LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KOMISIJA

 

 

 

 

IŠVADA

DĖL GALIMŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO STATUTO NUOSTATŲ PAŽEIDIMŲ SEIMO EKONOMIKOS KOMITETE

2023-12-14  Nr. 101-I-44

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Seimo Etikos ir procedūrų komisija (toliau – Komisija): Aušrinė Norkienė, Andrius Bagdonas, Irena Haase, Sergėjus Jovaiša, Silva Lengvinienė, Antanas Matulas, Kazys Starkevičius, gavusi Seimo narės Laimos Nagienės (toliau – Pareiškėja) skundą dėl galimų Seimo statuto pažeidimų Seimo ekonomikos komitete ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo statuto (toliau – Seimo statutas) 78 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatomis, teikia šią išvadą.

 

Etikos ir procedūrų komisija nustatė:

2023 m. gegužės 31 d. įregistruoti Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 5, 11, 14, 201, 202, 221, 26, 49 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 204 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIVP-2828 (toliau – Projektas Nr. XIVP-2828), Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 201, 21, 22, 23, 26, 29, 49, 50, 55, 56, 57, 63 straipsnių, dvyliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, 54 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir Įstatymo papildymo 151 straipsniu įstatymo Nr. XIV-1001 5 ir 15 straipsnių pakeitimo ir 17 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Nr. XIVP-2829, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 3, 5, 6, 11, 13, 14, 201, 202, 22, 30, 32, 48, 49, 51 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 131, 203 straipsniais įstatymo Nr. XIV-1169 18 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2830 (toliau – Projektas Nr. XIVP-2830), Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 5 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 221 straipsniu įstatymo Nr. XIV-1698 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2831, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 16, 211, 22, 39 ir 482 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2832 ir Lietuvos Respublikos žemės įstatymo Nr. I-446 22 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2833 (toliau – Projektai). Įstatymų projektai Nr. XIVP-2828 – XIVP-2833 parengti siekiant tobulinti atsinaujinančių energijos išteklių plėtros teisinį reglamentavimą.

Pasak Pareiškėjos, projekto Nr. XIVP-2828 lydinčiojo projekto Nr. XIVP-2830 pirminiame variante buvo siūloma pripažinti Lietuvos Respublikos Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 3, 5, 6, 11, 13, 14, 201, 202, 22, 30, 32, 48, 49, 51 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 131, 203 straipsniais įstatymo Nr. XIV-1169 18 straipsnio 10 dalį netekusia galios. Projektų Nr. XIVP 2828 – Nr. XIVP-2833 aiškinamajame rašte nurodyta, kad Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1169 projekto parengimą paskatino praktikoje kylantys neaiškumai dėl informavimo procedūrų taikymo tais atvejais, kai didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinių projektai buvo pradėti įgyvendinti iki 2022 m. liepos 8 d. ir buvo nustatytos sanitarinės apsaugos zonos. Tuo tarpu 2023 m. spalio 24 d. užregistruotame Projekte Nr. XIVP-2830(2) ne tik detalizuotas ankstesniame projekto variante keičiamas 18 straipsnis, tačiau siūlomi papildomi Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1169 7 straipsnio pakeitimai, susiję su atsinaujinančių išteklių elektros energijos gamybos įmoka (toliau – gamybos įmoka). Be kita ko pažymėtina, kad siūlomi gamybos įmokos teisinio reguliavimo pakeitimai esamą gamybos įmokos teisinį reguliavimą keičia iš esmės, t. y. susiaurinamas išimčių, t. y. subjektų, nemokančių gamybos įmokos, ratas, sumažinamas pačios gamybos įmokos dydis, kuris yra susiejamas su 1 MW valandine kaina elektros energijos biržoje Lietuvos zonoje, detalizuojamos susijusių bendruomenių teritorijų ribos, taip pat pakeičiama surinktų gamybos įmokų lėšų paskirstymo tvarka.

Pasak Pareiškėjos, Projektai Nr. XIVP-2828 – Nr. XIVP-2833 buvo svarstomi Ekonomikos komiteto posėdyje 2023 m. spalio 11 d. 2023 m. spalio 17 d. Ekonomikos komitetas pateikė siūlymus projektui Nr. XIVP-2830, tačiau tą pačią dieną Ekonomikos komiteto posėdyje vykusiame svarstymo tęsinyje buvo svarstomas tik vienas projektas – t. y. Nr. XIVP-2828. Projektas Nr. XIVP-2830(2) ir Ekonomikos komiteto išvada dėl šio projekto buvo įregistruoti 2023 m. spalio 24 d. Svarstymas Seimo plenariniame posėdyje įvyko 2023 m. spalio 31 d. Pareiškėjos manymu, svarstant projektą Nr. XIVP-2830(2) nebuvo laikomasi Seimo statuto 149 straipsnio 1 dalies nuostatų.

Projektas Nr. XIVP-2830(2), kuriame, pasak Pareiškėjos, iš esmės keičiamas gamybos įmokos teisinis reguliavimas bei panaikinamos kai kurios išimtys, numatytos ankstesniame teisiniame reguliavime dėl subjektų, kuriems gamybos įmoka nebuvo taikoma, nebuvo pateiktas Lietuvos Respublikos Konkurencijos tarybos įvertinimui. Tokiu būdu pažeidžiant Seimo statuto nuostatas.

Pareiškėja prašo įvertinti, ar siūlant projekto Nr. XIVP-2828(2) lydinčiajame projekte Nr. XIVP-2830(2) teisinio reguliavimo pakeitimą, kuris nėra būtinas siūlomam įstatymo projektui ir be kita ko neatitinka nurodomo projekto tikslo, bei projekto Nr. XIVP-2830(2) svarstymo ir priėmimo procese nebuvo pažeistos Seimo statute numatytos įstatymo pakeitimo svarstymo procedūros.

2023 m. birželio 8 d. Projektai buvo pateikti Seimui. Seimas po pateikimo projektams pritarė ir pagrindiniu komitetu paskyrė Ekonomikos komitetą. 2023 m. birželio 14 d. komiteto posėdyje išvadų rengėjais paskirti Seimo nariai Kazys Starkevičius, Andrius Bagdonas ir Lukas Savickas.

Projektai buvo svarstomi 2023 m. spalio 11 d. ir 2023 m. spalio 17 d. Ekonomikos komiteto posėdžiuose.

Atsižvelgdami į Komiteto išvadų Projektams apimtį rengėjai K. Starkevičius, A. Bagdonas ir L. Savickas 2023 m. spalio 16 d. surengė darbinį pasitarimą kartu su Energetikos ministerijos atstovais dėl gautų pasiūlymų ir pastabų Projektams vertinimo.

Aptariant pasiūlymus dėl Projekto Nr. XIVP-2828 ir atsižvelgiant į Seimo kanceliarijos Teisės departamento ir Lietuvos verslo konfederacijos pastabas, taip pat įvertinant Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos 2023 m. rugsėjo 26 d. pasiūlymą bei lobisto, atstovaujančio Lietuvos vėjo elektrinių asociacijai ir UAB „Archstudija“, Povilo Poderskio 2023 m. spalio 2 d. pasiūlymą, siekiant užtikrinti teisinį nuoseklumą, kad vienu metu negaliotų dvi nuostatos, reguliuojančios tą pačią veiklą, buvo nuspręsta siūlyti Projekto Nr. XIVP-2828 11 straipsnio 6 dalyje išdėstytas įstatymo 49 straipsnio 171 ir 172 dalis perkelti į įstatymo projekto Nr. XIVP-2830(2) 18 straipsnį taip siekiant užtikrinti vienodas teises tiek vystytojams, elektrines pradėjusiems statyti iki vadinamojo Proveržio paketo įsigaliojimo, tiek gyventojams, turintiems nuosavybę šalia elektrinių.

Po pasitarimo išvadų projektai buvo suderinti ir komiteto nariams susipažinti buvo perduoti komitetų e. aplinkoje.

 

Projektas Nr. XIVP-2828 buvo pradėtas svarstyti Ekonomikos komitete 2023 m. spalio 11 d. Šio posėdžio metu sprendimai nebuvo priimti.

Projektų svarstymas buvo tęsiamas 2023 m. spalio 17 d. Ekonomikos komiteto posėdyje. Projektų svarstymo metu buvo aptariamos visos gautos pastabos ir pasiūlymai, dėl kiekvieno jų buvo balsuojama (dėl daugumos pastabų ir pasiūlymų komiteto nariai sprendimus priėmė bendru sutarimu). Pabaigus svarstyti išvadą pagrindiniam projektui Nr. XIVP-2828, buvo svarstomi lydintieji projektai Nr. XIVP-2829 – Nr. XIVP-2833. Dėl gautų pastabų ir pasiūlymų buvo balsuojama (pritarta bendru sutarimu). Tą patvirtina komiteto posėdžio vaizdo įrašas.

2023 m. spalio 17 d. Ekonomikos komiteto posėdyje priimtos išvados Projektams buvo registruotos 2023 m. spalio 24 d. Išvadose nurodytos svarstymo datos: 2023 m. spalio 11 d. ir 2023 m. spalio 17 d.

Projektai Seimo plenariniame posėdyje buvo svarstomi 2023 m. spalio 31 d.

Konkurencijos taryba savo pasiūlymus Projektui Nr. XIVP-2828 pateikė 2023 m. rugsėjo 26 d. Taip pat savo išvadą ji buvo pateikusi 2023 m. balandžio 26 d. (iki Projektų registravimo).

 

Seimo statuto 135 straipsnyje nurodyti teikiamo registruoti projekto reikalavimai. Šiame straipsnyje nustatyti išsamūs reikalavimai kartu su įstatymo projektu teikiamo aiškinamojo rašto turiniui, tačiau įstatymo projekto turinio reikalavimai nedetalizuojami. 

Seimo statuto 149 straipsnio 1 dalis numato, kad ne vėliau kaip likus 4 darbo dienoms iki svarstymo Seimo posėdyje įstatymo projektas ir komiteto išvadų projektas turi būti apsvarstyti pagrindiniame komitete. Apie tokio svarstymo laiką ir vietą turi būti viešai pranešta Seimo nariams, Vyriausybei ir Respublikos Prezidento kanceliarijai likus ne mažiau kaip 2 darbo dienoms iki komiteto posėdžio. Komiteto išvadų projekte nurodoma, kokios pataisos ir pasiūlymai buvo gauti iš papildomų komitetų, ekspertų, suinteresuotų asmenų bei asmenų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, į kurias pastabas ir pasiūlymus yra atsižvelgiama, į kuriuos ne ir kodėl, kaip siūloma keisti įstatymo projektą.

Teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnis nustato teisėkūros principus. Šio straipsnio 2 dalies 4 punktas nustato atvirumo ir skaidrumo principą, reiškiantį, kad teisėkūra turi būti vieša, su bendraisiais interesais susiję teisėkūros sprendimai negali būti priimami visuomenei nežinant ir neturint galimybių dalyvauti, valstybės politikos tikslai, teisinio reguliavimo poreikis ir teisėkūroje dalyvaujantys subjektai turi būti žinomi. Šio straipsnio 2 dalies 6 punktas nustato aiškumo principą, reiškiantį, kad teisės aktuose nustatytas teisinis reguliavimas turi būti logiškas, nuoseklus, glaustas, suprantamas, tikslus, aiškus ir nedviprasmiškas. To paties straipsnio 2 dalies 7 punktas reglamentuoja sistemiškumo principą, reiškiantį, kad teisės normos turi derėti tarpusavyje, žemesnės teisinės galios teisės aktai neturi prieštarauti aukštesnės teisinės galios teisės aktams, įstatymo įgyvendinamieji teisės aktai turi būti rengiami ir priimami taip, kad įsigaliotų kartu su įstatymu ar atskiromis jo nuostatomis, kurias šie teisės aktai įgyvendina.

2019 m. gegužės 8 d. Komisija priėmė išvadą „Dėl Seimo narių pasiūlymų teisės akto projektui“ Nr. 101-I-8, kurioje buvo nutarta: „Seimo narių pasiūlymai teisės aktų projektams savo tema ir turiniu turi būti tiesiogiai susiję su teisės akto projektu siūlomomis keisti nuostatomis.“

 

Etikos ir procedūrų komisija konstatuoja:

1. Projektai buvo svarstomi Seimo Ekonomikos komitete 2023 m. spalio 11 d. Projektų svarstymas buvo tęsiamas 2023 m. spalio 17 d. Šiame posėdyje visi pasiūlymai ir pastabos buvo apsvarstyti pastraipsniui, dėl jų buvo balsuojama arba sprendimai priimti bendru sutarimu. Šiame posėdyje priimtos išvados bei Projektų antrieji variantai buvo įregistruoti 2023 m. spalio 24 d.

Seimo plenariniame posėdyje Projektai buvo svarstomi 2023 m. spalio 31 d.

2. Seimo statuto 149 straipsnio 1 dalis numato, kad įstatymų projektai bei išvados turi būti apsvarstyti komitete likus ne mažiau nei 4 darbo dienoms iki svarstymo plenariniame posėdyje. Taigi Projektai ir išvados jiems buvo apsvarstyti nepažeidžiant šiame straipsnyje nustatytų terminų.

3. Visi pakeitimai Projektuose buvo priimti atsižvelgus į Energetikos ministerijos, Seimo kanceliarijos Teisės departamento ir kitų suinteresuotų institucijų bei asmenų pasiūlymus ir pastabas, kuriems balsuodami arba pritardami bendru sutarimu pritarė Ekonomikos komiteto nariai. Šiais pakeitimais buvo siekiama užtikrinti ir teisinį reglamentavimo nuoseklumą.

4. Konkurencijos taryba savo išvadą dėl neregistruotų Projektų pateikė 2023 m. balandžio 26 d. Taip pat ji pateikė savo siūlymus 2023 m. rugsėjo 26 d. Į šiuos siūlymus buvo atsižvelgta svarstant Projektus, jie įtraukti į komiteto išvadą dėl Projekto Nr. XIVP-2828.

 

Etikos ir procedūrų komisija, vadovaudamasi Seimo statuto nuostatomis,  nusprendė:

1. Seimo Ekonomikos komitetas, svarstydamas Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimo įstatymų projektus bei susijusius projektus, Seimo statuto nuostatų nepažeidė.

2. Rekomenduoti Seimo komitetams ir komisijoms užtikrinti kreipimąsi į Konkurencijos tarybą dėl visų svarstomų teisės aktų projektų, kurie yra susiję su Konkurencijos tarybos kompetencijos sritimi, ir apie tokį kreipimąsi informuoti komiteto ar komisijos narius.

3. Atkreipti Seimo komitetų ir komisijų dėmesį į Teisėkūros pagrindų įstatyme nustatytus teisėkūros principus ir jais vadovautis rengiant teisės aktų projektus, o taip pat ir išvadas dėl teisės aktų projektų.

 

Balsavimo rezultatai: už – 5, prieš – 0, susilaikė – 2.

 

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                                      Aušrinė Norkienė