2017-10-26

PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

PROFESINIO MOKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-450 PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-1074

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Str.

Str. d.

P.

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Argumentai:

Siekiant lanksčiai reaguoti į darbo rinkos ir regionų plėtros poreikius, būtina planuoti profesinio mokymo vietas atsižvelgiant į savivaldybės poreikius bei tinkamai parengti kvalifikuotus darbuotojus pagal profesinę kvalifikaciją. To pasiekti būtų galima išnaudojant modulinio profesinio mokymo privalumus.

Profesinis mokymas turi atitikti ne tik valstybės, bet ir asmens poreikius, todėl svarbu užtikrinti, kad asmenys galėtų būti priimami ir į valstybės nefinansuojamas vietas, jeigu profesinė mokykla garantuoja kokybiškai suteikti kvalifikaciją ir turi laisvų profesinio mokymo vietų.

Siekiant užtikrinti sklandų kvalifikuotų darbuotojų planavimą, nedarbo prevencijos vykdymą, svarbu aiškiai įstatyme reglamentuoti profesinio mokymo formas. Siūlome papildyti šį įstatymą dvejomis naujomis sąvokomis – „formalus profesinis mokymas“ ir „neformalus profesinis mokymas“. Siūlytina nustatyti, kad formaliuoju profesiniu mokymo būdu besimokantiems suteikiama kvalifikacija ar jos dalis, o neformaliuoju –kompetencijos, kurios gali būti pripažintos kaip kvalifikacija ar jos dalis. Taip pat būtina tikslinti tęstinio profesinio mokymo reglamentavimą, siekiant aiškesnės takoskyros su Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymo nuostatomis.

Pasiūlymas

Pakeisti 2 straipsnio 3 dalį ir išdėstyti ją taip:

 „3. Modulinis profesinis mokymas – mokymas pagal savarankišką profesinio mokymo programos dalį programą, sudaromą iš savarankiškų privalomųjų ir pasirenkamųjų modulių atsižvelgiant į kvalifikacijos specifiką ir asmens bei darbo rinkos poreikius.“

2

1 (N)

 

Pasiūlymas:

Papildyti 2 straipsnį nauja 1 dalimi:

„1. Formalus profesinis mokymas – profesinis mokymas, vykdomas pagal formaliojo profesinio mokymo programas ir kuriuo suteikiama kvalifikacija ar jos dalis.“

2

5 (N)

 

Pasiūlymas:

Papildyti 2 straipsnį nauja 5 dalimi

5. Neformalus profesinis mokymas – profesinis mokymas, vykdomas pagal neformaliojo profesinio mokymo programas ir kuriuo suteikiama kompetencija (kompetencijos), kuri (kurios) gali būti pripažįstamos kaip įgyta kvalifikacija ar jos dalis.

6

1

 

Pasiūlymas:

Pakeisti 6 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Pirminis profesinis mokymas teikiamas ne jaunesniems kaip 14 metų asmenims ir yra skirtas pirmajai kvalifikacijai įgyti.“

7

1

 

Pasiūlymas:

Pakeisti 7 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Tęstinis profesinis mokymas apima asmenų formalųjį ir neformalųjį profesinį mokymą, yra skirtas ne pirmajai kvalifikacijai įgyti.“

 

12

8

 

Pasiūlymas:

Papildyti 12 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

8. Neformaliojo profesinio mokymo programa yra skirta kompetencijoms įgyti ar joms tobulinti, kurios gali būti pripažįstamos kaip įgyta kvalifikacija ar jos dalis.“

17

2

 

Pasiūlymas:

Pakeisti 17 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Valstybės finansuojamų profesinio mokymo vietų skaičius nustatomas švietimo ir mokslo ministro tvarka pagal savivaldybes, Lietuvos švietimo klasifikatoriuje apibrėžiamas švietimo sritis, ir profesinio mokymo formas, profesinio mokymo įstaigas ir kvalifikacijas įvertinus nacionalinės žmogiškųjų išteklių stebėsenos informaciją ir sektorinių komitetų siūlymus.“

17

5

 

Pasiūlymas:

Pakeisti 17 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

„5. Valstybės finansuojamų profesinio mokymo vietų skaičius nustatomas švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka pagal savivaldybes, Lietuvos švietimo klasifikatoriuje apibrėžiamas švietimo, ir profesinio mokymo formas, profesinio mokymo įstaigas  ir kvalifikacijas įvertinus nacionalinės žmogiškųjų išteklių stebėsenos informaciją ir sektorinių komitetų siūlymus dėl galimybių vykdyti profesinį mokymą pameistrystės būdu.“

17

6 (N)

 

Pasiūlymas:

Papildyti 17 straipsnį nauja 6 dalimi:

„6. Valstybės finansuojamos vietos profesinio mokymo įstaigoms tenka pagal stojančiųjų pasirinkimą, neviršijant švietimo ir mokslo ministro nustatyto valstybinėms profesinio mokymo įstaigoms vietų bendro skaičiaus. Tvirtinant galutinį valstybės finansuojamų vietų skaičių atsižvelgiama į profesinio mokymo įstaigos galimybes kokybiškai suteikti kvalifikaciją.“

17

7 (N)

 

Pasiūlymas:

Papildyti 17 straipsnį nauja 7 dalimi:

„7. Galutinį valstybės finansuojamų formalaus profesinio mokymo vietų skaičių ir jų pasiskirstymą pagal profesinio mokymo įstaigas bei kvalifikacijas tvirtina švietimo ir mokslo ministras“

17

8 (N)

 

Pasiūlymas:

Papildyti 17 straipsnį nauja 8 dalimi:

8. Priėmimą mokytis į valstybės finansuojamas neformaliojo profesinio mokymo vietas, atsižvelgiant į profesinio mokymo teikėjo galimybes kokybiškai suteikti kvalifikaciją, profesinio mokymo tiekėjas vykdo Vyriausybės nustatyta tvarka.

17

6–11

 

 

Pasiūlymas:

Buvusias 17 straipsnio 6–11 dalis atitinkamai laikyti 9–14 dalimis.

17

6

 

Pasiūlymas

Pakeisti 17 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6.9. Priėmimą mokytis į valstybės nefinansuojamas formaliojo profesinio mokymo vietas valstybinėse profesinio mokymo tiekėjas įstaigose vykdoma švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka, įvertinus profesinio mokymo įstaigos galimybes kokybiškai suteikti kvalifikaciją.“

17

10

 

Argumentai

Siūloma pabaigtų profesinio mokymo programų modulių skaičiaus neriboti ir palikti galimybę juos baigus persikvalifikuoti ir tokiu būdu mažinti nedarbo lygį Lietuvoje, taip derinant nuostatas dėl valstybinio finansavimo ir priėmimo į tęstinį profesinį mokymą.

Pasiūlymas:

Pakeisti įstatymo projekto 17 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip:

1013. Asmenys, įgiję daugiau kaip dvi kvalifikaciją pabaigus pagal pirminio profesinio mokymo programą, išskyrus tuos, kurie įgijo kvalifikaciją kartu su pagrindiniu išsilavinimu ir nuosekliai mokydamiesi (arba nenutraukę mokymosi) įgijo kvalifikaciją su viduriniu išsilavinimu arba jos modulį, arba turintys aukštojo mokslo kvalifikaciją, siekiantys mokytis valstybės finansuojamoje profesinio mokymo vietoje, priimami tik į tęstinį profesinį mokymą švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.“

24

1

4

Pasiūlymas

Pakeisti 24 straipsnio 1 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

 „4) užskaityti įskaityti asmeniui bendrojo ugdymo technologijų dalykų mokymąsi, asmens savišvietos ir neformaliuoju būdu įgytas kompetencijas kaip dalį profesinio mokymo programos modulius švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;“

 

 

Teikia:

 

Seimo nariai                                                                            Eugenijus Jovaiša

                                                                                                Aušra Papirtienė

                                                                                                Edmundas Pupinis

                                                                                                Gintaras Steponavičius