Projekto–3

                                                                                                                             lyginamasis variantas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

KRAŠTO APSAUGOS SISTEMOS ORGANIZAVIMO IR KARO TARNYBOS ĮSTATYMO

2, 10, 11, 13, 17, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 44, 47, 48, 49, 50, 54, 55, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 10¹ STRAIPSNIU

ĮSTATYMAS

 

2011 m.                       d. Nr.
Vilnius

(Žin., 1998, Nr. 49-1325; 1999, Nr. 11-246, Nr. 64-2069; 2000, Nr. 42-1194; 2002, Nr. 95-4084; 2003, Nr. 32-1308, 2003, Nr. 91(1)-4106; 2004, Nr. 4-28, Nr. 169-6215; 2006, Nr. 72-2679; 2007, Nr. 46-1718; 2008, Nr. 65-2457; 2010, Nr. 63-3099)

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„2 straipsnis. Įstatyme vartojamos pagrindinės sąvokos

1. Krašto apsaugos sistema – Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo sistemos dalis, kurią sudaro valstybės institucijų, kurių paskirtis saugoti ir ginti valstybės suverenitetą, jos teritorijos neliečiamybę bei vientisumą, vykdyti Lietuvos tarptautinius gynybos ir karinio bendradarbiavimo įsipareigojimus, kitas su krašto apsauga susijusias funkcijas, taip pat šių institucijų įsteigtų įmonių ir įstaigų bei krašto apsaugos reikmėms skirtų karinių teritorijų ir kitų infrastruktūros objektų visuma.

2. Lietuvos kariuomenė (toliau – kariuomenė) – valstybės ginkluotos gynybos institucija – krašto apsaugos sistemos pagrindinė dalis, sauganti valstybės suverenitetą, jos teritorijos bei oro erdvės neliečiamybę, ginklu ginanti valstybę nuo agresijos ar kitokio ginkluoto užpuolimo, vykdanti karines užduotis pagal Lietuvos Respublikos tarptautinius įsipareigojimus.

3. Karinis vienetas – bet kokio dydžio kiekvienas patvirtintos struktūros kariuomenės vienetas, turintis bendrą užduotį, taip pat aktyviojo rezervo karinis vienetas ar rezervo karinis vienetas.

4. Aktyviojo rezervo karinis vienetas – bet kokio dydžio kiekvienas patvirtintos struktūros krašto apsaugai priklausantis karinis vienetas, sukomplektuotas iš parengtajame kariuomenės personalo rezerve esančių karo prievolininkų. Aktyvusis rezervo karinis vienetas kariuomenės vado nustatyta tvarka kiekvienais metais dalyvauja mokymuose ar pratybose, įstatymų nustatyta tvarka panaudojamas atlikti užduotis, taip pat mobilizacijos metu. Tokiu atveju aktyvusis rezervo karinis vienetas įgyja karinio vieneto statusą.

5. Rezervo karinis vienetas – bet kokio dydžio kiekvienas patvirtintos struktūros krašto apsaugai priklausantis karinis vienetas, sukomplektuotas iš parengtajame kariuomenės personalo rezerve esančių karo prievolininkų. Rezervo karinis vienetas kariuomenės vado nustatyta tvarka periodiškai dalyvauja mokymuose ar pratybose, įstatymų nustatyta tvarka panaudojamas mobilizacijos metu ar kitais įstatymu nustatytais atvejais. Tokiu atveju rezervo karinis vienetas įgyja karinio vieneto statusą.

4. 6. Dalinys – batalionas arba jam prilygintas (susidedantis bent iš dviejų kuopų) patvirtintos nuolatinės struktūros kariuomenės karinis vienetas.

5. 7. Junginys – keli daliniai ar kitokie struktūriniai kariniai vienetai, turintys bendrą operacinę paskirtį ar užduotį ir vadovaujami vieno vado.

6. Aktyvusis kariuomenės rezervas (toliau – aktyvusis rezervas) – atsargos kariai, įrašyti į kariuomenės atsargos personalo aktyviojo rezervo įskaitą ir teisės aktų nustatyta tvarka periodiškai atliekantys karines užduotis bei dalyvaujantys karinėse pratybose ar mokymuose.

7. 8. Operacinis vadovavimas – naudojimasis vadui deleguota teise organizuoti jam paskirtas pajėgas ir per karinių vienetų vadus vadovauti šių pajėgų veiksmams taip, kaip jis numato esant reikalinga, kad pajėgos galėtų įvykdyti paskirtą misiją ar užduotį. Atsakomybė už karinių vienetų rengimą, administravimą, vidaus organizavimą, discipliną ir logistiką į operacinio vadovavimo sampratą neįeina.

8. 9. Karinė teritorija – krašto apsaugos sistemos institucijų valdoma ar jų naudojama teritorija (lauko teritorija, pastatas ar patalpa), kitokia aptverta ar kitu suprantamu būdu pažymėta teritorija, priskirta ir (ar) naudojama krašto apsaugos sistemos institucijų reikmėms, taip pat suprantamu būdu pažymėta vietovė, kurioje kariuomenė atlieka karinius mokymus ir pratybas, sprogmenų kenksmingumo pašalinimo, gelbėjimo ar kitus valstybės saugumo ir gynybos reikmėmis skirtus darbus šių pratybų, mokymų ar darbų metu.

9. 10. Karinė operacija – kariniai veiksmai vykdant strategines, taktines ar administracines karines užduotis (misijas) ir mokymus.

10. 11. NATO standartai – NATO institucijų nustatytų bendrų principų, norminių dokumentų ir standartų, reglamentuojančių NATO narių karinių ir kitokių gynybos struktūrų, taip pat su jomis susijusių kitų institucijų veiklą, visuma.

11. 12. Tikroji karo tarnyba – Lietuvos Respublikos piliečių privalomoji karo tarnyba, profesinė karo tarnyba, krašto apsaugos savanorių karo tarnyba, taip pat kariūnų tarnyba.

12. 13. Privalomoji karo tarnybaLietuvos Respublikos Konstitucijos nustatyta Lietuvos Respublikos piliečio privaloma karo tarnyba, atliekama įstatymų nustatyta tvarka. Ją sudaro įstatymo nustatytos trukmės nuolatinė ar kitais būdais atliekama pradinė karo tarnyba ir nenuolatinė tarnyba aktyviajame rezerve bei tarnyba mobilizacijos atveju vykdant karo prievolę Lietuvos Respublikos piliečių atliekama privalomoji pradinė karo tarnyba, tarnyba rezerve ar tarnyba mobilizacijos atveju.

13. 14. Profesinė karo tarnyba – Lietuvos Respublikos piliečio pagal profesinės karo tarnybos sutartį savanoriškai įsipareigota ir teisės aktų nustatytomis sąlygomis bei tvarka atliekama nuolatinė karo tarnyba kariuomenėje ar kitose krašto apsaugos sistemos institucijose, taip pat šio įstatymo nustatytais atvejais kitose valstybės, užsienio valstybių ar tarptautinėse institucijose.

14. Krašto apsaugos savanorių karo tarnyba (toliau – savanorių karo tarnyba) – Lietuvos Respublikos piliečių pagal kario savanorio tarnybos sutartį savanoriškai įsipareigota ir teisės aktų nustatytomis sąlygomis bei tvarka atliekama nenuolatinė karo tarnyba kariuomenėje.

15. Tarnyba rezerve–parengtajam kariuomenės personalo rezervui priskirtų karo prievolininkų privaloma nenuolatinė karo tarnyba rezervo kariniuose vienetuose arba parengtajam kariuomenės personalo rezervui priskirtų karo prievolininkų savanoriškai įsipareigota nenuolatinė karo tarnyba kariniuose arba aktyviojo rezervo kariniuose vienetuose.

15. 16. Tarnyba aktyviajame rezerve – teisės aktų nustatyta tvarka pagal aktyviojo rezervo kario sutartį savanoriškai įsipareigota arba privaloma nenuolatinė atsargos karių parengtajam kariuomenės personalo rezervui priskirtų karo prievolininkų karo tarnyba kariniuose arba aktyviojo rezervo kariniuose vienetuose.

16. 17. Karys – Lietuvos Respublikos pilietis, atliekantis tikrąją karo tarnybą.

17. 18. Karys savanoris – Lietuvos Respublikos pilietis, atliekantis savanorių karo tarnybą aktyviojo rezervo karys, atliekantis tarnybą Krašto apsaugos savanorių pajėgose.

18. 19. Atsargos karys – teisės aktų nustatyta tvarka į kariuomenės atsargos personalo (aktyviojo ar individualiojo rezervo) įskaitą įrašytas Lietuvos Respublikos pilietis, įgijęs reikiamą pagrindinį karinį parengimą karo prievolininkas, atlikęs tikrąją karo tarnybą ir teisės aktų nustatyta tvarka išleistas į atsargą.

20. Aktyviojo rezervo karys – pagal aktyviojo rezervo kario sutartį savanoriškai įsipareigojęs pagrindinį karinį parengimą turintis karo prievolininkas, atliekantis nenuolatinę karo tarnybą kariniame vienete ar aktyviajame rezervo kariniame vienete.

21. Rezervo karys – karo prievolininkas, turintis pagrindinį karinį parengimą ir paskirtas atlikti nenuolatinę karo tarnybą į rezervo karinį vienetą.

19. 22. Civilinė krašto apsaugos tarnyba – Lietuvos Respublikos piliečio pagal civilinės krašto apsaugos tarnybos sutartį savanoriškai įsipareigota ir teisės aktų nustatytomis sąlygomis bei tvarka atliekama statutinė valstybės tarnyba.

20. 23. Kariūnas – karys, atliekantis karo tarnybą studijuodamas Lietuvos arba užsienio karo mokymo įstaigoje, kurią baigusiems suteikiamas karininko laipsnis. Kariūno tarnyba trunka, kol jis priimamas į profesinę karo tarnybą ar išleidžiamas į atsargą arba teisės aktų ar karo mokymo įstaigoje nustatyta tvarka iš jos atleidžiamas ar pašalinamas.

21. Individualusis rezervas – įrašyti į kariuomenės atsargos personalo individualiojo rezervo įskaitą atsargos kariai, dėl amžiaus ar dėl kitų priežasčių negalintys arba atleisti nuo prievolės tarnauti aktyviajame rezerve, kuriuos galima pašaukti į privalomąją karo tarnybą tik mobilizacijos atveju.

22. 24. Dimisijakario išleidimas iš profesinės, savanorių karo tarnybos, kai jis dėl amžiaus ar dėl sveikatos būklės neįrašomas į kariuomenės atsargos personalo įskaitą, arba atsargos kario išbraukimas iš kariuomenės atsargos personalo įskaitos dėl amžiaus ar sveikatos būklės profesinės karo tarnybos kario, kariūno, aktyviojo rezervo kario ar atsargos kario atleidimas nuo karo prievolės dėl amžiaus ar sveikatos būklės.

23. 25. Laikinasis profesinės karo tarnybos personalo rezervas – profesinės karo tarnybos karių kategorija, į kurią perkeliami laikinai nevykdantys savo nuolatinių pareigų profesinės karo tarnybos kariai.

24. Šauktinis – karo prievolininkas, Karo prievolės įstatymo nustatyta tvarka ir būdais iki nustatyto amžiaus neatlikęs privalomosios pradinės ar alternatyviosios tarnybos ir nuo jos neatleistas. Nuo šaukimo komisijos paskyrimo atlikti privalomąją karo tarnybą iki kario statuso įgijimo šauktinis vadinamas naujoku.

25. 26. Liktinis – Lietuvos Respublikos pilietis, kuris atlikdamas privalomąją pradinę karo tarnybą buvo atrinktas į profesinę karo tarnybą ir sudarė profesinės karo tarnybos sutartį.

26. 27. Karinis atstovas – nuolatinis Lietuvos kariuomenės vado atstovas tarptautinėje organizacijoje. Karinis atstovas gali turėti pavaduotojus ir padėjėjus.

27. 28. Karybos srities standartizacija – NATO valstybių tarptautinėmis sutartimis ir susitarimais bei NATO institucijų sprendimais nustatytų NATO standartų įdiegimas reglamentuojant gynybos planavimą, karinių operacijų rengimą ir vykdymą, ginkluotę ir amuniciją, informacijos ir ryšių sistemas, kitas technines priemones, žemėlapius ir dokumentaciją bei kitus su krašto apsauga susijusius techninius klausimus, taip pat originaliųjų Lietuvos karybos standartų nustatymas. Karybos srities standartizacijos tvarką nustato Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.

28. 29. Paieškos ir gelbėjimo rajonas suprantamas taip, kaip apibrėžiamas Saugios laivybos įstatyme; jūros rajonas ir vidaus vandenys suprantami taip, kaip apibrėžiami Jūros aplinkos apsaugos įstatyme.“

 

2 straipsnis. 10 straipsnio 2 dalies 9 punkto pakeitimas

Pakeisti 10 straipsnio 2 dalies 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

„9) teikia Valstybės gynimo tarybai svarstyti ir, gavęs jos pritarimą, Vyriausybės įgaliotas kiekvienais metais teikia Seimui tvirtinti kitų metų principinę kariuomenės struktūrą (nuolatinius junginius ir dalinius), ribinius karių skaičius (bendrą ribinį karių skaičių, ribinius profesinės ir privalomosios pradinės karo tarnybos karių, karių savanorių ir kitų aktyviojo rezervo karių, kariūnų, kiekvieno laipsnio vyresniųjų karininkų, generolų ir admirolų skaičius), civilinę krašto apsaugos tarnybą atliekančių statutinių valstybės tarnautojų ribinį skaičių, taip pat principinės kariuomenės struktūros 6 metų planavimo gaires ir šiame punkte nurodytų karių ir civilinę krašto apsaugos tarnybą atliekančių statutinių valstybės tarnautojų ribinį skaičių;

9) teikia Valstybės gynimo tarybai svarstyti ir, gavęs jos pritarimą, Vyriausybės įgaliotas kiekvienais metais, atsižvelgdamas į šio įstatymo 10¹ straipsnį, teikia Seimui tvirtinti kitų metų principinę kariuomenės struktūrą, ribinius karių skaičius, civilinę krašto apsaugos tarnybą atliekančių statutinių valstybės tarnautojų ribinį skaičių, taip pat principinės kariuomenės struktūros 6 metų planavimo gaires, karių ir civilinę krašto apsaugos tarnybą atliekančių statutinių valstybės tarnautojų ribinius skaičius;“.

 

3 straipsnis. Įstatymo papildymas 10¹ straipsniu

Papildyti Įstatymą 10¹ straipsniu ir jį išdėstyti taip:

10¹ straipsnis. Principinė kariuomenės struktūra ir ribiniai karių skaičiai

1. Tvirtinant kitų metų principinę kariuomenės struktūrą nurodomi nuolatiniai kariuomenės junginiai, daliniai ir jiems prilyginti kariniai vienetai.

2. Tvirtinant kitų metų ribinius karių skaičius nurodoma:

1) bendras ribinis karių skaičius;

2) ribinis profesinės karo tarnybos karių skaičius;

3) ribinis privalomosios pradinės karo tarnybos karių skaičius (atskirai nurodant nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atliekančių, baziniuose kariniuose mokymuose dalyvaujančių ir jaunesniųjų karininkų vadų kursuose dalyvaujančių karių skaičių);

4) ribinis aktyviojo rezervo karių skaičius;

5) ribinis pratybose ir mokymuose dalyvaujančių rezervo karių skaičius;

6) ribinis kariūnų skaičius;

7) ribinis kiekvieno laipsnio vyresniųjų karininkų, generolų ir admirolų skaičius.

3. Tvirtindamas šio straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodytus ribinius skaičius Seimas nurodo privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo būdą. Vienu metu negali būti organizuojama nuolatinė privalomoji pradinė karo tarnyba ir baziniai kariniai mokymai.

4. Šio straipsnio 2 dalyje nurodyti privalomosios karo tarnybos karių ribiniai skaičiai netaikomi paskelbus mobilizaciją ir ginkluotos gynybos nuo agresijos (karo) atveju. Skelbiant dalinę mobilizaciją gali būti nustatytas jos mastas nurodant mobilizuojamų karių ribinius skaičius.

 

4 straipsnis. 11 straipsnio 4 dalies pakeitimas ir 10 dalies pripažinimas netekusia galios

1. 11 straipsnio 4 dalyje po žodžio „vienetai“ įrašyti žodžius „aktyviojo rezervo kariniai vienetai ir rezervo kariniai vienetai“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„4. Kariuomenę sudaro kariuomenės pajėgos, junginiai, daliniai ir kiti kariniai vienetai, aktyviojo rezervo kariniai vienetai ir rezervo kariniai vienetai.“

2. Pripažinti netekusia galios 11 straipsnio 10 dalį.

10. Kariuomenė turi aktyvųjį rezervą ir individualųjį rezervą.

 

5 straipsnis. 13 straipsnio 7 dalies 15 punkto pakeitimas

13 straipsnio 7 dalies 15 punkte po žodžio „už“ išbraukti  žodį „kariuomenės“, po žodžio „rezervo“ įrašyti žodžius „ir rezervo karių “, vietoj žodžio „karinių“ įrašyti žodį „karo“ ir šį punktą išdėstyti taip:

„15) nustato kariuomenės personalo komplektavimo, mokymo ir profesinio rengimo reikalavimus, atsako už kariuomenės aktyviojo rezervo ir rezervo karių rengimą ir jam pavaldžių karinių karo mokymo įstaigų efektyvią veiklą;“.

 

6 straipsnis. 17 straipsnio 4 dalies pakeitimas ir 5 dalies pripažinimas netekusia galios

1. 17 straipsnio 4 dalyje išbraukti žodžius „ir kitų aktyviojo rezervo karių“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„4. Taikos metu savanorių pajėgų funkcijos yra: karių savanorių ir kitų aktyviojo rezervo karių rengimas, priimančiosios šalies paramos sąjungininkų ginkluotosioms pajėgoms teikimas, šio įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje nustatytų kariuomenės uždavinių vykdymas. Ginkluotos gynybos nuo agresijos (karo) metu savanorių pajėgų kariniai vienetai vykdo jiems nustatytas gynybos, svarbių valstybės ar savivaldybių objektų apsaugos ir paramos sąjungininkų ginkluotosioms pajėgoms užduotis.“

2. Pripažinti netekusia galios 17 straipsnio 5 dalį.

5. Prireikus kariai savanoriai iš savanorių pajėgų karinių vienetų krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka gali būti perkelti atlikti tarnybą kituose kariniuose vienetuose.

 

7 straipsnis. 21 straipsnio 7 dalies 1 ir 3 punktų pakeitimas

1. Pakeisti 21 straipsnio 7 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1) naujokai privalomąją pradinę karo tarnybą atlikti paskirtas karo prievolininkas – nuo atvykimo į dalinį (mokymo centrą) karinį vienetą arba nuo perėjimo į karinio viršininko pavaldumą momento;“.

2. 21 straipsnio 7 dalies 3 punkte išbraukti žodžius „kariai savanoriai ir kiti“, po žodžio „rezervo“ įrašyti žodžius „ir rezervo“ ir šį punktą išdėstyti taip:

„3) kariai savanoriai ir kiti aktyviojo rezervo ir rezervo kariai – nuo to momento, kai pagal tarnybos ar karinių mokymų įsakymą atvyksta į paskirtą vietą ir prisistato kariniam viršininkui;“.

 

8 straipsnis. 22 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 22 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„22 straipsnis. Aktyviojo rezervo Kkario savanorio statuso ypatumai

1. Karys savanoris nešaukiamas į kitokią tarnybą aktyviajame rezerve.

Aktyviojo rezervo kariai dalyvauja pratybose ir mokymuose vieneto sudėtyje, taip pat krašto apsaugos ministro pavedimu vykdo įstatymuose kariuomenei nustatytas užduotis. Išskyrus šio straipsnio 3 dalyje numatytą rengimąsi tarnybai tarptautinėse operacijose, aktyviojo rezervo karių rengimas vykdomas nuo 20 iki 30 dienų per vienus metus.

2. Kariai savanoriai rengiami pagal savanorių pajėgų vado parengtas ir kariuomenės vado patvirtintas mokymų programas ir metinius kovinio rengimo planus. Išskyrus šio straipsnio 4 dalyje numatytą rengimąsi tarnybai tarptautinėse operacijose, aktyviojo rezervo karių rengimas vykdomas poilsio dienomis nuo 20 iki 30 darbo dienų per metus, atsitraukus nuo tiesioginio darbo ar užsiėmimo.

3. 2. Pratybų ir mokymų trukmę, programas ir jų periodiškumą nustato kariuomenės vadas. Be išankstinio įspėjimo aktyviojo rezervo kariai savanoriai gali būti pašaukti į tarnybą iki 7 parų.

4. 3. Aktyviojo rezervo Kkarių savanorių mokymai pratybos, mokymai ir tarnybos užduočių vykdymas laikomi valstybinių pareigų atlikimu. Darbdaviai privalo atleisti aktyviojo rezervo karius savanorius nuo darbo jų pratybų, mokymų metu ar pašaukus juos į tarnybą vykdyti užduočių. Aktyviojo rezervo Kkarius savanorius, siunčiamus atlikti tarnybos tarptautinių operacijų kariniame vienete, darbdaviai privalo atleisti nuo darbo jų rengimosi tarnybai tarptautinėse operacijose ir tarnybos tarptautinėse operacijose metu. Šiuo laikotarpiu karius savanorius draudžiama įspėti apie darbo sutarties nutraukimą ir atleisti iš darbo, išskyrus Darbo kodekso 136 straipsnio 1 dalyje nustatytus atvejus.

5. 4. Aktyviojo rezervo kariui ir Kkariui savanoriui, pavyzdingai ištarnavusiam ne mažiau kaip 10 metų arba ypač pasižymėjusiam vykdant tarnybos užduotis, gali būti suteiktas atitinkamai Garbės aktyviojo rezervo kario ar Garbės savanorio vardas. Garbės aktyviojo rezervo kario ar Garbės savanorio vardo suteikimo ir Garbės ženklo nuostatus tvirtina krašto apsaugos ministras.

6. Atleidžiamas iš tarnybos karys savanoris įrašomas į kariuomenės atsargos aktyviojo personalo rezervo įskaitą, išskyrus šio įstatymo 38 straipsnio 3 dalyje numatytus atvejus. Jeigu atleidžiamas iš tarnybos karys savanoris dėl amžiaus ar sveikatos yra netinkamas tarnybai aktyviajame rezerve, jis įrašomas į kariuomenės atsargos personalo individualiojo rezervo įskaitą arba perkeliamas į dimisiją.

 

9 straipsnis. 23 straipsnio 4 dalies pakeitimas

Pakeisti 23 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

„4. Lietuvos kario priesaiką duoda:

1) privalomosios pradinės karo tarnybos kariai ir kariūnai – ne vėliau kaip baigę pradinį kario parengimą per 20 dienų nuo kario statuso įgijimo;

2) profesinės karo tarnybos kariai, jeigu jie nėra davę Lietuvos kario priesaikos anksčiau, – priėmus juos į šią tarnybą;

3) kariai savanoriai, jeigu jie nėra davę Lietuvos kario priesaikos anksčiau, – pasibaigus kario savanorio bandomajam terminui;

4) aktyviojo rezervo kariai, jeigu jie nėra davę Lietuvos kario priesaikos anksčiau, – pašaukus į tarnybą aktyviajame rezerve;

5) individualiojo rezervo kariai, jeigu jie nėra davę Lietuvos kario priesaikos anksčiau, – mobilizacijos metu pašaukti į karo tarnybą.“.

 

10 straipsnis. 28 straipsnio 4 dalies 5 punkto pakeitimas

28 straipsnio 4 dalies 5 punkte vietoj žodžio „profesinės“ įrašyti žodį „tikrosios“, išbraukti žodžius „savanorių karo tarnybos“ ir šį punktą išdėstyti taip:

„5) asmenys, kurie per paskutinius 5 metus dėl priežasčių, susijusių su priesaikos sulaužymu, buvo pašalinti iš valstybės politiko pareigų, atleisti iš profesinės tikrosios karo tarnybos, savanorių karo tarnybos ar valstybės tarnybos arba pašalinti iš karo mokymo įstaigos.“

 

11 straipsnis. 29 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 29 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„29 straipsnis. Priėmimas į savanorių karo tarnybą aktyviajame rezerve

1. Į savanorių karo tarnybą savanoriškumo ir atrankos principais gali būti priimti ne jaunesni kaip 18 metų Lietuvos Respublikos piliečiai, kurie pagal išsilavinimą, fizinį pasirengimą, sveikatos būklę ir moralines savybes tinka tarnybai aktyviajame rezerve.

2. Jeigu stojantys tarnauti kariais savanoriais asmenys nėra atlikę privalomosios pradinės karo tarnybos, bandomuoju laikotarpiu jie siunčiami į mokymus pagrindiniam kariniam parengimui įgyti.

1. Į tarnybą aktyviajame rezerve savanoriškumo ir atrankos principais gali būti priimti parengtajam kariuomenės personalo rezervui priskirti karo prievolininkai, kurie pagal  individualias savybes, patirtį ir parengimą tinka tarnybai aktyviajame rezerve.

3. 2. Aktyviojo rezervo Kkariais savanoriais negali būti:

1) asmenys, teisti už tyčinius nusikaltimus;

2) asmenys, kurių veiksnumas apribotas teismo;

3) asmenys, kurie per paskutinius 5 metus dėl priežasčių, susijusių su priesaikos sulaužymu, buvo pašalinti iš valstybės politiko pareigų, atleisti iš profesinės tikrosios karo tarnybos, savanorių karo tarnybos ar valstybės tarnybos arba pašalinti iš karo mokymo įstaigos.

4.3. Tarnauti kariu savanoriu asmenys priimami kario savanorio tarnybos Į tarnybą aktyviajame rezervo priimama aktyviojo rezervo kario sutarties pagrindu.

5.4. Iki aktyviojo rezervo kario savanorio tarnybos sutarties sudarymo krašto apsaugos sistemos institucijos patikrina į tarnybą priimamo asmens anketos duomenis ir aplinkybes, kurios galėtų būti kliūtimis aktyviojo rezervo kario savanorio tarnybai atlikti.“

 

12 straipsnis. 30 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 30 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

30 straipsnis. Šaukimas į privalomąją pradinę karo tarnybą

Į privalomąją pradinę karo tarnybą piliečiai šaukiami Karo prievolės įstatymo nustatytomis sąlygomis ir tvarka.“

 

13 straipsnis. 32 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 32 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

32 straipsnis. Kario savanorio Aktyviojo rezervo kario sutartis

1. Kario savanorio tarnybos Aktyviojo rezervo kario sutartis yra Lietuvos Respublikos piliečio parengtajam kariuomenės personalo rezervui priskirto karo prievolininko ir Krašto apsaugos ministerijos rašytinis susitarimas, kuriuo krašto apsaugos ministro ministras ar jo įgaliotas asmuo priima Lietuvos Respublikos pilietį parengtajam kariuomenės personalo rezervui priskirtą karo prievolininką į savanorių karo tarnybą aktyviajame rezerve, o Lietuvos Respublikos pilietis parengtajam kariuomenės personalo rezervui priskirtas karo prievolininkas įsipareigoja ją atlikti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis sąlygomis bei tvarka ir vykdyti visas aktyviojo rezervo kario savanorio pareigas.

2. Aktyviojo rezervo Kkario savanorio tarnybos sutartis sudaroma ne ilgesniam kaip 4 metų laikotarpiui.

3. Aktyviojo rezervo Kkario savanorio tarnybos sutarties terminui pasibaigus, ji gali būti pratęsta naujam, ne ilgesniam kaip 4 metų, laikotarpiui neribotą kartų skaičių, tačiau ne ilgesniam terminui, kaip iki tos dienos, kai aktyviojo rezervo kariui savanoriui sukanka 45 50 metaių.

4. Aktyviojo rezervo Kkarių savanorių tarnybos sutarties formą ir sutarties sudarymo tvarką nustato krašto apsaugos ministras.“

 

14 straipsnis. 34 straipsnio pavadinimo ir 4 dalies pakeitimas

1. Pakeisti 34 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

34 straipsnis. Išbandymas priimant į profesinę karo tarnybą ar kario savanorio aktyviojo                         rezervo tarnybą“.

2. 34 straipsnio 4 dalyje išbraukti žodžius „savanorių karo“, po žodžio „tarnybą“ įrašyti žodžius „aktyviajame rezerve“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„4. Priimant asmenis į savanorių karo tarnybą aktyviajame rezerve nustatomas iki 6 mėnesių bandomasis laikotarpis.“

 

15 straipsnis. 36 straipsnio 4 ir 11 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 36 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

„4. Atsargos, ir dimisijos, aktyviojo rezervo ir rezervo kariai bei kariai savanoriai, dalyvaudami politinėje veikloje, apibrėžtoje 36 straipsnio 1 dalyje, neturi teisės jokiu būdu jos sieti su savo, kaip kario, statusu, daryti nuorodų į savo karinį laipsnį, dėvėti karinę uniformą.

2. 36 straipsnio 11 dalyje vietoj žodžių „kariuomenės aktyviojo rezervo įskaitą“ įrašyti žodžius „parengtąjį kariuomenės personalo rezervą“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„11. Profesinėje karo tarnyboje negali tarnauti Lietuvos Respublikos piliečiai, kurie gauna kitų šalių valstybines pensijas už tarnybą tų šalių karinėse ar joms prilygintose struktūrose. Krašto apsaugos ministras turi teisę neatsižvelgdamas į asmens amžių priimti į profesinę karo tarnybą ne ilgiau kaip 5 metams arba įrašyti į kariuomenės aktyviojo rezervo įskaitą parengtąjį kariuomenės personalo rezervą Lietuvos Respublikos piliečius, tarnavusius profesinės tarnybos kariais valstybių Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos (NATO) narių karinėse ar joms prilygintose struktūrose ir gaunančius tų šalių karinę pensiją.“

 

16 straipsnis. 37 straipsnio pavadinimo ir 1 dalies pakeitimas

1. Pakeisti 37 straipsnio pavadinimą  ir jį išdėstyti taip:

37 straipsnis. Profesinės karo tarnybos ar aktyviojo rezervo kario savanorio tarnybos                                nutraukimas kario iniciatyva prieš terminą“.

2. Pakeisti 37 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Karys, sudaręs profesinės karo tarnybos sutartį, ar aktyviojo rezervo karys savanoris, sudaręs aktyviojo rezervo kario savanorio tarnybos sutartį, savo iniciatyva gali nutraukti tarnybą prieš sutartyje įsipareigotą terminą tik krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka ir jo sprendimu dėl pripažintų svarbių priežasčių.“

 

17 straipsnis. 38 straipsnio pavadinimo, 1, 2 ir 3 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 38 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

„38 straipsnis. Profesinės karo tarnybos ar aktyviojo rezervo kario savanorio tarnybos                                 sutarties nutraukimo pagrindai“.

2. 38 straipsnio 1 dalyje po žodžių „tarnybos ar“ įrašyti žodžius „aktyviojo rezervo“, išbraukti  žodžius „savanorio tarnybos“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„1. Profesinės karo tarnybos ar aktyviojo rezervo kario savanorio tarnybos sutartis turi būti nutraukiama ir (ar) karys atleidžiamas iš tarnybos krašto apsaugos sistemoje, kai:“.

3. 38 straipsnio 1 dalies 7 punkte po žodžio „ar“ įrašyti žodžius „aktyviojo rezervo“, išbraukti  žodžius „savanorio tarnybos“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„7) pasibaigia profesinės karo tarnybos ar aktyviojo rezervo kario savanorio tarnybos sutarties terminas arba kariui sukanka šio įstatymo 45 straipsnio 4 dalyje ar 32 straipsnio 3 dalyje nustatytas amžius, jei tarnybos laikas nustatyta tvarka nebuvo pratęstas;“.

4. 38 straipsnio 2 dalyje po žodžių „tarnybos ar“ įrašyti žodžius „aktyviojo rezervo“, išbraukti žodžius „ savanorio tarnybos“ ir šią dalį išdėstyti taip:

 „2. Profesinės karo tarnybos ar aktyviojo rezervo kario savanorio tarnybos sutartis gali būti nutraukiama ir (ar) karys atleidžiamas iš tarnybos krašto apsaugos sistemoje Krašto apsaugos ministerijos ar kariuomenės vadovybės iniciatyva arba valia, kai:“.

5. Pakeisti 38 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Kariai, atleidžiami iš profesinės ar savanorių karo tarnybos aktyviajame rezerve pagal šio straipsnio 1 dalies 1 punktą, į atsargą ar parengtąjį kariuomenės personalo rezervą neįrašomi ir į dimisiją neperkeliami. Krašto apsaugos ministro sprendimu į atsargą ar parengtąjį kariuomenės personalo rezervą taip pat gali būti neįrašomi ar (ir) į dimisiją neperkeliami kariai, atleidžiami iš profesinės ar savanorių karo tarnybos aktyviajame rezerve pagal šio straipsnio 1 dalies 2, 3, 8 ir 9 punktus, taip pat pagal šio straipsnio 1 dalies 6 punktą dėl šio įstatymo 36 straipsnio 11 dalyje nustatyto apribojimo pažeidimo.

 

18 straipsnis. 44 straipsnio 2, 3 ir 5 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 44 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Iš kario, su kuriuo prieš terminą nutraukiama profesinės karo tarnybos sutartis ar aktyviojo rezervo kario savanorio tarnybos sutartis jo iniciatyva, arba kario, su kuriuo profesinės karo tarnybos sutartis ar aktyviojo rezervo kario savanorio tarnybos sutartis nutraukiama šio įstatymo 38 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 5, 6, 8 punktuose ir 2 dalies 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 punktuose numatytais atvejais, įstatymų nustatyta tvarka išieškomos krašto apsaugos sistemos išlaidos, tiesiogiai susijusios su jo mokymu, profesiniu parengimu ar kvalifikacijos tobulinimu.“

2. 44 straipsnio 3 dalyje po žodžio „ar“ įrašyti žodžius „aktyviojo rezervo“ išbraukti žodį „savanorio“, vietoj žodžio „mokykloje“ įrašyti žodžius „mokymo įstaigoje“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„3. Šio straipsnio 2 dalyje nurodytos išlaidos, išskyrus išlaidas, susijusias su karininko parengimu karo mokykloje mokymo įstaigoje, išieškomos iš profesinės karo tarnybos kario ar aktyviojo rezervo kario savanorio ne daugiau kaip už 3 paskutinių metų laikotarpį. Išieškomų išlaidų apskaičiavimo taisykles tvirtina Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.“

3. 44 straipsnio 5 dalyje po žodžio „ar“ įrašyti žodžius „aktyviojo rezervo“ išbraukti žodį „savanorio“ ir šią dalį išdėstyti taip:

 „5. Nutraukdamas profesinės karo tarnybos kario ar aktyviojo rezervo kario savanorio sutartį prieš terminą, karys privalo atlyginti jam išduotos karinės aprangos likutinę vertę, išskyrus atvejus, kai jis išleidžiamas į atsargą paliekant teisę nešioti uniformą.“

 

19 straipsnis. 47 straipsnio 2 ir 3 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 47 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Į dimisiją perkeliami:

1) profesinės karo tarnybos kariai išleidžiant juos į atsargą, jeigu išleidimo į atsargą metu jie jau yra sukakę 60 metų;

2) atsargos karininkai ir generolai (admirolai) – buvę profesinės karo tarnybos kariai – sukakę 60 metų;

3) individualiojo rezervo įskaitoje esantys gydytojai (karo gydytojai) atsargos kariai, turintys gydytojo ar gydytojo padėjėjo specialybę, sukakę 60 metų;

4) kiti individualiojo rezervo įskaitoje esantys atsargos kariai, sukakę 55 metus;

5) dėl sveikatos būklės tapę netinkami mobilizacijai aktyviojo ar individualiojo rezervo įskaitoje esantys atsargos kariai, neatsižvelgiant į amžių.“

2. 47 straipsnio 3 dalyje vietoj žodžių „aktyviojo ar individualiojo rezervo tarnybos“ įrašyti žodį „karinės“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„3. Perkelti į dimisiją atsargos kariai išbraukiami iš aktyviojo ar individualiojo rezervo tarnybos karinės įskaitos ir į tikrąją karo tarnybą mobilizacijos atveju nešaukiami.

 

20 straipsnis. 48 straipsnio 2 ir 3 dalių pakeitimas

1. 48 straipsnio 2 dalyje išbraukti žodžius „kario savanorio“, po žodžių „savanorio tarnybos“ įrašyti žodžius „aktyviajame rezerve“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„2. Jei iš profesinės karo tarnybos ar kario savanorio tarnybos aktyviajame rezerve atleistas asmuo laiko savo atleidimą neteisėtu, Kariuomenės drausmės statuto nustatytomis sąlygomis ir tvarka jis gali atleidimą apskųsti aukštesniajam vadui ar pareigūnui iki krašto apsaugos ministro imtinai. Krašto apsaugos ministro sprendimas įstatymų nustatyta tvarka gali būti skundžiamas administraciniam teismui per 1 mėnesį nuo sprendimo gavimo ar pranešimo apie jį dienos.“

2. Pakeisti 48 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Jeigu teismas nustato, kad asmuo yra atleistas iš profesinės karo tarnybos ar kario savanorio tarnybos aktyviajame rezerve be šio įstatymo numatyto pagrindo, teismas gali jį grąžinti į profesinę karo tarnybą ar kario savanorio tarnybą aktyviajame rezerve. Teismo grąžintas į profesinę karo tarnybą ar kario savanorio tarnybą aktyviajame rezerve asmuo skiriamas į pareigas ar į laikinąjį profesinės karo tarnybos personalo rezervą karo tarnybą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka, jam atlyginama už visą priverstinio nebuvimo tarnyboje laiką.

 

21 straipsnis. 49 straipsnio 1 ir 2 dalių pakeitimas

1. 49 straipsnio 1 dalyje po žodžių „tarnybos karių“ įrašyti žodžius „aktyviojo rezervo“, išbraukti žodį „savanorių“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Profesinės karo tarnybos karių, aktyviojo rezervo karių savanorių ir kariūnų atrankos stažuotei ar mokymuisi tvarką nustato krašto apsaugos ministras.“

2. 49 straipsnio 2 dalyje po žodžių „tarnybos karių“ įrašyti žodžius „aktyviojo rezervo“, išbraukti žodį „savanorių“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Profesinės karo tarnybos karių, aktyviojo rezervo karių savanorių ir kariūnų tarnybos ir aprūpinimo stažuotės ar mokymosi laikotarpiu sąlygas nustato Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.“

 

22 straipsnis. 50 straipsnio 6 dalies pakeitimas

50 straipsnio 6 dalyje po žodžio „ir“ įrašyti žodžius „aktyviojo rezervo“, išbraukti žodį „savanoriams“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„6. Profesinės karo tarnybos kariams ir aktyviojo rezervo kariams savanoriams, kurių pažymėjimuose yra šio straipsnio 4 ir 5 dalyse nurodyti įrašai, taip pat atleistiems iš tarnybos dėl priežasčių, susijusių su priesaikos sulaužymu, teisė iškilmingomis progomis nešioti atsargos kario uniformą nesuteikiama.“

 

23 straipsnis. 54 straipsnio 13, 14, 15 dalių pakeitimas

1. 54 straipsnio 13 dalyje vietoj žodžių „Individualiojo rezervo“ įrašyti žodžius „Į aktyvųjį rezervą nepaskirtiems atsargos kariams“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„13. Individualiojo rezervo Į aktyvųjį rezervą nepaskirtiems atsargos kariams ir dimisijos kariams aukštesni laipsniai nesuteikiami.“

2. 54 straipsnio 14 dalyje vietoj žodžių „įrašomam į kariuomenės aktyviojo rezervo įskaitą“ įrašyti žodžius „tarnybą aktyviajame rezerve“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„14. Lietuvos Respublikos piliečiui, turinčiam kitos valstybės kariuomenės atsargos karininko laipsnį ir priimtam į profesinę karo tarnybą ar įrašomam į kariuomenės aktyviojo rezervo įskaitą tarnybą aktyviajame rezerve, karinis laipsnis suteikiamas atsižvelgiant į krašto apsaugos ministro paskirtos patariamosios komisijos išvadas ir rekomendacijas (įvertinimą, ar karinė kvalifikacija pagal Lietuvos kariuomenės reikalavimus atitinka krašto apsaugos sistemos poreikius).“

3. 54 straipsnio 15 dalyje vietoj žodžių „įrašomam į kariuomenės aktyviojo rezervo įskaitą“ įrašyti žodžius „tarnybą aktyviajame rezerve“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„15. Lietuvos Respublikos piliečiui, turinčiam vidaus reikalų sistemos institucijų ar Valstybės saugumo departamento pareigūno tarnybinį laipsnį ir priimtam į profesinę karo tarnybą ar įrašomam į kariuomenės aktyviojo rezervo įskaitą tarnybą aktyviajame rezerve, karinis laipsnis suteikiamas pagal kariuomenės reikalavimus, neatsižvelgiant į turimą tarnybinį laipsnį.“

 

24 straipsnis. 55 straipsnio 6 dalies pakeitimas

55 straipsnio 6 dalyje vietoj žodžių „įrašomiems į kariuomenės aktyviojo rezervo įskaitą“ įrašyti žodžius „tarnybą aktyviajame rezerve“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„6. Šio įstatymo 54 straipsnio 12, 14 ir 15 dalyse numatytais atvejais karininkų laipsnius iki pulkininko (jūrų kapitono) imtinai suteikia krašto apsaugos ministras kariuomenės vado teikimu, o priimamiems į profesinę karo tarnybą ar įrašomiems į kariuomenės aktyviojo rezervo įskaitą tarnybą aktyviajame rezerve Lietuvos Respublikos piliečiams šio įstatymo 36 straipsnio 11 dalyje numatytais atvejais – patariamosios komisijos teikimu.“

 

25 straipsnis. 59 straipsnio 11 ir 12 dalių pakeitimas ir papildymas

1. Pakeisti 59 straipsnio 11 dalį ir ją išdėstyti taip:

„11. Aktyviojo rezervo Kkariams savanoriams tarnybos tarptautinėje operacijoje metu gali būti suteikiamos iki 15 kalendorinių dienų mokamos atostogos, o grįžusiems iš tarnybos tarptautinėje operacijoje aktyviojo rezervo kariams savanoriams, atsižvelgiant į tarnybos tarptautinėje operacijoje trukmę ir pobūdį, gali būti suteikiamos iki 15 kalendorinių dienų mokamos atostogos prevencinei reabilitacijai. Atostogų metu aktyviojo rezervo kariams savanoriams mokamas atitinkamo laipsnio profesinės karo tarnybos kariui pirmaisiais tarnybos metais nustatyto dydžio tarnybinis atlyginimas.“

2. Pakeisti 59 straipsnio 12 dalį ir ją išdėstyti taip:

„12. Nuolatinės Pprivalomosios pradinės karo tarnybos kariams du kartus per tarnybos metus suteikiama po 9 7 kalendorines dienas atostogų, įskaitant kelionės dienas. Privalomosios pradinės karo tarnybos kariui gali būti suteikiamos papildomos 7 kalendorinių dienų atostogos mirus jo sutuoktiniui ar artimiesiems giminaičiams, taip pat gimus vaikui. Atostogų dienomis privalomosios pradinės karo tarnybos kariai maistu neaprūpinami, už šias dienas jiems mokami Vyriausybės nustatyto dydžio dienpinigiai.“

3. Papildyti 59 straipsnį naujomis 13, 14 ir 15 dalimis ir jas išdėstyti taip:

„13. Karo prievolininkams, dalyvaujantiems 50 dienų trukmės baziniuose kariniuose mokymuose, vieną kartą per šį mokymosi laikotarpį, bet ne anksčiau kaip po 30 mokymosi dienų, suteikiamos 2 kalendorinių dienų atostogos, įskaitant kelionės dienas. Karo prievolininkams, dalyvaujantiems ilgesnės nei 50 dienų trukmės baziniuose kariniuose mokymuose, papildomai suteikiamos 2 kalendorinių dienų kasmetinės atostogos, įskaitant kelionės dienas.

14. Karo prievolininkams, nepertraukiamai dalyvaujantiems jaunesniųjų karininkų vadų kursuose 2 mėnesius, suteikiamos 3 kalendorinių dienų atostogos, įskaitant kelionės dienas, o už kiekvienus 2 paskesnius nepertraukiamo dalyvavimo šiuose kursuose mėnesius papildomai suteikiamos 3 kalendorinės dienos atostogų, įskaitant kelionės dienas, tačiau bendra kasmetinių atostogų trukmė negali būti ilgesnė kaip 9 kalendorinės dienos.

15. Privalomosios pradinės karo tarnybos kariui gali būti suteikiamos papildomos 7 kalendorinių dienų atostogos mirus jo sutuoktiniui ar artimiesiems giminaičiams, taip pat gimus vaikui. Atostogų dienomis privalomosios pradinės karo tarnybos kariai maistu neaprūpinami, už šias dienas jiems mokami Vyriausybės nustatyto dydžio dienpinigiai.“

4. Buvusias 13–15 dalis atitinkamai laikyti 16–18 dalimis.

 

26 straipsnis. 60 straipsnio  7 dalies pakeitimas

Pakeisti 60 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

„7. Kariams savanoriams ir aAktyviojo rezervo prievolininkams ir rezervo kariams, pašauktiems į pratybas, mokymus ar vykdyti tarnybos užduočių, iš Krašto apsaugos ministerijos biudžete šiems tikslams skirtų asignavimų už tarnybos dienas mokamas rezervo kario atlyginimas, kurio dydis priklauso nuo kario laipsnio. RezervoTarnybą rezerve atliekančių karių atlyginimo dydžius nustato Vyriausybė.“

 

27 straipsnis. 62 straipsnio 3 dalies pakeitimas

62 straipsnio 3 dalyje po žodžio „Kai“ įrašyti žodžius „aktyviojo rezervo“, išbraukti žodį „savanoris“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„3. Kai aktyviojo rezervo karys savanoris išleidžiamas į atsargą, už garbingai atliktą tarnybą jam gali būti suteikta teisė iškilmingomis progomis dėvėti uniformą su atsargos kario skiriamaisiais ženklais.

 

28 straipsnis. 63 straipsnio  3 ir 13 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 63 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Kariai savanoriai ir aAktyviojo rezervo ir rezervo kariai prievolininkai, pašaukti į pratybas, mokymus ar vykdyti tarnybos užduočių, aprūpinami bendra tarnybine gyvenamąja patalpa.“

2. Pakeisti 63 straipsnio 13 dalį ir ją išdėstyti taip:

„13. Kariai savanoriai ir aAktyviojo rezervo ir rezervo kariai prievolininkai pratybų, mokymų ar tarnybos užduočių vykdymo laikotarpiu aprūpinami maistu pagal Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatytas fiziologines mitybos normas arba jiems išmokama Vyriausybės nustatyto dydžio maitinimosi išlaidų piniginė kompensacija.“

 

29 straipsnis. 64 straipsnio 1, 4 ir 7 dalių pakeitimas

1. 64 straipsnio 1 dalyje po žodžio „Privalomąją“ įrašyti žodį „pradinę“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„1. Privalomąją pradinę karo tarnybą atliekančių karių pašto siuntos apmokamos iš Krašto apsaugos ministerijai šiems tikslams skirtų valstybės biudžeto lėšų.“

2. 64 straipsnio 4 dalyje vietoj žodžių „keleivinio transporto“ įrašyti žodžius „krašto apsaugos ministro patvirtintus“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„4. Kai profesinės karo tarnybos kariai tarnybos vietovėje neturi gyvenamojo būsto ir nėra galimybės ar netikslinga juos į tarnybos vietą ir iš jos vežioti tarnybiniu transportu, krašto apsaugos ministras savo įsakymu gali leisti jiems atlyginti važinėjimo iš gyvenamosios vietos į tarnybą ir atgal keleiviniu transportu (išskyrus taksi) išlaidas. Jeigu tokiais atvejais karys važinėja nuosavu transportu, kelionės išlaidas krašto apsaugos ministras savo įsakymu gali leisti jiems kompensuoti pagal keleivinio transporto krašto apsaugos ministro patvirtintus tarifus. Krašto apsaugos ministras savo įsakymu gali leisti tomis pačiomis sąlygomis atlyginti važiavimo vieną kartą per savaitę į šeimos gyvenamąją vietovę ir atgal išlaidas kariams, kurie tarnybos vietoje yra aprūpinti tik viengungiams skirta atskira tarnybine gyvenamąja patalpa, kai jų šeimos gyvena ne tarnybiniame bute kitoje vietovėje. Šios išlaidos gali būti atlyginamos laikinai, iki kariui tarnybos vietovėje bus suteiktas tarnybinis butas. Kol kariui atlyginamos kelionės išlaidos, 63 straipsnio 9 dalyje nustatyti butpinigiai jam nemokami.“

3. 64 straipsnio 7 dalyje vietoj žodžių „Kariams savanoriams ir aktyviojo rezervo prievolininkams“ įrašyti žodžius „Aktyviojo rezervo ir rezervo kariams“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„7. Kariams savanoriams ir aktyviojo rezervo prievolininkams Aktyviojo rezervo ir rezervo kariams, pašauktiems į pratybas, mokymus ar vykdyti tarnybos užduočių, iš Krašto apsaugos ministerijai skirtų lėšų Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka atlyginamos kelionės išlaidos vykti į tarnybą ir grįžti iš jos, taip pat kelionės išlaidos vykdyti tarnybines pareigas.“

 

30 straipsnis. 65 straipsnio 1, 2 ir 3 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 65 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Pradinės privalomosios karo tarnybos, kariūnų, profesinės karo tarnybos karių, Aktyviojo rezervo karių ir rezervo karių ne pratybų, mokymų ar užduočių vykdymo metu, jei liga ar sveikatos problema atsirado dėl su kario tarnyba susijusių priežasčių, taip pat tikrosios karo tarnybos karių sveikatos priežiūra ir sveikatinimo veikla, taip pat atsargos karių, įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka dalyvaujančių socialinio prisitaikymo, medicininės reabilitacijos ir profesinio orientavimo į kitas veiklos sritis programoje, medicininės reabilitacijos paslaugos finansuojamos iš Krašto apsaugos ministerijai skirtų valstybės biudžeto lėšų. Kitiems asmenims (privalomosios karo tarnybos, kariūnų, profesinės karo tarnybos karių ir karių savanorių šeimos nariams, į dimisiją perkeltiems kariams, taip pat tarptautinėse operacijose dalyvavusiems krašto apsaugos sistemos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, ir jų šeimos nariams) teikiamų asmenų sveikatos priežiūros paslaugų grupes ir šių paslaugų teikimo sąlygas nustato krašto apsaugos ministras.

2. Pakeisti 65 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Karių savanorių ir kitų aktyviojo rezervo karių sveikatos priežiūra jų tarnybos, pratybų ir mokymų metu, taip pat po pratybų ar mokymų, jei sveikatos sutrikimas atsirado dėl su kario tarnyba susijusių priežasčių, finansuojama iš Krašto apsaugos ministerijai skirtų valstybės biudžeto lėšų

Tarptautinėse operacijose dalyvavusiems krašto apsaugos sistemos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų grupes ir šių paslaugų teikimo sąlygas nustato krašto apsaugos ministras, suderinęs su sveikatos apsaugos ministru. Teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos finansuojamos iš Krašto apsaugos ministerijai skirtų valstybės biudžeto lėšų.

3. 65 straipsnio 3 dalyje vietoj žodžio „institucijas“ įrašyti žodį „įstaigas“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„3. Krašto apsaugos ministerija organizuoja šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų karių ir kitų asmenų sveikatinimo veiklą ir atlieka jų asmens sveikatos priežiūrą per krašto apsaugos sistemos sveikatos priežiūros institucijas įstaigas ir naudodamasi kitų nacionalinės sveikatos sistemos asmens ar visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų teikiamomis paslaugomis ir patarnavimais. Už juos atsiskaitoma Vyriausybės nustatyta tvarka.“

 

31 straipsnis. 66 straipsnio 1 dalies 3 punkto, 2 ir 5 dalių pakeitimas

1. 66 straipsnio 1 dalies 3 punkte išbraukti žodžius „karių savanorių ir kitų“, po žodžio „rezervo“ įrašyti žodžius „ir rezervo“ ir šį punktą išdėstyti taip:

„3) karių savanorių ir kitų aktyviojo rezervo ir rezervo karių – nuo atvykimo į tarnybą (mokymus, pratybas ar vykdyti tarnybos užduočių) dienos iki grįžimo į nuolatinę gyvenamąją vietą dienos.“

2. 66 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžių „ar sveikatos sutrikimo“ įrašyti žodžius „ligos ar sveikatos problemos“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„2. Jeigu nelaimingas atsitikimas įvyksta kariui darant tyčinę nusikalstamą veiką, dėl tyčios ar didelio aplaidumo nevykdant teisėto įsakymo, taip pat jei kario žuvimo, ar sveikatos sutrikimo ligos ar sveikatos problemos priežastis buvo kario apsvaigimas nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar toksinių medžiagų, jei karys nusižudė, kėsinosi nusižudyti ar tyčia save sužalojo, ar kario žuvimo, ar sveikatos sutrikimo ligos ar sveikatos problemos priežastis buvo transporto priemonės vairavimas neturint teisės ją vairuoti arba perdavus ją vairuoti asmeniui, apsvaigusiam nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar toksinių medžiagų arba neturinčiam teisės ją vairuoti, draudimo išmokos nemokamos. Draudimo išmokos nemokamos ir kitais atvejais, kai Vyriausybės nustatyta tvarka įvykis pripažįstamas nedraudiminiu.“

3. Pakeisti 66 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

„5. Karys savanoris ar kitas Aaktyviojo rezervo ir rezervo karys apdraudžiamas suma, lygia mėnesiniam aktyviojo rezervo tarnybą rezerve atliekančio kario tarnybiniam atlyginimui, mokamam draudžiamojo įvykio mėnesį, padaugintam iš 12, bet ne didesne suma kaip 36 Vyriausybės nustatytos minimaliosios mėnesinės algos.“

 

32 straipsnis. 67 straipsnio pavadinimo, 1, 2, 3 ir 13 dalių pakeitimas

1. 67 straipsnio pavadinime vietoj žodžių „ar sveikatos sutrikimo“ įrašyti žodžius „ligos ar sveikatos problemos“ ir jį išdėstyti taip:

„67 straipsnis. Kompensacijos kario žūties, ar sveikatos sutrikimo ligos ar sveikatos problemos atveju“.

2. 67 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžių „ar sveikatos sutrikimo“ įrašyti žodžius „ligos ar sveikatos problemos“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„1. Dėl priežasčių, susijusių su tarnybinių pareigų vykdymu, arba dėl tarnybos tapusiam neįgaliam arba ir netapusiam neįgaliam kariui, kuriam dėl sveikatos sutrikimo ligos ar sveikatos problemos liko liekamųjų reiškinių ir sumažėjo tinkamumo tarnybai laipsnis, išmokama šio straipsnio 5, 6, 7, 8, 9 ir 10 dalyse nustatyto dydžio vienkartinė kompensacija, sumažinta priklausančių išmokėti draudimo iš valstybės biudžeto išmokų dydžiu. Kariui žuvus dėl priežasčių, susijusių su tarnybinių pareigų vykdymu, arba dėl tarnybos, išmokama šio straipsnio 11 dalyje nustatyto dydžio vienkartinė kompensacija, sumažinta priklausančių išmokėti draudimo iš valstybės biudžeto išmokų dydžiu. Šios kompensacijos mokamos iš Krašto apsaugos ministerijai skirtų valstybės biudžeto lėšų.“

3. 67 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžių „ar sveikatos sutrikimo“ įrašyti žodžius „ligos ar sveikatos problemos“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„2. Šiame straipsnyje nustatytos kompensacijos nemokamos, jeigu karys žūva ar jo sveikata sutrinka darant tyčinę nusikalstamą veiką ar kitą teisės pažeidimą, nevykdant teisėto įsakymo, nesilaikant saugumo technikos ar pareigybės nuostatų reikalavimų, taip pat jei kario žuvimo, ar sveikatos sutrikimo ligos ar sveikatos problemos priežastis buvo apsvaigimas nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar toksinių medžiagų, jei karys nusižudė, kėsinosi nusižudyti ar tyčia susižalojo.“

4. 67 straipsnio 3 dalyje vietoj žodžių „ar sveikatos sutrikimo“ įrašyti žodžius „ligos ar sveikatos problemos“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„3. Kario sveikatos sutrikimo sunkumo laipsnį nustato Lietuvos kariuomenės karinė medicinos ekspertizės komisija, sudaroma ir veikianti Vyriausybės nustatyta tvarka. Kario žūties, ar sveikatos sutrikimo ligos ar sveikatos problemos priežastinį ryšį su tarnybinių pareigų vykdymu ar tarnyba nustato krašto apsaugos ministro sudaryta tarnybinio tyrimo komisija. Jos darbo tvarką nustato krašto apsaugos ministras.“

5. Pakeisti 67 straipsnio 13 dalį vietoj žodžių „sveikatos sutrikimo“ įrašyti žodžius „ligos ar sveikatos problemos“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„13. Krašto apsaugos ministerija teisės aktų nustatyta tvarka gali drausti savo civilinę atsakomybę kario žūties ir jo sveikatos sutrikimo ligos ar sveikatos problemos atvejais.“

 

33 straipsnis. 68 straipsnio 3 dalies pakeitimas

Pakeisti 68 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Tapusiam laikinai nedarbingu pašauktam į pratybas, mokymus arba kitų tarnybos užduočių vykdymo metu nedirbančiam ir neturinčiam kitų draudžiamųjų pajamų kariui savanoriui ar kitam aktyviojo rezervo ir rezervo kariui laikinojo nedarbingumo laikotarpiu, tačiau ne ilgiau kaip 4 mėnesius, iš Krašto apsaugos ministerijai skirtų valstybės biudžeto lėšų mokama 100 procentų mėnesinio aktyviojo rezervo tarnybą rezerve atliekančio kario tarnybinio atlyginimo dydžio laikinojo nedarbingumo pašalpa.“

 

34 straipsnis. 69 straipsnio 3 dalies pakeitimas

Pakeisti 69 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Išleidžiamas į atsargą karys savanoris aktyviojo rezervo karys, kuris pavyzdingai ištarnavo savanoriu ne mažiau kaip 5 metus ir sukako nustatytą ribinį tarnybos aktyviajame rezerve amžių, premijuojamas už pavyzdingą tarnybą. Premijos dydį nustato vadas, atsižvelgdamas į kario tarnybą ir neviršydamas šių maksimalių dydžių:

1) aktyviojo rezervo kariui savanoriui, ištarnavusiam nuo 5 iki 10 metų, – iki 2 Vyriausybės nustatytų aktyvaus rezervo tarnybos tarnybą rezerve atliekančio kario mėnesinių tarnybinių atlyginimų dydžio;

2) aktyviojo rezervo kariui savanoriui, ištarnavusiam daugiau kaip 10 metų, – iki 3 Vyriausybės nustatytų aktyvaus rezervo tarnybos tarnybą rezerve atliekančio kario mėnesinių tarnybinių atlyginimų dydžio.“

 

35 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2011 m. birželio 1 d.

 

36 straipsnis. Įstatymo įgyvendinimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir kitos institucijos pagal savo kompetenciją iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos parengia ir patvirtina šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS