LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

VII (RUDENS) SESIJOS

NENUMATYTO posėdžio NR. 358

STENOGRAMA

 

2019 m. gruodžio 3 d.

 

Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas V. PRANCKIETIS
ir Seimo Pirmininko pavaduotoja
I. ŠIAULIENĖ

 

 


 

PIRMININKAS (V. PRANCKIETIS). La­bas ry­tas, ger­bia­mi ko­le­gos. Pra­de­da­me Lie­tu­vos Res­pub­li­kos 2019 m. gruo­džio 3 d. ne­nu­ma­ty­tą po­sė­dį. (Gon­gas) Re­gist­ruo­ja­mės.

Už­si­re­gist­ra­vo 90 Sei­mo na­rių.

Ger­bia­mi ko­le­gos, dir­ba­me pa­gal val­dy­bos pa­tvir­tin­tą dar­bo­tvarkę. Val­dy­ba yra ne­nu­ma­ty­tų po­sė­džių ini­cia­to­rius.

Dėl ve­di­mo tvar­kos – A. Skar­džius. Pra­šom.

A. SKARDŽIUS (LSDDF*). La­ba die­na, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi ko­le­gos. Iš­ties šian­dien mi­ni­me to­kią ne­ei­li­nę su­kak­tį – su­kan­ka ly­giai pen­ke­ri me­tai, kai Klai­pė­do­je pri­siš­var­ta­vęs „In­de­pen­den­ce“. Gal­būt rei­kė­tų šian­dien skir­ti tam lai­ko, nes vis dėl­to svar­bus in­fra­struk­tū­ri­nis ener­ge­ti­nio sau­gu­mo pro­jek­tas, pa­si­kvies­ti au­to­rius, įgy­ven­din­to­jus, krikš­ta­mo­tę šio pro­jek­to, pa­mi­nė­ti šią su­kak­tį ir pa­gal­vo­ti, kaip to­liau gy­ven­si­me.

PIRMININKAS. Čia ne­bu­vo dėl ve­di­mo tvar­kos, o dar­bo­tvarkė yra pa­tvir­tin­ta val­dy­bos.

 

10.01 val.

Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do biu­dže­to 2020 me­tų ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4038(3) (pa­tei­ki­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-1 klau­si­mas – Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do biu­dže­to 2020 me­tų ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4038. Pa­tei­ki­mas. Pra­ne­šė­jas – mi­nist­ras L. Ku­ku­rai­tis. Pra­šom.

L. KUKURAITIS. Dė­ko­ju, Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, tei­kia­mas pa­to­bu­lin­tas 2020 me­tų „Sod­ros“ biu­dže­to pro­jek­tas. Jis pa­reng­tas įver­ti­nus nuo 2020 m. lie­pos 1 d. 1,83 pro­cen­ti­nio punk­to di­des­nį ben­dro­sios pen­si­jų da­lies in­dek­sa­vi­mą. Dėl to asig­na­vi­mai iš vals­ty­bės biu­dže­to, ly­gi­nant su pro­jek­tu, ku­ris bu­vo Sei­me, di­dė­ja 15,9 mln. eu­rų, ati­tin­ka­mai di­dė­ja ir iš­lai­dos pen­si­joms. Dau­giau es­mi­nių pa­kei­ti­mų biu­dže­te ne­nu­ma­to­ma, to­dėl aš in­for­muo­siu tik apie ben­dri­nius skai­čius.

„Sod­ros“ biu­dže­to pro­jek­tas pa­reng­tas va­do­vau­jan­tis ga­lio­jan­čio­mis tei­sės ak­tų nuo­sta­to­mis, at­si­žvel­gus į Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos pa­skelb­tą ša­lies eko­no­mi­nės rai­dos sce­na­ri­jų 2020–2022 me­tams bei įver­ti­nus kar­tu su biu­dže­tu tei­kia­mus įsta­ty­mo pa­kei­ti­mus.

Nau­jos nuo­sta­tos nuo 2020 me­tų. So­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kos sam­do­miems dar­buo­to­jams bū­tų skai­čiuo­ja­mos nuo su­mos, ne di­des­nės kaip 84 vi­du­ti­niai dar­bo už­mo­kes­čiai, dėl dien­pi­ni­gių ap­mo­kes­ti­ni­mo pa­kei­ti­mo pa­pil­do­mai nu­ma­ty­ta gau­ti 21,1 mln. eu­rų, da­li­nio dar­bo iš­mo­koms nu­ma­ty­ta skir­ti 6,2 mln. eu­rų. Biu­dže­to pro­jek­te įver­tin­tas sa­va­ran­kiš­kai dir­ban­čių as­me­nų so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kų lu­bų pa­di­di­ni­mas nuo 43 iki 60 ša­lies vi­du­ti­nių dar­bo už­mo­kes­čių. Šis pa­kei­ti­mas pa­lies maž­daug 1–2 % sa­va­ran­kiš­kai dir­ban­čių as­me­nų, ku­rių mo­kes­ti­nės pa­ja­mos vir­ši­ja 55 tūkst. eu­rų per me­tus. Ma­žes­nes pa­ja­mas gau­nan­tys as­me­nys ap­mo­kes­ti­ni­mo po­ky­čių ne­pa­jus­tų.

Ben­dro­sios pa­ja­mos biu­dže­te. Prog­no­zuo­ja­ma, kad 2020 me­tais „Sod­ros“ biu­dže­to pa­ja­mos siek­tų 4 mlrd. 878,1 mln. eu­rų ir bū­tų 6,4 %, ar­ba 292,9 mln. eu­rų di­des­nės, nei 2019 me­tais lau­kia­ma.

Ben­dro­sios iš­lai­dos. Prog­no­zuo­ja­ma, kad 2020 me­tais „Sod­ros“ biu­dže­to iš­lai­dos siek­tų 4 mlrd. 530,9 mln. eu­rų ir bū­tų 8,1 %, ar­ba 338,2 mln. eu­rų di­des­nės, nei lau­kia­ma 2019 me­tais. Ki­tų me­tų ei­na­mo­sios pa­ja­mos vir­šy­tų iš­lai­das 347,3 mln. eu­rų. Kal­bant apie Re­zer­vi­nio fon­do lė­šas, jos siek­tų 508,9 mln. eu­rų, iš jų už 2019 me­tus per­ves­ta… lau­kia­ma apie 313,8 mln. eu­rų.

Kar­tu tei­kia­mi Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mai, ku­riais pa­kar­to­ti­nai siū­lo­ma nu­sta­ty­ti sa­va­ran­kiš­kai dir­ban­tiems as­me­nims di­des­nes so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kų lu­bas, kaip mi­nė­jau, pa­di­di­nant jas nuo 43 ša­lies vi­du­ti­nių dar­bo už­mo­kes­čių iki 60 ša­lies vi­du­ti­nių dar­bo už­mo­kes­čių.

Taip pat įsta­ty­mo pro­jek­te ne­siū­lo­ma keis­ti ap­mo­kes­ti­na­mo­sios ba­zės sa­va­ran­kiš­kai dir­ban­tiems as­me­nims, nes, mo­kant ma­žes­nes įmo­kas, ma­žė­tų as­me­nų pen­si­jų tei­sės, pa­di­dė­tų sa­va­ran­kiš­kai dir­ban­čių as­me­nų so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kų ir gau­na­mų iš­mo­kų nei­gia­mas skir­tu­mas. Šią as­me­nų gru­pę tu­rė­tų la­biau sub­si­di­juo­ti įmo­kas mo­kan­tys ir iš­mo­kas gau­nan­tys sam­do­mi dar­buo­to­jai ar pen­si­jų ga­vė­jai. Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do biu­dže­to pa­ja­mos ma­žė­tų 23 mln. eu­rų, jei­gu bū­tų pri­im­ti Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mai. Tei­kia­me to­kį pro­jek­tą, pra­šo­me jam pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Jū­sų pa­klaus­ti no­ri daug Sei­mo na­rių. Pir­mo­ji klau­sia Sei­mo na­rė G. Skais­tė.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Pir­mi­nė idė­ja, kad Pre­zi­den­to siū­ly­mui bus pri­tar­ta, tei­kia tam tik­rų vil­čių ir iš­ties ši­tas pa­kei­ti­mas šiek tiek nu­vi­lia. Pen­si­nin­kų skur­das 2015–2019 me­tais au­go spar­čiau­siai Eu­ro­po­je ir aki­vaiz­du, kad rei­kė­jo kaž­ką da­ry­ti. Lie­tu­vo­je pen­si­nin­kų skur­das da­bar yra 41,7 %. Pre­zi­den­tas tik­rai at­krei­pė dė­me­sį į opią pro­ble­mą, kad rei­kia spar­tin­ti pen­si­jų in­dek­sa­vi­mą ir vie­to­je 8,11 % da­ry­ti, kad ba­zi­nės pen­si­jos in­dek­sa­vi­mas bū­tų 9,94 %. Tam bu­vo nu­ma­ty­ta 32 mln. po­rei­kis, da­bar ski­ria­ma 15,9 mln. Aki­vaiz­du, kad tik­tai nuo lie­pos 1 die­nos bus da­ro­mas pa­pil­do­mas in­dek­sa­vi­mas. Taip at­ro­do, kad no­ri­te nu­si­pirk­ti Pre­zi­den­to pri­ta­ri­mą su 50 % nuo­lai­da, kai vis dėl­to ne 3,5 eu­ro pen­si­jos di­dės, bet tik­tai 1,5. Ko­dėl?

L. KUKURAITIS. Dė­ko­ju už klau­si­mą. Iš tie­sų Pre­zi­den­tas tei­kia ne tik siū­ly­mą di­din­ti ba­zi­nę pen­si­jos da­lį, bet taip pat tei­kia ir pa­ja­mų ga­vi­mo įsta­ty­mus. Jei­gu Sei­me jiems nė­ra pri­ta­ria­ma, klau­si­mas, iš kur Vy­riau­sy­bei im­ti pi­ni­gų, jei­gu Sei­me pa­ja­moms ne­pri­ta­ria­ma. Tai, kad yra su­ras­ta pu­sė su­mos, tik­rai ne­truk­do Sei­mui su­ras­ti ki­tą pu­sę su­mos ir pa­di­di­ni­mą pa­da­ry­ti nuo sau­sio 1 die­nos. To ir lin­kme Sei­mui.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys T. To­mi­li­nas.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Ger­bia­mas mi­nist­re, dė­ko­ju už pa­ko­re­guo­tą pro­jek­tą. Ma­no klau­si­mas – la­bai daž­nai pa­si­tai­kan­tis ben­drau­jant su žmo­nė­mis. Vie­ni žmo­nės skun­džia­si, kad pen­si­jos au­ga pro­cen­tais in­dek­suo­jant ir tur­tin­gi gau­na daug di­des­nius pa­kei­ti­mus sa­vo pen­si­jos skai­čių, o ki­ti sa­ko, kad ir tin­gi­niai gau­na vis au­gan­čias pen­si­jas. Vis dėl­to pa­kar­to­ki­te ar­ba pa­tvir­tin­ki­te dar kar­tą, ko­dėl svar­bu au­gin­ti ma­žas pen­si­jas, ko­dėl vis dėl­to svar­bu di­din­ti ba­zi­nę pen­si­ją ir jūs ry­žo­tės Pre­zi­den­to pa­siū­ly­mą įtrauk­ti? Ko­dėl tai svar­bu, ko­kių ro­dik­lių mes sie­kia­me ir kaip pa­aiš­kin­ti žmo­nėms, ku­rie, sa­ky­kim, skun­džia­si, kad čia yra tam tik­ras ne­tei­sin­gu­mas, kai iš apa­čios pen­si­jos yra stip­riau ke­lia­mos, ne­pai­sant to, kad gal­būt tų įmo­kų pa­kan­ka­mų ne­bu­vo?

L. KUKURAITIS. Taip, iš tie­sų ši­tuo biu­dže­tu yra nu­ma­ty­ti trys pen­si­jų di­di­ni­mo bū­dai. Pir­ma­sis yra pen­si­jų in­dek­sa­vi­mas, ku­ris jau vir­šys dar­bo už­mo­kes­čio au­gi­mą. Tai tur­būt pir­mą kar­tą per de­šim­tį me­tų. Va­di­na­si, pen­si­nin­kų per­ka­mo­ji ga­lia jau augs, sie­jant su ki­ta vi­suo­me­nės da­li­mi. Bet tu­rė­da­mi gal­vo­je tuos skai­čius, ku­riuos mi­nė­jo ger­bia­ma Gin­ta­rė, kad pen­si­nin­kų skur­das yra aukš­tas ir ji­sai spar­čiai au­ga, san­ty­ki­nis skur­das, tu­ri­me dė­ti vi­sas pa­stan­gas ir tos dvi prie­mo­nės – tai Pre­zi­den­to pa­siū­ly­ta ba­zi­nė pen­si­jos da­lis di­din­tų pen­si­ją ly­giai vi­siems, jei­gu tas au­gi­mas trimis su pu­se eu­ro pa­siek­tų kiek­vie­ną pen­si­nin­ką. Ji­sai pa­dė­tų gau­ti lė­šų tiems, ku­rie in­dek­sa­vi­mo me­tu į ran­kas gau­tų ma­žes­nes pa­ja­mas. Ba­zi­nės pen­si­jos au­gi­ni­mas pa­trau­kia žmo­nes nuo ab­so­liu­taus skur­do ri­bos.

Ly­giai taip pat ma­žų pen­si­jų prie­mo­nė, pri­fi­nan­sa­vi­mo prie­mo­nė, ku­rią mes pla­nuo­ja­me šiais me­tais pa­di­din­ti iki ab­so­liu­taus skur­do ri­bos. Ki­taip sa­kant, sie­kia­me, kad to, kas tu­ri bū­ti­ną­jį sta­žą, tų, ku­rie dir­bo ir tu­ri bū­ti­ną­jį sta­žą, pen­si­jos bū­tų ne ma­žes­nės nei mi­ni­ma­lių var­to­ji­mo po­rei­kių dy­dis, ku­ris ati­tin­ka ab­so­liu­taus skur­do ri­bą Lie­tu­vo­je.

Tai­gi tu­rė­tu­me tu­rė­ti to­kį stan­dar­tą, kad jei­gu dir­bau, už­dir­bau ir mo­kė­jau mo­kes­čius 31 su tru­pu­čiu me­tus, il­gai­niui tas sta­žas au­ga kar­tu su pen­si­jos am­žiu­mi, tai jei­gu aš mo­kė­jau tiek me­tų, aš tu­rė­čiau tu­rė­ti to­kias pa­ja­mas, kad ga­lė­čiau su­dur­ti ga­lą su ga­lu ši­to­je vi­suo­me­nė­je. Ši­tos trys prie­mo­nės tu­rė­tų pa­da­ry­ti žen­klų po­ky­tį pen­si­nin­kų skur­do lyg­mens, tiek ab­so­liu­taus, tiek san­ty­ki­nio.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys A. Sy­sas.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, jūs ne­kar­to­ki­te tos man­tros apie tai, kad ki­tais me­tais pen­si­jos augs spar­čiau ne­gu dar­bo už­mo­kes­tis. Taip su­konst­ruo­ta for­mu­lė­je, nes daug me­tų dar­bo už­mo­kes­tis spar­čiau au­go nei pen­si­jos, bet apie tai nie­kas ne­kal­bė­jo. Čia yra to­kios for­mu­lės re­zul­ta­tas.

O da­bar, grįž­tant prie ši­to biu­dže­to, pir­miau­sia svei­ki­nu už ryž­tin­gą ir drą­sų žings­nį vėl siū­ly­ti 60 VDU įmo­kas ir pa­prieš­ta­rau­ti dau­gu­mai. Bet ma­no klau­si­mas iš­lie­ka tas pats. Ko­dėl ne­už­te­ko drą­sos ar­ba ko­dėl jūs ir Vy­riau­sy­bė in cor­po­re ne­vyk­do­te įsta­ty­mo, ku­rį pri­ėmė Sei­mas dėl „Sod­ros“ dar­buo­to­jų dar­bo už­mo­kes­čio di­di­ni­mo? Aš ne­ma­tau įsta­ty­mo, ku­ris nai­kin­tų tą įsta­ty­mą, bet jūs ir to­liau, nors ko­mi­te­tas siū­lė vyk­dy­ti tą įsta­ty­mą, to ne­da­ro­te. Ačiū.

L. KUKURAITIS. Dė­ko­ju už klau­si­mą. Iš tie­sų ši­ta si­tu­a­ci­ja jau per il­gai už­tru­ko. Mes vi­siš­kai pri­ta­ria­me. Įsta­ty­mas yra ren­gia­mas ir bus at­neš­tas į Sei­mą. Lė­šos „Sod­ros“ dar­buo­to­jų dar­bo už­mo­kes­čiui di­din­ti, kaip ir siū­ly­ta ko­mi­te­te, yra nu­ma­ty­tos vi­du­je, ad­mi­nist­ra­vi­mo kaš­tuo­se, ir tos ko­e­fi­cien­tų ša­ku­tės, ku­rios eg­zis­tuo­ja šiuo me­tu, tik­rai lei­džia pa­di­din­ti dar­bo už­mo­kes­tį tiek, kad žmo­nės pa­jaus­tų, ir tam ne­rei­kia per­ves­ti vi­sos įstai­gos į ki­tą kla­sę.

Tai­gi pa­pil­do­mas dar­bo už­mo­kes­čio au­gi­mas yra nu­ma­ty­tas, o įsta­ty­mą į Sei­mą at­ne­ši­me.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, mus ap­lan­kė Tarp­par­la­men­ti­nių ry­šių gru­pė iš Ku­bos par­la­men­to. Čia yra de­le­ga­ci­ja. (Plo­ji­mai)

Klau­sia Sei­mo na­rys G. Va­si­liaus­kas. Pra­šau.

G. VASILIAUSKAS (LVŽSF). Dė­ko­ju, Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, įsta­ty­mo pro­jek­te sa­ko­ma, kad 2020 me­tų Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do biu­dže­te, kaip ir kiek­vie­nais me­tais, yra su­pla­nuo­ti to­kie vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kų rū­šių ta­ri­fų dy­džiai, ku­rie ne­už­tik­ri­na pa­kan­ka­mo fi­nan­sa­vi­mo vi­sų rū­šių so­cia­li­niam drau­di­mui vyk­dy­ti. Klau­si­mas bū­tų bū­tent pa­tiks­lin­ti, ko­kia sis­te­ma tam bus ran­da­mi rei­kia­mi iš­tek­liai ir taip pat ar bus iš­gry­nin­tos ir at­skir­tos vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo ir so­cia­li­nės pa­ra­mos da­lys?

L. KUKURAITIS. Dė­ko­ju už klau­si­mą. Iš tie­sų to gry­ni­na­mo­jo dar­bo da­ro­ma tik­rai ga­na daug. Net ir pas­ta­ro­ji mo­kes­čių re­for­ma, ku­ri bu­vo pa­da­ry­ta, kai darb­da­vio ta­ri­fas bu­vo per­kel­tas dar­buo­to­jui. Tuo me­tu pa­ko­re­ga­vus ta­ri­fus fak­tiš­kai mes tu­ri­me la­bai jau su­ba­lan­suo­tus vi­sus ta­ri­fus, iš­sky­rus mo­ti­nys­tės ta­ri­fą, ku­ris yra mi­nus 25 mln., ly­gi­nant pa­ja­mas ir iš­lai­das. O tai su­da­ro apie 6–7 % bū­tent pa­ties mo­ti­nys­tės ta­ri­fo, apie 6 % ne­su­ren­ka­me. Vi­sų ki­tų mes tu­ri­me tei­gia­mus ba­lan­sus, ir tai dar­bas, ku­ris yra pa­da­ry­tas per šią ka­den­ci­ją sten­gian­tis su­ba­lan­suo­ti.

Tie 25 mln., tu­rint gal­vo­je, kad mes šian­dien dis­ku­tuo­ja­me taip pat ir apie sa­va­ran­kiš­kai dir­ban­čius, vien iš sa­va­ran­kiš­kai dir­ban­čių nei­gia­mas ba­lan­sas yra apie mi­nus 20 mln. Re­a­liai spręs­ti rei­kė­tų sis­te­miš­kai spren­džiant ir sa­va­ran­kiš­kai dir­ban­čių­jų įmo­kų ir iš­mo­kų su­de­ri­nimo klau­si­mą. Ta­čiau, ži­no­ma, tai jau tu­rė­tu­me pa­lik­ti 2021 me­tų biu­dže­tui. Pa­pras­tai tos lė­šos per­skirs­to­mos ir, ka­dan­gi ki­ti tu­ri ga­na žen­klų pliu­są, tie 25 mln. ne­su­da­rys truk­džių „Sod­ros“ veik­lai.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas mi­nist­re, ne­pai­sant jū­sų pa­gy­rų „Sod­ros“ biu­dže­tui, Pre­zi­den­to ver­ti­ni­mas la­bai kri­tiš­kas ir griež­tas, sa­ko, kad Vy­riau­sy­bei pri­trū­ko ryž­to spręs­ti pen­si­nin­kų skur­do pro­ble­mą. Tie­są pa­sa­kius, aš ne­la­bai pa­me­nu to­kio at­ve­jo, kad taip šiurkš­čiai bū­tų at­mes­ti Pre­zi­den­to siū­ly­mai. Ir, ma­tyt, gal ir ne­ste­bi­na Pre­zi­den­to ver­ti­ni­mas, nes jūs su­ra­do­te pi­ni­gų švie­ti­mo pa­gal­bos spe­cia­lis­tų at­ly­gi­ni­mams, mo­ky­to­jų at­ly­gi­ni­mams, dės­ty­to­jų at­ly­gi­ni­mams, bib­lio­te­kų, kul­tū­ros ir me­no dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mams, me­di­kų at­ly­gi­ni­mams, ug­nia­ge­sių, po­li­ci­jos dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mams dar pa­pil­do­mai, ta­čiau ne­su­ra­do­te tiek, kiek pra­šė Pre­zi­den­tas. O jis pra­šė vi­sai ne­daug, iš vi­so 30 mln. Jūs su­ra­do­te tik pu­sę tos su­mos. Esant vi­sam vals­ty­bės biu­dže­tui 20 mlrd. ne­su­ras­ti 15 mln. at­ro­do la­bai keis­ta. Ma­no klau­si­mas, ar iš tik­rų­jų Vy­riau­sy­bė ieš­ko­jo, ar tie­siog Vy­riau­sy­bė ker­ši­ja Pre­zi­den­tui už jo griež­tą po­zi­ci­ją dėl su­si­sie­ki­mo mi­nist­ro…

PIRMININKAS. Lai­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). …o jei­gu ieš­ko­jo­te, kur tiks­liai ieš­ko­jo­te re­sur­sų pa­deng­ti Pre­zi­den­to siū­ly­mui?

L. KUKURAITIS. Dė­ko­ju už klau­si­mą. Iš tie­sų jūs tei­sin­gai sa­ko­te, yra su­ras­tos ir „Sod­ros“ biu­dže­tui pa­pil­do­mos lė­šos, nė­ra su­ma­žin­tos, bet yra pri­dė­tos. Va­di­na­si, jos su­ras­tos iš ki­tur, ne­gu Sei­mas nu­bal­sa­vo už Pre­zi­den­to siū­ly­mus dėl pa­ja­mų įsta­ty­mų. Va­di­na­si, Vy­riau­sy­bė nu­dir­bo tą dar­bą, ku­rį ga­lė­jo, ir, kaip ir sa­kau, jau tai esu sa­kęs, lė­šų bu­vo ieš­ko­ta, jei­gu pa­žiū­rė­tu­mė­te pa­keis­tą vals­ty­bės biu­dže­tą, ku­rį at­ne­šė Vy­riau­sy­bė, tai tik­rai per­skirs­ty­mai yra di­de­li ne tik to­se sri­ty­se, kur jūs mi­nė­jo­te, ir pa­ja­mų da­lis yra la­bai iš­di­din­ta tam tik­ro­se sri­ty­se, ir taip pat iš­lai­dų su­ma­ži­ni­mas tam tik­ro­se sri­ty­se. Per­skirs­ty­mas vy­ko tik­rai di­džiu­lis, kad bū­tų su­ba­lan­suo­ti vi­si vi­suo­me­nės lū­kes­čiai. Vy­riau­sy­bė pa­da­rė, ką ga­lė­jo. Ma­nau, kad Sei­mas ga­li dar dau­giau, ypač jei­gu pri­im­si­te įsta­ty­mus dėl pa­ja­mų da­lies, ir tik­rai ši da­lis ga­li at­ke­liau­ti sau­sio 1 die­ną ir už­tik­rin­ti Pre­zi­den­to siū­ly­mo įgy­ven­di­ni­mą vi­siems pen­si­nin­kams nuo sau­sio. To ir lin­kiu.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys R. Šar­knic­kas.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Daž­nai opo­zi­ci­ja kal­ba, kad pen­si­nin­kai skurs­ta, skur­do ly­gis yra di­des­nis, nors ly­gi­nant, kas bu­vo prieš ke­le­tą me­tų, skai­čiai ro­dė vi­sai ką ki­ta. No­riu pa­klaus­ti, ar iš tik­rų­jų adek­va­tu ly­gin­ti da­bar tų pen­si­jų di­dė­ji­mą, pen­si­nin­kų skur­dą su dir­ban­čio­jo už­mo­kes­čio vi­dur­kiu? Aš ma­nau, kad tai ne­tei­sin­ga. Ką jūs ma­no­te?

L. KUKURAITIS. Dė­ko­ju už klau­si­mą. Iš tie­sų šis ly­gi­ni­mas yra įpras­tas Eu­ro­po­je, kai ver­ti­na­ma pen­si­jų pa­kei­ti­mo nor­ma. Tai bū­tent vi­du­ti­nės pen­si­jos san­ty­kis su vi­du­ti­niu dar­bo už­mo­kes­čiu. Jis yra ma­tuo­ja­mas ir tei­sin­ga siek­ti kiek ga­li­ma aukš­tes­nio pen­si­jų san­ty­kio. Kas bū­tų adek­va­tu, tai ar­tė­ti link 60 % ir dau­giau vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio, kai šiuo me­tu vi­du­ti­nė pen­si­ja, tu­rint bū­ti­ną­jį sta­žą, su­da­ro 45 % vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio. Pre­zi­den­to siū­ly­mas yra su­sie­tas su tuo, kad iš lė­to au­gin­tu­me šį san­ty­kį, ir tai yra tei­sin­ga kryp­tis, mes jai tik­rai pri­ta­ria­me. Tiek ir pa­sa­ky­čiau.

Kas yra svar­bu mi­nė­ti ir čia, kad kai mes ma­tuo­ja­me san­ty­ki­nį skur­dą, tai jis bū­tent ir ro­do san­ty­kį tarp dir­ban­čių­jų ir pen­si­nin­kų pa­ja­mų. Kai pa­mi­ni­me, kad šie­met pir­mą kar­tą, ki­tais me­tais pir­mą kar­tą pen­si­jos vir­šys dar­bo už­mo­kes­čio au­gi­mą, jau mums yra sa­ko­ma, kri­tikuo­ja­ma, kad ne­mi­nė­ki­me to, nes for­mu­lė­je už­ko­duo­ta. Bet pas­ta­ruo­sius ke­le­tą me­tų, kai dar­bo už­mo­kes­tis la­bai spar­čiai au­go, pen­si­jos ne­spė­jo tiek aug­ti, nes bu­vo sep­ty­ne­rių me­tų for­mu­lė, tai tuo me­tu, vi­si kal­ba apie tai, san­ty­ki­nis skur­das au­go, iš tie­sų jis au­go. Bet kai pra­de­da san­ty­ki­nis skur­das ma­žė­ti, tai sa­ko, ne­mi­nė­ki­te, nes tai for­mu­lė­je už­ko­duo­ta. Va­di­na­si, ir­gi ne­nuo­sek­lu kri­ti­kuo­ti, kad au­ga, bet ir ne­leis­ti džiaug­tis, kad pen­si­jos vir­ši­ja dar­bo už­mo­kes­čio au­gi­mą. Per sep­ty­ne­rius me­tus bus su­ba­lan­suo­ta san­ty­ki­nio skur­do ri­ba.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, abiem pro­jek­tams yra skir­ta pu­sė va­lan­dos, jau iš­nau­do­jo­me 20 mi­nu­čių. Leis­ki­te ne­be­klaus­ti dėl šio pro­jek­to, nes dėl ki­to pro­jek­to taip pat yra klau­sian­čių.

Mo­ty­vai dėl pir­mo­jo pro­jek­to. T. To­mi­li­nas – mo­ty­vai už.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, siū­lau pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo. Mes tu­rė­jo­me tik­rai la­bai ko­ky­biš­ką dis­ku­si­ją. Mi­nist­ras la­bai aiš­kiai pa­sa­kė so­cia­li­nės po­li­ti­kos pri­ori­te­tus ir dėl pen­si­jų ir ki­tų so­cia­li­nio drau­di­mo iš­mo­kų ten­den­ci­jų. Svar­biau­sias tiks­las yra ma­žin­ti pen­si­nin­kų san­ty­ki­nį skur­dą. Tai bus ga­li­ma pa­da­ry­ti di­di­nant ma­žas pen­si­jas, prie­mo­kas ir taip pat tva­riai au­gi­nant pen­si­jas per in­dek­sa­vi­mo for­mu­lę, taip pat ko­re­guo­jant ba­zi­nę pen­si­ją gal­būt nuo me­tų vi­du­rio, kaip ir siū­lo Vy­riau­sy­bė, o gal ir ki­taip, jei­gu mes nu­sprę­si­me ki­taip. La­bai svar­bu, kad Vy­riau­sy­bė pa­brė­žia vals­ty­bės biu­dže­to ir so­cia­li­nio drau­di­mo biu­dže­to šal­ti­nių klau­si­mą. Aš tik­rai ra­gi­nu opo­zi­ci­ją ne­nu­si­ša­lin­ti nuo šios te­mos. Kal­bė­da­mi apie iš­lai­das, ne­ri­mau­da­mi dėl pen­si­nin­kų skur­do, jūs pri­va­lo­te taip pat drą­siai ir są­ži­nin­gai kal­bė­ti apie vals­ty­bės biu­dže­to šal­ti­nius, siū­ly­ti spren­di­mus, ku­rie šian­dien yra so­cia­liai tei­sin­gi, kas yra šian­dien so­cia­liai tei­sin­ga, kal­bant apie biu­dže­to šal­ti­nius, ne vien ape­liuo­ti į ta­ria­mą ko­rup­ci­ją ar­ba ne­skaid­ru­mą, prie ku­rio jūs ne ma­žiau pri­si­dė­jo­te ne­gu vi­si val­dan­tie­ji kar­tu pa­im­ti. Mes tu­ri­me kal­bė­ti apie kon­kre­čius šal­ti­nius, tu­ri­me kal­bė­ti apie tai, kaip pa­siek­ti pen­si­nin­kų skur­do ma­žė­ji­mo re­zul­ta­tus. Siū­lau bal­suo­ti už.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nė prieš – Sei­mo na­rė G. Skais­tė.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Iš­ties ko­le­ga la­bai mėgs­ta pa­moks­lau­ti, ką tu­ri da­ry­ti opo­zi­ci­ja, už ką tu­ri bal­suo­ti opo­zi­ci­ja ir ko­kiems šal­ti­niams mes tu­rė­tu­me pri­tar­ti. Aš tik no­riu pa­ste­bė­ti, kad jūs pri­ėmė­te mo­kes­čių re­for­mą – mi­li­jar­das mi­li­jo­nui, ku­riai opo­zi­ci­ja prieš­ta­ra­vo. Vie­nas šal­ti­nis.

An­tra, bal­suo­ti už šal­ti­nius, kai jū­sų iš­lai­dų pri­ori­te­tai yra ki­to­kie ne­gu opo­zi­ci­jos, yra ga­nė­ti­nai keis­ta, nes mes pa­di­din­si­me mo­kes­čius, ta­čiau jūs juos iš­da­lin­si­te iš­mo­ko­mis, kai mū­sų pri­ori­te­tai yra ki­ti. Tai ir­gi pa­gal­vo­ki­me.

Ki­tas da­ly­kas, kal­bant apie „Sod­ros“ biu­dže­tą, iš­ties jis yra ga­na su­ba­lan­suo­tas ir di­de­lių prie­kaiš­tų gal jam ir ne­tu­ri­me, ta­čiau es­mi­nis klau­si­mas bu­vo dėl po­li­ti­nio pa­si­rin­ki­mo, dėl po­li­ti­nio pa­si­rin­ki­mo keis­ti in­dek­sa­vi­mo for­mu­lę, spar­tin­ti ją tam, kad pa­kei­ti­mo nor­ma iš­ties ar­tė­tų prie eu­ro­pi­nio vi­dur­kio ir su­da­ry­tų 60 % vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio, o ne taip, kaip yra da­bar. Si­tu­a­ci­ja, kuo­met san­ty­ki­nis pen­si­nin­kų skur­das au­ga spar­čiau­siai Eu­ro­po­je ir tai yra ma­tuo­ja­ma vi­sur vie­no­dai, nė­ra ge­ra si­tu­a­ci­ja. Tą si­tu­a­ci­ją tik­rai rei­kė­jo keis­ti. Ta­čiau jū­sų su­ma­ny­mas keis­ti su 50 % nuo­lai­da kei­čiant nuo me­tų vi­du­rio, man at­ro­do, ga­na keis­tas ir vis dėl­to siū­lau Sei­mui pri­si­im­ti po­li­ti­nę at­sa­ko­my­bę ir tą di­di­ni­mą su­ras­ti nuo me­tų pra­džios. Ačiū.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nės iš­si­sky­rė. Bal­suo­ja­me po pa­tei­ki­mo dėl pro­jek­to Nr. XIIIP-4038(3).

Bal­sa­vo 93 Sei­mo na­riai: už – 82, prieš – 1, su­si­lai­kė 10 Sei­mo na­rių. Po pa­tei­ki­mo pro­jek­tui pri­tar­ta.

 

10.26 val.

Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. I-1336 6, 10, 11, 14, 23, 29, 30, 32 ir 341 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4039(3) (pa­tei­ki­mas)

 

Ki­tas pro­jek­tas – Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo 6, 10, 11, 14, 23, 29, 30, 32 ir 341 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4039. Pra­ne­šė­jas – taip pat mi­nist­ras L. Ku­ku­rai­tis. Pa­tei­ki­mas. Pra­šau.

L. KUKURAITIS. Dė­ko­ju, Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, kar­tu su biu­dže­tu tei­kia­mi Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mai. Jau esu šiek tiek pri­sta­tęs, tai dar kar­tą pa­ryš­kin­siu, kad tais pa­kei­ti­mais kar­tu pa­kar­to­ti­nai siū­lo­ma nu­sta­ty­ti sa­va­ran­kiš­kai dir­ban­tiems as­me­nims di­des­nes so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kų lu­bas, pa­di­di­nant jas nuo 43 ša­lies vi­du­ti­nių dar­bo už­mo­kes­čių iki 60 ša­lies vi­du­ti­nių dar­bo už­mo­kes­čių. Šis pa­kei­ti­mas pa­lies­tų maž­daug 1–2 % sa­va­ran­kiš­kai dir­ban­čių as­me­nų, ku­rių me­ti­nės pa­ja­mos vir­ši­ja 55 tūkst. eu­rų. Ma­žes­nes pa­ja­mas nei nu­ro­dy­ta su­ma gau­nan­tys as­me­nys įmo­kų mo­kė­ji­mo po­ky­čių ne­pajus­tų.

Be to, šiuo pa­di­di­ni­mu sie­kia­ma už­tik­rin­ti ga­li­my­bę di­des­nes pa­ja­mas gau­nan­tiems sa­va­ran­kiš­kai dir­ban­tiems as­me­nims įgy­ti tei­sę gau­ti jiems pri­klau­sy­sian­čią di­des­nę so­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­ją. Ta­da su­ma­žė­tų sa­va­ran­kiš­kai dir­ban­čių as­me­nų so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kų ir jų gau­na­mų iš­mo­kų nei­gia­mas skir­tu­mas. Taip pat įsta­ty­mo pro­jek­te ne­siū­lo­ma keis­ti ap­mo­kes­ti­na­mo­sios ba­zės sa­va­ran­kiš­kai dir­ban­tiems as­me­nims, nes mo­kant ma­žes­nes įmo­kas ma­žė­tų as­me­nų pen­si­jų tei­sės, pa­di­dė­tų sa­va­ran­kiš­kai dir­ban­čių as­me­nų so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kų ir gau­na­mų iš­mo­kų nei­gia­mas skir­tu­mas, šią as­me­nų gru­pę tu­rė­tų la­biau sub­si­di­juo­ti įmo­kas mo­kan­tys ir iš­mo­kas gau­nan­tys sam­do­mi dar­buo­to­jai ar net pen­si­jų ga­vė­jai. Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do biu­dže­to pa­ja­mos ma­žė­tų 23 mln. eu­rų, jei­gu bū­tų pri­tar­ta Sei­mo na­rių siū­ly­mams. Pra­šo­me pri­tar­ti šiam įsta­ty­mo pro­jek­tui.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys A. Sy­sas.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Dar kar­tą pa­gir­siu už ryž­tin­gą veiks­mą grįž­tant prie 60. Aš ma­nau, kad tai ne­tu­rė­tų bū­ti ri­ba, nes yra duo­me­nys, mes ma­to­me, ko­kias me­ti­nes vi­du­ti­nes pa­ja­mas gau­na tie 2 tūkst. žmo­nių, tai yra tik­rai di­de­li pi­ni­gai ir di­des­nės įmo­kos ne­ša ben­drą gė­rį, nau­dą.

Ma­no klau­si­mas bū­tų gal­būt ne tiek iš ši­to biu­dže­to. Pra­ei­tą sa­vai­tę leng­va ran­ka bu­vo pri­tar­ta val­dan­čių­jų siū­ly­mui su­ma­žin­ti įmo­kas, su­ma­žin­ti ba­zę. Ko­dėl nė­ra mi­nis­te­ri­jos so­cia­li­nės re­kla­mos, nors tu­ri­te vie­ši­ni­mo pi­ni­gus, kad to­kie ma­ži­ni­mai pir­miau­sia ker­ta per pa­čių žmo­nių pen­si­jas? Ir tai yra tas skur­das, ku­ris at­ei­ty­je kan­kins ir vals­ty­bę, ir tuos pa­čius žmo­nes. Ka­da at­si­ras so­cia­li­nė re­kla­ma, kad ne­ga­li­me ne­mo­kė­ti mo­kes­čių į „Sod­rą“, nes tai yra mū­sų at­ei­ties pi­ni­gai? Ačiū.

L. KUKURAITIS. Dė­ko­ju už klau­si­mą. Iš tie­sų ba­zės ma­ži­ni­mas gal­būt pa­rem­tas klai­din­gu tei­gi­niu, kad ba­zė bu­vo au­gi­na­ma per šią ka­den­ci­ją. Ne, ba­zė ne­bu­vo au­gi­na­ma. Tie, kas tu­rė­jo ma­žas pa­jams, iki 5–10 tūkst., tai kai ku­riems žmo­nėms dau­giau ne­gu 50 % net­gi su­ma­žė­jo įmo­kos į „Sod­rą“ per šią ka­den­ci­ją. Kam au­go įmo­kos, tai tik dėl lu­bų, ku­rios bu­vo au­gi­na­mos nuo­sek­liai kas­met. Dėl to, bū­tent dėl lu­bų, dėl ap­mo­kes­ti­ni­mo tų, ku­rie už­dir­ba di­des­nes pa­ja­mas – sa­va­ran­kiš­kai dir­ban­čių, ar tai bū­tų ant­sto­liai, ar ad­vo­ka­tai, ar no­ta­rai, ar ūki­nin­kai, ar ki­ti, bū­tent iš di­des­nių su­rink­da­mi mes ga­li­me la­biau ba­lan­suo­ti ir taip la­bai nei­gia­mą biu­dže­tą, kai ma­tuo­ja­me sa­va­ran­kiš­kų įmo­kas ir iš­mo­kas. Šiuo at­ve­ju tik­rai mes ne­ska­ti­na­me ir ne­no­rė­tu­me, kad Sei­mas ma­žin­tų ap­mo­kes­ti­ni­mo ba­zę, nes tai pa­lies­tų, kaip ir sa­kiau, tas gru­pes, ku­rioms dau­ge­lis ne­no­rė­tų su­ma­žin­ti ap­mo­kes­ti­ni­mo – bū­tent ant­sto­liams, ad­vo­ka­tams, no­ta­rams ir vi­siems ki­tiems.

Mū­sų siū­ly­mas bu­vo to­liau nuo­sek­liai di­din­ti lu­bas, tai pa­lies­tų, kaip mi­nė­ta, apie 1 tūkst. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ir at­neš­tų apie plius 5 mln. eu­rų. Kad rei­ka­lin­ga so­cia­li­nė re­kla­ma, taip, su­tin­ka­me ir čia dė­si­me di­des­nes pa­stan­gas.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rė I. Ši­mo­ny­tė.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mas mi­nist­re, ma­no klau­si­mas su­si­jęs su tuo pa­čiu da­ly­ku, bet tru­pu­tė­lį iš ki­to kam­po. Va­kar te­ko iš­girs­ti, kad la­bai glau­džiai ben­drau­ja Vy­riau­sy­bė su Sei­mo val­dan­či­ą­ja dau­gu­ma, ku­ri pra­ėju­sią sa­vai­tę, kaip Al­gir­das jau mi­nė­jo, ne­ty­čia jums įbal­sa­vo įvar­tį už 40 mln. eu­rų ir pa­siū­lė su­kur­ti dar vie­ną nau­ją gy­vu­lių ūkį, ku­rio prieš tai ne­bu­vo. Ar jūs tik­rai pa­si­kal­bė­jo­te su val­dan­či­ą­ja dau­gu­ma ir da­bar jau ga­li­ma ti­kė­tis, kad pa­na­šių siur­pri­zų šia­me įsta­ty­me ne­be­bus?

L. KUKURAITIS. Iš tie­sų tos dis­ku­si­jos vyks­ta ir vyks­ta la­bai in­ten­sy­viai, nuo­sek­liai, deri­nant po­zi­ci­jas. Ti­kiuo­si, kad ir šiuo eta­pu tos dis­ku­si­jos vyks ir mes su­ra­si­me ge­riau­sią spren­di­mą.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys V. Ąžuo­las.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Ger­bia­mas mi­nist­re, iš tik­rų­jų la­bai įdo­mu klau­sy­ti iš ša­lies, kaip čia vi­si ne­no­ri mo­kė­ti, ir gy­vu­lių ūkiai… Ele­men­ta­rus pa­vyz­dys: Len­ki­jo­je „Sod­ros“ lu­bos yra 15 tūkst. eu­rų, pas mus – 50, siū­lo­ma net­gi 70. Klau­si­mas, kaip rei­kia kon­ku­ruo­ti? Ta­da pa­im­ki­me Lie­tu­vos si­tu­a­ci­ją. Kaip in­di­vi­du­a­liai veik­lai rei­kia kon­ku­ruo­ti, jei­gu jos ben­dras ap­mo­kes­ti­ni­mas 35 %, o UABʼe, sa­ky­kim, duo­nos ke­pė­jui, jei­gu pa­si­nau­do­ja­ma ir in­ves­tuo­ja­ma, leng­va­ta – 0 mo­kes­čių. Ta­da taip ir sa­ky­ki­me, kad in­di­vi­du­a­lią veik­lą rei­kia pri­spaus­ti taip, kad jos ne­be­lik­tų, ta­da pa­ge­rin­si­me so­cia­li­nių iš­mo­kų ei­lu­tę. Ga­lės gau­ti įvai­rias iš­mo­kas ir pa­šal­pas. Ar tiks­las toks ir ko­dėl vi­sai ne­bu­vo at­si­žvelg­ta į tai, kaip Sei­mas nu­bal­sa­vo ir ko­kį biu­dže­tą grą­ži­no?

L. KUKURAITIS. Dė­ko­ju už klau­si­mą. Iš tie­sų dis­ku­si­ja apie lu­bas yra la­bai ak­tu­a­li. Šiuo me­tu mes tu­ri­me di­džiu­lį dis­ba­lan­są dėl sam­do­mo dar­bo ir dėl sa­va­ran­kiš­kai dir­ban­čių­jų. Sam­do­mų dar­buo­to­jų lu­bos, bent jau šiuo me­tu ga­lio­jan­čios, yra 120 VDU, o pla­nuo­ja­ma nu­leis­ti iki 84 VDU, jei­gu tam bus pri­tar­ta Sei­me. Tuo tar­pu sa­va­ran­kiš­kai dir­ban­tiems yra 43 VDU. Jei­gu mes žiū­rė­tu­me tur­tin­giau­sių, iš­si­mo­kan­čių iš dar­bo san­ty­kių de­ci­liuo­se, tai bū­tent sa­va­ran­kiš­kai dir­ban­tys iš­si­mo­ka pro­cen­tiš­kai kur kas di­des­nes pa­ja­mas ne­gu sam­do­mai dir­ban­tys. Sam­do­mų dar­buo­to­jų di­džio­ji da­lis su­si­kau­pu­si ties vi­du­ri­ne… ir ma­žiau­sio­mis pa­ja­mo­mis.

Tai­gi, sie­kiant tam tik­ro so­cia­li­nio tei­sin­gu­mo, dėl to, kad iš­si­mo­ka­mos di­džiau­sios pa­ja­mos iš dar­bo san­ty­kių, sie­kia­ma bū­tent di­din­ti lu­bas, bent jau jas ar­tin­ti prie sam­do­mo dar­bo lu­bų, ku­rios nu­ma­ty­tos 60 VDU 2021 me­tais. Čia gry­nai so­cia­li­nio tei­sin­gu­mo pa­ieš­ka.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, tu­riu čia prieš sa­ve len­te­lę, ku­ri la­bai in­for­ma­ty­vi ir ro­do, kiek žmo­nių ir ką tiks­liai pa­lies tas „Sod­ros“ įmo­kos lu­bų di­di­ni­mas nuo 40 iki 60 VDU. Ma­tau, kad iš vi­so yra 834 as­me­nys, iš jų – 294 ūki­nin­kai, ku­rių vi­du­ti­nė vie­no as­mens de­kla­ruo­ta su­ma per me­tus jau po vi­sų at­skai­ty­mų, iš­lai­dų yra 40 tūkst. 430 eu­rų. Tai pa­kan­ka­mai įta­kin­gi as­me­nys, tik­rai daug už­dir­ban­tys, ir ne vie­nas jų čia gi­mi­nai­tis sė­di ir Sei­me.

Ma­no klau­si­mas. Ar ne­iš­si­gan­do­te val­dan­čių­jų pyk­čio ir ar ne­bi­jo­te gau­ti pi­pi­rų teik­da­mas to­kį įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­ris aki­vaiz­džiai prieš­ta­rau­ja val­dan­čio­sios dau­gu­mos po­zi­ci­jai?

L. KUKURAITIS. Dė­ko­ju už klau­si­mą. Čia dėl tei­sin­gu­mo tik­rai rei­kia pri­pa­žin­ti, kad šios lu­bos pro­cen­tiš­kai la­biau­siai ir pa­lies­tų ūki­nin­kus. Tur­būt to­je pa­čio­je len­te­lė­je ma­to­te, kad jei­gu in­di­vi­du­a­lių įmo­nių sa­vi­nin­kų TŪBʼų, KŪBʼų ir ki­tų ma­žų­jų ben­dri­jų na­rių pa­lies­tų 0,3 % iš vi­sų in­di­vi­du­a­lios veik­los, tai ad­vo­ka­tai, no­ta­rai, ant­sto­liai, – apie 1 %, tai pa­lies­tų apie 3,8 % ūki­nin­kų iš vi­sų ūki­nin­kau­jan­čių. Šia pras­me tik­rai siū­ly­mas nė­ra drau­giš­kas, kaip jūs sa­ko­te, jei­gu trak­tuo­tu­me, kad čia yra in­te­re­sas, bet dėl to ta dis­ku­si­ja ir yra to­kia in­ten­sy­vi, kad bū­tent ši­ta gru­pė, ku­riai at­sto­vau­ja val­dan­čio­ji par­ti­ja, ne­nu­ken­tė­tų la­biau ne­gu ki­tos gru­pės. Čia ir yra pa­ieš­kos lau­kas.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mas mi­nist­re, iš tik­rų­jų ta gru­pė tur­būt ne­la­bai nu­ken­tės, to­dėl, kad ak­ty­viau ro­dys sa­vo są­nau­das. Ne vis­ką ro­dy­da­vo, gal­būt to­dėl ne­ro­dy­da­vo, kad tai ne­tu­rė­da­vo reikš­mės pa­ja­moms. Bet aš kal­bu apie ki­tą gru­pę, kur iš tik­rų­jų mes ti­kimės, kad Lie­tu­va taps aukš­tos pri­dė­ti­nės ver­tės ša­li­mi. Te­nai, ta­me sek­to­riu­je, yra tik­rai ne­ma­ži at­ly­gi­ni­mai. Ar ne­ma­no­te, kad vis dėl­to tai ga­li su­da­ry­ti tam tik­ras nei­gia­mas pa­sek­mes vis dėl­to, kad tos tech­no­lo­gi­jos, ku­rios vys­to­mos… kur iš tik­rų­jų tu­rės pri­im­ti ko­kius nors spren­di­mus?

Ir dar vie­nas klau­si­mas, ant­ras, ne­ati­tin­kan­tis spren­di­mų, bet dėl per­spek­ty­vos. Ar ma­no­te, kad ki­tais me­tais kar­te­lė dar tu­ri bū­ti ma­ži­na­ma, ar tai yra pa­kan­ka­ma su­ma ke­le­riems me­tams? Ačiū.

L. KUKURAITIS. Dė­ko­ju už klau­si­mą. Iš tie­sų tie 60 VDU, pra­de­dant nuo ant­ros klau­si­mo da­lies, yra ta ri­ba, ku­rią yra nu­ma­ty­ta sam­do­miems dar­buo­to­jams nu­leis­ti 2021 me­tais, ki­taip sa­kant, pa­siek­ti tą pa­tį ly­gį ir iš­lai­ky­ti tą pa­tį prin­ci­pą sam­do­miems dar­buo­to­jams ir sa­va­ran­kiš­kai dir­ban­tiems.

Dėl pri­dė­ti­nės ver­tės. Čia iš tie­sų rei­ka­lin­ga pla­tes­nė dis­ku­si­ja, ku­ri bū­tent da­lis, ku­rie bū­tent sek­to­riai ir šie dar­buo­to­jai, sa­va­ran­kiš­kai dir­ban­tys, ku­ria tą di­džiau­sią pri­dė­ti­nę ver­tę. Bet tu­rint gal­vo­je, kad ap­mo­kes­ti­na­ma tik­tai 1 ar 2 % pa­čių tur­tin­giau­sių, tai di­džia­jai da­liai, 98 %, jo­kie mo­kes­čiai fak­tiš­kai ne­si­keis. To­dėl da­ry­ti ko­kių nors to­li sie­kian­čių iš­va­dų tik­rai ne­tu­rė­tu­me dėl pri­dė­ti­nės ver­tės pra­ra­di­mo.

PIRMININKAS. Ir klau­sia Sei­mo na­rė V. Ačie­nė.

V. AČIENĖ (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, iš da­lies jau bu­vo klaus­tas ma­no klau­si­mas, bet aš vis tiek dar no­riu pa­kar­to­ti. Svars­tant pir­mi­nį jū­sų at­neš­to pro­jek­to va­rian­tą bu­vo gau­ti da­lies Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mai, ir bū­tent bu­vo pa­siū­ly­mų dėl mo­kes­ti­nės ba­zės ap­mo­kes­ti­ni­mo kar­te­lės su­ma­ži­ni­mo. Kaip ži­no­me, Sei­mas jiems pri­ta­rė, nu­bal­sa­vo už. Da­bar mes gau­na­me įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­ria­me vėl vis­kas li­kę pra­di­nio ly­gio. Ne­ži­nau, ko­dėl taip, ko­dėl jūs neat­si­žvel­gė­te, bet nuo­la­ti­nis es­ka­la­vi­mas, var­di­ni­mas ūki­nin­kų ar ad­vo­ka­tų tie­siog kir­ši­na vi­suo­me­nės gru­pes. Pa­siū­ly­mas tam ir bu­vo pa­teik­tas, kad vi­soms vi­suo­me­nės gru­pėms, ku­rios ver­čia­si bū­tent šia in­di­vi­du­a­lia veik­la, są­ly­gos bū­tų vie­no­dos. Per­ša­si min­tis, kad jums tie­siog yra ne­pa­ran­ki ta in­di­vi­du­a­li veik­la ir kad žmo­nės per­ei­tų prie ki­to sta­tu­so. Ačiū.

L. KUKURAITIS. Dė­ko­ju už klau­si­mą. Iš tie­sų, ma­no gal­va, tik­rai to su­kir­ši­ni­mo šio­je vi­suo­me­nė­je jau yra ga­na daug. Ypač tie, ku­rie dir­ba sam­do­mą dar­bą ir mo­ka di­džiu­lius mo­kes­čius, tik­rai ne­vie­na­reikš­miai ver­ti­na skir­tin­gą ap­mo­kes­ti­ni­mą. Ypač jei­gu mes žiū­ri­me „Sod­ros“ biu­dže­tą, kur apie 120 mln. mi­nus per vi­sas tris drau­di­mi­nes rū­šis, tai yra pen­si­jas, li­gos ir mo­ti­nys­tės, su­si­ku­ria dėl sa­va­ran­kiš­kų dar­buo­to­jų įmo­kų ir iš­mo­kų dis­ba­lan­so. Tai tik­rai mes tu­ri­me ieš­ko­ti bū­dų, ir kol kas ieš­ko­me tik­tai pa­čių tur­tin­giau­sių są­skai­ta. Ar čia tik­rai yra vi­suo­me­nės kir­ši­ni­mas? Ne­ma­nau. Jei­gu mes… Tik­rai šis at­ne­ši­mas… Jei­gu bū­tu­me su­ra­dę to­se dis­ku­si­jo­se kom­pro­mi­si­nį va­rian­tą, mes tik­rai bū­tu­me at­ra­dę, aš ti­kiuo­si, mes su­ra­si­me per ar­ti­miau­sias die­nas ir pa­teik­si­me tą, ku­ris tin­ka vi­soms pu­sėms.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Lai­kas iš­se­ko. Dė­ko­ju pra­ne­šė­jui. Mo­ty­vai už – Sei­mo na­rys A. Sy­sas.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Aki­vaiz­du, kad Sei­mo dau­gu­ma vėl va­ro į ne­vil­tį ir mi­nist­rą, ir prem­je­rą tur­būt. Aš ma­tau pa­gal už­si­ra­šy­mą kal­bė­ti prieš. Už­si­ra­šo kal­bė­ti Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas. Ma­nau, no­ri­ma, kad gy­vu­lių ūkis kles­tė­tų to­liau. Tur­būt niekas ne­pri­eš­ta­raus, kad 84 ar­ba 120 VDU yra dau­giau už 43. Ir da­bar ga­li­me gin­čy­tis iki pa­ža­lia­vi­mo, kad kai kas mo­ka di­de­les įmo­kas į „Sod­rą“, ki­ti ver­kia, kad pen­si­jos yra ma­žos, iš­mo­kos ma­žos, ir to­liau ne­no­ri mo­kė­ti įmo­kų.

Ger­bia­mie­ji, nu­trau­ki­me ši­tą blo­gą prak­ti­ką, kai yra gud­res­nių už ki­tus ir jie sau leidžia gy­ven­ti ki­tų są­skai­ta. Taip ne­tu­ri bū­ti. Ar jūs gir­dė­jo­te? Už­duo­da­te klau­si­mą ir ne­klau­so­te mi­nist­ro at­sa­ky­mo. Sa­va­ran­kiš­kai dir­ban­tys su­mo­ka 120 mln. ma­žiau, ne­gu gau­na iš­mo­kų. Kie­no są­skai­ta jie gau­na 120 mln.? Puš­ki­no, kaip sa­ko ma­no vie­na ko­le­gė. Tur­būt ne Puš­ki­no dė­ka gau­na tuos pi­ni­gus, o tų, kurie dir­ba pa­gal dar­bo su­tar­tis. Tai va čia vi­si sė­din­tys, nes mū­sų dar­bo su­ta­rtys, mes su­mo­ka­me tuos mo­kes­čius. Vi­si dir­ban­tys pra­mo­nė­je, ga­my­bo­je su­mo­ka dau­giau, o yra iš­skir­ti­nių kas­ta, ku­riems ga­li­ma mo­kė­ti ma­žiau ir rei­ka­lau­ti sau di­des­nių pri­vi­le­gi­jų. Tai jei­gu ne­ga­li ma­žes­nie­ji su­mo­kė­ti tiek, kiek mo­ka tie, kas dir­ba pa­gal dar­bo su­tar­tis, tai te­gul bent tie, kas gau­na di­de­les pa­ja­mas. Yra len­te­lės, at­si­vers­ki­te, pa­žiū­rė­ki­te, kiek žmo­nės už­dir­ba per me­tus – po 160, po 115, 90 tūkst. eu­rų.

PIRMININKAS. Lai­kas.

A. SYSAS (LSDPF). Te­gu su­mo­ka šiek tiek dau­giau, tik­rai ne­nu­skurs.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai prieš – Sei­mo na­rys V. Ąžuo­las.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tik­rų­jų mes tu­rim di­džiu­lę bė­dą, kad in­di­vi­du­a­lią veik­lą pa­ver­tė­me dar­bo san­ty­kiais. Iki 2000 me­tų ga­lio­jo vie­nas punk­tas, ku­ris iš­aiš­ki­no, kas yra in­di­vi­du­a­li veik­la. Ten bu­vo pa­aiš­ki­na – in­di­vi­du­a­li veik­la tai yra ver­slo rū­šis, o ne dar­bo pa­ja­mos. Ver­slo rū­šis. Tai kuo ski­ria­si in­di­vi­du­a­lios veik­los ver­slas ir UABʼo? Nie­kuo, tas pats ver­slas. Tai ir tu­ri­me kal­bė­ti apie ben­drą ap­mo­kes­ti­ni­mą. In­di­vi­du­a­lios veik­los ben­d­ras ap­mo­kes­ti­ni­mas – 35 %, UABʼų ir ki­tur – 15 %, jei­gu no­ri iš­si­gry­nin­ti – 27 %, o jei­gu pa­si­nau­do­ji (…) pel­no leng­va­ta – 0 %. Ir mes tas leng­va­tas tik ple­čia­me di­de­liam ver­slui. Tai mū­sų tiks­las, kad Lie­tu­vo­je lik­tų di­de­lis ver­slas, o in­di­vi­du­a­li vi­so ver­slo rū­šis lik­tų kaž­kur nuo­ša­ly­je. Tai ne­mai­šy­ki­me dar­bo san­ty­kių ir ver­slo rū­šies.

PIRMININKAS. Bal­suo­ja­me po pa­tei­ki­mo dėl pro­jek­to Nr. XIIIP-4039.

Bal­sa­vo 97 Sei­mo na­riai: už – 92, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 5 Sei­mo na­riai. Pri­tar­ta po pa­teikimo.

Ko­le­gos, dėl abie­jų pro­jek­tų tu­ri­me pa­skir­ti ko­mi­te­tą. Kaip pa­grin­di­nis yra siū­lo­mas So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas. Pri­ta­ria­me? V. Ačie­nė no­ri ko­men­tuo­ti.

V. AČIENĖ (LVŽSF). Kaip pa­pil­do­mą siū­lau Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tą. Kaip pa­pil­do­mą ko­mi­te­tą.

PIRMININKAS. Kaip pa­pil­do­mą dėl abie­jų pro­jek­tų?

V. AČIENĖ (LVŽSF). Taip.

PIRMININKAS. Pri­ta­ria­me, kad bū­tų dėl abie­jų pro­jek­tų. R. J. Da­gys. Pra­šau.

R. J. DAGYS (MSNG). Aš siū­ly­čiau ger­bia­mam Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kui po­rai sa­vai­čių at­ei­ti į So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tą ir su­pras­ti, kas yra so­cia­li­nis drau­di­mas.

PIRMININKAS. M. Ma­jaus­kas dėl ko­mi­te­tų?

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Aš krei­piuo­si į Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką. Mes jau ne vie­ną kar­tą ma­to­me, kuo­met yra svars­to­mi įsta­ty­mai, ku­rie as­me­niš­kai ga­li pa­lies­ti Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką ir jo šei­mos pa­ja­mas, ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas la­bai aiš­kiai iš­sa­ko sa­vo po­zi­ci­ją. Tai man at­ro­do, yra la­bai svar­bu, kad kuo­met svars­to­mi klau­si­mai, svar­būs vi­sai Lie­tu­vai, tie as­me­nys, ku­rie tu­ri as­me­ni­nių in­te­re­sų, su­si­lai­ky­tų nuo vie­šų pa­reiš­ki­mų. Ačiū.

PIRMININKAS. Ko­le­gos, svars­to­me dėl ko­mi­te­tų. Ir su­pran­tu, kad jūs pri­ta­ria­te, kad Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas bū­tų pa­pil­do­mu ko­mi­te­tu. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti, kad šie du ko­mi­te­tai svars­ty­tų? Ačiū. Svars­ty­mo da­ta bū­tų gruo­džio 10 die­na abie­jų pro­jek­tų. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­ta­ria­me. Dė­ko­ju.

 

10.44 val.

2020 me­tų Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­to ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4043(2) (pa­tei­ki­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-2 klau­si­mas – 2020 me­tų Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­to ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4043(2). Pra­ne­šė­jas – mi­nist­ras A. Ve­ry­ga. Pa­tei­ki­mas. Pra­šom į tri­bū­ną.

A. VERYGA (LVŽSF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, leis­ki­te jums pri­sta­ty­ti 2020 me­tų Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­to ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mą, ku­rio 1 straips­niu tei­kia­mas tvir­tin­ti 2020 me­tų Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­tas, jį su­da­ry­tų 2 mlrd. 304 mln. 658 tūkst. eu­rų įplau­kų ir tiek pat iš­lai­dų, taip pat Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­to apy­var­tos lė­šų li­ku­tį – po 5 tūkst. 792 tūkst… eu­rų pa­gal 2020 m. sau­sio 1 d. ir pa­gal 2020 me­tų gruo­džio 31 d. būk­lę, nu­ma­to­mą 2020 me­tų Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­to re­zer­vą – 369 mln. 582 tūkst. eu­rų pa­gal 2020 m. sau­sio 1 d. būk­lę.

No­rė­čiau de­ta­li­zuo­ti, kas yra pa­si­kei­tę nuo to biu­dže­to, ku­ris bu­vo teik­tas anks­čiau ir ku­ris bu­vo grą­žin­tas.

Pir­mas da­ly­kas, kas yra pa­si­kei­tę, tai ki­tiems me­tams pa­pil­do­mai nu­ma­ty­ta 3,7 mln. eu­rų pa­pil­do­mų vals­ty­bės biu­dže­to asig­na­vi­mų 75 me­tų ir vy­res­nių bei ma­žas pa­ja­mas gau­nan­čių gy­ven­to­jų kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų ir me­di­ci­nos pa­gal­bos prie­mo­nių prie­mo­koms deng­ti. Tai­gi su šiais pa­kei­ti­mais pla­nuo­ja­ma, kad 2020 me­tų biu­dže­to pa­ja­mos iš vi­so su­da­rys, kaip ir mi­nė­jau, 2,3 mlrd. eu­rų, ar­ba 240 mln. eu­rų dau­giau, ar­ba be­veik 12 % dau­giau, ne­gu bu­vo 2019 me­tų biu­dže­te.

Taip pat ki­tų me­tų as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­goms, me­di­ci­ni­nei re­a­bi­li­ta­ci­jai ir sa­na­to­ri­niam gy­dy­mui bei svei­ka­tos pro­gra­moms bu­vo nu­ma­ty­ta pa­pil­do­mų lė­šų, tai yra dau­giau kaip 40 mln. eu­rų, sie­kiant įvyk­dy­ti įsi­pa­rei­go­ji­mus, nu­ma­ty­tus 2017 m. gruo­džio 13 d. ko­lek­ty­vi­nių de­ry­bų su­si­ta­ri­me dėl me­di­ci­nos dar­buo­to­jų dar­bo už­mo­kes­čio di­di­ni­mo.

As­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­goms nu­ma­ty­tos lė­šos, ly­gi­nant su pir­mi­niu 2020 me­tų PSDF biu­dže­to pro­jek­tu, di­dė­ja 35 mln. eu­rų, me­di­ci­ni­nei re­a­bi­li­ta­ci­jai ir sa­na­to­ri­niam gy­dy­mui – 2 mln. eu­rų ir svei­ka­tos pro­gra­moms – 3 mln. eu­rų.

Šios pa­pil­do­mos lė­šos su­si­da­ro per­skirs­tant pir­mi­nia­me pro­jek­te nu­ma­ty­tą su­mą, ku­ri di­dė­jo vais­tams ir me­di­ci­nos pa­gal­bos prie­mo­nėms, tai yra 02 iš­lai­dų straips­nis, nu­sta­ty­ta lė­šų su­ma. Pa­mi­nė­ti­na, kad lė­šos mi­nė­toms iš­lai­doms deng­ti, ly­gi­nant su 2019 me­tų pla­nu, di­dė­ja ir iš vi­so di­dė­ja 10 mln. eu­rų.

Taip pat at­si­žvel­giant į tai, kad šių me­tų IV ket­vir­tį vais­tams ir me­di­ci­nos pa­gal­bos prie­mo­nėms bu­vo skir­tos ir nu­ma­to­mos skir­ti Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­to re­zer­vo ri­zi­kų val­dy­mo da­lies lė­šos, tai yra 31 mln. eu­rų, šia su­ma bu­vo su­ma­žin­tas nu­ma­to­mas ki­tų me­tų šio biu­dže­to re­zer­vas.

Tai­gi ki­tais me­tais šio biu­dže­to iš­lai­dos iš vi­so tu­rė­tų su­da­ry­ti dau­giau ne­gu… tai yra di­dės 149 mln. eu­rų, ar­ba 7,6 % dau­giau, ne­gu 2019 me­tais bu­vo 2019 me­tų Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­te.

Tai­gi kvies­čiau pa­lai­ky­ti ir pri­tar­ti šiam biu­dže­to pro­jek­tui.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, Sei­mas bal­sa­vo, kad bū­tų grą­žin­ta to­bu­lin­ti, bet pa­na­šu, kad nie­ko per­ne­lyg daug ir ne­pa­to­bu­lin­tas pro­jek­tas, nes mes ma­to­me, kad ir to­liau į re­zer­vą yra pa­de­da­mi pa­pil­do­mi 200 mln. eu­rų.

Aš prieš sa­ve tu­riu gra­fi­ką, ku­ris ro­do, kaip at­ro­dė PSDF pa­ja­mų di­na­mi­ka nuo 1997 me­tų, ir ma­tau, kad net ir pa­čiais su­dė­tin­giau­siais 2009, 2010, 2011 me­tais kri­ti­mas iš vi­so bu­vo maž­daug apie 5 %. O čia mes tu­ri­me su­for­muo­tą re­zer­vą iš 26 % vi­so biu­dže­to. Sa­ky­ki­te, ko­kiai kri­zei ren­gia­tės, nes nuo 1997 me­tų, kiek yra ren­ka­ma ši in­for­ma­ci­ja, dar ne­bu­vo to­kios kri­zės.

Ir ant­ras klau­si­mas. Kie­no idė­ja vis dėl­to bu­vo for­muo­ti vi­są fis­ka­li­nės draus­mės po­li­ti­ką per svei­ka­tos biu­dže­tą – svei­ka­tos mi­nist­ro, jū­sų ar fi­nan­sų mi­nist­ro?

A. VERYGA (LVŽSF). Dė­ko­ju už klau­si­mą. Iš tie­sų apie re­zer­vo for­ma­vi­mą aš ne kar­tą esu at­sa­ki­nė­jęs, jūs ne kar­tą tuos klau­si­mus esa­te už­da­vę, ir nie­kas nuo to lai­ko ne­pa­si­kei­tė. Gal aš tik pa­pil­do­mai no­rė­čiau pa­mi­nė­ti, kad su­si­pla­nuo­ti la­bai di­de­les iš­lai­das, ži­nant, kad eko­no­mi­ka lė­tė­ja, ir avan­su pri­da­lin­ti pi­ni­gų, aš ma­nau, yra ma­žų ma­žiau­siai ne­at­sa­kin­ga. Ga­lų ga­le, aš ma­nau, yra la­bai tei­sin­gos pa­sta­bos ir tų žmo­nių, ku­rie sa­ko, kad mes ne­su­ge­bė­jo­me at­lik­ti tam tik­rų na­mų dar­bų, tai yra pa­da­ry­ti svei­ka­tos sis­te­mos re­for­mos, ku­riai vi­sais įma­no­mais bū­dais sten­gė­tės truk­dy­ti. Jei­gu ji bū­tų bu­vu­si pa­da­ry­ta, me­di­kams jau ir šian­dien su tuo pa­čiu re­zer­vu bū­tų ga­li­ma ge­ro­kai dau­giau di­din­ti at­ly­gi­ni­mus. De­ja, yra, kaip yra. Atei­tyje tuos dar­bus vis dėl­to kam nors teks pa­da­ry­ti, o re­zer­vo lė­šos nie­kur ne­dings­ta, jos ir lie­ka ta­me pa­čia­me Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­to re­zer­ve. Aš pri­sta­ty­da­mas biu­dže­to pro­jek­tą ką tik pa­mi­nė­jau, kad vais­tams ir me­di­ci­nos pa­gal­bos prie­mo­nėms šie­met, kadangi rei­kė­jo pa­deng­ti iš­lai­das pa­pil­do­mai įtrauk­tiems vais­tams, iš Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos bu­vo pa­pra­šy­ta ir, kaip ir mi­nė­jau, apie 30 mln. eu­rų bu­vo gau­ta. Tai yra mū­sų pi­ni­gai, jie nie­kur ne­dings­ta.

O kie­no yra ta idė­ja, aš ne kar­tą esu mi­nė­jęs, ga­liu dar kar­tą pa­kar­to­ti, kad Vy­riau­sy­bė nė­ra ko­kios nors at­ski­ros ka­ra­lys­tės: svei­ka­tos, so­cia­li­nės ap­sau­gos ir pa­na­šiai, tai yra Vy­riau­sy­bė, ku­ri vei­kia in cor­po­re, vei­kia ko­le­gia­liai ir ben­drai pri­ima spren­di­mus dėl biu­dže­to, o ne vie­nas ar ki­tas mi­nist­ras at­ski­rai tuos spren­di­mus pri­ima­me.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys R. Mar­ti­nė­lis.

R. MARTINĖLIS (LVŽSF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Aš no­rė­čiau pa­klaus­ti. PSDF biu­dže­tas di­dė­ja 241 mln., į re­zer­vą jūs vėl siū­lo­te 200, nors VLK prog­no­zuo­ja tik 70 mln. po­rei­kį, re­zer­ve 26 %. Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­te ir­gi bu­vo pa­siū­ly­mų iš re­zer­vo į ei­na­mą­sias iš­lai­das per­kel­ti 100 mln., 150 mln. as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­goms ap­mo­kė­ti, tai yra me­di­kų at­ly­gi­ni­mai. Ir iš­lai­dų ei­lu­tė­se ba­zi­nėms kai­noms kelti ir­gi 75 mln. de­fi­ci­tas, o tai vėl­gi yra me­di­kų at­ly­gi­ni­mų… ir dar pa­deng­ti įstai­gų po­rei­kį amor­ti­za­ci­jai ir ki­tiems da­ly­kams. Tai vėl­gi klau­si­mas bū­tų, ar esant to­kiam re­zer­vui jau 2019 me­tų, koks pa­grin­di­nis ar­gu­men­tas bū­tų vėl 200 mln. skir­ti re­zer­vui, nes po to vis tiek per­ke­lia­ma į iš­lai­dų ei­lu­tes. Gal ge­riau vis dėl­to toks re­a­les­nis bū­tų iš­lai­dų ir pa­ja­mų san­ty­kis, o ne fis­ka­li­nės draus­mės iš­lai­ky­mas per… me­di­ci­nos dar­buo­to­jų ir pa­cien­tų są­skai­ta.

PIRMININKAS. Lai­kas.

A. VERYGA (LVŽSF). Dė­ko­ju už klau­si­mą. Apie re­zer­vą aš, kaip ir mi­nė­jau, ne kar­tą esu pa­si­sa­kęs. Ne­ži­nau, kur jūs ran­da­te tuos de­fi­ci­tus iš­lai­dų ei­lu­tė­je. Iš tie­sų aš jau mi­nė­jau, kad iš­lai­dų ei­lu­tė, tai yra pa­slau­gų ei­lu­tė, yra au­gi­na­ma, di­di­na­ma, ten jo­kių de­fi­ci­tų nė­ra. Jei­gu mes kal­ba­me apie me­di­kų at­ly­gi­ni­mus, mes nuo sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mų ne­si­trau­kia­me, kaip ir ža­dė­jo­me, taip ir ruo­šia­mės įgy­ven­din­ti tuos įsi­pa­rei­go­ji­mus, ku­rie yra duo­ti. O jei­gu kal­bant apie tai, kad ten bū­tų ga­li­ma ir dau­giau pi­ni­gų įdė­ti, aš dar kar­tą ga­liu pa­kar­to­ti, mes kai kur tuos pi­ni­gus lei­džia­me tie­siog per tuš­čią ma­lū­ną, su­kam ten, kur iš tie­sų ne­sa­me su­si­tvar­kę sis­te­mos, ir aš ma­nau, kad tai yra pa­grįs­ti prie­kaiš­tai. Prieš pa­lei­džiant la­bai di­de­lius pi­ni­gus, rei­kė­tų tu­rė­ti efek­ty­ves­nę struk­tū­rą. Kai ji bus efek­ty­ves­nė, mes tų pi­ni­gų nie­kur ne­pra­ra­si­me ir tik­rai ga­lė­si­me pa­nau­do­ti.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rė G. Skais­tė.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Ma­no klau­si­mas bū­tų dėl me­di­kų at­ly­gi­ni­mų. Vie­šo­jo sek­to­riaus dar­bo už­mo­kes­čio di­di­ni­mo stra­te­gi­ją jūs tvir­ti­no­te ko­le­gia­liai – Vy­riau­sy­bė­je drau­ge su fi­nan­sų mi­nist­ru ir ten bu­vo įsi­pa­rei­go­ji­mai pa­di­din­ti me­di­kams at­ly­gi­ni­mus iki 3 tūkst. 250, slau­gy­to­jams – 1 tūkst. 625 nuo ant­ro­jo pus­me­čio pra­džios. Tam rei­kė­tų 79 mln. eu­rų. Da­bar pa­pil­do­mai skir­ta 40 mln., tai yra pu­sė rei­kia­mos su­mos. Iš­ties ma­to­me, kad už­ten­ka to­kiam pa­di­di­ni­mui trims mė­ne­siams.

Ma­no klau­si­mas. Ar di­din­si­te ma­žiau, ar di­din­si­te vė­liau? Koks iš tik­rų­jų yra pa­si­rin­ki­mas dėl me­di­kų dar­bo už­mo­kes­čio?

A. VERYGA (LVŽSF). Dė­ko­ju už klau­si­mą ir dė­kui už to­kį nuo­šir­dų rū­pes­tį me­di­kų at­ly­gi­ni­mais. Aš ga­liu tik pa­kar­to­ti, kad iš tie­sų mes juos di­di­no­me taip, kaip bu­vome įsi­pa­rei­go­ję. Jei­gu pa­žiū­rė­si­te į to di­di­ni­mo di­na­mi­ką, tur­būt to­kio grei­to au­gi­mo, ne­ži­nau, ar is­to­ri­jo­je ap­skri­tai ka­da nors yra bu­vę. Mes sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mus esa­me nu­si­tei­kę vyk­dy­ti ir jų lai­ky­tis taip, kaip esa­me su­si­ta­rę su­tar­ty­je (aš tai mi­nė­jau pri­sta­ty­da­mas biu­dže­tą), taip mes pla­nuo­ja­me ir pa­da­ry­ti.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rė A. Ar­mo­nai­tė.

A. ARMONAITĖ (MSNG). Dė­ko­ju. Mi­nist­re, jūs šiais me­tais ke­tu­rių mė­ne­sių pe­ri­odui nuo rug­sė­jo nu­ma­tė­te šiek tiek dau­giau ne­gu 40 mln. eu­rų su min­ti­mi, kad bus pa­kel­ti me­di­kų at­ly­gi­ni­mai, ta­čiau ki­tiems me­tams dvy­li­kai mė­ne­sių yra nu­ma­ty­ta, at­ro­do, 82 mln. eu­rų. Tai ar nė­ra taip, kad rei­kė­tų iš tik­rų­jų 122? Ar jūs tie­siog su­pla­na­vo­te biu­dže­tą taip, kad jū­sų ka­den­ci­jo­je bus pi­ni­gų, o po to – kaip jau bus, nors ir tva­nas? Dė­ko­ju.

A. VERYGA (LVŽSF). La­bai ačiū už klau­si­mą. Ne, iš tik­rų­jų mes ne­si­el­gia­me taip ne­at­sa­kin­gai, kad po mū­sų nors ir tva­nas. Kaip tik ma­nau, kad la­bai toks at­sa­kin­gas yra pla­na­vi­mas. Tą pa­tį ro­do ir re­zer­vas, ku­ris, kaip ir sa­kiau, nie­kur ne­dings­ta. Jis yra mū­sų biu­dže­te ir jo nie­kas ne­atims. Tos lė­šos, ku­rios šie­met bu­vo skir­tos pa­di­din­ti, ki­tais me­tais tik­rai yra su­pla­nuo­tos biu­dže­te, mes jas tu­ri­me. Plius tu­ri­me pa­pil­do­mam di­di­ni­mui, ką aš ir mi­nė­jau, tas dar 40 au­gi­ni­mas yra nu­ma­ty­tas pa­pil­do­mai ki­tiems me­tams, kad tik­rai ne­bū­tų ko­kių nors abe­jo­nių, kad vi­siš­kai tik­tai ka­da nors iš re­zer­vo ir pa­na­šiai. Tik­rai at­sa­kin­gai pla­nuo­ja­me. Tas di­di­ni­mas, ku­ris bu­vo šie­met, yra pa­deng­tas iš­lai­dų ei­lu­tė­se. Tik­rai jis yra su­pla­nuo­tas, ki­tais me­tais taip pat.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rė I. Ši­mo­ny­tė.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas Sei­mo Pir­mi­nin­ke. Aš šį kar­tą ne­klau­siu jū­sų apie re­zer­vą. La­bai džiu­gu, kad jūs vie­nas Vy­riau­sy­bė­je ruo­šia­tės eko­no­mi­kos lė­tė­ji­mui, ir dar to­kiam, ko­kio Vy­riau­sy­bė ne­prog­no­zuo­ja. Bet jūs sa­kė­te – pa­ro­dy­ki­te man de­fi­ci­tą, tai aš jums pa­ro­dy­siu de­fi­ci­tą. Jūs, pri­sta­ty­da­mas biu­dže­tą, pa­sa­kė­te, kad iš­lai­dos vais­tams yra di­di­na­mos 10 mln., bet jūs pas­kui at­sa­ki­nė­da­mas į klau­si­mą pa­sa­kė­te, kad jums iš­lai­doms vais­tams jau šiais me­tais trūks­ta pi­ni­gų ir jūs jau šiais me­tais esa­te pa­pra­šę iš re­zer­vo 30 mln. Va­di­na­si, fak­ti­nės šių me­tų vais­tų iš­lai­dos yra 30 mln. di­des­nės ne­gu biu­dže­tuo­tos. At­sa­ky­ki­te man į klau­si­mą, ką jūs ki­tais me­tais ke­ti­na­te pa­da­ry­ti, kad jūs su­tau­py­si­te nuo šių me­tų fak­ti­nių vais­tų iš­lai­dų 20 mln.?

A. VERYGA (LVŽSF). La­bai ačiū už klau­si­mą ir jū­sų ko­le­goms už dė­me­sį vais­tams. Mes pa­teik­si­me tei­sės ak­tus, ku­rie leis ne­švais­ty­ti vais­tų pi­ni­gų. Jei­gu jū­sų ko­le­gos to­liau ne­už­si­i­mi­nės de­struk­ci­ja ir ne­skun­di­nės teis­mams, ir ne­tei­ki­nės ten far­ma­ci­jų fir­mų tei­si­nin­kų pa­teik­tų ieš­ki­nių, tai mes ir su­tau­py­si­me tuos pi­ni­gus, ne­iš­mė­ty­si­me jų. (Bal­sas sa­lė­je) Ge­rai.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rė R. Bud­ber­gy­tė.

R. BUDBERGYTĖ (LSDPF). Ačiū. Ger­bia­mas mi­nist­re, no­rė­čiau pa­klaus­ti, kiek jūs pla­nuo­ja­te ki­tais me­tais iš­leis­ti iš sa­vo taip daug iš­pūs­to re­zer­vo fon­do lė­šų, kad bū­tų su­ma­žin­tas šiuo me­tu pus­an­tro kar­to di­des­nis re­gio­nuo­se gy­ve­nan­čių žmo­nių mir­tin­gu­mas, pa­ly­gin­ti su Vil­niu­mi ir Kau­nu? Kiek lė­šų, ko­kia kon­kre­ti su­ma iš to re­zer­vo, ku­rį jūs pla­nuo­ja­te pa­tei­kęs šį pro­jek­tą?

A. VERYGA (LVŽSF). Ačiū už klau­si­mą, bet ne­la­bai su­pran­tu, kam iš re­zer­vo rei­kia kon­kre­čiai iš­leis­ti, kad kas nors bū­tų su­ma­žin­ta re­gio­nuo­se, ko­kie nors ne­to­ly­gu­mai? Aš ne kar­tą esu ši­to­je pa­čio­je sa­lė­je pri­sta­ti­nė­jęs re­for­mi­nius įsta­ty­mų pro­jek­tus, ku­rie bū­tų ir lei­dę tvar­ky­tis re­gio­nuo­se, už­tik­rin­ti aukš­tes­nę pa­slau­gų ko­ky­bę. Tam ne­bū­tų rei­kė­ję iš re­zer­vo nie­ko iš­leis­ti. Tai bū­tų lei­dę efek­ty­viau pla­nuo­ti lė­šas.

De­ja, tie spren­di­mai nė­ra pri­im­ti, ir ne­rei­kia ten iš re­zer­vo leis­ti. Yra įstai­gų, ku­rios pui­kiai tvar­ko­si. Joms gi di­dė­ja ap­mo­kė­ji­mas už pa­slau­gas. O tai, kad ten vyks­ta da­ly­kų, ku­rių ne­tu­rė­tų vyk­ti, tai, kad ten yra gy­do­mos li­gos, ku­rios ten ne­tu­rė­tų bū­ti gy­do­mos, – čia ne pi­ni­gų klau­si­mas. Kar­tais tai yra są­ži­nės klau­si­mas, kar­tais tai yra kom­pe­ten­ci­jos, va­dy­bos klau­si­mas, bet tam iš re­zer­vo tik­rai ne­rei­kia ko­kių nors pa­pil­do­mų pi­ni­gų iš­leis­ti.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys A. Ma­tu­las.

A. MATULAS (TS-LKDF). No­riu pa­klaus­ti. Šian­dien fi­nan­sų mi­nist­ras mū­sų frak­ci­jo­je, pa­klau­sus jo, ko­dėl vis dėl­to tas re­zer­vas pa­lie­ka­mas toks di­de­lis ir ko­dėl iš es­mės di­dži­ą­ja da­li­mi vals­ty­bės fis­ka­li­nis de­fi­ci­tas ban­do­mas su­ba­lan­suo­ti svei­ka­tos drau­di­mo są­skai­ta, fi­nan­sų mi­nist­ras (ne pa­žo­džiui pa­sa­ky­siu) pa­sa­kė, kad kai ku­rie sek­to­riai tiek Lat­vi­jo­je, tiek pas mus, tu­riu gal­vo­je PSDF biu­dže­tą, gy­ve­na ge­riau ne­gu ki­ti sek­to­riai ir rei­kia gal­vo­ti grei­čiau­siai apie ta­ri­fų ma­ži­ni­mą. Ar jums yra tas ži­no­ma ir ar jūs pri­tar­tu­mė­te, kad PSDF ta­ri­fas, kiek su­pra­to­me iš mi­nist­ro, mo­kes­tis bū­tų ma­ži­na­mas ir kad mū­sų sis­te­ma per daug ge­rai gy­ve­na?

A. VERYGA (LVŽSF). Ačiū už klau­si­mą. Ne, ne­pri­tar­čiau. Ma­nau, kad mū­sų sis­te­ma tik­rai ne­gy­ve­na per ge­rai. Jei­gu ly­gin­tu­me BVP pro­cen­tą, ski­ria­mą svei­ka­tos ap­sau­gai, jis tik­rai yra at­si­lie­kan­tis nuo Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių. La­bai pa­pras­tai at­sa­kau: ne, ne­pri­tar­čiau.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju pra­ne­šė­jui. Mo­ty­vai. Mo­ty­vai prieš – Sei­mo na­rė G. Skais­tė.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Iš­ties pa­ra­dok­sa­lu, kai nė vie­nas iš val­dan­čio­sios dau­gu­mos ne­už­si­ra­šė pa­sa­ky­ti, koks tai yra pui­kus biu­dže­tas.

Net ir pa­tai­sius Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­tą, pa­grin­di­nis prie­kaiš­tas jam nie­kur ne­din­go, tai yra dėl re­zer­vo for­ma­vi­mo. Kaip jau anks­čiau mi­nė­jau, Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do for­ma­vi­mas ir taip tu­ri an­ti­cik­li­nį me­cha­niz­mą, to­dėl jam ne­rei­kia su­kaup­ti to­kio dy­džio lė­šų, kaip ki­tuo­se re­zer­vuo­se, nes su­ma­žė­ji­mas kri­zės at­ve­ju nė­ra tok­sai žen­klus.

Po­rei­kis, ku­rį su­for­ma­vo spe­cia­lis­tai, yra 70 mln. eu­rų, ta­čiau ski­ria­ma 200 mln. ir ga­le me­tų bus 570 mln. re­zer­vuo­se su­kaup­ta lė­šų, ku­rių ne­ga­li­ma ju­din­ti ir iš­leis­ti svei­ka­tos ap­sau­gos ko­ky­bei. Ir vals­ty­bės biu­dže­to ba­lan­sas iš­ties yra su­ve­da­mas bū­tent svei­ka­tos są­skai­ta. Kai ma­to­me Vals­ty­bės kon­tro­lės iš­va­das, kad svei­ka­tos pa­slau­gų pri­ei­na­mu­mas tik­rai nė­ra už­tik­ri­na­mas ir ne­su­lau­kę sa­vo ei­lės pas spe­cia­lis­tus 17 % gy­ven­to­jų gy­do­si už sa­vo lė­šas, 19 % ap­skri­tai gy­do­si pa­tys, tai ma­ny­ti, kad pa­da­rė­me vis­ką, kad gy­ven­to­jai tu­rė­tų tin­ka­mą svei­ka­tos ap­sau­gą, tik­rai sa­ky­ti ne­ga­li­me. To­dėl ma­nau, kad to­kio dy­džio re­zer­vo for­ma­vi­mas yra iš­ba­lan­suo­jan­tis ir ne­tei­sin­gas svei­ka­tos pro­ble­mų at­žvil­giu.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nė už – Sei­mo na­rė A. Ši­rins­kie­nė.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Aš su­pran­tu, kad mū­sų opo­zi­ci­jai yra kaž­ko­kia re­zer­vų aler­gi­ja, ir su­pran­tu tai, kad at­min­tis, ypač Sei­mo na­rių, yra ga­nė­ti­nai trum­pa. Jei­gu žiū­rė­tu­me iki 2008–2009 me­tų, tai grei­čiau­siai tų po­li­ti­kų, ku­rie da­bar sė­di sa­lė­je ir ku­rie tuo me­tu pri­imi­nė­jo spren­di­mus svei­ka­tos sri­ty­je, rei­kė­tų pa­klaus­ti, o kiek­gi tuo me­tu kai­na­vo vie­nas ba­las, pa­gal ku­rį yra skai­čiuo­ja­mi svei­ka­tos pa­slau­gų įkai­niai? Ir vie­nas ba­las tuo me­tu tik­rai ne­bu­vo vie­nas eu­ras ar vie­nas li­tas, bet bu­vo cen­tų ver­tės. Dėl to ati­tin­ka­mai mes tu­rė­jo­me mil­ži­niš­ką pro­ble­mą dėl gy­dy­to­jų ap­mo­kė­ji­mo, dėl jų dar­bo už­mo­kes­čio, dėl ko jiems at­ly­gi­ni­mai iš es­mės bu­vo tuo me­tu, kai ne­bu­vo re­zer­vų, ir bu­vo ma­ži­na­mas ba­lo įver­tis – nu­rėž­ta iki to­kių že­mu­mų, kad mes ir da­bar ne­ga­li­me at­kur­ti. Ir, ma­nau, pa­žiū­rė­ki­me į Es­ti­ją, ku­ri tuo me­tu tu­rė­jo tam tik­rą svei­ka­tos drau­di­mo re­zer­vą – vis dėl­to to­kių sti­chi­nių ne­lai­mių kri­zės me­tu Es­ti­jo­je ne­bu­vo. Tai aš tik­rai siū­lau pri­si­min­ti, kas bu­vo pra­ei­ty­je, ir kar­tu ver­tin­ti tai, kad mes esa­me pa­jė­gūs kaup­ti re­zer­vus tam, kad kri­zės me­tu ne­bū­tu­me pri­vers­ti žmo­nėms rėž­ti jų at­ly­gi­ni­mų.

PIRMININKAS. Bal­suo­ja­me po pa­tei­ki­mo dėl pro­jek­to Nr. XIIIP-4043.

Bal­sa­vo 93 Sei­mo na­riai: už – 58, prieš – 17, su­si­lai­kė 18 Sei­mo na­rių. Pro­jek­tui pri­tar­ta po pa­tei­ki­mo. Siū­lo­mas Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas kaip pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu? M. Ma­jaus­kas. Pra­šom.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Dė­kui, Pir­mi­nin­ke. Kaip ir vi­suo­met – Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas pa­pil­do­mas. Siū­lau BFK kaip pa­pil­do­mą. Ir no­riu at­kreip­ti po­nios A. Ši­rins­kie­nės dė­me­sį, ji šiuo me­tu ne­klau­so, bet gal vė­liau pa­žiū­rės ir iš­girs, kad kaup­ti re­zer­vus yra ge­rai, bet re­zer­vas, koks da­bar kau­pia­mas, yra 25 % vi­so biu­dže­to. Sun­kiau­siais kri­zės me­tais biu­dže­tas kri­to 5 %. Tai­gi po­nia A. Ši­rins­kie­nė prog­no­zuo­ja, kad, pa­si­bai­gus vals­tie­čių val­džiai, kri­zė bus pen­kis kar­tus di­des­nė, ne­gu bu­vo 2008–2009 me­tais. Tai aš la­bai ti­kiuo­si, kad to­kios kri­zės ne­bus ir to­kio re­zer­vo tik­rai ne­rei­kia kaup­ti, ir jis bus skir­tas me­di­kų at­ly­gi­ni­mams jau da­bar. Ačiū.

PIRMININKAS. A. Ma­tu­las.

A. MATULAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, iš bal­sa­vi­mo, duok Die­ve, kad aš klys­tu, bet iš bal­sa­vi­mo ma­ty­ti, kad 71 bal­są var­gu ar jūs su­rink­si­te, tvir­ti­nat Pri­va­lo­mą­jį svei­ka­tos drau­di­mo biu­dže­tą, nes ne­svar­bu, kam pri­klau­so­te, vis dėl­to vi­si ko­le­gos mąs­to, gal­vo­ja ir su­pran­ta, kad ši­taip elg­tis ne­ga­li­ma.

Va­kar bu­vo­me Jo­na­vos li­go­ni­nė­je, di­de­lė li­go­ni­nė, ra­jo­ne – 40 tūkst., ir žmo­nės ne­ga­li pa­si­di­din­ti at­ly­gi­ni­mų ne tik šiais me­tais, bet ir ki­tais, nes jie pa­pras­čiau­siai tų pa­slau­gų ne­pa­ima. Sta­cio­na­ri­nių pa­slau­gų vir­šy­ta – ne­ap­mo­ka. Dėl vyk­do­mos po­li­ti­kos ir li­go­ni­nių šan­ta­žo iš­bė­go ke­li me­di­kai dirb­ti į Kau­ną ir ne­tu­ri, kas tei­kia pa­slau­gų. Tai jei­gu jau di­de­lė Jo­na­vos li­go­ni­nė, di­de­lė mies­to li­go­ni­nė iš es­mės ban­kru­tuo­ja ir ne­ga­li įvyk­dy­ti įsi­pa­rei­go­ji­mų dėl al­gų, tai kas nors gal iš­gir­si­te iš dau­gu­mos? Mi­nist­re, gal iš­gir­si­te tą si­tu­a­ci­ją?

Ir da­bar ko­mi­te­tas vien­bal­siai nu­ta­rė siū­ly­ti iš re­zer­vo 100 mln. per­kel­ti į pa­slau­gas, kad vi­sos įstai­gos ži­no­tų, kad tik­rai bus di­di­na­mos pa­slau­gos ir bus ga­li­my­bė ki­tais me­tais ir­gi šiek tiek pa­di­din­ti at­ly­gi­ni­mus. Tai da­bar kas yra da­ro­ma? Re­zer­ve pa­lie­ka­mi di­džiu­liai pi­ni­gai, bet mes vi­si su­pran­ta­me, kad lie­pos mė­ne­sį, kaip dau­ge­lis ši­tų da­ly­kų, prieš rin­ki­mus…

PIRMININKAS. Lai­kas.

A. MATULAS (TS-LKDF). …mi­nist­ras ge­ra­no­riš­kai pa­pra­šys iš Vy­riau­sy­bės 100 mln., pa­di­din­si­te įkai­nius prieš rin­ki­mus. Gal­vo­ja­te, žmo­nės už tai jums pa­dė­kos? Ne­pa­dė­kos. Tad dar kar­tą siū­lau grįž­ti prie ko­mi­te­to siū­ly­mo su­ma­žin­ti re­zer­vą, per­ves­ti pa­slau­goms, vais­tams, ir, ta­da bal­suo­ja­me vi­si. Mes su­tin­ka­me, jei­gu bus at­si­žvelg­ta į ko­mi­te­to siū­ly­mus.

PIRMININKAS. V. Ąžuo­las.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). No­rė­čiau pa­tiks­lin­ti. Šis pro­jek­tas bu­vo grą­žin­tas Vy­riau­sy­bei, ir kom­pro­mi­sai yra ras­ti – 40 mln. yra per­kel­ta į at­ly­gi­ni­mo ei­lu­tę. Kom­pro­mi­sas yra ras­tas. Kaip pa­pil­do­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to tik­rai ne­rei­kė­tų, o rei­kė­tų kuo grei­čiau pri­im­ti šį spren­di­mą, nes kom­pro­mi­sai yra ras­ti.

PIRMININKAS. Siū­lo­te, kad BFK ne­rei­kia? (Bal­sai sa­lė­je)

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Ne­rei­kia.

PIRMININKAS. P. Urb­šys.

P. URBŠYS (MSNG). Da­bar no­riu re­a­guo­ti, ką pa­sa­kė ger­bia­mas Sei­mo na­rys V. Ąžuo­las. Kiek aš pri­si­me­nu, bū­tent Vals­ty­bės kon­tro­lė kon­sta­ta­vo, kad yra blo­gai, kai iš re­zer­vo skir­tos lė­šos yra nau­do­ja­mos at­ly­gi­ni­mams kel­ti. Tai ką mes pa­da­rė­me? Mes su­ma­ži­na­me re­zer­vą, at­ker­pa­me tą da­lį ir pa­ski­ria­me at­ly­gi­ni­mas. Man at­ro­do, iš es­mės yra tai, kad re­zer­vo kau­pi­mo tiks­las yra ne at­ly­gi­ni­mus di­din­ti, o bū­tent vais­tų kai­nas ma­žin­ti ir ki­ti po­rei­kiai svei­ka­tos ap­sau­gos. Da­bar mes tu­ri­me keis­tą si­tu­a­ci­ją: tiek daug prie­mo­nių pa­da­ry­ta, kad vais­tų kai­nos ma­žė­tų, bet jos vis di­dė­ja.

PIRMININKAS. Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, su­pra­tau, kad dėl Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to su­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. Pri­ta­ria­me, kad jis bū­tų kaip pa­grin­di­nis. Dėl Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to rei­kia bal­suo­ti, ka­dan­gi bu­vo pa­siū­ly­mas, kad jis bū­tų. Pir­ma­sis pa­siū­ly­mas bu­vo, kad Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas bū­tų kaip pa­pil­do­mas ko­mi­te­tas, ki­tas pa­siū­ly­mas – ne­bū­tų. Bal­suo­ja­me. Kas už tai, kad bū­tų pa­skir­tas ko­mi­te­tas?

Bal­sa­vo 92 Sei­mo na­riai: už – 29, prieš – 40, su­si­lai­kė 23 Sei­mo na­riai. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta. Lie­ka tik pa­grin­di­nis – Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas. Siū­lo­ma svars­ty­ti gruo­džio 10 die­ną.

 

11.11 val.

Ak­ci­zų įsta­ty­mo Nr. IX-569 9, 10, 26, 35, 37, 61 ir 67 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4018(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-3 klau­si­mas – Ak­ci­zų įsta­ty­mo 9, 10, 26, 35, 37, 61 ir 67 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4018. Pri­ėmi­mas. Pra­ne­šė­jas – V. Rin­ke­vi­čius. Kvie­čiu į tri­bū­ną, yra pa­siū­ly­mų.

Pri­ima­me pa­straips­niui. Dėl 1 straips­nio nė­ra pa­siū­ly­mų. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­ta­ria­me. Dėl 2 straips­nio taip pat nė­ra pa­siū­ly­mų. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu.

Dėl 3 straips­nio yra Sei­mo na­rio R. Že­mai­tai­čio pa­siū­ly­mas. Pra­šom pri­sta­ty­ti.

R. ŽEMAITAITIS (MSNG). Ačiū, ger­bia­mas Sei­mo Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tie­sų aš siū­lau ži­no­da­mas, ko­kia pro­ble­ma bu­vo 2001, 2002 me­tais, ži­no­da­mas, ko­kia pro­ble­ma bu­vo 2008, 2009, 2010 ir 2011 me­tais, tai yra ko­kie bū­tent bu­vo al­ko­ho­lio kon­tra­ban­dos kie­kiai iš kai­my­ni­nių vals­ty­bių, kol dar ne­bu­vo­me Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­li­mi. Kaip ir sa­kiau, 2008, 2009, 2010 me­tais, jau ta­pus ir bū­nant Eu­ro­pos Są­jun­gos na­re, pa­di­di­no­me ak­ci­zų mo­kes­tį, al­ko­ho­lis bu­vo at­ga­be­na­mas iš mū­sų kai­my­ni­nių ša­lių. Už­pra­ei­tais me­tais, kai vėl­gi al­ko­ho­liui mes pa­di­di­no­me, iš Lat­vi­jos ir Len­ki­jos al­ko­ho­lio į mū­sų rin­ką plū­do la­bai daug. Ir pre­li­mi­na­riais skai­čia­vi­mais, jei­gu ti­kė­tu­me len­kų skai­čia­vi­mais, tai apie 32–50 mln. ak­ci­zų fak­tiš­kai pa­li­ko­me to­je vals­ty­bė­je. Aš siū­lau stip­riam eti­lo al­ko­ho­liui ak­ci­zą ne taip dras­tiš­kai di­din­ti, koks bu­vo siū­ly­mas Vy­riau­sy­bė­je ir ko­mi­te­te. Aš siū­lau vie­toj da­bar siū­lo­mų 2025 iki 1924. Tai yra bū­tent šim­tu eu­rų su­ma­žin­ti nuo to, kam pri­ta­ria ko­mi­te­tas. Tik­rai, dar kar­tą ga­liu pa­kar­to­ti, aš bi­jau, kad at­si­tiks taip, kaip at­si­tin­ka daž­niau­siai, kad ne bu­hal­te­riš­kai du plius du yra ke­tu­ri, o du plius du čia iš­eis trys. Tie srau­tai, to ak­ci­zo ne­su­ren­ka­mu­mas nu­eis į kai­my­ni­nes mū­sų ša­lis, kur prie pa­sie­nio ri­bos šian­dien yra ati­da­ry­tos par­duo­tu­vės ir va­žiuo­da­mi ten žmo­nės tie­siog jo nu­si­per­ka.

PIRMININKAS. Tam, kad pa­siū­ly­mas bū­tų svars­to­mas, rei­kia pa­tik­rin­ti, ar tu­ri­me 29 pri­ta­rian­čius, kad bū­tų svars­to­mas R. Že­mai­tai­čio pa­siū­ly­mas. Pra­šom bal­suo­ti ir pa­ro­dy­ti.

Už bal­sa­vo 23. Pa­siū­ly­mas ne­svars­to­mas. Ačiū pra­ne­šė­jui.

Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­im­ti to­kį 3 straips­nį, ko­kį pa­tei­kė ko­mi­te­tas? Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 4, 5 straips­niai. Pa­siū­ly­mų nė­ra. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 6 straips­nis. Taip pat pa­siū­ly­mų nė­ra. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 7 straips­nis. Taip pat pa­siū­ly­mų nė­ra. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 8 straips­nis – įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mas. Taip pat pa­siū­ly­mų nė­ra. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­ta­ria­me.

Mo­ty­vai dėl vi­so. Mo­ty­vai už – Sei­mo na­rys T. To­mi­li­nas.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ra­gi­nu pri­tar­ti Ak­ci­zų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mui, Ak­ci­zų mo­kes­čio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mui, nes mes tu­ri­me bū­ti la­bai są­ži­nin­gi biu­dže­to pa­ja­mų klau­si­mu. Tik­rai aš iš­skir­čiau ši­tas opo­zi­ci­jos pa­stan­gas, ypa­tin­gas pa­stan­gas, gel­bė­ti kai­ti­na­mo­jo ta­ba­ko ga­min­to­jus ir par­da­vė­jus. Tie 5 ar 6 mln. at­ro­do gal ne­daug, ta­čiau kai mes gir­di­me mo­ky­to­jų ar­ba pe­da­go­gi­nės pa­gal­bos spe­cia­lis­tų pra­šy­mus, ten ir­gi tie pa­tys 5–6 mln. jų gy­ve­ni­mą pa­keis į ge­rą pu­sę, o jūs de­da­te di­džiu­les pa­stan­gas, kad tų pa­ja­mų ne­bū­tų. Ak­ci­zų pa­kė­li­mai yra su­ba­lan­suo­ti, re­mia­si pa­sau­li­ne prak­ti­ka ir, svar­biau­sia, duo­da pa­ja­mas į biu­dže­tą. Mū­sų, skir­tin­gai, nei kal­bė­jo G. Skais­tė, tiks­lai, man at­ro­do, ne­si­ski­ria, kaip jums at­ro­do, o iš tie­sų tie pa­tys – mes no­ri­me ge­rin­ti ma­žiau­siai už­dir­ban­čių žmo­nių pa­dė­tį, di­din­ti jiems at­ly­gi­ni­mus. Tie pi­ni­gai ras­ti, to­dėl la­bai ra­gi­nu ne­po­li­ti­zuo­ti šiuo klau­si­mu ir pri­tar­ti ak­ci­zų ko­rek­ci­joms.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai prieš – Sei­mo na­rė A. Ar­mo­nai­tė.

A. ARMONAITĖ (MSNG). Ma­ty­ki­me tru­pu­tė­lį pla­tes­nį pa­veiks­lą. Su biu­dže­tu yra dar bent še­šios rū­šys mo­kes­čių: stab­do­mas ne­ap­mo­kes­ti­na­mų­jų pa­ja­mų di­di­ni­mo au­gi­mas; di­di­na­mas GPM ta­ri­fas kai ku­rioms pa­ja­mų rū­šims; bus nau­jas, šį va­ka­rą svars­ty­si­me, ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­tis; nau­jas ban­kų mo­kes­tis, kas yra iš es­mės ak­ci­zas pi­ni­gams ir reikš bran­gs­tan­čias ban­kų pa­sko­las; nau­jas pre­ky­bos apy­var­tos mo­kes­tis, ku­ris pa­si­baigs ky­lan­čio­mis kai­no­mis mums vi­siems, ir au­to­mo­bi­lių re­gist­ra­ci­jos mo­kes­tis, ku­ris iš es­mės yra im­por­to mo­kes­tis. Ši­tiek mo­kes­čių pa­lies šim­tus, tūks­tan­čius Lie­tu­vos gy­ven­to­jų, bet vie­nos rū­šies gy­ven­to­jų ne­pa­lies.

Aš kal­bu apie ūki­nin­kus, aš kal­bu bū­tent apie ak­ci­zą ga­zo­liams, skir­tiems nau­do­ti že­mės ūkio veik­lai. Bu­vo at­mes­tas Pre­zi­den­to pa­siū­ly­mas ma­žin­ti šią dos­nią leng­va­tą, iš jos nie­ko be­veik ne­be­li­ko, li­ko 4 eu­rų pa­di­dė­ji­mas, kas, man at­ro­do, vi­so­je ši­to­je puokš­tė­je mo­kes­čių yra vi­siš­kai nu­lis, ypač tu­rint ome­ny tai, kad ūki­nin­kai džiau­gia­si dar dvi­de­šim­čia ki­tų leng­va­tų ir tie­sio­gi­nė­mis Eu­ro­pos Są­jun­gos iš­mo­kos. Tai reiš­kia, kad jiems ne tik yra ne­ga­ty­vūs mo­kes­čiai, ta­čiau jie dar ir gau­na pi­ni­gų, gau­na sub­si­di­jas. Ši­tas Sei­mas ne­si­ry­žo su­ma­žin­ti leng­va­tos dras­tiš­kiau. Tai kvie­čiu ne­pa­lai­ky­ti šio įsta­ty­mo pro­jek­to, ir dar di­de­lis klau­si­mas, ar Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to na­riai, ku­rie nau­do­ja­si šia leng­va­ta, ne­tu­rė­jo nu­si­ša­lin­ti nuo šio klau­si­mo svars­ty­mo.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai už – Sei­mo na­rys R. Šar­knic­kas.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Prieš tai kal­bė­jęs ko­le­ga T. To­mi­li­nas aiš­kiai pa­sa­kė ir pra­šo­me tie­siog ne­po­li­ti­zuo­ti, žiū­rė­ti ben­drai į vi­są, kom­plek­siš­kai į tuos fi­nan­sus, ku­rie tik­rai ki­tais me­tais pa­dės mo­ky­to­jams, ki­tų pro­fe­si­jų žmo­nėms. Mes ga­li­me nu­si­leis­ti į de­ta­les smul­kiai ir ieš­ko­ti prie­ka­bių ir pa­na­šiai, bet žiū­rė­ki­me stam­biai. Yra to­kių sri­čių, kur ga­li­ma dar ieš­ko­ti pro­ble­mų, be abe­jo, tai­sy­ti jas ir pa­na­šiai, bet ši­tie da­ly­kai, tei­kia­mi da­bar šio­je sa­lė­je, – yra ga­li­my­bė pa­di­din­ti vi­siems, vi­sų sek­to­rių žmo­nių at­ly­gi­ni­mus. Kvie­čiu bal­suo­ti už.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai prieš – Sei­mo na­rys M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Mie­li ko­le­gos, pa­na­šu, kad įsta­ty­mai, pa­lan­kūs sa­ma­nės ga­min­to­jams ir kon­tra­ban­di­nin­kams, pri­ima­mi kaip nie­ka­da anks­čiau. Be­lie­ka pa­si­žiū­rė­ti, kaip ski­ria­si Lie­tu­vo­je tai­ko­mi ak­ci­zai stip­riam al­ko­ho­liui ir kaip at­ro­do mū­sų kai­my­ni­nė­se ša­ly­se – Len­ki­jo­je ir Lat­vi­jo­je. Len­ki­jo­je ak­ci­zas yra maž­daug pus­an­tro kar­to ma­žes­nis, Lat­vi­jo­je – maž­daug 1,3 kar­to ma­žes­nis. Ma­žes­nis jis yra ir Es­ti­jo­je. Pui­kiai su­pran­ta­me, kad šnap­sas nė­ra ge­ro­vės pre­kė. Yra pri­klau­so­my­bė, yra so­cia­li­nių pro­ble­mų, yra fi­nan­si­nių pro­ble­mų ir iš tie­sų bū­tų ge­riau, kad var­to­tų ma­žiau. Ta­čiau šian­dien mes gy­ve­na­me at­vi­ra­me pa­sau­ly­je, tu­ri­me at­vi­ras sie­nas ir tu­ri­me taip pat di­de­lę sie­ną su Ru­si­ja ir Bal­ta­ru­si­ja, to­dėl pa­vo­jus tiek kon­tra­ban­dos, tiek pre­ky­bos su Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­li­mis – tiek Lat­vi­ja, tiek Len­ki­ja – yra la­bai di­de­lis.

Vien dėl šio spren­di­mo, ti­kė­ti­na, mes ne pa­pil­dy­si­me biu­dže­tą, bet ga­li­mai net­gi su­ma­žin­si­me pa­ja­mas, nes žmo­nės pa­pras­čiau­siai ir to­liau va­žiuos pirk­ti į kai­my­ni­nes ša­lis, ir da­rys tai dar in­ten­sy­viau, o kon­tra­ban­da, ku­ri ir taip, ma­to­me, yra la­bai di­de­lė, dar la­biau in­ten­sy­vės.

Kai vi­si ap­lin­kui ma­ži­na ak­ci­zus, kvie­čiu su­si­mąs­ty­ti, ar iš tik­rų­jų tei­sin­gas spren­di­mas Lie­tu­vo­je juos di­din­ti ir di­din­ti taip, kad mes juos net kar­tais vir­ši­ja­me, nei yra mū­sų kai­my­ni­nių ša­lių.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai už – Sei­mo na­rys V. Rin­ke­vi­čius.

V. RINKEVIČIUS (LVŽSF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Dėl eti­lo al­ko­ho­lio ak­ci­zo kiek­vie­nas pa­tei­kia vis sa­vo ver­si­ją ak­ci­zo pa­ly­gi­ni­mo su ki­to­mis ša­li­mis. Aiš­ku, Len­ki­jo­je jis yra ma­žes­nis ir bus ma­žes­nis, ta­čiau Bal­ti­jos ša­ly­se nuo ko­vo 1 die­nos įsi­ga­lio­jus mū­sų da­bar siū­lo­mam Vy­riau­sy­bės ak­ci­zo dy­džiui bus pa­na­šus ak­ci­zas ir Lat­vi­jo­je, ir Es­ti­jo­je, ir Lie­tu­vo­je. Lat­vi­jo­je yra su­ma­žin­tas ak­ci­zas, ga­lio­ja iki ko­vo 1 die­nos. Nuo ko­vo 1 die­nos jis ga­lio­ja ir jie kol kas sa­vo spren­di­mų ne­pa­kei­tė. Tai­gi dėl to iš tie­sų mes pa­tei­kia­me ne vi­sai tei­sin­gą in­for­ma­ci­ją. Nuo ko­vo 1 die­nos vi­so­se Bal­ti­jos ša­ly­se eti­lo al­ko­ho­lio ak­ci­zas bus pa­na­šus. Len­ki­jo­je bus ma­žes­nis. To­dėl siū­lau bal­suo­ti už.

Dėl še­šė­lio, na­mi­nės deg­ti­nės, aš ma­nau, rei­kė­tų tie­siog su­tvar­ky­ti tei­siš­kai. Rei­kia ap­mo­kes­tin­ti, įtei­sin­ti, leis­ti ga­min­ti ofi­cia­liai, kad jie mo­kė­tų mo­kes­čius ir iš­spręs­tų tą pro­ble­mą pa­tys ga­min­to­jai, ofi­cia­liai ga­mi­nan­tys. Jie ir tą še­šė­lį pa­tys gau­dys, kaip yra ir ki­to­se ša­ly­se. Taip mes ga­lė­tu­me su­ma­žin­ti ap­skri­tai ir ga­li­my­bę tai slėp­ti, ir taip to­liau. Bet kol kas nie­kaip ne­su­ge­ba­me ap­si­spręs­ti. Pa­tys ne­ran­da­me ra­cio­na­laus spren­di­mo.

Siū­lau bal­suo­ti už šį pro­jek­tą.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai prieš – Sei­mo na­rys S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, siū­ly­čiau įsi­klau­sy­ti, ką ger­bia­mas R. Šar­knic­kas pa­sa­kė, kad rei­kia žiū­rė­ti pla­čiai į ši­tą klau­si­mą. Ma­no pla­tus po­žiū­ris sa­ko to­kias nuo­s­tatas, kad nuo ki­tų me­tų iš es­mės Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja pla­nuo­ja ap­ri­bo­ti 100 tūkst. Lie­tu­vos moks­lei­vių po­pa­mo­ki­nę veik­lą ir ne­fi­nan­suo­ti ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo krep­še­lio. Tai yra pa­grin­di­nė – spor­ti­nis už­im­tu­mas ir ki­ta – veik­la, ku­ri žmo­nes įtrau­kia į pras­min­gą, svei­ką gy­ven­se­ną. Vie­toj to ši­tie vai­kai augs ant as­fal­to ir grei­čiau­siai įsi­trauks į tą klai­din­gą po­žiū­rį, ku­rį dik­tuo­ja mū­sų vi­suo­me­nė ir tė­vai, nes Lie­tu­va iš tik­rų­jų ge­ria. Už­truks tik­rai il­gai, kol Lie­tu­vą at­pra­tin­si­me nuo stip­raus al­ko­ho­lio per­tek­li­nio var­to­ji­mo. Bet vals­ty­bės žings­niai, ku­rių ji­nai ima­si, yra vi­siš­kai klai­din­ga lin­kme. Moks­lei­viai vis la­biau bus ne­už­im­ti, augs ant as­fal­to, o vals­ty­bė ug­dys ak­ci­zus, kai vi­suo­me­nė yra pri­pra­tu­si prie stip­raus al­ko­ho­lio.

Klau­si­mas da­bar yra vie­nas: ar al­ko­ho­lio upės te­kės į Lie­tu­vą, ar iš Lie­tu­vos? Štai A. Ve­ry­ga, vos ta­pęs mi­nist­ru, pa­ža­dė­jo su­si­tar­ti su ko­le­go­mis svei­ka­tos mi­nist­rais Bal­ti­jos ša­ly­se, kad pri­ims vie­no­dą al­ko­ho­lio ak­ci­zų po­li­ti­ką, ta­čiau jau šią va­sa­rą Es­ti­ja ir Lat­vi­ja ėmė­si al­ko­ho­lio ak­ci­zų ko­vos. Es­tai su­ma­ži­no al­ko­ho­lio ak­ci­zą, Lat­vi­jos prem­je­ras va­sa­rą tą pa­tį pa­da­rė.

Lie­tu­va – prie­šin­gai – ima di­din­ti. At­sa­ky­mas yra vie­nin­te­lis – al­ko­ho­lio upės te­kės į Lie­tu­vą, ne iš Lie­tu­vos, nes Lat­vi­ja ir Es­ti­ja, re­a­guo­da­mos, kad mes esa­me ma­žos vals­ty­bės, ir ma­ty­da­mos vi­suo­me­nę, ku­ri yra pri­pra­tu­si prie stip­rio­jo al­ko­ho­lio, iš es­mės ima­si ma­ži­ni­mo po­li­ti­kos, ne di­di­ni­mo po­li­ti­kos.

PIRMININKAS. Lai­kas!

S. GENTVILAS (LSF). Ir, ger­bia­mas Au­re­li­jau, jū­sų ko­le­gos jus iš­da­vė tiek Lat­vi­jo­je, tiek Es­ti­jo­je, to­dėl Lie­tu­va ne­tu­rė­tų sek­ti klai­din­gu ke­liu ir ne­di­din­ti ak­ci­zo, kaip da­bar yra nu­maty­ta.

PIRMININKAS. Lai­kas!

S. GENTVILAS (LSF). Kvie­čiu iš­im­ti kor­te­les tuos, ku­rie ne­pri­ta­ria šio ak­ci­zo di­di­ni­mui.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai už – Sei­mo na­rys R. J. Da­gys.

R. J. DAGYS (MSNG). Ger­bia­mi ko­le­gos, kiek jau dis­ku­tuo­ja­me dėl tam tik­ro mo­kes­čio pa­di­di­ni­mo už al­ko­ho­lį, ger­biu li­be­ra­lus, jie vi­są lai­ką nuo­sek­lūs ir kal­ba tą pa­tį. Kiek aš at­si­me­nu čia me­tų sė­dė­da­mas, mo­ty­va­ci­ja yra aiš­ki, su­pran­ta­ma – kon­tra­ban­da di­dės, upės te­kės ir taip to­liau. Tai yra nuo­sek­li jų pa­sau­lė­žiū­ra ir dėl to ne­rei­kia… Tik­rai ger­biu už jų pa­sto­vu­mą. Kuo di­des­nė de­struk­ci­ja, kuo la­biau mes su­skai­do­me mū­sų šei­mas, kuo mes la­biau jas nugir­do­me, vis­kas ge­rai, ge­riau ga­li­ma val­dy­ti. Keis­ta, kad ko­le­gos kon­ser­va­to­riai, ku­rie sa­ve lai­ko… ir­gi pra­dė­jo tą pa­čią gies­mę gie­do­ti. Ar mes tik­rai per­len­kia­me šiuo at­ve­ju laz­dą, kai da­bar yra pa­di­di­na­ma? Tik­rai nė­ra dras­tiš­kas pa­di­di­ni­mas, ku­ris ga­lė­tų iš es­mės pa­keis­ti si­tu­a­ci­ją, bet įplau­kos, ku­rios skai­čiuo­ja­mos, mums yra rei­ka­lin­gos. Tai iš ko mes ta­da tas įplau­kas im­si­me? Tai yra iš tos sri­ties, ku­ri iš tik­rų­jų ne­nau­din­ga mums, ir kaš­tai, ku­riuos mes pa­ti­ria­me pa­pil­do­mai dėl to, kad di­dė­ja mū­sų al­ko­ho­lio su­var­to­ji­mas, yra ne­pa­ly­gin­ti di­des­ni nei ta me­na­ma nau­da iš kaž­ku­rios kon­tra­ban­dos pa­di­dė­ji­mo… ku­ris dėl to­kio pa­di­dė­ji­mo, kaip siū­lo­ma, iš es­mės be­veik ne­tu­rės įta­kos tiems srau­tams. Aš siū­lau pa­lai­ky­ti šį įsta­ty­mo pro­jek­tą.

PIRMININKAS. Ir mo­ty­vai prieš – Sei­mo na­rys E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tie­sų dau­giau­sia čia dis­ku­tuo­ja­me apie al­ko­ho­lį, ta­čiau no­rė­čiau pri­min­ti, kad ir ki­ti ak­ci­zai, to­kie kaip dy­ze­li­niams de­ga­lams, yra dar vie­nas spy­ris ve­žė­jams, pri­si­de­dant prie mo­bi­lu­mo pa­ke­to, iš tik­rų­jų spy­ris tam, kad iš tik­rų­jų iš­kil­no­tų ver­slus ki­tur, ten, kur są­ly­gos ge­res­nės. Ma­ny­čiau, kad gal­būt ir ne­di­de­lis, ga­li­ma pa­sa­ky­ti, tas 6 %, be­veik 7 % pa­di­dė­ji­mas, ta­čiau tai kas­me­ti­nis pa­di­dė­ji­mas. Vie­nais me­tais, ant­rais me­tais, tre­čiais, o tu­ri­me ži­no­ti, kad ve­žė­jų trans­por­tui, ku­ris iš tik­rų­jų bu­vo lai­ko­mas vie­na iš per­spek­ty­vių ša­kų, vys­to­mų Lie­tu­vo­je, tai, ma­nau, ne­ma­žos są­nau­dos, ka­dan­gi dy­ze­li­nas yra kaip tik ta prie­mo­nė, ku­ri ir už­tik­ri­na, kad tas ver­slas bū­tų kon­ku­ren­cin­gas. Aš ma­nau, taip pat ir dėl tos prie­žas­ties tu­ri­me ne­pri­tar­ti. Ačiū.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Bal­suo­ja­me dėl Ak­ci­zų įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-4018.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 81 Sei­mo na­rys, bal­sa­vo 79: už – 73, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 6 Sei­mo na­riai. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-4018) pri­im­tas. (Gon­gas)

To­liau… R. Šar­knic­kas. Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo. To­liau po­sė­džiui pir­mi­nin­kau­ja Sei­mo Pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja I. Šiau­lie­nė.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Aš ger­bia­mam jau­nes­nia­jam Gent­vi­lui no­riu pa­sa­ky­ti, kad 12 mln. ne­for­ma­liam ug­dy­mui yra ras­ta. (Šur­mu­lys sa­lė­je)

PIRMININKĖ (I. ŠIAULIENĖ, LSDDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, tę­sia­me dar­bą.

 

11.29 val.

Įsta­ty­mo „Dėl už­sie­nie­čių tei­si­nės pa­dė­ties“ Nr. IX-2206 2, 58, 64, 71 ir 88 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3918(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-4 klau­si­mas – įsta­ty­mo „Dėl už­sie­nie­čių tei­si­nės pa­dė­ties“ kai ku­rių strai­ps­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3918. Pri­ėmi­mo sta­di­ja. Pra­šom ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką J. Ber­na­to­nį į tri­bū­ną.

J. BERNATONIS (LSDDF). Dė­ko­ju, ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke.

PIRMININKĖ. Dėl 1 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ar ga­li­me pri­im­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju. Dėl 2 straips­nio taip pat nė­ra pa­siū­ly­mų. Ar ga­li­me pri­im­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju. Dėl 3 straips­nio taip pat nė­ra pa­siū­ly­mų. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu.

Dėl 4 straips­nio yra S. Gent­vi­lo, R. Juš­kos, V. Alek­nos, G. Vai­če­kaus­ko, J. Lie­sio, J. Var­ka­lio ir E. Gent­vi­lo siū­ly­mai. Pri­sta­to S. Gent­vi­las. Pra­šom.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ši­tuo pa­siū­ly­mu iš tik­rų­jų no­ri­ma nu­šau­ti tris zui­kius vie­nu šū­viu. Yra į ne­lai­mę pa­te­kę pa­bė­gė­liai, ku­rių sta­tu­są ver­ti­na Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tas. Jei­gu pa­bė­gė­liai ar­ba po­ten­cia­lūs prie­globs­čio pra­šy­to­jai no­ri dirb­ti, tai su­tei­ki­me jiems šan­są už­si­dirb­ti. Tai yra pir­ma­sis pri­va­lu­mas ši­to pa­siū­ly­mo.

Ant­ra­sis pri­va­lu­mas – vi­suo­me­nė nė­ra lin­ku­si tu­rė­ti daug iš­lai­ky­ti­nių, ir ypač tas nu­si­tei­ki­mas gy­vas Eu­ro­po­je, ypač yra eks­plo­a­tuo­ja­mas ra­di­ka­lios kai­rės jė­gos ar­ba ra­di­ka­lios de­ši­nės jė­gos, kad pa­bė­gė­liai yra tie, ku­rie iš­nau­do­ja so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mą. Leis­ki­me jiems dirb­ti. Tai yra ant­ra­sis pra­na­šu­mas ši­to pa­siū­ly­mo.

Tre­čia­sis pra­na­šu­mas yra tas, kad mū­sų vi­suo­me­nė­je trūks­ta dar­buo­to­jų, ir kiek­vie­nas no­rin­tis dirb­ti tu­ri tei­sę tu­rė­ti dirb­ti. Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­to lė­tos ap­su­kos ne­tu­rė­tų bū­ti prie­žas­tis ne­leis­ti žmo­nėms ei­ti ir už­si­dirb­ti sa­vo gy­ve­ni­mui, mo­kė­ti mo­kes­čius ši­to­je vals­ty­bė­je. Mū­sų siū­ly­mas yra iš es­mės pa­siū­ly­ti, kad trys mė­ne­siai nuo pra­šy­mo su­teik­ti prie­globs­tį pa­tei­ki­mo die­nos bū­tų leis­ta po­ten­cia­liam pa­bė­gė­liui ar­ba po­li­ti­nio prie­globs­čio ga­vė­jui su­teik­ti tei­sę dirb­ti, prie­šin­gai, ne­gu da­bar pa­siū­ly­tas še­šių mė­ne­sių pe­ri­odas.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, pra­šo­me bal­suo­ti, ar yra 29…

J. BERNATONIS (LSDDF). Jei­gu ga­li­ma iš­sa­ky­ti ko­mi­te­to nuo­mo­nę…

PIRMININKĖ. Mi­nu­tė­lę, jei­gu bus 29, ta­da. O jei­gu ne­bus, ta­da… Pra­šom bal­suo­ti, kas re­mia­te S. Gent­vi­lo siū­ly­mą.

Nė­ra siū­ly­mo, tai yra nė­ra rei­kia­mo skai­čiaus re­mian­čių­jų, to­dėl ne­svars­to­me.

4 straips­nio 1 da­lis. Čia yra tik vie­nas siū­ly­mas, dau­giau nė­ra. Už vi­są 4 straips­nį ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu?

J. BERNATONIS (LSDDF). Taip.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Dėl 5 straips­nio siū­ly­mų ne­tu­ri­me. Ar ga­li­me pri­im­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju. Ir dėl 6 straips­nio siū­ly­mų taip pat nė­ra. Pri­ima­me ben­dru su­ta­ri­mu. Mo­ty­vai dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to. Už kal­ba M. Pui­do­kas.

M. PUIDOKAS (MSNG). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Iš tie­sų, ko­le­gos, ma­nau, kad Lie­tu­va, kaip ir ki­tos kai­my­ni­nės ša­lys, pri­va­lo tu­rė­ti dau­giau ar ma­žiau pa­na­šius rei­ka­la­vi­mus dar­bo jė­gai, at­vyks­tan­čiai iš už­sie­nio ša­lių. Tik­rai bu­vo su­si­da­riu­si šiek tiek ku­rio­ziš­ka si­tu­a­ci­ja, kai dar­buo­to­jai, ypač uk­rai­nie­čių tau­ty­bės dar­buo­to­jai, iš kai­my­ni­nės Len­ki­jos bū­da­vo nuo­mo­ja­mi Lie­tu­vai ir Lie­tu­vos įmo­nėms ir to­kiu bū­du vi­si mo­kes­čiai nu­ke­liau­da­vo į Len­ki­ją, nors tie dar­buo­to­jai dirb­da­vo Lie­tu­vo­je. Aš ma­nau, kad jei­gu mes trum­pi­na­me lai­ko­tar­pį iki 6 mė­ne­sių, tai iš tik­rų­jų leis mū­sų vals­ty­bei ši­to­je sri­ty­je ne­bū­ti kaž­kuo iš­si­ski­rian­čiai iš re­gio­no vals­ty­bių ir ta­da ne­kils pa­gun­dų taip pat ir ver­slo sek­to­riu­je at­lik­ti tam tik­ro to­kio, sa­ky­ki­me, ieš­ko­ti įsta­ty­mų apė­ji­mo ir mo­kes­čiai tų žmo­nių, ku­rie dir­ba Lie­tu­vo­je, ati­teks Lie­tu­vos biu­dže­tui. Kvie­čiu pa­lai­ky­ti.

PIRMININKĖ. Už kal­ba J. Raz­ma.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ma­tau, kad čia vi­si už­si­ra­šė už, gal be rei­ka­lo vie­ni ki­tus agi­tuo­ja­me, bet ge­rai, kad nors po še­šių mė­ne­sių už­te­ko drą­sos leis­ti dirb­ti. Tik aš ne­su­pran­tu, kas čia to­kio bai­ses­nio ga­lė­jo at­si­tik­ti, jei žmo­gui, pa­da­vu­siam prie­globs­čio pra­šy­mą, leis­tu­me dirb­ti ir po tri­jų mė­ne­sių. Kaip jis ten pa­si­tai­sys ir bus kaž­koks ge­res­nis po še­šių mė­ne­sių? Na, bet nors tiek. Jei­gu prie­globs­čio pra­šy­to­jams iš­lai­ky­ti ski­ria­mos to­kios ma­žos su­mos, ne­sie­kian­čios nei (…) eu­rų, aš ma­nau, ne­iš­ven­gia­mai at­ei­ty­je iš­kils, kad tą su­mą rei­kia di­din­ti, tai ge­riau duo­ki­me žmo­gui už­si­dirb­ti ir ne­rei­kės da­ry­ti tų spren­di­mų.

Aš ti­kiuo­si, kad tie drą­ses­ni spren­di­mai dėl dar trum­pes­nio ter­mi­no ka­da nors at­ei­ty­je su­bręs, kai pa­ma­ty­si­me, kad lei­dus po še­šių mė­ne­sių nie­ko čia bai­saus tik­rai ne­at­si­ti­ko. O vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­joms, spren­džian­čioms tuos prie­globs­čio pra­šy­mus, vis dėl­to rei­kė­tų suk­tis kaip nors grei­čiau. Jei­gu net per še­šis mė­ne­sius ne­su­ge­ba duo­ti at­sa­ky­mo, čia jau kaž­kas yra ne vi­sai ge­rai.

PIRMININKĖ. Kal­ba A. Ažu­ba­lis.

A. AŽUBALIS (TS-LKDF). Ačiū. Ko­le­gos, tik no­riu pa­sa­ky­ti, kad to­kia 6 mė­ne­sių tvar­ka ga­lio­ja vi­sa­me mū­sų re­gio­ne ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių to­dėl, kad prie­globs­čio pra­šy­to­jų pra­ei­tį rei­kia rim­tai, nuo­sek­liai ir įdė­miai iš­nag­ri­nė­ti. Tam pa­gal mū­sų Už­sie­nie­čių tei­si­nės pa­dė­ties įsta­ty­mą Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tas tu­ri tris mė­ne­sius. Jei­gu ky­la pa­pil­do­mų klau­si­mų, dar ga­li bū­ti pra­tęs­ta trims mė­ne­siams. Tai da­bar įsi­vaiz­duo­ki­me: mes po tri­jų mė­ne­sių iš­duo­tu­me lei­di­mą žmo­gui, ku­rio yra ne­aiš­ki ju­ri­di­nė si­tu­a­ci­ja. Jis pra­de­da dirb­ti, pas­kui lei­di­mo ne­gau­na, ta­da iš­siun­čia­me. Ką ta­da da­ry­ti darb­da­viui? Ką da­ry­ti? Ži­no­te, jis ga­li pri­im­ti ir pen­kis, ir de­šimt, ir šim­tą. O to­liau ką da­ry­ti?

J. RAZMA (TS-LKDF). Iš kur tiek ra­si­te?

A. AŽUBALIS (TS-LKDF). Aš tik no­riu pa­sa­ky­ti pa­pras­tą da­ly­ką. Ne­rei­kia bū­ti šven­tes­niems už po­pie­žių. Vi­sa Eu­ro­pa su­pra­to, kad pa­bė­gė­liai – tai nė­ra tik gė­ris, tai yra tam tik­ri so­cia­li­niai iš­šū­kiai. To­dėl ir siū­lau še­šis mė­ne­sius, ir čia, sa­ky­čiau, vi­sai pro­tin­gas nu­ta­ri­mas.

PIRMININKĖ. Ir pas­ku­ti­nio­ji mo­ty­vus iš­sa­ko V. Alek­nai­tė-Ab­ra­mi­kie­nė.

V. ALEKNAITĖ-ABRAMIKIENĖ (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke. Pri­ta­riu vi­siems ko­le­goms, ku­rie čia iš­sa­kė sa­vo ar­gu­men­tus, ta­čiau no­riu pa­lies­ti ki­tą te­mą, ku­ri taip pat yra su­si­ju­si su šiuo įsta­ty­mu.

Man re­gis, su­pran­ta­mas yra darb­da­vių no­ras tu­rė­ti pi­ges­nės dar­bo jė­gos, ta­čiau rei­kė­tų pa­gal­vo­ti ir apie tai, ko­kio­se ūkio sri­ty­se šie pa­bė­gė­liai ar­ba prie­globs­čio pra­šy­to­jai dirbs. Su­si­da­ro la­bai ne­ge­ras įspū­dis, pa­vyz­džiui, nau­do­jan­tis tak­si pa­slau­go­mis, kai at­vy­ku­sių žmo­nių yra abe­jo­ti­na ne tik ap­tar­na­vi­mo kul­tū­ra, bet ir kad jie vi­siš­kai ne­kal­ba lie­tu­viš­kai. Man šiuo at­ve­ju la­bai gai­la mū­sų vie­tos ru­sa­kal­bių, len­ka­kal­bių, ku­rie sten­gia­si ir vi­si kal­ba lie­tu­viš­kai, net jei­gu jiems ne­ga­li pa­ra­šy­ti de­šim­tu­ko per eg­za­mi­ną, ko ir ne vi­si lie­tu­viai… bet jie sten­gia­si. Ir kai mes taip abe­jin­gai žiū­ri­me į vals­ty­bi­nę kal­bą, tai ką tu­ri gal­vo­ti mū­sų Lie­tu­vos pi­lie­čiai, ku­rių ji gim­to­ji? (Bal­sai sa­lė­je)

Tai yra tie­sa, ger­bia­mi ko­le­gos, ir dėl to jau yra nu­si­skun­di­mų. To­dėl aš ma­nau, kad pa­slau­gų sek­to­riu­je mes ne­tu­rė­tu­me taip leng­vai už­leis­ti po­zi­ci­jų žmo­nėms, ku­rie ne­kal­ba vals­ty­bi­ne kal­ba. Pri­ta­riu įsta­ty­mui.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Prieš nie­kas ne­si­re­gist­ra­vo. Pra­šom bal­suo­ti dėl vi­so įsta­ty­mo pri­ėmi­mo.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 88 Sei­mo na­riai: už – 79, prieš – 1, su­si­lai­kė 8. Įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3918(2) yra pri­im­tas. (Gon­gas)

 

11.40 val.

Te­ri­to­ri­jos ad­mi­nist­ra­ci­nių vie­ne­tų ir jų ri­bų įsta­ty­mo Nr. I-558 7 straips­nio pakeiti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4121(3) (pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Te­ri­to­ri­jos ad­mi­nist­ra­ci­nių vie­ne­tų ir jų ri­bų įsta­ty­mo 7 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4121(3). Kvie­čiu P. Urb­šį.

1 straips­nis. Dėl 1 straips­nio yra J. Raz­mos siū­ly­mas. Pra­šom, ger­bia­mas Jur­gi, jį pri­sta­ty­ti.

P. URBŠYS (MSNG). Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai…

PIRMININKĖ. Mi­nu­tė­lę! J. Raz­ma pri­sta­tys ta­da.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš ma­nau, kad spren­di­mus vi­sa­da tu­ri lem­ti tie žmo­nės, ku­rie da­ly­vau­ja, o ne tie, ku­rie sė­di ir tin­gi pa­ju­dė­ti. Da­bar įra­šy­ta, kad spren­di­mą dėl tos kaž­ko­kios ne­di­de­lės gy­ven­vie­tės pri­jun­gi­mo prie ki­tos sa­vi­val­dy­bės lem­tų tai, ar at­ėjo dau­giau kaip pu­sė į tą ap­klau­są. Pa­si­žiū­rė­ki­me: į Sei­mo rin­ki­mus vos vos apie pu­sė at­ei­na, tai la­bai ma­ža ti­ki­my­bė, kad į to­kią ap­klau­są at­eis dau­giau kaip pu­sė žmo­nių. Aš siū­lau, kad ne­pri­klau­so­mai, kiek at­eis, spren­di­mas bū­tų toks, kaip nu­spren­džia at­ėju­sie­ji. Jei­gu dau­giau bal­suo­ja iš at­ėju­sių­jų už pri­si­jun­gi­mą, tai ir yra spren­di­mas.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, ar bus 29 pa­lai­kan­tys J. Raz­mos siū­ly­mą? (Bal­sai sa­lė­je) De­ja, ne­tu­ri­me. Ne­svars­to­me.

Dėl 1 straips­nio 2 da­lies yra ly­giai to­kia pat J. Raz­mos pa­tai­sa. Mes ap­si­spren­dė­me, kad jos ne­svars­to­me. Dėl 3 punk­to yra G. Bu­ro­kie­nės, A. Stre­lčiū­no ir pa­ties P. Urb­šio siū­ly­mas.

P. URBŠYS (MSNG). Dėl ant­ros rei­kia, dėl ant­ros rei­kia – čia ki­tai te­ri­to­ri­jai…

PIRMININKĖ. J. Raz­mos, sa­ko­te, ne­su­si­ju­si, bet jūs iš­brau­kė­te tą pa­tį. No­ri­te pri­sta­ty­ti? Pra­šom. J. Raz­ma. Dėl įsta­ty­mo 2 punk­to J. Raz­ma pri­sta­tys sa­vo siū­ly­mą.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš kaž­kaip, at­ro­do, be­vil­tiš­kai ban­dau grą­žin­ti šio klau­si­mo svars­ty­mą į svei­ko pro­to ri­bas, bet, ma­tau, sun­kiai se­ka­si, nes vi­si tiek iš­si­gan­dę Kau­no me­ro su­ma­ny­mo, kad jau ne­be­žiū­ri, man at­ro­do, net už ką bal­suo­ja.

Jei­gu pa­lik­si­me ne­pa­keis­tą šį 2 punk­tą, nie­ka­da jo­kia gy­ven­vie­tė tik­rai ne­bus pri­jung­ta prie did­mies­čio ar ko­kio nors ra­jo­no cen­tro. Kad bū­tų pri­jung­ta, jei­gu liks pir­mi­nis pro­jek­tas, rei­kia, kad li­ku­sios da­lies dau­giau kaip pu­sė gy­ven­to­jų at­ei­tų į ap­klau­są ir dau­giau kaip pu­sė iš jų bal­suo­tų už tai, kad lei­džia tiems pri­si­jung­ti. Na, nie­ka­da to­kio ste­buk­lo ne­bus. Ar­ba jie tik­rai bal­suos prieš, ar­ba sė­dės na­mie ir sa­kys: jūs jun­ki­tės – mums tai ne­rū­pi. Na, vis tiek pa­li­ki­me tai, kad ap­klau­sa pa­da­ro­ma, bet ne­pa­li­ki­me, kad tie, ku­rie lie­ka ne­pri­si­jun­gę, nu­lem­tų tų žmo­nių, ku­rie no­ri jung­tis, po­zi­ci­ją. Tai bū­tų ab­sur­das, kad šių žmo­nių, ku­rie no­ri jung­tis, nuo­mo­nė bū­tų pa­nei­gia­ma tų, ku­rie lie­ka, ku­riems ne­rū­pi ar­ba jie to ne­no­ri.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, pra­šom vėl ap­si­spręs­ti, ar re­mia­te J. Raz­mos siū­ly­mą. De­ja, ne­tu­ri­me re­mian­čių.

Dėl 3 punk­to yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba. Jūs, ko­mi­te­tas, esa­te jai pri­ta­rę.

P. URBŠYS (MSNG). Taip.

PIRMININKĖ. Jau skel­biau, kad Sei­mo na­riai G. Bu­ro­kie­nė, A. Strel­čiū­nas ir P. Urb­šys siū­lo pa­pil­dy­ti nau­ja 4 da­li­mi. Kas pa­teik­si­te? Guo­da? Pra­šom. Ar pats Po­vi­las?

P. URBŠYS (MSNG). Ga­liu pa­teik­ti. Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, čia dau­giau su­si­ję su te­ri­to­ri­jo­mis, ku­rio­se yra ma­žas skai­čius žmo­nių, ga­lin­čių iš­reikš­ti no­rą vie­naip ar ki­taip pa­keis­ti sa­vo sta­tu­są ir pri­si­jung­ti prie ki­tos sa­vi­val­dy­bės. Jei­gu yra ne dau­giau kaip 500. Čia, pa­vyz­džiui, apie tuos di­džiuo­sius mies­tus mes ma­to­me to­kias te­ri­to­ri­jas. Mes siū­lo­me to­kiu at­ve­ju leis­ti jiems vyk­dy­ti ap­klau­są, bet po to, tik pri­ta­rus abiem sa­vi­val­dy­bėms, spren­džia­ma, ar iš tik­rų­jų pa­ten­kin­ti tos ma­žos te­ri­to­ri­jos gy­ven­to­jų no­rą pri­si­jung­ti prie ki­tos sa­vi­val­dy­bės. Čia bū­tų to­kia tam tik­ra iš­ly­ga, nes mes jau pri­ėmė­me nuo­sta­tas, kad jei­gu yra di­des­nės te­ri­to­ri­jos, tai vie­no­je ir ki­to­je sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je, ir to­je, ku­ri no­rė­tų pri­si­jung­ti ar ką nors pri­jung­ti, vyks­ta ap­klau­sa, ir ki­to­je te­ri­to­ri­jo­je ir­gi vyks­ta ap­klau­sa, ten tu­ri da­ly­vau­ti dau­giau kaip pu­sė ir tu­ri bal­suo­ti dau­giau kaip pu­sė. Čia tik tuo at­ve­ju, kur iki 500 gy­ven­to­jų gy­ve­na. Jiems yra to­kia su­pap­ras­tin­ta pro­ce­dū­ra, bet, kar­to­ju, vis dėl­to pri­ta­rus abiem sa­vi­val­dy­bėms.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, mes taip pat tu­ri­me ap­si­spręs­ti, ar yra 29, re­mian­tys šią pa­tai­są.

Yra. Re­mia 57 Sei­mo na­riai.

Tai­gi ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

P. URBŠYS (MSNG). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė – pri­tar­ti. Už – 6, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, ar dėl šio siū­ly­mo ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? Pra­šo­te bal­suo­ti?

Jur­gi Raz­ma, kal­ba­te už dėl mo­ty­vų? Pra­šom.

J. RAZMA (TS-LKDF). Taip. Tai yra toks la­bai jau men­kas te­ori­nis da­ly­kas siū­lo­mas pa­lik­ti dėl pri­si­jun­gi­mo ga­li­my­bės, nes, ma­tyt, ir pa­tys au­to­riai su­vo­kia, kad jei­gu jo­kios pa­tai­sos ne­pri­im­si­me, tai tik­rai ga­lė­si­me pa­mirš­ti bet ko­kius pri­si­jun­gi­mus. Bet čia ir­gi pa­lie­ka­mas la­bai jau te­ori­nis da­ly­kas, nes įra­šo­mas rei­ka­la­vi­mas, kad tu­ri pri­tar­ti abie­jų sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bos. Ne­ži­nau, ar ta ta­ry­ba sa­vi­val­dy­bės, iš ku­rios žmo­nės no­ri iš­ei­ti, at­si­jung­ti, pri­tars. La­bai ma­ža ti­ki­my­bė, kad sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba bus tiek de­mo­kra­tiška ir ge­ra­no­riš­ka. Na, bet čia to­kia kaip ada­tos sky­lu­tė dram­bliui pra­lįs­ti, ban­dy­ki­me jį pra­kiš­ti pro tą sky­lu­tę.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? Dė­ko­ju. Prieš nė­ra. Tai­gi pri­ta­ria­me siū­ly­mui.

Dar vie­nas yra tech­ni­nio po­bū­džio siū­ly­mas tų pa­čių Sei­mo na­rių. Tie­siog iš­dės­ty­mo re­dak­ci­ja – 7 straips­nio 3 da­lį lai­ky­ti 5 da­li­mi. Ko­mi­te­tas yra pri­ta­ręs.

P. URBŠYS (MSNG). Taip.

PIRMININKĖ. Pri­ta­ria­me. Dė­ko­ju.

Ir pas­ku­ti­nis siū­ly­mas (dar ne­pa­bė­ki­te, Po­vi­lai) vėl tos pa­čios Sei­mo na­rių gru­pės, tie­siog re­dak­ci­ja – straips­nio 4 da­lį iš­dės­ty­ti taip… Pra­šom, Po­vi­lai, pri­sta­ty­ti.

P. URBŠYS (MSNG). Tai tik­rai re­dak­ci­nio po­bū­džio. Jei­gu da­bar­ti­nia­me va­rian­te yra „vie­tos gy­ven­to­jų ap­klau­so­se“, tai čia yra „ap­klau­so­je“, kur „nu­ro­dy­to­se“ kei­čia­ma į žo­dį „nu­ro­dy­to­je“. Čia tik links­nis.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, ka­dan­gi čia yra re­dak­ci­nio po­bū­džio, mes anks­čiau pri­ta­rė­me, tie­siog ir ši­tam re­dak­ci­niam pa­kei­ti­mui tu­ri­me pri­tar­ti. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Dėl 2 straips­nio siū­ly­mų ne­tu­ri­me. (Bal­sai sa­lė­je) O 1 strai­ps­nį su vi­so­mis pa­tai­so­mis ga­li­me pri­im­ti? Dė­ko­ju.

Dėl 2 straips­nio siū­ly­mų nė­ra. Pra­šo­me, mo­ty­vai dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to. Kal­ba A. Sy­sas. Pra­šom.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, tur­būt mes ne­svars­ty­tu­me to­kių įsta­ty­mų, jei­gu ne­bū­tų blic­kry­gų, ku­riuos su­gal­vo­ja Kau­no me­ras ir pa­siū­lo grei­tu bū­du pri­si­jung­ti vie­ną ar ki­tą da­lį sa­vi­val­dy­bių. Aš ma­nau, kad ši­tos pa­tai­sos šiek tiek su­sta­tys vi­sus į vie­tą, kad ne­ga­li­ma už­si­no­rė­ti… ne­bū­ti­nai Kau­no me­rui, ga­li ir ki­to ra­jo­no me­ras už­si­no­rė­ti ką nors pa­si­jung­ti. Ir gal­būt aš la­bai tei­gia­mai žiū­rė­čiau į ger­bia­mo­jo J. Raz­mos pa­tai­sas, jei­gu po­ną V. Ma­ti­jo­šai­tį, po­ną J. Raz­mą ir Plun­gę ne­sie­tų vie­nas da­ly­kas – „Vi­čiū­nai“ re­zi­duo­ja Plun­gė­je, o J. Raz­ma ba­lo­ti­ruo­ja­si te­nai ir ei­na rin­ki­muo­se, o po­nas V. Ma­ti­jo­šai­tis va­do­vau­ja „Vi­čiū­nams“. Ta­da vi­sa­da rei­kia tu­rė­ti ome­ny­je, kad ga­li kil­ti są­moks­lo te­ori­jų, jei­gu taip įdė­miai siū­lo­me to­kias įsta­ty­mo pa­tai­sas. To­dėl aš siū­lau iš prin­ci­po ši­toms ap­sau­gi­nėms prie­mo­nėms pri­tar­ti. Ačiū.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai prieš – J. Raz­ma.

J. RAZMA (TS-LKDF). Vis dėl­to aš są­moks­lo te­ori­jų ne­plė­to­siu, bet tik­rai ste­biuo­si, kad vi­sus tiek iš­gąs­di­no Kau­no me­ro bra­vū­riš­kai ir šiurkš­to­kai pa­skelb­ti ke­ti­ni­mai, kad ne­be­žiū­rim, ne­be­skai­tom, ką mes čia pri­ima­me. Tik­rai pri­ėmus tas pa­tai­sas, kad ir pa­li­kus tą mi­nė­tą ada­tos sky­lu­tę, iš es­mės ap­sun­ki­na­mas bet ko­kių gy­ven­vie­čių pri­si­jun­gi­mas prie no­ri­mo mies­to. Man at­ro­do, kad svar­biau­sias da­ly­kas vis dėl­to tu­rė­tų bū­ti va­lia tų žmo­nių, ku­rie no­ri ar­ba ne­no­ri pri­si­jung­ti. Ir po to gi dar lie­ka Vy­riau­sy­bės spren­di­mas, Sei­mo spren­di­mas. Tai ką, ne­pa­si­ti­ki­me sa­vo Vy­riau­sy­be, ne­pa­siti­ki­me sa­vo Sei­mu? Ir už­de­da­me to­kias są­ly­gas, kad nei Vy­riau­sy­bė, nei Sei­mas net ne­tu­rės ga­li­my­bės svars­ty­ti, nes lems tos da­lies gy­ven­to­jai, ku­rie lie­ka po tų, ku­rie pri­si­jung­tų. Tik­rai čia yra ab­sur­diš­kas spren­di­mas. Ne­ži­nau, ar ga­li­ma tik­rai taip iš­gąs­tin­gai elg­tis, kai šian­dien yra vi­siš­kai nor­ma­lūs sau­gik­liai, ir jo­kiems me­rams ne­iš­ei­na taip ką nors pa­skel­bus im­ti ir pri­si­jung­ti.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai už – R. Po­po­vie­nė.

R. POPOVIENĖ (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Aš tik no­rė­čiau pa­sa­ky­ti, kad bū­tent to­kie spren­di­mai vie­nos ar ki­tos sa­vi­val­dy­bės ir iš­len­da, kai įsta­ty­muo­se nė­ra vi­siš­kai jo­kio reg­la­men­ta­vi­mo pri­jun­gi­mo at­ve­ju. Ir džiau­giuo­si, kad ne­bu­vo pri­tar­ta ko­le­gos J. Raz­mos pa­siū­ly­mams, kur iš tie­sų tie­siog yra pa­mi­na­mas gy­ven­to­jų in­te­re­sas, kur ne tik ne­bū­tų su­tei­kia­ma ga­li­my­bė da­ly­vau­ti vi­siems gy­ven­to­jams ap­klau­so­se, net­gi bū­tų lei­džia­ma, kad pen­ki žmo­nės gal­būt nu­spręs­tų di­de­lės te­ri­to­ri­jos li­ki­mą, kai kei­čia­si vi­sa sis­te­ma ir žmo­nių gy­ve­ni­mas. Šis įsta­ty­mas, jei­gu da­bar bus pri­im­tas, kaip ir nau­jos sa­vi­val­dy­bės stei­gi­mo at­ve­ju, kuo­met ap­klau­so­je da­ly­vau­ja dau­giau ne­gu pu­sė gy­ven­to­jų ir dau­giau ne­gu pu­sė pa­si­sa­ko už, ly­giai toks pats reg­la­men­ta­vi­mas da­bar bus nu­ma­ty­tas ir pri­jun­gi­mo at­ve­ju, ko anks­čiau ne­bu­vo.

Tai­gi, mie­li ko­le­gos, ti­kiuo­si jū­sų pa­lai­ky­mo.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai prieš – E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tie­sų gai­la, kad ne­įra­šė­me, kad dar rei­kė­tų vi­sus tos te­ri­to­ri­jos ir at­ves­din­ti per prie­var­tą. Iš tik­rų­jų ma­nau, kad to­kie spren­di­mai ne­tu­rė­tų bū­ti spren­džia­mi iš to­kių po­zi­ci­jų jė­gos, pa­pras­čiau­sia… Ką da­ry­ti, jei­gu žmo­nėms ne­įdo­mu, jei­gu žmo­nėms, gy­ve­nant te­ri­to­ri­jo­je, ar vie­nas va­rian­tas, ar ki­tas va­rian­tas vie­no­dai švie­čia. Sa­vai­me su­pran­ta­ma, kaip ir vi­sais lai­kais spręs­da­vo tie, ku­riems įdo­mūs pro­ce­sai. Ir ma­nau, kad, įsi­vel­da­mi į to­kius pro­ce­sus iš tik­rų­jų, mes jau ne­kal­bė­si­me apie žie­di­nes sa­vi­val­dy­bes, kur re­for­ma pu­siau­ke­lė­je su­sto­jo. Ten bus tam tik­rų pro­ble­mų ir kas nors no­rės keis­ti į ne­su­ne­šio­ja­mas kur­pai­tes.

Ma­ny­čiau, tik­rai gai­la, kad ne­pri­ta­ria­me J. Raz­mos pa­siū­ly­mui, ku­ris tik­rai ga­lė­jo su­ba­lan­suo­ti. Jei­gu žmo­nės ma­to pro­ble­mą ir at­ei­na bal­suo­ti, iš tik­rų­jų kam juos prie­var­tau­ti, bū­ti­nai vi­sus su­ves­ti ar su­ves­din­ti ir pri­im­ti to­kius spren­di­mus dėl te­ri­to­ri­jų pa­kei­ti­mo vos ne vi­suo­ti­niu bal­sa­vi­mu.

Ma­nau, aš su­si­lai­ky­siu, ka­dan­gi tai per­tek­li­niai rei­ka­la­vi­mai. Ačiū.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai už – L. Bal­sys.

L. BALSYS (LSDPF). Ger­bia­mi ko­le­gos, Lie­tu­vo­je vis dar la­bai ga­ji vie­na so­vie­ti­nio men­ta­li­te­to ap­raiš­ka. Ta ap­raiš­ka pa­si­reiš­kia ne­nu­mal­do­mu val­džios ir val­džių no­ru ne­si­skai­ty­ti su žmo­nių nuo­mo­ne. Čia yra la­bai di­de­lė pro­ble­ma ir ji pa­si­reiš­kia įvai­riau­siais bū­dais. Vie­nas iš bū­dų tai yra ker­tant mies­to me­džius, nio­ko­jant par­kus ar­ba ply­nai šnio­jant miš­kus draus­ti­niuo­se. O čia, ma­to­me, ši­ta ap­raiš­ka pa­si­reiš­kia tuo, kad no­ri­ma tie­siog pri­si­jung­ti lyg bau­džia­vos lai­kais te­ri­to­ri­ją su vi­sais bau­džiau­nin­kais, su vi­sais vals­tie­čiais prie sa­vo te­ri­to­ri­jos ir iš to tu­rė­ti nau­dos, neat­si­klau­sus žmo­nių.

Aš ma­nau, nie­kas čia ne­si­bai­mi­na, kad ypač Kau­no me­ras tu­ri ko­kių nors kės­lų, nors jis jų, ko ge­ro, ir tu­ri, bet tie­siog mes, pa­si­sa­ky­da­mi už, ir aš ra­gi­nu bal­suo­ti už šį įsta­ty­mą, pa­si­sa­ko­me už pla­tes­nį žmo­nių bal­są, nes tik žmo­nės tu­ri tei­sę spręs­ti, kaip jie, kur jie ir su kuo jie no­ri gy­ven­ti.

Ne­rei­kia bai­min­tis, kad ne­bus ga­li­ma nie­ko nie­ka­da pri­jung­ti. Žmo­nės yra pro­tin­gi, jie daž­nai tu­ri la­bai aiš­kią sa­vo nuo­mo­nę, kaip jie no­ri tvar­ky­tis, ir rei­kia į tą nuo­mo­nę tie­siog at­si­žvelg­ti. Aš ma­nau, kad čia mes da­bar kal­ba­me ne apie ko­kį tech­ni­nį te­ri­to­ri­jų klau­si­mą, o kal­ba­me apie de­mo­kra­tijos klau­si­mą ir so­vie­ti­nio men­ta­li­te­to iš­gy­ven­di­ni­mą iš mū­sų gal­vų. Siū­lau tai ir da­ry­ti, bal­suo­jant už.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai J. Sa­ba­taus­ko. Pra­šom.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, svars­to­me te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo… vie­nos sa­vi­val­dy­bės su­jun­gi­mą su ki­tos, ar­ba da­lies sa­vi­val­dy­bės. Iš tie­sų, jei­gu žiū­rė­tu­me, eg­zis­tuo­ja žie­di­nių sa­vi­val­dy­bių pro­ble­ma, tam tik­ra pro­ble­ma. Apie tai bu­vo kal­ba­ma dar 1994 me­tais. Sei­mo nu­ta­ri­mu bu­vo pa­tvir­tin­tas ad­mi­nist­ra­ci­nis su­skirs­ty­mas, juo bu­vo nu­ma­ty­ta ga­li­my­bė at­si­ras­ti nau­joms sa­vi­val­dy­bėms ir spren­džiant… Taip kaž­ka­da bu­vo at­lik­ta su Ma­ri­jam­po­lės ra­jo­nu.

Čia da­bar mes nag­ri­nė­ja­me iš es­mės ki­to­kį klau­si­mą. Tai, kad XXI am­žiu­je at­si­ran­da to­kių ap­raiš­kų, to ban­dy­mo au­to­ri­ta­ri­niu ne­pa­va­din­siu, nes čia tik vie­nos sa­vi­val­dy­bės lyg­me­niu, bet, prie­var­ta pri­si­jun­giant ki­tos sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­ją, mes tik­rai tu­ri­me nu­sta­ty­ti taip, kad vis dėl­to šiuo at­ve­ju žmo­nių nuo­mo­nė yra svar­biau­sia. Bū­tent žmo­nės, ten gy­ve­nan­tys ir ša­lia gy­ve­nan­tys, tu­ri pa­sa­ky­ti, ko jie iš tik­rų­jų no­ri. Nors iš tie­sų įsta­ty­mo pir­mas va­rian­tas bu­vo kur kas ge­res­nis, ma­no ma­ny­mu, ko­mi­te­tas su­ga­di­no pro­jek­tą, bet aš vis tiek pri­ta­riu.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, mo­ty­vai iš­sa­ky­ti, pra­šom bal­suo­ti dėl Te­ri­to­ri­jos ad­mi­nist­ra­ci­nių vie­ne­tų ir jų ri­bų įsta­ty­mo 7 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 93 Sei­mo na­riai: už – 78, prieš – 3, su­si­lai­kė 12. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-4121(3) pri­im­tas. (Gon­gas)

Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo – R. Ta­ma­šu­nie­nė.

R. TAMAŠUNIENĖ (LLRA-KŠSF). Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, tik­rai no­riu pa­dė­ko­ti, kad da­bar Lie­tu­vo­je yra reg­la­men­tuo­ta sa­vi­val­dy­bių ri­bų kei­ti­mo pro­ce­dū­ra. Pri­im­tas įsta­ty­mas pa­stip­ri­no jau pa­keis­tą Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mą, kaip or­ga­ni­zuo­ja­mos ap­klau­sos ir kaip pre­ten­duo­ja­ma su­kur­ti fak­tiš­kai nau­ją sa­vi­val­dy­bę, bus at­lie­ka­ma so­cia­li­nė ir eko­no­mi­nė ana­li­zė, tai iš tie­sų Kon­sti­tu­ci­jo­je įtvir­tin­ta prie­der­mė, kad Vy­riau­sy­bė tvar­ko kraš­to rei­ka­lus ir Sei­mas pri­ima par­la­men­ti­nė­je res­pub­li­ko­je pa­grin­di­nius spren­di­mus, koks tu­rė­tų bū­ti ad­mi­nist­ra­ci­nis su­skirs­ty­mas mū­sų vals­ty­bė­je. Šis įsta­ty­mas reg­la­men­ta­vo ir su­re­gu­lia­vo tą si­tu­a­ci­ją, ku­rios nie­kas ne­si­ti­kė­jo, kai įsta­ty­me nė­ra pa­grin­di­nių nuo­sta­tų, kaip tu­ri bū­ti at­lie­ka­ma gy­ven­to­jų ap­klau­sa, o gy­ven­to­jų nuo­mo­nė šiuo at­ve­ju ir vi­sais ki­tais, be abe­jo, yra vie­na iš svar­bes­nių, ir tu­ri pa­si­sa­ky­ti di­des­nė gy­ven­to­jų da­lis, no­rė­ti po­ky­čių sa­vo gy­ve­ni­me. To­dėl la­bai dė­ko­ju, kad da­bar tu­ri­me tik­rai vi­są kom­plek­si­nį tei­sės ak­tų pa­ke­tą, ku­ris reg­la­men­tuo­ja ir sa­vi­val­dy­bėms, ir Vy­riau­sy­bei, vi­siems aiš­ku, kas ka­da ir ką tu­ri da­ry­ti. Ačiū.

 

12.01 val.

Pi­ni­gų plo­vi­mo ir te­ro­ris­tų fi­nan­sa­vi­mo pre­ven­ci­jos įsta­ty­mo Nr. VIII-275 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 48, 49, 51 straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 71, 141, 251, 252 straips­niais įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3856(3)ES (pri­ėmi­mas)

 

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, im­si­mės kom­plek­si­nio 1-6.1, 1-6.2, 1-6.3 bei 1-6.4 klau­si­mo – Pi­ni­gų plo­vi­mo ir te­ro­ris­tų fi­nan­sa­vi­mo pre­ven­ci­jos įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo ke­liais (prim) straips­niais įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-3856(3). Kvie­čiu V. Ačie­nę. Pa­ei­liui.

Dėl 1 straips­nio siū­ly­mų nė­ra. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? Dė­ko­ju.

2 straips­nis. Taip pat siū­ly­mų nė­ra. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju. 3 straips­nis. Siū­ly­mų nė­ra. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 4 straips­nis. Taip pat siū­ly­mų nė­ra. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 5 straips­nis. Siū­ly­mų nė­ra, pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 6 straips­nis. Siū­ly­mų nė­ra, pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 7 straips­nis. Siū­ly­mų nė­ra, pri­ima­me. De­ja, yra dėl 7 strai­ps­nio Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba. Pra­šom ko­mi­te­to nuo­mo­nę.

V. AČIENĖ (LVŽSF). Ko­mi­te­tas svars­tė šią pa­sta­bą ir pri­ta­rė, kad pri­ta­ria Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bai ir pa­to­bu­li­na įsta­ty­mo pro­jek­tą.

PIRMININKĖ. Ko­mi­te­tas yra pri­ta­ręs. Ger­bia­mi ko­le­gos, ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu ko­mi­te­to po­zi­ci­jai su Tei­sės de­par­ta­men­to siū­ly­mu? Pri­ta­ria­me.

8 straips­nis. Taip pat yra Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to siū­ly­mas.

V. AČIENĖ (LVŽSF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė yra šiam siū­ly­mui ne­pri­tar­ti, nes to­kiu at­ve­ju bū­tų tai, kad bū­tų su­da­ro­mi san­do­riai klien­tui ne­pa­tei­kus nė vie­no kar­to sa­vo as­mens ta­pa­ty­bės do­ku­men­to. To­dėl ir yra siū­lo­ma, kad klien­tui bent jau pir­mą kar­tą at­ėjus į fi­nan­sų įstai­gą ar ki­tą įpa­rei­go­tą­jį sub­jek­tą vi­sais at­ve­jais pri­va­lo­ma rei­ka­lau­ti pa­teik­ti jo as­mens ta­pa­ty­bės do­ku­men­tą. O vi­sais ki­tas at­ve­jais ga­li­ma nau­do­tis re­gist­rais.

PIRMININKĖ. Ar ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­me pri­tar­ti ko­mi­te­to po­zi­ci­jai? Dė­ko­ju. Pri­tar­ta 8 straips­niui su ko­mi­te­to nuo­mo­ne.

9 straips­nis. Siū­ly­mų nė­ra. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. Dėl 10 straips­nio taip pat ne­tu­rime, pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. Dėl 11 straips­nio taip pat nė­ra siū­ly­mų, pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 12 straips­nis, taip pat nė­ra siū­ly­mų, pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. Dėl 13 straips­nio taip pat nė­ra, pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 14 straips­niui taip pat pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 15 pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 16 straips­nis. Yra Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to.

V. AČIENĖ (LVŽSF). Šiai pa­sta­bai ben­dru su­ta­ri­mu ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

PIRMININKĖ. Ga­li­me pri­tar­ti ko­mi­te­to po­zi­ci­jai ir vi­sam 16 straips­niui? Pri­tar­ta. Dėl 17 straips­nio siū­ly­mų nė­ra, pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. Dėl 18 straips­nio siū­ly­mų nė­ra, pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. Dėl 19 straips­nio siū­ly­mų ne­tu­ri­me, pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. Dėl 20 straips­nio siū­ly­mų nė­ra, pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 21 straips­niui pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 22 straips­niui taip pat pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 23 straips­niui pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. Dėl 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ir 32 straips­nių taip pat siū­ly­mų nė­ra. Ar ga­li­me jiems vi­siems pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju. O 33 straips­nis yra įgy­ven­di­ni­mo. Ir­gi ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu.

Mo­ty­vai. Dėl mo­ty­vų nie­kas ne­pa­gei­dau­ja dėl vi­so? Nė­ra už­si­ra­šiu­sių­jų. Ger­bia­mi ko­le­gos, pra­šo­me bal­suo­ti dėl Pi­ni­gų plo­vi­mo ir te­ro­ris­tų fi­nan­sa­vi­mo pre­ven­ci­jos įsta­ty­mo.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 89 Sei­mo na­riai: už – 86, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 3. Tai­gi Pi­ni­gų plo­vi­mo ir te­ro­ristų fi­nan­sa­vi­mo pre­ven­ci­jos įsta­ty­mo dau­ge­lio straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-3856) yra pri­im­tas. (Gon­gas)

 

12.07 val.

Lie­tu­vos ban­ko įsta­ty­mo Nr. I-678 43 straips­nio ir 3 prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIIIP-3857(2) (pri­ėmi­mas)

 

Pa­grin­di­nio pro­jek­to ly­di­ma­sis – Lie­tu­vos ban­ko įsta­ty­mo 43 straips­nio ir 3 prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3857(2). Vėl kvie­čiu V. Ačie­nę į tri­bū­ną. Čia yra tik Tei­sės de­par­ta­men­to siū­ly­mas, ko­mi­te­tas yra pri­ta­ręs. Ger­bia­mi ko­le­gos, ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti 2 straips­nio siū­ly­mui? Bet vis tiek mes tu­ri­me pra­šuo­liuo­ti pa­straips­niui.

Dėl 1 straips­nio siū­ly­mų nė­ra, pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. Dėl 2 straips­nio tik Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to siū­ly­mas. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė yra pri­tar­ti, pri­ta­ria­me. Čia tie­siog bus kei­čia­ma įsta­ty­mo 2 straips­nio 3 prie­do nu­me­ra­ci­ja. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu 2 straips­niui. Ir 3 straips­nis – ben­dru su­ta­ri­mu.

Ger­bia­mi ko­le­gos, pra­šo­me bal­suo­ti dėl Lie­tu­vos ban­ko įsta­ty­mo 43 straips­nio ir 3 prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 83 Sei­mo na­riai: už – 83, prieš nė­ra, su­si­lai­kiu­sių taip pat nė­ra. Įsta­ty­mas (projek­tas Nr. XIIIP-3857(2) yra pri­im­tas. (Gon­gas)

 

12.10 val.

Mo­kes­čių ad­mi­nist­ra­vi­mo įsta­ty­mo Nr. IX-2112 2, 33, 55, 551 straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3858(2) (pri­ėmi­mas)

 

Mo­kes­čių ad­mi­nist­ra­vi­mo įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3858(2).

Pa­straips­niui. Dėl 1 straips­nio siū­ly­mų nė­ra. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dėl 2, 3, 4, 5 ir 6 straips­nių taip pat siū­ly­mų nė­ra. Ar ga­li­ma jiems vi­siems pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta. Dė­ko­ju.

Mo­ty­vų nie­kas ne­pa­gei­dau­ja­te iš­sa­ky­ti. Pra­šom bal­suo­ti dėl Mo­kes­čių ad­mi­nist­ra­vi­mo įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 83 Sei­mo na­riai ir vi­si bal­sa­vo už. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-3858(2) yra pri­im­tas. (Gon­gas)

 

12.11 val.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 589 straips­nio pa­kei­ti­mo ir Ko­dek­so papildymo 1981 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3859(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 589 straips­nio pa­kei­ti­mo ir Ko­dek­so pa­pil­dy­mo 1981 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3859(2). Vi­so la­bo tu­ri­me du straips­nius. Siū­ly­mų dėl šių straips­nių nė­ra. At­si­pra­šau, yra trys straips­niai. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti 1, 2 ir 3 straips­niams? Dė­ko­ju.

Mo­ty­vų nie­kas ne­pa­gei­dau­ja­te pa­reikš­ti. Pra­šau bal­suo­ti dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-3859.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 82 Sei­mo na­riai ir vi­si 82 už. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-3859(2) yra pri­im­tas. (Gon­gas)

 

12.13 val.

Svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. I-1343 15, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 36, 39 straips­nių, V sky­riaus pa­va­di­ni­mo pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 262 straips­niu įsta­ty­mo projektas Nr. XIIIP-3450(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių, V skyriaus pa­va­di­ni­mo pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 262 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3450(2).

Ger­bia­mi ko­le­gos, yra tik­tai Tei­sės de­par­ta­men­to re­dak­ci­nis siū­ly­mas 36 straips­nio 1 da­ly­je vie­to­je for­mu­luo­tės „me­di­ci­nos prie­mo­nė, prie­tai­sas“ įra­šy­ti for­mu­luo­tę „me­di­ci­nos prie­mo­nė“, kad vi­suo­se straips­niuo­se bū­tų vie­no­dos są­vo­kos. Tai­gi ga­li­me pri­tar­ti Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bai.

Įsta­ty­mas tu­ri dvy­li­ka straips­nių. Kaip sa­kiau, jo­kių pa­kei­ti­mų siū­ly­mų nė­ra. Ar ga­li­me vi­siems jiems pri­tar­ti? Dė­ko­ju, pri­tar­ta.

Pra­šom ta­da bal­suo­ti.

Dėl mo­ty­vų yra no­rin­čių kal­bė­ti, at­si­pra­šau. Pra­šom. Pir­ma­sis už mo­ty­vus iš­sa­ko A. Vinkus.

A. VINKUS (LSDDF). Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, aš jau ne kar­tą pa­si­sa­kęs dėl šių dvie­jų tar­pu­sa­vy­je su­si­ju­sių įsta­ty­mų – Svei­ka­tos drau­di­mo ir Far­ma­ci­jos įsta­ty­mų pa­kei­ti­mo pro­jek­tų. Ma­no gal­va, šis pro­jek­tas ska­tins di­des­nę pro­jek­te įvar­di­ja­mų ir ger­bia­mų pro­jek­to au­to­rių pa­teik­tų siū­ly­mų dėl me­di­ci­nos ir diag­nos­ti­kos prie­mo­nių kon­ku­ren­ci­jos… Tai tu­rė­tų da­ry­ti tei­gia­mą įta­ką jų kai­noms.

Pro­jek­to au­to­riai ypa­tin­gą dė­me­sį at­krei­pia į šias iš­va­das, pa­tvir­tin­da­mi re­a­lios da­bar­ti­nės si­tu­a­ci­jos trū­ku­mus. Jie ak­cen­tuo­ja, kad mi­nė­tas diag­nos­ti­kos prie­mo­nes par­duo­dan­tys ūkio sub­jek­tai kas­met tei­kia­mo­se pa­raiš­ko­se dėl jų įra­šy­mo į Kom­pen­suo­ja­mų­jų me­di­ci­nos prie­mo­nių kai­ny­ną nu­ro­do vis di­des­nes kai­nas, nors pa­raiš­kos tei­kia­mos dėl tų pa­čių prie­mo­nių, o rin­ko­je tų prie­mo­nių kai­na yra že­mes­nė. To­kia si­tu­a­ci­ja tik­rai yra ne­to­le­ruo­ti­na, to­kio­mis prie­mo­nė­mis kaip saus­kel­nės, įklo­tai, pleist­rai žmo­nės ga­li nau­do­tis na­mų są­ly­go­mis, be svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tų pa­gal­bos, be to, joms ne­tai­ko­mos ir jo­kios spe­cia­lio­sios lai­ky­mo są­ly­gos.

Aš pa­lai­kau šiuos pro­jek­tus ti­kė­da­ma­sis, kad jų pri­ėmi­mas leis į rin­ką pa­tek­ti me­di­ci­nos pa­gal­bos prie­mo­nėms že­mes­nė­mis kai­no­mis ir pa­ge­rins jų pri­ei­na­mu­mą gy­ven­to­jams. Tai ypač ak­tu­a­lu pen­si­nio am­žiaus žmo­nėms, ku­rie di­de­le da­li­mi yra šių prie­mo­nių var­to­to­jai ir jų pa­ja­mos ga­na ri­bo­tos. Kvie­čiu vi­sus ak­ty­viai pa­lai­ky­ti šį pa­siū­ly­mą ir bal­suo­ti už.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Mo­ty­vai prieš – R. Mar­ti­nė­lis.

R. MARTINĖLIS (TS-LKDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Es­mė, kad me­di­ci­nos pa­gal­bos kom­pen­suo­ja­mo­mis prie­mo­nė­mis bus pre­kiau­ja­ma maž­me­ni­nės pre­ky­bos vie­to­se, tai iš tik­rų­jų maž­me­ni­nės pre­ky­bos įmo­nės tu­rės su­da­ry­ti ir su­tar­tis su ka­so­mis dėl kom­pen­sa­vi­mo iš Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do, čia tik­rai iš­ky­la daug pro­ble­mų ir dėl as­mens duo­me­nų ap­sau­gos, ir in­ves­ti­ci­jos į pro­gra­mą. Be to, ir vais­ti­nė­se, ir maž­me­no­je ir PVM ski­ria­si.

Iš tik­rų­jų vais­ti­nių yra par­duo­tu­vė­se, tin­klai ga­na pla­tūs, ne­ma­tau, kad čia bū­tų kas nors ne­pri­ei­na­ma. Me­di­ci­nos pa­gal­bos prie­mo­nės pa­kan­ka­mai pri­ei­na­mos gy­ven­to­jams. Bet es­mė yra dėl ko­ky­bės. Ka­dan­gi pi­giau­sios pre­kės bus kom­pen­suo­ja­mos, dau­giau­sia yra dėl ko­ky­bės pro­ble­mų, tad ir Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas, ir pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jos, ir gy­dy­to­jai, ku­rie dir­ba to­je sri­ty­je, bu­vo prieš, kad bū­tų kom­pen­suo­ja­mos pras­tos ko­ky­bės pa­gal­bos prie­mo­nės, nes pa­cien­tams yra la­bai svar­bu ko­ky­bė.

Aš siū­ly­čiau su­si­lai­ky­ti ar­ba bal­suo­ti prieš, nes tik­rai daug ar­gu­men­tų yra, kad pa­cien­tams ne­bus ge­rai, jei tos pre­kės, ku­rių ko­ky­bė pra­stes­nė ir…

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai už – A. Ve­ry­ga.

A. VERYGA (LVŽSF). Dė­ko­ju, ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tie­sų šiuo spren­di­mu yra sie­kia­ma dvie­jų tiks­lų: pir­miau­sia pa­ska­tin­ti ga­min­to­jų kon­ku­ren­ci­ją, nes, kaip ne kar­tą bu­vo mi­nė­ta, tos pa­čios saus­kel­nės – tos pa­čios fir­mos, tos pa­čios ko­ky­bės, ab­so­liu­čiai iden­tiš­kos vais­ti­nė­se su ma­žes­niu PVM kai­nuo­ja bran­giau ne­gu par­duo­tu­vė­je su di­des­niu PVM. Tai kaip čia to­kį reiš­ki­nį rei­kė­tų pa­va­din­ti ki­taip ne­gu gob­šu­mu ir kon­ku­ren­ci­jos tie­siog ne­bu­vi­mu?

O ki­tas tiks­las yra vis dėl­to pa­da­ry­ti, kad gy­ven­to­jams bū­tų pa­to­giau ir la­biau pri­ei­na­ma, nes kad ir kaip tas mū­sų vais­ti­nių tin­klas iš­plė­to­tas, jų tik­rai ne vi­sur yra, ir gy­ven­to­jams nė­ra taip pa­pras­ta nu­ke­liau­ti ir nu­va­žiuo­ti, o slau­gos prie­mo­nių pa­pras­tai ir rei­kia vy­res­nio am­žiaus žmo­nėms, ku­rie gy­ve­na tuo­se re­gio­nuo­se, o tai tik­rai jiems pa­leng­vin­tų pri­ei­na­mu­mą.

Ir pa­bai­gai tie­siog no­rė­čiau pa­mi­nė­ti, kad mes tuo klau­si­mu bu­vo­me pa­da­rę ap­klau­są so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se. 80 % tų, ku­rie da­ly­va­vo ap­klau­so­je, pa­si­sa­kė už, kad to­kias prie­mo­nes bū­tų ga­li­ma įsi­gy­ti ne tik vais­ti­nė­je. Tai kvie­čiu įsi­klau­sy­ti ir pri­tar­ti šiam pro­jek­tui.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Mo­ty­vai prieš – A. Ma­tu­las.

A. MATULAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, no­riu vėl pri­min­ti, kad Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė šiam įsta­ty­mo pro­jek­tui, siū­lė grą­žin­ti jį to­bu­lin­ti ir bu­vo pa­kan­ka­mai ben­dra nuo­mo­nė. Kaž­ko­dėl Sei­mas ne­pri­ta­rė tai iš­va­dai, pa­sky­rė ki­tą ko­mi­te­tą, ir Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas jau da­bar siū­lo pri­tar­ti ši­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui. Ko­le­gos, ko­kios čia yra pa­sek­mės? Aki­vaiz­du, kad mes ri­zi­kuo­ja­me, kad į rin­ką pa­klius blo­ges­nės, daug blo­ges­nės ko­ky­bės pro­duk­tai, ir apie tai gar­siai pra­šė, rė­kė, aiš­ki­no me­di­kai ir pa­cien­tai, su­si­rin­kę į Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tą. Bus nu­sta­ty­ta ba­zi­nė kai­na pa­gal pi­giau­sią, kad ir ne vi­sai ko­ky­biš­ką, pro­duk­tą ir ta­da vals­ty­bė kom­pen­suos tik ši­tą, pi­giau­sią, pro­duk­tą, o ki­tus, ką me­di­kai pro­fe­sio­na­lai sa­kė, kad slau­gos ko­ky­bė la­bai pri­klau­so nuo, pa­vyz­džiui, kad ir tų pa­čių saus­kel­nių ko­ky­bės, žmo­nės pirks ir mo­kės vi­są kai­ną.

Ko­le­gos, aš vi­siš­kai ne­su­pran­tu, ko­dėl mes el­gia­mės, kaip pa­sa­kė vie­nas po­li­to­lo­gas, pa­na­šiai kaip pa­ra­zi­tai. Jei­gu vi­suo­me­nė sa­ko, pro­fe­sio­na­lai sa­ko, kad tai pa­blo­gins slau­gos ko­ky­bę, me­di­kai sa­ko, mes vis tiek da­ro­me taip, kaip mums at­ro­do.

Ki­tas da­ly­kas, aki­vaiz­du, kad tai bus dar vie­nas iš pas­ku­ti­nių pei­lių ma­žoms kai­mo vais­ti­nėms, ku­rio­se dar su­ma­žės apy­var­ta ir tie­siog jų ne­liks. Aš jau ci­ta­vau, kad bu­vau Pa­kruo­jo ra­jo­no vie­no­je vais­ti­nė­je, ku­rios apy­var­ta yra vi­siš­kai su­men­ku­si, vos iš­si­lai­ko vais­ti­nin­kas. Kaip jis mi­nė­jo, jei­gu jūs pri­im­si­te šį spren­di­mą, gal­būt dar ki­tą, aš tie­siog tu­rė­siu už­si­da­ry­ti. Kam rei­ka­lin­gas šei­mos gy­dy­to­jas, jei­gu vais­tų rei­kės va­žiuo­ti pirk­ti 12 ar 15 ki­lo­met­rų? Aš ma­nau, kad šiam siū­ly­mui tik­rai ne­rei­kė­tų pri­tar­ti.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai prieš – I. Ha­a­se.

I. HAASE (TS-LKDF). Dė­ko­ju, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Iš tie­sų mes kal­ba­me apie pri­ori­te­tus, kal­ba­me pir­miau­sia apie pri­ei­na­mu­mą me­di­ci­nos pa­gal­bos prie­mo­nių, apie kon­ku­ren­ci­ją ir pa­na­šiai. Bet aš ma­nau, mes pir­miau­sia tu­ri­me kal­bė­ti ir pri­ori­te­tas tu­ri bū­ti pa­cien­to, žmo­gaus svei­ka­ta. Mes ne­ga­li­me ig­no­ruo­ti Pa­gal­bos on­ko­lo­gi­niams li­go­niams aso­cia­ci­jos, ne­ga­li­me ig­no­ruo­ti Lie­tu­vos ne­ga­lios or­ga­ni­za­ci­jų fo­ru­me iš­sa­ky­tos nuo­mo­nės, kad pi­giau­sia kai­na ne­pa­di­dins prie­mo­nių pri­ei­na­mu­mo ir per­ka­mu­mo, prie­šin­gai, jei­gu pa­cien­tai nau­dos pra­stes­nės ko­ky­bės me­di­ci­nos prie­mo­nes, at­si­ras grės­mė tu­rė­ti dau­giau odos pa­žei­di­mų ir pra­gu­lų. O tai su­si­ję su pa­pil­do­ma naš­ta Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­dui ir taip pat pa­čiam pa­cien­tui. To­dėl, aš ma­nau, mes tu­ri­me pa­gal­vo­ti, kaip mes tu­ri­me bal­suo­ti dėl šio įsta­ty­mo pro­jek­to. Aš pa­si­sa­kau prieš.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Pra­šom bal­suo­ti dėl Svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 91 Sei­mo na­rys: už – 63, prieš – 11, su­si­lai­kė 17. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-3450(2) yra pri­im­tas. (Gon­gas)

 

12.23 val.

Far­ma­ci­jos įsta­ty­mo Nr. X-709 57 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3451(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ly­di­ma­sis Svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mo – Far­ma­ci­jos įsta­ty­mo 57 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3451(2). Jo tik du straips­niai. Jo­kių siū­ly­mų nei dėl 1, nei dėl 2 straips­nių nė­ra. Ar ga­li­me juos pri­im­ti? (Bal­sas sa­lė­je: „Ga­li­me.“) Dė­ko­ju. 1 ir 2 straips­niai pri­im­ti.

Dėl mo­ty­vų nie­kas ne­pa­gei­dau­ja­te kal­bė­ti. Pra­šom bal­suo­ti dėl Far­ma­ci­jos įsta­ty­mo 57 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 84 Sei­mo na­riai: už – 61, prieš – 5, su­si­lai­kė 18. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-3451(2) yra pri­im­tas. (Gon­gas)

 

12.25 val.

Far­ma­ci­jos įsta­ty­mo Nr. X-709 2, 51 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 511 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3255(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-8 klau­si­mas – Far­ma­ci­jos įsta­ty­mo 2, 51 straips­nių pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 511 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3255(2). Įsta­ty­me ke­tu­ri straips­niai. Siū­ly­mų nė dėl vie­no straips­nio nė­ra. Ar ga­li­me pri­im­ti 1 straips­nį ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju. 2 straips­nį ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju. 3 straips­nį ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju. Ir 4 straips­nį taip pat ben­dru su­ta­ri­mu.

Mo­ty­vus už no­ri iš­sa­ky­ti A. Vin­kus. Pra­šom.

A. VINKUS (LSDDF). Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, dis­ku­si­jo­se, ku­rio­se kal­ba­ma apie ko­rup­ci­ją, skaid­ru­mą, vie­šu­mą ir pa­na­šius da­ly­kus, gre­ta ki­tų ūkio sek­to­rių pa­pras­tai mi­ni­ma ir svei­ka­tos ap­sau­ga. Ga­li­ma pri­pa­žin­ti, kad kar­tais tai da­ro­ma ar­gu­men­tuo­tai ir pa­grįs­tai, ta­čiau ne­re­tai klai­din­ga nuo­mo­nė su­si­da­ro dėl in­for­ma­ci­jos trū­ku­mo ar tie­siog vie­šu­mo sto­kos. To­dėl mes tu­ri­me bū­ti su­in­te­re­suo­ti for­muo­ti to­kią po­li­ti­ką ir to­kias sis­te­mos skaid­ri­ni­mo ir vie­ši­ni­mo ten­den­ci­jas, ku­rios yra šian­dien pa­tei­kia­mos, ku­rios mak­si­ma­liai ro­do pa­dė­ties ob­jek­ty­vu­mą.

Lai­ky­čiau, kad tei­kia­mo Far­ma­ci­jos įsta­ty­mo pa­tai­sa yra vie­na to­kių prie­mo­nių, ku­ri leis vi­suo­me­nei su­teik­ti in­for­ma­ci­ją apie per­leis­tas ver­tes, tuo su­teik­da­ma dau­giau aiš­ku­mo ir vie­šu­mo šiai sri­čiai. Gal šiek tiek gai­la, kad čia at­ei­na nau­ja, vi­suo­me­nei dar ne­pa­žįs­ta­ma per­leis­tos ver­tės są­vo­ka ir ne­bu­vo pa­siū­ly­tas la­biau įpras­tas kal­bi­nis pa­sa­ky­mas, bet mes, il­gai apie tai dis­ku­tuo­da­mi Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to po­sė­dy­je, ga­vo­me at­sa­ky­mą, kad ši są­vo­ka bu­vo su­de­rin­ta su Lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­ja ir kad tai są­vo­ka, adek­va­ti jos tu­ri­niui.

Kaip vi­si gir­dė­jo­me ne kar­tą iš pa­si­sa­ky­mų ir pri­sta­ty­mų, tei­kia­mu pro­jek­tu sie­kia­ma pa­ska­tin­ti far­ma­ci­jos kom­pa­ni­jų, svei­ka­tos prie­žiū­ros ir far­ma­ci­jos spe­cia­lis­tų bei svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų ben­dra­dar­bia­vi­mo skaid­ru­mą. Da­bar­ti­nė si­tu­a­ci­ja, kai in­for­ma­ci­ja apie vi­sas far­ma­ci­jos kom­pa­ni­jų per­leis­tas ver­tes vi­suo­me­nei nė­ra vie­ša, tu­riu ome­ny­je far­ma­ci­jos kom­pani­jų pa­ra­mą or­ga­ni­zuo­jant svei­ka­tos prie­žiū­ros ir far­ma­ci­jos spe­cia­lis­tams mo­ky­mus, mok­sli­nius ren­gi­nius ir ką ki­ta, tei­kia­ma pa­ra­ma pa­gal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos lab­da­ros ir pa­ra­mos įsta­ty­mą, ap­mo­kant spe­cia­lis­tams už tei­kia­mas kon­sul­ta­ci­jas, skai­to­mus pra­ne­ši­mus, ga­li for­muo­ti kar­tais nei­gia­mą vi­suo­me­nės po­žiū­rį į šiuos san­ty­kius ir ne­pa­si­ti­kė­ji­mą svei­ka­tos prie­žiū­ros sis­te­ma, ko mes leis­ti ne­tu­ri­me nei mo­ra­li­nės, nei ju­ri­di­nės tei­sės. Kvie­čiu ger­bia­mus Sei­mo na­rius pa­lai­ky­ti šį pa­siū­ly­mą ir bal­suo­ti už.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai už – R. Mar­ti­nė­lis. Pra­šom. At­si­pra­šau, pra­šom, ger­bia­mas Rai­mon­dai. (Bal­sai sa­lė­je) Bus, bus.

R. MARTINĖLIS (TS-LKDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ko­mi­te­te iš tik­rų­jų pa­grin­di­nis bu­vo klau­si­mas dėl tos per­leis­tos ver­tės ter­mi­no­lo­gi­jos. Bet po to bu­vo iš­aiš­kin­ta, kad tai yra tik­rai var­to­ja­ma ir jau daug me­tų įvai­riuo­se tei­sės ak­tuo­se. Iš prin­ci­po, jei­gu tik pa­grin­di­nis klau­si­mas ter­mi­no­lo­gi­ja, es­mė yra vi­sai ge­ra, nes bus vi­suo­ti­nis per­leis­tų ver­čių de­kla­ra­vi­mas, Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja teiks ata­skai­tas apie lab­da­ros ir pa­ra­mos ga­vė­jus, da­vė­jus. Vals­ty­bi­nė vais­tų kon­tro­lės tar­ny­ba dve­jus me­tus vie­šins bū­tent vi­sas per­leis­tas ver­tes ir bus aiš­kus reg­la­men­ta­vi­mas ir vie­šu­mas. Aš ma­ny­čiau, kad iš prin­ci­po įsta­ty­mo pro­jek­tas yra tei­gia­mas ir bū­tų ga­li­ma pri­tar­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai prieš – M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Įsta­ty­mas gal ir ne­blo­gas, bet aš tu­riu abe­jo­nių, ar tik­rai mes vi­si su­pran­ta­me. Aš pa­ban­dy­siu pa­ci­tuo­ti 511 straips­nio pra­džią: „Per­leis­tos ver­tės per­lei­džia­mos per­leis­tų ver­čių ga­vė­jams.“ Jei­gu kas iš ko­le­gų su­pra­to, tai gal ga­lė­tų man pa­aiš­kin­ti, aš tik­rai mie­lai bal­suo­čiau už. Ačiū.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai už – A. Ve­ry­ga.

A. VERYGA (LVŽSF). Dė­ko­ju, ger­bia­mo­ji po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Kaip jau ko­le­gos prieš tai kal­bė­jo ir mi­nė­jo, iš tie­sų ši­tos pa­tai­sos rei­ka­lin­gos tam, kad mes dau­giau skaid­ru­mo tu­rė­tu­me svei­ka­tos prie­žiū­ros sis­te­mo­je. Tik­rai nie­ko blo­go, jei­gu far­ma­ci­jos kom­pa­ni­jos ap­si­spren­džia ką nors pa­rem­ti ir skaid­riai tą de­kla­ruo­ja. Ga­lė­čiau tik pri­min­ti, kad kai ku­rios kom­pa­ni­jos tą ir anks­čiau da­ry­da­vo ir be įsta­ty­mo pa­tai­sų. Tik tiek, kad tą da­ry­da­vo ne vi­sos. Pir­miau­sia to ne­da­ry­da­vo tos, ku­rios tu­rė­da­vo ko­kių nors pa­slėp­tų tiks­lų ar­ba no­rė­da­vo nu­ty­lė­ti sa­vo pa­ra­mą.

Ši­tos įsta­ty­mo pa­tai­sos tie­siog su­teik­tų dau­giau skaid­ru­mo, ne­už­draus­tų rem­ti, bet tie­siog mes ga­lė­tu­me ma­ty­ti, kas kam ir ko­kias ver­tes per­lei­džia ir ko­kią pa­ra­mą su­tei­kia. Kvie­čiu palai­ky­ti.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai už – G. Va­si­liaus­kas. Pra­šom.

G. VASILIAUSKAS (LVŽSF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Kaip jau bu­vau sa­kęs šio įsta­ty­mo svars­ty­mo eta­pe, ir da­bar lie­ku prie tos pa­čios nuo­mo­nės, jog tai yra lo­giš­kas va­rian­tas už­kirs­ti ke­lią nei­gia­miems tiek fi­nan­si­niams, tiek pa­čios svei­ka­tos klau­si­mų po­vei­kiams, ku­rių ga­li pa­tir­ti pa­cien­tai. Ta­čiau trum­pai no­rė­čiau pa­brėž­ti, kad ren­ka­ma ir sau­go­ma in­for­ma­ci­ja apie per­tek­li­nes ver­ty­bes, ji yra siun­čia­ma Vals­ty­bi­nei vais­tų kon­tro­lės tar­ny­bai, tu­ri bū­ti itin at­sa­kin­gai tik­ri­na­ma. Tik taip bus iš­lai­ko­mas skaid­ru­mas.

Tai­gi aš pa­lai­kau šį įsta­ty­mo pro­jek­tą ir siū­lau bal­suo­ti už.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Pra­šom bal­suo­ti dėl pro­jek­to Nr. XIIIP-3255(2).

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 88 Sei­mo na­riai: už – 64, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 24. Tai­gi įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-3255(2) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

12.32 val.

Pa­cien­tų tei­sių ir ža­los svei­ka­tai at­ly­gi­ni­mo įsta­ty­mo Nr. I-1562 17 straips­nio pakeiti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3822(2) (pri­ėmi­mas)

 

Pa­cien­tų tei­sių ir ža­los svei­ka­tai at­ly­gi­ni­mo įsta­ty­mo 17 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3822(2). Ger­bia­mi ko­le­gos, tu­ri­me du straips­nius.

Dėl 1 straips­nio 2 da­lies yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas pa­tiks­lin­ti nuo­ro­dą, kad tai yra dėl šio straips­nio 2 da­lies, o ne dėl 1 da­lies. Tam ko­mi­te­tas yra pri­ta­ręs. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti 1 straips­niui? Dė­ko­ju, pri­tar­ta su pri­im­ta Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba.

2 straips­nis. Taip pat yra Tei­sės de­par­ta­men­to re­dak­ci­nis siū­ly­mas. Ko­mi­te­tas yra pri­ta­ręs. Ar ga­li­me vi­si pri­im­ti 2 straips­nį su Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba? Dė­ko­ju, pri­tar­ta.

Pra­šom. Ar bus no­rin­čių kal­bė­ti už? Mo­ty­vus už sa­ko A. Ve­ry­ga.

A. VERYGA (LVŽSF). Dė­ko­ju, pir­mi­nin­ke. La­bai trum­pai, tie­siog ko­le­goms pa­aiš­kin­siu es­mę. Ši­tie pa­kei­ti­mai leis at­si­sa­ky­ti da­lies ne­rei­ka­lin­go po­pie­riaus pil­dy­mo pa­cien­tams tei­kiant su­ti­ki­mus net­gi dėl to­kių pro­ce­dū­rų kaip krau­jo­spūdžio ma­ta­vi­mas. Da­bar įsta­ty­mas nu­ma­to, kad fak­tiš­kai dėl vis­ko rei­kia gau­ti pa­cien­to su­ti­ki­mą.

Iš tie­sų, no­rint šiek tiek su­ma­žin­ti me­di­kams ne­rei­ka­lin­go dar­bo ir ga­lų ga­le tiems pa­tiems pa­cien­tams pa­dė­ti gau­ti svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gas, o ne po­pie­rių pil­dy­mo pa­slau­gas, ir yra at­si­sa­ko­ma da­lies per­tek­li­nių su­ti­ki­mų. Kvie­čiu pa­lai­ky­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Mo­ty­vai už – R. Mar­ti­nė­lis. Pra­šom.

R. MARTINĖLIS (TS-LKDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Aš ir­gi no­rė­čiau pri­tar­ti ši­tam įsta­ty­mo pa­kei­ti­mui, ka­dan­gi tik­rai ne­be­rei­kės pil­dy­ti daug po­pie­ri­nių ne­rei­ka­lin­gų do­ku­men­tų.

Dar čia bu­vo toks klau­si­mas, kad pa­slau­gų spek­tras bū­tų įra­šy­tas į įsta­ty­mą, kad vis dėl­to tai bū­tų api­brėž­ta mi­nist­ro įsa­ky­mais, nes vi­sų pa­slau­gų ne­ga­li­ma su­ra­šy­ti į įsta­ty­mą. Aiš­ku, ka­da nors ga­li at­si­ras­ti ir nau­jų. Iš tik­rų­jų aš ir­gi siū­ly­čiau pri­tar­ti šiam įsta­ty­mo pro­jek­tui.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Pra­šau bal­suo­ti dėl Pa­cien­tų tei­sių ir ža­los svei­ka­tai at­ly­gi­ni­mo įsta­ty­mo.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 93 Sei­mo na­riai ir vi­si bal­sa­vo už. Tai­gi įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-3822(2) yra pri­im­tas. (Gongas)

 

12.36 val.

Vi­suo­me­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros įsta­ty­mo Nr. IX-886 21 straips­nio pa­kei­ti­mo įstatymo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1879(4) (pri­ėmi­mas)

 

Vi­suo­me­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros įsta­ty­mo 21 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1879(4). Du straips­niai. Siū­ly­mų nė­ra.

1 straips­nis. Ar ga­li­me pri­im­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju. Ir 2 straips­nis. Pri­ima­me ben­dru su­ta­ri­mu.

Mo­ty­vai. Kal­ba A. Vin­kus. Pra­šom.

A. VINKUS (LSDDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ne­pa­sa­ky­siu nie­ko nau­jo pa­tvir­tin­da­mas, ką pra­ei­tą kar­tą mi­nė­jo ir ko­le­gė I. De­gu­tie­nė, kad įvai­rios Vi­suo­me­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros įsta­ty­me api­brėž­tos svei­ka­tos sis­te­mos sri­tys, kaip ug­dy­mo, sta­cio­na­rų glo­bos, slau­gos įstai­gų veik­la, ku­rioms yra nau­do­ja­mos lau­ke įreng­tos spor­to, po­il­sio aikš­te­lės ar ki­to­kio po­bū­džio že­mės skly­pai, šiuo me­tu nė­ra tin­ka­mai reg­la­men­tuo­tos. Mes tu­ri­me rei­ka­la­vi­mus pa­tal­poms, ku­rio­se vyk­do­ma to­kio po­bū­džio veik­la, ta­čiau ne­tu­ri­me įsta­ty­mu reg­la­men­tuo­tų rei­ka­la­vi­mų mi­nė­tiems že­mės skly­pams.

Taip pat nė­ra nu­ma­ty­ta ga­li­my­bė iš­duo­ti lei­di­mą-hi­gie­nos pa­są veik­lai, vyk­do­mai lau­ko są­ly­go­mis. Ka­dan­gi Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja, įver­ti­nu­si už­sie­nio vals­ty­bių pa­tir­tį ir pa­si­tel­ku­si rei­kia­mus spe­cia­lis­tus, pri­pa­ži­no, kad lau­ko ap­lin­ko­je to­kia veik­la (dau­giau­sia dis­ku­tuo­ja­ma dėl iki­mo­kyk­li­nių įstai­gų veik­los) Lie­tu­vo­je ga­li bū­ti vyk­do­ma, tai ne­ky­la abe­jo­nių, kad to­kiai veik­lai tu­ri bū­ti reg­la­men­tuo­ti sau­gos rei­ka­la­vi­mai, tu­ri bū­ti bū­ti­nas veik­los hi­gie­nos pa­sas, prieš iš­duo­dant šį hi­gie­nos pa­są įver­tin­tos nu­ma­to­mos vyk­dy­ti veik­los są­ly­gos.

Tai­gi, re­ziu­muo­da­mas sa­vo pa­si­sa­ky­mą – toks spren­di­mas ir toks Vi­suo­me­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros įsta­ty­mo pa­kei­ti­mas yra bū­ti­ni, ir kvie­čiu bal­suo­ti už.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Mo­ty­vai už – M. Pui­do­kas.

M. PUIDOKAS (MSNG). Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tie­sų da­bar, kai mes sie­kia­me tiek vai­kų są­mo­nin­gu­mo di­di­ni­mo, tiek įvai­rių mais­ti­nei pe­da­go­gi­kai bū­din­gų prie­mo­nių pa­nau­do­ji­mo, vai­kų ge­bė­ji­mas taip pat lan­ky­ti ir lau­ko dar­že­lius tik­rai iš­plės­tų šį spek­trą, to­dėl kvie­čiu vi­sus pa­lai­ky­ti šį pro­jek­tą.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai už – A. Ve­ry­ga.

A. VERYGA (LVŽSF). Dė­ko­ju, ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Iš tie­sų ne­si­plės­da­mas no­riu tik­tai pa­ra­gin­ti pa­lai­ky­ti. Aš ma­nau, kad tai yra se­na mū­sų tam tik­ra pras­me sko­la šioms ben­druo­me­nėms, nes lau­ko dar­že­lius stei­gia įvai­rios ben­druo­me­nės. Da­bar jos gy­ve­na tam tik­ro­je pil­ko­jo­je zo­no­je. Aš ma­nau, jei­gu mes no­ri­me šį pro­ce­są tu­rė­ti ci­vi­li­zuo­tą ir leis­ti, kad jie gau­tų ir hi­gie­nos pa­są, nes da­bar to­kios ga­li­my­bės jiems ne­bu­vo, ma­nau, kad tik­rai tu­rė­tu­me pri­tar­ti ir pa­lai­ky­ti to­kį spren­di­mą.

PIRMININKĖ. Ir mo­ty­vus už­bai­gia M. Ma­jaus­kas. Pra­šom.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Šia­me įsta­ty­me, ma­tyt, kiek­vie­nas ga­li su­ras­ti tai, ko ieš­ko, ir tai, kas jam pa­tin­ka. Man, pa­vyz­džiui, at­ro­do vi­sai ra­cio­na­lu ne­be­tik­rin­ti in­ter­ne­to ka­vi­nių, ką anks­čiau tu­rė­da­vo da­ry­ti Na­cio­na­li­nis vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tras, re­gu­lia­riai jas tik­rin­ti, ir ne­aiš­ku, ką iš tik­rų­jų tik­rin­da­vo, ar spin­du­liuo­tę, ar ra­dia­ci­ją, ar dar ką nors. Pri­ėmus įsta­ty­mą bus at­si­sa­ky­ta to­kių per­tek­li­nių biu­ro­kratinių pro­ce­dū­rų, ku­rios nei vi­suo­me­nei pa­si­tar­nau­da­vo, nei ska­tin­da­vo ver­slą, nei žmo­nėms pa­dė­da­vo. Ačiū.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Pra­šau bal­suo­ti dėl Vi­suo­me­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros įsta­ty­mo 21 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 92 Sei­mo na­riai: už – 91, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-1879(4) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

12.40 val.

Švie­ti­mo įsta­ty­mo Nr. I-1489 pa­pil­dy­mo 311 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3329(2) (pri­ėmi­mas)

 

Švie­ti­mo įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 311 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3329(2). Gal kvie­čiu vis dėl­to G. Ste­po­na­vi­čių. Ger­bia­ma­sis Gin­ta­rai, ar jūs gir­di­te ma­ne? Kvie­čiu dėl Švie­ti­mo įsta­ty­mo. Du straips­niai. Dėl 1 straips­nio yra re­dak­ci­nis Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to siū­ly­mas. Ko­mi­te­tas nė­ra pri­ta­ręs. Pra­šom.

G. STEPONAVIČIUS (MSNG). Ačiū, ger­bia­ma Sei­mo po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, pra­ėju­sią sa­vai­tę mes svars­tė­me iš­sa­miau Švie­ti­mo įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 311 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tą, da­bar yra bai­gia­mo­ji fa­zė. Iš vi­so yra gau­tos ke­tu­rios Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bos. Dėl pir­mos pa­sta­bos ko­mi­te­to nuo­mo­nė yra ne­pri­tar­ti. Ar­gu­men­tai yra to­kie, kad at­si­lie­piant į Tei­sės de­par­ta­men­to nuo­gąs­ta­vi­mą, kad tu­rė­tų bū­ti įsta­ty­mu api­brėž­tas tas at­ve­jis, kaip spręs­ti tė­vų ir vai­kų kon­flik­tą, jei­gu nuo­mo­nės bū­tų skir­tin­gos dėl ug­dy­mo, tai mes ma­no­me, kad ne įsta­ty­mo lyg­me­niu kon­flik­tus rei­kė­tų api­brėž­ti, nes, tur­būt bui­tiš­kai ko­men­tuo­čiau, kai ta­ria­tės šei­mo­je ar gi­mi­nė­je, į ko­kią mo­kyk­lą ar dar­že­lį leis­ti vai­kus, ne vi­sa­da jūs ir­gi su­si­tar­si­te, bet tai yra ne įsta­ty­mo lyg­mens klau­si­mai, kaip su­si­ta­ri­mai gims­ta. To­dėl mes ma­no­me, kad šiai pa­tai­sai bū­tų ga­li­ma ne­pri­tar­ti.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti ko­mi­te­to po­zi­ci­jai? Pri­ta­rė­me dėl pir­mos pa­sta­bos.

G. STEPONAVIČIUS (MSNG). Ačiū.

PIRMININKĖ. Ir dėl ant­ros yra siū­ly­mas įra­šy­ti „vai­ko iki 14 me­tų“.

G. STEPONAVIČIUS (MSNG). Taip, ant­ro­ji pa­sta­ba yra la­biau re­dak­ci­nio po­bū­džio. Mes siū­lo­me jai pri­tar­ti.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti ko­mi­te­to po­zi­ci­jai? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. Dėl 1 straips­nio 2 da­lies taip pat yra Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to po­zi­ci­ja. Pra­šom.

G. STEPONAVIČIUS (MSNG). Ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke, ko­le­gos, dėl šio straips­nio 2 da­lies Tei­sės de­par­ta­men­tas su­ra­šė pa­sta­bą, ku­ria ke­lia klau­si­mą, ar ne­rei­kė­tų įsta­ty­me de­ta­liau su­ra­šy­ti, kaip ko­ky­bė ir są­ly­gos ug­dy­tis na­muo­se yra už­tik­ri­na­mos tuo­met, kai mo­kyk­la kar­tu su rei­kia­mais spe­cia­lis­tais at­vyks­ta įsi­ti­kin­ti, ar tik­rai de­ra­mai vai­kas ga­lės bū­ti ug­do­mas na­muo­se. Mes, ko­mi­te­tas, ir­gi ben­dru su­ta­ri­mu siū­lo­me šiai pa­sta­bai ne­pri­tar­ti, nes de­ta­liai mė­gin­ti su­for­mu­luo­ti, ar į vir­tu­vę rei­kia už­ei­ti, ar bal­dai bus ge­ri vai­kui at­si­sės­ti, tik­rai tai yra per­tek­li­nis įsta­ty­mo lyg­mens tei­sės ak­to lū­kes­tis reg­la­men­tuo­ti ko­ky­bės da­ly­kus. Pri­me­nu, kad Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja yra įpa­rei­go­ja­ma, bus įpa­rei­go­ta po įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mo pa­reng­ti aiš­kų po­įsta­ty­mi­nį tei­sės ak­tą, ku­ris tuos da­ly­kus ir api­brėš. To­dėl mes siū­lo­me ne­pri­tar­ti.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, ar dėl 2 da­lies pa­reikš­tos Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to po­zi­ci­jos, ku­riai ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė, ga­li­me su­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Dė­ko­ju. Pri­tar­ta. Pri­im­ta ben­dru su­ta­ri­mu. 2 straips­nis. (Bal­sai sa­lė­je) Dėl vi­so 1 strai­ps­nio, ar ga­li­me pri­im­ti jį ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju. Ir 2 straips­nis.

Dėl 2 straips­nio 2 da­lies yra Tei­sės de­par­ta­men­to…

G. STEPONAVIČIUS (MSNG). Taip, ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke, ko­le­gos, straips­nis dėl įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mo ir įgy­ven­di­ni­mo. Ja­me yra dvi nuo­sta­tos – vie­na dėl pa­ties įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mo, o ant­ras punk­tas kal­ba apie įpa­rei­go­ji­mą ati­tin­ka­moms ins­ti­tu­ci­joms pa­reng­ti įgy­ven­di­na­muo­sius tei­sės ak­tus. Tei­sės de­par­ta­men­tas kal­bė­jo apie tai, kad yra trum­pes­nis ter­mi­nas pa­reng­ti po­įsta­ty­mi­nius ak­tus, ly­gi­nant su vi­so įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mo da­ta.

Su­tik­da­mi su tuo mes siū­lo­me anks­tin­ti pa­ties įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mo da­tą, nes tai yra bir­že­lio 1 die­na. Ta­da, jau įsta­ty­mui įsi­ga­lio­jus, per va­sa­rą tik­rai bū­tų lai­ko ir tė­vams, ir mo­kyk­loms ap­tar­ti su­tar­ti­nius san­ty­kius, iš ku­rių at­si­ras­tų pa­grin­das mo­ky­tis na­muo­se, ki­taip ta­riant, ne tik vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos tu­ri pa­da­ry­ti sa­vo na­mų dar­bus, bet rei­kia pa­lik­ti lai­ko ir vi­siems ki­tiems, kas pa­gal šį įsta­ty­mą gy­vens ir kam jis bus tai­ko­mas. Mes čia siū­lo­me pri­tar­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, ar ga­li­me pri­tar­ti 2 straips­nio 2 da­liai? (Bal­sai sa­lė­je) Dė­ko­ju. Su Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba, ku­rią ko­mi­te­tas pri­ėmė, ar ga­li­me pri­im­ti 2 straips­nį ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju.

Dėl mo­ty­vų dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to už kal­ba S. Tu­mė­nas.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, švie­ti­mo stra­te­gai, aš už­si­ra­šiau kal­bė­ti už, nes įsi­ti­ki­nęs, kad tai yra de­mo­kra­tinis žings­nis, bet vi­sa­da de­mo­kra­tijos pro­ce­sams rei­kia pa­si­reng­ti, ypač ug­dy­mo sri­ty­je.

Iš­ties na­mų mo­ky­mo mo­de­lis yra pa­trauk­li ir al­ter­na­ty­vi vai­kų ug­dy­mo for­ma, ta­čiau tam rei­kia ge­rai pa­si­reng­ti. Už­sie­nio pa­tir­tis, ypač Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų, ro­do, kad mo­ky­mo­si šei­mo­je, na­muo­se ga­li­my­bės lei­džia vai­kui ly­gia­ver­tiš­kai ug­dy­tis. Ir sta­tis­ti­ka ro­do, kad dau­gy­bė vai­kų, pa­si­rin­kę to­kį ke­lią, įsto­ja ir į pres­ti­ži­nius uni­ver­si­te­tus – Har­var­dą, Ber­klį, Jei­lį ir pa­na­šiai.

Ta­čiau, ma­no nuo­mo­ne, ne­už­ten­ka vien Sei­me su­reng­ti nors ir par­smin­gą, rei­ka­lin­gą kon­fe­ren­ci­ją ta te­ma. Ma­no nuo­mo­ne, rei­kė­jo tru­pu­tį ne­sku­bė­ti ir at­lik­ti dar dau­giau na­mų dar­bų, nes da­bar įsta­ty­mo pro­jek­te abst­rak­čiai pa­ra­šy­ta, kad bus su­da­ro­ma mo­ky­mo su­tar­tis tarp švie­ti­mo ins­ti­tu­ci­jos ir tė­vų. Ta­čiau no­riu pri­min­ti, kad čia nie­kas dar nė­ra nu­ma­ty­ta, ko­kios bus ga­li­mos pa­si­rink­ti mo­ky­mo for­mos, ko­kie for­ma­tai.

Už­sie­nio ša­ly­se vai­kus mo­ko ar­ba tė­vai, ar­ba pu­siau tė­vai, pu­siau mo­ky­to­jai, ar­ba tik mo­ky­to­jai. Vi­sa tai, man re­gis, rei­kės ap­tar­ti. Be to, rei­kia nu­ma­ty­ti hi­gie­nos są­ly­gas, rei­kia nu­ma­ty­ti ap­lin­ką. Jei­gu vi­sa tai bus pa­da­ry­ta, tai aš ma­nau, kad tai yra tei­gia­mas žings­nis ir pui­ki pro­ga ap­mąs­ty­ti pe­da­go­gų ren­gi­mo cen­trams, kad tam rei­kia pa­reng­ti ir spe­cia­lius mo­ky­to­jus, ku­rie ga­lė­tų dirb­ti to­kio po­bū­džio dar­bą. Be to, rei­kia ir vi­suo­me­nės pa­ren­gi­mo šia te­ma. Siū­ly­čiau pri­tar­ti šiam siū­ly­mui.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Kal­ba M. Pui­do­kas.

M. PUIDOKAS (MSNG). Ger­bia­mi ko­le­gos, man pa­čiam yra te­kę nuo 2 iki 4 kla­sės tu­rė­ti na­mų mo­ky­mą, mo­ky­tis na­mie ir tiek mo­kyk­lą, tiek uni­ver­si­te­tą pa­bai­giau pui­kiai. Tai nie­kaip ne­ap­sun­ki­no mo­ky­mo­si pro­ce­so, jis ne­tu­rė­jo jo­kių trik­džių. Kal­bu iš as­me­ni­nės pa­tir­ties ir ma­nau, kad, re­mian­tis ne tik Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų, bet ir ki­tų ša­lių prak­ti­ka, vai­kai yra la­bai skir­tin­gi, jų svei­ka­tos būk­lė taip pat yra la­bai skir­tin­ga. Šei­mų ga­lė­ji­mas ap­si­spręs­ti ir nu­spręs­ti, kas yra ge­riau­siai jų vai­kams, taip pat (…) ta­rian­tis su spe­cia­lis­tais, tik­rai yra ge­ras, de­mo­kra­tiškas ir lanks­tus spren­di­mas. Dėl to, kas yra su­si­ję su vai­kų ug­dy­mu, jo­kių au­to­ri­ta­ri­nių spren­di­mų ne­tu­rė­tų bū­ti, tai yra la­bai jaut­ri te­ma.

Aš ti­kiu, kad pri­ėmus šį įsta­ty­mo pro­jek­tą mū­sų vals­ty­bė taps lanks­tes­ne ir jaut­res­ne ir ge­bė­si­me to­kiu bū­du la­biau at­sto­vau­ti skir­tin­goms vai­kų gru­pėms, jie ga­lės tin­ka­mai pa­si­ren­gę vė­liau stu­di­juo­ti uni­ver­si­te­te.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai už – R. Šar­knic­kas.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). 1972 me­tais Suo­mi­ja star­ta­vo su švie­ti­mo re­for­ma ir pa­sie­kė aukš­čiau­sią švie­ti­mo lyg­me­nį vi­sa­me pa­sau­ly­je. Mes ma­to­me ge­rus re­zul­ta­tus. Ta­čiau Suo­mi­jo­je nė­ra na­muo­se mo­ko­mi vai­kai, nes jie su­ge­bė­jo su­si­tvar­ky­ti, kad ne­bū­tų per­krau­tos kla­sės ir pa­na­šiai. O kai skai­čius jų pra­dė­jo di­dė­ti, au­to­ma­tiš­kai at­si­ra­do ir mo­ky­to­jų pa­dė­jė­jų, ir pa­na­šiai. To­dėl šios pro­ble­mos nė­ra. Pas mus, de­ja, ir ke­lio­se vals­ty­bė­se, ku­rio­se at­si­ra­do mo­ky­mai na­muo­se, pa­na­šių pro­ble­mų at­si­ra­do dėl per­tek­li­nio mo­ki­nių skai­čiaus kla­sė­se, dėl at­si­ra­du­sių pa­ty­čių ir smur­to for­mų. Tai­gi mes, Lie­tu­va, esa­me, ko ge­ro, ir­gi ne iš­im­tis, tu­ri­me pra­dė­ti spręs­ti šias pro­ble­mas, ir dėl to at­si­ra­do pa­sek­mė, kad at­si­ras­tų to­kie da­ly­kai kaip mo­ky­mas na­muo­se. Siū­ly­čiau bal­suo­ti už.

PIRMININKĖ. Pas­ku­ti­niai mo­ty­vai už. Kal­ba A. Gu­mu­liaus­kas.

A. GUMULIAUSKAS (LVŽSF). Ačiū. Ka­dan­gi jau daug pa­sa­ky­ta, no­riu tik pri­tar­ti ir no­riu pa­sa­ky­ti, kad nuo pat pra­džių ste­bė­jau šio įsta­ty­mo kū­ri­mą, aš la­bai džiau­giuo­si, kad jau yra pas­ku­ti­nė sta­di­ja, o gy­ve­ni­mas pa­ro­dys, gal jį dar rei­kės šiek tiek ko­re­guo­ti. Ta­čiau šio įsta­ty­mo at­si­ra­di­mas iš tik­rų­jų yra la­bai rei­ka­lin­gas. Ačiū.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, pra­šom bal­suo­ti dėl Švie­ti­mo įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 31 straips­niu.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 82 Sei­mo na­riai: už – 75, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 7. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-3329(2) yra pri­im­tas. (Gon­gas)

 

12.52 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl 2021 me­tų pa­skel­bi­mo Ma­ri­jos Gim­bu­tie­nės me­tais“ projektas Nr. XIIIP-3386(2) (pri­ėmi­mas)

 

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl 2021 me­tų pa­skel­bi­mo Ma­ri­jos Gim­bu­tie­nės me­tais“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-3386(2). Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tas, du straips­niai, jo­kių siū­ly­mų nė­ra. Ar ga­li­me 1 straips­niui pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju. 2 straips­niui pri­ta­ria­me, pri­ima­me ben­dru su­ta­ri­mu. Dė­ko­ju.

Mo­ty­vai. Kal­ba A. Gu­mu­liaus­kas. Pra­šom.

A. GUMULIAUSKAS (LVŽSF). At­si­sa­kau žo­džio.

PIRMININKĖ. At­si­sa­ko­te žo­džio. Ger­bia­mi ko­le­gos, pra­šom bal­suo­ti dėl Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl 2021 me­tų pa­skel­bi­mo Ma­ri­jos Gim­bu­tie­nės me­tais“.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 73 Sei­mo na­riai: už – 73, prieš nė­ra ir su­si­lai­kiu­sių taip pat nė­ra. Tai­gi nu­ta­ri­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-3386(2) yra pri­im­tas. (Gon­gas)

 

12.55 val.

Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo Nr. I-533 31 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3588(2) (svars­ty­mas)

 

Tai­gi ry­ti­nę Sei­mo ple­na­ri­nio po­sė­džio dar­bo­tvarkę mes esa­me bai­gę, bet dar li­ko mums ke­le­tas mi­nu­čių, tad im­si­mės iš po­pie­ti­nės dar­bo­tvarkės pas­ku­ti­nių dvie­jų klau­si­mų: 2-13.1 ir 2-13.2 – Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo 31 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-3588(2) ir ly­di­mo­jo Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo 5 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-3589.

Ger­bia­mas G. Kin­du­rys jau pa­si­ren­gęs. Pra­šom.

G. KINDURYS (LVŽSF). Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas svars­tė šiuos abu pro­jek­tus lap­kri­čio 20 die­ną. Dėl Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pri­ėmė spren­di­mą pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­doms. Ko­mi­te­tas re­ziu­ma­vo, kad į se­niū­no pa­rei­gas ne­ga­li bū­ti pri­im­tas as­muo tai­kant Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo 49 strai­ps­nio 1 da­ly­je nu­ma­ty­tą ga­ran­ti­ją, iš­sky­rus ki­tos se­niū­ni­jos re­or­ga­ni­za­vi­mo at­ve­ju, o Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-3589 ben­dru su­ta­ri­mu nu­ta­rė at­mes­ti. Siū­lo­mas tei­si­nis re­gu­lia­vi­mas yra per­tek­li­nis, nes Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­me yra pa­mi­nė­ta, kad se­niū­no pri­ėmi­mo pro­ce­dū­ros yra nu­ro­dy­tos Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­me.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, čia abie­jų įsta­ty­mų pro­jek­tų yra svars­ty­mo sta­di­ja. Pir­ma­jam pro­jek­tui Nr. XIIIP-3588(2) ko­mi­te­tas yra pri­ta­ręs. Mo­ty­vus no­ri iš­sa­ky­ti J. Lie­sys. Kal­ba prieš. Pra­šom.

J. LIESYS (LSF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Aš no­riu pa­si­sa­ky­ti prieš ko­mi­te­to nuo­mo­nę vien to­dėl, kad rei­kia taip dar iš­mąs­ty­ti, kaip su­ga­din­ti pa­siū­ly­mą. Vie­nas da­ly­kas, ką reiš­kia se­niū­ni­jos re­or­ga­ni­za­ci­ja? Tai mes da­bar da­ro­me tą pa­tį kaip ir su sa­vi­val­dy­bė­mis, no­ri­me te­ri­to­ri­jas ati­duo­ti. O ar se­niū­ni­ja tu­ri tei­sę be ju­ri­di­kos pa­nai­kin­ti ko­kią nors ki­tą se­niū­ni­ją? Ką reiš­kia re­or­ga­ni­za­ci­ja? Vie­nas da­ly­kas.

Ant­ras da­ly­kas. Ma­no pa­siū­ly­mas bu­vo toks, kad ne­tu­rint se­niū­no lais­vo­je vie­to­je iš ki­tos se­niū­ni­jos ga­lė­tų bū­ti per­kel­tas se­niū­nas, ten jis ga­lė­tų sėk­min­gai dar­buo­tis pa­skel­bus į ki­tą… iš­kel­tą se­niū­ni­jos te­ri­to­ri­jos se­niū­ną. Šian­dien ko­mi­te­tas pa­da­rė, kad ir rei­kia tą se­niū­ni­ją re­or­ga­ni­zuo­ti. Da­bar jei­gu mes pra­dė­si­me taip, ne­tu­ri­me tiek se­niū­nų, kiek yra, Lie­tu­vo­je trūks­ta ir jas vi­sas re­or­ga­ni­zuo­si­me, tai ko­kią mes pa­da­ry­si­me meš­kos pa­slau­gą šiuo ko­mi­te­to pa­siū­ly­mu? To­dėl aš pra­šau jū­sų ne­pa­lai­ky­ti ko­mi­te­to nuo­mo­nės.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, dau­giau mo­ty­vų nė­ra no­rin­čių iš­sa­ky­ti. Pra­šo­me po svars­ty­mo bal­suo­ti dėl Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo 31 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-3588(2).

Bal­sa­vo 63 Sei­mo na­riai: už – 45, prieš – 1, su­si­lai­kė 17. Tai­gi įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-3588(2) yra pri­tar­ta.

Re­pli­ka per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną – S. Gent­vi­las.

 S. GENTVILAS (LSF). Aš čia po­sė­džio pa­bai­gai. Ar jau vi­si klau­si­mai ap­svars­ty­ti?

PIRMININKĖ. Jūs po…

S. GENTVILAS (LSF). Po­sė­džio pa­bai­gai.

PIRMININKĖ. …ir pra­šo­te re­pli­kos.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, jei­gu po­sė­dis jau bai­gia­si, tai no­rė­jau tie­siog pa­si­džiaug­ti ir…

PIRMININKĖ. Dar ne­pa­skel­bė­me.

S. GENTVILAS (LSF). Kaip?

PIRMININKĖ. Dar ne­pa­skel­bė­me.

S. GENTVILAS (LSF). Tai ta­da po po­sė­džio.

 

12.59 val.

Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-1316 5 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projektas Nr. XIIIP-3589 (svars­ty­mas)

 

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, dėl pro­jek­to Nr. XIIIP-3589, ku­riam ko­mi­te­tas yra ne­pri­ta­ręs, – Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo 5 straips­nio įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. At­mes­ti bu­vo po­zi­ci­ja. Pra­šom bal­suo­ti, ar pri­ta­ria­te po svars­ty­mo ir ko­mi­te­to siū­ly­mui.

Bal­sa­vo 63 Sei­mo na­riai: už – 62, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Tai­gi pro­jek­tas Nr. XIIIP-3589 yra at­mes­tas.

S. Gent­vi­las – per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną. Pra­šau.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, daž­nai Skan­di­na­vi­ja įvar­di­ja­ma kaip pa­vyz­dys Lie­tu­vai. Štai prieš pus­va­lan­dį Suo­mi­jos prem­je­ras įtei­kė at­si­sta­ty­di­ni­mo pa­siū­ly­mą Pre­zi­den­tui. Prie­žas­tis iš tik­rų­jų bu­vo ga­na iliust­ra­ty­vi, ko mes ga­lė­tu­me pa­si­mo­ky­ti čia, Lie­tu­vo­je. Prie­žas­tis bu­vo paš­to val­dy­mo klau­si­mai Suo­mi­jo­je. Prem­je­ras ne­si­gi­lin­da­mas pa­tvir­ti­no re­for­mą, ku­ri lie­pė ma­žin­ti paš­to dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mus, ir jį iš­ver­tė ko­a­li­ci­jos part­ne­rių klau­si­mai ir re­ak­ci­jos į tai. Tuo tar­pu pas mus, kai su­si­sie­ki­mo mi­nist­ras tie­sio­gi­niu val­dy­mu ima­si spren­di­mų, ku­rie ne­lei­džia paš­to dar­buo­to­jams pa­kel­ti at­ly­gi­ni­mų ki­tais me­tais, mes į tai ne­re­a­guo­ja­me, ko­a­li­ci­jos part­ne­riai to­liau lei­džia lai­ky­ti ne­ren­ta­bi­lų tur­tą, ku­ris ga­lė­tų bū­ti par­duo­tas ir taip ke­lia­mi at­ly­gi­ni­mai. Im­ki­me pa­vyz­dį iš Suo­mi­jos, kur iš tik­rų­jų to­kie klau­si­mai iš­ver­čia net sta­bi­liau­sios Va­ka­rų de­mo­kra­tijos prem­je­rus.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mas ko­le­ga, čia jū­sų kaip pa­reiš­ki­mas, ne vi­sai tik­tų ry­ti­nio po­sė­džio pa­bai­gai.

Ger­bia­mi ko­le­gos, pra­šom re­gist­ruo­tis. Ir kvie­čiu į I rū­mų Vit­ra­žo ga­le­ri­ją, yra pa­ro­dos ati­da­ry­mas, skir­tas Že­mai­ti­jai.

Už­si­re­gist­ra­vo 60 Sei­mo na­rių. Ge­rų pie­tų!* Santrumpų reikšmės: LGF – frakcija „Lietuvos gerovei“; LLRA-KŠSF – Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija; LSDDF – Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija; LSDPF – Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija; LSF – Liberalų sąjūdžio frakcija; LVŽSF – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija; MSNG – Mišri Seimo narių grupė; TS‑LKDF – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija.