Projekto–2
                                                                                                           lyginamasis variantas
 
 
LIETUVOS RESPUBLIKOS

NACIONALINIO SAUGUMO PAGRINDŲ ĮSTATYMO 15 SKYRIAUS  PIRMOJO SKIRSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS
 

2011 m.                             d. Nr.

Vilnius

 

(Žin., 1997, Nr. 2-16; 2000, Nr. 92-2849; 2003, Nr. 42-1922; 2004, Nr. 39-1270)

 

 
               1 straipsnis. 15 skyriaus pirmojo skirsnio pakeitimas
               Pakeisti 15 skyriaus pirmojo skirsnio antrąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:
               „Seimas, atsižvelgdamas į ilgalaikius nacionalinio saugumo užtikrinimo poreikius, įstatymu reglamentuoja krašto apsaugos sistemą, taip pat kasmet įstatymu nustato principinę kariuomenės struktūrą: ribinius krašto apsaugos sistemoje tarnaujančių profesinės karo tarnybos, privalomosios pradinės karo tarnybos, statutinių krašto apsaugos sistemos tarnautojų, kiekvieno laipsnio vyresniųjų karininkų, generolų ir admirolų skaičių, nuolatinių junginių, dalinių ir jiems prilygintų karinių vienetų skaičių.“
               Seimas, atsižvelgdamas į ilgalaikius nacionalinio saugumo užtikrinimo poreikius, įstatymu reglamentuoja krašto apsaugos sistemą, taip pat kasmet įstatymu nustato kitų metų principinę kariuomenės struktūrą ir ribinius karių, statutinių krašto apsaugos sistemos tarnautojų ir kiekvieno laipsnio vyresniųjų karininkų, generolų ir admirolų skaičius.“
 
               2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas 
Šis įstatymas įsigalioja 2011 m. birželio 1 d.
 
 
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS