LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJA

 

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius,

tel. (8 5) 266 2984, faks. (8 5) 262 5940, el. p. [email protected],

atsisk. sąskaita LT267044060000269484 AB SEB bankas, banko kodas 70440.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188604955

 

 

2013-08-

Nr.

Į 2013-08-02                 

Nr. 1D-7216(12)

 

 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai

 

 

dėl įstatymų ir vyriausybės nutarimų projektų

 

Teisingumo ministerija, pagal kompetenciją išnagrinėjusi Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2013 m. rugpjūčio 2 d. raštu Nr. 1D-7216(12) pateiktus derinti Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 2, 17, 19, 26, 32, 33, 35, 36, 40, 43, 44, 44(1), 45, 46, 49(2), 50, 51, 58, 62, 64, 71, 94, 101, 141 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei 141(1) straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektą (toliau – Įstatymo projektas), Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 206(5), 225, 233 ir 259(1) straipsnių pakeitimo bei Kodekso papildymo 206(6) straipsniu įstatymo projektą (toliau – Kodekso projektas), Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą (toliau – Nutarimo projektas) bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo, kuriuo Įstatymo projektas bei Kodekso projektas teikiami Lietuvos Respublikos Seimui, projektą (toliau – Projektas), informuoja, kad dėl Įstatymo projekto, Kodekso projekto ir Projekto teisinio reguliavimo tikslo, galimų teisinio reguliavimo pasekmių, Projekto teisinio reguliavimo priemonių bei Nutarimo projekto ir Projekto teisės technikos pagal kompetenciją pastabų ir pasiūlymų neturi.

Įvertinę Įstatymo projekto bei Kodekso projekto teisinio reguliavimo priemones, teikiame šias pastabas ir pasiūlymus:

1.         Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.45 straipsnyje, kuriame nustatyta juridinio asmens dalyvio samprata, juridinio asmens dalyvis nėra siejamas tik su fiziniu asmeniu. Atsižvelgiant į tai, siūlytina tikslinti Įstatymo projekto 1 straipsnį.

2.         Įstatymo projekto 1 straipsnyje vartojami žodžiai „neprisidedant prie Lietuvos Respublikos ūkio augimo“, siekiant apibrėžti fiktyvios įmonės sąvoką, yra vertinamojo pobūdžio, todėl nėra aišku, kaip bus įrodoma, nustatoma, kad įmonė buvo įsteigta ar įsigyta siekiant neprisidėti prie Lietuvos Respublikos ūkio augimo, o ir tokia nuostata, manytina, apsunkins teisinės normos taikymą praktikoje – pastebėtina, kad ji turėtų egzistuoti vienu metu kartu su kitomis vertinamame straipsnyje minimomis sąlygomis.

3.         Įvertinus Įstatymo projekto 2 straipsnyje siūlomą nustatyti teisinį reguliavimą, siūlytina kaip perteklinės atsisakyti nuostatos „bet kurios teisinės formos įmonės“ bei vartoti Įstatymo projekto 1 straipsnyje siūlomą nustatyti trumpinį „juridinio asmens dalyvis“. Dėl kitų Įstatymo projekto 2 straipsniu teikiamo siūlymo aspektų pritartina Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos 2013 m. birželio 19 d. rašto Nr. (23.6-71)-3-3382 antrojoje pastaboje dėstomiems pastebėjimams ir siūlymams.

4.         Pastebėtina, kad Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (toliau – Įstatymas) 21 straipsnio 9 dalyje nėra nustatyto teisės akto, apie kurį kalbama Įstatymo projekto 3 straipsnyje. Minėtoje dalyje yra pavesta vidaus reikalų ministrui kartu su užsienio reikalų ministru nustatyti konkrečią tvarką. Be to, svarstytina, ar Įstatymo projekto 3 straipsniu, vartojant nuostatą „nustatytus požymius“, siekiama įtvirtinti pavedimą tokius požymius nustatyti. Jei ši prielaida teisinga, manytina, atitinkama nuostata turėtų būti pildoma ir Įstatymo 21 straipsnio 9 dalis. Kita vertus, sistemiškai vertinant Įstatymo projekto 17 straipsnį, svarstytina, ar ir vertinamu atveju nebūtų tikslinga nustatyti analogišką teisinį reguliavimą, vertinamame straipsnyje paliekant nuostatą „yra rimtas pagrindas manyti, kad užsieniečio įsteigta ar įgyta įmonė yra fiktyvi“ ir papildant Įstatymo projekto 17 straipsnį.

5.         Siekiant sistemiško Įstatymo projekto nuostatų dėstymo, siūlytina apsvarstyti galimybę Įstatymo projekto 4 straipsnio 1 dalyje skliausteliuose dėstomą nuostatą numatyti ne vertinamame straipsnyje, bet Įstatymo 2 straipsnyje, įtvirtinant sąvoką „tinkama gyventi gyvenamoji patalpa“ su jos apibrėžtimi. Taip pat, vertinant Įstatymo projekto 4 straipsnio 2 ir 3 dalių nuostatų formuluotes, manytina, kad apibrėžiant sąvoką „tinkama gyventi gyvenamoji patalpa“ nereikėtų nurodyti konkretaus ploto – jį minėti konkrečiose Įstatymo projekto 4 straipsnio dalyse.

6.         Įvertinus Įstatymo projekto rengėjų siūlymus, pateiktus Įstatymo projekto 6 straipsnyje, kiek tai susiję su leidimo gyventi įforminimu, manytina, jie yra nepagrįsti, netikslingi ir sukuriantys asmenims papildomą naštą. Be to, manytina, kad Įstatymo projekto 6 straipsnio 3 dalyje numatytas reikalavimas papildomai kreiptis dėl leidimo gyventi įforminimo neatitinka protingumo kriterijų. Atsižvelgiant į tai, Įstatymo projekto 6 straipsnio 1 dalyje žodis „įforminimo“ keistinas į „išdavimo“, kartu keistina Įstatymo 33 straipsnio 1 dalis, įrašant „ir išduotas“.

7.         Svarstytina, ar Įstatymo projekto 7 straipsnio 3 dalyje siūlomas mokestinės nepriemokos ir baudos dydis (1 bazinės socialinės išmokos dydis) yra proporcingas.

8.         Įstatymo projekto aiškinamajame rašte nepaaiškinama, kodėl Įstatymo projekto 8 straipsnyje (Įstatymo 36 straipsnio 1 ir 2 dalys) siūloma pailginti informacijos apie duomenų pasikeitimą pateikimo vidaus reikalų ministro įgaliotai institucijai terminą iki 14 dienų.

9.         Siūlytina papildomai pagrįsti Įstatymo projekto 12 straipsnio 1 dalies nuostatą, kuria siekiama nustatyti, kad nereikėtų tikrinti užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams, kai užsienietis pateikia darbdavio įsipareigojimą jį įdarbinti pagal darbo sutartį, kurioje leidimo laikinai gyventi galiojimo laikotarpiu numatytas mėnesinis darbo užmokestis yra ne mažesnis negu 3 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžiai. Neargumentuota, kokiais kriterijais buvo remiamasi nustatant tokį užmokesčio dydį, kuris kardinaliai nesiskiria nuo Įstatymo 44(1) straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyto 2 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžio (šiuo atveju Lietuvos darbo birža socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka turi priimti sprendimą, kad užsieniečio darbas atitinka Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikius).

10.     Svarstytina, ar Įstatymo projekto 12 straipsnio 3 dalyje nereikėtų kalbėti tik apie Įstatymo 441 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktuose nustatytas sąlygas – pastebėtina, kad Įstatymo projekto 12 straipsnio 1 dalimi išimtis nustatoma tik Įstatymo 441 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatytai sąlygai, t. y. preziumuotina, kad net ir esant išimčiai, šios dalies 2 punkte nustatytos sąlygos egzistavimas vis tiek turėtų būti tikrinamas.

11.     Įvertinus Įstatymo projekto 13 straipsnio nuostatas, dėstomas Įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 1 punkte bei 21 dalyje, pritartina Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos 2013 m. birželio 19 d. rašto Nr. (23.6-71)-3-3382 dešimtojoje pastaboje dėstomiems pastebėjimams ir siūlymams. Be kita ko, vertinamos nuostatos turėtų būti peržiūrėtos ir Lietuvos Respublikos investicijų įstatyme vartojamų nuostatų, sąvokų kontekste, pavyzdžiui, šiame įstatyme nėra vartojama sąvoka „investicijos į įmonės veiklą“, todėl Įstatymo projekto nuostatų taikymo kontekste ši sąvoka būtų neapibrėžta. Pagaliau Įstatymo projekto rengėjai turėtų pateikti argumentų dėl konkrečių nuosavo kapitalo ir užsieniečio investuotų lėšų ar kito turto dydžių, siūlomų nustatyti Įstatymo projekto 13 straipsnyje.

12.     Kadangi Įstatymo 58 straipsnio 3 dalyje (žr. Įstatymo projekto 18 straipsnį) nėra nustatoma veikla, kuriai nereikia gauti leidimo dirbti, siūlytina tikslinti Įstatymo projekto 13 straipsnio, kuriame keičiamas Įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 3 punktas, nuostatos formuluotę.

13.     Siūlytina pagrįsti, kodėl į Įstatymo projekto 14 straipsnį (Įstatymo 46 straipsnio 4 dalis) buvo įtrauktas papildomas reikalavimas užsieniečiui studijuoti pirmojoje studijų pakopoje ir koks šio reikalavimo („studijuodamas pirmoje studijų pakopoje“) santykis su tame pačiame Įstatymo projekto straipsnyje (Įstatymo 46 straipsnio 1 dalies 1 punktas) siūlomu pakeitimu, kad leidimas laikinai gyventi gali būti išduodamas užsieniečiui, kuris ketina studijuoti, mokytis, stažuotis ar dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo kursuose, jeigu jis yra priimtas studijuoti į doktorantūrą.  

14.     Tuo atveju, jei Įstatymo projekto 18 straipsnio nuostatose kalbama apie Lietuvos Respublikos įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje nustatytą sutartį, nuostata „laikinąją darbo sutartį“ keistina į „laikinojo darbo sutartį“, be kita ko, pagrindžiant, kodėl numatoma tik viena darbo sutarties rūšių.

15.     Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo (toliau – VIIVĮ) 29 straipsnio 1 dalis numato registro duomenų naudojimosi realizavimo sąlygą – registro duomenų, informacijos ir dokumentų teikimo atlygintinumą. Atsižvelgiant į tai, registro duomenų teikimas nėra apmokamas ar kitaip kompensuojamas iš valstybės biudžeto, o teikiamų paslaugų sąnaudos yra atlyginamos duomenų naudotojo. VIIVĮ 29 straipsnio 3 dalis numato išimtis iš minėtos taisyklės ir nurodo atvejus, kada duomenys teikiami neatlygintinai. Registro duomenys, registro informacija, registrui pateikti dokumentai ir jų kopijos teikiami neatlygintinai fiziniams asmenims, kai registre tvarkomi duomenys apie šiuos asmenis kartą per kalendorinius metus pagal prašymą; perduodami susijusiems registrams, valstybės informacinėms sistemoms registro duomenys pagal sutartis, išskyrus VIIVĮ 27 straipsnio 8 dalyje nustatytą išimtį; teikiami mokesčių administravimo, teisėtvarkos institucijoms ir teismams teisės aktuose nustatytoms funkcijoms atlikti pagal prašymą ir (arba) sutartis. Nustačius neatlygintiną registrų duomenų teikimą VIIVĮ 29 straipsnio 3 dalyje nurodytiems duomenų naudotojams, VIIVĮ 29 straipsnio 4 dalyje numatoma sąlyga, kad išlaidos, registro tvarkytojo patirtos dėl išrašų, pažymų ir kitų dokumentų, dokumentų kopijų ir (arba) informacijos rengimo, teikimo ir perdavimo susijusiems registrams, valstybės informacinėms sistemoms, mokesčių administravimo, teisėtvarkos institucijoms ir teismams, finansuojamos iš šiam registro tvarkytojui skiriamų valstybės biudžeto lėšų ir (arba) kitų teisės aktuose nustatytų finansavimo šaltinių. Atsižvelgiant į tai, nustačius subjektų grupes, kuriems duomenys iš registrų yra teikiami neatlygintinai, turi būti nustatyta aiški neatlygintinų duomenų teikimo tvarka ir jų finansavimo šaltinis. Pažymėtina, kad įgyvendinant VIIVĮ 29 straipsnio 4 dalį, turi būti parengtas atskiras teisės aktas, už kurio parengimą yra atsakinga Susisiekimo ministerija. Kol toks teisės aktas nėra parengtas ir nėra aiškios neatlygintinio duomenų teikimo ir kompensavimo tvarkos, nepritartina Įstatymo projekto 24 straipsnyje siūlomam teisiniam reguliavimui.

16.     Kodekso projekto 2 straipsnyje siūloma (ATPK 2066 straipsnio 1 dalyje) numatyti administracinę atsakomybę užsieniečiams už nepranešimą apie jų pasikeitusius duomenis. Abejojame šios nuostatos reikalingumu, kadangi ATPK 206 straipsnyje nustatyta atsakomybė užsieniečiams už atvykimo į Lietuvos Respubliką, buvimo ar gyvenimo joje, vykimo per ją tranzitu ar išvykimo iš jos tvarkos pažeidimus. Manome, kad užsieniečių gyvenimo Lietuvos Respublikoje tvarka apima ir pranešimo apie pasikeitusius užsieniečio duomenis reikalavimus (tokią prielaidą leidžia daryti ir tai, kad nuostatos, reglamentuojančios pranešimo apie pasikeitusius užsieniečio duomenis atvejus ir tvarką, dėstomos Įstatymo antrajame skirsnyje „Užsieniečių gyvenimas Lietuvos Respublikoje“), todėl užsieniečiui už duomenų nepranešimą galėtų būti taikoma administracinė atsakomybė pagal ATPK 206 straipsnį. Be to, siūlytina aiškinamajame rašte pagrįsti ir siūlomo ATPK 2066 straipsnio 2 bei 3 dalių nuostatų reikalingumą bei siūlomų baudų dydžius už šiose nuostatose numatytus pažeidimus. Aiškinamajame rašte nepateikta informacijos, ar praktikoje nustatomi atvejai, kai švietimo įstaiga ar darbdavys nepraneša apie duomenis, numatytus Įstatymo 36 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose.

Įvertinę Įstatymo projekto bei Kodekso projekto teisės techniką, teikiame šias pastabas ir pasiūlymus:

1.         Siūlytina Įstatymo projekto 4 straipsnio 3 dalyje vartojamą žodį „keičiamas“ perkelti ir įrašyti po žodžio „kai“.

2.         Įstatymo projekto 4 straipsnio 3 dalyje nuostatą „atvykstančiam studijuoti užsieniečiui“ siūlytina derinti su Įstatymo 46 straipsnyje vartojama nuostata „užsieniečiui, kuris ketina mokytis“.

3.         Atsižvelgiant į Įstatymo projekto 6 straipsnio 2 dalį, kartu turi būti pildomas atitinkama išimtimi Įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 2 punktas arba Įstatymo projekto 6 straipsnio 2 dalimi siūloma nuostata turėtų būti dėstoma Įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 11 punkte.

4.         Siūlytina Įstatymo projekto 7 straipsnio 3 dalyje dėstomus punktus kiekvieną atskirai dėstyti atskirose dalyse.

5.         Siūlytina Įstatymo projekto 14 straipsnyje vartojamą nuostatą „išbraukiamas“ derinti su Įstatymo projekto 8 straipsnyje keičiamo Įstatymo 36 straipsnio 2 dalies 3 punkte vartojama nuostata.

6.         Įstatymo projekto lyginamojo varianto 14 straipsnyje keičiamo Įstatymo 46 straipsnio 3 dalyje nėra paryškinti žodžiai „dalyvių sąrašų“, kuriais yra papildoma ši Įstatymo nuostata.

7.         Įstatymo projekto 18 straipsnyje, kur numatoma nauja Įstatymo 58 straipsnio 2 dalis, po nuostatos „45 straipsnio“ įrašytina šio straipsnio konkreti dalis. 

8.         Kodekso projekto 2 straipsniu siūlomoje ATPK 2066 straipsnio 1 dalyje žodis „duomenų“ brauktinas kaip perteklinis.

9.         Kodekso projekte dėstant įstatymo oficialaus paskelbimo šaltinių sąrašą, siūlytina laikytis struktūros, pateikiamos Įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 1998 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 104, 25.1 punkte – vietoje „Nr. 91-4313, Nr. 91-4326 rašyti „Nr. 91-4313, 4326, vietoje „Nr. 163-7758, Nr. 163-7778“ rašyti „Nr. 163-7758, 7778“ ir t. t. Be to, paskelbimo šaltinių sąrašas pildytinas šiomis nuorodomis: 2007, Nr. 138-5641; 2011, Nr. 72-3473; 2013, Nr. 76-3855, iš paskelbimo šaltinių sąrašo brauktinos nuorodos 2011, Nr. 49-2364, Nr. 86-4175.

Įvertinus Nutarimo projektu numatomo teisinio reguliavimo tikslą, atitinkamas priemones šiam tikslui pasiekti, pritartina Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2013 m. birželio 19 d. rašte Nr. (1.19-0206)-5K-1312860)-6K-1305431 išdėstytam pasiūlymui, kad  Nutarimo projektu „siūlomas valstybės rinkliavos dydžio padidėjimas, išduodant leidimus per perpus trumpesnį terminą, turėtų būti pagrįstas skaičiavimais, atsižvelgiant į leidimų išdavimo skubos tvarka procedūrą“.

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                                                    Juozas Bernatonis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaida Štrafėlė, (8 5) 266 2850, el. p. [email protected]

Petras Butrimas, (8 5) 2662888, el. p. [email protected]

Egidija Konopliova – Budrikienė, (8 5) 2662957, el. p. [email protected]                    Originalas nebus siunčiamas