Originalas nebus siunčiamas

 

 

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

 

Biudžetinė įstaiga, Jogailos g. 14, LT-01116 Vilnius, tel. (8 5) 262 7797, faks. (8 5) 212 6492, el. p. taryba@kt.gov.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188668192

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

Lietuvos Respublikos Seimui

Gedimino pr. 53, 01109 Vilnius

El. p. priim@lrs.lt

        2018-11-         Nr. (2.30-35) 6V-

     

 

 

Dėl lietuvos respublikos miškų įstatymo pakeitimo projektų

 

 

(1)          Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba įvertino šiuos Lietuvos Respublikos miškų įstatymo pakeitimo projektus:

a)      Lietuvos Respublikos miškų įstatymo Nr. I-671 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIIP-2642[1] teiktą Lietuvos Respublikos Seimo narių Andriaus Palionio ir Virginijaus Sinkevičiaus;

b)      Lietuvos Respublikos miškų įstatymo Nr. I-671 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIIP-2657[2] teiktą Lietuvos Respublikos Seimo narės Virginijos Vingrienės ir 2018 m. lapkričio 6 d. pasirašytą Seimo nario Juozo Varžgalio,

ir toliau pagal kompetenciją teikia savo pastabas.

(2)          Lietuvos Respublikos miškų įstatymo Nr. I-671 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2642 tikslas – numatyti pirmenybės teisę žaliavinei medienai įsigyti teikti šalyje apdirbantiems,  perdirbantiems, taip pat iš jos biokurą gaminantiems ar perdirbantiems fiziniams ir juridiniams asmenims. 

(3)          Aiškinamajame šio projekto rašte nurodyta, kad Projektu siūlomas prioritetinis žaliavinės medienos pardavimas asmenims, kurie šalyje gaminą produkciją iš medienos ar apdirba medieną.

(4)          Šiuo tikslu projektu siūloma pakeisti 7 straipsnio 1 dalį, joje numatant, kad per elektroninę medienos pardavimo sistemą parduodamą žaliavinę medieną pirmiausia gali įsigyti šią medieną šalyje apdirbantys, perdirbantys, taip pat iš jos biokurą gaminantys ar perdirbantys fiziniai ir juridiniai asmenys, kurių sąrašus sudaro, kas pusmetį atnaujina ir VĮ Valstybinei miškų urėdijai pateikia Ūkio ministerija ar jos įgaliota institucija.

 

(5)          Pagrindinis Lietuvos Respublikos miškų įstatymo Nr. I-671 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2657 tikslas – padidinti privalomųjų atskaitymų procentą už žaliavinės medienos eksportą ar tiekimą į kitas Europos Sąjungos šalis. Kitas esminis įstatymo projekto tikslas – paskatinti aukštos pridėtinės vertės medienos gaminių gamybą ir eksportą, kas būtų didelė paskata medienos perdirbimo pramonės, ypač smulkaus verslo, plėtrai, naujų darbo vietų kūrimui šalies viduje ir didesnėms įplaukoms į valstybės biudžetą.

(6)          Šiame projekte fiziniams ar juridiniams asmenims, eksportuojantiems ar į kitas Europos Sąjungos šalis tiekiantiems iš privačių ar valstybinių miškų išgautą žaliavinę medieną, nustatomi 15 procentų privalomieji atskaitymai į valstybės biudžetą.

(7)          Įvertinusi abu aukščiau minėtus projektus, Konkurencijos taryba pažymi, jog siūlymai dėl palankesnių medienos įsigijimo sąlygų atskiroms ūkio subjektų grupėms nėra nauji. Tokio pobūdžio siūlymai buvo svarstyti tiek Miškų įstatymo projektuose, tiek poįstatyminių teisės aktų projektuose (pavyzdžiui Lietuvos Respublikos miškų įstatymo Nr. I-671 1 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl valstybės įmonių miškų urėdijų pagamintos žaliavinės medienos pardavimo tvarkos nustatymo“ projektas, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl prekybos mediena taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektas ir pan.). Dėl visų siūlymų tobulinti prekybos mediena reglamentavimą Konkurencijos taryba yra teikusi pastabas Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijai bei Aplinkos ministerijai.

(8)          Konkurencijos taryba ir toliau nuosekliai laikosi pozicijos, jog sąžiningos konkurencijos laisvės principas yra konstitucinė vertybė, kurios saugojimas laiduoja efektyvų ribotų išteklių panaudojimą, optimalų kainos ir kokybės santykį vartotojams, skatina investicijas, taigi užtikrina bendrą tautos, o ne atskirų subjektų ar jų grupių, gerovę. Todėl siekis užtikrinti konkrečių ūkio subjektų interesų tenkinimą parduodant jiems valstybinių miškų medieną savaime lemia kitų medienos pirkėjų diskriminavimą, nepriklausomai nuo prioriteto formos ar apimties.

(9)          Kaip jau ne kartą Konkurencijos taryba buvo pabrėžusi anksčiau teiktose išvadose[3] dėl siūlymų keisti prekybos mediena reglamentavimą, Konkurencijos taryba nemato tokio prekybos mediena teisinio reguliavimo varianto, kuris, suteikdamas pirmenybę konkrečioms ūkio subjektų grupėms, užtikrintų kitų medienos pirkėjų nediskriminavimą.

(10)      Primename, jog siūlymai, kuriais siekiama užtikrinti Lietuvoje veikiančios medienos pramonės aprūpinimą žaliava šiai pramonei priimtinomis sąlygomis, nėra nauji.

(11)      Atsižvelgiant į tai, Konkurencijos taryba pakartotinai teikia savo nuomonę, jog konkurencijos principų atžvilgiu siekis užtikrinti medienos pramonės interesų tenkinimą valstybei parduodant valstybinių miškų medieną savaime lemia kitų medienos pirkėjų diskriminavimą, nepriklausomai nuo tokios pirmenybės formos ar apimties.

(12)      Kartu pažymime, kad Konkurencijos taryba prižiūri, kaip yra laikomasi Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo, kurio tikslas[4] – saugoti sąžiningos konkurencijos laisvę, kaip vieną iš Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintų vertybių (Konstitucijos 46 straipsnis). Atsižvelgdama į tai, Konkurencijos taryba teikia išvadas, susijusias su šios konstitucinės vertybės apsaugojimu.

(13)      Kaip jau ne kartą Konkurencijos taryba buvo pabrėžusi ankstesniuose savo raštuose[5] dėl panašių Miškų įstatymo pakeitimo siūlymų, bet kokie ūkinės veiklos ribojimai arba skirtingų sąlygų verstis ūkine veikla nustatymas gali būti taikomi tik išimtiniais atvejais ir ribota apimtimi, kai siekiama apginti kitas Konstitucijoje įtvirtintas vertybes bei kitus konstituciškai svarbius tikslus ir tai yra daroma laikantis proporcingumo principo[6]. Tuo tarpu šiais atvejais siūlomas palankesnių sąlygų reglamentavimas nelaikytinas objektyviai pagrįstu bei proporcingu ir gali lemti konkurencijos tarp ūkio subjektų ribojimus.

(14)      Papildomai atkreipiame Jūsų dėmesį, kad bet kokią prioritetinio medienos pardavimo medienos pramonei tvarką siūlome iš anksto derinti su Europos Komisija. Kitu atveju egzistuoja rizika, kad tokią tvarką įvertinusi Europos Komisija, jei nustatytų neteisėtos ir nesuderinamos su vidaus rinka valstybės pagalbos faktą, pareikalautų gautos ekonominės naudos iš valstybės turto pardavimo už žemesnę nei rinkos kainą išieškojimo su palūkanomis iš tokios naudos gavėjų.

 

(15)      Norėtume atkreipti Jūsų dėmesį į Konkurencijos tarybos parengtas Viešojo administravimo subjektų sprendimų poveikio konkurencijai vertinimo gaires[7]. Šiomis gairėmis siūlytume vadovautis vertinant ruošiamų teisės aktų, kuriais yra reguliuojama ūkio subjektų veikla, galimą poveikį konkurencijai.

(16)      Jei Jums kiltų su šiuo raštu susijusių klausimų, prašome kreiptis į mūsų instituciją.

 

 

 

Pirmininko pavaduotoja

Jūratė Šovienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaida Kužinauskienė, tel. (8 5)  262 6658, el. p. vaida.kuzinauskiene@kt.gov.lt

 [1] Prieiga per internetą: <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/c113b8a0c7c511e883c7a8f929bfc500?jfwid=-n7cyhxumv>.

[2] Prieiga per internetą: <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/6fb43fa0cae711e8a82fc67610e51066?jfwid=-n7cyhxupw>.

[3] Konkurencijos tarybos 2015 m. liepos 31 d. raštas Nr. (2.11-35) 6V-1699 „Dėl darbo grupės prekybos apvaliąja mediena teisiniam reguliavimui tobulinti 2018 m. liepos 28 d. posėdžio protokole išdėstyto prašymo“; Konkurencijos tarybos 2015 m. spalio 14 d. raštas Nr. (2.30-35) 6V-2141 „Dėl Lietuvos Respublikos miškų įstatymo Nr. I-671 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl valstybės įmonių miškų urėdijų pagamintos žaliavinės medienos pardavimo tvarkos nustatymo“ projekto“; Konkurencijos tarybos 2015 m. gruodžio 2 d. raštas Nr. (2.11-35) 6V-2498 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos sprendimo, susijusio su prekyba mediena“; Konkurencijos tarybos 2016 m. vasario 2 d. raštas Nr. (2.30-35) 6V-205 „Dėl 2016 m. vasario 2 d. ministerijų atstovų pasitarimo darbotvarkės 2 klausimo“; Konkurencijos tarybos 2017 m. birželio 9 d. raštas (2.30-35) 6V-1360 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl valstybiniuose miškuose pagamintos medienos pardavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projekto derinimo“.

[4] Konkurencijos įstatymo 1 straipsnio 1 dalis.

[5] Konkurencijos tarybos 2013 m. balandžio 17 d. raštas Nr. (2.30-25) 6V-651 „Dėl Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 7 straipsnio papildymo įstatymo projekto“, Konkurencijos tarybos sausio 24 d. raštas Nr. (2.11-25) 6V-124 „Dėl medienos pardavimų“, Konkurencijos tarybos 2014 m. gegužės 15 d. raštas Nr. (2.30-25) 6V-980 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Miškų įstatymo 1, 7 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. XIIP-1381“ projekto“, Konkurencijos tarybos 2015 m. kovo 31 d. „Dėl pasiūlymo Lietuvos Respublikos miškų įstatymo Nr. I-671 1 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto“ Nr. (9.8-35) 6V-777.

[6] Išsamesni šių principų išaiškinimai yra pateikti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimuose. Pavyzdžiui, Konstitucinio Teismo 2009 m. balandžio 29 d. nutarimas byloje Nr. 23/05-18/07, konstatuojamos dalies II skyriaus 10-10.5 punktai.

[7] Prieiga per internetą: < http://kt.gov.lt/uploads/documents/files/news_2012-06-11_gaires.pdf >