Tikime Laisve LT-sumazintas-2


LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTERIJA

 

Valstybės biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 38 / Vasario 16-osios g. 2, LT-01104 Vilnius, tel. (8 5) 262 5515 / 262 6584,
faks. (8 5) 262 3974, el. p. kanc@ukmin.lt, http://www.ukmin.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188621919

Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko tarnybai

 

2010-02

Nr.  (4.4 -D1)-3-

Į

2010-02-08

Nr. 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dėl valstybės tarnybos tobulinimo  koncepcijos

 

Ūkio ministerija išanalizavusi Valstybės tarnybos tobulinimo koncepciją (2010 m. vasario 1 d. projektas), teikia šias pastabas.

1.                   Valstybės tarnybos tobulinimo koncepcija (toliau – koncepcija) pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisėkūros taisyklių nuostatas turėtų būti paskelbta Seimo teisės aktų informacinės sistemos Projektų registravimo posistemėje. Tokiu būdu būtų sudarytos galimybės su koncepcijos nuostatomis susipažinti visuomenei, taip pat suinteresuotos institucijos tinkamai galėtų pateikti išvadas.

2.                   Koncepcijoje neįvertinta esama valstybės tarnybos geroji praktika, kuria galima būtų remtis tobulinant valstybės tarnybą. Nurodomi valstybės tarnybos teisinio reguliavimo trūkumai deklaratyvūs, nepagrįsti atitinkamais tyrimais ar studijomis. Vartojama daug terminų (pvz., lanksčiai, nepakankamai, mažai efektyvus ir kt.), kurių nevienareikšmiškas turinys ir yra vertinamojo pobūdžio.

3.                   Koncepcijoje išvardijami principai neatskleidžia, kaip bus stiprinamas vadovų korpusas įvedant rotaciją. Šis mechanizmas turėtų būti aiškesnis. Taip pat reikėtų koncepciją papildyti nuostatomis, numatančiomis kokio lygio vadovams rotacija turėtų būti taikoma. Siūlytume atlikti rotacijos įvedimo poveikio vertinimą. Manytume, kad rotacija sukuria „vadybininkų-ne-specialistų“ sluoksnį. Šio sluoksnio vadybiniai gebėjimai yra plėtojami, tačiau jie praranda savo pradinę kvalifikaciją, o naujos nespėja įgyti per gan trumpą kadenciją.

4.                   Vadovų rotacijos įvedimas iš esmės keistų valstybės tarnybos struktūrą, todėl koncepcijoje turėtų atsispindėti, kaip numatoma tuos pokyčius absorbuoti ir kokį poveikį jie turės valstybės tarnybos kokybei:

-                      esama valstybės tarnybos struktūra nuo specialisto iki departamento direktoriaus yra vyriausiasis specialistas ir skyriaus vedėjas (dar pavaduotai kai kuriais atvejais). Departamento direktorius šiuo metu yra ne tik atitinkamos srities specialistas, bet kartu atlieka ir vadybines funkcijas. Tokiu atveju turime keturis specialistų lygius. Jei departamento direktoriai tampa rotuojamais, jie tampa profesionaliais vadybininkais, o tarnautojų, turinčių specialiųjų žinių sumažėja iki trijų. Kyla rizika, kad dėl to gali sumažėti darbo kokybė;

-                      karjeros galimybės specialistams sumažėja, nes nebelieka departamento direktoriaus posto kaip karjeros galimybės žmonėms, kurie nenori vadybinio posto, o siekia savo kaip specialisto karjeros. Koncepcija turėtų aiškiau atspindėti kokias karjeros galimybes sudaro specialistams (dabar akcentuojami tik vadybininkai/vadovai).

5.                  Neaišku, kokiais remiantis kriterijais nustatyta trejų metų kadencija institucijų vadovams, kai tuo tarpu Vyriausybės kadencija yra ketveri metai. Kilnojimas iš vienos institucijos į kitą vargu ar užtikrins profesionalumą. Taip pat iš koncepcijos nuostatų neaišku, kas bus po šešerių metų su profesionaliu ir gerai dirbančiu vadovu, jei kitoje institucijoje ar toje pačioje nebus analogiškos pareigybės.

6.                  Deklaruojamų lankstumo ir skaidrumo principų neužtikrina siūloma konkursų į valstybės tarnybą organizavimo sistema. Atranka į valstybės tarnybą šiuo metu yra viena opiausių problemų, kuri neleidžia pritraukti profesionalų iš rinkos, antra vertus, neleidžia atrinkti tikrai geriausio pretendento net ir iš kelių pretenduojančiųjų. Valstybės tarnautojų atrankos sistema turėtų užtikrinti ne atranką pagal formalius kriterijus, o galimybę atskleisti esminius, reikalingus atlikti atitinkamas funkcijas,  gebėjimus (socialinius, bendravimo, proto aštrumo, lyderystės ir pan.).

Koncepcijoje nėra atsakymo, kaip spręsti šiuo metu esamą konkursų neefektyvumo problemą, o tik išvardijami uždaro ir atviro konkurso principai. Mūsų nuomone, jei esami trūkumai nebus ištaisyti, jei neturėsime atrankos sistemos, kuri aiškiai sietųsi su vėlesnio darbo rezultatais, ši pertvarka neduos laukiamų rezultatų.

7.                   Abejonių kelia, ar koncepcijoje siūloma darbo užmokesčio sistema užtikrins valstybės konkurencingumą su privačiu sektoriumi. Numatomos premijos už atliktą darbą, tačiau neaišku, ar egzistuos bazinio atlyginimo kėlimo galimybė; ar tarnautojo kategorija bus tiesiogiai susieta su atlyginimu, ar atlyginimas turės tam tikrus rėžius.

8.                   Koncepcijoje siūloma valstybės tarnautojų vertinimo sistema iš esmės tokia pati kaip ir šiuo metu galiojanti. Todėl reikėtų išsamiau išanalizuoti jos tobulinimo galimybes.

Pagal koncepciją visi darbuotojai turėtų būti vertinami pagal rezultatus. Tačiau mūsų pastebėjimai versle rodo, kad net pavyzdinėse verslo įmonėse, tik dalis darbuotojų yra vertinami pagal rezultatus (paprastai pardavimų specialistai, konsultantai ir pan.). Dažniausiai tai yra apie 50 proc. personalo. Išrasti rezultatų vertinimo  sistemą buhalterei ar dokumentų skyriaus darbuotojai gali kainuoti per daug išteklių, bei neatspindėti tiksliai jai pavestų funkcijų atlikimo kokybės (o dėl to gali net sumažėti darbo kokybė). Verslo įmonės „nerezultatyvių“ pareigybių skatinimas susiejamas su įmonės pasiektais metiniais rezultatais.

Apibendrinant, manytume, kad be efektyvaus valdymo modelio, valstybės tarnybos koncepcija turėtų atsakyti į klausimą – kaip pritrauksime į valstybės tarnybą pačius geriausius specialistus iš rinkos ir kaip geriausius specialistus išlaikysime valstybės tarnyboje. Koncepcijoje numatytos valstybės tarnybos tobulinimo priemonės: atsakomybės griežtinimas, garantijų sumažinimas, atleidimo supaprastinimas, iš kitos pusės riboti atlyginimai – nepakankamos sukurti kokybišką ir efektyvią valstybės tarnybą.

Koncepcija turėtų būti tobulinama remiantis esamos situacijos išsamesne analize, taip pat remiantis kitų valstybių valstybės tarnybos gerąja praktika.

 

 

 

Ūkio viceministras                                                                                                      Rimantas Žylius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ž.Liekytė-Vaičiūnienė, 2617484, z.liekyte-vaiciuniene@ukmin.lt