Projekto

lyginamasis variantas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

AVIACIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-2066 3, 5, 6, 8 IR 36 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m. d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 3 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

3 straipsnis. Įstatymo ir kitų teisės aktų, susijusių su aviacijos veikla, taikymas

1. Aviacijos veikla Lietuvos Respublikos teritorijoje, kurią sudaro žemės gelmės, vidaus vandenys, teritoriniai vandenys ir oro erdvė virš jų, galima tik vadovaujantis Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse, šiame įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose, susijusiuose su aviacijos veikla, nustatytomis sąlygomis.

2. Už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų esantiems Lietuvos Respublikoje registruotiems orlaiviams šis įstatymas ir kiti teisės aktai taikomi tiek, kiek jie neprieštarauja tos valstybės, kurios teritorijoje yra šie orlaiviai, teisės aktams, Čikagos konvencijai ir kitoms Lietuvos Respublikos tarptautinėms sutartims.

3. Užsienio valstybių teisės aktai taikomi šių valstybių orlaiviams, esantiems Lietuvos Respublikos teritorijoje, jeigu jie neprieštarauja Čikagos konvencijai ir kitoms Lietuvos Respublikos tarptautinėms sutartims, šiam įstatymui ir kitiems Lietuvos Respublikos teisės aktams, susijusiems su aviacijos veikla.

4. Jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse nustatyti kitokie su aviacijos veikla susiję reikalavimai negu tie, kuriuos numato Lietuvos Respublikos teisės aktai, taikomi Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių reikalavimai.

5. Šio įstatymo III skyriaus pirmojo ir antrojo skirsnių nuostatos netaikomos eksperimentinės kategorijos orlaiviams. Eksperimentinės kategorijos orlaivių, išskyrus paprastuosius orlaivius, projektavimo, gamybos, registravimo, techninės priežiūros, tinkamumo skraidyti, naudojimo, ir pilotavimo reikalavimus ir specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo išdavimo, pratęsimo, sustabdymo ar panaikinimo  kriterijus ir sąlygas suderinusi su Agentūra nustato tvirtina Lietuvos transporto saugos administracija (toliau – LTSA), atsižvelgdama į skrydžių saugos užtikrinimą. Paprastųjų orlaivių, išskyrus vaikų aviaciniam švietimui naudojamus orlaivius, apskaitos, ženklinimo ir tinkamumo skraidyti reikalavimus nustato LTSA arba jos nustatyta tvarka atrinkta ir įgaliota atitinkama įstaiga ar asociacija. Vaikų aviaciniam švietimui naudojamų skirtų orlaivių naudojimo tvarką nustato ir jos vykdymą kontroliuoja Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija.“

 

2 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 5 straipsnio 2 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3) suderinusi su Agentūra ir, jeigu tai būtina, su Lietuvos kariuomenės vadu, nustato tvirtina civilinės aviacijos reikalavimus šiam įstatymui įgyvendinti;“.

2. Papildyti 5 straipsnio 2 dalį nauju 8 punktu:

8) pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ir teikia Agentūrai informaciją apie priimtus sprendimus, susijusius su administracinių nuobaudų už civilinės aviacijos reikalavimų pažeidimus taikymu;“.

3. Buvusį 5 straipsnio 2 dalies 8 punktą laikyti atitinkamai 5 straipsnio 2 dalies 9 punktu.

8 9) atlieka kitas šiame įstatyme ir kituose teisės aktuose jai nustatytas funkcijas.“

 

3 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 6 straipsnio 3 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3) atlieka Reglamente (EB) Nr. 300/2008 nurodytos atitinkamos institucijos, Reglamente (ES) Nr. 1178/2011, Reglamente (ES) Nr. 748/2012, Reglamente (ES) Nr. 923/2012, Reglamente (ES) Nr. 965/2012, Reglamente (ES) Nr. 139/2014, Reglamente (ES) Nr. 376/2014, Reglamente (ES) Nr. 1321/2014, Reglamente (ES) 2015/340, Reglamente (ES) 2017/373, Reglamente (ES) 2018/1976 ir Reglamente (ES) 2018/395 nurodytos kompetentingos institucijos, taip pat Reglamente (ES) 2019/947 nurodytos kompetentingos institucijos, atsakingos už šio reglamento 18 straipsnio a–e ir g–m punktų nuostatų vykdymą, Reglamente (ES) 2018/1139 nurodytos nacionalinės kompetentingos institucijos ir Reglamente (EB) Nr. 549/2004, Reglamente (ES) 2019/317 nurodytos nacionalinės priežiūros institucijos funkcijas ir kompetentingos institucijos funkcijas, nurodytas Reglamento (ES) 2021/664 18 straipsnio a, e, g–i ir k punktuose, ir nustato šiuose reglamentuose ir Čikagos konvencijos 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19 prieduose atitinkamai institucijai ar nacionalinei priežiūros institucijai arba kompetentingai institucijai pavestus nustatyti techninius reikalavimus (techninius standartus, technines sąlygas, technines instrukcijas ir pan.) ir procedūras;“.

2. Pakeisti 6 straipsnio 3 dalies 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

„7) atlieka eksperimentinės kategorijos orlaivių patikrą, išduoda šios kategorijos orlaiviams specialiuosius tinkamumo skraidyti pažymėjimus, pratęsia, sustabdo ir panaikina jų galiojimą, išduoda, eksperimentinės kategorijos orlaivio tinkamumo skraidyti patikros inspektoriaus patvirtinimus;“.

3. Papildyti 6 straipsnio 3 dalį 9 punktu:

„9) teikia informaciją LTSA apie administracinio nusižengimo požymių turinčią veiką.“

 

4 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 8 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

8 straipsnis. Atlyginimas už Agentūros teikiamas administracines paslaugas

Už Agentūros teikiamas administracines paslaugas imamas atlyginimas. Atlyginimo dydis nustatomas (apskaičiuojamas) vadovaujantis ekonomiškai pagrįsta paslaugos savikaina. Į paslaugos savikainą negali būti įtraukiamos su konkrečios paslaugos teikimu nesusijusios sąnaudos. Paslaugos savikainos (išlaidų) dydis turi būti pagrindžiamas vadovaujantis šiais ekonominiais rodikliais: Agentūros praėjusių finansinių metų materialinių ir joms prilygintų sąnaudų (ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo ir nematerialiojo turto amortizacijos, komunalinių paslaugų, ryšio, remonto ir panašiai) ir darbo sąnaudų (darbo užmokesčio, socialinio draudimo įmokų ir darbuotojų mokymų), turėtų teikiant konkrečią paslaugą, detalizavimu strateginiame veiklos plane patvirtintais sąnaudų dydžiais ir numatomos teikti konkrečios paslaugos galimų šių sąnaudų apskaičiavimu. Atlyginimo dydžio nustatymo (apskaičiavimo) metodiką nustato Vyriausybė, o konkrečius jo dydžius, vadovaudamasis šia metodika, – tvirtina susisiekimo ministras arba jo įgaliota institucija ar įstaiga. Susisiekimo ministras arba jo įgaliota institucija ar įstaiga, tvirtindamas tvirtindama konkrečius atlyginimo už Agentūros teikiamas administracines paslaugas dydžius, nustato 30 procentų nuolaidas už leidimų naudotis ne tarptautinių oro uostų aerodromais, lauko aikštelėmis, orlaiviais, kurie nenaudojami komercinei veiklai, išdavimą ir lengvojo orlaivio piloto licencijos, piloto mėgėjo licencijos, sklandytuvo piloto licencijos, oro baliono piloto licencijos, orlaivių, kurių sertifikuota kilimo masė ne didesnė kaip 5 670 kg, techninės priežiūros specialisto licencijos išdavimą, jeigu pateikiama deklaracija, kuria patvirtinama, kad turint šiuos leidimus ar licencijas nebus vykdoma komercinė veikla. Skirtumas, jei skirtumas tarp šių paslaugų sąnaudų ir nustatytų nuolaidų dengiamas iš Susisiekimo ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų.“

 

5 straipsnis. 36 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 36 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

36 straipsnis. Draudimas vežti pavojinguosius krovinius

Lietuvos Respublikos oro erdvėje draudžiama naudoti ir vežti masinio naikinimo ginklus, taip pat draudžiamus vežti pavojinguosius krovinius, numatytus Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos (toliau –  Čikagos konvencija) konvencijos 18 priede.“

 

6 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šio įstatymo 4 straipsnis įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir susisiekimo ministras iki 2023 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo 4 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 8 straipsnio įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas