Projekto Nr. XIVP-3331(2)

Lyginamasis variantas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

GYVŪNŲ GEROVĖS IR APSAUGOS ĮSTATYMO NR. VIII-500 3 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

 

2023 m.               d.    Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3 straipsnio 3 dalies 2 punktą  ir jį išdėstyti taip:

2) tvirtina medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisykles, kuriose nustato nustatoma: medžiojamųjų gyvūnų rūšių sąrašą sąrašas ir šių gyvūnų medžioklės terminus terminai; draudžiamus draudžiami ir leidžiamus leidžiami medžioklės būdus būdai ir jų taikymo terminus terminai, draudžiamus ir leidžiamus naudoti įrankius leidžiamų naudoti įrankių ir priemonių naudojimo medžioklėje tvarka bei kitus kiti medžioklės reikalavimus reikalavimai;“.

 

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2024 m. sausio kovo  1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė Aplinkos ministras iki 2023 m. gruodžio 31 2024 m. vasario 29 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas