VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

 

Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, tel. (8 5) 262 6751, faks. (8 5) 279 1466, el. p. [email protected]

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188770044.

 

Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai

Faksas (8 5) 213 5270

 

 

 

2013-08-23

Nr.

4-8126

 

 

 

 

 

 

DĖL PROJEKTO DERINIMO

 

            Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2013-08-19 gavo Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – VKKEK) 2013 m. rugpjūčio 16 d. raštą Nr. R2-2417 ir Seimo teisės aktų informacinės sistemos (TAIS) pranešimą dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimo „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-229 „Dėl Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto (toliau – Projektas) Nr. 13-2478-01 derinimo.

             Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 94-1833; 2007, Nr. 12-488) 12 straipsnio 1 dalies 4 punktu, išnagrinėjusi pateiktą derinti teisės akto projektą, pagal kompetenciją atkreipia dėmesį, kad VKKEK rašte dėl projekto nurodoma, kad vadovaujantis ir siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (Žin., 2011, Nr. 62-2936) 13 straipsnyje numatytus strateginius valstybės energetikos politikos atsinaujinančių energijos išteklių plėtros uždavinius, gamintojai, įrengiantys padėvėtas elektrines, negalės dalyvauti aukcionuose, tačiau minėtame straipsnyje net neminima apie reikalavimus, taikomus atsinaujinančių išteklių energiją naudojantiems įrenginiams, kuriems taikomos paramos schemos, o nurodoma, kad atsinaujinančių energijos išteklių naudojimas elektros energijai gaminti skatinamas atsižvelgiant į LR įsipareigojimus dėl aplinkos taršos mažinimo, energijos tiekimo saugumo ir patikimumo užtikrinimo bei vartotojų teisių ir teisėtų interesų apsaugos reikalavimus. Tik didesnė konkurencija galėtų skatinti efektyvią, su mažiausiomis sąnaudomis elektros energijos gamybą iš atsinaujinančių energijos išteklių. Dėl konkurencijos ribojimo gali padidėti elektros energijos kainos ir buitiniams vartotojams. Aukščiau minėto įstatymo 46 straipsnyje nustatyti reikalavimai, taikomi atsinaujinančių išteklių energiją naudojantiems įrenginiams, kuriems taikomos paramos schemos, o 47 straipsnyje reikalavimai, taikomi atskiriems įrengimams, pagal kuriuos įrenginiai ir įrengimai turi atitikti nustatytus techninius reikalavimus, standartus, tačiau nenurodoma, kad įrenginiai ar atskiri įrengimai būtinai turi būti nauji.

 

Pagarbiai

 

Direktoriaus pavaduotoja, pavaduojanti

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos

tarnybos direktorių                                                                                                      Živilė Kazakevičienė

 

 

 

 

Originalas paštu nebus siunčiamas

 

 

ISO 9001-UKAS_N&B.gifAleksandras Jakiūnas, tel. (8 5) 205 5415, el. p. aleksandras.jakiunas@vvtat.lt