LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS rinkimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo konstituciniO ĮSTATYMO NR. XIV-1381 95 IR 97 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO
ĮSTATYMO
PROJEKTO

 

2023-05-19 Nr. XIVP-2747

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas.

1.    Kaip matyti iš projekto turinio, juo siūloma pakeisti ne Rinkimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo konstitucinio įstatymo, o šiuo konstituciniu įstatymu patvirtinto Rinkimų kodekso 95 ir 97 straipsnius. Kadangi Rinkimų kodeksas yra patvirtintas konstituciniu įstatymu, šio kodekso teisinė forma taip pat yra konstitucinis įstatymas, kuris pagal Konstitucijos 69 straipsnio 3 dalį keičiamas ne mažesne kaip 3/5 visų Seimo narių balsų dauguma priimamu konstituciniu įstatymu. Atsižvelgiant į tai, projekto pavadinimas taisytinas – jo dalis „patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo konstitucinio įstatymo Nr. XIV-1381“ išbrauktina, o prieš žodį „įstatymas“ įrašytinas žodis „konstitucinis“.

2.    Projekto 1 ir 2 straipsniuose vartojamą formuluotę „balsuoti arba nebalsuoti už rinkimų politinės kampanijos dalyvį ar kandidatą“ siūlytume pakeisti formuluote „balsuoti arba nebalsuoti už kandidatą ar kandidatų sąrašą“, atsižvelgiant į tai, kad per rinkimus gali būti balsuojama ne už visus rinkimų politinės kampanijos dalyvius, o tik už kandidatus ir kandidatų sąrašus.

3.    Projektas taisytinas vadovaujantis Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis, patvirtintomis teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298 (2021 m. lapkričio 18 d. įsakymo Nr. 1R-388 redakcija).

3.1.   Projekto 1 straipsnyje siūlomo pakeitimo esmė dėstytina taip: „Pakeisti 95 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:“.

3.2.   Projekto 2 straipsnyje Rinkimų kodekso 97 straipsnio 1 ir 3 dalys turėtų būti keičiamos atskiromis straipsnio dalimis, kiekvienoje iš jų nurodant atitinkamą siūlomo pakeitimo esmę.

Projekto 2 straipsnio 1 dalis dėstytina taip: „1. Papildyti 97 straipsnio 1 dalį 4 punktu:“ (pateiktinas tik šio punkto tekstas).

Projekto 2 straipsnio 2 dalis, atsižvelgiant į tai, kad siūloma pakeisti daugiau kaip pusę Rinkimų kodekso 97 straipsnio 3 dalies punktų, dėstytina taip: „2. Pakeisti 97 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:“ (pateiktinas visas siūlomas Rinkimų kodekso 97 straipsnio 3 dalies tekstas).

 

 

 

Departamento direktorius                                                                                      Dainius Zebleckis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O. Buišienė, tel. (8 5) 239 6160, el. p. [email protected]

V. Staugaitytė, tel. (8 5) 239 6898, el. p. [email protected]