LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS
TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠEIMYNŲ ĮSTATYMO NR. XI-681 2, 4, 5, 9, 12, 18, 19, 20, 21 IR 22 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO

PROJEKTO

 

2017-09-26 Nr. XIIIP-359(2)

Vilnius

 

            Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas:

1.      Atkreipiame dėmesį, jog projekto pavadinime esantis žodis „ĮSTATYMAS“ rašytinas

naujoje eilutėje, o projekto 8 straipsnio 1 dalis turi būti sunumeruota.

2. Projektu siūloma įstatyme nustatyti teritorinio vaiko teisių apsaugos skyriaus teises ir pareigas, įskaitant teisę kreiptis į teismą dėl šeimynos likvidavimo. Pastebėtina, kad teritorinis vaiko teisių apsaugos skyrius, kaip struktūrinis Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos struktūrinis padalinys, pagal galiojančius įstatymus neturi juridinio asmens teisių, taigi neturi civilinio ir civilinio procesinio teisnumo ir veiksnumo. Todėl įstatyme reikia nustatyti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kuri turi juridinio asmens teises, o ne jos struktūrinio padalinio teises ir pareigas. Kitu atveju, priimtas įstatymas nederės su kitais įstatymais, įskaitant Civilinį kodeksą ir Civilinio proceso kodeksą. Be to, pastebėtina, kad įstatyme nustačius Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teritorinių struktūrinių padalinių teises ir taip apribojus Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos galias, šiai tarnybai bus sunku efektyviai administruoti veiklą vaiko teisių apsaugos srityje, koordinuoti įvaikinimą, globos (rūpybos) priežiūrą valstybės mastu, spręsti konfliktines situacijas, nes ji negalės priimti jokių sprendimų tose srityse, kurias įstatymas patikėjo jos struktūriniams padaliniams.

Jeigu būtų nepritarta šiai pastabai ir būtų siekiama nuostatas dėl teritorinių vaiko teisių apsaugos skyrių teisių ir pareigų įtvirtinti įstatymo lygmeniu, siūlytina įstatyme vietoj „teritorinis vaiko teisių apsaugos skyrius“ visur rašyti „Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba ar jos įgaliotas teritorinis skyrius“, taip išvengiant įstatymo nuostatų nesuderinamumo su kitų įstatymų nuostatomis ir kartu paliekant teisę nurodytai tarnybai, esant reikalui, pačiai spręsti, kas turėtų konkrečiu atveju priimti sprendimą.      

 

Departamento direktorius                                                                                        Andrius Kabišaitis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Andriuškevičiūtė, tel. (8 5) 239 6159, el. p. [email protected]

R. Dirgėlienė, tel. (8 5) 239 6350, el. p. renata.dirgeliene@lrs.lt

D. Petrauskaitė, tel. (8 5) 239 6376, el. p. daina.petrauskaite@lrs.lt

J. Raškauskaitė, tel. (8 5) 239 6842, el. p. [email protected]

D. Zebleckis, tel. (8 5) 239 6906, el. p. [email protected]