Projekto

lyginamasis variantas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

KOOPERATINIŲ BENDROVIŲ (KOOPERATYVŲ) ĮSTATYMO NR. I-164 4, 61 IR 8 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m.                         d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 4 straipsnio 4 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) steigėjų fizinių asmenų – vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamoji vieta korespondencijos adresas; steigėjų juridinių asmenų – pavadinimas, kodas, buveinė ir jų įgaliotų atstovų vardai ir pavardės;“.

 

2 straipsnis. 61 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 61 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) nario fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamoji vieta (jeigu kooperatinės bendrovės narys fizinis asmuo kooperatinei bendrovei yra nurodęs savo gyvenamąją vietą ir adresą korespondencijai, Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui teikiamas tik korespondencijos adresas korespondencijai); nario juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė. Teikiant duomenis apie narį užsienio valstybės fizinį asmenį, papildomai nurodoma to asmens gimimo data (jeigu pagal užsienio valstybės teisės aktus asmens kodas nesuteikiamas, nurodoma tik gimimo data) ir asmens dokumentus išdavusios valstybės pavadinimas, o teikiant duomenis apie narį užsienio valstybės juridinį asmenį, papildomai nurodoma valstybė, kurioje tas juridinis asmuo įregistruotas, registras, kuriame juridinis asmuo įregistruotas, ir jo įregistravimo tame registre data;“.

 

3 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 8 straipsnio 4 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamoji vieta korespondencijos adresas arba juridinio asmens pavadinimas, kodas ir buveinė;“.

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2024 m. balandžio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas