LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

VALSTYBĖS VALDYMO IR SAVIVALDYBIŲ KOMITETAS

 

 

PAGRINDINIO KOMITETO IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽVALGYBOS ĮSTATYMO NR. VIII-1861 28, 30, 37, 46, 50, 62, 63, 64, 641 STRAIPSNIŲ, PRIEDO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 2 PRIEDU ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-2667

 

2023-05-17 Nr. 113-P-13

Vilnius

 

1.      Komiteto posėdyje dalyvavo:

Komiteto pirmininkas Ričardas Juška, komiteto nariai: Guoda Burokienė, Valentinas Bukauskas, Domas Griškevičius, Kęstutis Masiulis, Bronislovas Matelis, Audrius Petrošius, Eugenijus Sabutis, Algis Strelčiūnas, Rita Tamašunienė, Valdemaras Valkiūnas.

Komiteto biuras: vedėja Lina Milonaitė, patarėjai: Rasa Mačiulytė, Skaistė Meškelė, Rasa Šidlauskaitė, Juras Taminskas, padėjėja Vilma Keidūnė.

Kviestieji asmenys: Vidaus reikalų viceministrė Sigita Ščajevienė, Ministrės Pirmininkės patarėjas Darius Žeruolis, Krašto apsaugos ministerijos atstovai: viceministras Žilvinas Tomkus, Teisės departamento direktorė Judita Nagienė, Karo tarnybos ir personalo departamento direktorius Ramūnas Švažas, Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos atstovai: direktoriaus pavaduotoja Rūta Dilbienė, Teisės skyriaus viršininkė Audronė Jakučionienė, Valstybės saugumo departamento atstovai: direktoriaus pavaduotojas Vaidotas Mažeika ir atstovė Aistė Stakėnienė.

 

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.        

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,
2023-05-02

1

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas.

1. Atsižvelgiant į teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298 (2021 m. lapkričio 18 d. įsakymo Nr. 1R-388 redakcija) patvirtintose Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijose nustatytas teisės technikos taisykles, įstatymo projekto 1 straipsniu visas keičiamo įstatymo 28 straipsnis turėtų būti dėstomas nauja redakcija, nes keičiama daugiau kaip pusė jo dalių.

Pritarti

 

2.        

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,
2023-05-02

1

 

 

2. Projekto 1 straipsniu keičiamo įstatymo 28 straipsnio 3 dalyje, be kita ko, siūloma nustatyti, kad ,,kiekvienais metais ribinį karių ir kiekvieno laipsnio vyresniųjų karininkų, generolų ir admirolų skaičių tvirtina krašto apsaugos ministras“. Pažymėtina, kad siūloma nuostata nedera su Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 101 straipsnio 2 dalies 7 punktu, 10 straipsnio 2 dalies 41 punktu bei 54 straipsnio 1 dalimi, kuriuose numatyta, kad Seimas tvirtina ribinį  kiekvieno laipsnio vyresniųjų karininkų, generolų ir admirolų skaičių. Atsižvelgiant į tai, siūlytina projekte šios nuostatos atsisakyti kaip ne šio įstatymo reguliavimo dalyko arba ją tikslinti.

Nepritarti

Argumentai:

KASIOKTĮ nustatyta bendra taisyklė visai sistemai, konkrečios įstaigos (šiuo atveju Antrojo operatyvinių tarnybų departamento) atitinkamų pareigybių skaičių nustato Krašto apsaugos ministras, todėl nuostatos vienos kitoms neprieštarauja ir nėra reikalo projektą tikslinti.

3.        

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,
2023-05-02

8

 

 

3. Projekto 8 straipsniu keičiamo įstatymo 64 straipsnyje siūloma nauja žvalgybos pareigūnų tarnybos apmokėjimo sistema (kartu su projekto 11 straipsnyje numatomais žvalgybos pareigūnų pareiginės algos koeficientų dydžiais) turėtų būti sistemiškai derinama su Vyriausybės pateiktais ir šiuo metu Seime svarstomais įstatymų projektais Nr.XIVP-2066(3) - XIVP-2103(3), kuriais siekiama pertvarkyti visų viešojo sektoriaus darbuotojų (įskaitant Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnus) atlygio sistemą.

Pritarti

Argumentai:

Žvalgybos pareigūnams suvienodinami priedų ir priemokų skyrimo pagrindai su numatytais Valstybės tarnybos įstatymo projekte Nr. XIVP-2066(5). Atitinkamos korekcijos turėtų būti padarytos ir STT įstatymo projekte.

4.        

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,
2023-05-02

8 (64)

(7)

 

4. Tikslintina projekto 8 straipsniu keičiamo įstatymo 64 straipsnio 7 dalis, jos formuluotėje vietoj sąvokos „ligos pašalpos“ įrašant Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme vartojamą sąvoką „ligos išmokos“.

Pritarti

 

5.        

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,
2023-05-02

12

 

 

5. Tikslintinas projekto 10 straipsnio pavadinimas, atsižvelgiant į tai, kad šis straipsnis nustato ir įstatymo taikymo taisykles. Be to, atkreiptinas dėmesys į tai, kad šiame straipsnyje nėra jokių nuostatų, susijusių su šio įstatymo įgyvendinimu, nors pagal projekto 8 straipsniu keičiamo įstatymo 64 straipsnio 2 dalį žvalgybos institucijos vadovas turėtų iki įstatymo įsigaliojimo patvirtinti žvalgybos institucijos pareigūnų tarnybos apmokėjimo sistemą.

Pritarti

 

6.        

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,
2023-05-02

9

2

 

6. Atsižvelgiant į tai, kad įstatymo projektas yra parengtas atsižvelgiant į Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIVP-2066(3) ir jo lydimųjų teisės aktų projektų paketą,  kartu turėtų būti keičiama keičiamo įstatymo 641 straipsnio 5 dalis, kurioje teikiama nuoroda į Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų bei valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinį dydį (taip įvardijamo dydžio nebelieka – bus Pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis), kartu peržiūrint jame nustatytą su tarnyba užsienyje susijusių išlaidų kompensacijos koeficiento vieneto vertės dydį.

Pritarti iš dalies

Argumentai:

Su tarnyba užsienyje susijusių išlaidų kompensacijos koeficientą nustatys Vyriausybė, ji turės parinkti (sumažinti) koeficientų dydžius, atsižvelgdama į tai, kad yra nustatytas žymiai didesnis bazinis dydis, nuo kuriuo bus skaičiuojama kompensacija. Projekte svarbu tik nustatyti, su kokiu dydžiu turi būti siejamas koeficientas.

 

Pasiūlymas:

Papildyti projekto 9 straipsnį 2 dalimi:

„2. Pakeisti 641 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

„5. Žvalgybos pareigūnams, laikinai perkeltiems tarnauti į užsienio valstybių ar tarptautines karines ar gynybos institucijas, su tarnybiniu atlyginimu mokama su tarnyba užsienyje susijusių išlaidų kompensacija, taikant Vyriausybės nustatyto dydžio su tarnyba užsienyje susijusių išlaidų kompensacijos koeficientą, priklausantį nuo žvalgybos pareigūno pareigybės, ir gyvenimo lygio vietos koeficientą, susidedantį iš bazinio koeficiento ir motyvacinio koeficiento, kurių dydžius nustato Vyriausybė. Užsienio valstybėse, kurių gyvenimo lygio vietos koeficiento dydžiai nėra nustatyti Vyriausybės, taikomas gyvenimo lygio vietos koeficientas 1,2. Su tarnyba užsienyje susijusių išlaidų kompensacijos koeficiento vieneto vertė eurais lygi Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų bei valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) baziniam dydžiui baziniam dydžiui.“

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: negauta.

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija,

2023-05-09

*

 

 

Įvertinę Lietuvos Respublikos žvalgybos įstatymo Nr. VIII-1861 28, 30, 37, 46, 50, 62, 63, 64, 641 straipsnių, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 2 priedu įstatymo projekto Nr. XIVP-2667 atitiktį Europos Sąjungos teisei, pažymime, kad pastabų ir pasiūlymų neturime.

Pritarti

 

2.

Lietuvos Respublikos Valstybės saugumo departamentas,

2023-05-12

4

 

 

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Teisės departamentas 2023 m. gegužės 2 d. išvadoje Nr. XIVP-2667 dėl Lietuvos Respublikos žvalgybos įstatymo Nr. VIII-1861 28, 30, 37, 46, 50, 62, 63, 64, 641 straipsnių, priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 2 priedu įstatymo projekto (toliau - Projektas) pateikė pastabą (3 pastaba), kad nauja žvalgybos pareigūnų tarnybos apmokėjimo sistema turėtų būti sistemiškai derinama su Seime svarstomais įstatymų projektais, kuriais siekiama pertvarkyti visų viešojo sektoriaus darbuotojų atlygio sistemą. Atsižvelgdami į tai, kad Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo projekte, kuris buvo apsvarstytas Lietuvos Respublikos Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitete, numatytas priedas už stažą valstybei, manome, kad Lietuvos Respublikos žvalgybos įstatyme taip pat turi būti numatytas priedas už žvalgybos pareigūnų tarnybos stažą. Todėl siūlome tikslinti Projekto 8 straipsnį, kuriuo keičiam as Žvalgybos įstatymo 64 straipsnis, 64 straipsnio 1 dalyje numatant, kad žvalgybos pareigūnų tarnybinį atlyginimą sudaro ne tik pareiginė alga, priemoka, bet ir priedas už tarnybos stažą, bei minėtą straipsnį papildyti nauja dalimi:

„Žvalgybos pareigūnams priedą už žvalgybos pareigūnų tarnybos stažą sudaro vienas v procentas pareiginės algos už kiekvienus tarnybos metus. Šio priedo suma negali viršyti 20 procentų pareiginės algos.“

Atitinkamai turėtų būti tikslinamas Projekto 4 straipsnis, kuriuo keičiamas 46 straipsnis, jį išdėstant taip:

„Žvalgybos pareigūnų tarnybos stažo pradžia laikoma žvalgybos pareigūno tarnybos žvalgybos institucijoje pradžia. Į žvalgybos pareigūnų tarnybos stažą šio įstatymo 64 straipsnyje nustatytam priedui už tarnybos stažą skaičiuoti ir 65 straipsnyje nustatytai atostogų trukmei nustatyti įskaitomas ir nuo 1990 m. kovo 11 d. įgytas profesinės karo tarnybos ar tarnybos statutinėje valstybės tarnyboje Lietuvos valstybei stažas.

Pritarti

 

 

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta.

6. Seimo paskirtų papildomų komitetų / komisijų pasiūlymai: nepaskirta.

7. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai:

7.1. Sprendimas: pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui Nr. XIVP-2667(2) ir komiteto išvadai.

7.2. Pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.          

Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas,

2023-05-17

1 (28)

(3)

 

 

Argumentai:

Projekto nuostatos turi būti suderintos su Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo nuostatomis, kuriame numatytos tam tikros krašto apsaugos ministro kompetencijos, susijusios su AOTD veikla. Kadangi KASIOKTĮ nėra siūloma keisti, koreguojamas šis projektas.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti projekto 1 straipsniu keičiamo įstatymo 28 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Antrojo operatyvinių tarnybų departamento nuostatus, struktūrą, pareigybių skaičių ir pareigybių sąrašą, pareigybių skaičių, taip pat tvirtina Antrojo operatyvinių tarnybų departamento direktorius. Kiekvienais kiekvienais metais ribinį karių ir kiekvieno laipsnio vyresniųjų karininkų, generolų ir admirolų skaičių tvirtina krašto apsaugos ministras.“

Pritarti

 

2.          

Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas,

2023-05-17

8 (64)

(1), (3), (6)

 

 

Argumentai:

Pritarus VSD siūlymui žvalgybos pareigūnams mokėti priedą už stažą, taip, kaip yra numatyta mokėti valstybės tarnautojams, atitinkamai turi būti tikslinamos keičiamo įstatymo 64 straipsnio nuostatos. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad žvalgybos institucijos įstaigos vadovui, kaip valstybės pareigūnui, yra žymiai didinamas pareiginės algos koeficientas, į kurį yra įtraukiamas galimas didžiausias priedas už stažą ir priemokos, todėl jam skirti priedų ir priemokų netikslinga.

 

Pasiūlymas:

1. Pakeisti keičiamo įstatymo 64 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Žvalgybos pareigūnų tarnybinį atlyginimą sudaro:

1) pareiginė alga;

2) priemokos (išskyrus žvalgybos institucijos vadovą);

3) priedas už žvalgybos pareigūnų tarnybos stažą (išskyrus žvalgybos institucijos vadovą).“

 

 

2. Pakeisti keičiamo įstatymo 64 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Žvalgybos pareigūno pareiginė alga nustatoma pagal tarnybos apmokėjimo sistemoje žvalgybos pareigūno pareigybei nustatytą pareiginės algos koeficientą nustatyto pareiginės algos koeficientų intervalo parenkant konkretų pareiginės algos koeficientą. Pareiginės algos koeficiento vienetas yra Seimo nustatytas pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis. Pareiginė alga apskaičiuojama atitinkamą pareiginės algos koeficientą dauginant iš šio bazinio dydžio. Lietuvos Respublikos pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio nustatymo ir asignavimų darbo užmokesčiui perskaičiavimo įstatyme nustatytas pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis (toliau – bazinis dydis).

 

3. Papildyti keičiamo įstatymo 64 straipsnį nauja 6 dalimi, atitinkamai pakeičiant tolesnių dalių numeraciją:

6. Žvalgybos pareigūnams priedą už žvalgybos pareigūnų tarnybos stažą sudaro vienas procentas pareiginės algos už kiekvienus tarnybos metus. Šio priedo suma negali viršyti 20 procentų pareiginės algos.

 

Pritarti

 

3.          

Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, 2023-05-17

9

1

 

 

Argumentai:

Tarnybos užsienyje metu priemokos (už pavadavimą ir pan.) nėra mokamos, todėl pareigūnui turėtų būti mokama tik pareiginė alga ir priedas už stažą.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti projekto 9 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Tarnybos užsienyje laikotarpiu žvalgybos pareigūnui mokamas šiame įstatyme nustatytas tarnybinis atlyginimas, pareiginė alga ir priedas už žvalgybos pareigūnų tarnybos stažą, išskyrus atvejus, kai darbo užmokestį jiems moka priimančioji institucija.“

Pritarti

 

4.          

Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, 2023-05-17

12

 

 

 

Argumentai:

Projektą reikia papildyti įgyvendinimo ir taikymo nuostatomis.

Pirma, siūloma nustatyti „kadencijos vidurio taisyklę“ žvalgybos institucijų vadovams (analogiškai kaip kitiems valstybės pareigūnams), taip pat aptarti situaciją, jei pareigas einančio antroje kadencijos pusėje vadovo atlyginimas bus mažesnis nei kitų žvalgybos pareigūnų. Tokiu atveju siūloma taikyti 115 procentų taisyklę, kuri šiuo metu yra taikoma kitiems valstybės pareigūnams, t. y. susiklosčius tokioms aplinkybėms, vadovui būtų nustatomas 15 procentų didesnis atlyginimas nei didžiausią darbo užmokestį įstaigoje gaunančio pareigūno atlyginio per praėjusius metus vidurkis. Šis dydis būtų perskaičiuojamas kartą per metus.

Antra, siūloma aiškiai nustatyti, kad perskaičiavus pareiginės algos koeficientą, dėl to žvalgybos pareigūno pareiginė alga nesumažės, lyginant su dabar esama (įskaitant atitinkamus priedus ir priemokas, kurios įtraukiamos į koeficientą), kol jis eis tas pačias pareigas, išskyrus, jeigu bus pritaikyta sankcija už tarnybinius nusižengimus.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti projekto 12 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

10 12 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, ir įgyvendinimas ir taikymas

1. Šis įstatymas įsigalioja  2023 m.  liepos 1 d.

2. Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento direktorius ir Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos direktorius iki 2023 m. birželio 30 d. patvirtina savo vadovaujamos žvalgybos institucijos žvalgybos pareigūnų tarnybos apmokėjimo sistemas.

2. Įsigaliojus šiam įstatymui, žvalgybos pareigūno pareiginės algos koeficientas perskaičiuojamas žvalgybos pareigūno iki šio įstatymo įsigaliojimo gautą tarnybinį atlyginimą padalinus iš Lietuvos Respublikos pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio įstatyme einamiesiems metams taikomo pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio. Gautas koeficientas apvalinamas pagal matematines taisykles iki šimtųjų dalių.

3. Įsigaliojus šiam įstatymui, žvalgybos pareigūnams iki šio įstatymo įsigaliojimo nustatytas  tarnybinis atlyginimas negali būti sumažinamas, kol jie eina tas pačias pareigas.

3. Įsigaliojus šiam įstatymui, žvalgybos pareigūno pareiginės algos koeficientas perskaičiuojamas žvalgybos pareigūno iki šio įstatymo įsigaliojimo gautą pareiginę algą kartu su priedu už kario laipsnį ar tarnybinį rangą ir priemoką už funkcijų, susijusių su ypatinga specifiką atlikimą, padalinus iš Lietuvos Respublikos pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio nustatymo ir asignavimų darbo užmokesčiui perskaičiavimo įstatyme nustatytas pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio. Gautas koeficientas apvalinamas pagal matematines skaičių apvalinimo taisykles iki šimtųjų dalių. Įsigaliojus šiam įstatymui žvalgybos pareigūno pareiginė alga tol, kol jis eina tas pačias pareigas, negali būti nustatyta mažesnė nei iki šio įstatymo įsigaliojimo buvusi pareiginė alga kartu su priedu už kario laipsnį ar tarnybinį rangą ir priemoką už funkcijų, susijusių su ypatinga specifiką atlikimą, išskyrus Lietuvos Respublikos žvalgybos įstatymo 58 straipsnio 4 punkte ir 59 straipsnio 3 dalies 2 punkte nurodytus atvejus.

4. Žvalgybos pareigūnams, kurių žvalgybos pareigūnų tarnybos stažas įsigaliojus šiam įstatymui yra didesnis negu 20 metų, mokamas 20 procentų pareiginės algos dydžio priedas už žvalgybos pareigūno tarnybos stažą.

5. Įsigaliojus šiam įstatymui žvalgybos institucijos vadovui Žvalgybos įstatymo 2 priede nustatytas pareiginės algos koeficientas taikomas nuo naujos kadencijos pradžios, išskyrus atvejus, jeigu iki žvalgybos institucijos vadovo kadencijos pabaigos liko daugiau kaip pusė kadencijos laikotarpio.

6. Jeigu iki žvalgybos institucijos vadovo naujos kadencijos pradžios liko mažiau kaip pusė kadencijos laikotarpio, jam taikomos iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusios Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo nuostatos. Jeigu įsigaliojus šiam įstatymui žvalgybos įstaigos vadovo, kuriam iki kadencijos pabaigos liko mažiau kaip pusė kadencijos laikotarpio, apskaičiuotas tarnybinis atlyginimas yra mažesnis negu 115 procentų toje įstaigoje dirbančio ir didžiausią tarnybinį atlyginimą gaunančio žvalgybos pareigūno, o kai tokiu didžiausią tarnybinį atlyginimą gaunančiu žvalgybos pareigūnu yra vadovo pavaduotojas, – mažesnis negu 110 procentų, tarnybinio atlyginimo vidurkis, įvertinus per praėjusius kalendorinius metus apskaičiuotą tarnybinį atlyginimą, žvalgybos institucijos vadovo tarnybinio atlyginimo dydis apskaičiuojamas šio straipsnio 7 dalyje nustatyta tvarka.

7. Šio straipsnio 6 dalyje nurodytu atveju žvalgybos institucijos vadovo tarnybinis atlyginimas nustatomas 15 procentų didesnis negu toje įstaigoje didžiausią tarnybinį atlyginimą gaunančio žvalgybos pareigūno tarnybinio atlyginimo per praėjusius kalendorinius metus vidurkis, o kai tokiu didžiausią tarnybinį atlyginimą gaunančiu žvalgybos pareigūnu yra vadovo pavaduotojas, – 10 procentų didesnis. Šioje dalyje nustatytas tarnybinis atlyginimas perskaičiuojamas vieną kartą per metus.

Pritarti

 

 

8. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

9. Komiteto paskirti pranešėjai: Audrius Petrošius.

10. Komiteto narių atskiroji nuomonė: negauta.

PRIDEDAMA. Komiteto siūlomas įstatymo projektas, jo lyginamasis variantas.

 

 

Komiteto pirmininkas                                                                         (Parašas)                                                                                                          Ričardas Juška

 

Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto biuro vedėja Lina Milonaitė