Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl paramos teikimo į antrosios pakopos nuolatinės studijų formos studijų programas Lietuvos aukštosiose mokyklose priimtų užsieniečių studijoms tvarkos aprašo patvirtinimo“ projekto derinimo pažyma pagal ministerijų pastabas

 

Ministerijos ar institucijos pavadinimas, rašto data ir indeksas

 

Pastabos ir pasiūlymai

 

Žyma apie priimtas ir nepriimtas (nurodyti motyvus) pastabas ir pasiūlymus

Teisingumo ministerija, 2011-03-10, Nr. (1.6.)7R-2019

1. Detalizuoti Aprašo 13 punkto nuostatas, reglamentuojant kokiu būdu diplomatinės atstovybės vykdo užsieniečių informavimą apie galimybę gauti paramą, užsieniečių atranką ir t.t.

Atsižvelgta. Apraše numatyta, kad Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybė(-ės) užsienio valstybėje(-ėse) tik perduoda informaciją atitinkamoms institucijoms toje(-ose) valstybėje(-ėse) apie Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro teikiamų stipendijų ir išmokų skaičių. Taip pat jos perduoda kandidatų atrankos kriterijuose numatytų dokumentų kopijas Švietimo ir mokslo ministerijai. Užsieniečių, siekiančių gauti paramą, atranką koordinuoja Švietimo ir mokslo ministerija.

Kadangi užsieniečiai į II-osios pakopos studijas stoja dar neatvykę į Lietuvos Respubliką (kiekviena aukštoji mokykla turi priėmimo į II-osios pakopos studijas tvarką, kurioje numatytos priėmimo procedūros), todėl kandidatų dokumentų perdavimas Švietimo ir mokslo ministerijai pasirinktas ne per aukštąsias mokyklos, o per LR diplomatinę(-es) atstovybę(-es).

 

2. Neaiškus Aprašo 23 punkte nustatyto reikalavimo santykis su aprašo 12 punktu. Jei tai tik informacinio pobūdžio norma, ji neturėtų būti formuluojama kaip pareiga (žodžio „turi“ naudojimas). Be to, tokios Aprašo nuostatos neatitinka LR sveikatos draudimo įstatymo 6 str. 4 d. 7 p., pagal kurį asmenys, studijuojantys Lietuvos aukštosiose mokyklose yra draudžiami valstybės lėšomis.

Atsižvelgta, Apraše paliekama nuostata, kad paramą gavęs asmuo savarankiškai pasirūpina tik kelionės ir apgyvendinimo išlaidomis.

 

3. Tvarkos aprašas turėtų būti detalizuotas, aiškiai apibrėžiant ir nustatant paramos skyrimo kriterijus.

Atsižvelgta, Aprašas papildytas nauju punktu.

 

4. Atsižvelgiant į tai, kad sprendimą dėl paramos skyrimo, vadovaujantis Aprašu, priims švietimo ir mokslo ministras, neaišku, kodėl pačios paramos kiekio (kiek stipendijų ir išmokų skiriama per metus) nustatymas tiek nutarimo projekto 2 punktu, tiek pačiu aprašu, pavedamas Švietimo ir mokslo ministerijai, o ne švietimo ir mokslo ministrui.

Atsižvelgta, sprendimų dėl paramos skyrimo ir paramos kiekio (kiek stipendijų ir išmokų skiriama per metus) nustatymo priėmimas pavedamas švietimo ir mokslo ministrui. 

 

5. Siekiant aiškumo, siūlome nutarimo projekto 2 punkte prieš žodžius „teikiamų stipendijų“ įrašyti nuorodą į 2011 metus.

Atsižvelgta, nutarimo projekto 2 punkte prieš žodžius „teikiamų stipendijų“ įrašyta nuoroda į 2011 metus.

 

6. Siūlome Aprašo 5 punktą papildyti žodžiais „teisės aktų nustatyta tvarka“.

 

Atsižvelgta, Aprašo 5 punktas papildytas žodžiais „teisės aktų nustatyta tvarka“.

 

7. Aprašo 10 punktas brauktinas, nes parama iš kitų institucijų lėšų nėra šio aprašo reguliavimo dalykas. Jei kalbama apie kitų valstybės biudžeto asignavimų panaudojimą, siūlome 10 punktą jungti su 9 punktu, aiškiai pasisakant, kad paramai pagal šį Aprašą gali būti naudojami ne tik tiksliniai paramai skirti valstybės biudžeto asignavimai Švietimo ir mokslo ministerijai.

Atsižvelgta, Aprašo 10 punktas sujungtas su 9 punktu. Jame nurodoma, kad lėšos užsieniečių paramai skiriamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų, skirtų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai arba kitiems asignavimų valdytojams.

 

8. Neaišku apie kokią Įgaliotos institucijos nustatytą tvarką kalbama Aprašo 15 punkte, kai paramos išmokėjimo pagrindiniai principai ir mechanizmas jau šiuo metu yra nustatyti Aprašo 16-18 punktuose. Siūlome aprašo 15 punkto atsisakyti.

Atsižvelgta, Aprašo 15 punkto atsisakyta.

 

9. Atsižvelgiant į Aprašo 8 punkto nuostatas, aprašo 17 punkte turėtų būti kalbama apie visą studijų laikotarpį.

Atsižvelgta, Aprašo 17 punkte žodžiai „paramos išmokėjimo laikotarpį“, pakeisti į „studijų laikotarpį“.

 

10. Aprašo 19 punkto pirmos pastraipos nuostatos neaiškios. Neaišku ar reglamentuojant paramos neišmokėjimą turimas omeny paramos mokėjimo nutraukimas ar tik sustabdymas, atnaujinant paramos mokėjimą išnykus 19 punkte nurodytoms aplinkybėms. Siūlome šias nuostatas detalizuoti. Be to, lieka neaiškus Aprašo 8 punkto antro sakinio ir 19 punkto santykis.

Atsižvelgta, Aprašo 19 punkto nuostatos patikslintos. Jame apibrėžiamos aplinkybės, kurioms iškilus paramos išmokėjimas nutraukiamas.

 

11. Tais atvejais, kai paaiškėja 19.2 punkte nurodytos aplinkybės, stipendijos išmokėjimas turėtų būti nutraukiamas nuo išaiškėjimo momento, netaikant 21 punkto nuostatų.

Atsižvelgta, atsisakyta aprašo 21 punkto.

 

12. Atkreipiame dėmesį, kad tvirtinamo dokumento puslapių numeracija vykdoma iš naujo, pirmame puslapyje nenurodant puslapio numerio.

Atsižvelgta, pagal reikalavimus sutvarkyta dokumento numeracija.

 

13. Nutarimo projekto lydinčioje medžiagoje turėtų būti aiškiai pagrįstas numatomų priemonių poreikis, galima nauda, taip pat numatomas lėšų poreikis. Taip pat turėtų būti pagrįstas numatomas stipendijos dydis.

Atsižvelgta, nutarimo projektą lydinti medžiaga detalizuota atsižvelgiant į išsakytas pastabas.

Užsienio reikalų ministerija, 2011-03-16, Nr. (223.11.2.)-31546

1. Abejojame dėl nutarimo projekto 2 punkte ir tvarkos aprašo projekto 11 ir 13 punktuose Lietuvos Respublikos diplomatinėms atstovybėms numatomų priskirti naujų funkcijų. Siūlome atranką vykdyti ir atrinktus kandidatus tvirtinti Švietimo ir mokslo ministerijai, paliekant Lietuvos Respublikos diplomatinėms atstovybėms tokias funkcijas: kandidatų paramai gauti dokumentų surinkimą, jų perdavimą Švietimo ir mokslo ministerijai, informacijos apie Švietimo ir mokslo ministerijos atrinktus kandidatus perdavimą suinteresuotiems asmenims.

Atsižvelgta. Apraše numatyta, kad Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybė(-ės) užsienio valstybėje(-ėse) tik perduoda informaciją atitinkamoms institucijoms toje(-ose) valstybėje(-ėse) apie Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro teikiamų stipendijų ir išmokų skaičių. Taip pat jos perduoda kandidatų atrankos kriterijuose numatytų dokumentų kopijas Švietimo ir mokslo ministerijai. Užsieniečių, siekiančių gauti paramą, atranką koordinuoja Švietimo ir mokslo ministerija.

 

 

2. Siūlome aptikslinti (apibrėžti) sąvokas: „parama“, „akademinė skola“, ir „laikinas studijų sustabdymas“.

Atsižvelgta.

Sąvoka „parama“ apibrėžta Aprašo 2 p.

Sąvoka „laikinas studijų sustabdymas“ pakeista Mokslo ir studijų įstatyme vartojama sąvoka „išėjimas akademinių atostogų“.

Neatsižvelgta.

Apraše neapibrėžta sąvoka „akademinė skola“, nes Mokslo ir studijų įstatymo 7 str. 2 d. 2 p. numato, kad kiekviena aukštoji mokykla turi teisę nustatyti savo studijų tvarką. Remiantis šia nuostata kiekviena aukštoji mokykla nustato kriterijus studentų akademiniams pasiekimams ir apibrėžia kada šie laikomi akademines skola.

 

3. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad reikia suvienodinti Aprašo 19 ir 21 punktus. 19 punkte vartojama sąvoka „parama neišmokama“, o 21 punkte „stipendijos išmokėjimas nutraukiamas“.

Atsižvelgta, Aprašo 19 punkto nuostatos patikslintos. Jame apibrėžiamos aplinkybės, kurioms iškilus paramos išmokėjimas nutraukiamas, o 21 punkto atsisakyta atsižvelgus į Teisingumo ministerijos pastabą.

Finansų ministerija, 2011-03-10, Nr. ((1.15-0202)-5K-1105065)-6K-1102600

1. Mūsų nuomone, išmoka, kurios dydis lygus norminei studijų kainai ir kuri pervedama aukštajai mokyklai, yra ne parama, o studijų kainos apmokėjimas. Todėl manome, kad parengtas nutarimo projektas prieštarauja Mokslo ir studijų įstatymo 72 str. 1 d. 3 p. nuostatai.

Neatsižvelgta. Mokslo ir studijų įstatymo 72 str. 1 d. 3 punktas numato, kad trečiųjų šalių piliečiai, studijuojantys Lietuvos aukštųjų mokyklų nuolatinėse studijose neturi teisės į studijų kainos kompensavimą šio įstatymo 71 straipsnyje nustatyta tvarka. Tačiau parengtas Aprašas ir nenumato kompensuoti studijų kainos Mokslo ir studijų įstatymo 71 str. nustatyta tvarka.

Mokslo ir studijų įstatymo 75 str. 4 dalis numato, kad „Valstybės nustatyta tvarka iš valstybės biudžeto lėšų aukštųjų mokyklų studentams gali būti teikiama ir kita parama“. Parengtas Aprašas, vadovaujasi šia nuostata. Norminė studijų kaina kaip išmokos dydis yra pasirinkta tik tam, kad būtų galima paprasčiau apskaičiuoti valstybės skiriamą išmoką. Mechanizmas, kai studento gauta išmoka butų pervedama tiesiai į aukštosios mokyklos sąskaitą pasirinktas tik siekiant supaprastinti užsieniečiui mokėjimo už studijas procedūrą: užsieniečiui nereikės rūpintis, kad mokestis už studijas būtų sumokėtas laiku, nereikės eiti į banką ir daryti pavedimą aukštajai mokyklai, pristatyti atitinkamiems aukštosios mokyklos padaliniams pavedimo kopijos ir panašiai.   

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministras

Gintaras Steponavičius

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jolanta Navickaitė, (8 5) 2190131, jolanta.navickaite@smm.lt