LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. X-764 3 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2023-09-18 Nr. XIVP-3073

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas.

1.    Projekto 1 straipsniu keičiamo Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo (toliau – keičiamas įstatymas) 3 straipsnio 19 dalyje siūloma nustatyti, kad „geriamojo vandens tiekimo ir vartojimo riba - geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros vieta, kurioje baigiasi abonentui ar vartotojui nuosavybės teise priklausančio ar kitaip valdomo ir (arba) naudojamo turto riba (vandens šulinys, žemės sklypo riba ar statinio ar daugiabučio namo įvadinis apskaitos prietaisais <...>) ir prasideda geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui <...> nuosavybės teise priklausanti ar kitaip valdoma ir (arba) naudojama geriamojo vandens tiekimo infrastruktūra ir kurioje geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas <...> perduoda saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį abonentui ir (arba) vartotojui“ (pabraukta mūsų). Šios projekto nuostatos diskutuotinos keliais aspektais.

Pirma, atkreiptinas dėmesys, kad pagal galiojančio keičiamo įstatymo 3 straipsnio 19 dalyje nustatytą teisinį reguliavimą geriamojo vandens tiekimo ir vartojimo riba yra siejama su geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros vieta, kurioje baigiasi abonentui ar vartotojui nuosavybės teise priklausančio ar kitaip valdomo ir (ar) naudojamo turto ir prasideda geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui nuosavybės teise priklausanti ar kitaip valdoma ir (arba) naudojama geriamojo vandens tiekimo infrastruktūra. Teikiamu įstatymo projektu galiojančio keičiamo įstatymo 3 straipsnio 19 dalyje pateiktame sąvokos „geriamojo vandens tiekimo ir vartojimo riba” apibrėžime siūloma sąvoką „įvadas“ pakeisti sąvoka „įvadinis apskaitos prietaisas“. Projekto aiškinamajame rašte nurodoma, kad „šiuo metu įstatymu nustatyta, kad geriamojo vandens tiekimo ir vartojimo riba yra geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros vieta, kurioje baigiasi abonentui ar vartotojui nuosavybės teise priklausančio ar kitaip valdomo ir (arba) naudojamo turto riba (vandentiekio šulinys, žemės sklypo riba ar statinio ar daugiabučio namo įvadas). Tačiau įvado sąvoka traktuojama skirtingai, nes nėra apibrėžta įstatymu”. Projekto aiškinamajame rašte taip pat nurodoma, kad dėl atsakomybės ribų vandens tiekimo tinkle nustatymo dažnai kyla ginčai tarp gyventojus atstovaujančių bendrojo naudojimo objektų administratorių ir geriamojo vandens tiekėjų. Siekiant to išvengti, siūloma patikslinti sąvokos „geriamojo vandens tiekimo ir vartojimo riba“ apibrėžimą. Pažymėtina, kad pagal projekto nuostatas įvadinis apskaitos prietaisas vis tiek turėtų būti geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros vietoje, kurioje ribojasi abonentui ir vartotojui nuosavybės teise priklausanti ar kitaip valdoma ir (ar) naudojama geriamojo vandens tiekimo infrastruktūra ir prasideda geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui nuosavybės teise priklausanti ar kitaip valdoma ir (arba) naudojama geriamojo vandens tiekimo infrastruktūra. Tačiau kurioje statinio ar daugiabučio namo vietoje yra tokia riba projektu nėra nustatoma. Atsižvelgiant į tai, kas aukščiau išdėstyta, svarstytina, ar siekiant projekto aiškinamajame rašte nurodytų tikslų, projekte nereikėtų atsisakyti naujos sąvokos „įvadinis apskaitos prietaisas“ vartojimo, bet projektu keičiamo įstatymo 3 straipsnį papildyti nauja struktūrine dalimi, kurioje būtų apibrėžtas sąvokos „statinio ar daugiabučio namo įvadas“ turinys. 

Antra, jeigu nebūtų pritarta aukščiau išdėstytai pastabai, atkreipiame dėmesį, kad projekto nuostatose nėra aiškus jose vartojamos sąvokos „įvadinis apskaitos prietaisas“ turinys, nes ši sąvoka keičiamame įstatyme nėra vartojama. Atkreiptinas dėmesys, kad keičiamo įstatymo 3 straipsnio 10 ir 26 dalyse yra apibrėžtos ir vartojamos tokios sąvokos, kaip „geriamojo vandens apskaitos prietaisas“ ir „nuotekų apskaitos prietaisas“. Siekiant aiškumo, projekto nuostatose reikėtų vartoti keičiamame įstatyme apibrėžtą sąvoką arba apibrėžti sąvokos „įvadinis apskaitos prietaisas“ turinį.

2.    Atsižvelgiant į Vyriausybės ir Aplinkos ministerijos kompetenciją, nustatytą keičiamame įstatyme, manytina, kad dėl projekto turėtų būti gauta Vyriausybės išvada.

3.    Projekto 2 straipsnio pavadinime brauktini žodžiai „ir įgyvendinimas“.

 

 

 

Departamento direktorius                                                                                      Dainius Zebleckis

 

N. Azguridienė, tel. +370 5 209 6546, el. p. [email protected]

S. Švedas, tel. +370 5 209 6165, el. p. [email protected]