Komiteto patobulinto projekto Nr. XIVP-2447(2)

lyginamasis variantas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

METROLOGIJOS ĮSTATYMO NR. I-1452

2, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m. d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnio 40 dalį ir ją išdėstyti taip:

40. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtosiamos Lietuvos Respublikos atitikties įvertinimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme.“

 

2 straipsnis. 25 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 25 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija teisinę metrologinę priežiūrą atlieka vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo Viešojo administravimo įstatymu ir pagal šio įstatymo reikalavimus patvirtintomis planinių ir neplaninių ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklėmis.“

 

3 straipsnis. 26 straipsnio pakeitimas

Papildyti 26 straipsnio 1 dalį 6 punktu:

6) Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka atlikti parduodant sveriamų, skaičiuojamų, matuojamų ar dozuojamų prekių kontrolinius pirkimus, prieš tai nepateikę ūkio subjektui teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinto sprendimo atlikti neplaninį patikrinimą kopijos. Sprendimo atlikti neplaninį patikrinimą kopija ūkio subjektui pateikiama iš karto po atlikto kontrolinio pirkimo.

 

4 straipsnis. 27 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 27 straipsnį 11 dalimi:

11. Paskirtoji įstaiga, kuriai buvo panaikinta teisė atlikti tipo įvertinimą, patikrą, kontrolės sistemos įvertinimą ir (arba) patikrinimus šio įstatymo 30 straipsnio 1 dalies 2, 3, 4, 6 ir 7 punktuose nurodytais pagrindais, vadovaudamasi šio straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka pakartotinai gali kreiptis dėl šios teisės suteikimo ne anksčiau kaip po vienų metų nuo teisės atlikti tipo įvertinimą, patikrą, kontrolės sistemos įvertinimą ir (arba) patikrinimus panaikinimo dienos. Šioje dalyje nurodytas vienų metų laikotarpis gali būti netaikomas, jeigu juridinis asmuo, jo filialas, padalinys, siekiantis įgyti teisę atlikti patikrą, kontrolės sistemos įvertinimą ir (arba) patikrinimus, atitinka šio įstatymo 10 straipsnio 1, 3 arba 4 dalių reikalavimus būti akredituotas kaip kontrolės įstaiga ir (arba) kaip bandymų laboratorija. Minėtu atveju šio įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje nurodyta 10 straipsnio 5 dalies išimtis netaikoma.

2. Pakeisti 27 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Juridinis asmuo, jo filialas, padalinys laikomas įgijusiu teisę atlikti tipo įvertinimą, patikrą, kontrolės sistemos įvertinimą ir (arba) patikrinimus kitą dieną po jo prašymo ir kitų dokumentų, nurodytų šio straipsnio 1 dalyje, pateikimo Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai dienos arba nuo prašyme nurodytos dienos, jeigu ši diena yra vėlesnė negu kita diena po prašymo ir kitų dokumentų pateikimo Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai dienos, išskyrus atvejus, jeigu šio įstatymo 30 straipsnyje nustatyta tvarka juridiniam asmeniui, jo filialui, padaliniui yra panaikinta teisė atlikti tipo įvertinimą, patikrą, kontrolės sistemos įvertinimą ir (arba) patikrinimus ir taikomas šio straipsnio 11 dalyje nustatytas ribojimas pakartotinai kreiptis dėl šios teisės suteikimo. Jeigu juridinis asmuo, jo filialas, padalinys, kuriam taikomas šio straipsnio 11 dalyje nustatytas ribojimas pakartotinai kreiptis dėl teisės atlikti tipo įvertinimą, patikrą, kontrolės sistemos įvertinimą ir (arba) patikrinimus suteikimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai pateikia prašymą ir kitus dokumentus, nurodytus šio straipsnio 1 dalyje, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija šiame prašyme nurodytu būdu nedelsdama, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo ir kitų dokumentų gavimo dienos informuoja juridinį asmenį, jo filialą, padalinį, kad jis teisės atlikti tipo įvertinimą, patikrą, kontrolės sistemos įvertinimą ir (arba) patikrinimus neįgijo, ir nurodo galimybę kreiptis iš naujo suėjus vienų metų terminui nuo šios teisės panaikinimo dienos.

3. Pakeisti 27 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Juridinis asmuo, jo filialas, padalinys, šio įstatymo 10 straipsnio 5 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytais atvejais punkte nurodytu atveju savo kompetenciją įrodęs kitu negu akreditavimas būdu, teisę atlikti matavimo priemonės patikrą prašyme nurodytoje paskyrimo srityje (srityse) įgyja dvejų ne ilgesniam kaip vienų metų laikotarpiui. Juridinis asmuo, jo filialas, padalinys teisę atlikti matavimo priemonės patikrą prašyme nurodytoje paskyrimo srityje (srityse) gali įgyti pakartotinai vienų metų laikotarpiui vieną kartą, jeigu atitinka šio įstatymo 10 straipsnio 5 dalies 1 punkte nustatytus reikalavimus. Šis Šioje dalyje nurodytas vienų metų terminas pradedamas skaičiuoti nuo teisės atlikti matavimo priemonės patikrą įgijimo šio straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka dienos.“

4. Papildyti 27 straipsnį 71 dalimi:

71. Juridinis asmuo, jo filialas, padalinys, šio įstatymo 10 straipsnio 5 dalies 2 punkte nurodytu atveju savo kompetenciją įrodęs kitu negu akreditavimas būdu, teisę atlikti matavimo priemonės patikrą prašyme nurodytoje paskyrimo srityje (srityse) įgyja vieną kartą ne ilgesniam kaip vienų metų laikotarpiui. Šis terminas pradedamas skaičiuoti nuo teisės atlikti matavimo priemonės patikrą įgijimo šio straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka dienos.

 

5 straipsnis. 28 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 28 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Sprendimą sustabdyti paskirtosios įstaigos teisę atlikti tipo įvertinimą, patikrą, kontrolės sistemos įvertinimą ir (arba) patikrinimus priima Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija. Sprendime Vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymo 10 straipsnio nuostatomis priimtame sprendime sustabdyti paskirtosios įstaigos teisę atlikti tipo įvertinimą, patikrą, kontrolės sistemos įvertinimą ir (arba) patikrinimus nurodomas šios teisės sustabdymo pagrindas, terminas, kuriam sustabdoma paskirtosios įstaigos teisė atlikti tipo įvertinimą, patikrą, kontrolės sistemos įvertinimą ir (arba) patikrinimus, ir terminas, nustatytas atsižvelgiant į veiklos pažeidimo pobūdį ir laikotarpį, reikalingą veiklos pažeidimui pašalinti, per kurį paskirtoji įstaiga turi pašalinti nustatytus veiklos pažeidimus ir (arba) prašymo, ir (arba) kitų dokumentų trūkumus, (jeigu paskirtosios įstaigos teisė atlikti tipo įvertinimą, patikrą, kontrolės sistemos įvertinimą ir (arba) patikrinimus sustabdoma šio straipsnio 1 dalies 2, 4 ir 5 punktuose nurodytais pagrindais) ir šio sprendimo apskundimo teismui tvarka. Terminas, kuriam sustabdoma paskirtosios įstaigos teisė atlikti tipo įvertinimą, patikrą, kontrolės sistemos įvertinimą ir (arba) patikrinimus, skaičiuojamas nuo tos dienos, kurią paskirtoji įstaiga iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos gauna pranešimą apie priimtą sprendimą.“

 

6 straipsnis. 29 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 29 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Sprendimą panaikinti paskirtosios įstaigos teisės atlikti tipo įvertinimą, patikrą, kontrolės sistemos įvertinimą ir (arba) patikrinimus sustabdymą priima Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija, vadovaudamasi Viešojo administravimo įstatymo 10 straipsnio nuostatomis. Šiame sprendime nurodomas paskirtosios įstaigos teisės atlikti tipo įvertinimą, patikrą, kontrolės sistemos įvertinimą ir (arba) patikrinimus sustabdymo panaikinimo pagrindas ir sprendimo apskundimo teismui tvarka.“

 

7 straipsnis. 30 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 30 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Sprendimą panaikinti paskirtosios įstaigos teisę atlikti tipo įvertinimą, patikrą, kontrolės sistemos įvertinimą ir (arba) patikrinimus priima Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija, vadovaudamasi Viešojo administravimo įstatymo 10 straipsnio nuostatomis. Šiame sprendime nurodomas paskirtosios įstaigos teisės atlikti tipo įvertinimą, patikrą, kontrolės sistemos įvertinimą ir (arba) patikrinimus panaikinimo pagrindas ir sprendimo apskundimo teismui tvarka.“

 

8 straipsnis. 38 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 38 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Nutarimu skirti sankciją paskirta bauda į valstybės biudžetą sumokama ne vėliau kaip per trisdešimt kalendorinių dienų nuo šio nutarimo įteikimo juridiniam asmeniui dienos. Teismo sprendimu nutarimą skirti sankciją palikus nepakeistą, šiuo nutarimu paskirta bauda sumokama ne vėliau kaip per trisdešimt kalendorinių dienų nuo teismo sprendimo dėl nutarimo skirti sankciją įsiteisėjimo dienos.“

2. Pakeisti 38 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Motyvuotu juridinio asmens prašymu Įvertinusi atsakomybėn traukiamo juridinio asmens finansinę padėtį ir kitas reikšmingas aplinkybes, jo rašytiniu prašymu, kai pateikiami atsakomybėn traukiamo juridinio asmens finansinę padėtį ar kitas reikšmingas aplinkybes pagrindžiantys įrodymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija turi teisę baudos ar jos dalies mokėjimą išdėstyti per laikotarpį iki vienų metų arba atidėti iki vienų metų, jeigu sumokėti baudos per šio straipsnio 1 dalyje nurodytą terminą juridinis asmuo negali dėl objektyvių priežasčių. Juridinio asmens prašymas baudą ar jos dalies mokėjimą išdėstyti per laikotarpį iki vienų metų arba atidėti iki vienų metų turi būti pateiktas likus ne mažiau kaip 10 kalendorinių dienų iki jo prievolės sumokėti baudą įvykdymo paskutinės dienos. Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos sprendimas dėl paskirtos baudos ar jos dalies mokėjimo išdėstymo per laikotarpį iki vienų metų ar atidėjimo iki vienų metų turi būti priimtas likus ne mažiau kaip 5 kalendorinėms dienoms iki prievolės sumokėti baudą įvykdymo paskutinės dienos. Sprendimas įforminamas priimant nutarimą dėl juridiniam asmeniui paskirtos baudos ar jos dalies mokėjimo išdėstymo dalimis iki vienų metų pagal mokėjimo grafiką arba mokėjimo termino atidėjimo nustatytam laikotarpiui iki vienų metų.

 

9 straipsnis. Įstatymo priedo pakeitimas

Pakeisti Įstatymo priedą ir jį išdėstyti taip:

„Lietuvos Respublikos

metrologijos įstatymo

priedas

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

1. 1974 m. gruodžio 19 d. Tarybos direktyva 75/107/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su butelių, naudojamų kaip matavimo talpos, suderinimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 2 tomas, p. 169).

2. 1976 m. sausio 20 d. Tarybos direktyva 76/211/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su tam tikrų fasuotų produktų komplektavimu pagal masę arba tūrį, suderinimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 3 tomas, p. 91) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/45/EB (OL 2007 L 247, p. 17) 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/1243.

3. 1979 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyva 80/181/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su matavimo vienetais, suderinimo ir Direktyvos 71/354/EEB panaikinimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 6 tomas, p. 3) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/3/EB (OL 2009 L 114, p. 10) 2019 m. liepos 23 d. Komisijos direktyva (ES) 2019/1258.

4. 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/31/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su neautomatinių svarstyklių tiekimu rinkai, suderinimo (OL 2014 L 96, p. 107).

5. 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/32/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su matavimo priemonių tiekimu rinkai, suderinimo (OL 2014 L 96, p. 149) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. spalio 31 d. Komisijos deleguotąja direktyva (ES) 2015/13 (OL 2015 L 3, p. 42).

6. 2016 m. kovo 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/799, kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 165/2014 ir nustatomi tachografų ir jų komponentų konstrukcijos, bandymo, įrengimo, naudojimo ir remonto reikalavimai (OL 2016 L 139, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. vasario 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2018/502 (OL 2018 L 85, p. 1) 2020 m. vasario 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2020/158.

 

10 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, taikymas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus 9 straipsnį ir šio straipsnio 5 dalį, įsigalioja 2023 m. lapkričio 1 d.

2. Paskirtosios įstaigos, iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos paskirtos atlikti matavimo priemonės patikrą Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo 10 straipsnio 5 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytais atvejais ir savo kompetenciją įrodžiusios kitu negu akreditavimas būdu, šią veiklą turi teisę vykdyti dvejus metus. Dvejų metų terminas pradedamas skaičiuoti nuo teisės atlikti matavimo priemonės patikrą įgijimo iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos galiojusio Metrologijos įstatymo 27 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka. Suėjus šiam dvejų metų terminui, paskirtosioms įstaigoms pakartotinai teisė atlikti matavimo priemonės patikrą suteikiama vadovaujantis Metrologijos įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje nustatytu reikalavimu būti akredituotai kaip kontrolės įstaiga. Šiuo atveju Metrologijos įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje nurodyta 10 straipsnio 5 dalies išimtis netaikoma.

3. Metrologijos įstatymo 27 straipsnio 1 ir 4 dalyse nurodytos teisės atlikti matavimo priemonės patikrą įgijimo procedūros, pradėtos iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos, baigiamos pagal prašymo dėl paskyrimo atlikti matavimo priemonės patikrą pateikimo metu galiojusius teisės aktus.

4. Šio įstatymo 8 straipsnio 2 dalyje išdėstyto Metrologijos įstatymo 38 straipsnio 2 dalyje nustatytu atveju juridinių asmenų prašymai baudos ar jos dalies mokėjimą išdėstyti per laikotarpį iki vienų metų arba atidėti iki vienų metų, pateikti iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos, nagrinėjami šio įstatymo nustatyta tvarka, jeigu prašymai Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai pateikti likus ne mažiau kaip 10 kalendorinių dienų iki juridinio asmens prievolės sumokėti baudą įvykdymo paskutinės dienos.

5. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir jos įgaliota institucija iki 2023 m. spalio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas