LIETUVOS RESPUBLIKOS

PENSIJŲ ANUITETŲ FONDO BIUDŽETO 2024 METŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO ĮSTATYMO PROJEKTO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

1. Įstatymo projekto rengimą paskatinusios priežastys, parengto projekto tikslai ir uždaviniai

Lietuvos Respublikos pensijų anuitetų fondo biudžeto 2024 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto (toliau – Įstatymo projektas) tikslas – patvirtinti Įstatymo projekte nurodytus Pensijų anuitetų fondo biudžeto (toliau – PAF biudžetas) 2024 metų rodiklius ir 2024 metų PAF biudžetą.

Įstatymo projektas ir 2024 metų PAF biudžeto projektas parengti vadovaujantis:

1. Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymo 3510 straipsnio 1 dalimi, kurioje nustatyta, kad PAF biudžetas tvirtinamas atitinkamų metų Pensijų anuitetų fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymu;

2. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos paskelbtu šalies ekonominės raidos scenarijumi 2023–2026 m. ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) parengta pinigų įplaukų ir išlaidų prognoze, įvertinus II pakopos pensijų kaupimo dalyvių, sulauksiančių senatvės pensijos amžiaus 2024–2026 m., sukauptų sumų dydį ir potencialių pensijų anuitetų gavėjų skaičių.

Pensijų kaupimo įstatymo 3510 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad atitinkamų metų PAF biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą tokiais pačiais terminais, kurie taikomi rengiant Lietuvos Respublikos valstybės socialinių fondų biudžetų atitinkamų metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą, rengia pensijų anuitetų mokėtojas ir teikia jį svarstyti Pensijų anuitetų fondo tarybai. Pensijų anuitetų fondo taryba 2023 m. rugpjūčio 9 d. posėdyje (posėdžio protokolo Nr. PAFP-8) pritarė 2024 m. PAF biudžeto bei prognozių 2025-2026 metams projektui.

 

2. Įstatymo projekto iniciatoriai ir rengėjai

Įstatymo projektą parengė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pensijų grupės patarėja Rima Sereikienė, tel. 8 675 54 461, el. p. [email protected].

2024 metų PAF biudžeto projektą ir šio aiškinamojo rašto priedą parengė Fondo valdyba (direktoriaus pavaduotojas, laikinai atliekantis direktoriaus funkcijas, – Jerzy Miskis, tel. (8 5) 250 0883, el. p. [email protected]).

 

3. Kaip šiuo metu yra reguliuojami Įstatymo projekte aptarti teisiniai santykiai

Pensijų kaupimo įstatymo 3510 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad PAF biudžetas tvirtinamas atitinkamų metų PAF biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymu.

 

4. Kokios siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos ir kokių teigiamų rezultatų laukiama

Įstatymo projektu siūloma:

1. Patvirtinti PAF biudžeto 2024 metų rodiklius, pagal kuriuos bus vykdomas PAF biudžetas.

2. Patvirtinti 2024 metų PAF biudžetą.

3. Nustatyti, kad priimtas Įstatymas įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

Išsamesnė informacija apie 2024–2026 metais planuojamas PAF biudžeto įplaukas ir išlaidas pateikta šio aiškinamojo rašto priede – PAF 2024 metų biudžeto projekto aiškinamajame rašte.

 

5. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai (jeigu rengiant įstatymo projektą toks vertinimas turi būti atliktas ir jo rezultatai nepateikiami atskiru dokumentu), galimos neigiamos priimto įstatymo pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta

Priėmus įstatymą, neigiamų pasekmių nenumatoma.

 

6. Kokią įtaką priimtas įstatymas turės kriminogeninei situacijai, korupcijai

Priimtas įstatymas įtakos kriminogeninei situacijai ir korupcijai neturės.

 

7. Kaip įstatymo įgyvendinimas atsilieps verslo sąlygoms ir jo plėtrai

Priimtas įstatymas tiesioginės įtakos verslo sąlygoms ir jo plėtrai neturės.

 

8. Ar įstatymo projektas neprieštarauja strateginio lygmens planavimo dokumentams

Įstatymo projektas neprieštarauja strateginio lygmens planavimo dokumentams.

 

9. Įstatymo inkorporavimas į teisinę sistemą, kokius teisės aktus būtina priimti, kokius galiojančius teisės aktus reikia pakeisti ar pripažinti netekusiais galios

Priėmus įstatymą, kitų įstatymų priimti, keisti ar pripažinti netekusiais galios nereikės.

 

10. Ar įstatymo projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos, Teisėkūros pagrindų įstatymų reikalavimų, o įstatymo projekto sąvokos ir jas įvardijantys terminai įvertinti Terminų banko įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka

Įstatymo projektas atitinka Valstybinės kalbos, Teisėkūros pagrindų įstatymų reikalavimus. Įstatymo projekte naujų sąvokų nepateikiama.

 

11. Ar įstatymo projektas atitinka Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas bei Europos Sąjungos dokumentus

Įstatymo projektas atitinka Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas ir Europos Sąjungos teisės aktus.

 

12. Jeigu įstatymui įgyvendinti reikia įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, – kas ir kada juos turėtų priimti

Įstatymui įgyvendinti jo įgyvendinamųjų teisės aktų parengti nereikės.

 

13. Kiek valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų prireiks įstatymui įgyvendinti, ar bus galima sutaupyti (pateikiami prognozuojami rodikliai einamaisiais ir artimiausiais 3 biudžetiniais metais)

Siūlomas patvirtinti PAF 2024 metų biudžetas:

1) 13 111 100 eurų pagrindinės veiklos įplaukos ir išlaidos;

2) -12 863 500 eurų investicinės veiklos įplaukos ir išlaidos;

3) 108 700 eurų finansinės veiklos įplaukos ir išlaidos.

Planuojamas pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas – 356 300 eurų.

2024 m. prognozuojamos PAF biudžeto išlaidos 16 000 tūkst. eurų, 2025 m. ir 2026 m. - atitinkamai 22 653 tūkst. eurų ir 29 408 tūkst. eurų. Prognozuojama, kad einamųjų metų įplaukos 2024 m. viršys išlaidas 356 tūkst. eurų, o 2025 m. ir 2026 m. – atitinkamai 660 tūkst. eurų ir 702 tūkst. eurų. PAF veiklos valdymo ir administravimo sąnaudoms dengti 2024 m. bus suteikiama valstybės perskolinama paskola iki 109 tūkst.  eurų.

 

14. Įstatymo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados

Rengiant Įstatymo projektą, specialistų vertinimų ir išvadų negauta.

 

 

15. Reikšminiai žodžiai, kurių reikia šiam projektui įtraukti į kompiuterinę paieškos sistemą, įskaitant Europos žodyno „Eurovoc“ terminus, temas bei sritis

Reikšminiai žodžiai, kurių reikia Įstatymo projektui įtraukti į kompiuterinę paieškos sistemą: „biudžetas“, „pensijų anuitetas“, „Pensijų anuitetų fondas“.

 

16. Kiti, iniciatorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai

Nėra.