Projekto

lyginamasis variantas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO ĮSTATYMO

NR. VIII-2032 2, 6, 9 STRAIPSNIŲ IR 2, 5 PRIEDŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMo PAPILDYMO 61 STRAIPSNIU ĮSTATYMO Nr. XIII-3420 7 straipsnio pakeitimo

ĮSTATYMAS

 

2023 m.                              d. Nr.

Vilnius

 

1   straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

1Pakeisti 7 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Šis įstatymas, išskyrus 4 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalis ir šio straipsnio 3 ir 4 dalis, įsigalioja 2024 m. liepos 1 d. 2025 m. liepos 1 d.

2Pakeisti 7 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Iki 2024 m. sausio 1 d. 2025 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas