Lyginamasis projekto variantas 2

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS PARAMOS DAUGIABUČIAMS NAMAMS ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI) ĮSTATYMO NR. I-2455 3 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2018 m.                  d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

Papildyti 3 straipsnį 11 dalimi:

11. Teikiant valstybės paramą, šio straipsnio 1 dalis netaikoma, jeigu įgyvendinant atnaujinimo projektą daugiabučiame name įrengiamas atskiras automatizuotas šilumos punktas ar modernizuojamas esamas neautomatizuotas šilumos punktas, įrengiami balansiniai ventiliai ant stovų ir (ar) pertvarkomos ar keičiamos šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos, butuose ir kitose patalpose įrengiant individualios šilumos apskaitos prietaisus ar daliklių sistemą ir (ar) termostatinius ventilius, papildomai kompensuojant 30 procentų šių priemonių įgyvendinimo kainos. Šio straipsnio 1 dalis taikoma, jeigu įgyvendinus šioje dalyje nurodytą priemonę vėlesniu etapu yra įgyvendinamos likusios energinį efektyvumą didinančios ir (ar) kitos priemonės pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

 

 

 

Teikia Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas                                                      Kęstutis Mažeika