PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

METROLOGIJOS ĮSTATYMO NR. I-1452 PAKEITIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-1210(2)

2017-12-07

Vilnius

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

Straipsnis

Straipsnio dalis

Punktas

 

 

1

 

 

Argumentai: Metrologijos priežiūros ir etalonų palaikymo funkcijos, numatytos Nacionaliniam metrologijos institutui, šiuo metu finansuojamos iš ŠMM skirtų asignavimų, skirtų moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai bei pagal sutartį su Ūkio ministerija (etalonų palaikymui). Tačiau šie šaltiniai neturi pastovumo, nes MTEP skiriamos lėšos priklauso nuo institucijos pasiekimų, o Ūkio ministerijos lėšų skyrimas priklauso nuo Siūloma numatyti, kad yra būtina Nacionalinė metrologijos programa, pagal kurią būtų skiriamos lėšos iš kelių institucijų. Tai užtikrintų finansavimo tvarumą ir garantuotų, kad etalonų palaikymas bus finansuojamas pagal skaidrius principus.

Nacionalinės metrologijos plėtros programos tikslas būtų ne tik užtikrinti valstybinių etalonų įsigijimo, jų kūrimo, išlaikymo, tobulinimo darbų, etalonų, etaloninių matavimo metodų ir priemonių metrologijos chemijoje, valstybinių laboratorijų išlaikymo finansavimą, bet ir apimti visos Lietuvos metrologinio aprūpinimo subjektų veiklos koordinavimą, siekiant efektyvinti bendradarbiavimą šalies viduje ir didinti konkurencingumą regione. Ši programa padėtų efektyviai naudoti ir paskirstyti lėšas, būtų pasiektas ilgalaikis strateginis Lietuvos metrologinio aprūpinimo sistemos planavimas ir valdymas.

 

Pasiūlymas: Papildyti 9 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1.  Lietuvos Respublikos Vyriausybė paskiria nacionalinį metrologijos institutą ir paskirtuosius institutus metrologinio laidavimo poreikiams valstybėje tenkinti, tvirtina metrologijos plėtrai skirtą programą ir atlieka kitas šiame įstatyme nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės funkcijas.“

 

 

 

9

 

2

 

 

Pasiūlymas: Papildyti 9 straipsnio 2dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Ministerija:

1) atlieka teisinį metrologinį reglamentavimą ir užtikrina metrologinio laidavimo uždavinių, nurodytų šio įstatymo 7 straipsnyje, įgyvendinimą;

2) atstovauja Lietuvos Respublikai Generalinėje svarsčių ir matų konferencijoje, taip pat pagal kompetenciją dalyvauja kitų tarptautinių ir regioninių metrologijos organizacijų veikloje;

3) paskiria nacionalinį metrologijos institutą ir paskirtuosius institutus pagal kompetenciją dalyvauti tarptautinių ir regioninių metrologijos organizacijų veikloje;

4) atlieka Lietuvos matavimo priemonių valstybės registro valdytojo funkcijas;

5) rengia metrologijos plėtrai skirtą programą;

5) 6) atlieka kitas šiame įstatyme, techniniuose reglamentuose ir kituose metrologijos srities teisės aktuose nustatytas ministerijos funkcijas.“

 

 

31

 

 

 

Pasiūlymas: Papildyti 31 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„31 straipsnis. Finansavimas

Šio įstatymo 9 straipsnio 4 ir 5 dalyse nustatyta veikla ir metrologijos plėtros programa yra finansuojama iš ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų ir (arba) kitų lėšų.“

 

 

 Teikia

Seimo narys                                                                                        Algirdas Butkevičius