LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

Aplinkos apsaugos komitetas

PAGRINDINIO KOMITETO PAPILDOMA IŠVADA (3)

 DĖL   LIETUVOS RESPUBLIKOS LAUKINĖS AUGALIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1226 PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO

PROJEKTO NR. XIIIP-3816 (3)

2020-06-26 Nr. 107-P-31

Vilnius

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: komiteto pirmininkas Juozas Imbrasas; komiteto nariai: Kęstutis Bacvinka, Linas Balsys, Aistė Gedvilienė; Simonas Gentvilas; Andrius Mazuronis; Kęstutis Mažeika; Petras Nevulis, Paulius Saudargas, Artūras Skardžius, Virginija Vingrienė.

            Komiteto biuras: vedėja Birutė Pūtienė, patarėja Rasa Matusevičiūtė.

Kviestieji asmenys: Aplinkos viceministrė Justina Grigaravičienė, AM Gamtos apsaugos politikos grupės vadovas Algirdas Klimavičius, vyresnioji patarėja Lina Čaplikaitė-Denisovienė.

2. Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvados ir kitų ekspertų pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos teisės departamentas

2020-06-25

4

1

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas:

1.    Projekto 1 straipsniu dėstomos Laukinės augalijos įstatymo naujos redakcijos (toliau – keičiamas įstatymas) 4 straipsnio 1 dalyje siūloma nustatyti, kad laukinių augalų ir grybų apsaugos ir jų išteklių naudojimo valstybinį valdymą pagal kompetenciją vykdo ir Žemės ūkio ministerija. Atkreiptinas dėmesys, kad keičiamo įstatymo nuostatose nėra nuostatų, nustatančių šios ministerijos funkcijas laukinių augalų ir grybų apsaugos ir jų išteklių naudojimo srityje (išskyrus tai, kad ministerijos atstovai įeina į Invazinių rūšių kontrolės tarybos sudėtį), todėl iš projekto nuostatų nėra aiški Žemės ūkio ministerijos kompetencija šioje srityje. Svarstytinas šios projekto nuostatos tikslingumas.

 

Nepritarti

Komiteto argumentai:

Žemės ūkio ministerijos kompetencija laukinių augalų ir grybų apsaugos ir jų išteklių naudojimo sityje jau nustatyta projekte, kadangi 14 straipsnio 4 dalyje nustatyta Žemės ūkio ministerijos funkcija išduodant leidimą naudoti invazines rūšis žemės ūkyje,  – „Vyriausybės įgaliota institucija prireikus kreipiasi į Žemės ūkio ministeriją ar jos įgaliotas institucijas, ar į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, kad šios pagal kompetenciją įvertintų leidimo naudoti invazines rūšis prašytojo pateiktą informaciją ir pateiktų kitą informaciją, reikalingą teikiant Europos Komisijai paraišką išduoti žemės ūkio veiklos subjektams leidimą naudoti invazines rūšis žemės ūkyje tikslais, susijusiais su socialinio ar ekonominio pobūdžio interesais.“ Žemės ūkio ministerija deleguoja atstovą ir į  Invazinių rūšių kontrolės tarybos sudėtį.

2.

Seimo kanceliarijos teisės departamentas

2020-06-25

4

3

 

 

2.    Atsižvelgiant į kitas keičiamo įstatymo nuostatas (pavyzdžiui, 4 straipsnio 4 dalis, 5 straipsnio 2 punktas ir kt.) ir siekiant įstatyme vartojamų formuluočių suderinamumo, svarstytina, ar keičiamo įstatymo 4 straipsnio 3 dalyje po žodžio „valdymo“ nereikėtų įrašyti žodžių „gausos reguliavimo“.

Pritarti

 

3.

Seimo kanceliarijos teisės departamentas

2020-06-25

5

2

 

 

3.    Manytina, kad keičiamo įstatymo 5 straipsnio 2 punkte po žodžių „įgyvendinant invazinių rūšių“ brauktinas kablelis, nes jam esant, šiame punkte nurodytos priemonės yra neaiškaus turinio.

Pritarti

 

4.

Seimo kanceliarijos teisės departamentas

2020-06-25

7

2

 

 

4.    Keičiamo įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje siūloma nustatyti, kad „naudojant laukinių augalų ir grybų išteklius, vandens telkinio ar žemės savininko (jeigu žemės valdytojas yra kitas asmuo, negu savininkas, - žemės valdytojo) sutikimas reikalingas renkant riešutus, grybus, uogas privačioje žemėje arčiau kaip 100 m nuo savininkų sodybų“. Šios projekto nuostatos nėra aiškios šiais aspektais:

Pirma, nėra aišku, kokiu tikslu naikinama ankstesniame variante buvusi nuostata, kad renkant riešutus privačioje ne miško žemėje reikalingas šios žemės savininko ar valdytojo sutikimas, nes pagal projektą žemės savininko ar valdytojo sutikimas būtų reikalingas tik renkant riešutus privačioje tiek miško, tiek ne miško žemėje tik arčiau kaip 100 m nuo savininkų sodybų.

Antra, iš projekto nuostatų nėra pakankamai aišku, kurio savininko – sodybos ar privačios žemės, esančios arčiau kaip 100 m nuo sodybos – būtų reikalingas sutikimas, nes sodybos ir minėtos žemės savininkai nebūtinai yra tie patys asmenys.

Pritarti

Komiteto pasiūlymas:

Siūloma 7 straipsnio 2 dalies 10 punktą išdėstyti taip:

 „10) renkant riešutus, grybus, uogas privačioje ne miško žemėje arčiau kaip 100 m. nuo savininkų sodybų“.

 

Siekiant aiškumo, kieno sutikimas reikalingas - sodybos ar privačios žemės savininko, bei atsižvelgiant į Seimo narių K. Mažeikos ir V. Vingrienės pasiūlymą siūloma  papildyti 7 straipsnį nauja 3 dalimi, išdėstant ją taip:

 

3.Renkant riešutus, grybus,  uogas  privačioje ne miško  žemėje ne toliau kaip 100 metrų nuo jos savininko sodybos reikalingas savininko sutikimas.“

Siūloma atitinkamai pernumeruoti straipsnio dalis.   

5.

Seimo kanceliarijos teisės departamentas

2020-06-25

8

1

 

 

5.         Keičiamo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies formuluotėje „tarp jų ir socialinio ir ekonominio“ žodis „ir“, esantis po žodžio „socialinio“, keistinas žodžiu „ar“.

Pritarti

 

6.

Seimo kanceliarijos teisės departamentas

2020-06-25

9

2

 

 

6.        Atkreiptinas dėmesys, kad vadovaujantis Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298, 6.1. punktu, jei institucijos pavadinimas, kuris prasideda žodžiais „Lietuvos Respublika“, minimas ne kartą, pirmą kartą parašius visą pavadinimą, toliau jis gali būti rašomas be žodžių „Lietuvos Respublika“. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos pavadinimas jau yra minimas keičiamo įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje, siūlytina keičiamo įstatymo 9 straipsnio 2 dalyje, po žodžių „Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos“, išbraukti žodžius „Lietuvos Respublikos“.

Pritarti

 

7.

Seimo kanceliarijos teisės departamentas

2020-06-25

10

16

 

 

7.         Keičiamo įstatymo 10 straipsnio 16 dalyje formuluotėje „įspėja <...> dėl leidimo introdukuoti ar reintrodukuoti sustabdymo“ prieš žodį „sustabdymo“ įrašytinas žodis „galiojimo“.

Pritarti

 

8.

Seimo kanceliarijos teisės departamentas

2020-06-25

18

1

 

 

8.         Keičiamo įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžio „apsaugą“ įrašytinas žodis „apsaugos“.

Nepritarti

Komiteto argumentai:

Šioje dalyje kalbama apie skirtingus dalykus – siekiama užtikrinti laukinių augalų ir grybų apsaugą ir jų išteklių kontrolę.  Atsižvelgus į pastabą būtų siekiama užtikrinti apsaugos kontrolę .

 

9.

Seimo kanceliarijos teisės departamentas

2020-06-25

19

2

 

 

9.         Keičiamo įstatymo 19 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžių „laukinių augalų ir grybų ir jų išteklių“ įrašytini žodžiai „laukinių augalų ir grybų apsaugos ir jų išteklių“.

Pritarti

 

 

3. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo nariai Kęstutis Mažeika, Virginija Vingrienė

2020-06-25

7

2

10

 

Argumentai:

 Pasiūlymu siūloma nevaržyti asmenims galimybės lankytis miškuose ir juose naudoti laukinių augalų ir grybų išteklius,   kaip tai numato Miškų įstatymas,  ir  žemės savininko ar valdytojo sutikimo reikalauti tuo atveju, kai renkami riešutai, grybai, uogos privačioje ne miško  žemėje arčiau kaip 100 m. nuo savininkų sodybų.

 Pasiūlymas:

Pakeisti  7 straipsnio  2 dalies 10 punktą   ir jį išdėstyti taip:

 2. Naudojant laukinių augalų ir grybų išteklius vandens telkinio ar žemės savininko (jeigu žemės valdytojas yra kitas asmuo, negu savininkas – tada žemės valdytojo) sutikimas reikalingas šiais atvejais:

 ,, 10. renkant riešutus, grybus,  uogas  privačioje ne miško  žemėje arčiau kaip 100 m nuo savininkų sodybų‘‘.

Pritarti iš dalies

Komiteto pasiūlymas:

Atsižvelgiant į Teisės departamento pastabą, siūloma 7 straipsnio 2 dalies 10 punktą išdėstyti taip:

 „10) renkant riešutus, grybus, uogas privačioje ne miško žemėje arčiau kaip 100 m. nuo savininkų sodybų“.

 

Taip pat siūloma  papildyti 7 straipsnį nauja 3 dalimi, išdėstant ją taip:

 

3.Renkant riešutus, grybus,  uogas  privačioje ne miško  žemėje ne toliau kaip 100 metrų nuo jos savininko sodybos reikalingas savininko sutikimas.“

 

 

4. Balsavimo rezultatai: 9- už, 0– prieš, 0 – susilaikė.

 

 

 

Komiteto pirmininkas                                                                                                                                                  Juozas Imbrasas

 

 

 

 

 

 

 

Aplinkos apsaugos komiteto biuro patarėja (ES) Rasa Matusevičiūtė