LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

kultūros komitetas

 

 

PAPILDOMO KOMITETO IŠVADA

DĖL VISUOMENĖS INFORMAVIMO ĮSTATYMO NR. I-1418 48, 50 IR 52 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMo projekto

nr. XIVP-2353(2)

 

2023-06-07 Nr. 121-P-19

Vilnius

 

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: komiteto pirmininkas Vytautas Juozapaitis, komiteto pirmininko pavaduotojas Robertas Šarknickas, komiteto nariai: Angelė Jakavonytė, Vytautas Kernagis, Liuda Pociūnienė, Stasys Tumėnas, Kęstutis Vilkauskas. Komiteto biuro vedėja Agnė Jonaitienė, komiteto biuro patarėjos Milda Gureckienė, Aušra Pocienė, Deimantė Pukytė, padėjėja Vaida Patiejūnienė.

Kviestieji asmenys: Lietuvos Respublikos Seimo narys Kasparas Adomaitis, Lietuvos Respublikos kultūros viceministras Vygintas Gasparavičius, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Visuomenės informavimo ir autorių teisių politikos grupės vyriausioji specialistė Simona Martinavičiūtė, Lietuvos radijo ir televizijos komisijos Teisės skyriaus vedėjas Vadim Gasperskij,  Žurnalistų etikos inspekcijos tarnybos inspektorė Gražina Ramanauskaitė, Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius, Interneto žiniasklaidos asociacijos pirmininkė Lina Bušinskaitė.

 

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2023-02-09

3

52

 

6

 

Siekiant teisinio aiškumo, projekto 3 straipsniu keičiamo įstatymo 52 straipsnio 6 dalyje po žodžių „praneša apie tokią informaciją“ siūlome įrašyti žodžius „viešosios informacijos rengėjui ir (ar) skleidėjui“.

Pritarti

 

2.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2023-02-09

 

48

 

 

 

Atkreiptinas dėmesys, kad 2022 m. lapkričio 24 d. Seimas priėmė Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 19, 22, 31, 33, 341, 461 ir 48 straipsnių pakeitimo įstatymą XIV-1609, kuriuo taip pat yra siūloma pakeisti keičiamo įstatymo 48 straipsnį ir kurio įsigaliojimas taip pat numatytas 2024 m. sausio 1 d. Atsižvelgiant į tai, projekte siūlomi pakeitimai turėtų būti derinami su Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 19, 22, 31, 33, 341, 461 ir 48 straipsnių pakeitimo įstatymu XIV-1609, antraip 2024 m. sausio 1 d. įsigaliotų du vienas su kitu nederantys Visuomenės informavimo įstatymo pakeitimai, tuo sudarydami prielaidas teisinio reguliavimo spragoms.

 

Pritarti

Siekiant išvengti teisinio reguliavimo spragų, būtina suderinti įstatymo projekto nuostatas su Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 19, 22, 31, 33, 341, 461 ir 48 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1609.

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: negauta.

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai: negauta.

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

2023-05-24

 

 

 

 

 Siekiant teisinio reguliavimo aiškumo, siūlome VIĮ projektu keičiamą Visuomenės informavimo įstatymo 50 straipsnio 3 dalies 10 punktą išdėstyti taip:

„10) duoti privalomus nurodymus pašalinti informaciją, nurodytą Visuomenės informavimo įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1 ar 3 punkte, arba panaikinti galimybę ją pasiekti informaciją Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 98 straipsnyje nustatyta tvarka dėl informacijos, nurodytos Visuomenės informavimo įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1 ar 3 punkte.“

 

Pritarti

Siūlytina įstatymo projekto 50 straipsnio 3 dalies 10 punktą išdėstyti taip:

„10) duoti privalomus nurodymus pašalinti informaciją, nurodytą Visuomenės informavimo įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1 ar 3 punkte, arba panaikinti galimybę ją pasiekti informaciją Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 98 straipsnyje nustatyta tvarka dėl informacijos, nurodytos Visuomenės informavimo įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1 ar 3 punkte.“ Komitetas atkreipia dėmesį, kad Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – ERĮ)  Nr. IX-2135 papildymo 98 straipsniu įstatymo projektu Nr. XIVP-2346(2)  numatoma, kad viešosios informacijos rengėjas ir (ar) skleidėjas turi pašalinti draudžiamą informaciją per 2 valandas nuo Žurnalistų etikos inspektoriaus pranešimo gavimo, kai šiuo metu galiojančio Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 53 straipsnio 6 dalyje numatytos 8 valandos šios prievolės įgyvendinimui. Lietuvos Respublikos Vyriausybė pateiktose pastabose atkreipia dėmesį 2 valandų terminas praktikoje gali būti sunkiai įgyvendinimas, jeigu tokie prašymai siunčiami elektroniniu paštu, el. laiškas tam tikrą laiką gali likti nepastebėtas. Atsižvelgiant į tai, siūlytina numatyti ilgesnį nei 2 val. terminą (svarstytina palikti šiuo metu galiojančią 8 valandų taisyklę).

 

 

6. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai:

6.1. Sprendimas: iš esmės pritarti Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 48, 50 ir 52 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIVP-2353(2) ir siūlyti pagrindiniam komitetui jį svarstyti atsižvelgiant į Seimo kanceliarijos Teisės departamento pastabas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės teikiamus pasiūlymus ir Komiteto pastabas.

7. Balsavimo rezultatai: už – 7, prieš – 0, susilaikė – 0.

8. Komiteto paskirti pranešėjai: Vytautas Kernagis.

 

 

Komiteto pirmininkas                                                                                                                                                             Vytautas Juozapaitis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komiteto biuro patarėja Aušra Pocienė