LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

Socialinių reikalų ir darbo komitetas

 

PAGRINDINIO KOMITETO PAPILDOMA IŠVADA (1)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO NR. I-533 6, 7, 32-1 IR 34 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-360(2)

2017-09-27  Nr. 103-P-43

Vilnius

1. Komiteto posėdyje dalyvavo:

Komiteto nariai: A. Sysas – Komiteto pirmininkas, R. Baškienė, R. J. Dagys, A. Dumbrava, L. Matkevičienė, M. Navickienė, G. Skaistė, T. Tomilinas, J. Varkalys, G. Vasiliauskas;

Komiteto biuro patarėjos: A. Dolmantienė, D. Jonėnienė, I. Kuodienė;

kviestieji asmenys: D. Šakalienė – Seimo narė, R. Laiconienė – Vyriausybės kanceliarijos patarėja, L. Kukuraitis – socialinės apsaugos ir darbo ministras, E. Bingelis – socialinės apsaugos ir darbo viceministras, G. Vitkevičienė – socialinės apsaugos ir darbo ministro patarėja, D. Urbonaitienė – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šeimos ir bendruomenių departamento direktorė, E. Žiobienė – Vaiko teisių apsaugos kontrolierė, E. Žemaitytė – Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos vyr. patarėja, J. Maciejevski – Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Teisinės pagalbos ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vedėjas, A. Vareikytė – Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėja.

2. Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvados ir kitų ekspertų pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2017-09-26

1,

3

 

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklių reikalavimams, teikiame šias pastabas:

1. Įstatymo projekto 2 straipsniu keičiamo įstatymo 7 straipsnio 22 punkte siūloma nustatyti, kad savivaldybei priskiriama valstybinė (valstybės perduota savivaldybėms) funkcija yra jaunimo politikos įgyvendinimas. Tačiau šiuo pakeitimu atsisakoma šiuo metu nustatytos funkcijos – vaikų teisių apsaugos, o keičiamo įstatymo 6 straipsnis pildomas nauju 44 punktu, kuriame nustatoma savarankiškoji savivaldybių funkcija – užtikrinti prevencinės pagalbos vaikui ir šeimai organizavimą, socialinių, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigų bei kitų įstaigų teikiamų paslaugų, užtikrinančių vaiko teisių apsaugą, koordinavimą. Atkreiptinas dėmesys, kad net ir įtvirtinus šiuos pakeitimus, savivaldybės vykdytų ne tik išvardintų sričių koordinavimą, bet ir kitas, su vaiko politikos įgyvendinimu susijusias ir savivaldybei priskiriamas valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas, pvz., teiktų socialinę paramą mokiniams, priimtų sprendimus dėl laikinosios globos, todėl darytina išvada, kad siūloma keičiamo įstatymo 6 straipsnio naujo 44 punkto formuluotė neapimtų visų savivaldybės funkcijų, kurias ji vykdo įgyvendindama valstybės perduotą savivaldybėms vaikų politikos įgyvendinimą. Atsižvelgiant į tai, keičiamo įstatymo 7 straipsnio pakeitimo tikslas nėra aiškus, o siūlomas teisinis reguliavimas nenuoseklus.

Pritarti.

1. Pasiūlymas: pakeisti įstatymo projekto 1 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Papildyti 6 straipsnį nauju 44 punktu:

44) dalyvauja vykdant vaiko teisių apsaugą, užtikrina prevencinės pagalbos vaikui ir šeimai organizavimą, socialinių, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigų bei kitų įstaigų teikiamų paslaugų, užtikrinančių vaiko teisių apsaugą, koordinavimą;“.

 

2. Pasiūlymas: pakeisti įstatymo projekto 3 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

Pakeisti 321 straipsnio 2 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6) dalyvauja vykdant vaiko teisių apsaugą, užtikrina prevencinės pagalbos vaikui ir šeimai organizavimą, socialinių, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigų bei kitų įstaigų teikiamų paslaugų koordinavimą ir darbą su socialinę riziką patiriančiomis šeimomis;“.

2.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2017-09-26

3

 

 

 

2. Įstatymo projekto 3 straipsniu keičiamo 321 straipsnio pakeitimo esmė tikslintina – keičiamas 321 straipsnio 2 dalies, o ne 1 dalies 6 punktas

Pritarti.

3. Pasiūlymas: pakeisti įstatymo projekto 3 straipsniu keičiamo 321 straipsnio pakeitimo esmę ir išdėstyti taip:

„Pakeisti 321 straipsnio 1 2 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip:“

3. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta.

4. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

Komiteto pirmininkas                                                                         (Parašas)                                                                      Algirdas Sysas

 

 

Komiteto biuro patarėja A. Dolmantienė