Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio

vertinimo Šiaulių rajono savivaldybės

 administracijoje tvarkos aprašo priedas

 

TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO PAŽYMA

 

Teisės akto projekto pavadinimas: Dėl Šiaulių rajone veikiančių    nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo nuostatų patvirtinimo

Teisės akto projekto rengėjas:

Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Renata Ulvydienė

Antikorupciniu požiūriu rizikingos teisės akto projekto nuostatos (nurodyti kriterijaus numerį, kurį taikant nustatytai korupcijos rizikai šalinti ar valdyti teisės akto projekte nenumatyta priemonių)[1]: 9 kriterijus

Antikorupciniu požiūriu rizikingos teisės akto projekto nuostatos, nustatytos atliekant antikorupcinį vertinimą po tarpinstitucinio derinimo (nurodyti kriterijaus numerį, kurį taikant nustatytai korupcijos rizikai šalinti ar valdyti teisės akto projekte nenumatyta priemonių)[2]:

 

Eil. Nr.

Kriterijus

Pagrindimas (nurodomos konkrečios teisės akto projekto ar kitų teisės aktų nuostatos, pagrindžiančios teigiamą atsakymą, arba pateikiamos antikorupcinį teisės akto projekto vertinimą atliekančio specialisto pastabos ir pasiūlymai dėl korupcijos rizikos mažinimo)

Teisės akto projekto pakeitimas, mažinantis korupcijos riziką, arba teisės akto projekto tiesioginio rengėjo argumentai, kodėl neatsižvelgta į pastabą

Išvada dėl teisės akto projekto pakeitimų arba argumentų, kodėl neatsižvelgta į pastabą

 

 

pildo teisės akto projekto vertintojas

pildo teisės akto projekto rengėjas

pildo teisės akto projekto vertintojas

1.

Teisės akto projektas nesudaro išskirtinių ar nevienodų sąlygų subjektams, su kuriais susijęs teisės akto įgyvendinimas

Teisės akto projekte išskirtinių ar nevienodų sąlygų nenustatyta.

 

□ tenkina

□ netenkina

2.

Teisės akto projekte nėra spragų ar nuostatų, leisiančių dviprasmiškai aiškinti ir taikyti teisės aktą

Teisės akto projekte tokių spragų nenustatyta.

 

□  tenkina

□ netenkina

3.

Teisės akto projekte nustatyta, kad sprendimą dėl teisių suteikimo, apribojimų nustatymo, sankcijų taikymo ir panašiai priimantis subjektas atskirtas nuo šių sprendimų teisėtumą ir įgyvendinimą kontroliuojančio (prižiūrinčio) subjekto

Teisės akto projekte nustatyta, kad sprendimą dėl lėšų skyrimo priima Savivaldybės administracijos direktorius pagal Komisijos, sudarytos direktoriaus įsakymu, rekomendacinio pobūdžio sprendimą.

Savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba, patviskinta Savivaldybės tarybos, nustato projektų finansavimo prioritetų eiliškumą kiekvienais metais.

NVO teikia finansines ataskaitas Buhalterinės apskaitos skyriui, Savivaldybės NVO tarybai.

Lėšų skyrimo teisėtumą tikrina Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, savivaldybės centralizuota vidaus audito tarnyba.

 

□  tenkina

□ netenkina

4.

Teisės akto projekte nustatyti subjekto įgaliojimai (teisės) atitinka subjekto atliekamas funkcijas (pareigas)

Atitinka. Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo 4 straipsnio 4 dalis nustato, kad Savivaldybių  institucijos  ir  įstaigos  formuoja    ir

įgyvendina  savivaldybių  nevyriausybinių  organizacijų   plėtros

politiką.

 

□ tenkina

□ netenkina

5.

Teisės akto projekte nustatytas baigtinis sprendimo priėmimo kriterijų (atvejų) sąrašas

Sąrašas baigtinis

 

□ tenkina

□ netenkina

6.

Teisės akto projekte nustatytas baigtinis sąrašas motyvuotų atvejų, kai priimant sprendimus taikomos išimtys

Sprendimo projekto nuostatose nenustatyta atvejų, kai priimant sprendimu taikomos išimtys.

 

□  tenkina

□ netenkina

7.

Teisės akto projekte nustatyta sprendimų priėmimo, įforminimo tvarka ir priimtų sprendimų viešinimas

Nustatyta (15 punktas, IV skyriaus, 44 puntas)

 

□  tenkina

□ netenkina

8.

Teisės akto projekte nustatyta sprendimų dėl mažareikšmiškumo priėmimo tvarka

Teisės akto projekto nuostatose mažareikšmiškumo priėmimo tvarka nenustatoma.

 

□  tenkina

□ netenkina

9.

Jeigu pagal numatomą reguliavimą sprendimus priima kolegialus subjektas, teisės akto projekte nustatyta kolegialaus sprendimus priimančio subjekto:

9.1. konkretus narių skaičius, užtikrinantis kolegialaus sprendimus priimančio subjekto veiklos objektyvumą;

9.2. jeigu narius skiria keli subjektai, proporcinga kiekvieno subjekto skiriamų narių dalis, užtikrinanti tinkamą atstovavimą valstybės interesams ir kolegialaus sprendimus priimančio subjekto veiklos objektyvumą ir skaidrumą;

9.3. narių skyrimo mechanizmas;

9.4. narių rotacija ir kadencijų skaičius ir trukmė;

9.5. veiklos pobūdis laiko atžvilgiu;

9.6. individuali narių atsakomybė

Teisės akto projekte nenustatyta Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu tvirtinamos komisijos narių skaičius, individuali narių atsakomybė, skyrimo mechanizmas, narių rotacija, kadencijų skaičius ir trukmė.  Taip pat nenustatyta

narius skiriančių subjektų, proporcinga kiekvieno subjekto skiriamų narių dalis, užtikrinanti tinkamą atstovavimą valstybės interesams ir kolegialaus sprendimus priimančio subjekto veiklos objektyvumą ir skaidrumą (jei narius skiria keli subjektai).

Priėmus Tarybos sprendimą Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu bus tvirtinami Šiaulių rajone veikiančių NVO veiklos rėmimo  komisijos darbo nuostatai, kuriame bus numatyta Komisijos narių skaičiaus, atsakomybės skyrimo mechanizmo, narių rotacijos ir kt.

X  tenkina

□ netenkina

10.

Teisės akto projekto nuostatoms įgyvendinti numatytos administracinės procedūros yra būtinos, nustatyta išsami jų taikymo tvarka

Teisės akto projekte nenustatomos administracinės procedūros.

 

□  tenkina

□ netenkina

11.

Teisės akto projekte nustatytas baigtinis sąrašas motyvuotų atvejų, kai administracinė procedūra netaikoma

Sprendimo projektu toks sąrašas nenustatomas.

 

□ tenkina

□ netenkina

12.

Teisės akto projektas nustato jo nuostatoms įgyvendinti numatytų administracinių procedūrų ir sprendimo priėmimo konkrečius terminus

Tokie terminai sprendimo projekte nenustatomi.

 

□  tenkina

□ netenkina

13.

Teisės akto projektas nustato motyvuotas terminų sustabdymo ir pratęsimo galimybes

Sprendimo projekte tokios galimybės nenustatomos.

 

□  tenkina

□ netenkina

14.

Teisės akto projektas nustato administracinių procedūrų viešinimo tvarką

Projekto nuostatos nenustato administracinių procedūrų viešinimo tvarkos.

 

□  tenkina

□ netenkina

15.

Teisės akto projektas nustato kontrolės (priežiūros) procedūrą ir aiškius jos atlikimo kriterijus (atvejus, dažnį, fiksavimą, kontrolės rezultatų viešinimą ir panašiai)

Sprendimo projekte nenustatomos kontrolės (priežiūros) procedūros viešinimą.

 

□  tenkina

□ netenkina

16.

Teisės akto projekte nustatytos kontrolės (priežiūros) skaidrumo ir objektyvumo užtikrinimo priemonės[3]

Sprendimo projekte numatyta, kad lėšų skurimo teisingumą tikrina Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba ir Savivaldybės centralizuota vidaus audito tarnyba. 

 

□  tenkina

□ netenkina

17.

Teisės akto projekte nustatyta subjektų, su kuriais susijęs teisės akto projekto nuostatų įgyvendinimas, atsakomybės rūšis (tarnybinė, administracinė, baudžiamoji ir panašiai)

Sprendimo projekte nustatyta atsakomybė (40. 41 punktai).

 

 

□  tenkina

□ netenkina

18.

Teisės aktų projekte numatytas baigtinis sąrašas kriterijų, pagal kuriuos skiriama nuobauda (sankcija) už teisės akto projekte nustatytų nurodymų nevykdymą, ir nustatyta aiški jos skyrimo procedūra

Nenustatoma.

 

□  tenkina

□ netenkina

19.

Kiti svarbūs kriterijai

Nėra.

 

□  tenkina

□ netenkina

 

Teisės akto projekto  rengėjas:

Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vyriausioji specialistė

Renata Ulvydienė

Teisės akto projekto vertintojas:

Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja

Ersida Medžiūnienė

 

(pareigos) (vardas ir pavardė)

 

(pareigos) (vardas ir pavardė)

 

 

 

 

2017-02-

 

(parašas) (data)

 

 (parašas) (data)

 [1]Jeigu tas pats kriterijus taikomas kelioms teisės akto projekto nuostatoms, nurodyti ir konkrečias teisės akto projekto nuostatas, dėl kurių galima korupcijos rizika nepašalinta ar kuriai valdyti teisės akto projekte nenumatyta priemonių.

[2] Tas pat.

[3]Pavyzdžiui, aiškiai ir išsamiai išdėstytos kontroliuojančio subjekto teisės ir pareigos, nustatyta standartizuota kontrolės atlikimo procedūra, reikalavimas fiksuoti atskirus kontrolės procedūros etapus ir jų rezultatus, atsakingų specialistų rotacija, užkirstas kelias kontroliuojančio ir kontroliuojamo subjektų tiesioginiam kontaktui be liudininkų ir panašiai.