, va­di­na­si, čia yra žen­klus pa­ge­ri­ni­mas si­tu­a­ci­jos ir pa­leng­vi­ni­mas tiems, ku­rie no­rės įsi­reng­ti, pa­vyz­džiui, sau­lės elek­tri­nes ant sto­go.

PIRMININKAS. Klau­sia V. Po­de­rys. Ruo­šia­si E. Pu­pi­nis.

V. PODERYS (MSNG). Dė­ko­ju, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas pa­ta­rė­jau, ma­no klau­si­mas bu­vo toks pat, ko­kio ir A. Skar­džius pa­klau­sė. Dė­kui, aš la­bai pri­ta­riu to­kiam siū­ly­mui, taip ir tu­rė­tų bū­ti, ki­taip sa­kant, di­des­nė da­lis pri­jun­gi­mo są­nau­dų bū­tų so­cia­li­zuo­ja­ma, kam aš pri­ta­riu.

J. NEVEROVIČ. Taip, tei­sin­gai, jūs tei­sin­gai skai­to­te. Da­bar, jei­gu rei­ka­lin­gos pa­pil­do­mos in­ves­ti­ci­jos, jas pa­den­gia tas, ku­ris pra­šo pri­si­jun­gi­mo. Jei­gu bus pri­tar­ta pa­siū­ly­mui, ta­da 50 % mo­kė­si­me iš ben­dro vi­sų su­mo­ka­mo ta­ri­fo.

PIRMININKAS. Klau­sia E. Pu­pi­nis. Ruo­šia­si K. Star­ke­vi­čius.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mas Pre­zi­den­to pa­ta­rė­jau, iš tik­rų­jų įdo­mu bū­tų, kaip su ver­slu bus, čia vi­sur mi­ni­mi as­me­nys. Da­bar tam tik­rų pro­ble­mų pa­si­tai­ko, kuo­met tam tik­ruo­se skly­puo­se, kur nor­ima in­ves­tuo­ti, yra tam tik­ros li­ni­jos. Tai šiuo at­ve­ju ar tik­rai bus pa­den­gia­mi kaš­tai, jei­gu tą da­rys, pa­vyz­džiui, (…), sa­vi­val­dy­bės, ku­rios no­ri tvar­ky­ti tuos skly­pus ir iš­kel­ti li­ni­jas iš tų plo­tų, ku­rių plo­tai už­im­ti stul­pais? Ačiū.

J. NEVEROVIČ. Ačiū už jū­sų klau­si­mą. Da­bar­ti­nia­me re­gu­lia­vi­me, ku­ris ne­si­kei­tė de­šimt­me­tį ar dau­giau, yra už­prog­ra­muo­tas tam tik­ras ne­efek­ty­vu­mas, kai pi­ni­gai įšal­do­mi že­mė­je tie­siog, kai ver­slas, ku­ris gal­būt gal­vo­jo da­ry­ti pro­jek­tą, ne­bu­vo už­tik­rin­tas, tie­siog pa­si­im­da­vo są­ly­gas, tie­siog pa­pra­šy­da­vo pri­jun­gi­mo ir pa­klo­da­vo ESO ka­be­lius, ku­rie ne­nau­do­ja­mi bu­vo, nes ne­bu­vo ki­tos mo­ty­va­ci­jos pro­jek­tą vys­ty­ti. Da­bar mes tru­pu­tį pa­di­di­no­me kaš­tus to­kio ne­at­sa­kin­go spren­di­mo, bet tam, kad ap­sau­go­tu­me mū­sų vi­sus var­to­to­jus. Bet iš prin­cipo ver­slui są­ly­gas ne ­pa­sun­ki­na­me, o pa­leng­vi­na­me, nes jei­gu jiems iš tik­rų­jų rei­kia to­kio grei­to pro­jek­to tam, kad įgy­ven­din­tų in­ves­ti­ci­ją, tai kaip tik tais pa­siū­ly­mais tą įga­lin­si­me da­ry­ti, net­gi ne­rei­ka­lau­dami, kad pro­jek­tą bū­ti­nai įgy­ven­din­tų ESO. Jie ga­lės pa­da­ry­ti pa­tys sa­vo kaš­tais.

PIRMININKAS. Klau­sia V. Ąžuo­las. Ruo­šia­si K. Gla­vec­kas.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, iš da­lies net­gi at­sa­kė­te, nes pro­ble­ma ir yra šiuo me­tu su ESO, kad ESO lie­pia pirk­ti tas pa­slau­gas tik iš vie­no ko­kio nors tie­kė­jo, ran­go­vo, su ku­riuo jie bū­na pa­si­ra­šę su­tar­tis. Su­si­da­ro kar­tais to­kios tra­gi­ko­miš­kos si­tu­a­ci­jos, kai, pa­vyz­džiui, sa­vi­val­dy­bė klo­ja ko­mu­ni­ka­ci­jų tin­klų tra­są, įklo­ja ka­be­lį į tą tra­są ir ESO sa­ko – tik pri­jun­ki­me, ir vis­kas, o jie sa­ko – ne, taip ne­tin­ka, tu­ri at­va­žiuo­ti mū­sų ran­go­vas, at­ski­rai iš­kas­ti, at­ski­rai įklo­ti ir at­ski­rai pri­jung­ti. Kiek su­pran­tu, da­bar bus ga­li­my­bė sam­dy­ti pa­čiam as­me­niui kaž­ko­kį ran­go­vą, ku­ris tuos dar­bus at­lik­tų, ir ta kai­na bū­tų pa­si­da­lin­ta per pu­sę? Jei­gu ga­li­te, pa­tiks­lin­ki­te.

J. NEVEROVIČ. Ačiū, pir­mi­nin­ke, už jū­sų klau­si­mą. Taip, to­kia ga­li­my­bė at­si­ran­da, ta­čiau, aiš­ku, su są­ly­ga, kad 100 % tas už­sa­ko­vas ap­mo­kės kaš­tus. Jei­gu jis ma­no, kad jam bus taip pi­giau, jis tai ga­lės pa­da­ry­ti. Ta­čiau jei­gu jis ti­kė­sis 50 % kaš­tų pa­den­gi­mo iš mū­sų vi­sų su­mo­kė­to ta­ri­fo, ta­da tai tu­rės da­ry­ti ESO, ku­ris ne­abe­jo­ti­nai tu­ri de­ry­bi­nę ga­lią ir tik­rai ga­li už­tik­rin­ti tuos tin­klo stan­dar­tus aukš­čiau­siu ly­giu.

PIRMININKAS. Klau­sia K. Gla­vec­kas.

K. GLAVECKAS (LSF). Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, aš no­rė­čiau to­kį ben­drą klau­si­mą pa­klaus­ti. Sa­ky­ki­te, var­to­ji­mo pre­kių in­flia­ci­ja su­ma­žė­jo, bet ga­my­bos kaš­tų in­flia­ci­ja, at­ro­do, ne­ma­žė­ja, ir ypač ta da­li­mi, ku­ri yra su­si­ju­si su ener­ge­ti­ka, ten­kan­ti vie­nam ben­dro­jo vi­du­ti­nio pro­duk­to vie­ne­tui, tai yra eu­rui. Sa­ky­ki­te, kon­ku­ren­ci­jos po­žiū­riu, ap­lin­ki­nių kai­my­nų ir rin­kų po­žiū­riu, ar to­kia si­tu­a­ci­ja kiek nors kei­sis ir į ko­kią pu­sę kei­sis, nes iš es­mės kaš­tų di­dė­ji­mas, ar­ba kaš­tų in­flia­ci­ja, reiš­kia, kad šiuo as­pek­tu mes ne­lai­mi­me ar­ba bent jau pra­lai­mi­me dau­ge­liui ap­lin­ki­nių kai­my­nų. Sa­ky­ki­te, ko­kias per­spek­ty­vas jūs ma­to­te?

J. NEVEROVIČ. Ačiū už jū­sų klau­si­mą. Kaip tik mes su­si­ly­gi­na­me su kai­my­nais. Tos są­ly­gos bus ana­lo­giš­kos kaip Lat­vi­jo­je ir šiek tiek ge­res­nės ne­gu Es­ti­jo­je, kur var­to­to­jai pri­va­lo su­si­mo­kė­ti 80 % pri­si­jun­gi­mo prie in­fra­struk­tū­ros kaš­tų.

PIRMININKAS. Ir pas­ku­ti­nis klau­sia K. Star­ke­vi­čius. Pra­šom.

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Ačiū, kad su­tei­kė­te žo­dį. Aš iš tik­rų­jų no­riu pa­klaus­ti dėl pa­čių elek­tros par­kų iš­dės­ty­mo. Va­ka­rų ša­ly­se jau se­niai tie par­kai yra ir sta­to­mi, tau­pant bran­gią že­mę, ant pa­sta­tų ar­ba ant že­mės, ku­rios jau vi­siš­kai ne­ga­li­ma nau­do­ti pa­gal že­mės ūkio pa­skir­tį – vi­so­kie šlai­tai, au­to­ma­gist­ra­lių, ge­le­žin­ke­lių… Pas mus kur no­riu, ten sta­tau, ką no­riu, tą da­rau. Sa­vai­me su­pran­ta­ma, nes sta­to ant že­mės ūkio pa­skir­ties že­mės, ne ant ki­tos pa­skir­ties. Yra ma­žes­nis že­mės ūkio pa­skir­ties že­mės mo­kes­tis, nes mo­ka…

Ar mes ne­gal­vo­ja­me ką nors da­ry­ti, kad vis dėl­to mes ir šiuo at­žvil­giu tap­tu­me va­ka­rie­čiai ir tos elek­tri­nės bū­tų sta­to­mos ant sto­gų ar­ba ant ne­nau­do­ja­mų, ne­tin­ka­mų že­mės ūkio pa­skir­čiai že­mių?

J. NEVEROVIČ. Ačiū už jū­sų klau­si­mą. Šiuo įsta­ty­mų pa­kei­ti­mų pa­ke­tu mes ne­spren­džia­me vė­jo ar ki­to­kių elek­tri­nių iš­dės­ty­mo klau­si­mų, tai yra sa­vi­val­dy­bių ir jų ben­drų­jų ar spe­cia­lių­jų pla­nų kom­pe­ten­ci­ja, klau­si­mas. Gal­būt čia rei­kia ko­kios nors pa­pil­do­mos dis­ku­si­jos, ta­čiau pagal šio pa­ke­to rė­mu­s mes ne­dis­ku­tuo­ja­me apie tuos da­ly­kus.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me pra­ne­šė­jui. Jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Mo­ty­vai dėl vi­so. S. Gent­vi­las – mo­ty­vai už.

S. GENTVILAS (LSF). Dė­ko­ju. No­rė­tų­si tik­rai pa­gir­ti to­kį pro­jek­tą. Lyg ir Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ja tu­rė­tų at­neš­ti, bet ačiū pre­zi­den­tū­rai už ini­cia­ty­vą. Tik­rai su­ba­lan­suo­ja kai ku­riuos de­fi­ci­tus ESO, ku­ris ne­gau­da­vo kom­pen­sa­vi­mo už dar­bus, ku­riuos at­lie­ka. Bet la­biau­siai no­rė­čiau iš­skir­ti ir pa­gir­ti tai, kad ga­mi­nan­tys var­to­to­jai, ku­rie pri­si­jungs prie tin­klo, da­bar dengs tik 50 % pri­si­jun­gi­mo kaš­tų, o ne 100 %. Ir tu­rint ome­ny, kad ši ka­den­ci­ja yra pa­ža­dė­ju­si, šios ka­den­ci­jos Vy­riau­sy­bė, tu­rė­ti ka­den­ci­jos pa­bai­go­je virš 30 tūkst. ga­mi­nan­čių var­to­to­jų, o da­bar tu­ri­me tik 7 tūkst., tai yra daug pa­da­ry­ta, bet ke­tu­riais kar­tais vis dėl­to at­si­lie­ka­me nuo pla­no, ku­rį ka­den­ci­jos pra­džio­je iš­si­kė­lė val­dan­tie­ji, to­kia sub­si­di­ja, pri­si­jun­gi­mo kaš­tų sub­si­di­ja, yra tik­rai pa­tei­si­na­ma, lo­giš­ka ir ačiū pre­zi­den­tū­rai, ku­ri ini­ci­juo­ja tai. Kvie­čiu pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo.

PIRMININKAS. Ka­dan­gi prieš­ta­rau­jan­čių nė­ra, gal ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu po pa­tei­ki­mo? Siū­lo bal­suo­ti. Ge­rai, ger­bia­mi ko­le­gos, bal­suo­ja­me dėl šio pro­jek­to kar­tu su ly­di­mai­siais. Kas pa­lai­ko­te, bal­suo­ki­te už, kas tu­rite ki­tą nuo­mo­nę – prieš ar­ba su­si­lai­ky­ki­te.

Bal­sa­vo 85 Sei­mo na­riai: už – 84, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta.

Siū­lo­mi ko­mi­te­tai. Žiū­riu, yra trys pro­jek­tai, dėl dvie­jų pir­mų kaip pa­grin­di­nis siū­lo­mas Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas, kaip pa­pil­do­mas siū­lo­mas Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas. O dėl tre­čio­jo… At­si­pra­šau, A. Skar­džius.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Dėl ko­mi­te­tų. Ka­dan­gi At­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių pro­jek­tas Nr. XIIIP-5034, at­ro­do, tas yra, tai pa­grin­di­nis tu­rė­tų bū­ti Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas pa­gal ku­ruo­ja­mą sri­tį.

PIRMININKAS. Įra­šy­tas Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas pa­gal sri­tį.

A. SKARDŽIUS (MSNG). At­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių?

PIRMININKAS. Taip, dėl At­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių ga­li­ma rink­tis iš dvie­jų. Ko­kį siū­lo­te, Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tą?

A. SKARDŽIUS (MSNG). Tai Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas, nes Sta­tu­tas taip nu­ma­to.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu šiam siū­ly­mui? Ga­li­me. Siū­lo­ma svars­ty­ti Sei­mo ru­dens se­si­jo­je. Ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Ben­dru su­ta­ri­mu?

V. Ąžuo­las – re­pli­ka po bal­sa­vi­mo. Pra­šom.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). At­si­pra­šau, no­rė­jau pa­siū­ly­ti kaip pa­pil­do­mą Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mite­tą.

PIRMININKAS. Kaip pa­pil­do­mą dėl ko? Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tą dėl vi­sų?

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Taip.

PIRMININKAS. Dėl vi­sų tri­jų klau­si­mų. Ar ga­li­ma ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­ma. Ačiū, pri­tar­ta.

 

14.21 val.

Kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos or­ga­ni­za­vi­mo ir ka­ro tar­ny­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-723 3, 12, 13, 14, 17, 21, 23 ir 67 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4362(2) (priėmi­mo tę­si­nys)

 

To­liau dar­bo­tvarkė iš ei­lės, 2-2.8 klau­si­mas – pro­jek­tas Nr. XIIIP-4362(2). Ne­už­te­ko 71 bal­so, to­dėl kvie­čiu bal­suo­ti dėl šio pro­jek­to. Tuoj, mi­nu­tė­lę, įjung­si­me. Kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos or­ga­ni­za­vi­mo ir ka­ro tar­ny­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-723 3, 12, 13, 14, 17, 21, 23 ir 67 strai­­ps­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Kvie­čiu bal­suo­ti.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 85 Sei­mo na­riai: už – 85, prieš ir su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gongas)

 

14.22 val.

Lai­ki­no tie­sio­gi­nio val­dy­mo sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je įsta­ty­mo Nr. I-830 2, 3, 4 ir 5 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4363(2) (pri­ėmi­mas)

 

Lai­ki­no tie­sio­gi­nio val­dy­mo sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je įsta­ty­mo Nr. I-830 2, 3, 4 ir 5 strai­ps­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4363(2). Ei­na­me pa­straips­niui.

Dėl 1, 2, 3, 4, 5 straips­nių pa­siū­ly­mų ne­gau­ta. Ga­li­me jiems vi­siems pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Dėl mo­ty­vų dėl vi­so nie­kas ne­už­si­ra­šė. Kvie­čiu bal­suo­ti.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 85 Sei­mo na­riai: už – 84, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

14.24 val.

Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos įsta­ty­mo Nr. VIII-375 2, 3, 8, 9, 12, 13, 21, 34, 35 ir 41 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 201 ir 331 straips­niais įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4364(2) (pri­ėmi­mas)

 

Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos įsta­ty­mo Nr. VIII-375 kai ku­rių straips­nių pakeitimo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 201 ir 331 straips­niais įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4364(2). Pra­ne­šė­ją J. Ja­ru­tį kvie­čiu į tri­bū­ną. Nė­ra. Kas iš Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to ga­lė­tų? D. Gai­žaus­kas gal ga­lė­tų kaip pir­mi­nin­kas? Tuoj pa­teik­si­me jums iš­va­das, ga­lė­si­te pri­sta­ty­ti. Žiū­rime iš ei­lės.

Dėl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 straips­nių pa­siū­ly­mų ne­gau­ta. Ga­li­me jiems pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Dėl 11 straips­nio yra gau­tas Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė?

D. GAIŽAUSKAS (LVŽSF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė pri­tar­ti šiam pa­siū­ly­mui ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Tai­gi ga­li­me pri­tar­ti vi­sam straips­niui su Tei­sės de­par­ta­men­to siū­ly­mu? Ačiū, pri­tar­ta. To­liau yra 12 straips­nis, dėl jo pa­siū­ly­mų ne­gau­ta. Ga­li­me jam pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. To­liau 13 straips­nis.

Dėl 13 straips­nio gau­tas D. Gai­žaus­ko pa­siū­ly­mas.

D. GAIŽAUSKAS (LVŽSF). Tai yra ma­no pa­siū­ly­mas, kad rei­kė­tų pa­ko­re­guo­ti da­tą ir nu­kel­ti į 2020 m. rug­pjū­čio 1 d.

PIRMININKAS. Ga­li­me su­tar­ti, kad yra 29 Sei­mo na­riai, pa­lai­kan­tys šią ini­cia­ty­vą? Taip, ga­li­me.

Mo­ty­vų dėl ši­to pa­siū­ly­mo nė­ra. Ga­li­ma ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti šiam siū­ly­mui? Ačiū, pri­tar­ta.

Ir pas­ku­ti­nis yra Tei­sės de­par­ta­men­to, kur yra ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

D. GAIŽAUSKAS (LVŽSF). Taip pat pri­tar­ti, nes tai yra tik­tai tech­ni­niai pa­tai­sy­mai.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Jam pri­ta­ria­me.

Dėl mo­ty­vų dėl vi­so už­si­ra­šė P. Sau­dar­gas – už dėl Šau­lių są­jun­gos.

P. SAUDARGAS (TS-LKDF). Dė­kui, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Iš tik­rų­jų jau kal­bė­jau svars­ty­mo sta­di­jo­je, koks svar­bus šis įsta­ty­mas. At­ro­dy­tų, gal pa­kei­ti­mai ir nė­ra la­bai reikš­min­gi pa­čia­me įsta­ty­me ar di­de­li, ta­čiau, pa­vyz­džiui, mums la­bai svar­bu iš­nau­do­ti vi­są to­kios or­ga­ni­za­ci­jos kaip Šau­lių są­jun­ga sa­va­no­rys­tės po­ten­cia­lą ir tam at­ver­ti įsta­ty­mi­nius ke­lius tai da­ry­ti. Iš tik­rų­jų ma­žai kur ras­tum ki­tą pa­na­šų ana­lo­gą, kad vi­suo­me­ni­nė or­ga­ni­za­ci­ja pa­dė­tų la­bai dau­ge­liu as­pek­tų ir sfe­rų vals­ty­bi­nėms ins­ti­tu­ci­joms už­tik­ri­nant ir sau­gu­mą, ir vie­šą­ją tvar­ką, ir vi­so­ke­rio­pą ki­to­kią pa­gal­bą, to­kią kaip sie­nos ap­sau­ga ir pa­na­šiai.

Šiuo at­ve­ju mes kar­tais su­si­du­ria­me su to­kia pil­ką­ja zo­na, kad įsta­ty­mai lyg ir nu­ma­to, ta­čiau ne iki ga­lo reg­la­men­tuo­ja, kaip ta pa­gal­ba ga­lė­tų bū­ti tei­kia­ma. To­dėl jau tik­rai tu­ri­me dė­ti vi­sas pa­stan­gas Sei­me nu­šli­fuo­ti įsta­ty­mus, kad ne­kil­tų biu­ro­kratinių kliū­čių, ir mes ga­lė­tu­me iš­nau­do­ti sa­vo sa­va­no­rių, įsto­ju­sių į Šau­lių są­jun­gą, vi­są po­ten­cia­lą. Ne tik­tai, kai at­eis die­na X, bet ir tai­kos me­tu. Tai la­bai ge­rai tar­nau­tų pa­si­ruo­ši­mui, vi­sų sche­mų ati­dir­bi­mui ir pa­ra­mos, pa­gal­bos įvai­riau­sioms vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­joms, ne tik ka­riuo­me­nei, bet ir įvai­riems vi­daus tar­ny­bos pa­rei­gū­nams. Aš siū­ly­čiau ko­le­goms bal­suo­ti už. Dė­kui.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai… Dar yra dėl mo­ty­vų už­si­ra­šiu­sių. E. Pu­pi­nis – mo­ty­vai už. Pra­šom, Ed­mun­dai. Ed­mun­dai! Gin­ta­re Skais­te, pa­si­trau­ki­te nuo E. Pu­pi­nio. Ed­mun­dai, pra­šom. Mo­ty­vai už.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, la­bai svar­bu, kad di­di­na­me pa­si­ti­kė­ji­mą šau­liais ir kad jų kai ku­rie rei­ka­lai, ku­rie bu­vo že­mes­nio ly­gio do­ku­men­tuo­se, da­bar at­si­spin­di įsta­ty­muo­se. Tik­rai rei­kia pa­si­džiaug­ti, kad šau­liai pa­ro­dė sa­vo to­kį tik­rą­jį vi­suo­me­niš­ką vei­dą, ypač pan­de­mi­jos me­tu, kai sto­vė­jo pir­mo­se gre­to­se. Ma­nau, kad jų per­spek­ty­vas rei­kia iš­nau­do­ti.

Vėl­gi kal­ba­ma apie pi­lie­ti­nį ug­dy­mą mo­kyk­lo­se, tur­būt di­džiau­sia at­ra­ma ir tu­rė­tų bū­ti tos vi­suo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos, aso­cia­ci­jos, to­kios kaip šau­lių, kaip at­ei­ti­nin­kų, ir ki­tos or­ga­ni­za­ci­jos, per ku­rias bū­tų ga­li­ma vyk­dy­ti ir švie­tė­jiš­ką veik­lą. Nors ir da­bar iš es­mės re­gio­nuo­se šau­liai yra tie, ku­rie dau­giau­sia dir­ba su jau­ni­mu.

Tik­rai džiau­giuo­si, kad Šau­lių są­jun­ga stip­rė­ja, kad at­krei­pė­me dė­me­sį į juos net­gi įsta­ty­mų tvar­ka, kad vis dėl­to ir vi­si reg­la­men­tai, ku­rie ir dėl nuo­bau­dų bu­vo vi­daus sta­tu­te, da­bar at­si­ran­da įsta­ty­me, at­si­ran­da pil­nas aiš­ku­mas. Siū­lau pri­tar­ti ir dar la­biau pa­lai­ky­ti šau­lius ne tik įsta­ty­mais, bet ir biu­dže­tais. Aš pri­ta­riu šiam įsta­ty­mui.

PIRMININKAS. Ir mo­ty­vai už – M. Pui­do­kas.

M. PUIDOKAS (MSNG). Iš tik­rų­jų ko­le­gos iš­sa­kė la­bai daug sva­rių ar­gu­men­tų. Tik­rai la­bai rei­ka­lin­gos pa­tai­sos. Šau­lių or­ga­ni­za­ci­ja yra tas pa­vyz­dys, kai pi­lie­tiš­ku­mas yra ug­do­mas nuo jau­no am­žiaus. Kiek yra te­kę ste­bė­ti įvai­rių ren­gi­nių tiek ma­no mies­te Kau­ne, tiek vi­so­je Lie­tu­vo­je, Šau­lių or­ga­ni­za­ci­ja tik­rai nuo­lat pri­si­de­da tiek pa­lai­kant tvar­ką, tiek pa­de­dant žmo­nėms. Tai­gi tai yra ne tik pi­lie­tiš­ku­mas, bet ir ak­ty­vus da­ly­va­vi­mas vi­suo­me­ni­nė­je veik­lo­je, tie­sio­gi­nis ben­dra­vi­mas su vi­suo­me­ne.

Šau­lių or­ga­ni­za­ci­ja nu­si­pel­no ne tik šio dė­me­sio, bet taip pat tu­rė­tų dar dau­giau skir­ti to dė­me­sio ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja, kad šau­lių or­ga­ni­za­ci­jos pa­jė­gu­mai bū­tų vi­siš­kai iš­nau­do­ti, o jau­ni­mas tu­rė­tų vi­sas ga­li­my­bes prie šau­lių or­ga­ni­za­ci­jos vi­suo­se re­gio­nuo­se pri­si­jung­ti ir ak­ty­viai veik­ti. Tu­riu ome­ny­je ir jau­ni­mo sto­vyk­las, ir tin­ka­mą jų fi­nan­sa­vi­mą, nes tai yra ypač svar­būs da­ly­kai. Tad ra­gi­nu vi­sus pa­lai­ky­ti ir bal­suo­ti už.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Kvie­čiu ko­le­gas bal­suo­ti dėl šio pro­jek­to.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 92 Sei­mo na­riai: už – 92, prieš ir su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

14.31 val.

Mo­kes­čių ad­mi­nist­ra­vi­mo įsta­ty­mo Nr. IX-2112 3 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4365(2) (pri­ėmi­mas)

 

To­liau ly­di­ma­sis – Mo­kes­čių ad­mi­nist­ra­vi­mo įsta­ty­mo Nr. IX-2112 3 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4365(2).

Ei­na­me pa­straips­niui. Dėl 1 straips­nio yra gau­tas Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė yra pri­tar­ti. Ga­li­me vi­sam straips­niui su šia nuo­mo­ne pri­tar­ti? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl 2 straips­nio nė­ra gau­ta jo­kių pa­siū­ly­mų. Ga­li­me pri­tar­ti jam ben­dru su­ta­ri­mu.

Dėl mo­ty­vų nie­kas ne­už­si­ra­šė. Kvie­čiu bal­suo­ti dėl vi­so.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 90 Sei­mo na­rių: vi­si 90 bal­sa­vo už, prieš ir su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

14.32 val.

Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo pa­grin­dų įsta­ty­mo Nr. VIII-49 prie­dė­lio 7, 8, 18, 19 ir 221 sky­rių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4366(2) (pri­ėmi­mas)

 

To­liau. Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo pa­grin­dų įsta­ty­mo Nr. VIII-49 prie­dė­lio kai ku­rių sky­rių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4366(2).

Ei­na­me pa­straips­niui. Dėl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 straips­nių nė­ra gau­ta pa­siū­ly­mų. Ga­li­me vi­siems jiems pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Dėl mo­ty­vų nie­kas ne­už­si­ra­šė. Bal­suo­ja­me dėl vi­so pro­jek­to.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 89 Sei­mo na­riai: už – 89, prieš ir su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

14.33 val.

Ne­pa­pras­to­sios pa­dė­ties įsta­ty­mo Nr. IX-938 2 ir 10 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4367(2) (pri­ėmi­mas)

 

To­liau. Ne­pa­pras­to­sios pa­dė­ties įsta­ty­mo Nr. IX-938 2 ir 10 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4367(2).

Ei­na­me pa­straips­niui. Dėl 1, 2, 3 straips­nių pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. Ga­li­me jiems pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Dėl 4 straips­nio yra Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė – pri­tar­ti. Ga­li­me vi­sam 4 straips­niui pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu.

Dėl 5 straips­nio taip pat nė­ra gau­ta pa­siū­ly­mų. Ga­li­me jam pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu.

Dėl mo­ty­vų nie­kas ne­už­si­ra­šė. Kvie­čiu bal­suo­ti dėl vi­so.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 88 Sei­mo na­riai: vi­si 88 bal­sa­vo už, prieš ir su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

14.34 val.

Pi­lie­ty­bės įsta­ty­mo Nr. XI-1196 25 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4368(2) (pri­ėmi­mas)

 

To­liau ly­di­ma­sis – Pi­lie­ty­bės įsta­ty­mo Nr. XI-1196 25 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4368(2).

Ei­na­me pa­straips­niui. Dėl 1, 2 straips­nių pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. Ga­li­me jiems pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Dėl mo­ty­vų dėl vi­so nie­kas ne­už­si­ra­šė. Kvie­čiu bal­suo­ti dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 90 Sei­mo na­rių: už – 90, prieš ir su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-4368(2) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

14.35 val.

Su­ėmi­mo vyk­dy­mo įsta­ty­mo Nr. I-1175 7 ir 10 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIIIP-4369(2) (pri­ėmi­mas)

 

To­liau – Su­ėmi­mo vyk­dy­mo įsta­ty­mo Nr. I-1175 7 ir 10 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4369(2). Tu­ri­me tris straips­nius, dėl jų pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. Ga­li­me jiems pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Dėl mo­ty­vų nie­kas ne­už­si­ra­šė. Kvie­čiu bal­suo­ti dėl vi­so pro­jek­to.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 86 Sei­mo na­riai: už – 86, prieš ir su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-4369(2) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

14.36 val.

Tei­sė­kū­ros pa­grin­dų įsta­ty­mo Nr. XI-2220 20 straips­nio pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo papil­dy­mo ket­vir­tuo­ju1 skir­sniu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4370(2) (pri­ėmi­mas)

 

To­liau – Tei­sė­kū­ros pa­grin­dų įsta­ty­mo Nr. XI-2220 20 straips­nio pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo ket­vir­tuo­ju1 skir­sniu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4370(2). Yra trys straips­niai, dėl jų nė­ra gau­ta pa­siū­ly­mų. Ga­li­ma jiems pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl mo­ty­vų nie­kas ne­už­si­ra­šė. Kvie­čiu bal­suo­ti dėl vi­so pro­jek­to.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 92 Sei­mo na­riai: už – 92, prieš ir su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-4370(2) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

14.37 val.

Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo Nr. I-533 11, 19, 25 ir 29 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4371(2) (pri­ėmi­mas)

 

To­liau – Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo Nr. I-533 kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4371(2). Yra pen­ki straips­niai, dėl jų pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. Ga­li­me jiems vi­siems pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl mo­ty­vų nie­kas ne­už­si­ra­šė. Bal­suo­ja­me dėl vi­so.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 92 Sei­mo na­riai: už – 92, prieš ir su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-4371(2) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

14.38 val.

Žval­gy­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-1861 27 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4372(2) (pri­ėmi­mas)

 

To­liau – Žval­gy­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-1861 27 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4372(2). Yra du straips­niai, dėl jų pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. Jiems ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­me pri­tar­ti? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl mo­ty­vų nie­kas ne­už­si­ra­šė. Kvie­čiu bal­suo­ti dėl vi­so.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 87 Sei­mo na­riai: vi­si bal­sa­vo už, prieš ir su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-4372(2) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

14.39 val.

Sei­mo sta­tu­to „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo sta­tu­to Nr. I-399 63, 69, 172 ir 1862 straips­nių pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-4373(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ir pas­ku­ti­nis iš pa­ke­to – Sei­mo sta­tu­to „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo sta­tu­to Nr. I-399 63, 69, 172 ir 1862 straips­nių pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-4373(2). Pa­straips­niui yra 1, 2, 3, 4, 5 straips­niai. Dėl kiek­vie­no rei­kia bal­suo­ti. Kvie­čiu bal­suo­ti dėl 1 straips­nio.

Bal­sa­vo 96 Sei­mo na­riai ir vi­si bal­sa­vo už, prieš ir su­si­lai­kiu­sių nė­ra. To­liau dėl 2 strai­ps­nio. Bal­suo­ja­me.

Bal­sa­vo 92 Sei­mo na­riai, vi­si bal­sa­vo už, prieš ir su­si­lai­kiu­sių nė­ra. 3 straips­nis. Pa­siū­ly­mų ne­gau­ta. Bal­suo­ja­me dėl vi­so straips­nio.

Bal­sa­vo 94 Sei­mo na­riai: už – 93, prieš – 1, su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Straips­niui pri­tar­ta.

4 straips­nis. Pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. Bal­suo­ja­me dėl straips­nio.

Bal­sa­vo 89 Sei­mo na­riai: už – 89, prieš ir su­si­lai­kiu­sių nė­ra.

Ir pas­ku­ti­nis 5 straips­nis – dėl įsi­ga­lio­ji­mo da­tos. Bal­sa­vo 84 Sei­mo na­riai: už – 84, prieš ir su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Straips­niui pri­tar­ta. Ir da­bar bal­suo­ja­me dėl vi­so Sta­tu­to pro­jek­to. Tuoj, mi­nu­tė­lę, už­stri­go. Bal­suo­ja­me dėl vi­so.

 

Šio sta­tu­to pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 94 sei­mo na­riai: už – 94, prieš ir su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Sta­tu­tas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

14.44 val.

Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos įsta­ty­mo Nr. VIII-375 1, 4, 16, 17, 26, 30, 35, 36 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 311, 312, 313 straips­niais, penk­tuo­ju1 skir­sniu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4938(3) (pri­ėmi­mas)

 

To­liau – Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos įsta­ty­mo Nr. VIII-375 įvai­rių straips­nių pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 311, 312, 313 straips­niais, penk­tuo­ju1 skir­sniu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4938(3). Ei­na­me pa­straips­niui.

Dėl 1 ir 2 straips­nių pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Dėl 3 straips­nio yra Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė yra pri­tar­ti. Ga­li­ma vi­sam straips­niui pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

To­liau nuo 4 iki 13 straips­nio pa­siū­ly­mų ne­gau­ta. Ga­li­me jiems vi­siems pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl mo­ty­vų nie­kas ne­už­si­ra­šė. Kvie­čiu bal­suo­ti dėl Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos įsta­ty­mo.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 98 Sei­mo na­riai: vi­si 98 bal­sa­vo už, prieš ir su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

14.45 val.

Kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos or­ga­ni­za­vi­mo ir ka­ro tar­ny­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-723 papil­dy­mo 51 straips­niu ir 65 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3713(3) (pri­ėmi­mas)

 

To­liau – Kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos or­ga­ni­za­vi­mo ir ka­ro tar­ny­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-723 pa­pil­dy­mo 51 straips­niu ir 65 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3713(3).

Ei­na­me pa­straips­niui. Yra trys straips­niai. Dėl jų pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. Ga­li­ma jiems pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dėl mo­ty­vų nie­kas ne­už­si­ra­šė. Bal­suo­ja­me dėl vi­so.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 97 Sei­mo na­riai: vi­si bal­sa­vo už, prieš ir su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

14.46 val.

Ka­rių ma­te­ria­li­nės at­sa­ko­my­bės įsta­ty­mo Nr. VIII-1857 11 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3714(2) (pri­ėmi­mas)

 

To­liau – Ka­rių ma­te­ria­li­nės at­sa­ko­my­bės įsta­ty­mo Nr. VIII-1857 11 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3714(2). Yra du straips­niai. Dėl jų pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. Ga­li­me jiems pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl mo­ty­vų nie­kas ne­už­si­ra­šė. Bal­suo­ja­me dėl vi­so.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 92 Sei­mo na­riai: už – 92, prieš ir su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

14.47 val.

Ka­riuo­me­nės draus­mės sta­tu­to 21 straips­nio pa­kei­ti­mo ir 96 straips­nio pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3715(2) (pri­ėmi­mas)

 

To­liau – Ka­riuo­me­nės draus­mės sta­tu­to 21 straips­nio pa­kei­ti­mo ir 96 straips­nio pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3715(2). Yra trys straips­niai. Dėl jų pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. Ga­li­ma pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl mo­ty­vų nie­kas ne­už­si­ra­šė. Bal­suo­ja­me dėl vi­so pro­jek­to.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 96 Sei­mo na­riai: vi­si bal­sa­vo už, prieš ir su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

14.48 val.

Tarp­tau­ti­nių ope­ra­ci­jų, pra­ty­bų ir ki­tų ka­ri­nio ben­dra­dar­bia­vi­mo ren­gi­nių įstatymo Nr. I-555 2 straips­nio pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 31 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3716(3) (pri­ėmi­mas)

 

To­liau – Tarp­tau­ti­nių ope­ra­ci­jų, pra­ty­bų ir ki­tų ka­ri­nio ben­dra­dar­bia­vi­mo ren­gi­nių įsta­ty­mo Nr. I-555 2 straips­nio pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 31 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3716(3). Yra trys straips­niai. Pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. Ga­li­ma jiems pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl mo­ty­vų nie­kas ne­už­si­ra­šė. Bal­suo­ja­me dėl vi­so pro­jek­to.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 96 Sei­mo na­riai: už – 96, prieš, su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

14.49 val.

Ka­ro prie­vo­lės įsta­ty­mo Nr. I-1593 35 straips­nio pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 351 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3717(3) (pri­ėmi­mas)

 

To­liau dar­bo­tvarkėje Ka­ro prie­vo­lės įsta­ty­mo Nr. I-1593 35 straips­nio pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 351 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3717(3). Yra trys straips­niai. Dėl jų pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. Ga­li­ma pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl mo­ty­vų nie­kas ne­už­si­ra­šė. Bal­suo­ja­me dėl vi­so pro­jek­to.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 94 Sei­mo na­riai: už – 94, prieš ir su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

14.50 val.

Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos įsta­ty­mo Nr. VIII-375 30 straips­nio pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 362 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3718(3) (pri­ėmi­mas)

 

To­liau dar­bo­tvarkėje Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos įsta­ty­mo Nr. VIII-375 30 straips­nio pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 362 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3718(3). Ei­na­me pa­straips­niui. Yra trys straips­niai, dėl jų pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu jiems? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl mo­ty­vų nie­kas ne­už­si­ra­šė. Kvie­čiu bal­suo­ti dėl vi­so pro­jek­to.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 98 Sei­mo na­riai: už – 98, prieš nė­ra, su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

14.51 val.

Žval­gy­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-1861 14, 16 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 161 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3719(3) (pri­ėmi­mas)

 

To­liau Žval­gy­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-1861 14, 16 straips­nių pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 161 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3719(3). Yra ke­tu­ri straips­niai, dėl jų pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. Ga­li­me jiems pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl mo­ty­vų nie­kas ne­už­si­ra­šė. Bal­suo­ja­me dėl vi­so pro­jek­to.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 96 Sei­mo na­riai: už – 96, prieš ir su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

14.52 val.

Vals­ty­bės ir tar­ny­bos pa­slap­čių įsta­ty­mo Nr. VIII-1443 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ir 35 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3720(3) (pri­ėmi­mas)

 

To­liau ly­di­ma­sis Vals­ty­bės ir tar­ny­bos pa­slap­čių įsta­ty­mo Nr. VIII-1443 kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3720(3). Nuo 1 iki 9 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. Ga­li­me jiems pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl mo­ty­vų nie­kas ne­už­si­ra­šė. Kvie­čiu bal­suo­ti dėl vi­so.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 98 Sei­mo na­riai: vi­si bal­sa­vo už, prieš ir su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

14.53 val.

Vals­ty­bės gy­ni­mo ta­ry­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-209 5 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4013(2) (pri­ėmi­mas)

 

To­liau Vals­ty­bės gy­ni­mo ta­ry­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-209 5 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4013(2). Vie­nas straips­nis. Dėl jo pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. Dėl mo­ty­vų nie­kas ne­už­si­ra­šė. Bal­suo­ja­me dėl vi­so pro­jek­to.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 96 Sei­mo na­riai: vi­si bal­sa­vo už, prieš ir su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

14.54 val.

Na­cio­na­li­niam sau­gu­mui už­tik­rin­ti svar­bių ob­jek­tų ap­sau­gos įsta­ty­mo Nr. IX-1132 1, 2, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 straips­nių, 1, 2, 4 prie­dų pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 131, 171, 191 straips­niais ir 5 prie­du įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4915(2) (priėmi­mas)

 

To­liau pra­de­da­me ki­tą įsta­ty­mų pa­ke­tą. Na­cio­na­li­niam sau­gu­mui už­tik­rin­ti svar­bių ob­jek­tų ap­sau­gos įsta­ty­mo Nr. IX-1132 kai ku­rių straips­nių, 1, 2, 4 prie­dų pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo kai ku­riais straips­niais ir 5 prie­du įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4915(2). Žiū­ri­me, nuo 1 iki 13 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Dėl 14 straips­nio yra gau­ta Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė yra pri­tar­ti. Ga­li­me vi­sam 14 straips­niui pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

To­liau nuo 15 iki 21 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. Ga­li­me jiems vi­siems pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Yra pas­ku­ti­nis 22 straips­nis. Jam taip pat ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu.

Dėl mo­ty­vų už­si­ra­šė L. Kas­čiū­nas. Pra­šom.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). La­bai ačiū. Iš tie­sų ši­ta­me įsta­ty­me, be ki­tų, be abe­jo, svar­bių da­ly­kų, mes žen­gia­me rim­tą žings­nį už­tik­rin­da­mi sau­gu­mą dėl 5G ry­šio. Aš čia kal­bu apie tą tik­rą rim­tą sau­gu­mą, ne apie ke­pu­res iš fo­li­jos, kal­bu apie pa­žan­gos ir sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mų de­ri­ni­mą, tu­riu gal­vo­je tai, kad ne­pa­ti­ki­mi tie­kė­jai ir tech­no­lo­gi­jų ga­min­to­jai ne­at­ei­tų dieg­ti šio stra­te­gi­nio pro­jek­to Lie­tu­vo­je. Tam rei­kia įtrauk­ti 5G po­ten­cia­lius tie­kė­jus į įsta­ty­mą, kad jie bū­tų pa­tik­rin­ti na­cio­na­li­nio sau­gu­mo po­žiū­riu. Čia la­bai svar­bus žings­nis. Svei­ki­nu, kad ko­mi­te­tas ir mes ra­do­me pri­ta­ri­mą, ben­drą spren­di­mą. Tai yra pir­mas svar­bus žings­nis, bet dar mes tu­rė­si­me daug da­ly­kų pa­da­ry­ti šio­je sri­ty­je. Vi­sus ra­gi­nu pri­tar­ti, ge­ras pro­jek­tas. Ačiū.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Kvie­čiu bal­suo­ti dėl vi­so pro­jek­to.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 91 Sei­mo na­rys: už – 90, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-4915(2) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

14.57 val.

Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo Nr. I-1491 27, 35, 37, 47, 87 ir 92 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4916(2) (pri­ėmi­mas)

 

To­liau – Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo Nr. I-1491 kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4916(2). Ei­na­me pa­straips­niui. Nuo 1 iki 7 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. Ga­li­me jiems pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl mo­ty­vų nie­kas ne­už­si­ra­šė. Kvie­čiu bal­suo­ti dėl vi­so.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 91 Sei­mo na­rys: už – 90, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-4916(2) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

14.58 val.

Pir­ki­mų, at­lie­ka­mų van­dent­var­kos, ener­ge­ti­kos, trans­por­to ar paš­to pa­slau­gų srities per­kan­čių­jų sub­jek­tų, įsta­ty­mo Nr. XIII-328 48, 50, 95 ir 100 straips­nių pakeitimo įstatymo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4917(2) (pri­ėmi­mas)

 

To­liau – Pir­ki­mų, at­lie­ka­mų van­dent­var­kos, ener­ge­ti­kos, trans­por­to ar paš­to pa­slau­gų sri­ties per­kan­čių­jų sub­jek­tų, įsta­ty­mo Nr. XIII-328 kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4917(2). Ei­na­me pa­straips­niui. Dėl 1 straips­nio yra Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to siū­ly­mas. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė – pri­tar­ti. Ga­li­me pri­tar­ti vi­sam 1 straips­niui? Ačiū, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

Dėl 2 straips­nio yra Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė – pri­tar­ti. 2 straips­niui ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

To­liau dėl 3, 4, 5, 6 straips­nių pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. Jiems vi­siems ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. Dėl mo­ty­vų nė­ra už­si­ra­šę. Bal­suo­ja­me dėl vi­so.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 89 Sei­mo na­riai: už – 88, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-4917(2) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

14.59 val.

Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo Nr. I-1491 72 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5012(2) (pri­ėmi­mas)

 

To­liau dar­bo­tvarkėje – Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo Nr. I-1491 72 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5012(2). Kvie­čiu V. Po­de­rį į tri­bū­ną. Ei­na­me pa­straips­niui. Dėl 1 straips­nio yra Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to siū­ly­mas.

V. PODERYS (MSNG). Jam ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju.

Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu 1 straips­niui su siū­ly­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

To­liau 2 straips­nis – įsta­ty­mo tai­ky­mas. Yra…

V. PODERYS (MSNG). 2 da­lis dar.

PIRMININKAS. Yra Tei­sės de­par­ta­men­to siū­ly­mas.

V. PODERYS (MSNG). Iš da­lies pri­tar­ti.

PIRMININKAS. To­liau – STT.

V. PODERYS (MSNG). Pir­mai STT pa­sta­bai pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Yra du siū­ly­mai pri­tar­ti…

V. PODERYS (MSNG). Ant­rai – pri­tar­ti, tre­čiai – ne­pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Taip, tre­čiai siū­lo ne­pri­tar­ti. Ko­mi­te­to ar­gu­men­tai ko­kie?

V. PODERYS (MSNG). STT su­abe­jo­jo pa­čios or­ga­ni­za­ci­jos tei­se… dėl tie­kė­jo pa­ti­ki­mu­mo, ar tu­ri to­kią di­de­lę, pla­čią ir gi­lią abe­jo­ji­mo dis­kre­ci­ją. Bet mū­sų ir ini­cia­to­rių ar­gu­men­tas yra tas, kad ati­tin­ka­mai di­rek­ty­va dėl vie­šų­jų pir­ki­mų ir su­tei­kia ar­ba pa­brėž­ti­nai pa­sa­ko, kad per­kan­čio­ji or­ga­ni­za­ci­ja šiuo at­ve­ju tu­ri vi­siš­ką dis­kre­ci­ją spręs­ti dėl tie­kė­jo ne­pa­ti­ki­mu­mo.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ir dar prieš­pas­ku­ti­nė Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos iš­va­da.

V. PODERYS (MSNG). Ki­tai – pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Ir pas­ku­ti­nei?

V. PODERYS (MSNG). Pas­ku­ti­nei – pri­tar­ti iš da­lies.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ar ga­li­me pri­tar­ti vi­sam 2 straips­niui su ko­mi­te­to siū­ly­mais ir iš­va­do­mis? Ačiū, pri­tar­ta.

Mo­ty­vai dėl vi­so. J. Raz­ma – mo­ty­vai už.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, su­pran­ta­me, kad esant eks­tre­ma­lia­jai si­tu­a­ci­jai ir ki­to­mis ypa­tin­go­mis ap­lin­ky­bė­mis ten­ka kar­tais da­ry­ti grei­tus pir­ki­mus. Pri­ėmus įsta­ty­mą da­bar bus kon­kre­tūs me­cha­niz­mai, kad to­kiais at­ve­jais vis dėl­to per­kan­čio­ji or­ga­ni­za­ci­ja pri­va­lo kreip­tis į STT, Mo­kes­čių ins­pek­ci­ją, Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bą, pri­va­lo gau­ti at­sa­ky­mą per tris die­nas. Aš ma­nau, bus šiek tiek prie­vo­lė ap­si­draus­ti nuo ne­pa­ti­ki­mų tie­kė­jų, ga­lin­čių at­si­ras­ti, kai nau­dodamasis to­kio­mis si­tu­a­ci­jo­mis kaž­kas ban­do pik­tnau­džiau­ti.

Aiš­ku, gal po­rei­kio to­kį įsta­ty­mą pri­im­ti ne­bū­tų iš­ki­lę, jei­gu šian­dien ne­tu­rė­tu­me ži­no­mų is­to­ri­jų apie tes­tų pir­ki­mus, apie kai ku­riuos links­niuo­ja­mus Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės pir­ki­mus, ir­gi su­si­ju­sius su re­a­ga­vi­mu į pan­de­mi­ją. To­kiais at­ve­jais ma­to­me, kad, ko ge­ro, nė kiek ne­bu­vo ke­lia­mi klau­si­mai dėl tie­kė­jo pa­ti­ki­mu­mo, są­ži­nin­gu­mo. Na, da­bar vis dėl­to pri­va­lės gau­ti tas pa­žy­mas. Jau ga­vus nei­gia­mas pa­žy­mas, aš ma­nau, per­kan­čio­sios or­ga­ni­za­ci­jos at­sa­kin­giems as­me­nims ne­bus taip pa­pras­ta kvies­ti tą tie­kė­ją su nei­gia­mo­mis cha­rak­te­ris­ti­ko­mis tų tie­sio­gi­nių de­ry­bų.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai prieš – A. Bi­lo­tai­tė. Pra­šau.

A. BILOTAITĖ (TS-LKDF). Dė­ko­ju. Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba pa­da­rė ana­li­zę, ku­ri at­sklei­dė, kad nuo sau­sio 1 die­nos iki ge­gu­žės 31 die­nos ap­sau­gos prie­mo­nėms bu­vo iš­leis­ta dau­giau kaip 84 mln. eu­rų. Pan­de­mi­jos me­tu bu­vo nau­do­ta­si ir pri­im­ta pa­tai­sa, lei­džian­čia pre­kes ir pa­slau­gas įsi­gy­ti be įpras­tų vie­šų­jų pir­ki­mų pro­ce­dū­rų, tai yra ne­skel­bia­mų de­ry­bų bū­du. Iš Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos at­lik­tos ana­li­zės mes pa­ma­tė­me, kad bu­vo vis dėl­to nau­do­ta­si la­bai rim­tai šia si­tu­a­ci­ja. Pa­aiš­kė­jo, kad at­si­ra­do tuos pir­ki­mus lai­mė­ju­sių įmo­nių, iki to lai­ko vi­siš­kai ne­tu­rė­ju­sių nie­ko ben­dro su me­di­ci­na, ap­skri­tai ne­da­ly­va­vu­sių vie­šuo­siuo­se pir­ki­muo­se. Taip pat bu­vo to­kių si­tu­a­ci­jų, kad ap­skri­tai bu­vo iš­mo­ka­mi la­bai di­džiu­liai avan­sai.

Klau­si­mas ky­la toks. Ar mes iki šiol tu­ri­me pa­vo­jų, ar iki šiol mes tu­ri­me sku­bą, ko­dėl mes ne­pri­ei­na­me prie to, kad pirk­tu­me vi­sas tas prie­mo­nes pa­gal įpras­tą vie­šų­jų pir­ki­mų proce­dū­rą? Ma­no nuo­mo­ne, tai yra tik pri­si­den­gi­mas fi­gos la­pe­liu ban­dant pa­ro­dy­ti, kad kaž­kas yra da­ro­ma. Rei­kia pa­sa­ky­ti, kad si­tu­a­ci­ja jau yra pa­si­bai­gu­si ir ga­li­ma pirk­ti įpras­to­mis są­ly­go­mis.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai prieš – I. Ši­mo­ny­tė.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. To­kie spren­di­mai, tie­są sa­kant, pri­me­na pa­tar­lę ar, tiks­liau sa­kant, prie­žo­dį, kai ban­do­ma nu­mes­ti kaž­ką nuo skau­damos gal­vos ant svei­kos. Fak­tas, kad pir­ki­mai, ku­rie įvy­ko pan­de­mi­jos me­tu, ne­ap­si­ė­jo be įvai­rių ne­la­bai ge­rų da­ly­kų, bet vis dėl­to klau­si­mas, ar toks spren­di­mas kuo nors pa­de­da. Tai tie­siog pa­de­da ins­ti­tu­ci­jai nu­si­mes­ti at­sa­ko­my­bę, nes ti­ki­my­bė, kad tos ins­ti­tu­ci­jos tu­rės kaž­ko­kią in­for­ma­ci­ją, ku­ria dis­po­nuo­ja da­bar, šiuo mo­men­tu, ir ga­lės ją pa­teik­ti per­kan­čia­jai or­ga­ni­za­ci­jai per tris die­nas, yra pa­na­šios sėk­mės kaip ir ak­lai viš­tai grū­das, nes jei­gu tai yra ne­pa­ti­ki­mas tie­kė­jas, tą ga­li­ma pa­ma­ty­ti ofi­cia­lio­je in­for­ma­ci­jo­je ir be jo­kio krei­pi­mo­si, o kaž­ko­kią spe­ci­fi­nę in­for­ma­ci­ją daž­nai ten­ka tik­rin­ti.

Kaž­ka­da bu­vo toks pra­ti­mas – va­di­no­si bran­gaus tur­to de­kla­ra­vi­mas. Ten Mo­kes­čių ins­pek­ci­ja tu­rė­da­vo per pen­kias die­nas iš­duo­ti pa­žy­mą de­kla­ruo­jan­čiam, kad tai, ką jis ­dek­la­ra­vo, yra tei­sin­ga. Tas pa­žy­mas de­kla­ruo­jan­tys ga­vo, pas­kui la­bai odio­zi­nius sa­vo ne­aiš­ku kaip įgy­tus tur­tus su­ge­bė­da­vo tuo pa­grįs­ti, nes štai, ga­vau pa­žy­mą iš Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos, ku­ri, ži­no­ma, per pen­kias dar­bo die­nas nie­ko ne­ga­lė­tų iš­sa­miai ir nuo­dug­niai pa­tik­rin­ti.

Ma­nau, kad tie­siog spren­di­mas, ma­tyt, yra ne čia. Čia yra ban­dy­mas per­kel­ti at­sa­ko­my­bę ir dėl to su vi­sa pa­gar­ba toms ins­ti­tu­ci­joms, ku­rios ši­tas pa­žy­mas tu­rė­tų da­lin­ti, už pro­jek­tą bal­suo­ti ne­ga­liu. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Kvie­čiu bal­suo­ti dėl pro­jek­to.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 97 Sei­mo na­riai: už – 64, prieš – 1, su­si­lai­kė 32. Įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

15.07 val.

Ge­ne­tiš­kai mo­di­fi­kuo­tų or­ga­niz­mų įsta­ty­mo Nr. IX-375 1, 2, 4, 72, 9, 10, 12 straipsnių, ant­ro­jo skir­snio pa­va­di­ni­mo ir prie­do pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 21 straips­niu, tre­čiuo­ju1 ir tre­čiuo­ju2 skir­sniais įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4248(2)ES (pri­ėmi­mas)

 

To­liau – Ge­ne­tiš­kai mo­di­fi­kuo­tų or­ga­niz­mų įsta­ty­mo Nr. IX-375 įvai­rių straips­nių, ant­ro­jo skir­snio pa­va­di­ni­mo ir prie­do pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 21 straips­niu, tre­čiuo­ju1 ir tre­čiuo­ju2 skir­sniais įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4248(2).

Ei­na­me pa­straips­niui. Dėl 1, 2, 3, 4, 5, 6 straips­nių pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. Ga­li­me jiems pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl 7 straips­nio yra gau­tas Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to siū­ly­mas. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Čia pa­siū­ly­mas bu­vo re­dak­ci­nio po­bū­džio, kad da­bar, duo­dant nuo­ro­das į Eu­ro­pos Są­jun­gos tei­sės ak­tus, ne­rei­kia nu­ro­dy­ti ofi­cia­laus lei­di­nio nu­me­rio. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė ir pa­ko­re­ga­vo.

PIRMININKAS. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu vi­sam 7 straips­niui su pa­siū­ly­mu? Ačiū, pri­tar­ta. 8 straips­nis. Pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? Ačiū, pritar­ta. Dėl 9 straips­nio yra Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to siū­ly­mas. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Dėl 9? Pas ma­ne 20…

PIRMININKAS. Dėl 9 straips­nio.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Čia yra tik­tai 102.

PIRMININKAS. Čia yra 9 straips­nis.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Ge­rai. Čia re­dak­ci­nio po­bū­džio ir ko­mi­te­tas pri­ta­ria.

PIRMININKAS. Ačiū. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­drai 9 straips­niui ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. To­liau dėl 10 straips­nio yra taip pat Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Čia ir­gi re­dak­ci­nio po­bū­džio pa­sta­ba, tie­siog nu­me­rį įra­šy­ti į pa­va­di­ni­mą. Ko­mi­te­tas pri­ta­ria.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu vi­sam 10 straips­niui? Ačiū, pri­tar­ta. 11 straips­nis. Nė­ra gau­ta pa­siū­ly­mų. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. To­liau 12 straips­nis. Yra Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos… Ai, pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. Ga­li­ma ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Ir 13 straips­nis. Yra Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pas­ku­ti­nis siū­ly­mas.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Čia ir­gi tik­tai pa­keis­ti, vie­to­je žo­džio „iš­dės­ty­ta“ įra­šy­ti žo­dį „iš­dės­ty­tas“. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ir ga­li­me 13 straips­niui ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Mo­ty­vai už – V. Ving­rie­nė. Pra­šau.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­suo­da­mi už ši­tą įsta­ty­mą, mes iš tik­rų­jų žen­gia­me la­bai svar­bų is­to­ri­nį žings­nį, tai yra pri­ima­me po­li­ti­nį spren­di­mą už­draus­da­mi Lie­tu­vo­je au­gin­ti ge­ne­tiš­kai mo­di­fi­kuo­tus au­ga­lus, ku­rie yra įtei­sin­ti ir Eu­ro­pos Są­jun­go­je. Mums to­kią tei­sę su­tei­kia Eu­ro­pos Są­jun­gos 18 di­rek­ty­va, ku­ri anks­čiau gal­būt tie­siog rei­ka­lau­da­vo už­draus­ti au­gin­ti au­ga­lus… ar­ba tiek­ti pro­duk­tus ga­li­ma tik to­kiu at­ve­ju ša­lims na­rėms, jei­gu moks­li­niais ir svei­ka­tos tiks­lais yra pa­tvir­ti­na­ma, kad iš tik­rų­jų jie tu­ri ko­kį nors nei­gia­mą po­vei­kį. Šiuo me­tu di­rek­ty­va su­tei­kia ga­li­my­bę ir po­li­ti­niu spren­di­mu už­draus­ti ir ne­au­gin­ti ge­ne­tiš­kai mo­di­fi­kuo­tų or­ga­niz­mų. Šį žings­nį mes šian­dien žen­gia­me.

Be abe­jo, mū­sų var­to­to­jai, gy­ven­to­jai, tik­rai 80 % ap­klaus­tų­jų pa­si­sa­ko už tai, kad ne­no­ri var­to­ti ge­ne­tiš­kai mo­di­fi­kuo­tų or­ga­niz­mų ir tu­rė­ti ša­lia sa­vęs. Taip pat ir pre­ky­bos cen­trai at­si­sa­kė pre­kiau­ti ge­ne­tiš­kai mo­di­fi­kuo­tais pro­duk­tais. Be abe­jo, mū­sų ūki­nin­kai no­rė­tų lik­ti ge­ne­tiš­kai mo­di­fi­kuo­tų neut­ra­lia ša­li­mi. To­dėl mes šian­dien tik­rai žen­gia­me rim­tą, svar­bų ap­lin­ko­sau­gi­nį žings­nį už­draus­da­mi ge­ne­tiš­kai mo­di­fi­kuo­tus or­ga­niz­mus. Pra­šau pri­tar­ti bū­tent šiam pro­jek­tui.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai už – M. Pui­do­kas.

M. PUIDOKAS (MSNG). Ger­bia­mi ko­le­gos, tik­rai ra­gi­nu vi­sus pri­tar­ti ir pa­lai­ky­ti šiuos svar­bius pa­kei­ti­mus. Tai ga­li­ma pa­va­din­ti tam tik­ra pras­me ir is­to­riš­kai svar­biu spren­di­mu, nes ge­ne­tiš­kai mo­di­fi­kuo­ti or­ga­niz­mai ir su jais su­si­ję pro­duk­tai yra ta sri­tis, dėl ku­rios iš tik­rų­jų ki­lo la­bai daug dis­ku­si­jų.

Vi­suo­me­nė Lie­tu­vo­je pui­kiai su­pran­ta tas grės­mes ir, kaip mi­nė­jo ko­le­gė sta­tis­ti­ką, 80 % žmo­nių tiems da­ly­kams ne­pri­ta­ria. Žmo­nės no­ri gy­ven­ti svei­kai ir Lie­tu­va, kaip ma­ža vals­ty­bė, tik­rai tu­ri ga­li­my­bę siek­ti bū­ti eko­lo­giš­ka, kuo svei­kes­nes ap­lin­kos są­ly­gas su­tei­kian­čia ša­li­mi sa­vo žmo­nėms, to­dėl mums tu­rė­tų rū­pė­ti, kad mū­sų vi­suo­me­nė bū­tų svei­ka ir kad jo­kių pro­duk­tų, ku­rie su­si­ję su ge­ne­tiš­kai mo­di­fi­kuo­tais or­ga­niz­mais, tų pa­vo­jin­gų pro­duk­tų au­gi­ni­mas mū­sų vals­ty­bė­je ne­bū­tų ga­li­mas, nes aki­vaiz­du, kad ab­so­liu­ti dau­gu­ma ty­ri­mų bū­tent tą il­ga­lai­kį po­vei­kį tiek ap­lin­kai, tiek bi­tėms, tiek ki­tiems da­ly­kams pa­ro­do. Jei­gu no­ri­te tu­rė­ti tva­rią, gra­žią, ge­rą ir svei­ką ap­lin­ką, kvie­čiu pa­lai­ky­ti šį spren­di­mą.

PIRMININKAS. K. Star­ke­vi­čius – mo­ty­vai už.

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Ačiū. Taip pat siū­lau bal­suo­ti, ta­čiau no­riu kar­tu ir per­spė­ti, kad pas mus vis tiek pa­ten­ka ge­ne­tiš­kai mo­di­fi­kuo­tų pro­duk­tų. Tai – so­jos, ku­rių at­ke­liau­ja iš Ame­ri­kos ir nau­do­ja­ma pa­ša­rams. Bet, aiš­ku, nė­ra toks di­de­lis kie­kis. So­jų, kaip ten­ka iš pa­tir­ties ma­ty­ti, au­gi­na­ma ir Uk­rai­no­je, nors ten de­kla­ruo­ja­ma, kad jos yra ne ge­ne­tiš­kai mo­di­fi­kuo­tos, ta­čiau iš at­lie­ka­mų ty­ri­mų ma­ty­ti, kad iš tik­rų­jų ge­ne­tiš­kai ne­mo­di­fi­kuo­tų už­au­gi­na­ma apie 10 %, 90 % vis tiek yra ge­ne­tiš­kai mo­di­fi­kuo­tų. Taip, čia ma­no toks per­spė­ji­mas, kad vis tiek pas mus jų pa­ten­ka.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Kvie­čiu bal­suo­ti dėl vi­so pro­jek­to.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 91: už – 87, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 4. Įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

15.13 val.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 313 straips­nio ir prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4249(2) (pri­ėmi­mas)

 

To­liau ly­di­ma­sis – Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 313 straips­nio ir prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4249(2). Ei­na­me pa­straips­niui.

Dėl 1 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Dėl 2 straips­nio tu­ri­me Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to siū­ly­mą. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė – pri­tar­ti. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta vi­sam 2 straips­niui.

Dėl 3 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Dėl mo­ty­vų nie­kas ne­už­si­ra­šė. Kvie­čiu bal­suo­ti dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 91 Sei­mo na­rys: už – 88, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 3. Įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

15.15 val.

Ap­lin­kos ap­sau­gos įsta­ty­mo Nr. I-2223 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4250(2) (pri­ėmi­mas)

 

To­liau tre­čia­sis ly­di­ma­sis – Ap­lin­kos ap­sau­gos įsta­ty­mo Nr. I-2223 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4250(2). Yra du straips­niai. Dėl jų pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. Ga­li­ma pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Dėl mo­ty­vų nie­kas ne­už­si­ra­šė. Kvie­čiu bal­suo­ti dėl vi­so pro­jek­to.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 94 Sei­mo na­riai: už – 91, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 3. Įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

15.16 val.

Lau­ki­nės au­ga­li­jos įsta­ty­mo Nr. VIII-1226 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3816(3) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

To­liau dar­bo­tvarkėje – Lau­ki­nės au­ga­li­jos įsta­ty­mo Nr. VIII-1226 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3816(3). J. Raz­ma per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš ma­nau, dar rei­kia šiek tiek lai­ko, kad pa­mė­gin­tu­me tą vie­tą dėl šim­to met­rų drau­di­mo gry­bau­ti ap­svars­ty­ti. Čia, ma­tyt, šian­dien to ne­iš­sprę­si­me, o per per­trau­ką gal įre­gist­ruo­tu­me iki pri­ėmi­mo pa­tai­są, grįž­tu­me prie to straips­nio ir gal­būt ta­da dar­niau pri­im­tu­me tą įsta­ty­mo pro­jek­tą. Frak­ci­jos var­du pra­šau per­trau­kos iki ki­to po­sė­džio.

PIRMININKAS. Pa­tiks­li­nu – dėl vi­so pa­ke­to?

J. RAZMA (TS-LKDF). Taip, dėl vi­so pa­ke­to, su­tau­py­si­me lai­ko. Čia pas­ku­ti­nis po­sė­dis.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me, ačiū.

 

15.17 val.

Spe­cia­lių­jų že­mės nau­do­ji­mo są­ly­gų įsta­ty­mo Nr. XIII-2166 2 prie­do pa­kei­ti­mo įstaty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4417(2) (pri­ėmi­mas)

 

To­liau dar­bo­tvarkėje – Spe­cia­lių­jų že­mės nau­do­ji­mo są­ly­gų įsta­ty­mo Nr. XIII-2166 2 prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4417(2). Ei­na­me pa­straips­niui. Kvie­čiu į tri­bū­ną A. Skar­džių. Ne­ma­tau. Gal Vir­gi­ni­ja ga­lė­tų pa­gel­bė­ti iš Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to, pa­žiū­rė­si­me iš­va­dą ir siū­ly­mus. Vir­gi­ni­ja, at­ei­ki­te.

1 straips­nis ir tu­ri­me pa­siū­ly­mų dėl 1 straips­nio, tai yra Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pir­ma­sis siū­ly­mas. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė?

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė – ne­pri­tar­ti. Siū­lo­ma pri­tar­ti pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui. Tris kar­tus su­ma­ži­na­mas per pa­rą per­dir­ba­mų žu­vų kie­kis. Ko­mi­te­tas at­si­žvel­gė į bu­vi­mą ana­lo­giš­kų įsta­ty­mų, pa­gal ku­riuos sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos pri­ima spren­di­mus, ir į tai, kad šis ver­slas tu­ri il­ga­me­tes tra­di­ci­jas ir siū­lo­mas reg­la­men­ta­vi­mas tu­rė­tų es­mi­nę nei­gia­mą įta­ką žmo­nių svei­ka­tai. Ko­mi­te­tas pa­siū­lė ne­pri­tar­ti.

PIRMININKAS. To­liau ant­ra­sis Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to siū­ly­mas.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė ši­tam siū­ly­mui.

PIRMININKAS. Ir tre­čia­sis siū­ly­mas.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Ir­gi pri­tar­ta.

PIRMININKAS. Dau­giau siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu šiam straips­niui su vi­sais pa­siū­ly­mais? Ačiū, pri­tar­ta.

Dėl mo­ty­vų nie­kas ne­už­si­ra­šė. Bal­suo­ja­me dėl vi­so.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 89 Sei­mo na­riai: už – 78, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 11. Įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

15.20 val.

Žu­vi­nin­kys­tės įsta­ty­mo Nr. VIII-1756 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3873(2) (pri­ėmi­mas)

 

To­liau – Žu­vi­nin­kys­tės įsta­ty­mo Nr. VIII-1756 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3873(2). Kvie­čiu Pet­rą į tri­bū­ną. Ei­na­me pa­straips­niui. Dėl 1 straips­nio yra Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė?

P. ČIMBARAS (MSNG). Pri­ta­ria, ko­mi­te­tas pri­ta­ria.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu su pa­siū­ly­mu 1 strai­ps­niui? Ačiū, pri­tar­ta.

2 straips­nis, 3 straips­nis. Dėl 4, 5, 6, 7, 8 straips­nių pa­siū­ly­mų ne­gau­ta. Ga­li­me jiems pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

9 straips­nis. Yra Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to siū­ly­mas.

P. ČIMBARAS (MSNG). Ko­mi­te­tas ir­gi pri­ta­ria.

PIRMININKAS. To­liau yra ant­ra­sis Tei­sės de­par­ta­men­to siū­ly­mas.

P. ČIMBARAS (MSNG). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies.

PIRMININKAS. Ir pas­ku­ti­nis siū­ly­mas dėl šio straips­nio – taip pat Tei­sės de­par­ta­men­to. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė?

P. ČIMBARAS (MSNG). Pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Ar ga­li­me vi­sam straips­niui pri­tar­ti su vi­so­mis iš­va­do­mis? Ačiū, pri­tar­ta.

To­liau yra 10 straips­nis, pa­siū­ly­mų ne­gau­ta. Ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl 11 strai­ps­nio yra Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos siū­ly­mų. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė?

P. ČIMBARAS (MSNG). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė – ne­pri­tar­ti. Pa­siū­ly­mo nuo­sta­ta nė­ra… Kei­čia­mas esa­mas ir il­gą lai­ką nuo 2000 me­tų ga­lio­jan­tis tei­si­nis re­gu­lia­vi­mas, to­dėl ir neat­si­žvelg­ta.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ar ga­li­me pri­tar­ti 11 straips­niui su ko­mi­te­to nuo­mo­ne? Ačiū, pri­tar­ta. 12 straips­nis. Gau­tas taip pat Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos pa­siū­ly­mas.

P. ČIMBARAS (MSNG). Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. To­kio ap­ri­bo­ji­mo ar­gu­men­tai: at­si­sa­ky­mas leis op­ti­mi­zuo­ti žve­jy­bos veik­lą, pa­di­din­ti žve­jy­bos rei­so pel­nin­gu­mą per ap­si­kei­ti­mus su­kau­pus di­des­nes žve­jy­bos ga­li­my­bes.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Taip pat dėl šio straips­nio yra ant­ra­sis Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos siū­ly­mas.

P. ČIMBARAS (MSNG). Ko­mi­te­to spren­di­mas – ne­pri­tar­ti. Mo­ty­vai – ūkio sub­jek­tų ga­li­my­bes su­si­tar­ti dėl ne­kon­ku­ra­vi­mo šiuo me­tu drau­džia ga­lio­jan­čios Kon­ku­ren­ci­jos įsta­ty­mo nuo­sta­tos.

PIRMININKAS. To­liau yra Tei­sės de­par­ta­men­to siū­ly­mas. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė?

P. ČIMBARAS (MSNG). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies.

PIRMININKAS. To­liau yra dar vie­nas Tei­sės de­par­ta­men­to siū­ly­mas.

P. ČIMBARAS (MSNG). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ar ga­li­me pri­tar­ti 12 straips­niui su vi­sais siū­ly­mais ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. 13 straips­nis. Yra Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos siū­ly­mas.

P. ČIMBARAS (MSNG). Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­ria ir ar­gu­men­tas, kad pro­jek­te nu­ma­ty­tu nau­ju re­gu­lia­vi­mu, su­si­ju­siu su ap­si­kei­ti­mų tarp Lie­tu­vos ūkio sub­jek­tų ver­ti­ni­mu, šiuo me­tu ga­lio­jan­čiu re­gu­lia­vi­mu, ku­ris iki šiol nie­ka­da ne­bu­vo keis­tas ap­si­kei­ti­mų žve­jy­bos ga­li­my­bių tarp Lie­tu­vos ūkio sub­jek­tų at­ve­ju, yra lai­ko­ma, kad ūkio sub­jek­tas pa­ga­vo tas žve­jy­bos ga­li­my­bes, ku­rias ga­vo po ap­si­kei­ti­mo, ir tai, ką fak­tiš­kai pa­ga­vo, yra ir ver­ti­na­ma.

PIRMININKAS. To­liau yra ant­ra­sis Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos siū­ly­mas.

P. ČIMBARAS (MSNG). Ir­gi ne­pri­tar­ti, nes sie­kia­ma pa­lik­ti esa­mą Žu­vi­nin­kys­tės įsta­ty­mo re­gu­lia­vi­mą, su­si­ju­sį su re­or­ga­ni­za­vi­mu.

PIRMININKAS. Ir to­liau yra Tei­sės de­par­ta­men­to.

P. ČIMBARAS (MSNG). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ar ga­li­me pri­tar­ti vi­sam 13 straips­niui su vi­sais siū­ly­mais ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

To­liau 14 straips­nis, dėl jo pa­siū­ly­mų ne­gau­ta. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

15 straips­nis. Yra Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to siū­ly­mas. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė?

P. ČIMBARAS (MSNG). Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­ria. Pra­di­nė auk­cio­no kai­na įsta­ty­me nė­ra nu­rodo­ma, ka­dan­gi ji ne­nu­sta­ty­ti­na. Ūkio sub­jek­tai, da­ly­vau­jan­tys auk­cio­ne, pa­ke­lia kai­nos pa­siū­ly­mus.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ga­li­me pri­tar­ti 15 straips­niui ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

16 straips­nis. Pa­siū­ly­mų ne­gau­ta. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

To­liau 17 straips­nis. Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to siū­ly­mas.

P. ČIMBARAS (MSNG). Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­ria. Nu­ro­dy­ti­na, kad šiuo me­tu yra ne­pa­grįs­tai skir­tin­gai reg­la­men­tuo­tas žve­jy­bos Bal­ti­jos jū­ro­je ir žve­jy­bos to­li­muo­siuo­se žve­jy­bos ra­jo­nuo­se auk­cio­ne su­tei­kia­mų tei­sių dy­dis. Tai yra su­vie­no­di­na­ma.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ga­li­me pri­tar­ti 17 straips­niui su siū­ly­mu, ko­mi­te­to nuo­mo­ne? Ačiū, pri­tar­ta. 18, 19, 20, 21, 22, 23 straips­niai. Iki 22 straips­nio mes ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. Ne, at­si­pra­šau, iki 23 im­ti­nai pa­siū­ly­mų ne­gau­ta. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl 24 straips­nio yra Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to siū­ly­mas.

P. ČIMBARAS (MSNG). 23?

PIRMININKAS. Čia 24, kur yra ko­mi­te­to nuo­mo­nė pri­tar­ti.

P. ČIMBARAS (MSNG). Ko­mi­te­tas pri­ta­ria.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ga­li­me pri­tar­ti šiam straips­niui ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

25 straips­nis. Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to siū­ly­mas.

P. ČIMBARAS (MSNG). Ko­mi­te­tas pri­ta­ria.

PIRMININKAS. Ga­li­me vi­sam straips­niui ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. To­liau yra 26 straips­nis. Dėl jo nė­ra siū­ly­mų. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

27 straips­nis.

P. ČIMBARAS (MSNG). Ko­mi­te­tas pa­sta­bai pri­ta­rė.

PIRMININKAS. Ga­li­me 27 straips­niui pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

To­liau 28 straips­nis. Yra Sei­mo Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to…

P. ČIMBARAS (MSNG). Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė įsta­ty­mo pro­jek­to 25 straips­nio 1 ir 3 da­ly­se nu­sta­ty­ti, kad jau pra­ėjo įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mo ter­mi­nai. Ko­mi­te­tas siū­lo juos tiks­lin­ti.

PIRMININKAS. Ir pas­kui yra Sei­mo na­rio P. Čim­ba­ro siū­ly­mas.

P. ČIMBARAS (MSNG). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

PIRMININKAS. Ir ga­li­me… Ir yra šis pa­siū­ly­mas. Pri­sta­ty­ki­te, ką siū­lo­te.

P. ČIMBARAS (MSNG). Ma­no siū­ly­mas. Ūkio sub­jek­tams per ka­len­do­ri­nius me­tus ne­pa­nau­do­jus vi­sų jiems tais ka­len­do­ri­niais me­tais skir­tų in­di­vi­du­a­lios žve­jy­bos kvo­tų, bū­tų per­ke­lia­ma į ki­tus me­tus. Jei­gu įmo­nė ga­vo kvo­tas ir dėl tam tik­rų lai­vo ge­di­mų ar pan­de­mi­jos, ar ki­tų sti­chi­nių ne­lai­mių ne­iš­gau­dė, tai bū­tų per­ke­lia­ma ki­tiems me­tams ne dau­giau kaip 10 %.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, yra 29, ku­rie pa­lai­ko? Ma­no­me, kad yra. Bal­suo­ja­me dėl šio Pet­ro pa­siū­ly­mo.

Bal­sa­vo 91 Sei­mo na­rys: už – 63, prieš – 1, su­si­lai­kė 27. Pa­siū­ly­mui dėl 17 straips­nio pri­tar­ta.

Da­bar dėl vi­sų li­ku­sių straips­nių ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

To­liau – mo­ty­vai dėl vi­so. P. Čim­ba­ras – mo­ty­vai už. Pra­šau.

P. ČIMBARAS (MSNG). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Tik­rai no­rė­čiau pa­dė­ko­ti ir Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tui, ir Vy­riau­sy­bei, nes čia yra pro­jek­tas, teik­tas Vy­riau­sy­bei. Jei bu­vo­te pra­ei­to­je ka­den­ci­jo­je, tai vi­są­laik Žu­vi­nin­kys­tės įsta­ty­mas bū­da­vo tei­kia­mas prieš Nau­juo­sius me­tus, tai yra prieš šven­tes, ir Sei­mui tek­da­vo varg­ti. Bet šį kar­tą jau taip įvy­ko, ko­mi­te­tas tru­pu­tį pa­dis­ku­ta­vo su so­cia­li­niais part­ne­riais, su mi­nis­te­ri­ja, čia tik­rai pa­to­bu­li­nome. Tik­rai pra­šau bal­suo­ti už.

Ga­liu pa­sa­ky­ti, kad šis įsta­ty­mas su­si­jęs su Bal­ti­jos jū­ra, to­li­mų­jų van­de­ny­nų… Aiš­ku, tiems, ku­rie gal­vo­ja, kad čia bus tin­klai eže­ruo­se, – šis įsta­ty­mas nė­ra su­si­jęs. Tik­rai pra­šau bal­suo­ti už.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai prieš – S. Jo­vai­ša.

S. JOVAIŠA (TS-LKDF). Ačiū. Uni­ka­lus Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas. Klau­siau P. Čim­ba­ro, kai jis pa­sa­kė, kad Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas at­me­ta fak­tiš­kai vi­sus Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos siū­ly­mus ir pa­sta­bas. Va­di­na­si, jei­gu mes ši­tą įsta­ty­mą da­bar pri­ima­me, STT rei­kė­tų iš­for­muo­ti. Ne­lin­kė­da­mas to gar­bin­gai mū­sų tar­ny­bai, su­si­lai­ky­siu.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai už – K. Star­ke­vi­čius.

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Ser­ge­jau, nie­ko ne­rei­kės iš­for­muo­ti, ta­čiau bu­vo su­si­klos­čiu­si to­kia si­tu­a­ci­ja dau­ge­lį me­tų, kai lai­vai, ku­rie sto­vi, ne­žve­jo­ja, gau­na kvo­tas. Tas kvo­tas to­liau per­par­duo­da ir ki­tais me­tais vėl tų pa­čių kvo­tų rei­ka­lau­ja. Kur tos kvo­tos, jei­gu žiū­rė­si­me ben­drą­ja pras­me, nu­ke­liau­ja, ge­riau­siu at­ve­ju gal­būt Ry­gos, Lat­vi­jos, žve­jams, ta­čiau yra at­ve­jų, kai nu­ke­liau­ja ir Ka­li­ning­ra­do žve­jams.

Tiks­las bū­tų… Aš ne­sa­kau, kad šiuo įsta­ty­mu gal­būt vis­kas bus su­re­gu­liuo­ta, kad tiems Lie­tu­vos žve­jams, ku­rie žve­jo­ja, ir bū­tų tei­sė. Tiems, ku­rie tu­ri įran­kius, ku­rie tu­ri lai­vus, o ne lai­ko lai­vus prie­kran­tė­se. Jau vie­nas eta­pas bu­vo, kai lai­vai bu­vo su­pjaus­ty­ti ir pi­ni­gai gau­ti. Da­bar vėl­gi gal­būt rei­kia at­ei­ti iki to, tuos lai­vus, jei­gu žu­vų nė­ra, iš­tek­lių nė­ra, taip pat su­pjaus­ty­ti, bet jie lai­ko tam, kad bū­tų ga­li­ma gau­ti kvo­tas. Va­di­na­mo­sios is­to­ri­nės kvo­tos duo­da­mos ne už su­gau­tą pro­duk­ci­ją, ne už dar­bą, o už tai, kad kaž­ka­da žve­jo­jai, o da­bar tu per­par­duo­di tas vi­sas kvo­tas. Pa­gal­vo­ki­me vi­si prieš bal­suo­da­mi.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai prieš – K. Ma­žei­ka.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Tur­būt rei­kė­tų vie­šai kreip­tis į Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to vi­sus na­rius, tai, ką kal­bė­jo, ma­to­si, kas rū­pi, ypač ko­le­gai P. Čim­ba­rui, ku­ris pri­sta­tė iš­va­dą. Iš tie­sų Mė­gė­jiš­kos žūk­lės įsta­ty­mas yra pa­teik­tas 2016 me­tais ir nie­kaip ne­ran­da spren­di­mų Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas, o kal­bant apie ver­sli­nę žve­jy­bą, jie pui­kiau­siai tur­būt dir­ba, ži­no pro­ble­mas, spren­džia ir taip to­liau. Iš tie­sų ap­mau­du tai, kad Bal­ti­jos jū­ro­je, su­pran­ta, men­kių jau nė­ra kvo­tų, nes men­kes už­draus­ta žve­jo­ti, tur­būt dar keis­čiau, kai pa­si­žiū­ri kvo­tas ir yra pa­skir­ta kvo­ta 13 vie­ne­tų la­ši­šų pa­gau­ti. Tai ir­gi ab­sur­diš­kai skam­ba.

Kal­bant ap­skri­tai apie tar­ny­bos, ku­ri pri­žiū­ri, Žu­vi­nin­kys­tės tar­ny­bos, ką ir ko­le­ga mi­nė­jo apie STT, tai vėl­gi pra­dė­tas ty­ri­mas… Tai, kad neat­si­žvelg­ta į STT pa­sta­bas, iš tie­sų ke­lia tam tik­rų abe­jo­nių, bet iš prin­ci­po no­rė­čiau tik dar kar­tą pa­pra­šy­ti, kad Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas įver­tin­tų ir mė­gė­jiš­kos žūk­lės pro­pa­guo­to­jus, kad ne­bū­tų nuo­sta­ta pir­miau­sia duo­ti pra­mo­ni­nei žve­jy­bai, o kas liks, pa­lik­ti mė­gė­jams. Tur­būt jau ne tie lai­kai, kad vis­ką ga­li­ma gau­dy­ti tin­klais. Ko­le­gos, aš as­me­niš­kai su­si­lai­ky­siu šiuo klau­si­mu, nes tik­rai ne­pa­lai­kau ver­sli­nės žve­jy­bos, nes iš­tek­liai yra ne tik kad eik­vo­ja­mi, bet kai ku­rie jau ir iš­eik­vo­ti.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai už – J. Lie­sys.

J. LIESYS (LSF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, la­bai tei­sin­gai pa­sa­kė ger­bia­mas K. Star­ke­vi­čius – ne­pjaus­ty­ki­me lai­vų, leis­ki­me jiems plau­kio­ti, te­gul dir­ba sa­vo dar­bą, tai, kas jiems pa­skir­ta. Vis dėl­to mes mo­ka­me lai­vi­nin­kys­tę, ne mo­ka­me, tu­ri­me tą lai­vi­nin­kys­tę, ku­ri tik­rai ga­lė­tų rū­pin­tis ir žve­jy­ba.

Tai vie­nas da­ly­kas. Kalbant apie Mė­gė­jiš­kos žve­jy­bos įsta­ty­mą, aš ma­ny­čiau, kad Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas ir dėl mė­gė­jiš­kos žve­jy­bos pri­ims tin­ka­mus spren­di­mus, nes da­bar ir­gi tas pats yra da­ro­ma, ka­dan­gi žmo­nės at­si­sa­ko nuo­mo­tis eže­rus, ne­ga­li mė­gė­jiš­kai ar­ba kvo­tų ne­tu­ri, ar­ba gau­dy­ti sau žu­vies, tos, ku­rią jie tik­rai lei­džia į eže­rus. Tai šiuo at­ve­ju siū­lau vi­siems, ger­bia­mi ko­le­gos, pri­tar­ti šiam įsta­ty­mui.

PIRMININKAS. P. Urb­šys – mo­ty­vai prieš.

P. URBŠYS (MSNG). Tiek pra­ei­to­je ka­den­ci­jo­je, tiek šio­je ka­den­ci­jo­je iš tik­rų­jų ne kar­tą bu­vo su­si­kry­žia­vu­sios ie­tys dėl Žu­vi­nin­kys­tės įsta­ty­mo. Aiš­kiai ma­tė­si, kad yra Sei­mo na­rių, ku­rie at­sto­vau­ja ver­sli­nei žu­vi­nin­kys­tei, tai bu­vo aki­vaiz­du. Vi­sa­da vy­ko tarp stam­bių­jų žve­jų ir tarp tų smul­kių­jų tam tik­ros rung­ty­nės čia, Sei­mo sa­lė­je, per tam tik­rus įsta­ty­mų pro­jek­tus. Ką aš da­bar gir­džiu? Gir­džiu tai, kad STT fik­sa­vo, kad yra ne­skaid­rios įsta­ty­mo pa­tai­sos, ko­mi­te­tas į jas neat­si­žvel­gė ir da­bar Sei­mui siū­lo bal­suo­ti už tą tik­rai ne­ska­niai kve­pian­tį įsta­ty­mą. Jei­gu mes no­ri­me baig­ti sa­vo se­si­ją su kva­pe­liu, pir­myn, bal­suo­ki­me.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai už – A. Skar­džius.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Nie­ka­da ne­rei­kia, ger­bia­mas Po­vi­lai, gin­ti sa­vo pro­fe­si­jos at­sto­vų, nors la­bai svar­bi pro­fe­si­ja Lie­tu­vo­je, bet tai nė­ra tik­rai vi­sa­ži­niai, Lie­tu­va, ypač pa­ma­rio kraš­tas, yra žve­jų kraš­tas. Man te­ko at­sto­vau­ti vi­są ka­den­ci­ją šiam kraš­tui. Yra tra­di­ci­jos. Tie vi­si įsta­ty­mai, kai ban­do­ma su­prie­šin­ti di­de­lį lo­biz­mą pra­mo­gi­nės žve­jy­bos su vi­sa in­dust­ri­ja – bliz­gių par­da­vi­mu ir va­lų, ir meš­ke­ry­ko­čių par­da­vi­mu – su tra­di­ci­niu ver­slu, taip ir iš­ei­na. Pa­si­žiū­rė­ki­te, kaip Lie­tu­va pa­si­el­gė va­do­vau­jant kaž­ku­riam prem­je­rui, ka­i bu­vo vi­sas žve­jy­bi­nis lai­vy­nas par­duo­tas už gra­šius. Da­bar ban­do­ma at­sta­ty­ti, ban­do kvo­to­mis nau­do­tis as­me­nys, ku­rie tas kvo­tas per­par­duo­da, – štai kur yra STT vei­ki­mo lau­kas. Ta­čiau STT 30 me­tų ty­li – nuo žve­jy­bi­nio lai­vy­no iš­par­da­vi­mo iki kvo­tų pa­skirs­ty­mo per­par­da­vi­nė­to­jams. Ne tiems, ku­rie re­a­liai tu­ri, sa­ky­ki­me, tas prie­mo­nes, tu­ri su­si­pir­kę lai­vus, bet ne – pa­skirs­ty­mo ly­gia­va. Ta­da pra­šau spe­ku­liuo­ti. Pa­ma­rio kraš­to žve­jai, džio­vin­ki­te sa­vo tin­klus ir ir­klus, nes at­va­žiuos vil­nie­čiai, su­si­pirks jū­sų kvo­tas. Štai ko­kia yra pro­ble­ma ir ją rei­kia kom­plek­siš­kai spręs­ti.

Aš ne­sa­kau, kad šis siū­ly­mas yra to­bu­las. To­bu­lu­mui ri­bų nė­ra, bet ne­ma­ty­ti to, kam mes at­sto­vau­ja­me – tiek ver­sli­nei žve­jy­bai, tiek tra­di­ci­nei, tiek pra­mo­gi­nei. Mes tu­ri­me ieš­ko­ti tie­siog to ben­dro su­gy­ve­ni­mo ir ben­dro iš­tek­lių pa­skirs­ty­mo, to­dėl pa­si­sa­kau už šį ne­la­bai to­bu­lą įsta­ty­mą. Ačiū.

PIRMININKAS. Pas­ku­ti­niai mo­ty­vai prieš – M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­ma­sis pir­mi­nin­ke. Tu­riu pa­sa­ky­ti, Pet­ras Čim­ba­ras – ge­ras žmo­gus, tik­ras pat­rio­tas. Šiuo at­ve­ju, ger­bia­mas Pet­rai, čia yra gi­lus fi­lo­so­fi­nis klau­si­mas, ku­rį ban­do­me šiuo įsta­ty­mu iš­spręs­ti. Rau­do­na – mė­ly­na, šil­ta – šal­ta, va­sa­ra – žie­ma, ver­sli­nė žūk­lė ar mė­gė­jiš­ka žve­jy­ba. Tin­klais gau­dy­ti ir par­da­vi­nė­ti ar su meš­ke­ry­te nuo kran­to pa­žve­jo­ti.

Aš esu už mė­gė­jiš­ką žūk­lę ir man at­ro­do, kad mes ne­pa­kan­ka­mai ska­ti­na­me žmo­nes mė­gau­tis gam­ta, mė­gau­tis žūk­le, ne ­eik­vo­jant gam­tos iš­tek­lius, o sten­gian­tis kur­ti pri­dė­ti­nę ver­tę, sten­gian­tis kur­ti eko­no­mi­ką, sten­gian­tis mė­gau­tis gam­ta, ne­su­ma­ži­nant ga­li­my­bės to pa­da­ry­ti ki­tiems. Šiuo at­ve­ju šis įsta­ty­mo pro­jek­tas yra skir­tas bū­tent ver­sli­nei žve­jy­bai ir tiems žmo­nėms, ku­rie už­si­i­ma ver­sli­ne žve­jy­ba. Aš kvies­čiau su­si­kon­cen­truo­ti ir skir­ti dė­me­sio mė­gė­jiš­kai žūk­lei. Nors ir daž­nai mū­sų su mi­nist­ru K. Ma­žei­ka pa­žiū­ros ir fi­lo­so­fi­ja ski­ria­si, bet dėl mė­gė­jiš­kos žūk­lės, man at­ro­do, mes tu­ri­me su­ta­ri­mą. Bū­tų ge­rai, kad ga­lė­tu­me skir­ti tam dau­giau lai­ko.

PIRMININKAS. Vi­si mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Kvie­čiu bal­suo­ti dėl šio įsta­ty­mo pro­jek­to.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 94 Sei­mo na­riai: už – 52, prieš – 7, su­si­lai­kė 35. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-3873(2) pri­im­tas. (Gon­gas)

Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo. Ger­bia­mas A. Sa­la­ma­ki­nas – per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną. To­liau po­sė­džiui pir­mi­nin­kaus G. Kir­ki­las.

A. SALAMAKINAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Aš la­bai trum­pą re­pli­ką, ne­mi­nė­da­mas pa­var­džių.

Mie­lie­ji, aiš­ku, su­tin­ku, kad rei­kia dis­ku­tuo­ti dėl kiek­vie­no įsta­ty­mo. Bet bū­ki­te ma­lo­nūs, bent pa­skai­ty­ki­te, apie ką tas įsta­ty­mas kal­ba. Jis nė žo­džio ne­kal­ba, kad su­prie­šin­tų ver­sli­nę žve­jy­bą su mė­gė­jiš­ka žve­jy­ba. Jis nė žo­džiu neu­zur­puo­ja mė­gė­jiš­kos žve­jy­bos, šis įsta­ty­mas, nes kal­ba apie lai­vus, apie ki­tus da­ly­kus. Bet jo­kiu bū­du ne apie meš­ke­res, plū­des ir vi­sa ki­ta.

PIRMININKAS (G. KIRKILAS, LSDDF). Ačiū. Ko­le­gos, įsta­ty­mo pro­jek­tas… Pra­šom. Ko­le­ga K. Star­ke­vi­čius. Pra­šom.

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Taip, dar kar­tą. Iš tik­rų­jų ko­le­ga A. Sa­la­ma­ki­nas yra žve­jys ir tai, ką jis pa­sa­kė, yra auk­si­niai žo­džiai. Čia mes ne­kal­ba­me apie meš­ke­rio­to­jus. Jei­gu tie, ku­rie kal­bė­jo… tai rei­kia vi­siš­kai už­draus­ti žve­jy­bą, už­draus­ki­me Lie­tu­vos plo­te, tai lat­viai žve­jos, iš ki­tos pu­sės – ru­sai, iš ki­tos pu­sės – šve­dai. Ir bus žve­jo­ja­ma, dėl to žu­vų ne­padau­gės.

Tai­gi mes kal­bė­jo­me, kad ne­bū­tų lei­džia­ma spe­ku­liuo­ti to­mis kvo­to­mis, va, kas yra es­mė. Gal ir ne­to­bu­la, bet tar­ny­bos į tai tu­ri at­kreip­ti dė­me­sį, nes iki šiol bū­da­vo spe­ku­liuo­ja­ma kvo­to­mis ir jos per­par­duo­da­mos.

PIRMININKAS. P. Čim­ba­ras.

P. ČIMBARAS (MSNG). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Aš tik­rai ne­ga­liu su­tik­ti su ger­bia­mu M. Ma­jaus­ku, kai ne­at­ski­ria įsta­ty­mo pro­jek­to.

Apie ką jūs kal­bė­jo­te, apie tą pro­jek­tą, tai da­bar pro­jek­tas iš tik­rų­jų yra Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­te. Bet ga­liu pa­sa­ky­ti, kur yra pro­ble­ma. Prieš kaž­ką už­draus­da­mi mes tu­ri­me su­mo­kė­ti kom­pen­sa­ci­ją, nes anks­čiau ver­sli­nė žve­jy­ba vi­daus van­de­ny­se bu­vo ga­li­ma, bet mi­nist­ro įsa­ky­mu už­draus­ta. Kur tei­si­niai lū­kes­čiai, in­ves­ta­vi­mas, kai vals­ty­bė kei­čia re­gu­lia­vi­mą? Ma­no ir Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to tiks­las, kad Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja nu­ma­ty­tų kom­pen­sa­vi­mą, nes kei­čia­mos są­ly­gos. Apie tai nie­kas ne­kal­ba. Aš nei už, nei prieš, bet aš už tai, kad bū­tų žmo­nėms kom­pen­suo­ta.

Da­bar aš apie Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bą pa­sa­ky­siu. Nuo ka­da Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba pra­de­da gin­ti vie­ną ar ki­tą gru­pę? Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba tu­ri at­sto­vau­ti vals­ty­bei. Kai iš vals­ty­bės de­šimt­me­čius kvo­tos bu­vo da­li­na­mos, per­par­duo­da­mos ga­li­mai sve­ti­mos ša­lies ver­sli­nin­kams, Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bai bu­vo la­bai ge­rai. Kai ko­mi­te­tas tam pa­si­prie­ši­no ir pa­kei­tė, kad kvo­tas gau­tų są­ži­nin­gi ver­sli­nin­kai, tai Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba pra­dė­jo at­sto­vau­ti ga­li­mai kaž­ko­kiai ki­tai gru­pei, ku­ri ga­li­mai veikia­ma vals­ty­bės lė­šas iš­švais­ty­ti. Ger­bia­mas ko­le­ga, jei­gu ne­su­pran­ta­te, tai bent ne­ko­men­tuo­ki­te. Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū. Dar P. Urb­šys ir bai­gia­me. Pra­šau.

P. URBŠYS (MSNG). Man at­ro­do, tik­rai rei­kia pa­dė­ko­ti P. Čim­ba­rui, kad jis at­sklei­dė vis dėl­to Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos ne­skaid­ru­mą, su­in­te­re­suo­tu­mą dėl žu­vi­nin­kys­tė­s. Ko ge­ro, tur­būt čia ir yra vi­si jų tin­klai, ku­rie jiems yra la­bai svar­būs, jie sau­go vie­nus tin­klus, o no­ri iš­trauk­ti ki­tus tin­klus. Bet rim­tai kal­bant, tai iš tik­rų­jų ši­tas įsta­ty­mas yra su­si­jęs su tam tik­rų ver­slo gru­pių in­te­re­sais. Tik­rai čia ne meš­ke­rio­to­jai. Yra smul­kie­ji žve­jai, ku­rie sa­vo val­te­lė­mis trau­kia tuos sa­vo tin­kle­lius, ir yra tie stam­bie­ji. Kiek aš su­pra­tau iš to, ką gir­džiu, bū­tent tie stam­bie­ji da­bar džiau­gia­si to­mis pa­tai­so­mis, ku­rios yra pa­da­ry­tos. Tik tiek, ką čia ben­d­ro tu­ri su gam­tos tau­so­ji­mu, kas bū­tent ža­lie­siems tu­rė­tų la­bai rū­pė­ti, tai čia aš ne­la­bai su­pran­tu.

PIRMININKAS. Ačiū.

 

15.39 val.

Švie­ti­mo įsta­ty­mo Nr. I-1489 51, 37, 53, 563, 59 ir 69 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4906(3) (pri­ėmi­mas)

 

Ko­le­gos, ki­tas dar­bo­tvarkės 2-12.1 klau­si­mas – Švie­ti­mo įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4906(3). Pri­ėmi­mas pa­straips­niui. Į tri­bū­ną kvie­čiu G. Ste­po­na­vi­čių.

Dėl 1 straips­nio yra Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mų. Ko­mi­te­tas, kaip su­pran­tu, pri­ta­rė, taip?

G. STEPONAVIČIUS (MSNG). Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tie­sų iš vi­so gau­tos trys Tei­sės de­par­ta­men­to pa­tai­sos. Kaip po­sė­džio pir­mi­nin­kas ir mi­nė­jo, dėl 1 straips­nio yra gau­ta pa­sta­ba, į ku­rią ko­mi­te­tas siū­lo at­si­žvelg­ti ir ati­tin­ka­mai pa­tiks­lin­ti for­mu­luo­tę dėl švie­ti­mo įstai­gų va­do­vams ke­lia­mų rei­ka­la­vi­mų. Siū­lo­me pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Ačiū. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Vi­sam 1 straips­niui ga­li­me pri­tar­ti? Pri­tar­ta. 2 ga­li­me pri­tar­ti? Pri­tar­ta. 3 ga­li­me pri­tar­ti? Pri­tar­ta.

Dėl 4 straips­nio taip pat yra Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba.

G. STEPONAVIČIUS (MSNG). Pa­grin­di­nis Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas siū­lo at­si­žvelg­ti į šią pa­sta­bą, ji yra tiks­li­na­mo­jo po­bū­džio. Mes siū­lo­me į for­mu­luo­tę, kad bū­tų aiš­ku, įtrauk­ti žo­dį „jiems“ ir to­kiu bū­du pri­tar­ti Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bai.

PIRMININKAS. Ga­li­me pri­tar­ti, ko­le­gos, ben­dru su­ta­ri­mu? Ir vi­sam straips­niui? A, yra dar vie­na pa­sta­ba.

G. STEPONAVIČIUS (MSNG). Tre­čio­ji pa­sta­ba yra su­si­ju­si su 4 straips­niu, kei­čian­čiu ba­zi­nio įsta­ty­mo 563 straips­nio 2 ir 5 da­lis. Jų, at­si­žvelg­da­mas į Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bą, ko­mi­te­tas siū­lo pa­to­bu­lin­tas for­mu­luo­tes ir siū­lo, kad Sei­mas tam pri­tar­tų.

PIRMININKAS. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ir vi­sam 4 straips­niui ga­li­me pri­tar­ti? Pri­tar­ta, ačiū.

5 straips­niui ga­li­me pri­tar­ti? Pri­tar­ta. 6 straips­nis. Ga­li­me pri­tar­ti? Pri­tar­ta. Bal­suo­ja­me, ger­bia­mi ko­le­gos. Ai, at­si­pra­šau, dar mo­ty­vai. A. Pa­pir­tie­nė – už.

A. PAPIRTIENĖ (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, kvie­čiu pa­lai­ky­ti šį įsta­ty­mo pro­jek­tą, ka­dan­gi įsta­ty­mo pa­tai­so­mis sie­kia­ma stip­rin­ti mo­kyk­lų va­do­vų ly­de­rys­tę. Taip pat pa­grei­ti­na­ma lai­mė­ju­sių kon­kur­są va­do­vų pa­sky­ri­mo pro­ce­dū­ra, dar dau­giau va­do­vų tu­rės tei­sę ir ga­li­my­bę pa­si­rink­ti kom­pe­ten­ci­jų ver­ti­ni­mo bū­dą, tes­tus ar kom­pe­ten­ci­jų ver­ti­ni­mą dar­bo vie­to­je, ki­taip sa­kant, pri­ly­gin­tą ver­ti­ni­mą, taip pat at­ku­ria­mas tei­sin­gu­mas, kai anks­čiau bu­vo, kad va­do­vas dėl bet ko­kios nei­gia­mos in­for­ma­ci­jos, net ano­ni­mi­nės… jau da­bar ne­be­bus nu­ša­li­na­mas nuo pa­rei­gų. Tai­gi iš­brau­kia­ma an­ti­kons­ti­tu­ci­nė nuo­sta­ta. Šio įsta­ty­mo pa­kei­ti­mų tik­rai la­bai lau­kia mo­kyk­lų ben­druo­me­nės, mo­kyk­lų va­do­vai. Mes dar tu­rė­si­me ap­si­spręs­ti, ką tu­ri­me da­ry­ti, kad iš­spręs­tu­me li­ku­sias mo­kyk­lų va­do­vų ir jų ly­de­rys­tės pro­ble­mas, tai tu­rė­si­me da­ry­ti įsi­klau­sy­da­mi į mo­kyk­lų ben­druo­me­nių ir mo­kyk­lų va­do­vų or­ga­ni­za­ci­jų nuo­mo­nę. O da­bar ra­gi­nu pri­im­ti šį įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­rio tik­rai la­bai vi­si lau­kia. Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū. Prieš – J. Raz­ma.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ne­su ka­te­go­riš­kai prieš. Tik­rai pro­jek­tas gal yra ne­blo­gas, bet ke­le­tą pa­sta­bų aš vis dėl­to no­rė­čiau pa­sa­ky­ti. Aš ma­nau, kad ne­bu­vo bū­ti­na mo­kyk­lų va­do­vų sky­ri­mo ir at­lei­di­mo tei­sės at­im­ti iš sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų ir per­duo­ti me­rams. Iki šiol bu­vo tvar­kin­gai: stei­gė­jas, ta­ry­ba, kaip ir ki­tais at­ve­jais, ski­ria, at­lei­džia. Da­bar vis tiek to va­do­vo pri­klau­so­my­bė nuo me­ro bus to­kia stip­res­nė, o, de­ja, ne­re­tai me­rai su­si­gun­do ir ne­skai­d­ria po­li­ti­ne įta­ka dėl įdar­bi­ni­mo, dėl ko­kių nors ki­tų da­ly­kų. Da­bar tas ry­šys bus su­stip­rin­tas.

Ant­ras da­ly­kas dėl tų kon­kur­sų ir ver­ti­ni­mų. Aš su­pran­tu, kad da­bar, kai vis­kas bu­vo per cen­tra­li­zuo­tą kon­kur­są, daug, at­ro­dy­tų, per­spek­ty­vių kan­di­da­tų iš­vis ne­per­ei­da­vo ir bu­vo pro­ble­ma, bet, ger­bia­mi val­dan­tie­ji, ne­rei­kė­jo jums taip sku­biai įves­ti mo­kyk­lų va­do­vų ka­den­ci­jų ir ro­ta­ci­jų. Ne­tu­rė­tu­me šian­dien tų pro­ble­mų, kur mes vis kaž­ką spren­džia­me ir spren­džia­me, ir spren­džia­me.

Da­bar, kai tas kon­kur­sas pa­da­li­na­mas į dvi da­lis – per pu­sę sa­vi­val­dai, per pu­sę cen­tra­li­zuo­tam ver­ti­ni­mui, jei­gu bū­tų sa­vi­val­dy­bė­je ko­kia nors po­li­ti­nė įta­ka, mes su­kur­tu­me ne­ma­žas ga­li­my­bes tai po­li­ti­nei įta­kai re­a­li­zuo­tis. No­ri­mam kan­di­da­tui sa­vi­val­dy­bės per ver­ti­ni­mą ga­li duo­ti la­bai aukš­tą ba­lą, tam, ku­ris, sa­ky­kim, per cen­tra­li­zuo­tą ver­ti­ni­mą bus ga­vęs dau­giau, bet jei­gu ne­no­ri, kad jis tap­tų va­do­vu, duos ge­ro­kai ma­žiau. De­ja, ne­ob­jek­ty­vu­mo, ne­skaid­ru­mo pa­tvir­ti­nant mo­kyk­lų va­do­vais vis dėl­to ga­li po šių pa­tai­sų ir pa­dau­gė­ti.

PIRMININKAS. Ačiū. E. Pu­pi­nis – už.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tie­sų tur­būt tos vie­tos, ku­rias mi­nė­jo ger­bia­mas J. Raz­ma, gal­būt ir ne­ga­lė­jo­me keis­ti, nes šiek tiek įta­kos po­li­ti­niam pa­sky­ri­mui at­si­ra­do dau­giau ir šiuo at­ve­ju ga­li bū­ti tam tik­rų pro­ble­mų. Bet la­biau­siai gai­la, kad mes tuos įsta­ty­mus pri­ima­me klai­džio­ji­mo bū­du – iš pra­džių už­ke­lia­me kar­te­les la­bai aukš­tai, nors daug dis­ku­ta­vo­me apie tai, kad gal­būt ne­rei­kė­tų at­si­sa­ky­ti tų as­me­nų, ku­rie tu­ri pa­tir­ties, ir juos vėl va­ry­ti iš nau­jo į kon­kur­sus. Ge­rai, kad da­bar šiek tiek grįž­ta­me, ypač dėl tų, ku­rie jau tu­ri tam tik­rą kom­pe­ten­ci­ją, at­si­sa­ko­me pa­pil­do­mo ver­ti­ni­mo. Gal­būt tai šiek tiek pa­gel­bės mo­kyk­loms ir sa­vi­val­dy­bėms su­ran­dant dau­giau va­do­vų. Ta­čiau ar tai iš­spręs iki ga­lo pro­ble­mą, ar ne, jau ki­tas klau­si­mas, nes tur­būt tai su­si­da­ro iš įvai­rių as­pek­tų. Vie­nas iš jų yra at­ly­gi­ni­mo dy­dis.

Ki­tas da­ly­kas – pats pa­si­ti­kė­ji­mas va­do­vais. Jo šiuo me­tu nė­ra ir jis šiek tiek su­šlu­ba­vo, nes bu­vo no­ri­ma iš­kart už­kel­ti aukš­tai kar­te­lę ir ap­sun­kin­ti vi­są di­rek­to­rių pa­sky­ri­mo pro­ce­dū­rą. Siū­lau pri­tar­ti ir gal­būt ti­kiuo­si, kad ne pas­ku­ti­nis šio įsta­ty­mo pa­kei­ti­mas, nes tų va­do­vų per daug ei­lė­se ne­sto­vi. La­biau­siai ti­kė­tis iš to tu­ri­me, kad tu­rė­si­me su­da­ry­ti tam tik­rą di­rek­to­rių re­zer­vą, kad žmo­nės bū­tų tin­ka­mai pa­ruoš­ti ir ga­lė­tų bet ko­kiu at­ve­ju tap­ti mo­kyk­lų va­do­vais. Pri­ta­riu šiam įsta­ty­mo pro­jek­tui.

PIRMININKAS. Ačiū. E. Jo­vai­ša – už.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Ger­bia­mas Sei­me, leis­ki­te tru­pu­tė­lį pa­si­aiš­kin­ti dėl nuo­lat Sei­me kar­to­ja­mo da­ly­ko, kad mes esa­me įve­dę ka­den­ci­jas.

Ger­bia­mie­ji, prieš dve­jus me­tus bu­vo toks pro­jek­tas, kad mo­kyk­los va­do­vas tu­rė­tų dvi ka­den­ci­jas po pen­ke­rius me­tus, o po to, jei­gu jau ji­sai lai­mė­tų, tu­rė­tų ga­li­my­bę bū­ti mo­kyk­los va­do­vu, bet ki­to­je, ne to­je pa­čio­je mo­kyk­lo­je.

Šis pro­jek­tas šio­je sa­lė­je ne­per­ėjo. Ka­den­ci­ja da­bar yra su­pran­ta­ma tik­tai vie­ni pen­ke­ri me­tai, bet kiek kar­tų ji­sai ga­li bū­ti ren­ka­mas ir kon­kur­są per­ei­nan­tis – ga­li bū­ti ir pen­kis kar­tus po pen­ke­rius, ga­li bū­ti ir de­šimt kar­tų po pen­ke­rius, jei­gu yra pa­jė­gus dirb­ti. Tai­gi, aš no­rė­jau tik­tai pa­tiks­lin­ti, kaip yra su­pran­ta­mos ka­den­ci­jos. Ir ne­rei­kia sa­ky­ti taip, kad ne­va tai yra tam tik­ram lai­kui. Tam tik­ras lai­kas yra pen­ke­ri me­tai per kon­kur­są. Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­suo­ja­me. (Bal­sai sa­lė­je) Dar R. J. Da­gys. Taip. Pra­šau. R. J. Da­gys – už. Pra­šau.

R. J. DAGYS (MSNG). Už­si­ra­šiau kal­bė­ti, ka­dan­gi jau pas­ku­ti­nė mū­sų die­na. Vis dėl­to no­riu pa­si­džiaug­ti tuo, kad ga­lų ga­le tas mi­tas apie ka­den­ci­jas iš­si­sklai­dė. O tuo me­tu mums rei­kė­jo jas gin­ti nuo ke­lių žmo­nių, čia vi­sa­da pa­si­sa­kan­čių ar­šiai, kad tai nie­ko ge­ro nie­kam ne­duo­dan­tis da­ly­kas. Bu­vo sau­je­lė, čia ma­tau, ko­le­gų, ku­rie drįs­da­vo pa­si­sa­ky­ti prieš opi­ni­ją, prieš Pre­zi­den­tės po­zi­ci­ją, prieš ki­tus, nors pui­kiai jau­tė vi­du­je, kad tai yra ne­ge­rai. Vi­są lai­ką rei­kia… pa­lin­kė­siu sau ir vi­siems ki­tiems – jei­gu jau­čia­me, kad ne­ge­rai, tai da­ry­ti ne­ge­rai ir ne­rei­kia.

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­le­gos, bal­suo­ja­me dėl įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-4906. Pri­ėmi­mas. Kas pa­lai­ko, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko. Bal­sa­vi­mas pra­dė­tas. Ko­le­gos, kvie­čiu vi­sus bal­suo­ti.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 97 Sei­mo na­riai: už – 95, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 2. Įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

15.52 val.

Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo Nr. I-533 16 ir 20 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4907(3) (pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės 2-12.2 klau­si­mas – Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo dvie­jų straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4907.

Pa­straips­niui. Dėl 1 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl 2 straips­nio taip pat nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti? Pri­tar­ta.

Nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Ga­li­me bal­suo­ti? Pri­ėmi­mas. Kas pri­ta­ria įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-4907, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­sa­vo 89 Sei­mo na­riai: už – 88, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 1. Įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

15.54 val.

Švie­ti­mo įsta­ty­mo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įstatymo pa­pil­dy­mo 451 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4913(2)VK (pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės 2-13 klau­si­mas – Švie­ti­mo įsta­ty­mo ke­lių straips­nių pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 451 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4913. Kvie­čiu E. Jo­vai­šą. (Bal­sai sa­lė­je) Tie­sa, ne­rei­kia, aka­de­mi­ke. Čia nė­ra pa­tai­sų, at­ro­do.

Ko­le­gos, dėl 1 straips­nio pa­tai­sų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti? Ga­li­me. Dėl 2 straips­nio pa­tai­sų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti? Ačiū, pri­tar­ta. 3 straips­niui ga­li­me pri­tar­ti? 4 straips­niui taip pat. Dėl 5 straips­nio pa­tai­sų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti? Pri­ta­ria­me. Dėl 6 straips­nio pa­tai­sų nė­ra. Pri­ta­ria­me. Dėl 7 straips­nio pa­tai­sų nė­ra. Pri­ta­ria­me. Dėl 8 straips­nio pa­tai­sų nė­ra. Pri­ta­ria­me. Dėl 9 straips­nio pa­tai­sų nė­ra. Taip pat pri­ta­ria­me.

Už – E. Pu­pi­nis. Dėl mo­ty­vų.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tie­sų siū­lau pri­tar­ti šiam įsta­ty­mo pro­jek­tui, nes bu­vo at­si­žvelg­ta ir į ne­ma­žą da­lį pa­siū­ly­mų. Vėl įve­da­mas pa­gal­bi­nin­kas mo­ky­mo pro­ce­se, kad, esant vai­kų su spe­cia­liai­siais po­rei­kiais, mo­ky­to­jas ne­lik­tų vie­ni­šas, bū­tų kar­tu ir pa­gal­bos spe­cia­lis­tų.

Taip pat džiau­giuo­si, su­ta­rė­me dėl to, kad ir Sei­mo pri­im­tuo­se įsta­ty­mų įgy­ven­di­na­muo­siuo­se ak­tuo­se, mi­nis­te­ri­jos ren­gia­muo­se, taip pat bus at­si­žvelg­ta, kad sa­vi­val­dy­bės tin­klą for­muo­tų pa­laips­niui, bet kad kuo grei­čiau bū­tų ga­li­my­bių vai­kams su įvai­riais spe­cia­liai­siais po­rei­kiais in­teg­ruo­tis į mo­kyk­las. Siū­lau pri­tar­ti ir sėk­mės sa­vi­val­dy­bėms ir mi­nis­te­ri­jai, ku­ri tu­ri in­ves­ti­ci­jų pla­ną, in­ves­tuo­ti ir spręs­ti šią pro­ble­mą iš es­mės. Siū­lau pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­le­gos, bal­suo­ja­me dėl įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-4913. Pri­ėmi­mas. Kas pa­lai­ko, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko. Bal­sa­vi­mas pra­dė­tas, ko­le­gos!

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­sa­vo 85 Sei­mo na­riai: vien­bal­siai 85 už. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-4913) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

15.56 val.

Švie­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XI-1281 44 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4501(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės 2-14 klau­si­mas – Švie­ti­mo įsta­ty­mo 44 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4501. Yra pa­tai­sų. Kvie­čiu pra­ne­šė­ją. Pra­šom, ko­le­gė G. Bu­ro­kie­nė. Pra­šom. Pa­straips­niui. 1 straips­nis. Yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė – pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Ko­le­gos, ga­li­me pri­tar­ti? Pri­ta­ria­me ko­mi­te­to nuo­mo­nei. Taip pat yra Sei­mo na­rių V. Ačie­nės, T. To­mi­li­no, V. Ąžuo­lo pa­tai­sa. Kvie­čiu bal­suo­ti, ar yra 29 pa­lai­kan­tys. Bal­suo­ja­me. Kas pa­lai­ko, kad ga­lė­tu­me svars­ty­ti ši­tą pa­tai­są, bal­suo­ja už. Gal nu­bal­suos. (Bal­sai sa­lė­je) Ge­rai. Jei­gu ne­nu­bal­suos, tai teks duo­ti pa­si­sa­ky­ti. Šiek tiek su­kly­dau. Ko­le­gos, yra. Pra­šau, kas pa­si­sa­kys? Ko­le­gė V. Ačie­nė? V. Ąžuo­las? T. To­mi­li­nas. Pra­šom. Mi­nu­tė­lę, To­mai, įjung­si­me.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, yra pa­siū­ly­mas pa­stip­rin­ti šias pa­tai­sas ta min­timi, kad jei­gu at­si­ran­da kon­flik­tas dėl vie­nos ar ki­tos mo­kyk­los, kad ben­druo­me­nė, gy­ven­to­jų da­lis ga­lė­tų iš­sa­ky­ti sa­vo nuo­mo­nę, su­reng­ti ap­klau­są. Aš su­pran­tu ko­mi­te­to ar­gu­men­tus, kad mo­kyk­lo­je ga­li bū­ti mo­ki­nių iš ki­tų vie­to­vių, ta­čiau nie­kas ne­ver­čia tos ap­klau­sos da­ry­ti, jei­gu ne­bus to­kio no­ro, tai ir ne­bus da­ro­ma ta ap­klau­sa. Ta­čiau bus ne­ma­žai si­tu­a­ci­jų, kai ta ap­klau­sa tie­siog bū­tų kaip pa­ta­ria­ma­sis bal­sas, rei­ka­lin­gas sun­kiai kon­flik­ti­nei si­tu­a­ci­jai iš­spręs­ti. Mes ži­no­me, ko­dėl ėmė­mės ši­tų pa­tai­sų. To­dėl, kad at­si­ran­da la­bai daug sun­kių si­tu­a­ci­jų, kai nė­ra aiš­kaus spren­di­mo, – iš vie­nos pu­sės tai blo­gai, iš ki­tos pu­sės da­ry­ti blo­gai. Tai pa­ta­ria­ma­sis bal­sas.

Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­me yra aiš­kiai ap­ra­šy­ta pro­ce­dū­ra, kaip reng­ti gy­ven­to­jų ap­klau­sas, jos yra pa­ta­ria­mo­sios, ne­tu­ri jo­kios le­mia­mos reikš­mės sa­vi­val­dos tei­sei pri­imi­nė­ti spren­di­mus, to­dėl čia rei­kia pa­brėž­ti, bet jos pa­de­da ma­ty­ti iš tik­rų­jų vaiz­dą, ką gal­vo­ja tos vie­to­vės gy­ven­to­jai. Ir nie­kas ne­vers jų da­ry­ti, bet to­kią tei­sę mes tu­rė­tu­me su­teik­ti, nes šiaip ap­klau­sos ren­gia­mos ne taip daž­nai. Bū­tent pa­gal tą al­go­rit­mą, kai mes nu­ei­si­me iki kon­flik­ti­nės si­tu­a­ci­jos, kai ne­bus aiš­kios vi­zi­jos, bus su­si­prie­ši­ni­mas, aš siū­lau duo­ti ga­lias ne tik mi­nis­te­ri­jai, kas da­bar ir taip at­si­tin­ka, mi­nis­te­ri­ja ga­liau­siai ta­ria le­mia­mą žo­dį ir daž­niau­siai ta mo­kyk­la iš­nyks­ta, taip pat gy­ven­to­jų ben­druo­me­nei, vi­sų pir­ma se­niū­ni­jos ben­druo­me­nei.

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė. G. Bu­ro­kie­nė.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė, ka­dan­gi ug­dy­mo įstai­gos per­tvar­ky­mo klau­si­mai pa­pras­tai rū­pi tik tos ug­dy­mo įstai­gos ben­druo­me­nei, to­dėl nė­ra tiks­lin­ga vyk­dy­ti vi­sos gy­ve­na­mo­sios vie­tos ben­druo­me­nės ar jos da­lies ap­klau­są. Pa­ste­bė­ti­na tai, kad prak­ti­ko­je ne­vei­kia tei­sės ak­tų nuo­sta­tos dėl mo­kyk­lų ap­tar­nau­ja­mų te­ri­to­ri­jų, tai yra vai­kai ne­bū­ti­nai lan­ko tą mo­kyk­lą, ku­rios ap­tar­nau­ja­mo­je te­ri­to­ri­jo­je gy­ve­na, to­dėl nu­sta­ty­ti, ko­kia gy­ven­to­jų ben­druo­me­nė tu­rė­tų bū­ti įtrauk­ta į ap­klau­są, kad bū­tų ap­klau­sia­mi tik klau­si­mo spren­di­mu su­in­te­re­suo­ti gy­ven­to­jai, ga­li bū­ti su­dė­tin­ga. Be to, ma­no­me, kad tiks­lin­giau yra kon­sul­tuo­tis bū­tent su ug­dy­mo įstai­gos ben­druo­me­ne, kaip ir nu­ma­ty­ta tei­sės ak­te.

PIRMININKAS. Ačiū. Nė­ra su­ta­ri­mo. Ko­le­gos, bal­suo­ja­me. At­si­pra­šau, mo­ty­vai dar dėl šios pa­tai­sos. P. Urb­šys – už.

P. URBŠYS (MSNG). Ger­bia­mie­ji, mes tik­rai vi­si ži­no­me, kad mo­kyk­los, ypač kai­mo vie­to­vė­se, nė­ra vien ug­dy­mo įstai­gos. Tai yra ben­druo­me­ni­niai cen­trai, kul­tū­ros cen­trai ir, be abe­jo, nuo mo­kyk­los bu­vi­mo ar ne­bu­vi­mo pri­klau­so ben­dra ben­druo­me­ni­nio gy­ve­ni­mo ko­ky­bė. To­dėl ne­rei­kia su­siau­rin­ti tų mo­kyk­lų. Man at­ro­do, tie, ku­rie da­bar yra už iš­sau­go­ji­mą tų mo­kyk­lų bū­tent kai­mo vie­to­vė­se, ir ak­cen­tuo­ja tą daug pla­tes­nę pa­čių mo­kyk­lų reikš­mę. Ir siū­ly­mas la­bai lo­giš­kas tuo me­tu, kai kal­ba­ma apie ben­druo­me­nių įga­li­ni­mą, bet vis tiek ta ap­klau­sa yra re­ko­men­da­ci­nio po­bū­džio. Man at­ro­do, tai su­teik­tų ga­li­my­bę vie­naip ar ki­taip re­a­liai pa­tiems žmo­nėms, ku­rie at­sa­kin­gi už sa­vo gy­ve­ni­mo ko­ky­bę, da­ly­vau­ti ku­riant tą ko­ky­bę. O bū­tent mo­kyk­la yra la­bai svar­bi su­dė­ti­nė ben­druo­me­ni­nio gy­ve­ni­mo da­lis ko­ky­bės ge­ri­ni­mui ar­ba pa­blo­gi­ni­mui, jei­gu jos ne­be­lie­ka.

PIRMININKAS. Ačiū. E. Pu­pi­nis – prieš.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, tur­būt su­pran­ta­ma, kad rin­ki­mai ar­tė­ja, bet iki to­kio ly­gio – re­fe­ren­du­mo or­ga­ni­za­vi­mo dėl mo­kyk­lų re­or­ga­ni­za­vi­mo, iš tik­rų­jų šiek tiek ab­sur­diš­ka. Gal nu­si­ra­min­ki­me ir šiuo at­ve­ju ne­įvel­ki­me ben­druo­me­nės į tuos pro­ce­sus. Sa­vai­me su­pran­ta­ma, bet ku­riai mo­čiu­tei tik­rai svar­bu tą mo­kyk­lą iš­sau­go­ti kaip mo­kyk­lą, nors ten tik du vai­kai ei­na, nes ji gal­būt lan­kė tą mo­kyk­lą, bet iš tik­rų­jų už tai tu­ri mo­kė­ti vi­si mo­kes­čių mo­kė­to­jai, o ne tik ta ben­druo­me­nė. Tas tin­klas tu­ri bū­ti jau pro­to ri­bo­se, kur jūs nu­sta­to­te, kad bent 15 vai­kų ga­li bū­ti, nes jei­gu bus ma­žiau, ben­druo­me­nės pa­gal­ba ga­li­ma nė vie­nos re­for­mos ne­pa­da­ry­ti. Iš tik­rų­jų vals­ty­bė ne­ga­lės pa­kel­ti to­kios naš­tos, jei kiek­vie­na­me kai­me įkur­si­me da­rak­to­ri­nes mo­kyk­las, kur prie vie­no ra­te­lio mo­ko du vai­ku­čius. Siū­lau ne­pri­tar­ti tam pa­siū­ly­mui, kaip ne­pri­ta­rė ir pats Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas.

PIRMININKAS. Ačiū. Bal­suo­ja­me, ko­le­gos, dėl Sei­mo na­rių V. Ačie­nės, T. To­mi­li­no, V. Ąžuo­lo pa­siū­ly­tos pa­tai­sos, jai ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Kas pri­ta­ria­te pa­tai­sai, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja­te prieš ar­ba su­si­lai­ko­te.

Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­sa­vo 90 Sei­mo na­rių: už – 20, prieš – 23, su­si­lai­kė 47. Ne­pri­tar­ta, li­ko ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

Ki­ta Sei­mo na­rių J. Raz­mos, E. Pu­pi­nio pa­tai­sa. Gal ko­le­ga J. Raz­ma ga­li pri­sta­ty­ti? Jur­gi Raz­ma, ga­li­te pri­sta­ty­ti sa­vo pa­tai­są?

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš tik­rai siū­lau ne­žais­ti tų vie­šų­jų ry­šių žai­di­mų ne­va rū­pi­nan­tis ben­druo­me­nių bal­so su­stip­ri­ni­mu, kai čia yra pa­siū­ly­tas nie­ko ne­reiš­kian­tis me­cha­niz­mas kreip­tis į Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ją, su­da­ry­ti ko­mi­si­ją, ku­ri po to tik pa­siū­ly­mus pa­tei­kia sa­vi­val­dy­bei. Juk pui­kiai ži­no­te, kad mi­nis­te­ri­jos po­zi­ci­ja dėl mo­kyk­lų tin­klo yra dar griež­tes­nė, ne­gu pa­pras­tai sa­vi­val­dos bū­na. Sa­vi­val­dy­bių po­li­ti­kai, bū­da­mi ar­čiau ben­druo­me­nių, iš pas­ku­ti­nių­jų vi­sa­da dar sten­gia­si tas mo­kyk­las pa­lai­ky­ti. Tai ne­gi mes nai­viai ti­ki­mės, kad mi­nis­te­ri­ja taps ben­druo­me­nės ir ma­žos mo­kyk­lė­lės gy­nė­ja? Kam gai­šin­ti tuš­čiai lai­ką, su­teik­ti iliu­zi­jų, nes vis tiek spren­džia sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba. Tik ne­rei­ka­lin­gas, taip sa­kant, mo­ja­vi­mas tuo rū­pi­ni­mu­si. Siū­lau iš­brauk­ti tas nuo­sta­tas ir ne­žais­ti tų žai­di­mų.

PIRMININKAS. Ačiū. Da­bar klau­siu, ar yra 29 pa­ra­šai? Kas no­rė­tų pa­lai­ky­ti, bal­suo­ja už. 45, yra.

Pra­šau, G. Bu­ro­kie­nė. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­ria. Mi­nis­te­ri­jos su­da­ro­ma ko­mi­si­ja bū­tų for­ma­tas, per ku­rį bū­tų iš­girs­ta­mos vi­sos su­in­te­re­suo­tos gru­pės. Nors ko­mi­si­jos pa­siū­ly­mai sa­vi­val­dy­bei bū­tų ne­pri­va­lo­mi, ta­čiau ko­mi­si­jo­je da­ly­vau­jant ben­druo­me­nės ir sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos at­sto­vams bū­tų ieš­ko­ma kom­pro­mi­so ir ar­gu­men­tais pa­grįs­tų spren­di­mų.

PIRMININKAS. Ačiū. Nuo­mo­nės ne­su­tam­pa.

Mo­ty­vai. E. Pu­pi­nis – už.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, čia ne kon­flik­tų spren­di­mo, o kon­flik­tų su­da­ry­mo ko­mi­si­ja. Iš tik­rų­jų dvi blo­gos pu­sės. Vie­na blo­ga pu­sė ta, kad at­ima­ma tei­sė sa­vi­val­dy­bėms pri­im­ti rei­ka­lin­gus spren­di­mus, nes mes il­gai kal­bė­jo­me, kol su­pra­to­me sub­si­dia­ru­mo prin­ci­pus, kad spren­di­mai tu­ri bū­ti pri­ima­mi ten, kur… ga­li bū­ti ir že­miau­sios gran­dies pri­ima­mi.

Ant­ras blo­gis. Iš tie­sų ji ga­li ­veik­ti prie­šin­gai, ne­gu kad kal­ba ir gal­vo­ja kai ku­rie Sei­mo na­riai. Pa­pras­čiau­siai bū­da­mas me­ru ga­lė­čiau su­kurs­ty­ti tam tik­rą pro­ble­mą tam, kad ne­bū­tų pri­im­ti spren­di­mai ir ji būtų per­mes­ta mi­nis­te­ri­jai. At­va­žia­vu­si mi­nis­te­ri­jos ko­mi­si­ja, ku­ri iš es­mės ne­la­bai tu­ri daug sen­ti­men­tų to­je te­ri­to­ri­jo­je, ima ir pa­sa­ko – rei­kia mo­kyk­lą už­da­ry­ti. Iš tik­rų­jų, ma­nau, be ben­druo­me­nių, be sa­vi­val­dy­bių su­ta­ri­mo nie­kas ši­tos pro­ble­mos ne­iš­spręs. Ne­bent ją pa­kurs­tys, pa­kurs­tys aist­ras. Ma­ny­čiau, kad nuo ši­to pro­ce­so… Aš su­pran­tu, kad kai ku­riems Sei­mo na­riams at­si­bo­do bū­ti tar­pi­nin­kais, va­žiuo­ti, kal­bė­ti, nes pro­ble­mų iš­spręs­ti ne­si­se­ka, tai da­bar no­ri­ma per­mes­ti mi­nis­te­ri­jai. Sa­kau, siū­lau vis dėl­to tik­rai lik­ti prie tų įsta­ty­mų nor­mų ir prie Kon­sti­tu­ci­jos lai­ky­mo­si, kad vis dėl­to sa­vi­val­dy­bė, kaip stei­gė­jas, tu­rė­tų pri­si­im­ti at­sa­ko­my­bę ir pri­im­ti spren­di­mus už jai pa­ti­kė­tas funk­ci­jas. Tik­rai siū­lau pri­tar­ti J. Raz­mos pa­siū­ly­mui ir at­si­sa­ky­ti tų vi­sų ko­mi­si­jų, ku­rios tik­rai ne­iš­spręs jo­kių pro­ble­mų.

PIRMININKAS. P. Urb­šys – prieš.

P. URBŠYS (MSNG). Tik­rai su­si­da­ro įspū­dis, kad nors mes esa­me iš­rink­ti žmo­nių, bet mes ma­no­me, kad tie žmo­nės yra kvai­les­ni už mus, kad at­seit mes ga­li­me jais ma­ni­pu­liuo­ti. To­dėl ši­ta pa­tai­sa su­teik­tų ga­li­my­bę žmo­nėms pa­tiems ge­riau įsi­gi­lin­ti, kas čia yra tie pa­grin­di­niai tos mo­kyk­los už­da­ry­to­jai, nes da­bar yra taip, kar­tais yra taip: mi­nis­te­ri­ja nu­trau­kia fi­nan­sa­vi­mą, sa­vi­val­dy­bei nie­ko ki­to ne­be­lie­ka – tik op­ti­mi­zuo­ti tą tin­klą. Ta­da vi­sa at­sa­ko­my­bė ten­ka bū­tent sa­vi­val­dy­bei. Ši­tas įtrau­ki­mas Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jos leis­tų pa­tiems žmo­nėms įsi­gi­lin­ti, kur sly­pi tos pro­ble­mos šak­nys, ar tik­rai yra vis­kas la­bai ge­rai pa­ma­tuo­ta. Man at­ro­do, tas siū­ly­mas, kad Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja da­ly­vau­tų švie­ti­mo ug­dy­mo įstai­gų op­ti­mi­za­vi­me, tik­rai yra ge­ras ir tik­rai pa­dė­tų žmo­nėms at­skir­ti grū­dus nuo pe­lų.

PIRMININKAS. Ačiū. Bal­suo­ja­me, ger­bia­mi ko­le­gos, dėl Sei­mo na­rių J. Raz­mos, E. Pu­pi­nio pa­tai­sos, ku­riai ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Kas pa­lai­ko jų pa­tai­są, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko.

Bal­sa­vo 93 Sei­mo na­riai: už – 38, prieš – 22, su­si­lai­kė 33. Ne­pri­tar­ta.

Ko­le­gos, ar ga­li­me 1 straips­niui pri­tar­ti po vi­sų pa­tai­sų ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū. (Bal­sai sa­lė­je) Ne­ga­li­me. Bal­suo­ja­me dėl 1 straips­nio. Kas pri­ta­ria 1 straips­niui su vi­so­mis pa­tai­so­mis, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko. Dėl 1 straips­nio, ku­rio pa­tai­sas ką tik ap­svars­tė­me.

Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­sa­vo 81 Sei­mo na­rys: už – 54, prieš – 15, su­si­lai­kė 12. 1 straips­niui pri­tar­ta.

2 straips­nis. Dėl 2 straips­nio yra Sei­mo na­rio V. Ąžuo­lo pa­tai­sa. Ko­le­ga, pra­šom pri­sta­ty­ti.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Pa­tai­sa la­bai trum­pa, tik dėl įsi­ga­lio­ji­mo da­tos, tai bū­tų rug­sė­jo 1 die­na. Vi­si ži­no­me, kad moks­lo me­tai pra­si­de­da rug­sė­jo 1 die­ną.

PIRMININKAS. Ar tu­ri­me 29 pa­lai­kan­čius? (Bal­sai sa­lė­je: „Tu­ri­me, tu­ri­me!“) Bal­suo­ja­me. Pa­lai­kan­tys bal­suo­ja už. Kas pa­lai­ko V. Ąžuo­lo pa­tai­sos pa­tei­ki­mą? Yra. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė. Pra­šom.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

PIRMININKAS. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Gal ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­me pri­tar­ti? Pri­ta­ria­me. Ir ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu 2 straips­niui pri­tar­ti? Ačiū, pri­tar­ta.

Dėl vi­so įsta­ty­mo. A. Pa­pir­tie­nė – už.

A. PAPIRTIENĖ (LVŽSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, įsta­ty­mo pa­kei­ti­mas nie­kaip ne­var­žo sa­vi­val­dos tei­sės sa­va­ran­kiš­kai pri­im­ti spren­di­mus dėl mo­kyk­lų tin­klo tvar­ky­mo ir ši pa­tai­sa tik pa­ska­tins sa­vi­val­dy­bės at­sto­vus, ku­rie pro­jek­tuo­ja spren­di­mus, kon­sul­tuo­tis su mo­kyk­lų ben­druo­me­nė­mis. Šios pa­tai­sos ak­cen­tas yra ne Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jos ko­mi­si­ja, o bū­tent kon­sul­ta­vi­ma­sis.

Kon­sul­ta­vi­ma­sis tik­rai pa­dės iš­veng­ti sku­bo­tų ir klai­din­gų spren­di­mų. Kon­sul­tuo­jan­tis gal­būt bus ga­li­ma ras­ti abi pu­ses ten­ki­nan­tį spren­di­mą ar­ba gal­būt bus įma­no­ma įti­kin­ti ben­druo­me­nę sa­vi­val­dy­bės pri­ima­mų spren­di­mų rei­ka­lin­gu­mu. Bet ku­riuo at­ve­ju, ne­pai­sant, ko­kie bus kon­sul­ta­vi­mo­si re­zul­ta­tai, sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba tik­rai ga­lės pri­im­ti ga­lu­ti­nį spren­di­mą to­kį, ko­kį ji­nai nu­spręs pri­im­ti. Ta­čiau spren­di­mai ne­bus pri­ima­mi grei­tai, sku­bo­tai, bus ra­miai iš­dis­ku­tuo­ja­mi su mo­kyk­lų ben­druo­me­nė­mis, to­dėl tik­rai kvie­čiu pa­lai­ky­ti šį įsta­ty­mo pro­jek­tą.

PIRMININKAS. J. Raz­ma – prieš.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, nie­ko re­a­liai šis įsta­ty­mo pro­jek­tas ne­duo­da. Kaip ir mi­nė­jo ko­le­ga Ed­mun­das, da­bar su­kur­tas me­cha­niz­mas, imi­tuo­jan­tis di­des­nį dė­me­sį ben­druo­me­nėms, kai krei­pia­ma­si į Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ją dėl pri­ta­ri­mo ar ne­pri­ta­ri­mo mo­kyk­los už­da­ry­mui, tik ga­li, taip sa­kant, pa­leng­vin­ti sa­vi­val­dy­bių va­do­vų at­sa­ko­my­bę da­rant tuos spren­di­mus. Aš ne­įsi­vaiz­duo­ju, kad mi­nis­te­ri­jos po­zi­ci­ja ga­lė­tų bū­ti la­biau link to, kad mo­kyk­los ne­už­da­ry­tu­me, ne­gu sa­vi­val­dy­bės.

Žo­džiu, už­ten­ka, aš ma­nau, kad įsta­ty­me yra prie­vo­lė kon­sul­tuo­tis su ben­druo­me­nė­mis, gir­dė­ti jų nuo­mo­nę, leis­ti pa­si­sa­ky­ti sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je jų at­sto­vams, bet vis dėl­to tei­sė ir at­sa­ko­my­bė spręs­ti tu­ri bū­ti pa­lik­ta stei­gė­jui, šiuo at­ve­ju – sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai. Tas ir pa­lie­ka­ma, tik­tai su­ku­ria­mas toks me­cha­niz­mas, ku­ris be­rei­ka­lin­gai gai­šins lai­ką ir imi­tuos tam tik­rą dė­me­sin­gu­mą, bet nie­ko re­a­liai ben­druo­me­nių la­bui ne­duos. Siū­lau tie­siog ne­si­re­gist­ruo­ti tiems, ku­rie ne­pri­ta­ria to­kiems vie­šų­jų ry­šių žai­di­mams.

PIRMININKAS. T. To­mi­li­nas – už.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, vi­sa po­li­ti­nė sis­te­ma vei­kia pa­gal at­sva­rų prin­ci­pą. Teis­mi­nė val­džia at­sve­ria įsta­ty­mų lei­dy­bos val­džią. Vyk­do­mo­ji val­džia at­sve­ria Sei­mą ir pa­na­šiai. Šiuo at­ve­ju mes ban­dė­me su­kur­ti me­cha­niz­mą, kai esant po­li­ti­niam kon­flik­tui dėl kon­kre­čios mo­kyk­los kon­kre­čia­me re­gio­ne yra nu­ma­to­mas al­go­rit­mas, kaip tas kon­flik­tas spren­džia­mas ir kaip ben­druo­me­nė ga­lė­tų tu­rė­ti stip­res­nį bal­są. Ma­nau, kad re­zul­ta­tas nė­ra ide­a­lus, ir tik­rai la­bai gai­la, kad ne­pri­im­ta pa­tai­sa dėl ap­klau­sos skel­bi­mo. Nuo­šir­džiai ne­su­pran­tu šio spren­di­mo, bet tiek to. Es­mė ta, kad vis tiek at­sva­rų sis­te­ma yra su­stip­rin­ta ir yra ju­da­ma link ci­vi­li­zuo­to kon­flik­tų spren­di­mo pro­ce­so, bū­tent kon­flik­tų dėl kai­mo mo­kyk­lų. Kai­mo mo­kyk­los tik­rai yra di­džiu­lė ver­ty­bė. Jei­gu taip ne­bū­tų, tai ben­druo­me­nės ne­si­prie­šin­tų dėl jų už­da­ry­mo taip ar­šiai, ir tik­rai ne­bū­tų tų ge­rų­jų pa­vyz­džių, kai ma­žes­nė­je mo­kyk­lo­je yra net ge­res­ni re­zul­ta­tai ne­gu mies­te. Taip, kai­mo mo­kyk­lų re­zul­ta­tai ap­skri­tai gal­būt yra šiek tiek pras­tes­ni ne­gu pres­ti­ži­nių, kai ku­rių gar­sių šei­mų mo­kyk­lų re­zul­ta­tai, bet tik dėl to, kad ski­ria­si kon­tin­gen­tas. Vis dėl­to re­gio­nuo­se gy­ve­na sun­kes­nės so­cia­li­nės pa­dė­ties žmo­nės, jie tu­ri ma­žiau ga­li­my­bių gau­ti ko­re­pe­ti­to­rius ir pa­na­šiai. To­dėl rū­pes­tis dėl kai­mo mo­kyk­lų li­ki­mo yra tei­sin­gas rū­pes­tis. Šiam Sei­mui ne­ga­li­ma prie­kaiš­tau­ti, kad nė­ra to­kio ge­ro ir po­zi­ty­vaus po­žiū­rio į tik­rą re­gio­ni­nę po­li­ti­ką, bet…

PIRMININKAS. Lai­kas.

T. TOMILINAS (LVŽSF). …kom­pro­mi­sas yra kom­pro­mi­sas.

PIRMININKAS. Ačiū. E. Pu­pi­nis – prieš.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, ne­rei­kia tik­rai per daug su­tirš­tin­ti spal­vų, vyks­ta tos dis­ku­si­jos, sa­vai­me su­pran­ta­ma, yra dvi pu­sės. Vie­na, aiš­ku, no­ri ra­cio­na­lių spren­di­mų, gal­būt pa­žiū­rė­ti, kaip ruoš­ti tuos vai­kus gy­ve­ni­mui tin­ka­mo­mis prie­mo­nė­mis. Kiek­vie­no­je mo­kyk­lo­je to­kių prie­mo­nių nė­ra. Kal­bant, pa­vyz­džiui, apie STEAM cen­trus, tai tik kai ku­rių re­gio­nų cen­truo­se. Tai kaip tiems vai­kams ly­giai kon­ku­ruo­ti su ki­tais, tu­rin­čiais ge­ras prie­mo­nes? Bet, su­pran­ta­ma, ir švie­ti­mo dar­buo­to­jų įta­ka yra ne­ma­ža, tas pro­ble­mas ga­li­ma spręs­ti sa­vi­val­dy­bė­je. Te­ko ir spręs­ti, kuo­met su­si­ta­ri su mo­ky­to­jais, jiems pa­siū­lai dar­bo vie­tas. Da­bar at­si­ran­da dar di­des­nių ga­li­my­bių, kuo­met at­si­ran­da švie­ti­mo pa­gal­bos dar­buo­to­jų vie­tos, to­kių mo­ky­to­jų tik­rai rei­kės, taip bus iš­spręs­tos tos pro­ble­mos.

O kul­tū­ros ži­di­nių yra, da­bar kai kur tie kul­tū­ros ži­di­nė­liai ga­na sėk­min­gai vei­kia pra­di­nė­se mo­kyk­lo­se, lai­ko­ma­si tos li­ni­jos, kad vai­kai ei­tų ar­čiau. Bet kai ku­rio­se vie­to­vė­se pa­pras­čiau­siai tie pa­tys vai­kai iš­va­žiuo­ja. Kai ka­da net­gi gai­la, kuo­met ga­na ge­ra mo­kyk­la, bet tė­vai dir­ba di­des­niuo­se mies­tuo­se ir tuos vai­kus iš­si­ve­ža į ki­tas mo­kyk­las. Tai ne­reiš­kia, kad, li­kus dviem vai­ke­liams kla­sė­je, tu­rė­tu­me ga­li­my­bių fi­nan­suo­ti to­kias kla­ses.

Ma­nau, kad šis įsta­ty­mas ga­li pa­kurs­ty­ti aist­ras, o dar ir pa­veik­ti prie­šin­gai. Gal­būt sa­vi­val­dy­bės pa­si­rinks leng­ves­nį ke­lią – nu­kreip­ti vi­są žvilgs­nį į ko­mi­si­jas. At­va­žia­vu­si ko­mi­si­ja, iš es­mės su­da­ry­ta iš vie­ti­nių ir la­biau iš at­va­žiuo­jan­čių, pa­pras­čiau­siai leng­va ran­ka pri­ims spren­di­mus ir pa­sa­kys, kad mo­kyk­lą rei­kia už­da­ry­ti. O ką pas­kui da­ry­ti, kaip dis­ku­tuo­ti tai pa­čiai ben­druo­me­nei, kai jau net ko­mi­si­ja pa­sa­ko to­kį spren­di­mą. Tik­rai siū­lau ne­pri­tar­ti įsta­ty­mo pro­jek­tui, to­liau dirb­ti ne per­ne­lyg po­li­ti­zuo­tai, o rim­tai ir ra­cio­na­liai pri­im­ti spren­di­mus.

PIRMININKAS. P. Urb­šys – už.

P. URBŠYS (MSNG). Mo­kyk­la ben­druo­me­nei ar ben­druo­me­nė mo­kyk­lai? Šios įsta­ty­mo pa­tai­sos, įga­li­nan­čios ben­druo­me­nes ak­ty­viai da­ly­vau­ti op­ti­mi­zuo­jant švie­ti­mo įstai­gas, bū­tent su­jun­gia šias nuo­sta­tas. Sa­vi­val­dy­bė nė­ra tik ad­mi­nist­ra­ci­nis ūki­nis vie­ne­tas, sa­vi­val­dy­bė vi­sų pir­ma yra ben­druo­me­nių pi­lie­ti­nių ga­lių iš­raiš­ka. Šio įsta­ty­mo pa­tai­sos su­da­ro ga­li­my­bę ben­druo­me­nėms bū­ti at­sa­kin­goms už sa­vo gy­ve­ni­mo ko­ky­bę. Bal­suo­ki­me už šias įsta­ty­mo pa­tai­sas.

PIRMININKAS. M. Ado­mė­nas – prieš.

M. ADOMĖNAS (TS-LKDF). Ko­le­gos, klau­sant ga­li su­si­da­ry­ti įspū­dis, kad Lie­tu­vos švie­ti­mo ko­ky­bė yra maž­daug pa­čia­me tarp­tau­ti­nių rei­tin­gų vir­šu­je kar­tu su Suo­mi­ja ir Sin­ga­pū­ru, kad Lie­tu­va tu­ri tiek pi­ni­gų, jog ga­li iš­lai­ky­ti ke­tu­rių, pen­kių vai­kų kla­ses, kad Lie­tu­vo­je ne­su­si­da­ro skur­do ra­tai, kai iš tik­rų­jų so­cia­liai pro­ble­miš­ko­se šei­mo­se gi­mę vai­kai, at­ėję į sa­vo vie­tos mo­kyk­lą, ne­su­si­du­ria su jo­kiais ki­to­kiais pa­vyz­džiais, to­liau ir pa­si­lie­ka, yra už­prog­ra­muo­ja­mi pa­si­lik­ti ta­me pa­čia­me so­cia­liai pro­ble­miš­ka­me sluoks­ny­je. At­ro­do, kad tų pro­ble­mų nė­ra. Tuo­met, jei­gu jų ne­bū­tų, tik­rai bū­tų ga­li­ma duo­ti ben­druo­me­nėms in­stru­men­tą kai­šio­ti pa­ga­lį į ra­tus, kaip ban­do­ma per­tvar­ky­ti mo­kyk­lų tin­klą. Si­tu­a­ci­ja yra vi­sai ki­ta. Pro­ble­ma – mes tu­ri­me per daug iš­plės­tą tin­klą, ku­ris ne­lei­džia kryp­tin­gai fi­nan­suo­ti, ga­lų ga­le mo­ky­to­jams kel­ti at­ly­gi­ni­mus tiek, kad jie no­rė­tų ten ei­ti dirb­ti. Si­tu­a­ci­ja to­kia, kad kai­mo mo­kyk­lo­se vai­kai ne­su­si­du­ria su jo­kiais ki­to­kiais mo­ky­mo­si ir so­cia­li­niais pa­vyz­džiais, jie pa­ten­ka į tą skur­do ra­tą.

Si­tu­a­ci­ja yra to­kia, kad mū­sų švie­ti­mo sis­te­ma yra že­mai, ša­lia tre­čio­jo pa­sau­lio ša­lių, pa­sau­li­niuo­se rei­tin­guo­se ne to­dėl, kad ne­tu­ri­me ga­biau­sių, bet to­dėl, kad tu­ri­me daug mo­kyk­lų, ku­rios ne­pa­ve­ža, ir dau­gu­ma tų mo­kyk­lų yra kai­me. Da­bar jūs, su­teik­da­mi ga­li­my­bę ne­re­for­muo­ti tin­klo, ką da­ro­te? Jūs su­tei­kia­te įran­kius iš tik­rų­jų to­liau įka­lin­ti tuos vai­kus ne­pa­sie­ki­mų, ne­pa­kan­ka­mos ko­ky­bės ir skur­do ra­te. Jūs no­ri­te, kad jie jo­kiu bū­du ne­ga­lė­tų (…) ir ne­gau­tų iš mo­kyk­los to, ką vals­ty­bė pa­ža­da – de­ra­mos ko­ky­bės iš­si­la­vi­ni­mo.

PIRMININKAS. Už – V. Ačie­nė. Pra­šom.

V. AČIENĖ (LVŽSF). Ačiū už su­teik­tą žo­dį. Ką tik iš­gir­dau pa­si­sa­ky­mą, ku­ris… tie­siog vie­na­reikš­miš­kai ga­li­ma teig­ti, kad kai­me gy­ve­na tik skur­džiai, o vai­kai į mo­kyk­lą ei­na tar­si į ka­lė­ji­mą. Na ne­rei­kė­tų gal taip dras­tiš­kai reikš­ti min­čių. Dar kar­tą kar­to­ju, kad tai nė­ra po­li­ti­ka­vi­mas ir pa­na­šiai. Dau­ge­lis po­li­ti­nių par­ti­jų sa­vo pro­gra­mo­je bu­vo nu­mačiusios ir ne­abe­jin­gos re­gio­nų iš­li­ki­mui, ir bu­vo nu­ma­čiusios prie­mo­nes jiems at­gai­vin­ti. Tai­gi dar šio­je ka­den­ci­jo­je yra pri­im­tas tei­sės ak­tas…

PIRMININKAS. Per mik­ro­fo­ną, ge­rai?

V. AČIENĖ (LVŽSF). Dar šio­je ka­den­ci­jo­je yra pri­im­tas tei­sės ak­tas, nu­ma­tan­tis fi­nan­si­nę pa­ra­mą jau­noms šei­moms, ku­rios per­ka būs­tą re­gio­nuo­se. Jau­na šei­ma, tai yra jau­ni tė­vai, jų ma­ža­me­čiai vai­kai, ku­riems yra rei­ka­lin­ga mo­kyk­la, tiek for­ma­lus, tiek ne­for­ma­lus ug­dy­mas. Tai­gi jei­gu nė­ra in­fra­struk­tū­ros, kaip ga­li­ma, ne­įsi­vaiz­duo­ju, kaip jau­na šei­ma ap­si­gy­vens to­kio­je te­ri­to­ri­jo­je. Ma­nau, tu­ri bū­ti vien­ti­su­mas ir mes tu­ri­me pa­dė­ti toms jau­noms šei­moms įsi­kur­ti re­gio­nuo­se, iš­lai­ky­ti tą mo­kyk­lų tin­klą, o po to jau pa­tys tė­vai nu­spręs, kur jų vai­kas tu­rė­tų mo­ky­tis.

Ne­se­niai te­ko da­ly­vau­ti vie­nos ben­druo­me­nės ren­gi­ny­je, bu­vo šven­čia­mas 100 me­tų ju­bi­lie­jus mo­kyk­los, ku­rią šiais me­tais pla­nuo­ja­ma už­da­ry­ti. Tiek mo­kyk­los ben­druo­me­nė, tiek mies­te­lio ben­druo­me­nė ne­ži­no ar­gu­men­tų, dėl ko už­da­ro­ma ta mo­kyk­la, nors mo­ki­nių skai­čius yra 70. Tai­gi ši įsta­ty­mo pa­tai­sa yra skir­ta tiems nesu­si­pra­ti­mams pa­ša­lin­ti. To­dėl ir sa­kau – bal­suo­ki­me už, nes tai ne­pri­eš­ta­rau­ja Kon­sti­tu­ci­jai, kaip kad kas ban­do sa­ky­ti, tai tie­siog iš­sau­go­ki­me sa­vo re­gio­nus ir to­liau. Ačiū.

PIRMININKAS. Prieš – R. Mor­kū­nai­tė-Mi­ku­lė­nie­nė. Pra­šau.

R. MORKŪNAITĖ-MIKULĖNIENĖ (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, tik­rai gal­būt sie­kis ir ga­lė­tų iš pir­mo žvilgs­nio pa­si­ro­dy­ti kil­nus, ta­čiau pri­si­de­du prie tų ko­le­gų, ku­rie kal­ba apie tai, kad re­a­liai tai nie­ko ne­iš­spręs, tik­tai su­kurs iliu­zi­ją žmo­nėms, kad čia dar ga­li bū­ti kaž­ko­kių ki­tų spren­di­mų. Aš ne­ži­nau nė vie­nos sa­vi­val­dy­bės, kur po­li­ti­kai no­rė­tų, kad jų ra­jo­no gy­ven­to­jams bū­tų blo­giau. Tai na­tū­ra­lu, kad spren­di­mai pri­ima­mi la­bai at­sar­giai ir, ko ge­ro, kar­tais ir skau­dan­čia šir­di­mi, bet mes tu­ri­me gal­vo­ti ir apie tų vai­kų, tų šei­mų li­ki­mą. Ne­ži­nau, pa­lik­ti juos at­skir­ty­je, pa­lik­ti juos už­da­ro­se gru­pė­se, man at­ro­do, nė­ra iš­min­tin­ga. Pa­ti va­ži­nė­jau į mo­kyk­lą vi­są gy­ve­ni­mą 25 ki­lo­met­rus, ne­ma­nau, kad nuo to nu­ken­tė­jau. Anaip­tol. Tai la­bai kvie­čiu ne­pa­lai­ky­ti ši­to įsta­ty­mo ir aš pa­ti ne­si­re­gist­ruo­siu.

PIRMININKAS. Bal­suo­ja­me, ko­le­gos, dėl įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-4501. Kas pa­lai­ko, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko. Bal­sa­vi­mas pra­dė­tas.

Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­sa­vo 58 Sei­mo na­riai: už – 56, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 2. Ati­de­da­me bal­sa­vi­mą.

 

16.24 val.

Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo Nr. XI-242 721 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4724(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-15 klau­si­mas – Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo 721 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4724(2). Pri­ėmi­mas. Kvie­čiu pra­ne­šė­ją L. Sta­niu­vie­nę į tri­bū­ną. Yra pa­tai­sų dėl 1 straips­nio. Dvi su­si­ju­sios. Kvie­čiu ko­le­gą E. Jo­vai­šą pri­sta­ty­ti pa­tai­sas. Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo 721 , taip.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Ger­bia­mas Sei­me, čia Švie­ti­mo įsta­ty­mo pa­tai­sa, ku­rio­je… Kur čia yra? Ai, čia Moks­lo ir stu­di­jų… Pra­šo­me pa­pil­dy­ti įsta­ty­mą, kad ir vie­šo­sios įstai­gos taip pat gau­tų fi­nan­sa­vi­mą.

L. STANIUVIENĖ (LVŽSF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė…

PIRMININKAS. At­si­pra­šau. Gal ben­dru su­ta­ri­mu 29 pa­ra­šai yra?

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Yra.

PIRMININKAS. Yra. Ge­rai. Pra­šau. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

L. STANIUVIENĖ (LVŽSF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė – pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Dar vie­na pa­tai­sa, aka­de­mi­ke. Dar vie­na. Jos yra su­si­ju­sios, bet trum­pai pa­sa­ky­ki­te. Ki­to­kia for­mu­luo­tė. (Bal­sai sa­lė­je) Tai kam jos čia yra, jei tos pa­čios… A, ge­rai. Ko­mi­te­tas taip pat… Ga­li­me, ko­le­gos, pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu?

L. STANIUVIENĖ (LVŽSF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė – pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Taip, ko­mi­te­to nuo­mo­nė – pri­tar­ti. Ga­li­me pri­tar­ti, ko­le­gos? Ačiū, pri­tar­ta. 1 straips­niui pri­tar­ti ga­li­me? Pri­tar­ta. 2 straips­niui ga­li­me? Įsi­ga­lio­ji­mas. Pri­tar­ta. Ačiū pra­ne­šė­jai.

Už – J. Raz­ma. Pra­šau.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, rei­kia pri­tar­ti, tik gal šiek tiek ap­gai­les­tau­jant, kad mes ga­lė­jo­me dau­giau ­spręs­ti ir dos­niau dėl tų ma­žes­nių moks­li­nių laips­nių tu­rė­to­jų. Ma­nau, kad bu­vo tų ga­li­my­bių, bet vis tiek tai yra žings­nis ge­ra kryp­ti­mi.

PIRMININKAS. Ačiū. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu gal? Ne, ne­ga­li­me. Bal­suo­ja­me.

Taip pat V. Juo­za­pai­tis – už. Pra­šau.

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). Dė­ko­ju. Ben­dru su­ta­ri­mu mes ne­ga­li­me pri­im­ti bet ku­riuo at­ve­ju, nes yra pri­ėmi­mo sta­di­ja ir mes pri­va­lo­me bal­suo­ti. Nė­ra to­kio žan­ro – ben­dru su­si­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Tik­rai bal­suo­si­me, pro­fe­so­riau.

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). Da­bar už­mir­šau, ką no­rė­jau pa­sa­ky­ti. (Juo­kas sa­lė­je) Iš tik­rų­jų J. Raz­mos pa­sta­ba ir tas ap­gai­les­ta­vi­mas dėl jau­nes­nių moks­li­nių ben­dra­dar­bių yra to­kia li­ku­si mū­sų sko­la tur­būt ir tai rei­kės iš­spręs­ti, bet ka­dan­gi tą klau­si­mą pri­sta­tė L. Sta­niu­vie­nė, aš vi­sus pra­šau bal­suo­ti pri­ta­ria­mai vien­bal­siai.

PIRMININKAS. Bal­suo­ja­me, ger­bia­mi ko­le­gos. Kas pa­lai­ko įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-4724, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko. Bal­sa­vi­mas pra­dė­tas.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Už bal­sa­vo 87 na­riai, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 1. Įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

16.28 val.

At­min­ti­nų die­nų įsta­ty­mo Nr. VIII-397 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4759(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės 2-16 klau­si­mas – At­min­ti­nų die­nų įsta­ty­mo 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4759. Pri­ėmi­mas. Pa­tai­sų nė­ra, ko­le­gos. Ga­li­me 1 straips­niui pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta.

Dėl vi­so. Bal­suo­ja­me, ko­le­gos, dėl įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-4759. Kas pri­ta­ria, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko. Bal­sa­vi­mas pra­dė­tas.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­sa­vo 83 Sei­mo na­riai vien­bal­siai. Įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

16.29 val.

At­min­ti­nų die­nų įsta­ty­mo Nr. VIII-397 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4940(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės 2-17 klau­si­mas – At­min­ti­nų die­nų įsta­ty­mo taip pat 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4940. Pa­tai­sų nė­ra dėl 1 straips­nio. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu?

Dėl vi­so nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Bal­suo­ja­me dėl įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-4940. Kas pa­lai­ko, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko. Taip, taip, sa­ma­rie­čių.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­sa­vo 81 Sei­mo na­rys: už – 79, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 2. Įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

16.30 val.

At­min­ti­nų die­nų įsta­ty­mo Nr. VIII-397 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4424(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-18 klau­si­mas – At­min­ti­nų die­nų įsta­ty­mo 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4424. Ko­le­gos, pa­tai­sų nė­ra. 1 straips­niui ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta. Ger­bia­mas ko­le­ga, jūs dėl vi­so, taip? Pra­šau. Prieš vi­są straips­nį – V. Juo­za­pai­tis. Pra­šau.

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). Taip, aš tik­rai nie­ko ne­tu­riu prieš se­ne­lius ir mo­čiu­tes, bet lai­ky­siuo­si sa­vo nuo­mo­nės, juo la­biau kad ir opo­nen­tas da­bar ir­gi at­si­bu­do ir prieš­ta­raus, ir opo­nuos man. Apie ver­ty­bes pa­pa­sa­kos, kaip rei­kia my­lė­ti se­ne­lius, nes jei­gu ne­bus įsta­ty­mas pri­im­tas, nie­kas ne­ži­nos, kad rei­kia my­lė­ti se­ne­lius. Aš ma­nau, kad šis įsta­ty­mas iš tik­rų­jų, švel­niai ta­riant, yra per­tek­li­nis. Vie­toj jo aš siū­ly­čiau pa­skelb­ti, pa­vyz­džiui, A. Gu­mu­liaus­ko me­tus ar­ba dar ko­kius nors, ne­ži­nau, me­tus, nes tik­rai ne­skam­ba rim­tai tas ar­gu­men­tas, kad jei­gu tė­vai tu­ri, ma­mos tu­ri, tai rei­kia ir se­ne­liams, ir mo­čiu­tėms. Jo­kios kri­ti­kos ne­at­lai­ko. (Bal­sai sa­lė­je) Taip. Tai aš tie­siog lin­kiu mums su­si­vok­ti. O ir šiaip yra pri­im­ta to­kių įsta­ty­mų, dėl ku­rių tik­rai ne dėl vi­sų mes ga­li­me di­džiuo­tis. Tai čia bus vie­nas iš tų, ku­ris bus toks bergž­džias įsta­ty­mas, ku­ris ne­veiks, ir yra toks apie nie­ką. Bet se­ne­liams gar­bė ir vi­sus se­ne­lius aš svei­ki­nu iš anks­to, vi­sus bū­si­mus se­ne­lius, tai tik­rai gar­bin­gas ran­gas. (Dar tu­riu šiek kiek, dar pu­sę mi­nu­tės tu­riu.) Ge­rai, ačiū. Vis­ką bai­giau.

PIRMININKAS. R. J. Da­gys – už.

R. J. DAGYS (MSNG). Čia kiek­vie­no mū­sų to­kio su­pra­ti­mo, ką mes no­rė­tu­me at­min­ti, klau­si­mas. Čia ga­li­ma gin­čy­tis iki ry­to vi­sais klau­si­mais. Jei­gu nė­ra tos pa­gar­bos, tai ga­li­ma ta­da iro­ni­zuo­ti. Mes daug… At­min­ti­nų die­nų pats prin­ci­pas yra tai, kad mes for­muo­ja­me tam tik­rą tra­di­ci­ją ir pa­gal­bą tam tik­roms gru­pėms, žmo­nėms ir pa­na­šiai. Tik­rai, jei­gu žiū­rė­tu­me į vi­są są­ra­šą mū­sų at­min­ti­nų die­nų, tai iš tik­rų­jų ši­ta die­na, man at­ro­do, tur­būt tu­ri vie­ną iš di­des­nių pras­mių, nes tai stip­ri­na mū­sų ben­druo­me­nę, ry­šius, to­dėl, gal­vo­ju, gal­būt pa­vyks ir for­muo­sis kaž­ko­kia tra­di­ci­ja. Tas vie­nas ki­to pa­lai­ky­mas, tas gi­mi­nys­tės ry­šys ir pa­na­šiai – jie pas mus da­bar yra smar­kiai trū­ki­nė­jan­tys. Aš ma­nau, tik­rai vi­si tu­rė­tų nor­ma­liai pa­lai­ky­ti, vi­si tie, ku­riems gal­būt ne vi­sai tie pa­plū­di­miai pa­tin­ka mū­sų cen­tri­nė­se aikš­tė­se ir pa­na­šiai. Aš tik­rai siū­lau vi­siems pa­lai­ky­ti ši­tą siū­ly­mą.

PIRMININKAS. Prieš – S. Jo­vai­ša.

S. JOVAIŠA (TS-LKDF). La­bai prieš ne­bū­siu, bet no­riu tru­pu­tį pa­dė­ti ko­le­gai V. Juo­za­paičiui, ku­ris pa­sa­kė ne vi­sus ar­gu­men­tus, ma­tyt, su­si­gė­dęs. Jis vis dėl­to ne­iš­gir­do ko­le­gės L. Sta­niu­vie­nės tei­gia­mos nuo­mo­nės. O aš no­riu pa­sa­ky­ti, kad gir­dė­jau vie­no se­ne­lio nuo­mo­nę, sa­ko: man čia ne­rai­kia, kad vi­si pas ma­ny čia va­ži­nė­tų, to­dėl aš su­si­lai­ky­siu. (Juo­kas sa­lė­je)

PIRMININKAS. Už – B. Bra­daus­kas.

B. BRADAUSKAS (LSDPF). Dė­ko­ju, pir­mi­nin­ke. Iš tik­rų­jų iki anek­do­tų pri­ei­na­me, bet jei­gu pa­žiū­rė­tu­me prak­tiš­kai, kas yra se­ne­lis? Tai yra tas glo­bė­jas sa­vo vai­kų ir vai­kų vai­kų ir kol pro­se­ne­liu ne­tam­pa, kol tu­ri svei­ka­tos, tol pri­žiū­ri, tol pa­de­da, tol auk­lė­ja, to­dėl iš tik­rų­jų se­ne­lis kur kas, ma­no ma­ny­mu, ar­ba se­ne­lė, yra reikš­min­giau ne­gu tė­vas ir ma­ma. Aiš­ku, tai yra su­pran­ta­ma, kal­bos nė­ra, bet se­ne­lis ir tė­vu, ir ma­ma, ir jų vai­kais rū­pi­na­si, to­dėl ne­gai­lė­ki­me tos die­nos. Aš ma­nau, kad čia nie­ko ne­at­si­tiks, juo­lab kad čia jo­kių pa­pil­do­mų lė­šų ne­rei­kia. Aš bal­suo­siu už.

PIRMININKAS. K. Ma­siu­lis – prieš.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Čia da­bar vien se­ne­liai pra­kal­bo. Šiaip man yra juo­kin­ga. (Bal­sas sa­lė­je) Taip, aš ir­gi se­ne­lis ir man juo­kin­gi tie pa­fi­lo­so­fa­vi­mai, ta se­ne­lių reikš­mė ir kiek jie svar­bes­ni už tė­vus, už ma­mas, už dar ką nors. Aš ne­fi­lo­so­fuo­siu, aš tik nuo­sek­liai pa­sa­ky­siu: man kaž­kaip gė­da pri­imi­nė­ti dau­gy­bę, dau­gy­bę įsta­ty­mų apie tų me­tų pa­skel­bi­mą, pa­skelbi­mą ir pa­skel­bi­mą. Nie­kas ne­truk­do ben­druo­me­nėms ką no­ri, tą švęs­ti, tą se­ne­lių die­ną, ka­da jie no­ri, ta­da šven­čia. Ka­da se­ne­lių var­da­die­nis ar gim­ta­die­nis, ta­da ir ap­lan­kys tie anū­kai. Mums ne­rei­kia nu­ro­di­nė­ti, ka­da čia rei­kia ką sau­go­ti ir pa­na­šiai. Ka­da mes pa­skel­bia­me ko­kią nors pa­gar­bos die­ną kam nors, ta­da klau­si­mas yra, kas dar ta­me są­ra­še ne­įtrauk­tas. Ne­įtrauk­ta šim­tai ir tūks­tan­čiai ki­tų, ku­rie ver­ti pa­gar­bos.

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­le­gos, bal­suo­ja­me dėl įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-4424. Kas pa­lai­ko, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko. Pri­ėmi­mas.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­sa­vo 83 Sei­mo na­riai: už – 65, prieš – 3, su­si­lai­kė 15. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-4424) pri­im­tas. (Gon­gas)

A. Gu­mu­liaus­kas.

A. GUMULIAUSKAS (LVŽSF). Čia ką tik iš­gir­dau to­kį pa­si­sa­ky­mą, kad gė­da pri­im­ti mū­sų is­to­ri­ją pri­me­nan­čius me­tus. Tai aš no­riu pa­sa­ky­ti, kad jei­gu toks yra Sei­mo na­rio po­žiū­ris, tai ko mes ga­li­me no­rė­ti iš tų žmo­nių, ku­rie pas­kui įren­gi­nė­ja įvai­rius plia­žus.

 

16.38 val.

Mo­kes­čio už vals­ty­bi­nius gam­tos iš­tek­lius įsta­ty­mo Nr. I-1163 6 ir 7 straips­nių pakei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3851(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

PIRMININKAS. Ko­le­gos, li­ko mums nu­ta­ri­mai. Grįž­ta­me prie ry­ti­nės dar­bo­tvarkės įsta­ty­mų, ir 1-6 klau­si­mas – Mo­kes­čio už vals­ty­bi­nius gam­tos iš­tek­lius įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3851. P. Urb­šys.

P. URBŠYS (MSNG). Ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, ka­dan­gi Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jo­je yra re­gist­ruo­tas krei­pi­ma­sis dėl ši­to įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pri­ėmi­mo ga­li­mų pa­žei­di­mų, tai gru­pės var­du pra­šau per­trau­kos.

PIRMININKAS. Iki ki­to po­sė­džio?

P. URBŠYS (MSNG). Iki ki­to po­sė­džio.

PIRMININKAS. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pa­da­ry­ti per­trau­ką? Pa­da­ro­me.

 

16.38 val.

Sko­lų iš­ieš­ko­ji­mo įmo­nių įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1741(3) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Ko­le­gos, ki­tas ry­ti­nės dar­bo­tvarkės 1-19 klau­si­mas – Sko­lų iš­ieš­ko­ji­mo įmo­nių įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1741. Svars­ty­mas. Dėl ve­di­mo tvar­kos – J. Raz­ma. Pra­šom.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, šis pro­jek­tas tik­rai rei­ka­lau­ja dar gi­lių dis­ku­si­jų ir pa­mąs­ty­mų. Ma­nau, kad se­si­jos pa­bai­gos lai­kas tik­rai tam nė­ra tin­ka­mas, ir dar kar­tą pra­šau per­trau­kos iki ki­to po­sė­džio.

PIRMININKAS. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

 

16.39 val.

Po­li­ci­jos įsta­ty­mo Nr. VIII-2048 1, 19 ir 30 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4647(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Ko­le­gos, ir dar vie­nas klau­si­mas – Po­li­ci­jos įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4647(2). Li­ko tik bal­sa­vi­mas. Pa­mė­gi­na­me bal­suo­ti. Pri­ėmi­mas. Kas pa­lai­ko įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-4647, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko.

Bal­sa­vo 50 Sei­mo na­rių. Ne­už­ten­ka, ati­de­da­me.

Grįž­ta­me prie dar­bo­tvarkės… Sei­mo Pir­mi­nin­ke, pra­šau.

V. PRANCKIETIS. Ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, pa­aiš­kin­ki­te. Jei­gu bu­vo pra­šy­ta per­trau­kos, ben­dru su­ta­ri­mu pri­ta­rė­me per­trau­kai, tai ko­kį jūs skel­bia­te bal­sa­vi­mą? (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Čia aš jau prie ki­to įsta­ty­mo per­ėjau. Šiuo me­tu bal­sa­vo­me dėl Po­li­ci­jos įsta­ty­mo, dėl ku­rio mes ne­bu­vo­me nu­bal­sa­vę, bet šį kar­tą taip pat ne­nu­bal­sa­vo­me. Tie­siog nė­ra bal­sų, ne­už­si­re­gist­ruo­ja ko­le­gos.

 

16.41 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl 2021 me­tų pa­skel­bi­mo Jur­gio Amb­ra­zie­jaus Pa­brė­žos me­tais“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-3912(2) (pri­ėmi­mas)

 

2-19 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl 2021 me­tų pa­skel­bi­mo Jur­gio Amb­ra­zie­jaus Pa­brė­žos me­tais“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-3912. Pri­ėmi­mas.

Ko­le­gos, yra du straips­niai. Pa­tai­sų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti 1 straips­niui, 2 straips­niui? Taip. (Bal­sai sa­lė­je) Kaip sa­ko­te? Yra dėl mo­ty­vų. S. Tu­mė­nas – už. Pra­šau.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Taip, už. Ger­bia­mas Sei­me, ne­no­rė­čiau su­tik­ti su tais, ku­rie ką tik sa­kė, kad čia ne­rim­ti da­ly­kai vyks­ta, kad su­ve­lia­mi į krū­vą die­nos, me­tų, at­ski­rų at­min­ti­nų die­nų mi­nė­ji­mai. Ma­ny­čiau, kad tai yra vi­siš­kai skir­tin­gi da­ly­kai. Me­tų pa­skel­bi­mas yra pra­smin­gas ir rei­ka­lin­gas mū­sų dar­bas. Šian­dien, pa­vyz­džiui, Sei­me mes svars­to­me šį kon­kre­tų nu­ta­ri­mo pro­jek­tą dėl J. A. Pa­brė­žos me­tų pa­skel­bi­mo. Tai leis vals­ty­bi­niu lyg­me­niu pra­tur­tin­ti mū­sų is­to­ri­nę at­min­tį ir pa­ro­dys, kad mū­sų kar­tai skir­tas už­da­vi­nys, šiam mū­sų Sei­mui skir­tas už­da­vi­nys yra su­grą­žin­ti į de­ra­mą vie­tą Lie­tu­vos as­me­ny­bes, vi­sai ar iš da­lies iš­trin­tas po XX am­žiaus to­ta­li­ta­ri­nio re­ži­mo, ir pri­min­ti mū­sų is­to­ri­ją.

Vie­nas iš to­kių yra J. A. Pa­brė­ža. Ma­žai kas iš jau­ni­mo da­bar apie jį iš vi­so ži­no ar gir­dė­ję. 250 me­tų is­to­ri­ja. Ta­čiau fan­tas­tiš­ka as­me­ny­bė, tur­tin­ga as­me­ny­bė, ge­og­ra­fi­jos va­do­vė­lių au­to­rius, bo­ta­ni­kos ter­mi­nų kū­rė­jas, vie­nas iš pir­mų­jų že­mai­čių tar­mių ty­ri­nė­to­jų. Tai yra rei­kia jį pri­si­min­ti, pri­min­ti, kad ži­no­tu­me, kas kū­rė tą mū­sų Lie­tu­vos is­to­ri­ją. Kvie­čiu pri­tar­ti, kad bū­tų pa­skelb­ti Jur­gio Amb­ra­zie­jaus Pa­brė­žos me­tai.

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­le­gos, vi­si kal­ba už. Gal ga­li­me… (Bal­sai sa­lė­je) A. Vin­kus. Pra­šau.

A. VINKUS (LSDDF). Aš no­rė­čiau tik pa­an­trin­ti ger­bia­mam ko­le­gai S. Tu­mė­nui. Aš ma­nau, kad tų žmo­nių, ku­rie siū­lo da­bar ati­dė­ti ir taip to­liau, tiks­las yra ne­pri­im­ti tur­būt. Vi­si mo­ty­vai aiš­kiai iš­dės­ty­ti. Žmo­gus pa­au­ko­jo vi­są sa­vo gy­ve­ni­mą, gy­dė varg­šus, bied­nus žmo­nes, ne­tu­rin­čius iš ko pra­gy­ven­ti, bu­vo vie­nuo­lis, ku­ni­gas. Ga­lų ga­le be­veik kiek­vie­ną me­tų die­ną žmo­nės de­ga žva­ke­les, iš vi­sos Lie­tu­vos ve­ža, de­da gė­les. Jų są­mo­nė­je jis yra šven­ta­sis. Ir mes ne­no­ri­me pa­gerb­ti to­kio žmo­gaus? Aš sa­ky­čiau, tai nu­si­kal­ti­mas sa­vo są­ži­nei.

PIRMININKAS. Pra­šau. Ar E. Gent­vi­las no­ri kal­bė­ti? Pra­šau. E. Gent­vi­las.

E. GENTVILAS (LSF). Aš ti­kiuo­si, kad ko­le­gos S. Tu­mė­nas ir A. Vin­kus su­pran­ta, apie ką kal­ba­ma. Mes ne prieš as­me­ny­bes. Ma­nau, kad čia bal­suo­si­me už. Mes prieš to­kius sim­bo­li­nius ges­tus kaip se­ne­lių die­na ir taip to­liau. Tik to­dėl at­si­ra­do tas prieš­ta­ra­vi­mas. O is­to­ri­nės, Lie­tu­vai nu­si­pel­niu­sios as­me­ny­bės – mes tiek dar su­ge­ba­me su­vok­ti. Aš siū­lau bal­suo­ti už.

PIRMININKAS. V. Juo­za­pai­tis – prieš.

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, iš­ties E. Gent­vi­las ką tik pa­sa­kė, ko­dėl prieš, ir šiuo at­ve­ju bū­tų ga­li­ma kal­bė­ti, prieš ką. Ar­ba jūs ap­si­me­ta­te, kad jūs ne­su­pran­ta­te, ar­ba jūs ty­čia da­ro­te, ar ne. Iš tik­rų­jų čia ir pa­si­ma­to to­kių vi­siš­kai fik­ty­vių mū­sų die­nų pa­skel­bi­mas ar kaž­ko­kių at­min­ti­nų die­nų, ku­rios iš tik­rų­jų ne­tu­ri jo­kio nei is­to­ri­nio, nei ko­kio nors ki­to pa­grin­do. Yra tik­tai ab­so­liu­tus rin­ki­mi­nis mui­lo bur­bu­las bur­noms pa­au­šin­ti ir tiek.

O šiuo klau­si­mu, be jo­kios abe­jo­nės, mes nė vie­nas tur­būt, bent jau tie, kas ži­no, kas yra J. A. Pa­brė­ža, ne­tu­ri­me jo­kių abe­jo­nių, kaip ir dėl vi­sų ki­tų to­liau at­ei­nan­čių įsta­ty­mų pro­jektų. Mes ir sa­ko­me, kad ga­li­ma su­jung­ti ir iš tik­rų­jų be jo­kios iro­ni­jos pri­im­ti, nes čia ne­be­ga­li bū­ti dis­ku­si­jų. O jei­gu yra dis­ku­si­jų, ta­da aš ne­ži­nau, ar šian­dien yra ta vie­ta, kur kiek­vie­nas pre­le­gen­tas da­bar pa­ro­dys sa­vo iš­pru­si­mą ir pa­pa­sa­kos, ką jis ži­no apie V. Ma­čer­nį, apie J. A. Pa­brė­žą ar­ba ki­tus, J. K. Chod­ke­vi­čių ir pa­na­šiai. Tai tur­būt mes jau svars­ty­mo sta­di­jo­je iš­si­aiš­ki­no­me. Jei­gu nė­ra kaž­ko­kių mo­ty­vų prieš, aš ma­nau, kad ir tau­py­ki­me lai­ką, ką aš da­bar ir da­rau. Ačiū.

PIRMININKAS. Gal K. Ma­siu­lis su­tau­pys?

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ne, kam čia tau­py­ti, jei­gu mes jo tu­ri­me. Yra as­me­ny­bių, ku­rias ver­ta pa­gerb­ti. Jas ga­li­me gerb­ti. Aš tarp jų ma­tau ir gi­lią is­to­ri­nę va­gą nu­va­go­ju­sį jau nuo sa­vo di­ser­ta­ci­jos ši­to tei­ki­mo au­to­rių.

PIRMININKAS. Ačiū. Bal­suo­ja­me, ko­le­gos, dėl įsta­ty­mo, at­si­pra­šau, dėl nu­ta­ri­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-3912. Kas pa­lai­ko, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba susi­lai­ko.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 89 Sei­mo na­riai: vien­bal­siai Sei­mo nu­ta­ri­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

16.47 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl 2021 me­tų pa­skel­bi­mo Jo­no Ka­ro­lio Chod­ke­vi­čiaus me­tais“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-4441(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės 2-20 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl 2021 me­tų pa­skel­bi­mo Jo­no Ka­ro­lio Chod­ke­vi­čiaus me­tais“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-4441.

Pa­straips­niui. Dėl 1 straips­nio pa­tai­sų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti? Pri­tar­ta. Dėl 2 straips­nio pa­tai­sų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti? Pri­tar­ta.

Dėl vi­so nie­kas ne­no­ri kal­bė­ti. Ga­li­me bal­suo­ti? Bal­suo­ja­me dėl Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl 2021 me­tų pa­skel­bi­mo Jo­no Ka­ro­lio Chod­ke­vi­čiaus me­tais“. Kas pa­lai­ko, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, už bal­sa­vo 87 Sei­mo na­riai, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 1. Sei­mo nu­ta­ri­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

16.48 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl 2021 me­tų pa­skel­bi­mo Vy­tau­to Ma­čer­nio me­tais“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-4680(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės 2-21 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl 2021 me­tų pa­skel­bi­mo Vy­tau­to Ma­čer­nio me­tais“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-4680. Pri­ėmi­mas. Du straips­niai. Dėl 1 straips­nio pa­tai­sų nė­ra. Dėl 2 straips­nio pa­tai­sų nė­ra. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? Ačiū, pri­tar­ta.

Dėl mo­ty­vų. J. Var­ka­lys – už.

J. VARKALYS (LSF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Tie­siog Šar­ne­lės ben­druo­me­nės, kur yra pa­lai­do­tas po­etas V. Ma­čer­nis, žmo­nių var­du no­riu pa­dė­ko­ti už tai, ką at­li­ko­me iki šiol svars­ty­mo sta­di­jo­je, ir ti­kiuo­si pa­lai­ky­mo per pri­ėmi­mą. Ačiū vi­siems ko­le­goms.

PIRMININKAS. Ačiū. Bal­suo­ja­me, ko­le­gos, dėl nutarimo „Dėl 2021 me­tų pa­skel­bi­mo Vy­tau­to Ma­čer­nio me­tais“ pro­jek­to Nr. XIIIP-4680. Kas pa­lai­ko, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko. Pri­ėmi­mas.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­sa­vo 90 Sei­mo na­rių: Sei­mo nu­ta­ri­mas vien­bal­siai pri­im­tas. (Gongas)

 

16.49 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl 2021 me­tų pa­skel­bi­mo kar­di­no­lo Vin­cen­to Slad­ke­vi­čiaus metais“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-4453(3) (pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės 2-22 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl 2021 me­tų pa­skel­bi­mo kar­di­no­lo Vin­cen­to Slad­ke­vi­čiaus me­tais“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-4453.

Nu­ta­ri­mo pro­jek­te yra du straips­niai. 1 straips­niui ga­li­me pri­tar­ti? Pri­tar­ta. 2 straips­niui ga­li­me pri­tar­ti? Nė­ra pa­tai­sų. Taip pat ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Bal­suo­ja­me. Kas pri­ta­ria įsta­ty­mo pro­jek­tui, bal­suo­ja už, at­si­pra­šau, nu­ta­ri­mo pro­jek­tui, bal­suo­ja už dėl kar­di­no­lo V. Slad­ke­vi­čiaus me­tų pro­jek­to Nr. XIIIP-4453, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę… (Bal­sai sa­lė­je) Taip, taip. (Bal­sai sa­lė­je) O kas taip sa­kė? (Bal­sai sa­lė­je) Nie­ka­da taip ne­sa­kau. (Bal­sai sa­lė­je) Nie­ka­da.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 86 Sei­mo na­riai. Sei­mo nu­ta­ri­mas „Dėl 2021 me­tų pa­skel­bi­mo kar­di­no­lo Vin­cen­to Slad­ke­vi­čiaus me­tais“ pri­im­tas vien­bal­siai. (Gon­gas)

 

16.51 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl 2021 me­tų pa­skel­bi­mo Juo­zo Zi­ka­ro me­tais“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-4945(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-23 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl 2021 me­tų pa­skel­bi­mo Juo­zo Zi­ka­ro me­tais“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-4945. Yra du straips­niai.

Dėl 1 straips­nio pa­tai­sų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti? Pri­tar­ta.

Dėl 2 straips­nio pa­tai­sų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti? Pri­tar­ta. (Bal­sai sa­lė­je) Ir yra la­bai ma­žy­tė re­dak­ci­nio po­bū­džio Tei­sės de­par­ta­men­to pa­tai­sa, jai pri­ta­rė. Ga­li­me pri­tar­ti? (Bal­sai sa­lė­je) Ačiū, pri­tar­ta.

Dėl mo­ty­vų nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Ga­li­me bal­suo­ti? Bal­suo­ja­me dėl įsta­ty­mo pro­jek­to, atsi­pra­šau, nu­ta­ri­mo „Dėl 2021 me­tų pa­skel­bi­mo Juo­zo Zi­ka­ro me­tais“ pro­jek­to Nr. XIIIP-4945. Kas pa­lai­ko, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko. Bal­sa­vi­mas pra­dė­tas. Pri­ėmi­mas.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 90 Sei­mo na­rių. Sei­mo nu­ta­ri­mas pri­im­tas vien­bal­siai. (Gon­gas)

 

16.52 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl 2021 me­tų pa­skel­bi­mo Juo­zo Luk­šos-Dau­man­to me­tais“ projek­tas Nr. XIIIP-4994(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-24 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl 2021 me­tų pa­skel­bi­mo Juo­zo Luk­šos-Dau­man­to me­tais“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-4994. Taip pat du straips­niai.

Dėl 1 straips­nio pa­tai­sų nė­ra. Ga­li­me pri­im­ti? Pri­tar­ta.

Dėl 2 straips­nio pa­tai­sų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti? Pri­tar­ta.

Mo­ty­vai. A. Anu­šaus­kas – už.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, kal­ba­ma apie J. Luk­šą-Dau­man­tą, mums ga­na ge­rai ži­no­mą is­to­ri­nę as­me­ny­bę, du kar­tus pra­si­ver­žu­sią pro ge­le­ži­nę už­dan­gą iš Va­ka­rų į Lie­tu­vą. Bet tai ir is­to­ri­nė as­me­ny­bė, ku­ri ne kar­tą bu­vo šmei­žia­ma, ku­rios var­das bu­vo nie­ki­na­mas.

Aš aną kar­tą, pri­sta­tant šį pro­jek­tą, mi­nė­jau, kad dar 1951 me­tais bu­vo ku­ria­ma dez­in­for­ma­ci­ją apie J. Luk­šą-Dau­man­tą ir siun­čia­ma į Va­ka­rus. Ta­čiau apie 2000 me­tus bu­vo pra­si­dė­ju­si ki­ta šmei­ži­mo ak­ci­ja, jį sie­jant su „Lie­tū­kio“ ga­ra­žo žu­dy­nė­mis. Iš­si­aiš­ki­nus tų žu­dy­nių ap­lin­ky­bes, kad jas vyk­dė vi­sai ki­tas – J. Sur­mas, ta­po agen­tu, va­do­vau­ja­mas „Ein­sat­zgrup­pe“ na­rių, at­ro­do, nu­slo­po ši dez­in­for­ma­ci­ja, ta­čiau vėl iš­ky­la ir iš­ke­lia­mi klau­si­mai, kad, ma­tai, jis bu­vo Lie­tu­vių ak­ty­vis­tų fron­to na­rys. Pa­brė­šiu, Ak­ty­vis­tų fron­tas at­si­ra­do 1940 me­tų pa­bai­go­je. J. Luk­ša-Dau­man­tas bu­vo de­vy­nio­lik­me­tis jau­nuo­lis. Tik so­vie­ti­nis sau­gu­mas pri­skir­da­vo tuos de­vy­nio­lik­me­čius gim­na­zis­tus ko­kiam nors fron­tui, ba­ta­lio­nui ir dar ko­kiems nors pa­va­di­ni­mams nei jie pa­tys.

Be abe­jo­nės, jis bu­vo įka­lin­tas iki pra­si­de­dant ka­rui, ir kas ma­tė tų ka­li­nių nuo­trau­kas, ko­kie jie iš­ei­da­vo iš ka­lė­ji­mo, su­pra­to, ko­kios bu­vo ka­li­ni­mo są­ly­gos. To­dėl aš kvie­čiu…

PIRMININKAS. Lai­kas, ko­le­ga!

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). …pri­tar­ti.

PIRMININKAS. E. Zin­ge­ris – prieš.

E. ZINGERIS (TS-LKDF). Ačiū. Mes tu­ri­me vi­są pan­te­o­ną mū­sų he­ro­jų. Aš ma­nau, ap­gy­nė­me Va­na­gą per lai­do­tu­ves, tu­ri­me di­džiu­lį pa­si­di­džia­vi­mo pan­te­o­ną mū­sų pa­si­prie­ši­ni­mo žmo­nių. Mes ką tik pa­skel­bė­me, aiš­ku, straips­nį – po­no V. Pu­ti­no ban­dy­mą vėl mus pri­skir­ti so­vie­ti­nėms res­pub­li­koms at­ga­li­ne da­ta ir tu­rint gal­vo­je vi­są šį po­ten­cia­lą, nu­kreip­tą prieš mus, ir mū­sų vi­di­nį dia­lo­gą vi­du­je Lie­tu­vos mums klau­si­mas, kas yra he­ro­jus, kas ne, iki šiol lie­ka. To­dėl aš ma­ny­čiau, kad šis klau­si­mas tu­rė­tų bū­ti svars­to­mas pa­pil­do­mai dar sy­kį. Aš, pui­kiai įsi­vaiz­duo­da­mas ati­duo­tą svei­ka­tą ir gy­vy­bę ši­to vie­no iš mū­sų ly­de­rių, ma­ny­čiau, kad rei­kė­tų dar pa­svars­ty­ti. Tik tiek. Ačiū.

PIRMININKAS. R. J. Da­gys – už.

R. J. DAGYS (MSNG). Taip, tuo lai­ku gy­ve­ni­mas bu­vo ypa­tin­gas, bu­vo daug vi­so­kių pe­ri­pe­ti­jų. Kai aš da­bar gir­džiu dau­ge­lį apie tuos lai­kus nau­jai kal­ban­čių, ku­rie gal­būt tu­rė­jo ki­tokį ge­ne­ti­nį pa­vel­dą, bu­vo ki­to­kio­je ba­ri­ka­dų pu­sė­je, ir da­bar mė­gi­na tai kves­tio­nuo­ti, man da­ro­si vis ne­jau­kiau. Tur­būt J. Luk­šos-Dau­man­to klau­si­mas ne­bū­tų svars­to­mas to­kia­me kon­teks­te su prieš­ta­ra­vi­mu mū­sų Są­jū­džio auš­ro­je. Vi­si ži­no­jo, kas tai yra, ži­no­jo, kas yra vals­ty­bė, kas yra mū­sų did­vy­riai ir kas au­ko­jo sa­vo gy­ve­ni­mą, o ne­ ko­la­bo­ra­vo. Aš siū­ly­čiau tai at­skir­ti ir ne vi­sa­da ak­ty­viai agi­tuo­ti prieš tuos žmo­nes, ku­rie tai da­ro ir tie­siog sa­vo to­kiu el­ge­siu že­mi­na mū­sų tau­tą. Siū­lau pa­lai­ky­ti.

PIRMININKAS. A. Gu­mu­liaus­kas – už.

A. GUMULIAUSKAS (LVŽSF). Ačiū. Aš ne­ma­nau, kad čia rei­kė­jo to­kios dis­ku­si­jos, bet tik­rai pri­ta­riu anks­čiau kal­bė­ju­siems. Aš ma­nau, kad iš tik­rų­jų Ar­vy­das ge­rai pa­ste­bė­jo, kai dar bu­vo pa­tei­ki­mas, kad bū­tent ši­to svars­ty­mo ir pri­ėmi­mo sta­di­jo­se bus įvai­rių pa­si­sa­ky­mų, ku­riais, be abe­jo­nės, bus ban­do­ma su­men­kin­ti ši­to žmo­gaus au­to­ri­te­tą, pri­skir­ti jam ne­bū­tų da­ly­kų, ko jis tik­rai ne­da­rė, ir pa­na­šiai. To­dėl aš ma­nau, kad mes tu­ri­me tvir­tai bal­suo­ti už ir skelb­ti šio tik­rai nu­si­pel­niu­sio žmo­gaus me­tus.

PIRMININKAS. Ačiū. V. Alek­nai­tė-Ab­ra­mi­kie­nė – už.

V. ALEKNAITĖ-ABRAMIKIENĖ (TS-LKDF). Nu­ste­bau, kad kas nors ga­li pa­si­sa­ky­ti prieš. Čia ypač svar­bus bal­sa­vi­mas ir svar­bus pro­jek­tas. Gal­būt mums pa­vyks bent iš da­lies grą­žin­ti sko­lą sa­vo jau­ni­mui. Yra to­kia nuo­sta­bi kny­ga, iš­leis­ta, su­da­ry­ta J. Luk­šos-Dau­man­to laiš­kų žmo­nai pa­grin­du. Va­di­na­si „Laiš­kai my­li­mo­sioms“. Ši­ta kny­ga tu­rė­tų bū­ti dau­ge­liu eg­zem­plio­rių iš­da­lin­ta Lie­tu­vos mo­kyk­lų bib­lio­te­koms kaip nuo­sta­bus mei­lės mo­te­riai ir tė­vy­nei pa­vyz­dys, pa­ra­šy­ta ne­pa­pras­tai sklan­džia kal­ba, nes tai bu­vo tik­ro in­te­li­gen­to, dva­sios aris­tok­ra­to laiš­kai. Gal­būt mes pa­ga­liau iš­drį­si­me pa­kel­ti gal­vą ir pa­ro­dy­ti sa­vo jau­ni­mui, sa­vo tau­tai, ko­kių as­me­ny­bių mes ne­te­ko­me dėl so­vie­tų oku­pa­ci­jos ir ko­kio ly­gio žmo­nės au­ko­jo­si dėl Lie­tu­vos. Tai tik­rai ne­bu­vo tas jau­nuo­lis, ku­ris nuo bač­kos sa­ky­da­vo kal­bas už tė­vy­nę. Tai bu­vo tas žmo­gus, jau­nas ar­chi­tek­tas, ku­ris ga­lė­jo lik­ti Pa­ry­žiu­je, bet vis dėl­to at­skri­do į Lie­tu­vą tam, kad vie­nai iš sa­vo my­li­mų­jų, pir­ma­jai my­li­ma­jai – Lie­tu­vai pa­au­ko­tų sa­vo gy­vy­bę. Bal­suo­ju už, siū­lau vi­siems skai­ty­ti kny­gą „Laiš­kai my­li­mo­sioms“. O J. Luk­šos-Dau­man­to kny­gą apie par­ti­za­nus tur­būt esa­te ne vie­nas skai­tęs.

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­le­gos, bal­suo­ja­me dėl Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl 2021 me­tų pa­skel­bi­mo Juo­zo Luk­šos-Dau­man­to me­tais“ pro­jek­to Nr. XIIIP-4994. Kas pa­lai­ko, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko. Pri­ėmi­mas.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Ger­bia­mi ko­le­gos, už bal­sa­vo 91 Sei­mo na­rys, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Sei­mo nu­ta­ri­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

17.00 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2016 m. lap­kri­čio 22 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-19 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo ko­mi­te­tų pir­mi­nin­kų ir jų pa­va­duo­to­jų pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-5041 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Re­zer­vi­nis klau­si­mas. Kvie­čiu R. Baš­kie­nę. Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2016 m. lap­kri­čio 22 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-19 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo ko­mite­tų pir­mi­nin­kų ir jų pa­va­duo­to­jų pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-5041. R. Baškie­nė.

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Mie­li ko­le­gos, ką tik šian­dien pri­sie­kė mi­nist­ras, to­dėl la­bai pra­šo­me jū­sų pri­tar­ti ir pa­keis­ti pa­tvir­ti­nant, kad Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ku jau ne­be­ga­li­me jo ra­šy­ti, tie­siog ta­me eta­pe lie­ka ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko po­zi­ci­ja lais­va. Dėl pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios.

PIRMININKAS. Ga­li­me pri­tar­ti, ko­le­gos? Ben­dru su­ta­ri­mu. Ačiū. Svars­ty­mas. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Pri­ėmi­mas. Pra­šom bal­suo­ti dėl nutari­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-5041. Kas pri­ta­ria­te, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja­te prieš ar­ba su­si­lai­ko­te.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­sa­vo 95 Sei­mo na­riai: už – 94, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Pri­tar­ta. (Gon­gas)

 

17.01 val.

Sei­mo na­rių pa­reiš­ki­mai

 

Sei­mo na­rių pa­reiš­ki­mai. Kvie­čiu į tri­bū­ną D. Ša­ka­lie­nę. Pra­šom, ko­le­ge.

D. ŠAKALIENĖ (LSDPF). Ma­nau, kad po vi­sų čia iš­sa­ky­tų la­bai karš­tų kal­bų apie pa­trio­tiz­mą, apie re­zis­ten­ci­ją, ku­rių šian­dien, va­kar ir pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis gir­dė­jo­me la­bai daug, ma­nau, tik­rai la­bai lai­ku šis pra­ne­ši­mas apie tai, kad ko­mu­nis­ti­nis re­ži­mas, de­ja, pa­sau­ly­je vis dar vei­kia la­bai ak­ty­viai ir yra la­bai do­mi­nuo­jan­tis. Va­kar Ki­ni­jos Liau­dies Res­pub­li­ka pri­ėmė va­di­na­mą­jį na­cio­na­li­nio sau­gu­mo įsta­ty­mą, ku­ris iš es­mės įve­da Hon­kon­gui baus­mes už bet ko­kį lais­vą žo­dį, el­ge­sį, sie­kiant sa­vo tei­sių ap­sau­gos. Tokių, na, net ir mes so­vie­ti­nio re­ži­mo me­tais ne taip daž­nai pa­tir­da­vo­me: vien už ra­gi­ni­mą at­si­skir­ti hon­kon­gie­tis ga­li bū­ti įka­lin­tas iki gy­vos gal­vos, ir dau­ge­lis ki­tų baus­mių.

Ka­dan­gi esu Tarp­par­la­men­ti­nės są­jun­gos dėl Ki­ni­jos ko­pir­mi­nin­kė Lie­tu­vai kar­tu su ko­le­ga M. Ado­mė­nu, no­riu pri­sta­ty­ti la­bai trum­pą pa­reiš­ki­mą „Dėl na­cio­na­li­nio sau­gu­mo įsta­ty­mo, Hon­kon­gui pri­mes­to Ki­ni­jos Liau­dies Res­pub­li­kos na­cio­na­li­nio liau­dies kon­gre­so“.

„Mes, Tarp­par­la­men­ti­nio al­jan­so Ki­ni­jos klau­si­mu na­riai, smer­kia­me Ki­ni­jos na­cio­na­li­nio liau­dies kon­gre­so įves­tą va­di­na­mą­jį na­cio­na­li­nio sau­gu­mo įsta­ty­mą Hon­kon­gui. Šis nau­jas įsta­ty­mas yra vi­sa­pu­siš­kas puo­li­mas prieš pa­grin­di­nes lais­ves, tei­ses, įsta­ty­mo vir­še­ny­bę ir au­to­no­mi­ją. Aukš­tą Hon­kon­go au­to­no­mi­jos laips­nį ir gy­ve­ni­mo bū­dą ga­ran­tuo­ja Ki­ni­jos ir Bri­ta­ni­jos jung­ti­nė de­kla­ra­ci­ja – pa­gal tarp­tau­ti­nę tei­sę pri­va­lo­ma su­tar­tis, Hon­kon­go tarp­tau­ti­nis įsta­ty­mas ir tarp­tau­ti­nis pi­lie­ti­nių ir po­li­ti­nių tei­sių pak­tas. Pe­ki­nas, įve­dęs šį nau­ją įsta­ty­mą, aki­vaiz­džiai pa­žei­džia sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mus ir šiurkš­čiai pa­kenks ne tik 7 mln. Hon­kon­go pi­lie­čių tei­sėms, bet ir ke­lia rim­tą iš­šū­kį tarp­tau­ti­nei ben­druo­me­nei to­kiu eks­pan­sy­viu ir rep­re­sy­viu po­žiū­riu į žmo­gaus tei­ses.

Šie veiks­mai ne­ga­li lik­ti be at­sa­ko, nė vie­na ša­lis ne­ga­li tu­rė­ti ne­bau­džia­ma ga­li­my­bės pa­žeis­ti tarp­tau­ti­nių nor­mų ir su­si­ta­ri­mų. Dau­ge­lio ša­lių par­la­men­tai, vy­riau­sy­bės, G7 vals­ty­bės, tarp­tau­ti­nės ins­ti­tu­ci­jos ir dau­ge­lis ki­tų pa­si­sa­kė prieš to­kį vie­na­ša­liš­ką na­cio­na­li­nio sau­gu­mo įsta­ty­mo įve­di­mą. Mes, lie­tu­viai, kaip nie­kas ki­tas tu­rė­tu­me su­pras­ti to pa­vo­jų. Ki­ni­jos Liau­dies Res­pub­li­kos va­do­vy­bė ne­krei­pia dė­me­sio į šiuos įspė­ji­mus, to­dėl at­ėjo lai­kas im­tis tam tik­rų veiks­mų. To­dėl ra­gi­na­me per­žiū­rė­ti ir iš nau­jo ka­lib­ruo­ti san­ty­kius su Ki­ni­jos Liau­dies Res­pub­li­ka, de­ri­nant juos su są­jun­gi­nin­kais ir part­ne­riais, pri­imant tei­sės ak­tus, kad bū­tų pa­grei­tin­tos jau vyk­do­mos pa­stan­gos au­di­tuo­ti ir ma­žin­ti stra­te­gi­nę pri­klau­so­my­bę nuo Ki­ni­jos tiek na­cio­na­li­niu, tiek tarp­tau­ti­niu ly­giu; pa­siū­ly­ti ap­sau­gą Hon­kon­go pi­lie­čiams, ku­riems gre­sia per­se­kio­ji­mas, nau­do­jan­tis tarp­tau­ti­ne gel­bė­ji­mo val­ties sche­ma, ku­rią or­ga­ni­zuo­ja de­mok­ra­tų ko­a­li­ci­ja; rei­ka­lau­ti, kad Jung­ti­nių Tau­tų ge­ne­ra­li­nis sek­re­to­rius pa­skir­tų Jung­ti­nių Tau­tų spe­cia­lų­jį pa­siun­ti­nį ste­bė­ti, ra­por­tuo­ti dėl si­tu­a­ci­jos Hon­kon­ge.

Tarp­tau­ti­nė ben­druo­me­nė ne­ga­li ra­miai sto­vė­ti nuo­ša­ly­je, kai pa­žei­džia­mi tarp­tau­ti­niai įsi­pa­rei­go­ji­mai ir pa­mi­na­mos pi­lie­čių tei­sės. Mes tu­ri­me su­si­vie­ny­ti var­dan vi­suo­ti­nės tai­kos, de­mo­kra­tinių ver­ty­bių ir įsta­ty­mų vir­še­ny­bės iš­sau­go­ji­mo vi­sa­me pa­sau­ly­je.“

Ma­nau, kad tai tik­rai la­bai svar­bu mums, lie­tu­viams, taip sun­kiai iš­si­ver­žu­siems iš oku­pa­ci­nio re­ži­mo. Tik­rai pras­min­ga šios pa­va­sa­rio se­si­jos pa­bai­ga. Dė­kui.

PIRMININKAS. Kvie­čiu E. Zin­ge­rį.

E. ZINGERIS (TS-LKDF). Bi­čiu­liai, su­kan­ka 100 me­tų nuo di­džiau­sio mū­šio Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je po Pir­mo­jo pa­sau­li­nio ka­ro, kai su­vie­ny­ta Len­ki­jos ka­riuo­me­nė įvei­kė prie Var­šu­vos jung­ti­nę J. Sta­li­no ir M. Tu­cha­čev­skio ka­riuo­me­nę. Tai yra mums mil­ži­niš­kas įvy­kis. Šian­dien li­ko mė­nuo ir 15 die­nų iki rug­pjū­čio 15 die­nos, kai įvy­ko tas įvy­kis, iš da­lies reiš­kęs ir lais­vę Lie­tu­vai, Lat­vi­jai, Es­ti­jai ir Suo­mi­jai. Toms ke­tu­rioms vals­ty­bėms, nuo ku­rių ca­ri­nė Ru­si­ja po įvy­ku­sio bol­še­vi­kų per­ver­smo at­si­ri­bo­jo ir pa­sa­kė, kad mes nie­ka­da ne­bū­si­me nei ca­ri­nės, nei bol­še­vi­ki­nės Ru­si­jos da­li­s.

Aš su­trum­pin­siu iki ke­lių sa­ki­nių. Tu­ri­me pas­ku­ti­nį po­sė­dį. Jei­gu bū­tų įma­no­ma per­duo­ti nuo vi­sų jū­sų… sa­vo uni­ka­lų lai­mė­ji­mą švę­sian­čiai Len­ki­jai, su­stab­džiu­siai šį bol­še­vi­ki­nį ma­rą ir jo žy­gį į Eu­ro­pą. Bu­vo nu­ma­ty­ta po­no V. Le­ni­no iš­va­duo­ti ir Ber­ly­ną, ir Pa­ry­žių. Aš ma­nau, kad sa­vo šir­dy­je ga­lė­tu­me pa­svei­kin­ti Len­ki­ją su šiuo šimt­me­čiu. Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū. Kvie­čiu Sei­mo Pir­mi­nin­ką į tri­bū­ną.

V. PRANCKIETIS. Ger­bia­mi ko­le­gos Sei­mo na­riai, Lie­tu­vos žmo­nės, no­rė­čiau tru­pu­tį api­ben­drin­ti se­si­ją ir pa­sa­ky­ti ke­le­tą žo­džių. Kai mi­nė­jo­me Ko­vo 11-ąją jau smar­kiai ap­ri­bo­ję pla­nuo­tas šven­tes, dar ne­įsi­vaiz­da­vo­me, kad Stei­gia­mo­jo Sei­mo šimt­me­čiu su žmo­nė­mis da­lin­si­mės nuo­to­li­niu bū­du. Ši Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­ja bu­vo is­to­ri­nė. Lie­tu­va tu­rė­jo įpras­ti gy­ven­ti iš­skir­ti­nė­mis ir bau­gi­nan­čio­mis ap­lin­ky­bė­mis. Tuo pa­čiu me­tu rei­kė­jo ruoš­tis ir ga­li­mam be­pre­ce­den­čiam sun­kme­čiui. Da­rė­me daug, kad ope­ra­ty­viai ir kryp­tin­gai re­a­guo­tu­me į pan­de­mi­jos grės­mes. Tai bu­vo vie­nos pra­smin­giau­sių vie­ny­bės aki­mir­kų.

Su­lau­kė­me kri­ti­kos dėl pa­si­rink­tos dar­bo for­mos, bet mū­sų su­si­tel­ki­mas dis­ku­tuo­jant ir ieš­kant kom­pro­mi­so ta­po be­ne ker­ti­nis ko­ro­na­vi­ru­so pan­de­mi­jos kri­zei įveik­ti. Toks su­si­tel­ki­mas bu­vo ma­to­mas ko­mi­te­tuo­se, to­bu­li­nant svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­mos reg­la­men­ta­vi­mą, ge­ri­nant me­di­ci­nos dar­buo­to­jų dar­bo są­ly­gas, įvei­kiant švie­ti­mo sis­te­mos ir kul­tū­ros sek­to­riaus sun­ku­mus ka­ran­ti­no lai­ko­tar­piu, svars­tant ir pri­imant fi­nan­si­nę pa­gal­bą ver­slui, už­tik­ri­nant vie­šų­jų pir­ki­mų, su­si­ju­sių su pan­de­mi­ja, skaid­ru­mą, Eu­ro­pos Są­jun­gos lyg­mens prie­mo­nes, skir­tas at­rem­ti su­kel­tą kri­zę, bei spren­džiant že­mės ūkio dar­buo­to­jų pro­ble­mas. Tai yra te­mos, ku­rios mū­sų dė­me­sio cen­tre ir at­sa­ko­my­bės lau­ke ir bus, kol pa­si­baigs mū­sų įga­lio­ji­mai.

Dar­bus me­tų pra­džio­je pla­na­vo­me įpras­tai. Pa­va­sa­rio se­si­jo­je bu­vo­me su­pla­na­vę 48 Sei­mo ple­na­ri­nius po­sė­džius. Šis po­sė­dis yra 52-asis. Se­si­jos dar­bų pro­gra­mo­je bu­vo nu­ma­ty­ta svars­ty­ti 583 įsta­ty­mų pro­jek­tus, prie ku­rių svars­ty­ti bu­vo pa­teik­ta pa­pil­do­mai 118 pro­jek­tų, tai yra 30 Sei­mo na­rių, 76 Vy­riau­sy­bės ir 12 Pre­zi­den­to pa­pil­do­mų pro­jek­tų. Šie skai­čiai iliust­ruo­ja, ko­kiu tem­pu te­ko pri­si­tai­ky­ti prie be­si­kei­čian­čios si­tu­a­ci­jos. Šian­dien ga­li­me pa­si­džiaug­ti dar­bo pan­de­mi­jos me­tu re­zul­ta­tais.

Šią se­si­ją, be abe­jo­nės, bai­gia­me ir min­ti­mis apie ar­tė­jan­čius rin­ki­mus. Kai ki­tą kar­tą čia su­si­rink­si­me į ei­li­nį po­sė­dį rug­sė­jo 10 die­ną, rin­ki­mi­nė kam­pa­ni­ja bus pa­sie­ku­si įkarš­tį. To­dėl, nau­do­da­ma­sis pro­ga, aš no­rė­čiau kreip­tis į vi­sus, ku­rie ste­bi, ku­rie tu­ri mums kri­ti­kos, tu­ri idė­jų dėl po­ky­čių ir Lie­tu­vos sėk­mės. Da­ly­vau­ki­te at­ei­nan­čiuo­se rin­ki­muo­se, rin­ki­te ir pri­si­im­ki­te at­sa­ko­my­bę. Tai ga­li tu­rė­ti daug for­mų: nuo sa­va­no­rys­tės agi­tuo­jant už tai, kuo ti­ki, iki sa­vo kan­di­da­tū­ros kė­li­mo, nuo dar­bo rin­ki­mų ko­mi­si­jo­je iki rin­ki­mų ste­bė­ji­mo. Kvie­čiu vi­sus im­tis ini­cia­ty­vos ir ne­ati­duo­ti jos ki­tam.

Jei­gu no­ri kri­ti­kuo­ti ir ži­nai, kaip bū­tų ge­riau, ta­vo vie­ta čia, vie­na iš 141-os. Tik taip ga­li­me už­tik­rin­ti de­mo­kra­tiją ir tik taip at­ei­ties sei­mai ga­lės at­sto­vau­ti kuo pla­tes­niam pa­žiū­rų ir po­žiū­rių spek­trui. Te­gul mū­sų dar­bo pri­ori­te­tas bū­na iš­lie­ka­mo­ji ver­tė. Kaip iš­lie­ka pe­ri­ma­mu­mas Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos, šven­čian­čios šimt­me­tį. Svei­ki­nu! Ir svei­ki­nu vi­sus mus. Ačiū. Ir kvie­čiu ben­dros nuo­trau­kos.

PIRMININKAS. Ačiū Pir­mi­nin­kui. Ger­bia­mi ko­le­gos, tu­ri­me baig­ti pa­va­sa­rio se­si­ją tra­di­ci­niu him­nu.

 

Gie­da­mas Lie­tu­vos vals­ty­bės him­nas

 

Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, bai­gė­me šios die­nos po­sė­dį. (Gon­gas)

Re­gist­ruo­ja­mės.

Po to pra­ne­šiu, ką dar bai­gė­me. (Bal­sai sa­lė­je) Re­gist­ra­ci­ja, ko­le­gos.

Už­si­re­gist­ra­vo 99 Sei­mo na­riai. O dar bai­gė­me pa­va­sa­rio se­si­ją. (Gon­gas) Ačiū. Ge­ros die­nos vi­siems! Vi­si ren­ka­mės prie po­sė­džio pir­mi­nin­ko tri­bū­nos ben­dros nuo­trau­kos.* Santrumpų reikšmės: LLRA-KŠSF – Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija; LSDDF – Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija; LSDPF – Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija; LSF – Liberalų sąjūdžio frakcija; LVŽSF – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija; MSNG – Mišri Seimo narių grupė; TS‑LKDF – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija.