Projekto Nr. XIIIP-4857(3)

lyginamasis variantas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 108, 115, 122, 125, 137, 187, 205, 589 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR KODEKSO PAPILDYMO 1131, 1871, 474STRAIPSNIAIS

ĮSTATYMAS

 

2023 m.                       d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 108 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 108 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

108 straipsnis. Smulki vagystė, sukčiavimas, svetimo turto pasisavinimas ar iššvaistymas

Vagystė, sukčiavimas, svetimo turto pasisavinimas ar iššvaistymas, kai pagrobto, įgyto, pasisavinto ar iššvaistyto turto vertė neviršija trijų bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių,

užtraukia baudą nuo devyniasdešimt iki keturių šimtų eurų.“

 

2 straipsnis. Kodekso papildymas 1131 straipsniu

Papildyti Kodeksą 1131 straipsniu:

1131 straipsnis. Riboženklio ar geodezinio ženklo pakeitimas

Neteisėtas riboženklio ar geodezinio ženklo pastatymas, perdarymas, pašalinimas ar nukėlimas

užtraukia baudą nuo vieno šimto iki trijų šimtų penkiasdešimt eurų.

 

3 straipsnis. 115 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 115 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„115 straipsnis. Tyčinis svetimo turto sunaikinimas ar sugadinimas

Tyčinis svetimo turto, kurio vertė neviršija trijų bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių, sunaikinimas ar sugadinimas, kai nukentėjusiajam padaryta žala neviršija trijų bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių,

užtraukia baudą nuo penkiasdešimt iki septynių šimtų penkiasdešimt eurų.“

 

4 straipsnis. 122 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 122 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„122 straipsnis. Autorių teisių ir gretutinių teisių pažeidimas

1. Neteisėtas literatūros, mokslo ar meno kūrinio (įskaitant kompiuterių programas ir duomenų bazes) autorių teisių ar gretutinių teisių objekto arba jų dalies viešas atlikimas, atgaminimas, viešas paskelbimas, kitoks panaudojimas bet kokiais būdais ir priemonėmis nekomerciniais tikslais, taip pat kūrinio ar gretutinių teisių objekto neteisėtų kopijų platinimas, gabenimas ar laikymas komerciniais tikslais

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt iki šešių šimtų eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

3. Autorių teisių ar gretutinių teisių objekto neteisėtų kopijų platinimas, gabenimas ar laikymas komerciniais tikslais, jeigu jų vertė pagal teisėtų kopijų, o kai jų nėra, – pagal atgamintų kūrinių originalų kainas neviršija keturių šimtų bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki trijų tūkstančių penkių šimtų eurų.

4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo septynių šimtų iki keturių tūkstančių penkių šimtų eurų.

35. Už šio straipsnio 1, 2 dalyje dalyse numatytą numatytus administracinį administracinius nusižengimą nusižengimus privaloma skirti kūrinio autorių teisių ar gretutinių teisių objekto neteisėtų kopijų konfiskavimą. Už šio straipsnio 2 3, 4 dalyje dalyse numatytą numatytus administracinį administracinius nusižengimą nusižengimus privaloma skirti kūrinio autorių teisių ar gretutinių teisių objekto neteisėtų kopijų ir jų gamybos priemonių ar įrangos konfiskavimą.

46. Kūrinio Autorių teisių ar gretutinių teisių objekto neteisėtų kopijų gamybos priemonės ar įranga – techninė įranga, medžiagos ir kitos priemonės, kurios išimtinai ar dažniausiai naudojamos kūrinio autorių teisių ar gretutinių teisių objekto neteisėtoms kopijoms atgaminti ir (ar) platinti arba kurių paskirtis ir naudojimo tiesioginis tikslas – atgaminti ir (ar) platinti neteisėtas kūrinio  autorių teisių ar gretutinių teisių objekto kopijas.“

 

5 straipsnis. 125 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 125 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„125 straipsnis. Pramoninės nuosavybės teisių pažeidimas

1. Neteisėtas prekių žymėjimas svetimu prekių ženklu ar Svetimu svetimu prekių ženklu neteisėtai pažymėtų prekių pateikimas realizuoti, įgijimas, laikymas ar gabenimas komerciniais tikslais, taip pat neteisėtas pasinaudojimas svetimu paslaugų ženklu arba panaudojant svetimą dizainą ar išradimo patentą neteisėtai pagamintų prekių laikymas ar gabenimas komerciniais tikslais

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt trijų šimtų iki šešių šimtų trijų tūkstančių eurų.

2. Neteisėtas prekių gaminimas naudojant svetimą dizainą ar išradimo patentą arba panaudojant svetimą dizainą ar išradimo patentą neteisėtai pagamintų prekių pateikimas realizuoti, įgijimas, laikymas ar gabenimas komerciniais tikslais, arba kitoks išimtinių patento savininko ar dizaino savininko teisių pažeidimas komerciniais tikslais, taip pat juridinio asmens teisės į juridinio asmens pavadinimą pažeidimas komerciniais tikslais

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

23. Šio straipsnio 1, 2 dalyje dalyse numatytas administracinis nusižengimas, padarytas numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

užtraukia baudą nuo šešių šimtų septynių šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt trijų tūkstančių penkių šimtų eurų.

34. Už šio straipsnio 1, 2, 3 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti svetimu prekių ženklu neteisėtai pažymėtų prekių arba panaudojant svetimą dizainą ar išradimo patentą neteisėtai pagamintų prekių ir jų gamybos priemonių ar įrangos konfiskavimą.

45. Svetimu prekių ženklu neteisėtai pažymėtų prekių arba panaudojant svetimą dizainą ar išradimo patentą neteisėtai pagamintų prekių gamybos priemonės ar įranga – techninė įranga, medžiagos ir kitos priemonės, kurios išimtinai ar dažniausiai naudojamos šioms prekėms gaminti arba kurių paskirtis ir naudojimo tiesioginis tikslas – gaminti šias prekes.“

 

6 straipsnis. 137 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 137 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

„137 straipsnis. Neteisėtas stiprių alkoholinių gėrimų, brogos, nedenatūruoto ar denatūruoto etilo alkoholio, jų skiedinių (mišinių) gaminimas, įgijimas, laikymas, gabenimas arba naminių stiprių alkoholinių gėrimų gamybos įrangos gaminimas, laikymas, gabenimas ar realizavimas“.

2. Papildyti 137 straipsnį naujomis 5 ir 6 dalimis:

5. Naminių stiprių alkoholinių gėrimų gamybos įrangos gaminimas, laikymas, gabenimas ar realizavimas

užtraukia baudą nuo septynių šimtų iki vieno tūkstančio trijų šimtų eurų.

6. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių trijų šimtų eurų.

3. Buvusią 137 straipsnio 5 dalį laikyti 7 dalimi.

4. Pakeisti 137 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

57. Už šio straipsnio 3, 4, 5, 6 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti naminių stiprių alkoholinių gėrimų, brogos, nedenatūruoto etilo alkoholio, denatūruoto etilo alkoholio ir jų skiedinių (mišinių), taip pat jų gamybos įrangos konfiskavimą.“

 

7 straipsnis. 187 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 187 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Deklaracijų arba nustatyta tvarka patvirtintų ataskaitų ar kitų dokumentų ir duomenų apie fizinio ar juridinio asmens pajamas, pelną ar turtą nepateikimas mokesčių administratoriui, siekiant išvengti mokesčių ar kitokių įmokų, kurių suma neviršija vieno šimto keturių šimtų bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių, po to, kai ši institucija raštu priminė apie pareigą juos pateikti,

užtraukia baudą pateikti deklaracijas, nustatyta tvarka patvirtintas ataskaitas ar kitus dokumentus ir duomenis privalantiems asmenims nuo dviejų šimtų keturių šimtų iki vieno tūkstančio keturiasdešimt šešių tūkstančių eurų.“

2. Pakeisti 187 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

„4. Duomenų apie fizinio ar juridinio asmens pajamas, pelną, turtą ar jų naudojimą, žinant, kad jie neteisingi, įrašymas į deklaracijas, nustatyta tvarka patvirtintas ataskaitas arba į kitus mokesčių administratoriui ar kitai valstybės įgaliotai institucijai pateikiamus dokumentus, siekiant išvengti mokesčių, kurių suma neviršija vieno šimto keturių šimtų bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių,

užtraukia baudą pateikti deklaracijas, nustatyta tvarka patvirtintas ataskaitas ar kitus dokumentus privalantiems asmenims nuo šešių šimtų penkiasdešimt vieno tūkstančio iki šešių tūkstančių eurų.“

 

8 straipsnis. Kodekso papildymas 1871 straipsniu

Papildyti Kodeksą 1871 straipsniu:

1871 straipsnis. Mokesčių nesumokėjimas

Pagal pateiktą deklaraciją arba nustatyta tvarka patvirtintą ataskaitą ar kitą dokumentą apskaičiuotų mokesčių, kurių suma neviršija keturių šimtų bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių, nesumokėjimas būnant mokiam po to, kai valstybės įgaliota institucija priminė apie pareigą sumokėti mokesčius,

užtraukia baudą pateikti deklaracijas, nustatyta tvarka patvirtintas ataskaitas ar kitus dokumentus privalantiems asmenims nuo septynių šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

 

9 straipsnis. 205 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 205 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„205 straipsnis. Finansinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas

1. Finansinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo keturiasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno šimto aštuoniasdešimt iki septynių šimtų aštuoniasdešimt eurų.

3. Aplaidus finansinės apskaitos tvarkymas ir (arba) organizavimas, kai jeigu dėl to nesumokama nuo padaryta turtinė žala valstybei arba kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui viršija trisdešimt, bet neviršija iki vieno šimto penkiasdešimt bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių mokesčių, kurie pagal įstatymus turėjo būti sumokėti už tikrinamąjį laikotarpį,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio dviejų šimtų iki vieno tūkstančio aštuonių šimtų dvidešimt eurų.

4. Aplaidus finansinės apskaitos tvarkymas ir (arba) organizavimas, kai jeigu dėl to nesumokama padaryta turtinė žala valstybei arba fiziniam ar juridiniam asmeniui viršija daugiau kaip vieną šimtą penkiasdešimt, bet neviršija keturių šimtų bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių mokesčių, kurie už tikrinamąjį laikotarpį turėjo būti sumokėti pagal įstatymus,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio aštuonių šimtų dvidešimt iki trijų tūkstančių devynių šimtų keturių tūkstančių trijų šimtų eurų.

5. Apgaulingas finansinės apskaitos tvarkymas ir (arba) organizavimas siekiant nuslėpti arba nuslepiant, jeigu dėl to padaryta turtinė žala valstybei arba fiziniam ar juridiniam asmeniui viršija nuo dešimt, bet neviršija iki vieno šimto penkiasdešimt bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių mokesčių, kurie už tikrinamąjį laikotarpį turėjo būti sumokėti pagal įstatymus,

užtraukia baudą nuo keturių tūkstančių iki penkių tūkstančių penkių šimtų devyniasdešimt eurų.

6. Apgaulingas finansinės apskaitos tvarkymas ir (arba) organizavimas siekiant nuslėpti arba nuslepiant, jeigu dėl to padaryta turtinė žala valstybei arba kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui viršija daugiau kaip vieną šimtą penkiasdešimt bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių mokesčių, kurie už tikrinamąjį laikotarpį turėjo būti sumokėti pagal įstatymus,

užtraukia baudą nuo penkių tūkstančių dviejų šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

7. Bendrų viešojo sektoriaus veiklos valdymo informacinių sistemų naudojimo reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą nuo šešiasdešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.“

 

10 straipsnis. Kodekso papildymas 4741 straipsniu

Papildyti Kodeksą 4741 straipsniu:

4741 straipsnis. Neteisėtas poveikis elektroniniams duomenims ar informacinei sistemai

1. Neteisėtas elektroninių duomenų sunaikinimas, sugadinimas, pašalinimas ar pakeitimas, naudojimosi tokiais duomenimis apribojimas technine įranga, programine įranga ar kitais būdais, neteisėtas informacinės sistemos darbo sutrikdymas ar nutraukimas, jeigu tokiais veiksmais padaroma nedidelė žala,

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio aštuonių šimtų eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo septynių šimtų iki dviejų tūkstančių trijų šimtų eurų.

 

11 straipsnis. 589 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 589 straipsnio 32 punktą ir jį išdėstyti taip:

„32) Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos – dėl šio kodekso 95, 99, 127, 143, 150, 155, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 168, 171, 172, 173, 174, 176, 185, 186, 187, 1871, 188, 193, 198, 205 straipsniuose, 207 straipsnio 1, 2 dalyse, 2071 straipsnyje, 209 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalyse, 214, 224 straipsniuose, 3422 straipsnio 1, 2 dalyse, 3423 straipsnio 1, 2 dalyse, 3424 straipsnio 1, 2 dalyse, 505 straipsnyje, 506 straipsnio 4, 41 dalyse, 507, 508, 515 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;“.

2. Pakeisti 589 straipsnio 45 punktą ir jį išdėstyti taip:

„45) Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos – dėl šio kodekso 110, 112, 113, 1131, 257, 258, 261 straipsniuose, 276 straipsnio 3, 4 dalyse, 333, 334, 364, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;“.

3. Pakeisti 589 straipsnio 49 punktą ir jį išdėstyti taip:

„49) policijos – dėl šio kodekso 45 straipsnio 4 dalyje, 46 straipsnio 3 dalyje, 48, 62, 63, 65, 69, 71, 72, 73, 74 straipsniuose, 75 straipsnio 1 dalyje, 76, 77, 78, 80, 88, 89, 95 straipsniuose, 98 straipsnio 1 dalyje, 108, 109, 115, 122, 125, 127, 130, 131, 1311, 133, 134, 137, 142, 143, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 171 straipsniuose, 172 straipsnio 1, 2 dalyse, 173, 174, 176, 182, 183, 192, 206, 207, 208, 209, 2091, 214, 219, 220, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 2341, 2342 straipsniuose, 281 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5 dalyse, 282, 290, 307, 321, 336, 339, 340, 342, 346, 366, 367, 368 straipsniuose, 369 straipsnio 5, 6, 11, 12, 15, 16 dalyse, 414, 415, 416, 417, 420, 421, 422, 423, 424 straipsniuose, 426 straipsnio 1, 2, 3, 5 dalyse, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433 straipsniuose, 434 straipsnio 1, 3 dalyse, 436, 438 straipsniuose, 439 straipsnio 2 dalyje, 450 straipsnio 1, 2, 17, 18 dalyse, 451, 452, 454, 455, 456, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 473, 474, 4741 straipsniuose, 479 straipsnio 3, 4 dalyse, 480 straipsnio 1 dalyje, 481, 482, 483, 484, 4841, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 4941, 495 straipsniuose, 496 straipsnio 1, 2 dalyse, 506 straipsnio 1, 2, 4, 41, 5, 6 dalyse, 508, 5101, 511, 512, 513, 518, 519, 520, 521, 523, 524 straipsniuose, 526 straipsnio 3 dalyje, 527, 528, 530, 534, 535, 538, 540, 546, 553, 5551 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;“.

4. Pakeisti 589 straipsnio 66 punktą ir jį išdėstyti taip:

„66) Valstybinės mokesčių inspekcijos – dėl šio kodekso 93, 95, 961, 99, 127, 132, 137, 143, 150, 151, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 172, 173, 174, 176, 180, 187, 1871, 188, 1881, 1883, 189, 190, 191, 192, 194, 1981, 205, 207, 2071 straipsniuose, 209 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalyse, 214, 224, 3621, 431, 449, 4491 straipsniuose, 450 straipsnio 1, 2, 17, 18 dalyse, 505, 507, 546 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;“.

5. Pakeisti 589 straipsnio 67 punktą ir jį išdėstyti taip:

„67) Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos – dėl šio kodekso 110, 112, 113, 1131, 257, 258, 261 straipsniuose, 276 straipsnio 3, 4 dalyse, 333, 334, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 3561, 3562, 357, 3571, 358, 361, 362, 363, 364, 3641, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;“.

 

12 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

1. Šis įstatymas, išskyrus 11 straipsnio 5 dalį, įsigalioja 2023 m. gegužės 1 d.

2. Šio įstatymo 11 straipsnio 5 dalis įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas